O álbum ilustrado

O ÁLBUM ILUSTRADO
O álbum ilustrado
FALAR DE LIBROS
• Se vivimos na era da comunicación, é dicir,
 da conversa, como non imos falar da
 lectura?
• Porque “o acto da lectura radica en falar
 sobre o que se leu” xa que realmente “non
 sabemos o que pensamos sobre un libro
 ata que falamos del” (Aidan Chambers:
 Dime, Fondo de Cultura Económica, páx.
 19)
O álbum ilustrado
FALAR DE LIBROS
• Cada vez que falamos queremos
 comunicar algo, é dicir, involucrar a
 outras persoas: “pensar en voz alta
 non é só escoitar o que estamos a
 pensar senón tamén axudarnos a
 aclarar o que queremos dicir” (Aidan
 Chambers: Dime, Fondo de Cultura
 Económica, páx. 31)
O álbum ilustrado
FALAR DE LIBROS
• Ser vehemente na explicación do gusto por un
 libro é fundamental, “falar sobre literatura é
 compartir unha forma de contemplación, é un
 xeito de dar forma aos pensamentos e emocións
 excitados polo libro e polos significados que
 construímos xuntos a partir do texto: esa
 mensaxe controlada imaxinativamente, que o
 autor envía e que nós interpretamos de calquera
 xeito que creamos útil ou pracenteiro. (Aidan
 Chambers: Dime, F. C.E., páx. 27). Canto lemos e qué
 lemos é fundamental para crear lectores... e
 mantelos.
O álbum ilustrado
LECTURA
• O noso alumnado adolescente le, pero... ¿que é o quere ler? Necesita
  espellos nos que verse reflectido. Afirma Guadalupe Jover :
 “Sentimentos de vergoña e exclusión, desconcerto ante os cambios do
propio corpo, espertar do sexo... O espello en que se miran os e as
adolescentes vén sendo como o da madrasta de Branca Neves: cando un ou
unha agarda ver a súa face reflectida nel, o que aparece nitidamente
perfilado é o actor ou actriz de moda, o deportista ou a top-model, o
atractivo presentador ou a sedutora presentadora. Estes mozos de corpos
perfectos, protagonistas ademais de constantes e famosos romances, son o
espello en que se miran os nosos fillos e fillas e os que condicionan a imaxe
subxectiva que do seu corpo se forman. ¿Como dicirlles que non son máis
que canons sociais e culturais, que hai mil xeitos de ser fermoso, e que os
sentimentos de inseguridade e vulnerabilidade non son cousa de covardes?
Ofrezámoslles por tanto outros espellos: relatos nos que os protagonistas
vense afectados dos mesmos medos que a eles os paralizan, páxinas nas que
si poden verse recoñecidos, voces coas que poidan entrar en diálogo e a
propósito das que poidan falar cos seus iguais; poemas nos que vexan
recollida a súa propia experiencia interior”.
Profesorado
• Cal é por tanto o noso papel no
 mundo lector adolescente?
• Debemos, antes de nada,
 autoinculparnos?
• Castigamos ou recompensamos?
O álbum ilustrado
• Non é prohibindo libros, por suposto, como se
 conseguirá incentivalos e como se logrará que a
 lectura sexa un hábito, senón rompendo as estruturas
 dun sistema obrigatorio que compensa con moi
 pouco goce os deberes relacionados con ler un libro,
 como escribir un resumo; investigar as datas de
 nacemento e de morte do autor; esbozar o panorama
 histórico dentro do cal o escritor concibiu a súa obra;
 resumir a corrente literaria á que pertence a obra en
 cuestión; explicar o xénero, o tema, o argumento, a
 xénese, o desenvolvemento e o desenlace da historia,
 e todas as demais cousas que teñen que ver cos
 personaxes principais e secundarios, coa gramática e
 a retórica, coas datas e as fichas, toda esa andrómena
 que fai que a lectura dun libro resulte, polo xeral, o
 máis horroroso dos praceres e case nunca o máis
 pracenteiro dos horrores”. (Juan Domingo Argüelles ¿Qué leen
 los que no leen?, Ed. Paidós, páx. 79)
Comandante
Saltando obstáculos


