Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

ทอดกฐิน วัดเลียบ

243 visualizaciones

Publicado el

ทอดกฐินวัดเลียบ

Publicado en: Arte y fotografía
  • Sé el primero en comentar

  • Sé el primero en recomendar esto

ทอดกฐิน วัดเลียบ

  1. 1. พิธีกรรมทางศาสนา.. ทอดกฐิน
  2. 2. จัดทำโดย น.ส. ปพิชญำ จำรุวรรณโน เลขที่ 1 น.ส. ภัศรำวดี ชูชื่น เลขที่ 9 น.ส. ศลำฆิน เพชรดี เลขที่ 10 น.ส. พิมพ์รัมพำ นวลหอ เลขที่ 16 นำยกิตติพศ ลูกจันทร์ เลขที่ 17 น.ส. ณัฐนันท์ อินทรอำภรณ์ เลขที่ 21 น.ส.กุลรัตน์ เสริมสุทธ์ เลขที่ 27 น.ส. ลลิตพรรณ กำฬพรรณลึก เลขที่ 37 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6/14
  3. 3. ทำบุญต้นพลู
  4. 4. กำรทอดกฐิน ประเพณีกำรทอดกฐินในแต่ละปีกำหนดให้มีกำรจัดทอดกฐินขึ้นภำยใน ๑ เดือน หลังประเพณีออกพรรษำ โดยวัดที่จะสำมำรถรับกฐินได้ต้องมีพระภิกษุจำพรรษำโดยไม่ขำดพรรษำเลยไม่ต่ำกว่ำ๕ รูป และแต่ละวัดสำมำรถ รับกฐินได้ปีละ ๑ ครั้ง กำรทอดกฐินเป็นกำลทำน ตำมพระวินัยกำหนดกำลไว้คือ ตั้งแต่แรม1 ค่ำ เดือน 11 ถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ผู้มีจิตศรัทธำเลื่อมใส ใคร่จะทอดกฐิน ก็ให้ทอดได้ในระหว่ำงระยะเวลำนี้ จะทอดก่อนหรือทอดหลัง กำหนดนี้ ก็ไม่เป็นกำรทอดกฐิน ประวัติของกฐินประวัติของกฐินนั้นมีอยู่ว่ำ ครั้งหนึ่งภิกษุชำวเมืองปำฐำประมำณ ๓๐ รูป มีควำมประสงค์ จะไปเฝ้ำพระพุทะเจ้ำ ณ เมืองสำวัตถี จึงพำกันเดินทำงจำกเมืองปำฐำไปสำวัตถี แต่พอไปถึงเมืองสำเกตซึ่งอยู่ใน ระยะทำงอีก๖ โยชน์จะถึงสำวัตถี ก็เผอิญถึงวันเข้ำพรรษำภิกษุเหล่ำนั้นจะเดินทำงต่อไปไม่ได้จึงจำพรรษำอยู่ใน เมืองสำเกต ในระหว่ำงจำพรรษำมีควำมร้อนรนอยำกเฝ้ำพระพุทธเจ้ำโดยเร็ว พอออกพรรษำก็ออกเดินทำงจำกเมือง สำเกต ในเวลำนั้นฝนยังตกมำกอยู่ทำงเดินก็เป็นโคลนตมเปรอะเปื้อน เมื่อมำถึงเมืองสำวัตถีได้เข้ำเฝ้ำพระพุทธเจ้ำ พระพุทธเจ้ำทรงทรำบควำมลำบำกของพระภิกษุเหล่ำนั้น จึงทรงอนุญำตให้พระภิกษุทำพิธีกรำนกฐินในระยะเวลำ ภำยหลังวันออกพรรษำแล้วไป๑ เดือน ภิกษุที่ได้ทำพิธีกรำนกฐินแล้วย่อมได้รับอำนิสงส์ คือควำมยกเว้นในกำรผิด วินัย ๕ ประกำร เป็นเวลำ ๔ เดือน (หมดเขตในวันเพ็ญเดือนสี่)

×