Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Revista Culturism & Fitness nr. 233 (6/2014)

1.695 visualizaciones

Publicado el

- Program de masa si forta pentru sezonul rece
- Extensii pentru triceps din sezand inclinat
- Idei pentru mese bogate in proteine
- Sculptura si corpul uman in Romania (2)
- Antrenament complet pentru tricepsi
- Cum sa "tragi de fiare" impingand busteni?
- Stiati ca...
- Triset de teroare pentru piept
- Flexia gambei pe coapsa cu gantera
- Interviu cu George Ostache
- Mariusz Pudzianowski, un Hercule modern
- Antrenament de coapse cu Branch Warren
- Skandenberg

Publicado en: Deportes
 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Revista Culturism & Fitness nr. 233 (6/2014)

 1. 1. TTrriisseett ddee tteerrooaarree ppeennttrruu ppiieepptt AAnnttrreennaammeenntt ccoommpplleett ppeennttrruu ttrriicceepp[[ii PPrrooggrraamm ddee mmaass`` [[ii ffoorr]]`` ppeennttrruu sseezzoonnuull rreeccee director: CRISTIAN DULGHERU l nr. 6 (233) 2014 l 1,50 lei l www.topfitness.ro T O P C U LT U R IS M .R O
 2. 2. CCuullttuurriissmm&&FFiittnneessss Toat` colec]ia revistelor noastre, de la num`rul 1 la 232, este disponibil` acum, pe DVD, n format digital (pdf). Un DVD cost` 15 lei. Comenzile se pot face la telefoanele redac]iei sau pe email. Program de mas` [i for]` pentru sezonul rece .8 Extensii pentru triceps din [ez~nd nclinat 12 Idei pentru mese bogate n proteine... . . . . . .13 Sculptura [i corpul uman n Rom~nia (2) . . . .14 Antrenament complet pentru tricep[i . . . .16 Cum s` „tragi de fiare“ mping~nd bu[teni?17 ßtia]i c`... . . . . . . . . . .18 Triset de teroare pentru piept . . . . . .20 Flexia gambei pe coaps` cu gantera . . . . . . . .22 Interviu cu George Ostache .24 Mariusz Pudzianowski, un Hercule modern .26 Antrenament de coapse cu Branch Warren .28 Skandenberg . . . . . . .30 CUPRINSCUPRINS Coperta 1: M`d`lina Mure[an [i George Ostache Editura Redis Co Str. Industriei nr. 2, Buftea, jud. Ilfov, cod 070000 Telefon//Fax: 021.300.75.46; Fax: 021.351.50.58; Telefon: 021.300.75.46, 0744.632.294, 0722.244.783, e--mail: office@redis.ro wwebbsite: www.topfitness.ro Colectiv de redac]ie RReeddaaccttoorr [[eeff:: FFlloorriinn UUcceeaannuu.. RReeddaaccttoorrii:: CCrriissttiiaann NNeeaagguu,, DDaanniieell OOpprreeaa,, AAlleexxaannddrruu BBoollbboorriiccii,, DDrraaggoo[[ CCoorrccoovveeaannuu [[ii CC--ttiinn IIoonneessccuu ((ccoorreessppoonnddeenntt SSUUAA)).. FFoottoo:: VViioorreell DDuullgghheerruu,, DDoorreell FFlloorreeaa [[ii MMiirrcceeaa NNeetteeaa.. CCoorreeccttuurr``:: EElleennaa MMiiccuullii]]``.. B.C.A.A. Produs cu efect anabolic, ce are capacitatea de a m`ri semnificativ sin- teza de proteine n organism [i care fa- ciliteaz` eliberarea natural` de hormo- ni, precum hormonul de cre[tere (GH), IGF-1 [i insulina. Are un remarcabil efect anticatabolic, prevenind distru- gerea proteinelor [i pierderea masei musculare. u 9900 gg –– 3311,,0000 lleeii 220000 gg –– 5555,,0000 lleeii 330000 gg –– 7755,,0000 lleeii Taurina Taurina [i lecitina sunt necesare pentru metabolizarea gr`similor, pre- vin formarea calculilor biliari, favori- zeaz` absorb]ia vitaminelor liposolubi- le, mbun`t`]esc starea de s`n`tate a inimii, asigur` suportul necesar sin- tezei neurotransmi]`torilor [i au efect protector asupra creierului. u 110000 gg –– 1177,,0000 lleeii Creatin Monohidrat Creatin` monohidrat avånd 100% puritate. Ofer` organismului energia necesar` sus]inerii efortului intens, m`re[te for]a muscular`, mbun`t`]e[te refacerea postefort, cre[te volumul celular, cre[te hidrarea celular`.u 9900 gg –– 1199,,0000 lleeii 330000 gg –– 3399,,0000 lleeii 550000 gg –– 4499,,0000 lleeii L–Glutamina Glutamina reprezint` 60% din totalul aminoacizilor liberi din mu[chi [i 20% din totalul aminoacizilor circulan]i n or- ganism. Favorizeaz` sinteza proteine- lor, previne catabolismul muscular (distrugerea ]esutului muscular), mbun`t`]e[te recuperarea dup` efort, stimuleaz` pro- ducerea hormonului de cre[tere, stimuleaz` activi- tatea sistemului imunitar, favorizeaz` hidrarea celu- lar`, cre[te produc]ia de glicogen n ficat, transport` azotul n locurile n care or- ganismul are cea mai mare nevoie (pentru sinteza pro- teic`). u 9900 gg –– 3311,,0000 lleeii 220000 gg –– 4499,,0000 lleeii 330000 gg –– 6699,,0000 lleeii L–Carnitina M`re[te cu 70 % metabolizarea gr`simii. Accelereaz` metabolismul li- pidelor, favorizånd oxidarea lor la nivel celular, mobilizeaz` depozitele de gr`sime, m`re[te performan]ele fizice [i rezisten]a la efort, reduce nivelul colesterolului [i trigliceridelor. u 3300 gg –– 2255,,0000 lleeii 5500 gg –– 3377,,0000 lleeii 110000 gg –– 6699,,0000 lleeii u MM``ssuurraa ddiinn iinntteerriioorruull ffllaaccooaanneelloorr,, rraass``,, ccoonn]]iinnee 11 gg ddee ppuuddrr``.. M TINERETULUI Liceul ßINCAI REDIS MAGAZINUL REDIS Adresa: Calea {erban Vod` nr. 159, sector 4, Bucure[ti. La magazin se poate ajunge foarte u[or de la sta]ia de metrou “Tineretului”, n circa 2 minute de mers pe jos, ocolind prin stånga Liceul Gheorghe {incai. Program: luni - vineri 10.30 – 18.00 sâmb`t` 10.30 – 14.00 Orice informa]ii despre magazin ob]ine]i la tel. 021.337.34.37 NUTRIMAXXNUTRIMAXX SUPLIMENTE NUTRITIVESUPLIMENTE NUTRITIVE Baton cu o valoare ener- getic` redus`, con]inut mare de fibre vegetale, ceai verde (1.000 mg) [i l-carnitin` (320 mg). Datorit` fibrelor, se redu- ce asimilarea gr`similor [i se favorizeaz` eliminarea lor. Combate senza]ia de foame [i are un efect de detoxifiere a stomacului. Se recomand` consumarea a 1-3 batoane pe zi, un baton putånd nlocui o mas`, deoarece asigur` [i ne- cesarul de nutrien]i. Cu cåt sunt nlocuite mai multe mese, cu atåt se va realiza mai repe- de eliminarea gr`similor. 100% vegetal. Pentru comenzi mai mari de 50 batoane, se face o reducere de 25%. 1,70 lei/buc. SILUET BAR Culturism&Fitness nr. 6/2014 32 Culturism&Fitness nr. 6/2014 Hidrolizat Hidrolizat din zer, ob]inut din lapte, f`r` adaos de arome [i îndul- citori, se dizolv` foarte bine [i are un gust neutru. Se recomand` celor cu nevoi crescute de protein` în alimenta]ie. Pe lâng` aportul de proteine, hidrolizatul din zer cre[te cantitatea de glicogen din mu[chii antrena]i, momentul ideal de servire fiind dup` antrenament, iar celelalte administr`ri, între mese. Informa]ii nutri]ionale: proteine – 80 %, carbohidra]i – 9,5 %, mine- rale – 5 %, gr`simi – 3 %. Valoare energetic` pentru 100 g: 401 Kcal (1678 KJ). Administrare: o m`sur` de trei ori pe zi, amestecat` cu ap` sau alt lichid. M`sura din interiorul ambalajului con]ine 35 g produs. cutie 900 g – 89,00 lei Profil aminoacizi (%) L-Leucin`* 10,38 Acid L-Glutamic 17,33 L-Lizin` * 9,27 Acid L-Aspartic 10,78 L-Treonin` * 6,80 L-Prolin` 5,87 L-Izoleucin` * 6,21 L-Serin` 4,94 L-Valin` * 5,85 L-Alanin` 4,91 L-Fenilalanin` * 3,12 L-Tirosin` 2,62 L-Metionin` * 2,18 L-Cistein` 2,45 L-Triptofan * 1,72 L-Arginin` 2,20 L-Histidin` 1,70 * aminoacizi esen]iali L-Glicin` 1,67 din zer (WPH-4) NOU O P C U LT U R IS M .R O
 3. 3. Acum sunt sponsoriza]i [i folosesc cu succes produsele „Redis“ cunoscu]ii sportivi: Florin Uceanu, Alexandru Costache, Cristian Ra[c`, Daniel Oprea, Alexandru Bolborici, Radu „Valahu“ Georgescu [i top-modelul Nicoleta Luciu. Nutrifort–R Este un concentrat de carbohidra]i, proteine, vitamine [i minerale (cu arome de vanilie, ciocolat`, tutti frutti [i cola) recomandat pentru cre[terea ra- pid` n mas` muscular`. O por]ie repre- zint` 190 g de produs [i, pentru o cre[- tere accelerat` a masei musculare, se recomand` dou`-trei por]ii pe zi. O m`sur` con]ine 45 g. CCuuttiiii 11 kkgg –– 2255,,0000 lleeii SS``ccuullee]]ii 22,,55 kkgg –– 4477,,0000 lleeii GG``llee]]ii 22,,55 kkgg –– 4499,,0000 lleeii GGaallee]]ii 55 kkgg –– 8899,,0000 lleeii Mixforte–R Produsul con]ine o propor]ie ridicat` de carbohidra]i (70%), ce provin din fructoz`, maltodextrin` [i dextroz`, sub- stan]e care dau un gust foarte bun pro- dusului. Are o concentra]ie de 25% pro- teine de origine animal` (lapte – casei- nat, albumine din ou [i proteine din zer, în cantit`]i egale fiecare). CCuuttiiii 11 kkgg –– 3355,,0000 lleeii SS``ccuullee]]ii 22,,55 kkgg –– 6655,,0000 lleeii GG``llee]]ii 22,,55 kkgg –– 6677,,0000 lleeii Super Mass–R Este un supliment (cu arome de va- nilie, ciocolat`, tutti frutti [i cola) ce, datorit` compozi]iei (50% proteine [i 35% carbohidra]i), poate nlocui mesele obi[nuite din timpul zilei [i este reco- mandat atåt tuturor categoriilor de spor- tivi, cåt [i celor care nu fac sport, dar do- resc s` aib` o alimenta]ie s`n`toas`, cu cåt mai pu]ine gr`simi [i colesterol. Se recomand` cåte o por]ie de dou`- trei ori pe zi (o por]ie = 80 g de produs). O m`sur` con]ine 40 g. CCuuttiiii 990000 gg –– 3311,,0000 lleeii SS``ccuullee]]ii 22,,22 kkgg –– 5599,,0000 lleeii GG``llee]]ii 22,,22 kkgg –– 6611,,0000 lleeii GG``llee]]ii 44,,55 kkgg –– 110099,,0000 lleeii Mass Forte Creatin–R Acelea[i specifica]ii ca la Nutrifort [i, n plus, creatin` monohidrat pentru stimula- rea cre[terii rapide n mas` [i for]`. Arome: vanilie, ciocolat`, tutti frutti [i cola. CCuuttiiii 11 kkgg –– 2299,,0000 lleeii SS``ccuullee]]ii 22,,55 kkgg –– 5511,,0000 lleeii GG``llee]]ii 22,,55 kkgg –– 5533,,0000 lleeii GG``llee]]ii 55 kkgg –– 9955,,0000 lleeii Whey Mass–R Este un concentrat de carbohidra]i (62%) [i proteine (32%), proteinele provenind exclusiv din zer, [i este reco- mandat pentru energie [i cre[tere n ma- s` muscular`. O por]ie de 90 g con]ine 1.000 mg de L-Glutamin`, cel mai impor- tant aminoacid pentru mu[chi. GG``llee]]ii 22 kkgg –– 7799,,0000 lleeii Energocarb-R Este un supliment energetic din car- bohidra]i (cu arome de vanilie, ciocolat`, tutti frutti [i cola) [i se recomand` pentru refacerea rezervelor energetice ale or- ganismului. Se administreaz` 45 g na- inte de antrenament (pentru a avea energie) [i 45-90 g dup` antrenament, pentru refacere. O m`sur` con]ine 45 g. CCuuttiiii 11 kkgg –– 1199,,0000 lleeii SS``ccuullee]]ii 22,,55 kkgg –– 3355,,0000 lleeii GG``llee]]ii 22,,55 kkgg –– 3377,,0000 lleeii GG``llee]]ii 55 kkgg –– 5599,,0000 lleeii Fosfocreatin–R Creatina este o substan]`, necesar` n toate contrac]iile musculare, produs` n mod normal de ficat, pancreas [i rinichi, din aminoacizi. Prezentarea sub form` de tablete este foarte conve- nabil`, deoarece pot fi transportate [i administrate u[or, n plus [ti cu precizie cåte grame iei de fiecare dat`. O table- t` con]ine 1 g de creatin`. Se reco- mand` administrarea a cåte o por]ie (5 tablete), de 2-3 ori pe zi, mpreun` cu un pahar mare cu sucuri naturale sau cu ap`. 9900 ttaabblleettee –– 1199,,0000 lleeii Creatina Forte–R Tablete masticabile, cu un gust foarte bun, care con]in 500 mg crea- tin` monohidrat [i 300 mg dextroz`. 9900 ttaabblleettee –– 1155,,0000 lleeii 330000 ttaabblleettee –– 3311,,0000 lleeii 550000 ttaabblleettee –– 4455,,0000 lleeii Creatina–R Tablete care con]in 1.000 mg de creatin monohidrat. 