  Como      “A lectura    “Os nenos de
transmitir a   exclusiva e   todas as idades
 maxia da   repetitiva dun   son tan diversos
 lectura se  só tipo de libro,    nas súas
non cremos   dun só escritor,
        é a lectura dun   lecturas como
  nela?    mundo plano” .     os adultos”.
Álbums ilustrados en secundaria
Álbum ilustrado

Características?          “Cada álbum ilustrado é en si
                   mesmo unha interpretación
                  dun texto. As ilustracións non
                  só se suman ás palabras para
                   completar a historia, senón
                     que son tamén unha
                  interpretación visual do texto
 A maior parte do profesorado –    que o artista viu na súa
coma o alumnado ou as familias-   cabeza. O álbum ilustrado é
tende a crer que estes libros son  un teatro da imaxinación en
 infantís, que non paga a pena    forma de libro, que nos
  pararse neles porque xa se     amosa como funciona a
                   mente dos lectores mentres
 superou esa etapa e teñen moi          len”
      pouca letra.
Álbum ilustrado
• No libro-álbum opera un modo de lectura no
 que a imaxe e o texto colaboran estreitamente
 na construción de significado.
• O lector dun álbum necesita as ilustracións
 para construír o significado do «texto»,
 entendido como o conxunto formado polas
 imaxes e a palabra escrita.
O álbum ilustrado
Álbum ilustrado
• Lemos as ilustracións a través das palabras e
 as palabras a través das ilustracións nunha
 incesante interacción de palabra e imaxe.
• A imaxe e a palabra escrita constitúen no
 álbum unha unidade na que cada unha das
 partes se necesitan.
• O lector do álbum debe activar a
 interpretación da ilustración en todos os niveis
 do proceso de comprensión dun texto.
O álbum ilustrado
Desmontando prexuízos
• É un álbum ilustrado sinónimo de literatura infantil?
 Ou é tan só unha convención cultural máis relacionada
 coas expectaticas existentes, os prexuízos de márketing
 e o discurso literario?
• NON HAI NINGÚN MOTIVO POLO QUE UNHA HISTORIA
 ILUSTRADA NON POIDA TER O MESMO ATRACTIVO
 PARA @S ADOLESCENTES QUE PARA @S ADULT@S, DO
 MESMO MODO QUE O TEN PARA OS NENOS/AS
• O que realmente importa son as ideas, os sentimentos
 e as imaxes e palabras que os constrúen.
Desmontando prexuízos
Ideas e sentimentos que se evocan…