9900 ttaabblleettee –– 1199,,0000 lleeii 330000 ttaabblleettee –– 3399,,0000 lleeii 550000 ttaabblleettee –– 5599,,0000 lleeii PRODUSEPRODUSE PENTRUPENTRU MAS~MAS~ MUSCULAR~MUSCULAR~ Super Protein–R 90 Con]ine 90% protein` de calitate superioar`, ob]inut din lapte. Arome: vanilie, ciocolat`, tutti frutti [i cola. CCuuttiiii 990000 gg –– 6699,,0000 lleeii Ideal Protein Con]ine dou` surse de protein`: una cu absorb]ie rapid` (75% din total de protein`) [i una cu absorb]ie lent` (25% din total). Se asigur` astfel un flux continuu de aminoacizi în sånge timp de 4-6 ore. Arome: ciocolat` [i vanilie. CCuuttiiii 990000 gg –– 3355,,0000 lleeii SS``ccuullee]]ii 22 kkgg –– 6677,,0000 lleeii GG``llee]]ii 22 kkgg –– 6699,,0000 lleeii Protwhey–R Con]ine 81% protein` din zer cu un efect anabolic puternic prin promova- rea sintezei proteinelor n timp ce si- multan reduce distrugerea de pro- tein` (catabolismul). Absorb]ie rapid`, valoare biologic` foarte mare, gust foarte bun. CCuuttiiii 990000 gg –– 7799,,0000 lleeii GG``llee]]ii 22 kkgg –– 115599,,0000 lleeii Proteinmix–R Concentrat proteic de calitate supe- rioar` din zer, lapte [i albu[ de ou, n propor]ii egale, cu efect puternic pentru performan]a sportiv` combinånd efecte- le benefice ale celor trei surse diferite de proteine. Pentru culturi[ti, este excelent n perioada de mas` sau de definire. Concentra]ia proteic` este de 85%. CCuuttiiii 990000 gg –– 7799,,0000 lleeii GG``llee]]ii 22 kkgg –– 115599,,0000 lleeii Milk&Egg Concentrat din lapte (zer – 33,33% [i caseinat – 33,33%) [i albu[ de ou – 33,33%, cu o concentra]ie proteic` de 85%. CCuuttiiii 990000 gg –– 7799,,0000 lleeii GG``llee]]ii 22 kkgg –– 115599,,0000 lleeii Izolat proteic soia Izolat proteic, din soia, cu o con- centra]ie proteic` de 90% f`r` nici un adaos de arom` sau ndulcitori. CCuuttiiii 775500 gg –– 2299,,0000 lleeii SS``ccuullee]]ii 22 kkgg –– 5555,,0000 lleeii GG``llee]]ii 22 kkgg –– 5577,,0000 lleeii CONCENTRATE PROTEICECONCENTRATE PROTEICE Vitalizant–R Complex alimentar proteic, vita- mino-mineral care con]ine antioxi- dan]i cu diferite structuri (antociani, protoantociani, picnogenol, flavone, catehine, lactoalbumine) [i nutrien]i naturali. Înl`tur` stresul oxidativ [i în- cetine[te îmb`trånirea celulelor. Îm- bun`t`]e[te circula]ia sångelui, înl`- tur` riscurile accidentelor sangvine [i împiedic` formarea varicelor. Cre[te imunorezisten]a, capacitatea la efort fizic, rezisten]a la suprastres, prin în- l`turarea radicalilor liberi ai oxigenului [i a metalelor toxice, ac]ionånd efi- cient n limitarea producerii acestora. Catifeleaz` pielea, protejeaz` înche- ieturile, tendoanele [i ligamentele. Se administreaz` de 3 ori pe zi dup` me- sele principale cåte 1-2 tablete la co- pii [i 3-4 tablete la adul]i. Nu are efec- te secundare nedorite. 110000 ttaabblleettee –– 1199,,0000 lleeii Complex–R Este un complex de vitamine-[i minerale indicat n cazul solicit`rilor fi- zice mari, n avitaminoze. Este indicat pentru sportivi, dar [i pentru oamenii care nu fac sport, ca supliment de vi- tamine [i minerale. Datorit` procentu- lui mare de vitamina C, are rol antio- xidant [i stimuleaz` sistemul imunitar. Se prezint` sub form` de capsule ge- latinoase de 500 mg. Se administrea- z` 2-4 capsule/zi. 5500 ccaappssuullee –– 1199,,0000 lleeii Isotonic–R Plicuri pentru b`utur` isotonic` re- confortant` ce con]in glucoz` cris- talizat` [i cele mai importante vita- mine [i minerale. |nlocuie[te rapid li- chidele [i mineralele pierdute prin transpira]ie, furnizeaz` energie, aju- tånd la recuperarea rapid` dup` efort [i nl`tur` oboseala. Arome: l`måie, portocale [i tutti frutti. Se fac comenzi de minimum 5 plicuri. 2255%% rreedduucceerree ppeennttrruu mmiinniimmuumm 3300 pplliiccuurrii. 11,,2299 lleeii//pplliicc Allium–R Stimulent general, antioxidant, di- gestiv, reechilibrant glandular, stimu- lent imunitar, vitaminizant [i minerali- zant n care ingredientele principale sunt extrase din ceap` [i usturoi. Se prezint` sub form` de capsule gelati- noase de 500 mg. Se administreaz` 2-4 capsule pe zi, n dou` reprize, dup` mese. 110000 ccaappssuullee –– 1199,,0000 lleeii Vitamin Complex 100% DZR Acest complex de vitamine poate fi administrat pentru optimizarea func]ii- lor organismului, men]inerea st`rii de s`n`tate, revigorarea [i tonifierea or- ganismului, cre[terea speran]ei de via]`, dezvoltarea unui fizic [i psihic s`n`tos, mbun`t`]irea calit`]ii vie]ii. Se administreaz` oral, cåte 2 ta- blete pe zi, mpreun` cu un pahar de ap` sau sucuri naturale. Dou` tablete con]in 100% DZR din vitaminele: C, B3, E, B5, B2, B6, B1, B12, acid folic, Biotin`. 112200 ttaabblleettee –– 2299,,0000 lleeii Calciu Magneziu Zinc |mpreun`, cele 3 minerale, ajut` la men]inerea s`n`t`]ii sistemului ner- vos, muscular [i osos, asigur` buna func]ionare a inimii [i circula]iei, elimi- n` nervozitatea [i stresul, regleaz` activitatea prostatei, asigur` suport pentru efort fizic sau intelectual sus]i- nut, are efecte benefice asupra tenu- lui, p`rului [i unghiilor. Se administreaz` oral, cåte 2 cap- sule, de dou` ori pe zi, mpreun` cu un pahar cu ap` sau sucuri naturale. Doza de 4 capsule asigur` 100% DZR din mineralele con]inute. Sporti- vii pot lua doze mai mari, n func]ie de necesit`]i. 112200 ccaappssuullee –– 2299,,0000 lleeii Calciu Magneziu |mpreun`, cele dou` minerale, ajut` la men]inerea s`n`t`]ii sistemu- lui nervos, muscular [i osos, asigur` buna func]ionare a inimii [i circula]iei, elimin` nervozitatea [i stresul, reglea- z` activitatea prostatei, asigur` suport pentru efort fizic sau intelectual sus]inut, are efecte benefice asupra tenului, p`rului [i unghiilor. Se administreaz` oral, cåte 2 cap- sule, de dou` ori pe zi, mpreun` cu un pahar cu ap` sau sucuri naturale. Doza de 4 capsule asigur` 100% DZR din mineralele con]inute. Sporti- vii pot lua doze mai mari, n func]ie de necesit`]i. 112200 ccaappssuullee –– 2299,,0000 lleeii Zinc Zincul este un puternic antioxidant, necesar la buna func]ionare a sis- temului imunitar, intervine n reglarea proceselor metabolice, func]ionarea sistemelor enzimatice [i men]ine inte- gritatea celular`. Este indispensabil pentru sinteza proteinelor, pentru for- marea ADN-ului [i ajut` la secre]ia in- sulinei. Regleaz` capacitatea de con- trac]ie a mu[chilor, accelereaz` vin- decarea pl`gilor, accelereaz` cre[te- rea, stimuleaz` activitatea cerebral`, poate fi util n anumite afec]iuni psi- hice. Deoarece este necesar pentru producerea testosteronului [i a sper- mei, anumite tulbur`ri de poten]` se pot datora unei caren]e cronice de zinc. Se administreaz` oral o tablet` pe zi, mpreun` cu un pahar cu ap` sau sucuri naturale. O tablet` asigur` 100% DZR pentru zinc. 112200 ttaabblleettee –– 2299,,0000 lleeii Vitamina C 700 Vitamina C este un puternic antio- xidant, ajut` la neutralizarea radica- lilor liberi, cre[terea imunit`]ii organis- mului, producerea de colagen n ]esu- turile conjunctive, formarea osaturii [i denti]iei, revigorarea [i tonifierea or- ganismului, combaterea st`rilor de anxietate [i oboseal`, metabolizarea anumitor aminoacizi [i a glucozei, ab- sorb]ia altor minerale. Doza unui adult este de 80-1.000 mg pe zi, n func]ie de necesit`]i. Se administreaz` oral o capsul` (700 mg vitamina C) pe zi, mpreun` cu un pahar cu ap` sau sucuri naturale. 112200 ccaappssuullee –– 2299,,0000 lleeii VITAMINE, MINERALEVITAMINE, MINERALE 4 Culturism&Fitness nr. 6/2014 FFlloorriiiinn UUUUcceeaannuu PPllaattaa ssee ffaaccee llaa pprriimmiirreeaa ccoolleettuu-- lluuii,, pprree]]uurriillee iinncclluuzzâânndd [[ii ttaaxxeellee ppoo[[ttaallee Comenzile la tel.: 021.300.75.46, 0744.632.294, 0722.244.783 fax: 021.351.50.58 pe mail la adresa office@redis.ro sau online pe www.redis.ro Culturism&Fitness nr. 6/2014 5 O P C U LT U R IS M .R O
 4. 4. Protein–R Un baton proteic este echivalentul nutritiv a 90 g carne vit`. Batoane cu un gust excelent de ciocolat`, de 60 g (350 Kcal), avånd: proteine – 16 g, car- bohidra]i – 23,2 g, gr`sime vegetal` – 14,5 g, vitamina C – 24 mg, lecitin` – 145 mg, vitamina B6 – 1,7 mg, vita- mina B5 – 1,7 mg, zinc – 1,7 mg, mag- neziu 12 mg. 350 Kcal. Se fac comen- zi de minimum 5 batoane. 2255%% rreedduu-- cceerree ppeennttrruu mmiinniimmuumm 5500 bbaattooaannee.. u 11,,9900 lleeii//bbaattoonn Fibrobar Forte Baton cu o valoare energetic` re- dus`, con]inut ridicat de fibre vege- tale, acizi gra[i polinesatura]i Omega 3 [i L-carnitin`. Formula favorizeaz` sc`derea greut`]ii, eliminarea gr`simi- lor, colesterolului [i trigliceridelor, m- bun`t`]e[te tranzitul intestinal, s`n`- tatea articula]iilor [i tonific` sistemul cardio vascular. Are gust pl`cut, dul- ce-acri[or. Combate senza]ia de foa- me. Se recomand` consumarea a 1-3 batoane pe zi, permi]ånd renun]area la una sau mai multe mese. 100% ve- getal. 2255%% rreedduucceerree ppeennttrruu mmiinniimmuumm 5500 bbaattooaannee..u 22,,0000 lleeii//bbaattoonn Siluet Bar Baton cu o valoare energetic` re- dus`, con]inut mare de fibre vegetale, ceai verde (1.000 mg) [i l-carnitin` (320 mg). Datorit` fibrelor, se reduce asimilarea gr`similor [i se favorizea- z` eliminarea lor. Combate senza]ia de foame [i are un efect de detoxi- fiere a stomacului. Se recomand` consumarea a 1-3 batoane pe zi, un baton putånd nlocui o mas`, de- oarece asigur` [i necesarul de nutri- en]i. Cu cåt sunt nlocuite mai multe mese, cu atåt se va realiza mai repe- de eliminarea gr`similor. 100% ve- getal. Se fac comenzi de minimum 5 batoane. 2255%% rreedduucceerree ppeennttrruu mmiinnii-- mmuumm 5500 bbaattooaannee.. u.. 11,,7700 lleeii//bbaattoonn Ideal Bar Baton indicat ca aliment s`n`tos, prin con]inutul de nutrien]i de calitate [i în propor]ii optime pentru necesit`]ile organismului uman, care dau energie [i au un rol benefic, putånd nlocui cu succes o mas`. L-carnitina [i acizii gra[i Omega 3 contribuie la stimularea arderii gr`similor [i a regl`rii nivelului colesterolului seric, vitamina C este un bun antioxidant. Fulgii de grâu ger- minat sunt biostimulatori [i, împreun` cu fulgii de porumb crocan]i [i alunele, dau un gust excelent batonului. Este bogat în proteine [i fibre vegetale fiind recomandat [i pentru folosirea în tim- pul dietelor pentru sl`bit. Nu con]ine in- grediente de origine animal` DDaattoorriitt`` pprriinncciippiiiilloorr nnuuttrriittiivvee ss``nn``-- ttooaassee dduupp`` ccaarree aa ffoosstt ccoonncceeppuutt,, bbaa-- ttoonnuull ssee nnccaaddrreeaazz`` nn cceerriinn]]eellee lleeggiiii pprriivviinndd aalliimmeennttaa]]iiaa ss``nn``ttooaass`` ppeennttrruu ccooppiiii [[ii aaddoolleesscceenn]]ii,, ddeeccii ssee ppooaattee ccoo-- mmeerrcciiaalliizzaa [[ii nn [[ccoollii.. Batonul are 50 g [i 192 Kcal. Se fac comenzi de minimum 5 batoane. 2255%% rreedduucceerree ppeennttrruu mmiinniimmuumm 5500 bbaattooaannee..u 11,,7700 lleeii//bbaattoonn Milk&Egg Bar Baton bogat n proteine provenind din lapte, zer [i albu[ de ou. Se reco- mand` sportivilor [i categoriilor de popula]ie care au nevoie de o alimen- ta]ie proteic` [i de energie. Informa]ii nutri]ionale: carbohidra]i – 29 g, pro- teine – 15,8 g, gr`simi – 10 g, mine- rale – 1,3 g. Un baton are 60 g [i 270 Kcal. Se fac comenzi de minimum 5 batoane. 2255%% rreedduucceerree ppeennttrruu mmiinnii-- mmuumm 5500 bbaattooaannee..u 22,,9900 lleeii//bbaattoonn Fibrobar cu ceai verde Se recomand` ca aliment ener- getic s`n`tos, prin con]inutul de nutri- en]i de calitate [i în propor]ii optime pentru necesit`]ile organismului uman, care dau energie [i au un rol benefic. L-Carnitina [i acizii gra[i Omega 3 contribuie la stimularea ar- derii gr`similor [i la reglarea nivelului colesterolului seric, iar ceaiul verde (1.250 mg) [i vitamina C sunt foarte buni antioxidan]i. Este bogat în pro- teine [i fibre vegetale, fiind recoman- dat [i pentru folosirea în timpul diete- lor pentru sl`bit. Nu con]ine ingredi- ente de origine animal`, deci poate fi consumat [i de c`tre cei vegetarieni sau de persoanele care ]in post. Se fac comenzi de minimum 5 batoane. 2255%% rreedduucceerree ppeennttrruu mmiinnii-- mmuumm 5500 bbaattooaannee.. u 11,,9900 lleeii//bbaattoonn Wheybar–R Forte Batoane proteice [i energizante avånd 70 g, carbohidra]i – 34.54, gr`simi – 12,40, bogate n proteine din zer – 17,66 g [i care con]in 1.000 mg de L-Glutamin` (cel mai important amino- acid pentru mu[chi) [i 1.000 mg de B.C.A.A., care favorizeaz` recuperarea dup` efort [i cre[terea muscular`. Se fac comenzi de minimum 5 batoane. 25% reducere pentru mini- mum 50 batoane. u 33,,5500 lleeii//bbaattoonn BATOANEBATOANE u Reducerea este valabil` numai la comenzile online sau telefonice, nu [i la magazine sau s`li. Livr`ri prin curier, n toat` ]ara Am introdus livrarea rapid`, prin curier, n toat` ]ara, gratu- it` la comenzi de peste 150 lei [i cu o tax` de numai 9 lei la comenzi sub aceast` sum`. Ca [i pån` acum, taxele la livrarea prin po[t` vor fi incluse n pre] [i fiecare poate s` aleag` modul cel mai conve- nabil prin care s` primeasc` comenzile: clasic, ca pån` acum, prin po[t`, cu taxele incluse n pre] [i cu livrare n 3- 5 zile, sau prin curier, cu livrare acas` sau la serviciu, n 1-2 zile [i cu o tax` de numai 9 lei, n cazul comenzilor sub 150 lei. Cånd da]i comanda, specifi- ca]i cum dori]i s` se fac` livrarea. Culturism&Fitness nr. 6/2014 7 Amino–R Produs de calitate superioar`, na- tural, cu un procent [i raport optim de aminocizi esen]iali [i dipeptide, care asigur` o nutri]ie proteic` complet`. Cre[te rata metabolic`, asigur` o mai bun` oxigenare a mu[chilor [i folose[- te gr`simile pentru energie. Nu con- ]ine zaharuri [i gr`simi. 100% natural. 300 tablete – 35,00 lei 500 tablete – 53,00 lei Amino Whey–R Comprimate de 1.300 mg con]i- nånd 85% izolat proteic din zer, una dintre cele mai bune surse de proteine disponibile la ora actual`. Se adminis- treaz` zilnic 1-3 por]ii a cåte 5 compri- mate, oral, cu ap` sau alt lichid pota- bil. Pentru sportivii de performan]` se pot dubla dozele. 330000 ccoommpprriimmaattee –– 5555,,0000 lleeii 550000 ccoommpprriimmaattee –– 7755,,0000 lleeii Taurina–R Tablete care con]in 500 mg de taurin`. Se recomand` adminis- trarea a 1–2 tb. naintea uneia dintre mese cu un pahar cu ap`. 100 tablete – 21,00 lei Amino Esen]ial–R Este un supliment care con]ine aminoacizi esen]iali liberi sub form` de comprimate de 1.000 mg, cu un raport optim de aminoacizi esen]iali. Necesarul mediu de aminoacizi esen]iali pentru sportivi este de apro- ximativ 400 mg/kgcorp/zi. 200 tablete – 43,00 lei 300 tablete – 65,00 lei 500 tablete – 109,00 lei Amino Egg–R Tablete de 1.300 mg con]inånd 92,1% concentrat proteic din albu[ de ou, o surs` de protein` foarte bine asimilat` de organism. Se adminis- treaz` zilnic 1-3 por]ii a cåte 5 tablete, oral, cu ap` sau alt lichid potabil. 330000 ttaabblleettee –– 3399,,0000 lleeii 550000 ttaabblleettee –– 5599,,0000 lleeii Arginin` Stimuleaz` eliberarea hormonului de cre[tere (GH) la nivelul hipofizei, contribuie la men]inerea func]io- nalit`]ii sistemului imunitar [i are un rol important n buna func]ionare a aparatului cardiovascular n mu[- chiul solicitat. O capsul` con]ine 700 mg de L-Arginin`. 120 capsule – 39,00 lei BCAA BCAA este un produs cu efect anabolic, care con]ine lan]ul impor- tan]ilor aminoacizi L-Leucin`, L- Valin` [i L-Izoleucin`, ce are capaci- tatea de a m`ri semnificativ sinteza de proteine n organism [i care facili- teaz` eliberarea natural` de hor- moni, precum hormonul de cre[tere, IGF-1 [i insulina. Se recomand` servirea unei por]ii (10 capsule), de 1-2 ori pe zi, din care una imediat dup` antrenament, mpreun` cu ap` sau alt lichid pota- bil. O capsul` con]ine 500 mg de BCAA. 120 capsule – 29,00 lei Glutamin` L-Glutamina reprezint` cel mai important aminoacid pentru sportivi. |n timpul efortului fizic, organismul pierde o cantitate important` de aminoacizi, printre care [i L-Gluta- mina, care reprezint` 60% din totalul aminoacizilor liberi din mu[chi [i 20% din totalul aminoacizilor circulan]i n organism. Favorizeaz` sinteza pro- teinelor, previne catabolismul muscu- lar, mbun`t`]e[te recuperarea dup` efort, stimuleaz` hormonul de cre[te- re [i activitatea sistemului imunitar. Se recomand` servirea unei por]ii (10 capsule) de mai multe ori pe zi, n limita a 0,25 g pe kilocorp, din care una imediat dup` antrenament, m- preun` cu ap`. O capsul` con]ine 500 mg de L-Glutamin`. 120 capsule – 29,00 lei Ornitina Ornitina mpreun` cu arginina favorizeaz` dezvoltarea masei mus- culare prin cre[terea nivelelor hor- monilor anabolici cum ar fi insulina [i hormonul de cre[tere. L-Ornitina are efect anabolic asupra ]esutului mus- cular prin m`rirea secre]iei de hor- mon de cre[tere (GH). Se administreaz` cåte o por]ie (4 capsule), de 2-3 ori pe zi, mpreun` cu un pahar cu ap` sau sucuri natu- rale, nainte de antrenament [i seara, nainte de culcare, pe nemåncate. O capsul` con]ine 500 mg de L-Ornitin` 120 capsule – 39,00 lei AMINOACIZIAMINOACIZI Fibrobar–R Baton cu o valoare energetic` re- dus` [i con]inut mare de fibre vege- tale. Datorit` fibrelor, se reduce asimi- larea gr`similor [i se favorizeaz` eli- minarea lor. Combate senza]ia de foame [i are un efect de detoxifiere a stomacului. Se recomand` consuma- rea a 1-3 batoane pe zi, un baton pu- tånd nlocui o mas`, deoarece asigu- r` [i necesarul de nutrien]i. Cu cåt sunt nlocuite mai multe mese, cu atåt se va realiza mai repede eliminarea gr`similor. 100% vegetal. PPeennttrruu ccoommeennzzii mmaaii mmaarrii ddee 5500 bbaa-- ttooaannee,, ssee ffaaccee oo rreedduucceerree ddee 2255%%..uu 11,,9900 lleeii//bbaattoonn Siluet–R Vegetal Pudr` instant cu con]inut mare de fibre vegetale, ajut` la sl`bire stim- ulånd arderea gr`similor, eliminarea colesterolului din organism, nl`tur` senza]ia de foame, ajut` sistemul imunitar, regleaz` traficul intenstinal. Este 100% vegetal. CCuuttiiii 440000 gg –– 1177,,0000 lleeii Siluet–R Pudr` instant cu con]inut mare de fibre vegetale, ajut` la sl`bire stim- ulånd arderea gr`similor, eliminarea colesterolului din organism, nl`tur` senza]ia de foame, ajut` sistemul imunitar, regleaz` traficul intenstinal. CCuuttiiii 440000 gg –– 1177,,0000 lleeii Vegetal–R Produs natural, exclusiv vegetal, ce poate înlocui una sau mai multe mese zilnice. Nu con]ine colesterol. Ajut` în dietele de sl`bire, regular- izeaz` tranzitul intestinal, împiedic` acumularea de colesterol, elimin` tox- inele din organism [i reduce riscul apari]ei bolilor cardiovasculare. CCuuttiiii 440000 gg –– 1177,,0000 lleeii L-Carnitin Instant Plicuri care con]in 1.000 mg L-car- nitin` pur` [i 13,5 g fructoz`, avånd un gust excelent. Se fac comenzi de minimum 5 plicuri. 2255%% rreedduucceerree ppeenn-- ttrruu ccoommeennzzii ddee ppeessttee 5500 bbuucc``]]ii.. 11,,7700 lleeii//pplliicc Fibromix–R Tablete masticabile cu valoare energetic` redus`, pentru reducerea stratului adipos [i sc`derea n greu- tate. Este bogat n proteine, fibre nat- urale expandate, minerale [i vitamine [i are un con]inut sc`zut de lipide (sub 4%). Produsul este 100% vege- tal. Poate s` fie utilizat perioade ndelungate. 9900 ttaabblleettee –– 1199,,0000 lleeii Siluet–R Forte Tablete cu valoare energetic` mic` [i con]inut mare de fibre vegetale, care se recomand` pentru reducerea stratului adipos [i pentru sc`derea greut`]ii corporale. Odat` ajunse n stomac, fibrele [i m`resc volumul ajutånd la reducerea apetitului [i ast- fel se poate s`ri peste mese sau se poate reduce cantitatea de alimente la o mas` f`r` a sim]i dup` aceea senza]ia de foame. Fibrele detoxifiaz` stomacul [i au efect de regularizare a traficului intestinal. 220000 ttaabblleettee –– 2233,,0000 lleeii Fibro Drink Instant Plic pentru suc instant cu fibre vege- tale solubile (inulin`) [i L-Carnitin`. Suplimentarea cu LL--CCaarrnniittiinn`` poa- te m`ri cu pån` la 70% cantitatea de gr`sime metabolizat` de organism. Prin ad`ugarea de iinnuulliinn`` (con]ine PRODUSE PENTRU SL~BITPRODUSE PENTRU SL~BIT 6 Culturism&Fitness nr. 6/2014 PPllaattaa ssee ffaaccee llaa pprriimmiirreeaa ccoolleettuu-- lluuii,, pprree]]uurriillee iinncclluuzzâânndd [[ii ttaaxxeellee ppoo[[ttaallee Comenzile la tel.: 021.300.75.46, 0744.632.294, 0722.244.783 fax: 021.351.50.58 pe mail la adresa office@redis.ro sau online pe www.redis.ro 95% fibre vegetale solubile), substan- ]` care ncetine[te rata digestiv`, ab- sorb]ia intestinal`, reduce pofta de måncare [i scade rata de utilizare a caloriilor din sursele de hran`; pro- dusul este indicat n curele de sl`bire. Mod de administrare: zilnic 2-3 pli- curi (dizolvat in 250 mi de apa), din care cåte unu nainte de perioada zilei cu cel mai mult efort fizic (sau nainte de antrenament) [i altul nainte de culcare. Ingrediente: fructoz` (13,5 g/plic), inulin` (5 g/plic), L-Carnitin tartrat (1,5 g/plic). Se fac comenzi de minimum 5 plicuri. 2255%% rreedduucceerree ppeennttrruu mmiinniimmuumm 5500 ddee pplliiccuurrii.. u 11,,7799 lleeii//pplliicc L-Carnitin Lipotrop |n afara mbun`t`]irii performan]e- lor atletice [i a st`rii de s`n`tate a aparatului cardiovascular, L-carnitina este foarte util` n cazul persoanelor supraponderale sau obeze care vor s` sl`beasc`. Produsul mai con]ine vitamina C, care este un puternic an- tioxidant, [i vitamina B2 care m`re[te efectul L-carnitinei, ajutånd la trans- formarea proteinelor, gr`similor [i carbohidra]ilor n energie. Produsul se prezint` sub form` de capsule gelatinoase, o capsul` con]i- nånd 700 mg de L-carnitin`, 14 mg de vitamina C [i 0,2 mg de vitamina B2. 110000 ccaappssuullee–– 4499,,0000 lleeii O P C U LT U R IS M .R O
 5. 5. Alexandru Bolborici |n zilele noastre, foarte pu]ini dintre cei care merg la sal` fac ceea ce trebuie n timpul antrenamentului. M` ntreab` un tip cånd m` vede c` intru n sal`: – Ce s` fac ca s` mai pun pe mine? Nu mai progresez deloc! |l iau scurt: – Ce ai f`cut pån` acum? – P`i, am f`cut mpins la cadrul Smith pentru umeri, ni[te flutur`ri [i acum fac ridic`ri de umeri pentru trapez. – Sim]i c` ai energie acum, c` ai trecut de jum`tatea antrenamentului. – Da, parc` nu am lucrat cum trebuie [i nu [tiu ce exerci]ii s` mai fac... Tipul avea ceva experien]` de sal`, se antrena de aproa- pe 3 ani. Problema lui, ca de altfel a multora, este c` abor- deaz` antrenamente de pro- fesioni[ti sau din cine [tie ce surse de pe net. I-am explicat c`, la nivelul lui, are nevoie s` creasc` greut`]ile la exer- ci]iile de baz` pentru a putea pune mas` muscular`. Nu este indicat s` se fac` 4-5 antrenamente pe s`pt`mån`, cu fiecare grup` antrenat` o dat` pe s`pt`mån`, cu zile exclusiv pentru bra]e sau umeri precum profesioni[tii, cu multe exerci]ii de izolare. Antrenamentul pe care l voi prezenta n continuare este unul dur, trebuie efectu- at timp de minimum 10 s`p- t`måni. Nu se va schimba nimic la antrenament, m` refer la exerci]ii [i num`r de serii! Doar cånd se trece de 10 re- pet`ri la prima serie a unui exerci]iu atunci se va cre[te pu]in greutatea la urm`torul antrenament. Recomand s` fie executat cu un partener, care s` intervin` numai n ca- zuri extreme. Aten]ie! Nu se vor face repet`ri par]iale, ne- gative, for]ate sau ajutate! Sunt trei zile de antrena- ment, fiecare cu pauz` ntre ele. |ncepem cu luni, apoi urm`torul antrenament mier- curi, apoi vineri, duminic`, mar]i, joi [.a.m.d.. Dac` sim]i c` ai nevoie de mai mult` re- facere, po]i lua dou` zile pau- z`, din cånd n cånd. La primul antrenament fa- cem piept, umeri, triceps [i abdomen. Exerci]iul 1 - mpins decli- nat cu bara. Se vor face 3-4 serii de nc`lzire [i 3 serii efective. Se ncepe cu bara goal` pentru 15 repet`ri, apoi se m`re[te greutatea n func- ]ie de for]a fiec`ruia. La nc`l- zire nu trebuie s` ne obosim! La prima serie se lucreaz` cu cea mai mare greutate cu care putem executa aproxi- mativ 8 repet`ri. Bara se coboar` n partea de jos a pieptului [i se ridic` perpen- dicular pe sol. Dup` cum am spus, nu se fac repet`ri aju- tate, negative, for]ate! La ur- m`toarea serie, se scade greutatea astfel ncåt s` pu- tem face tot 8 repet`ri. Exerci]iul 2 - mpins nclinat cu bara. Exerci]iul este pentru ...umeri. Da, am scris bine, nu este pentru pieptul superior, cum probabil [ti]i. Mecanica mi[c`rii pune umerii ntr-o pozi]ie de lucru mai natural` [i mai eficient` pentru cre[te- re. Se alege o banc` nclinat` la 45 de grade [i se trece direct la prima serie, nu mai e nevoie de nc`lzire. Bara o cobori pån` atingi b`rbia, nu o duci mai jos, iar n partea de sus nu se ntind complet bra]ele. Se alege o greutate cu care se fac aproximativ 8 repet`ri. 3 serii doar. Exerci]iul 3 - flot`ri la para- lele. Dac` sala dispune de aparat special, po]i lucra la el pentru c` e mai simplu. Coatele se duc nspre spate, nu n lateral. La paralele se pune greutate adi]ional` dac` se trece de cele 8 repet`ri recomandate. Tot 3 serii. Exerci]iul 4 - crunch la ban- c`. Abdomenul este un mu[- chi ca oricare altul, trebuie lucrat cu repet`ri pu]ine, nu 20-30. Iat` cum se execut` corect. Alegi o banc` orizon- tal` care are suport mai sus pentru pozi]ionarea picioare- lor. NU lucra la banc` decli- nat` exerci]iul. Po]i lucra [i la banca de mpins orizontal, pui o bar` goal` pe suport [i te a[ezi invers, cu partea de jos a gambelor sus]inute de bar`. }ii måinile cu degetele atingånd (nu ]inånd) capul [i curbezi coloana. Omopla]ii trebuie s` se ridice, dar lom- barii r`mån n contact cu banca. NU se ridic` tot trun- chiul, cum fac majoritatea! Practic se curbeaz` partea superioar` a coloanei, cea inferioar` r`måne pe loc. Po]i lua un disc de 5 kg pe care s`-l ]ii n spatele capului. Cånd vei progresa la abdo- men, vei ajunge la 15-20 kg. 3 serii a 8 repet`ri. Acesta a fost primul antre- nament. Nu trebuie s` dureze mai mult de 45 minute. La cel de-al doilea antrena- ment, vom lucra picioarele. |ncepem cu pedalare u[oar` la bicicleta sta]ionar`, timp de 5 minute. Exerci]iul 1 - genuflexiuni cu bara la ceaf`. Dac` ai pån` n 1,90 m, atunci exer- ci]iul este pentru tine [i nu exist` un exerci]iu mai efi- cient n lume. Nu pune discuri sau alte lucruri sub c`lcåie pentru c` nu po]i face altfel exerci]iul. Trebuie sporit` mo- bilitatea [i asta se face f`- cånd exerci]iul f`r` nimic sub c`lcåie. Se ncepe cu bara goal` [i se urc` progresiv la nc`lzire, 3-4 serii. Prima serie efectiv` se execut` cu o greutate cu care s` facem aproximativ 15 repet`ri. Co- borårea se face controlat`, nu se coboar` repede! }ine spatele inferior tot timpul ncordat [i expir` treptat cånd urci. E un exerci]iu dificil de Program de mas` [i for]` pentru sezonul rece Culturism&Fitness nr. 6/2014 98 Culturism&Fitness nr. 6/2014 O P C U LT U R IS M .R O
 6. 6. executat [i foarte solicitant cånd se execut` corect [i cu greutate mare. Facem 4 serii n total, sc`dem greutatea la fiecare serie pentru a men]ine 15 repet`ri. Exerci]iul 2 - ndrept`ri cu bara. Facem o serie de n- c`lzire [i apoi cele 3 serii efective. Genunchii s` fie u[or ndoi]i pentru a lucra [i femuralii. Nu ne gr`bim, exe- cut`m lent, tot pentru 15 repet`ri. Cei mai puternici pot folosi chingile sau o priz` mixt`. Exerc]iul 3 - ridic`ri de gambe din stånd. Dac` sala dispune de aparat gen m`garul, lucr`m neap`rat acolo. Dac` nu, lucr`m ori- unde putem, din stånd s` fie, nu din [ezånd. Facem serii cu o greutate care s` ne permit` 30 de repet`ri. Gambele ard [i atunci suntem tenta]i s` ne oprim. |nvinge mental tenta]ia [i continu` chiar dac` ampli- tudinea mi[c`rii ajunge s` fie de doar cå]iva centimetri. Cåt timp mai exist` amplitudine, nu te opri. Nu ]i va ie[i din prima, nici mie nu-mi iese cåteodat`, nici acum! Recomand s` nchei antre- namentul cu o [edin]` scurt` de stretching pentru deten- sionarea coloanei (vezi nr. 228 al revistei). La fel, este un antrenament scurt [i intens. Imediat, dup` antrenament, s` nu ui]i s` ba- gi shake-ul de protein` [i carbo. La cel de-al treilea antrena- ment lucr`m spate [i biceps. Exerci]iul 1 - trac]iuni la hel- cometru sau la bara fix`. Alege unul din ele. Dac` e[ti tån`r, atunci cel mai bine la bara fix`. Trac]iunile se vor face numai la piept, s` nu te prind c` le faci la ceaf` (cele la ceaf` vor da n timp prob- leme la umeri). |nc`lzirea s` fie f`cut` corespunz`tor, min- imum 3 serii. Pentru c` majo- ritatea vor alege helcometru, voi descrie pu]in execu]ia. |n primul rånd, helcometrul tre- buie s` aib` scripetele de sus pozi]ionat mai n fa]`, s` nu fie exact deasupra capului t`u sau, mai r`u, nspre spa- te. Problema e c` multe s`li au helcometre cu scripetele exact deasupra capului. Ce po]i s` faci, n astfel de caz, e s` te pozi]ionezi cåt mai n spate de scaun, dar genun- chii s` r`mån` sub perni]e. Te po]i l`sa pu]in pe spate. Marele dorsal lucreaz` cel mai bine cånd aduci bra]ul din ntins n sus [i u[or n fa]`, n jos pe o direc]ie nclinat` la 75% de trunchi. De aceea scripetele de sus trebuie s` fie mai n fa]` pozi]ionat. Se ncepe cu greutatea cea mai mare, pentru 8 repet`ri. Se pot folosi chingile. Se fac 4 serii. Exerci]iul 2 - ramat alterna- tiv cu gantera. Nu te a[ezi pe banc`, cu un bra] [i picior pe ea. NU! Din stånd, te apleci, ]i rezemi cotul de o banc` reglabil` nclinat`, duci picio- rul opus bra]ului care lucrea- z` n fa]`, ca la o fandare u[oar`. Faci dou` serii de n- c`lzire [i apoi alegi o ganter` grea. Trebuie s` reu[e[ti s` faci 15 repet`ri. Te odihne[ti 30 de secunde [i lucrezi [i cu cel`lalt bra], apoi pauz`. Mai faci o serie, nu scazi greu- 10 Culturism&Fitness nr. 6/2014 tatea. Exerci]iul te va sfår[i de energie. Eu executam 15 rept`ri cu 80 kg, la o greutate corporal` de 90 kg. Deci merge s` urci bine, asta e [i ideea. Exerci]iul 3 - flexii cu bara din stånd. Este exerci]iu de baz` pentru bicep[i, dar ]i propun s` faci cu o greutate mai mic` decåt normal [i o execu]ie strict`. A lucrat des- tul bicepsul la ramat, nu are rost s` for]ezi cu greut`]i mari. Se poate [i cu bara goal`, de 20 kg, pentru cei f`r` for]`. Foarte strict, coate- le r`mån pe loc, f`r` balans din corp. Execut` n fa]a oglinzii. Nu mai face nc`lzire nainte, direct 3 serii a 10 repet`ri. Aici se accept` 1-2 repet`ri ajutate de partener. Dup` cum observi, pare un antrenament foarte mic ca volum, lejer [i, v`zånd cåt de pu]ine serii sunt la un antre- nament, e[ti tentat s` spui c` este prea pu]in. Pare pu]in pentru cineva care s-a dus la sal` ca s` aib` de unde se ntoarce sau care a f`cut an- trenamente cu multe exerci]ii [i repet`ri, dar nu cu exerci]ii de baz` [i greut`]i mari. Scopul t`u este s` cre[ti greut`]ile la exerci]iile de baz` ale antrenamentului de mai sus. Ai f`cut cu 1-2 repet`ri mai mult decåt la antrenamentul precedent, atunci adaugi mai mult la ur- m`torul antrenament. M`- nånc` [i suplimenteaz` bine, fii concentrat la sal` [i autodep`[e[te-te! – Mai vorbim peste 3 luni! a[a am ncheiat discu]ia cu tipul, dup` ce i-am prezentat, n mare, antrenamentul de urmat. Valabil [i pentru tine! Se recomand` ca aliment energetic s`n`tos, prin con]inutul de nutrien]i de calitate [i în pro- por]ii optime pentru necesit`]ile organismului uman, care dau energie [i au un rol benefic. L- Carnitina [i acizii gra[i Omega 3 contribuie la stimularea arderii gr`similor [i la reglarea nivelu- lui colesterolului seric, iar vitamina C este un bun antioxidant. Este bogat în proteine [i fibre vegetale, fiind recomandat [i pentru folosirea în timpul dietelor pentru sl`bit. Nu con]ine ingre- diente de origine animal`, deci poate fi consumat [i de c`tre cei vegetarieni sau de persoanele care ]in post. Se fac comenzi de minimum 5 buc. 25% reducere pentru mini- mum 50 buc`]i. 1,90 lei/buc. Fibrobar cu ceai verde Culturism&Fitness nr. 6/2014 11 O P C U LT U R IS M .R O
 7. 7. Extensiile standard pentru tricep[i, din stånd cu fa]a la cablu, sunt un bun exerci]iu dar, dac` dore[ti o dezvoltare incredibil` a tri- cepsului, care s`-]i ntind` måneca tricoului, ai nevoie de un exerci]iu cu stimul mai puternic. Exerci]iul pe care urmeaz` s` vi-l descriu este efectuat ntr-o manier` diferit` fa]` de extensiile standard. Va lua tri[area care poate exista la extensiile din stånd [i va for]a o con- trac]ie puternic` la fiecare repetare. A[az` o b`ncu]` reglabil`, cu spatele la un cablu cu scripete pozi]ionat n partea de sus. Regleaz` sp`tarul la aproximativ 45 de grade. La cablu ata[eaz` un måner scurt drept sau u[or ndoit. A[az`-te pe b`ncu]` [i apuc` månerul cu o priz` prona]ie. Trage de cablu p`n` cånd coatele sunt n lateralul trunchiului iar månerul se afl` la nivelul p`r]ii superioare a pieptului. Aceasta este pozi]ia de start. Deja tricepsul se afl` n tensiune prin men]inerea månerului la acest nivel. De la pozi]ia de start, f` o extensie com- plet` a bra]elor, coatele r`mån pe loc, måne- rul este adus n jos, cu o mi[care de arc de cerc. Cånd ajungi n partea de jos [i bra]ele sunt ntinse [i blocate, ncearc` s` mpingi mai mult månerul, c`tre picioare, pentru a ma- ximaliza contrac]ia tricep[ilor. Men]ine con- trac]ia 1-2 secunde, dup` care revino lent la pozi]ia de start. Aceast` varia]ie a extensiilor este foarte efi- cient` deoarece unghiul [i direc]ia cablului men]in tricepsul ntr-o tensiune permanent`. Tricepsul nu apuc` deloc s` se odihneasc`. Vei sim]i imensul efort la sfår[itul seriei cånd tricepsul va urla de durere. Pozi]ia [ezånd pe b`ncu]a nclinat` va duce la eliberarea tensiunii care apare pe spatele inferior la extensiile tradi]ionale din stånd, mai ales cele efectuate cu greut`]i mari. |n plus, pozi]ia corpului [i a bra]elor duce la o contrac- ]ie extrem` a tricep[ilor. Pentru un plus de varia]ie, du coatele pu]in mai n fa]a corpului [i men]ine-le acolo. Vei sim]i pu]in diferit lucrul tricep[ilor. |mi place s` efectuez acest exerci]iu la finalul antrenamentului pentru tricep[i, dup` exerci]iile de baz` precum flot`rile la paralele sau mpinsul din culcat cu priz` ngust`. Alexandru Bolborici dup` Ironman Extensii pentru triceps din [ezånd nclinat 12 Culturism&Fitness nr. 6/2014 Prof. Cristian Neagu Cu to]ii ne gåndim cum s` ]inem carbohidra]ii cåt mai jos n diet`, avånd n vedere c` 90% din alimentele de pe pia- ]` au adaos de zah`r, din p`- cate. Ultimele date arat` c` romånii consum` zah`r n cantitate dubl` fa]` de ceilal]i cet`]eni ai UE. Asta duce evi- dent la diabet, dar [i la obe- zitate. Mi-am pus ntrebarea, de multe ori, de ce alimentele de la noi de pe pia]` con]in adaos de zah`r [i sare, inclu- siv cele pentru copii. E greu n aceste condi]ii s` po]i ]ine o diet` cu un num`r controlat sau sc`zut de carbohidra]i, pentru c`, practic, orice ali- ment are un adaos de carbo [i conduce la ngr`[are. Am nceput s` caut solu]ii, mai ales c` e bine [tiut c`, atunci cånd ]i-e foame, ai tendin]a s` te repezi la alimentul care e cel mai u[or de consumat, desfaci ambalajul [i m`nånci. A[a am ajuns la concluzia c` ideale sunt alimentele neprocesate. Dar ce te faci cu carnea, c` pån` o dezghe]i [i o prepari... dureaz`. Nu po]i face asta diminea]a, cånd te gr`be[ti spre [coal` sau ser- viciu, sau seara, cånd ai ajuns acas` obosit. Fructele nu sunt o solu]ie, pentru c` au fructoz` [i nu se consum` seara, dar nu au nici sufici- ente proteine. Am c`utat pe pia]` ali- mente cu foarte pu]ini carbo, dar cu con]inut proteic ridicat, care s` poat` fi preparate rapid. Iat` o idee de mas` low carbs high protein: 1) 50-60 g de brånz` de vaci degresat`, 0,5% gr`si- me: con]ine 50 kcal din care 10 g proteine, 1,7 g carbo [i 0,2 g gr`simi; se g`se[te am- balat` n vid 2) 1-2 ou` fierte moi, ntre- gi: aproximativ 100 g cu 155 kcal, 17 g proteine, 1 g carbo, 12 g gr`simi 3) 20 g de brånz` de vaci tartinabil`, 6% gr`sime: con- ]ine 24 kcal, 22 g proteine, 0,8 carbo [i 13 g gr`simi; se g`se[te la cutii Deci, masa ar con]ine 49 g proteine, 4 g carbo [i 25 g gr`simi. CCuumm ssee pprreeppaarr``?? Se fierb ou`le moi, 5 minu- te, se fr`månt` ntr-un bol cu brånza de vaci de 0,5% peste care se adaug` jum`tate de linguri]` de condiment de piper cu l`måie [i un vårf de cu]it de sare Himalaya. La final se adaug` brånza de vaci tartinabil`, care ajut` la fluidizarea amestecului. |n func]ie de or` (mic dejun, mas` intermediar` sau cin`), putem ad`uga lång` acest amestec ni[te m`sline verzi ([i nu mai punem sare n amestec) sau alte legume cu carbo pu]ini. De asemenea, putem m`ri cantitatea de pro- teine ad`ugånd 20-30 g de pudr` proteic` f`r` carbo. Timpul total pentru preg`tire este de 10 minute, maximum 15, pentru cei mai len]i. Masa este consistent` din punct de vedere caloric, asigur` un aport foarte mare de proteine. Dac` dori]i s` sc`de]i canti- tatea de gr`simi, pute]i elimi- na g`lbenu[ul de la un ou sau de la ambele, dar atunci va trebui suplimentat obliga- toriu cu pudra proteic`, pen- tru a ]ine ridicat procentajul de proteine. Avånd aceste calit`]i nutri]ionale, poate fi [i o cin` dac` nu ad`ug`m legume. Poft` bun`! Idei pentru mese bogate n proteine [i s`race n carbohidra]i 10 minute Culturism&Fitness nr. 6/2014 13 O P C U LT U R IS M .R O
 8. 8. con[tiin]`. Este limbajul cu ajutorul c`ruia artistul a con- cretizat sentimentul eroic al revoltei, atåt de pregnant [i de nemijlocit transmis de imaginea mpietrit` a mi[- c`rii. Nudul b`rb`tesc, a[ezat pe stånca din care parc` ncearc` s` se smulg` prin sfor]`ri supraomene[ti, este supus unei tensiuni sfå[ie- toare, unei torsiuni dramatice, ncordare suprem`. Frumoa- sa adormit` (Fig. 4) e a treia sculptur` a ace- luia[i ansamblu. Lucra- re executat` de de Fillip Marin (1865-1928), un nud feminin nf`]i[at culcat, ntr-o pozi]ie de odihn`, de somn lini[tit, ne dezv`luie o femeie cu forme pline, dar cu propor]ii echilibrate ntr- o armonie perfect`. Dan N`stase Frederic Storck (1872-1942) este membru al familiei Storck, care se consacr` artei, fiind fiul lui Karl Storck. |n lucrarea Arunc`torul cu piatra (fig.1), b`rbatul atletic, musculos e n plin efort. Lucrarea nu ntruchipeaz` doar un ideal de frumuse]e, ea exprim` cu mare exac- titate armonia [i echilibrul mi[c`rii. Lucrarea impresioneaz` nu atåt prin retoric`, cåt prin precizie, prin delicate]ea detaliilor, prin rapor- tul armonios dintre form` [i con]inut [i dintre con]inut [i materialul n care a fost exprimat. Gigantul (Fig. 2), executat de acela[i sculp- tor, lucrare ce f`cea parte din ansamblul mon- umental Grota Fermecat`, este o lucrare bine executat`, ns` de caracter prea scolastic. |ntr-o pozi]ie torsionat`, este bine reprezentat din punct de vedere anatomic, dar nu degaj` prea mult` for]` psihic` sau fizic`, de[i este n plin` ncordare muscular`. |n schimb, Gigantul (fig.3) sculptorului Dimitrie Paciurea (1873- 1932), ce f`cea parte [i el din ansam- blul amintit, nu e reproducerea pur [i simplu a unui corp b`rb`tesc. Imagine magistral` din punct de vedere anatomic, Gigantul nu este frumos pentru c` e exact, ci pentru c` precizia anatomic`, miraculoas` r`måne n aceast` oper`, v`dit, doar de ordinul mijloacelor. Plastica perfect` a trupului uman i sluje[te lui Paciurea doar ca s` exprime o stare de Sculptura [i corpul uman n Romånia (2) FFiiiigg.. 11 AArruunncc````ttoorruull ccuu ppiiiiaattrraa FFiigg.. 22 GGiiggaannttuull FFiigg.. 33 GGiiggaannttuull FFiigg.. 44 FFrruummooaassaa aaddoorrmmiitt`` 14 Culturism&Fitness nr. 6/2014 Produsul se recomand` datorit` efectelor benefice ale acizilor gra[i esen]iali: Omega 3 (acidul gras Alfa Linolenic) este recomandat pentru aportul de gr`simi polinesaturate care sunt necesare organismului uman pentru o bun` func]ionare a aparatului cardiovascular, pentru reglarea nivelului colesterolului seric, prevenindu-se astfel accidentele cardiovasculare; Omega 6 (acidul gras Gamma Linolenic) cre[te rata metabolic` accelerånd sc`derea n greutate, mbun`t`]e[te calitatea p`rului, a pielii [i a unghiilor, poate preveni distrugerea ficatului datorat` alcoolului; Omega 9 (acidul Oleic) ajut` la reducerea hipertensiunii arteriale, a inflama]iilor [i ac]ioneaz` benefic asupra sistemului car- diovascular. Administrare: se administreaz` oral cåte 1-3 capsule, de 2 ori pe zi, mpreun` cu un pahar cu ap` sau sucuri naturale. Produc`tor: Inovo Biologic Inc. Canada. Distribuitor: Redis Nutri]ie. 90 capsule – 49,00 lei OMEGA COMPLEX Culturism&Fitness nr. 6/2014 15 O P C U LT U R IS M .R O
 9. 9. Culturism&Fitness nr. 6/2014 17 Antrenament complet pentru tricep[i Florin Uceanu 18 titluri de campion na]ional Iat`-ne ajun[i cu serialul nostru, n care descriem folo- sirea celor trei chei pentru pornirea cre[terii musculare, la antrenamentul tricep[ilor. Cea mai important` cheie este numit` tensiunea mus- cular`. Se ob]ine cel mai bine cu greut`]i mari. De fapt, co- rect este s` preciz`m c` gre- ut`]ile trebuie s` fie din ce n ce mai mari n timp pentru a for]a o adaptare continu`, prin cre[tere n volum, la noul nivel de stres impus de cre[- terea greut`]ilor. Cel mai bine este s` folo- se[ti exerci]ii de baz`, cu o execu]ie u[or tri[at` sau cu repet`ri for]ate. |n cazul tri- cep[ilor acestea sunt: flot`rile la paralele, mpinsul din cul- cat orizontal cu bara cu priz` ngust` [i flot`rile cu palmele mai apropiate ca l`]imea umerilor. A doua cheie se nume[te trauma muscular`. Se ob]ine cel mai bine cu exerci]ii n care stresul maxim al greu- t`]ii n timpul exerci]iului este prezent cånd mu[chiul este ntins la maximum. De fapt, mai bine, pentru a evita acci- dent`rile, s` fie aproape n- tins la maximum. Americanii fac, de altfel, un gen de execu]ie la anumite exerci]ii n care greutatea este l`sat` s` cad` pån` cånd mu[chiul este n elon- ga]ie aproape maxim` [i aco- lo opresc brusc mi[carea [i pleac` napoi cu ea. Astfel apar ni[te microrupturi n fibrele musculare care ge- nereaz` un r`spuns din partea organismului care reconstru- ie[te fibrele rupte [i le face mai mari [i puternice pentru a re- zista acestui tip de efort. Cele mai potrivite exerci]ii pentru a genera trauma mus- cular`, din punct de vedere al siguran]ei, sunt aparatele de- oarece au direc]ia mi[c`rii controlat` [i te po]i concentra pe frånare [i nu pe echilibra- rea greut`]ilor ca n cazul fo- losirii barei sau ganterelor, de[i [i acestea pot fi folosite. Deci, eu v` recomand exer- ci]ii precum extensii la aparat, flot`ri la aparat, mpins din culcat la cadrul culisant, cu priz` ngust`, extensii din cul- cat cu bara EZ. A treia cheie este stresul metabolic. Se ob]ine cel mai bine cu exerci]ii care ofer` tensiune continu` sau o soli- citare mare n punctul n care mu[chiul este contractat la maximum. De obicei, ele blo- cheaz` sångele n mu[chi [i se ob]ine o pompare exce- lent`. Exerci]iile la scripe]i sau la aparatele cu came [i pl`ci sunt ideale. A[adar, ex- tensii la scripe]i (n jos sau peste cap), extensii la apara- tele cu pl`ci. Tot pentru cre[tere muscu- lar` maxim`, am nv`]at de la americani c` e mai bine s` combini mai multe tipuri de protein`, imediat dup` antre- nament, pentru c` fiecare are avantaje [i tu vrei s` ob]ii toate avantajele. La vremea aceea am importat aceast` idee [i la Redis Nutri]ie a ap`rut Ideal Protein ce con]i- ne protein` cu absorb]ie lent` [i rapid`. Acest concentrat mi-a adus nu numai titluri de campion na]ional, ci [i, m- preun` cu aceste antrena- mente, bazate pe cele trei chei, o longevitate neobi[nui- t` n fruntea clasamentelor. {i acum, la 52 de ani, m` bazez pe Ideal Protein [i pe antrenamentul cu cele trei chei ca s` am o form` rezo- nabil`, a[a cum se vede n poza al`turat`. FFlloorriinn UUcceeaannuu 16 Culturism&Fitness nr. 6/2014 Intri prima dat` n sala Bootcamp Romånia, de la etajul 4, din fosta fabric` „Pionierul” (Bucure[ti), arunci o privire n jur [i n-ai cum s` nu te ntrebi unde sunt banca de mpins, helcometrul sau ganterele. Nu sunt! Ce o s` vezi n schimb e o multitudine de frånghii, elastice, bare de trac]iuni, bu[teni, anvelope mai mici [i mai mari, kettle- bells de toate m`rimile [i cå- teva baroase. Pare c` e o sal` n care mai degrab` munce[ti decåt faci sport. {i cam a[a e. Pentru c` Boot- camp vine cu o propunere de antrenament func]ional, un antrenament care rareori izo- leaz` grupele musculare, an- trenånd mai degrab` mi[c`ri decåt mu[chi. Stånd de vorb` cu Vlad Matas`, fondatorul Bootcamp [i medic de profesie, ]i dai seama c` antrenamentul de la Bootcamp poate s` fie mult mai hardcore decåt ce vei ve- dea ntr-o sal` clasic` de cul- turism [i fitness. De ce? Pri- mul motiv ar fi combina]ia de exerci]ii anaerobe [i aerobe. Spre deosebire de un an- trenament a[a-zis clasic, cel propus de Bootcamp, nu se- par` exerci]iile anaerobe de cardio, ci chiar le combin` n circuite. Zilele s`pt`månii core- spund unor grupe de mu[chi: luni - picioare, mar]i - spate, miercuri - piept, joi - bra]e, vineri - umeri, n timp ce weekendurile sunt rezervate exclusiv circuitelor. Marele avantaj al acestui tip de an- trenament este c` nu vei ple- ca niciodat` cu o grup` de mu[chi nelucrat`. Chiar dac` n ziua respectiv` te vei con- centra pe o grup` de mu[chi, circuitul care urmeaz` dup` antrenament va lovi toate ce- lelalte grupe. Vei putea lucra grupele musculare cu exerci]ii cu gre- utatea propriului corp sau greut`]i adi]ionale libere. Pro- gramele sunt prestabilite, sunt scrise pe o tabl` de [coal` [i sunt setate pe trei moduri: ncep`tori, intermedi- ari [i avansa]i. Odat` ce ai intrat n sal`, vei fi preluat de c`tre un antrenor care va fi acolo pentru a te evalua, a-]i r`spunde la ntreb`ri sau a-]i schimba programul dac` do- re[ti. Antrenorii sunt prezen]i n sal` tot timpul [i mereu la dispozi]ia ta. „Noi facem, mai degrab`, preg`tire fizic` decåt cultu- rism” - Vlad Matas`. Iar asta se poate observa [i dup` ce vei vedea c` s-ar putea s` sari coarda sau s` faci trac]iuni cot la cot cu sportivi de performan]`, cum ar fi Benny Adegbuyi, Daniel Ghi]` sau Lucian Bot. {i pu]ine lucruri pot fi mai moti- vante decåt un antrenament lång` un sportiv profesionist. Pe lång` antrenamente, Bootcamp Romånia ofer` [i consultan]` nutri]ional`, ma- saj [i un sports bar la care te po]i recupera. {i, de cele mai multe ori, recuperarea va fi bine-venit`. Programul s`lii este de la 07:00 la 22:00, f`r` a fi condi]ionat de o or` anume de venire sau de ple- care. Un antrenament durea- z` n jur de o or`, mergånd pe principiul scurt [i intens, un lucru bine-venit n era n care nu [tii cum s` jonglezi ntre job, cas`, copil, cåine [i altele, rareori reu[ind s`-]i faci timp [i pentru un pic de mi[care. Po]i g`si mai multe infor- ma]ii pe www.bootcamproma- nia.ro, pe facebook.com/boot- campro sau chiar la fa]a locu- lui, pe Str. T`b`carilor nr. 4. Alexandru Bolborici Cum s` „tragi de fiare“ mpingånd bu[teni? O P C U LT U R IS M .R O
 10. 10. cursul, a avut loc [i cea mai mare expozi]ie dedicat` fit- nessului din Rusia. Arnold are un ponei [i va fi din nou Terminator? Arnold a postat pe twitter o poz` cu noul s`u animal de companie, un ponei. Pe de alt` parte, a anun]at [i faptul c` va juca ntr-un nou film al celebrei serii Terminator, ce va avea lansarea, pe marile ecrane, n 2015. Cory Everson a primit premiul Ben Weider pentru ntreaga carier`? E o tradi]ie ce a nceput n ultimul an de via]` a lui Ben Weider, cel care a condus, ca pre[edinte, destinele Federa]iei Inter- na]ionale de Culturism (IFBB), zeci de ani. Premiul Ben Weider este acordat anual unui membru al comu- nit`]ii culturi[tilor care, prin cariera lor, au avut o influen]` pozitiv` [i au fost surs` de inspira]ie n acest sport. Aceast` onoare i-a fost acor- dat` recent lui Cory Everson, de 6 ori Ms. Olympia. Pån` acum, au mai primit aceast` distinc]ie doar Lee Haney, Chris Dikerson, Dexter Jackson, Rich Gaspari [i Lee Labrada, to]i cå[tig`tori sau ocupan]i ai locului secund la Mr. Olympia, ei remarcåndu- se pe scena de concurs, dar [i n afara ei, prin conduit` [i ata[ament fa]` de valorile acestui sport. a fost anun]at` proce- dura de calificare a sportivilor la Mr. Olympia 2015? Primii 5 clasa]i la Mr. Olympia 2014 se calific` automat iar restul se vor califica astfel: cå[ti- g`torii tuturor concursurilor profesioniste din 2015 se vor califica direct, n timp ce ocu- pan]ii locurilor 2-5 vor primi puncte n func]ie de impor- tan]a concursului. Ocupantul locului secund la Arnold Classic 2015 va primi 8 puncte, iar cel de pe 5 va primi 5 puncte. Pentru Arnold Classic Spania, New York Pro [i Praga Pro, locul 2 va primi 6 puncte, coborånd la 3 puncte pentru locul 5. La Arnold Classic Brazilia, Pitts- burg Pro [i China Pro (aflat la prima edi]ie), avem locul 2 - 5 puncte [i se coboar` la 2 puncte pentru locul 5. Toate celelalte competi]ii aduc 4 puncte la locul 2 [i coboar` la 1 punct pentru locul 5. George Ostache, b`- iatul de pe coperta acestui num`r, a f`cut o demonstra]ie de culturism n aer liber, chiar n centrul ora[ului Foc[ani? Cu ocazia evenimentului „Promenada Inimilor“, organi- zat de clubul Rotary Varana Foc[ani, George a fost invitat s` fac` o demonstra]ie desti- nat` promov`rii unei inimi s`n`toase prin sport. Kai Greene a repetat aceea[i gaf`, f`cut` la Mr. Olympia 2013, [i la edi]ia din 2014? |nainte cu dou` zile de Mr. Olympia 2013, un poster uria[ al competi]iei, cu to]i concuren]ii [i cu semn`turile lor, a fost pus la intrarea n sala de concurs pentru ca to]i fanii s` se poat` fotografia lång` el. Atunci cineva a remarcat c` Kai Greene s-a semnat „Kai Greene Mr. Olympia 2013”, de[i concur- sul urma s` aib` loc peste dou` zile. |ntrebat la con- ferin]a de pres`, nainte de concurs, de ce s-a semnat a[a, el a r`spuns: „Ce pot s` zic, sunt un om care spune totul n dou` cuvinte”. Avånd n vedere c` nu a cå[tigat, totul a r`mas o istorioar` amuzant` din care Kai a ie[it pu]in [ifonat. |ns` Kai nu s-a nv`]at minte [i a repetat figu- ra [i n 2014, semnånd la fel pe poster. Evident, la con- ferin]a de pres` dinaintea concursului, prima ntrebare, adresat` lui Phil Heath, a fost: „{ti]i de tipul care a zis c` a venit s` v` nving` anul trecut [i a scris sub poza lui Mr. Olympia 2013. Ieri, dom- nul Greene a semnat posterul [i din nou a scris sub poza lui, Mr. Olympia 2014. Ce p`rere ave]i despre asta?” |n acel moment, Phil a izbucnit n rås [i a spus apoi, printre altele: „am venit s`-mi trec n pal- mares al 4-lea titlu”, „pån` acum am 3 titluri, deci 3-0, destul` vorb`rie, s` l`s`m faptele s` vorbeasc`.” Din p`cate, Kai a fost nvins de Phil Heath. Arnold [i-a mbun`t`- ]it mult condi]ia fizic` n ultim- ul timp? De ceva timp, Arnold se antreneaz` serios [i a re- cå[tigat mas` muscular`. Iat`-l la antrenament cu copiii lui, Christina [i Patrick, poz` postat` pe pagina personal` de facebook. [i la Moscova a avut loc un Mr. Olympia... pentru amatori? Desf`[urat pe 27-30 noiembrie, concursul a avut premii totale de 50.000 $ [i pentru cå[tig`torul absolut, Abdelaziz Jellali (Maroc) o invita]ie de a participa la Mr. Olympia 2015, desigur, la profesioni[ti. Odat` cu con- KKaaii GGrreeeennee AAbbddeellaazziizz JJeellllaallii 18 Culturism&Fitness nr. 6/2014 Culturism&Fitness nr. 6/2014 19 AArrnnoolldd ccuu ccooppiiiiii,, PPaattrriicckk [[ii CChhrriissttiinnaa AArrnnoolldd GGeeoorrggee OOssttaacchhee CCoorryy EEvveerrssoonn O P C U LT U R IS M .R O
 11. 11. E luni [i ai de antrenat pieptul? Ai avut o zi grea la serviciu sau la [coal`, e[ti n ntårziere [i sala se nchide curånd? Poate ajungi la timp, dar nu-]i r`mån decåt 15 mi- nute s` te antrenezi. |nseam- n` c` antrenamentul va fi unul de umplutur`, nu vei avea timp s` faci cum trebuie pieptul, nu? Gre[it! Iat` o metod` rapid` care s`-]i aduc` pectoralii la limit`. Concentreaz`-te pentru c` vei avea nevoie. G`se[te o banc` nclinat`, ia o bar` [i ni[te gantere. Ai grij` s` fie n imediata apropiere ceva spa- ]iu pentru c` va trebui s` te ntinzi pe jos. Avantajele acestor triserii de teroare sunt c` ai nevoie de un minim de echipament [i nu trebuie s`-]i faci griji c` interferezi cu altcineva. EExxeerrccii]]iiiillee |mpins nclinat cu bara. Vei ncepe cu un exerci]iu de baz` pentru piept. Dac` nu ai a[a ceva, po]i face la o b`ncu]` ajustabil` cu gantere. Prefer bara pentru c` este mai sigur` [i pot folosi greutate mai mare decåt la gantere. Flutur`ri nclinate cu gan- tere. Cu acest exerci]iu vom ntinde bine pectoralii, f`cånd mai mult loc pentru sånge s` inunde mu[chii, iar pomparea ob]inut` va face s` sim]im pectoralii explodånd. Flot`ri. Nu exist` alt exerci- ]iu a[a de benefic pentru partea superioar` a corpului precum flot`rile. Pot fi f`cute oriunde [i de aceea sunt in- cluse n triset. Triset de teroare pentru piept PPllaannuull A[a cum am men]ionat, exerci]iile sunt f`cute sub for- m` de triserie, adic` se face o serie din fiecare, f`r` pauz` ntre exerci]ii. Dup` ce am terminat [i flot`rile, lu`m pau- z` [i ne odihnim. Seria 1. |ncarc` bara de la nclinat [i alege perechea de gantere astfel ncåt s` po]i face 15 repet`ri. }ine cont c` trebuie s` alegi o greutate mai mic` a ganterelor la flu- tur`ri, deoarece vei face cu ele imediat dup` mpinsul n- clinat cu bara, pieptul va fi de- ja obosit. Cu acest num`r de repet`ri vei lovi fibrele mus- culare de tip 1. Seria 2. Ajusteaz` greut`- ]ile astfel ncåt s` po]i face 10 repet`ri. Vei lovi fibrele de tip 2B. Sari imediat de la un exerci]iu la altul, nu pierde timpul deloc, ceasul tic`ie. Seria 3. De data asta vei face doar 5 repet`ri atåt cu bara cåt [i cu ganterele. Fi- brele de tip 2A vor fi cele pu- se la munc`. Dup` ce ai f`cut flutur`rile, execut` imediat cåt de multe flot`ri po]i, pån` la epuizare. Odihne[te-te cåt s`-]i revin` respira]ia, pune ganterele [i discurile la loc, c` a[a e frumos, pentru c` dintr-un moment n altul va veni b`iatul de la recep]ie ca s` te dea afar` din sal`. Alexandru Bolborici dup` Ironman Acest complex de vitamine poate fi administrat pentru optimizarea func]iilor organismului, men]inerea st`rii de s`n`tate, revigorarea [i tonifierea organismului, cre[terea speran]ei de via]`, dezvoltarea unui fizic [i psi- hic s`n`tos, mbun`t`]irea calit`]ii vie]ii. Se administreaz` oral cåte 2 tablete pe zi, mpreun` cu un pahar de ap` sau sucuri naturale. Dou` tablete con]in 100% DZR din vitaminele: C, B3, E, B5, B2, B6, B1, B12, acid folic, Biotin`. 120 tablete – 29,00 lei Vitamin Complex 100% DZR 20 Culturism&Fitness nr. 6/2014 Culturism&Fitness nr. 6/2014 21 O P C U LT U R IS M .R O
 12. 12. Flexia gambei pe coaps` cu gantera R`zvan ßindelaru 6 titluri de campion na]ional Ce nseamn` un corp de revist`? Echilibrul tuturor gru- pelor musculare ar trece drept unul dintre cele mai plauzibile r`spunsuri. Cu cåt avem dezvolta]i n egal` m`- sur` mu[chii corpului, cu atåt vom fi mai aproape de forma ideal`, c`ci, precum n natu- r`, echilibrul fiind cel care de- fine[te perfec]iunea, a[a [i atunci cånd vine vorba des- pre aspectul fizic, grupele musculare ar trebui s` fie cåt mai egal propor]ionate, pen- tru a[a-numitul corp de vis. |n]elegem prin asta c` dez- voltarea muscular` a picioa- relor ar trebui s` fie la fel ca aceea a trunchiului, ceea ce din p`cate, n foarte multe ca- zuri, nu este a[a. Sunt ns` mul]i care, fiind con[tien]i de importan]a echilibrului mus- cular al p`r]ilor corpului, au implicat picioarele n antrena- mentele lor la fel de mult ca partea superioar`. Cu prec`- dere ns`, accentul a fost pus, mai mult pe cvadriceps decåt pe bicepsul femural, poate [i pentru c` genuflexiu- nile, fiind unul dintre cele mai folosite exerci]ii n antrena- mentul picioarelor, stimulea- z` dezvoltarea cvadricepsului n detrimentul femuralului. |n afar` de ndrept`rile pentru femural, mul]i dintre noi nu folosesc alt exerci]iu de baz` pentru dezvoltarea acestuia, de aceea vin cu ur- m`torul exerci]iu: flexia gam- bei pe coaps`, cu gantera. Acest exerci]iu se poate fa- ce cu ajutorul b`ncii Scott sau folosind orice alte puncte de sprijin, ce vor permite o exe- cu]ie corect` [i cåt mai como- d`. La banca Scott, partea reglabil`, pe care ne a[ez`m, o putem folosi fixånd n ea zona de deasupra rotulei pi- ciorului implicat, iar partea superioar` a locului, unde ]i- nem bra]ele pentru a izola bi- cepsul n flexie, o vom folosi pentru a sprijini palmele, care vor sus]ine corpul ntr-o pozi- ]ie cåt mai comod`. Trebuie ns` s` fim foarte aten]i cånd fix`m gantera la nivelul gleznei, pentru ca aceasta s` nu cad` n timpul exerci]iului. Putem astfel folo- si flexia plantar`, adic` trage- rea nspre gamb` a c`lcåiu- lui. Este de preferat ca dis- curile ganterei folosite s` aib` o circumferin]` mai mare pentru o mai bun` fixare. Fo- losirea unor s`cule]i cu nisip va ajuta, de asemenea, la n- greunare dar [i mpotriva fre- c`rii greut`]ii de glezn`. Recomand efectuarea a 4- 5 serii a cåte 12-15 repet`ri. RR``zzvvaann {{iinnddeellaarruu 22 Culturism&Fitness nr. 6/2014 O P C U LT U R IS M .R O
 13. 13. Antrenat de multiplul campion na]ional Florin Ancu]a, George Ostache s-a impus n competi]ia juniorilor de Men's Pshysique. |n vårst` de 22 de ani, el cånt`re[te n jur de 77 kg n com- peti]ii, iar n off ajunge la 84 kg. La o n`l]ime de 182 cm, se prezint` ntotdeauna cu o form` bun`, care l-a ajutat s` se clase- ze pe podium la toate competi]iile din 2014, la care a participat. – Cum ai nceput s` te antrenezi? |n ce an? – Am nceput s` m` antrenez de la vårsta de 14 ani, pe atunci f`ceam antrenamente ce nu implicau decåt greutatea corpu- lui, acestea fiind mai mult pentru condi]ia fizic`. – Care este modelul t`u n cul- turism? – Serge Nubret, care, dup` p`- rerea mea, este un sportiv subes- timat, [i Arnold Schwarzenegger. – Vorbe[te pu]in despre ali- menta]ia din off [i cea precom- peti]ional`. – }in s` m`nånc cåt mai curat, pe tot parcursul anului, pentru a nu acumula prea mult ]esut adi- pos, de aceea greutatea mea din off season nu variaz` cu mult fa]` de cea din on season! |n general, dieta mea este bazat` pe ali- mente de calitate: piept de pui, curcan, pe[te, orez, legume [i fructe. – Cum te antrenezi [i ce schimbi n precompeti]ional, fa]` de perioada off? – |n perioada precompeti]io- nal`, folosesc tehnici avansate de hipertrofie, ca: superseturi, seturi compuse, triseturi, drop- seturi, iar n off season, folosesc tehnica piramidal`. – Care este grupa ta preferat`? – Grupa mea muscular` prefe- rat` ar fi pieptul pe care-l an- trenez astfel: mpins orizontal cu bara, 4 serii x 12, 10, 8, 6 repe- t`ri, mpins din plan nclinat cu ganterele, 4 serii x 12, 10, 8, 6 re- pet`ri, [i n super-serie flutur`ri cu ganterele din plan orizontal cu pullover, 4 serii x 12, 10, 8, 6 repet`ri. – Cånd ai nceput preg`tirea pentru CN? – Preg`tirea pentru CN a nceput la sfår[itul lunii februarie, odat` cu preg`tirea pentru Zonale. – Ai fost accidentat? – Am suferit o accidentare la um`r n timpul preg`tirii pentru CM de juniori din Mexic, din cauza c`reia a trebuit s` iau o pauz` de la antrenamente. – Ce concursuri mai ai n plan, n viitorul apropiat? 24 Culturism&Fitness nr. 6/2014 – Pe viitor, voi continua s` concurez n categoria Men's Pshysique, unde mi- a[ dori clas`ri superioare n marile concursuri interna]io- nale! – Cine te-a ajutat n preg`tire? – A[ dori s`-i aduc, pe aceast` cale, mii de mul- ]umiri domnului antrenor Florin Ancu]a, care m-a aju- tat din toate punctele de vedere, datorit` c`ruia am primit o educa]ie n cadrul culturismului competi]ional, s` le mul]umesc p`rin]ilor mei pentru tot sprijinul lor, prietenilor, partenerului meu de antrenament Robert Banu [i, nu n ultimul rånd, celui mai mare sus]in`tor, Diana, iubita mea! prof. Cristian Neagu Interviu cu George Ostache GGeeoorrggee OOssttaacchhee ccuu aannttrreennoorruull FFlloorriinn AAnnccuu]]aa O P C U LT U R IS M .R O
 14. 14. Florin Uceanu 18 titluri de campion na]ional |ntr-o lume n care tinerii stau din ce n ce mai mult n fa]a calculatoarelor [i fac din ce n ce mai pu]in` mi[care dar, culmea, se uit` cu mare pl`cere la produc]ii holywoo- diene cu eroi legendari foarte activi [i puternici, de genul Hercule, Thor, Spiderman, Captain America, Hulk, Su- perman, Ironman, Batman etc, exist` [i un Hercule mod- ern n carne [i oase. El este mai pu]in mediatizat ns`, de[i este evident c` tinerii au nevoie de eroi de acest fel din moment ce se fac atåtea filme cu super eroi, probabil c` dac` s-ar fi n`scut n America, alta ar fi fost notorietatea lui. M a r i u s z Pudzianowski s-a n`scut n Polonia, n 1977, ntr-o fa- milie n care se tr`gea la greu de fiare, tat`l s`u fiind un mare campion de cultu- rism na]ional. Acesta l-a dus la o sal`, pe cånd avea 13 ani, [i de atunci a nceput ascensiunea sa. A lucrat mai tårziu ca instructor de culturism, dar a practicat [i artele mar]iale n paralel, lucru care a condus inevitabil [i la prezen]a sa n ring, unde a sus]inut mai multe meciuri n cadrul MMA. Dar adev`rata sa menire era s` fie cel mai puternic om din lume [i a reu[it. Datorit` antrenamentelor cu greut`]i, alimenta]iei [i suplimentelor nutritive, a ajuns n final s` cånt`reasc` 145 kg la 1,86 m, ns` f`r` mult` gr`sime, a[a cum au n general cei care particip` la probe de for]`. Foarte proba- bil c` la acest lucru [i-a adus contribu]ia [i tat`l s`u care, ca orice campion de cultur- ism, [tie cum s` ob]in` o ma- s` muscular` imens`, f`r` gr`sime. Mariusz a reu[it, dup` ani de munc` istovitoare, s` cå[- tige, de 5 ori, concursul World Strongest Man, devenind deci cel mai puternic p`mån- tean, timp de 5 ani. Probele la aceast` competi]ie sunt 10 la num`r, [i anume: 1. mersul fermierului – par- ticipan]ii trebuie s` mearg` cåt mai repede, pe o distan]` anume, cu o greutate de 120- 160 kg, n fiecare mån` 2. aruncarea bu[teanului – un trunchi de brad, de 5 m lun- gime, trebuie aruncat n sus 3. crucifixul – dou` greut`]i trebuie ]inute vertical n fa]a corpului cu måinile ntinse 4. trasul frånghiei – fiecare concurent trebuie s` trag` pe adversarul s`u n afara cer- cului care-i delimiteaz` pozi- ]ia, cu ajutorul unei frånghii 5. mersul r`]oiului – de-a lungul unui traseu cu obsta- cole, participan]ii trebuie s` care un obiect de 200 kg 6. degetele lui Fingal – o n[iruire de greut`]i, din ce n ce mai mari, trebuie aruncate peste um`r, contra timp 7. piatra lui Hussafel – o piatr` plat` triunghiular`, de 190 kg, trebuie purtat` pe piept pe o distan]` fix` 8. treptele puterii – o serie de greut`]i, ncepånd cu 200 pån` la 300 kg, trebuie urcate pe sc`ri pån` n vårful plat- 26 Culturism&Fitness nr. 6/2014 Mariusz Pudzianowski un Hercule modern formei, n acela[i timp, de c`- tre doi concuren]i 9. c`ratul ma[inii – concu- rentul trebuie s` care carcasa unui automobil, cu ajutorul unui ham, pe o distan]` anume 10. pietrele lui Atlas – 5 bile de piatr`, care cånt`resc pro- gresiv de la 100 la 190 kg, trebuie ridicate [i puse pe cåte un butoi, contra timp |n afara sportului, Mariusz a trecut [i pe la [coal`, luånd masterul n rela]iile interna]io- nale, a alc`tuit o forma]ie rock, Pudzian Band, unde es- te solist vocal, a stat [i n n- chisoare 19 luni, pentru c` a b`tut un interlop pån` l-a b`gat n spital iar, dup` elibe- rare, [i-a deschis un restau- rant. Retras din concursurile de for]`, a reluat antrenamentele de arte mar]iale [i, la un moment dat, a fost convins s` intre n ring pentru 70.000 $ contra unui temut boxer pro- fesionist, Marcin Njaman. |nainte de lupt`, Mariusz de- clara ar`tånd presei bra]ele sale colosale: „Måna asta aduce moarte sigur` iar de cealalt` pån` [i mie mi este fric`.“ Lupta a durat doar 43 de secunde, timp n care boxerul a fost n`ucit de viteza [i ex- plozia lui Mariusz. Dup` aceea, el a fost invitat la ver- siunea polonez` a emisiunii „Dansez pentru tine”, unde a ajuns pe locul doi, se zice c` din cauza spectatorilor care l- au votat masiv (zic unii glu- me]i r`ut`cio[i c` de fric`). Recordurile lui la sal` sunt: mpins cu bara din culcat cu 275 kg, genuflexiuni cu 360 kg [i ndrept`ri cu 410 kg. |n ceea ce prive[te alimen- ta]ia, Mariusz este o adev`ra- t` ma[in` de måncat chel- tuind, potrivit propriilor decla- ra]ii, cam 2000 $ pe lun`. La micul dejun, m`nånc` 10 ou` plus 1-1,5 kg de [unc`; la prånz, o friptur` dubl` de porc cu mult` salat` de varz` murat` [i cartofi iar seara, fripturi de porc, [unc`, salat` de varz`. Ca suplimente, ia, la o or` dup` masa de prånz, creatin`, magneziu, aminoa- cizi [i 2-3 batoane. Dup` fie- care antrenament, cåte un shake dublu de proteine [i un baton. Sper c`, prin acest articol, am reu[it s` fac cunoscut` cåt de cåt activitatea [i per- forman]a acestui Hercule mo- dern, campion ntr-un sport mai pu]in mediatizat. Interesant este c`, [i la noi, cel care domin` concursurile de strongest man, organizate la nivel na]ional, Paul Prjol, este de asemenea fiul unui fost campion de culturism, Mircea Prjol. |i urez s` calce pe urmele lui Mariusz Pudzianowski. Culturism&Fitness nr. 6/2014 27 O P C U LT U R IS M .R O
 15. 15. Ron Harris Pentru nceput, vreau s` [tii c` m` antrenez foarte greu, sunt måndru de acest lucru. Nu sunt [i nu am fost printre cei mai puternici, dar intensitatea antrenamentelor este mereu ridicat`. Sunt pentru efort maximal, dincolo de epuziare. M-am antrenat cu cå]iva profesioni[ti de top, am f`cut picioare cu Ronnie Coleman [i Hide Yamagishi, spate cu Jay Cutler, umeri cu Flex Wheeler [i toate grupele cu Jose Raymond. Dorian Yates m-a pus la un antrenament de bicep[i n New Jersey [i unul de picioare n Temple Gym n Birmingham (Anglia). Ultimul a fost cel mai brutal antrenament pe care l-am f`cut vreodat`, iar durerile musculare de a doua zi nu le pot descrie, toate mul]umit` de]in`torului de 6 titluri Mr. Olympia, Dorian Yates. Asta a fost pån` de curånd, cånd am f`cut un antrenament de picioare cu Branch Warren. Branch se afla n vizit` n regiunea mea pentru cåteva zile, avånd ni[te apari]ii pentru sponsorul s`u, Gaspari Nutri- ton, care este [i al meu. A[a c`, dup` o zi plin`, petrecut` mpreun`, am reu[it s` ajun- gem la sal`, pentru antrena- ment, abia la 20:30. }in s` pre- cizez c` eu m` antrenez dimi- nea]a, la ora 9. Un motiv este c` folosesc pre- workouturi iar, da- c` m-a[ antrena seara [i a[ bea tårziu o astfel de b`utur`, nu a[ mai putea adormi prea repede. {i cum dup` antrenament trebuia s` con- ducem noaptea, de la Boston la un hotel din Connec- ticut, nu m-am n- grijorat c` am luat 3 cupe de Super- pump 3.0, la o or` a[a tårzie. Binen]eles, am f`cut ceea ce Branch a f`cut la antrenament. El e cunoscut nu numai pentru extraor- dinara dezvoltare a coap- selor, dar [i pentru incredibila for]` [i intensitate cu care face antrenamentele. Poate nu [tiai dar Branch a fost unul din partenerii lui Ronnie Coleman, cånd era nc` jun- ior, iar antrenamentele erau efectuate la Metroflex Gym din Arlington, Texas, care e considerat` cea mai hardcore sal` din lume. S` revin la antrenamentul propriu-zis. Am nceput cu extensii la aparat, serii de 20, cu cre[terea greut`]ii la fieca- re serie. A 4-a serie, cea fina- l`, a fost cu descre[terea gre- ut`]ii, mai ntåi cu o greutate pentru 20 de repet`ri, apoi sc`deam pu]in din ea [i con- tinuam nc` 20 de repet`ri [i nc` una. Deci, 60 de repet`ri continue. Branch le f`cea p`strånd tensiune continu`, f`r` pauz` n partea de sus. Am ob]inut o pompare bun`, ncepusem s` transpir. Sala nu avea aer condi]ionat, a[a c` era normal. Au urmat genuflexiunile. Mod standard de execu]ie, am urcat pån` la 150 kg pen- tru dou` serii de 10 repet`ri n timp ce Branch a f`cut tot dou` serii cu 185 pentru 15 repet`ri. Deja sim]eam coap- sele pline [i pompate. Ne-am dus apoi la pres`, din nou serii de 20 de repet`ri cu greut`]i cresc`toare. Ultima a fost o superserie, cu greutate descresc`toare. Branch a fost primul. A executat 30 de repet`ri cu maximul disponibil pe aparat. Am scos cåte dou` discuri de pe fiecare parte, a[a cum m-a instruit n prea- labil, a lucrat ceva mai mult de 30 repet`ri, apoi am mai scos dou` perechi [i a reu[it s` fac` 40 de repet`ri. Nu cred c` mai e nevoie s` pre- cizez c`, de[i erau pu]ini clien]i n sal` la acea or`, to]i au venit s`-l urm`reasc` pe Branch la lucru. Cånd a venit råndul meu, am reu[it, cu acelea[i greut`]i 20, 15 [i 15 repet`ri, Branch chiar m-a ajutat serios la ultimele repet`ri. Pomparea [i arsurile, pe la mijlocul ultimei serii descres- c`toare, au nceput s` fie in- credibil de dureroase. Pur [i simplu eram ud leoarc` de sudoare, parc` nu mai aveam aer [i sim]eam o senza]ie de r`u la stomac. Practic, fiecare celul` din corpul meu urla s` m` opresc. Nu mi amintesc vreodat` pån` atunci s` fi sim]it nevoia s` renun] la con- tinuarea antrenamentului, dar, spre ru[inea mea, trebuie s` recunosc c` ajunsesem la punctul maximal de toleran]`, voiam s` m` opresc, s` m` a[ez la umbr`, la loc r`coros, s` stau ntins, s` nu mai fac nimic. Parc` m-a izbit un tren. Dar nu se terminase... Au urmat genuflexiunile la hack-squat. Deja m` depla- sam ca un om beat, nu mai aveam control asupra picioa- relor. Branch a f`cut 3 serii, eu abia am putut termina dou`. Am terminat cu flexii de picioare, din ntins pe burt` [i din [ezånd, cu trei serii din fiecare, ultima fiind o serie descresc`toare. Imediat dup`, Branch [i-a f`cut shake-ul de protein`. Din cauz` c` sim]eam stom- acul dat peste cap, nu am pu- tut nghi]i nimic. Am ie[it afa- r` din sal`, unde era ceva mai r`coare decåt n interior [i, la aerul curat, am nceput s` m` simt mai bine. Ne-am ndreptat apoi spre un restau- rant. Branch a måncat mult ca s` sus]in` cele 120 kg de mu[chi, eu abia am reu[it s` beau o parte din shake [i s` iau cåteva mu[c`turi din bu- n`t`]ile de pe mas`. Apetitul mi-a revenit abia la cåteva ore, lucru care nu mi s-a n- tåmplat vreodat` pån` atunci. Pentru 5 zile consecutive, coapsele erau ncordate [i du- reroase la atingere, mergeam mpiedicat iar treptele erau un co[mar. Cel mai r`u era cånd conduceam deoarece ap`- reau crampe la coapse. Antrenamentul de coapse cu Branch a fost cel mai dur lucru pe care l-am f`cut vreo- dat` [i m` bucur c` l-am bifat pe lista mea de antrenamente cu alte nume sonore de cul- tursi[ti profesioni[ti. |n mod cert puteam s` m` descurc mai bine dac` f`ceam antre- namentul la ora la care eram eu obi[nuit, dar nu a fost nicio problem` pån` la urm`. |i mul]umesc lui Branch pentru ocazia unic` pe care mi-a oferit-o! Febra muscular` a disp`rut pån` la urm`, dar amintirea antrenamentului va r`måne pentru totdeauna. Antrenament de coapse cu Branch Warren Culturism&Fitness nr. 6/2014 29 BBrraanncchh WWaarrrreenn 28 Culturism&Fitness nr. 6/2014 O P C U LT U R IS M .R O
 16. 16. Alexandru Bolborici Luni, 10 noiembrie 2014, n direct la TV, la Sport.ro, a avut loc Liga Balanic` la cat- egoria -86 kg. Au participat 3 romåni, 3 bulgari, un turc [i un sårb. La bra]ul stång, turcul, Unal Turker, nu a pierdut niciun meci, cå[tigånd foarte deta[at fiecare rund`. Dup` el au urmat, surprinz`tor, romånii Marian Rotaru [i Viorel Dobrin, ambii ob]i- nånd 111 puncte. Vicecam- pionul mondial, bulgarul Stefan Malinov, a ocupat abia locul 4. La bra]ul drept, sportivii au fost mai apropia]i ca val- oare, fiecare a pierdut cel pu]in un meci. Fa]` de bra]ul stång, aici sårbul Antic Bojan a nceput s` nregis- treze victorii. Au fost meciuri spectaculoase. De data aceasta, turcul a trebuit s` 30 Culturism&Fitness nr. 6/2014 Palatinose, un nou carbohidrat produs de firma Beneo- Palatinit din Germania, elibereaz` treptat energie sub form` de glucoz` pe o perioad` mai ndelungat` decåt za- h`rul. Studiile au demonstrat c` un sportiv de 80 kg are nevoie de aproximativ 15 g de Palatinose pentru a putea efectua optim un efort fizic de aproximativ 2 ore. Produsul se prezint` sub form` de pudr` la plicuri de 15 g (se poate dizolva ntr-un pahar de ap` un plic). Pre]: 1,25 lei/buc. Pentru comenzi mai mari de 50 plicuri, se face o reducere de 25%. Comanda minim` este de 10 plicuri. efect energetic ndelungat Culturism&Fitness nr. 6/2014 31 se recunoasc` nvins n meci- ul direct cu Viorel Dobrin, romånul fiind singurul care l-a nvins. Un avantaj major al turcului a fost greutatea, fiind cel mai greu dintre to]i sportivii, la cap`tul cel`lalt fiind Viorel, cel mai u[or. A[adar, dup` 28 de meciuri n total, cå[tig`torul ligii a fost turcul Unal Turker, urmat de Viorel Dobrin [i bulgarul Stefan Malinov. Pe locurile urm`toare au venit, n ordine: Marian Rotaru, Daniel Andronache, Dimitar Danov- ski, Antic Bojan [i Stefan Todorov. Datorit` acestui rezultat cåt [i al medaliei de la Campio- natele Mondiale, Viorel Do- brin a confirmat c` este cel mai bun senior romån al mo- mentului. De notificat [i as- censiunea lui Marian Rotaru de la ultimele competi]ii, un sportiv de viitor, cu reale [anse la interna]ionale. Arbitrii concursului au fost Hristo Delidzhakov (Bulga- ria), Victor Barbu, Eduard Dimiean [i Daniel Petre. Alte poze g`si]i pe siteul bratdefier.ro Liga Balcanic` MMaarriiaann RRoottaarruu vvss SStteeffaann TTooddoorroovv VViioorreell DDoobbrriinn vvss UUnnaall TTuurrkkeerr SkandenberglSkandenberglSkandenberglSkandenberg Shaker de 600 ml, perfect etan[, cu bu[on [i capac cu filet. Pre]: 11.00 lei Comenzi pe www.redis.ro PALATINOSEPALATINOSEgreutate stånga dreapta total loc nume kg puncte loc puncte loc 1. Unal Turker (Tur) 86 119 1 116 1 235 2. Viorel Dobrin 78 111 3 108 3 219 3. Stefan Malinov (Bul) 82 78 6 114 2 193 4. Marian Rotaru 86 111 2 76 7 187 5. Daniel Andronache 85 88 4 82 5 170 6. Dimitar Danovski (Bul) 81 81 5 86 4 167 7. Antic Bojan (Ser) 86 63 8 80 6 143 8. Stefan Todorov (Bul) 83 77 7 66 8 143 O P C U LT U R IS M .R O
 17. 17. Culturism&Fitness nr. 6/2014 33 Cei care au studiat foarte mult nutri]ia sunt din ce n ce mai preten]io[i cu alegerea suplimentelor. Am ntålnit din ce n ce mai multe cereri de su- plimente cu o anumit` com- pozi]ie proteic` [i un anumit gust. Astfel, ne-am gåndit s` lans`m o gam` nou`, denumit` „Supliment Pak“, care s` con- ]in` diferite substan]e nutritive pure, adic` noi decåt le amba- l`m exact a[a cum le primim de la produc`tori, f`r` s` interven- im n vreun fel. Dumneavoastr` pute]i cum- p`ra aceste substan]e pure [i s` le combina]i cum dori]i, n func]ie de obiective [i gusturi. Pute]i ad`uga la un concentrat proteic de un anumit fel, sau la o combina]ie de mai multe feluri de concentrate proteice, dex- troza, ca aport de carbohidra]i simpli [i pentru a da un gust bun, maltodextrin`, pentru aport de carbohidra]i com- plec[i, [i, n func]ie de gustul fi- ec`ruia, diferite ingrediente pentru un gust cåt mai pl`cut (cacao, vanilie sau diverse aro- me care se g`sesc n comer]). SUPLIMENT PAKSUPLIMENT PAK SkandenberglSkandenberglSkandenberglSkandenberg Concentrat din zer (WPC 80) Concentrat proteic din zer cu o concentra]ie proteic` de 80%, se dizolv` foarte bine [i are gust neutru. Se prezint` la s`cule]i de 900 g – 69 lei, cutii de 900 g – 71,00 lei. Concentrat proteic din lapte (MPC 85) Concentra]ia proteic` este de 85%, se dizolv` foarte bine [i are gust neutru. Produc`tor: Fonterra, Noua Zeeland`. Se prezint` la s`cule]i de 900 g – 59,00 lei, cutii de 900 g – 61,00 lei. Concentrat proteic din lapte (Cazeinat de calciu) Concentra]ia proteic` este de 89%, se dizolv` foarte bine [i are gust neutru. Produs n Fran]a. Se prezint` la s`cule]i de 900 g – 67,00 lei, cutii de 900 g – 69,00 lei. Hidrolizat din zer (WPH-4) Con]ine 80% proteine, se dizolv` foarte bine [i are gust neutru. Produc`tor: Havero Hoogwegt, Olanda. Se prezint` la cutie de 900 g – 89,00 lei. Izolat proteic din zer (Prolacta 95 Low Lactose) Are o concentra]ie de 95% pro- tein` cu con]inut mic de gr`simi (0,4%) [i lactoz` (0,2%). Pro- duc`tor: Lactalis Ingredients, Fran]a. Se prezint` la s`cule]i de 900 g – 97 lei, cutii de 900 g – 99,00 lei. Izolat proteic din soia Concentra]ia proteic` este de 90%, se dizolv` bine, gust neutru. Se prezint` la s`cule]i 750 g – 27,00 lei, 2 kg – 55 lei, cutii de 750 g – 29,00 lei, 2 kg – 57 lei. Inulina Con]ine 95% fibre solubile [i este indicat` pentru reducerea poftei de mâncare. Produc`tor: Sensus, Olanda. Se prezint` la cutii de 450 g – 29,00 lei. Dextroz` Are o concentra]ie de 100% carbohidra]i simpli, cu absorb]ie rapid` [i gust dulce, pl`cut. Pro- duc`tor: Amylum, Bulgaria. Se prezint` la s`cule]i de 1 kg – 15,00 lei, cutii de 1 kg – 17,00 lei. Fructoz` Are o concentra]ie de 100% carbohidra]i simpli, cu absorb]ie lent` [i gust dulce, pl`cut. Produ- c`tor: Amylum, Bulgaria. Se pre- zint` la s`cule]i de 1 kg – 17,00 lei, cutii de 1 kg – 19,00 lei. Maltodextrin` Are o concentra]ie de 100% carbohidra]i complec[i, cu ab- sorb]ie lent` [i gust neutru. Pro- duc`tor: Roquette, Fran]a. Se prezint` la s`cule]i de 1 kg – 17 lei, cutii de 1 kg – 19,00 lei. 32 Culturism&Fitness nr. 6/2014 Steel Man Tg. Neam] Cupa White Tiger Gym |n data de 8 noiembrie 2014, a avut loc cea de-a doua edi]ie a concursului de skandenberg Trofeul Steel Man, desf`[urat la Casa de Cultur` „Ion Creang`” din Tårgu Neam]. Principalul organizator a fost dl Gligor Mosor n colaborare cu Asocia]ia Romån` de Skandenberg „Bra] de Fier”. Arbitrii competi]iei au fost Mircea Simionescu-Simicel [i Ana-Maria Lazar, iar invi- tat a fost Radu Valahu. Clasamentul complet, poze [i video g`si]i pe www.bratdefier.ro juniori -70 kg 1. Cristian Pånzariu 2. Alin Tudor 3. Vasile Ciau[u juniori -80 kg 1. Traian Avac`ri]ei 2. Silviu Pu[ca[u 3. Toma Ciocårlan juniori +80 kg 1. Iulian Mih`il` 2. Vlad Ignea 3. Mirel Bobric seniori -75 kg 1. Dumitru Mihalschi 2. Florin Spiridon 3. Remus B`lu] seniori -90 kg 1. Sebastian Cojocaru 2. Gheorghe Lucu]a 3. Lauren]iu Gu[avan seniori +90 kg 1. Ioan Ursu 2. Iulian Mih`il` 3. Dinu Dobrean open – Cristian Pånzariu AAlliinn TTuuddoorr vvss CCrriissttiiaann PPåånnzzaarriiuu Pe 22 noiembrie, la Bucure[ti, s-a desf`[urat Cupa White Tiger Gym, odat` cu inaugurarea s`lii cu acela[i nume. Au fost cate- gorii atåt pentru amatori, cåt [i pentru profesioni[ti, premi- ile acordate [i loca]ia cen- tral` a s`lii au adus la start mai mult de 50 de sportivi. Arbitrajul a fost asigurat de C-tin Mihai [i Traian Vornicu iar invitat a fost Radu Valahu. Clasamentul com- plet l g`si]i pe siteul nostru bratdefier.ro open stg: 1. Daniel Barbu 2. Mircea Bic` 3. Daniel Andronache -70 kg dr: 1. Alin Tudor 2. Marian Calot` 3. Cosmin Dumitrescu -85 kg dr: 1. Daniel Barbu 2. Alin Hasiuc 3. Alexandru Dr`gan -100 kg dr: 1. Bogdan Stoi- ca 2. Alin Sandu 3. Ion Cål]osu +100 kg dr: 1. Sabin B`dulescu 2. Mihai Dumi- tra[cu 3. Mircea Bic` open dr: 1. Sabin B`dules- cu 2. Alin Hasiuc 3. Daniel Barbu AAlleexxaannddrruu DDrr``ggaann vvss CC--ttiinn GGiiggeeaa O P C U LT U R IS M .R O
 18. 18. Magazin de suplimente nutritive n Ploie[ti, str. Brebenei 3, bl. 3, ap. 3, lång` complex „Nord“. Tel. 0722.324.061 SAL~ DE CULTURISM {I FITNESS Buuccuurre[ti, Carrtierruul Pajjuurra, strr.. Drriduu, nnrr.. 22 ({cc.. nnrr.. 1788)) Aparatur` ultramodern`. G`si]i [i suplimente nutritive. Tel. 0724.262.142, 0724.534.043 Dori]i o sal` cu aparate de ultim` or` [i aparate clasice? Sunte]i a[tepta]i la sala de cultur- ism [i fitness din Bucure[ti, n in- cinta Liceului „Aurel Vlaicu“, si- tuat n zona 1 Mai – Grivi]a. Antrenor, multiplul campion na- ]ional [i maestru al sportului: Alexandru Costache. Sala bene- ficiaz` de mas` ping-pong, sac de box, incluse n abonamentul lunar. Programul s`lii este: 9:00- 21:00 zilnic; 9:00-15:00 såmb`ta. Informa]ii la tel. 0740.096.475. S`li de culturism CS{ 5 – Bucure[ti Stadion Lia Manoliu – lång` turnul de para[utism Tel. 0722.697.522 Antrenor: Dan Enu]` CHAMPIONS GYM Complex Sportiv Lia Manoliu. Antrenori: Irina Muntean, Dan Enu]`, Lauren]iu Gherfa[ Tel. 0721.913.825 www.championsgym.ro GLADIATOR GYM Craiova, n incinta fostului UCECOM. Antrenor: Costel Torcea. Tel. 0744.789.764 DUMSIL GYM Bucure[ti, Bd. Basarabia 110. Tel. 0722.227.048 www.dumsilgym.ro TONIK FITNESS CLUB Bucure[ti, Drumul Taberei - Pia]a Moghioro[, deasupra BRD. www.tonik.ro ALEX GYM Prelungirea Ghencea, nr. 2 Tel. 0734.394.305 www.alexgym.ro MATRIX GYM Bucure[ti, Calea Crånga[i nr. 6. Tel. 0722.530.015 KOM FITNESS Bucure[ti, Str. Preciziei 24 www.komfitness.ro SANDOW FITNESS CLUB Bucure[ti, {os Iancului 46 n incinta Metalurgica Tel. 0767.774.433, 0763.773.300 LION GYM Bucure[ti, Str. Doamna Ghica nr. 141; Tel. 0762.885.883 www.liongym.ro BALKAN GYM Buz`u, Str. Muncii nr. 13 Tel. 0745.302.497, 0767.878.507 X-TREME FITNESS Pite[ti, cartier Traian, cl`direa New Planet www.xtremefitness.ro AAlleexxaannddrruu CCoossttaacchhee topculturism.ro iinnffoorrmmaa]]iiii ddeesspprree ccuullttuurriissmm topfitness.ro iinnffoorrmmaa]]iiii ddeesspprree ffiittnneessss videosport.ro vviiddeeoo ddiinn ccoommppeettii]]iiii SSoolluu]]iiaa iiddeeaall`` ppeennttrruu cceeii ccaarree vvoorr ss`` ccåå[[ttiiggee mmaass`` mmuussccuullaarr`` ddaattoorriitt`` ffoorrmmuulleeii ccuu ddoouu`` ssuurrssee ddee pprrootteeiinn``:: l uunnaa ccuu aabbssoorrbb]]iiee rraappiidd`` ((7755%% ddiinn ttoottaall pprrootteeiinn``)) l cceeaallaalltt`` ccuu aabbssoorrbb]]iiee lleenntt`` ((2255%% ddiinn ttoottaall pprrootteeiinn``)) SSee aassiigguurr`` aassttffeell uunn fflluuxx ccoonnttiinnuuuu ddee aammiinnooaacciizzii îînn ssåånnggee ttiimmpp ddee 44--66 oorree DDaacc`` ddoorrii]]ii rreezzuullttaattee ssppeeccttaaccuullooaassee:: OO ppoorr]]iiee ssee oobb]]iinnee aammeesstteeccåånndd ddoouu`` mm``ssuurrii ddee „„IIDDEEAALL PPRROOTTEEIINN““ ccuu oo ccaann`` mmaarree ccuu llaappttee ((ssaauu ccuu aapp``,, ddaacc`` vvrree]]ii ss`` ssll``bbii]]ii)).. OO ccuuttiiee ccoonn]]iinnee 3355 ddee mm``ssuurrii.. Nu are efecte negative Comenzile se fac la telefoanele redac]iei sau online pe www.redis.ro Ve]i pl`ti produsul doar în momentul ridic`rii de la po[t`, pre]ul include [i taxele po[tale. Se prezint` la cutii de 0,9 kg – 35,00 lei, s`cule]i de 2 kg – 67,00 lei, g`le]i de 2 kg – 69,00 lei. l PENTRU CRE{TEREA ÎN GREUTATE trei por]ii pe zi înainte cu dou` ore de cele trei mese principale ale zilei l PENTRU SC~DEREA ÎN GREUTATE dou` por]ii pe zi care s` înlocuiasc` dou` dintre cele trei mese principale ale zilei 34 Culturism&Fitness nr. 6/2014 Vånd aparate multifunc]ionale cu 8 posturi [i alte aparate sal` fitness. Tel. 0751.388.631 Vånd afacere fitness sau aparate fitness [i culturism foarte bine ntre]inute, Bucure[ti. Tel. 0746.070.257, 0720.044.867 Vånd colec]ia revistei Culturism, de la nr. 1, nego- ciabil. Tel. 0744.179.905 MIC~ PUBLICITATE www.olympusgrup.ro www.manusifitness.ro accesorii pentru culturism [i fitness Suplimentarea cu L-carnitin` poate m`ri cu pån` la 70% cantitatea de gr`sime metabolizat` de organism. Este o substan]` a c`rei prin- cipal` func]ie este de a facilita transportul [i metabolismul acizilor gra[i n celul`, unde sunt metaboliza]i [i transforma]i n energie. |n afara mbun`t`]irii performan]elor atletice [i a st`rii de s`n`tate a aparatului cardiovascular, L-carnitina este foarte util` n cazul persoanelor supra- ponderale sau obeze care vor s` sl`beasc`. Un plic con]ine 1.000 mg L-carnitin` pur` [i 13,5 g fructoz`, avånd un gust excelent. Comenzile se fac la telefoanele redac]iei sau online pe www.redis.ro Se fac comenzi de minimum 5 plicuri. 25% reducere pentru comenzi de peste 50 buc`]i. Reducerea este valabil` numai la comenzile online sau telefonice, nu [i la magazine sau s`li. Pre]: 1,70 lei/plic B`utur` instant energizant` avånd compozi]ia nutritiv`/plic: zaha- roz` – 12,5 g, acid citric –1 g, taurin` – 801 mg, glucoronolacton` – 481 mg, cofein` – 80 mg, inozitol – 40 mg, niacin` – 9 mg, vit. B5 – 3,3 mg, vit. B6 – 1,2 mg, vit. B2 – 0,8 mg, vit. B12 – 0,5 mg, ener- gyflavour SD – 0,8 mg. Produsul este contraindicat persoanelor sensibile la cofein` [i diabeticilor. Comenzile se fac la telefoanele redac]iei sau online pe www.redis.ro. Se fac comenzi de minimum 5 plicuri. 25% reducere pentru comenzi de peste 50 buc`]i. Reducerea este valabil` numai la comenzile online sau telefo- nice, nu [i la magazine sau s`li. Pre]: 1,29 lei/plic Instant Energy baton de 60 g cu 29 g carbohidra]i, 15,8 g proteine, 10 g gr`simi [i 1,3 g minerale Comenzi la tel. 021.300.75.46 sau online pe www.redis.ro 2,90 lei bogat n proteine provenind din lapte, zer [i albu[ de ou Culturism&Fitness nr. 6/2014 35 L-Carnitin Instant O P C U LT U R IS M .R O
 19. 19. T O P C U LT U R IS M .R O

×