• O álbum ilustrado atrae a imaxinación crítica do
 lector porque propón moitas preguntas abertas
 sen importar que a imaxinación pertenza a un
 neno ou a un adulto. Resulta á vez simple e
 complexo: depende de como elixa entendelo o
 lector.
• Deixa que sexa o lector o que atope o seu propio
 significado real en lugar de afirmalo abertamente
 ou de suxerilo, o que anima a unha lectura visual
 máis exhaustiva debido á natureza minimalista do
 texto.
Ideas e sentimentos que se evocan…
Máquinas perfectas…
• O álbum ilustrado serve para calquera lector
 curioso, que goce do que é estraño, do misterio e
 das rarezas, a quen lle guste facer preguntas e
 usar a imaxinación e estea preparado para
 procurar o tempo e a atención necesarios.
• Os libros non son un xeito de deixar que outra
 persoa pense no noso lugar, senón que son
 máquinas que conseguen que sigamos pensando.
Máquinas perfectas…
E o tempo…
• Os álbums non teñen unha duración
 específica. Podes mirar tanto tempo como
 desexes, centrándote no que queiras sen a
 presión da narración lineal.
• A ilustración é unha forma única de expresión
 narrativa, perfecta para invitar a que a
 imaxinación do lector atope sentido nas súas
 propias reaccións, ao seu ritmo.
E o tempo…
• A arte e a literatura son tan interesantes porque
 nos presentan cousas inusuais que nos animan a
 nos facer preguntas sobre o que xa sabemos.
 Ofrecen unha oportunidade de redescubrir unha
 nova visión interior por medio de cousas que non
 acabamos de recoñecer. Niso consiste a lectura e
 a literalidade visual e para iso son bos os álbums.
• Milan Kundera afirmou que continuamos sendo
 nenos a pesar da nosa idade porque na vida
 sempre atopamos cousas novas cuxa
 comprensión supón un reto, exemplos nos que
 unha imaxinación exercitada resulta máis útil que
 todo o coñecemento que adquirimos
 laboriosamente.
Arte e literatura
Lectura en voz alta           Cantos deles    Unha vez
 Cantos deles     están      iniciados,
están preparados  acostumados a    demandarán
 para escoitar?  que se lles lea en  sempre este
            voz alta?      hábito
Lerlles
• Escoitar unha historia lida, ao mesmo tempo que
 poden gozar coas imaxes, é unha experiencia
 completamente diferente a ler un mesmo. Unha
 cousa non é substituta da outra.
 Complementémolas. “Contar contos é
 indispensable para que as persoas poidan
 converterse en lectores, sexa cal sexa a súa idade. A
 evidencia suxire que os adolescentes a quen non
 lles gusta ler necesitan escoitar as vellas historias
 tanto como un aprendiz de lector de cinco ou seis
 anos, case como un xeito de pórse ao día antes de
 ir máis lonxe como lector” (Aidan Chambers: El
 ambiente de la lectura, F. C. E,, páx. 67). Lerlles en voz
 alta é esencial para axudalos a seren lectores.
O álbum ilustrado
Despois da lectura:
    Reflexión oral
   (tamén poderá ser
   escrita máis tarde)

 Posta en común na aula: Que
sentimentos provoca o álbum?
  Que entendemos? Que
 querían dicir @ autor/a e @
     ilustrador/a?
Reflexión
Álbums sen palabras
• Os álbums sen palabras deben lerse detidamente. A
 descodificación dos signos visuais non é tarefa fácil
 e ademais estes libros adoitan ofrecer múltiples
 narracións que hai que desentrañar.
• A lectura consiste en identificar os signos
 particulares descifrando as conexións cos obxectos
 que representan, reconstruír as secuencias dos
 diferentes significados e comprobar as hipóteses de
 lecturas que se van xerando.
• O lector percorrerá de novo as diferentes escenas
 para poder descubrir as mensaxes que se lle
 pasaron por alto nunha primeira lectura.
O álbum ilustrado
Álbums sen palabras
• Ler é maxinar, intuír e deducir. Neste tipo de
 álbums esta característica propia da lectura
 maniféstase con máis evidencia posto que hai
 máis posibilidades de interpretación.
• O lector é un axente activo que controla a
 recepción da mensaxe que o autor desexa
 transmitir.
Exemplo «sen palabras»
Invitación directa
           a espertar o
             maxín
          O escenario
          non varía; os
          personaxes,
           as accións,
             si.      Penetramos no seu
 Preséntase a             universo particular e
escena do parque              atopamos a
coma unha curta             simultaneidade de
                     accións de moitos
  en «plano               personaxes nas
  secuencia»                 páxinas.
Podemos ir construíndo a historia de
    cada personaxe conforme vai
       avanzando o libro.É un continuo ir e vir adiante e atrás das páxinas seguindo a
            cada personaxe
   A estrutura da historia de cada un podería
   servir para crear varios contos dende o seu
          inicio até o final.
Este álbum destaca pola súa
habilidade para a construción de
      historias.
Que se lle pide a
   unha boa historia?
 O máis obvio:         Necesitamos
 que sexa unha          SENTIR,
                crear lazos
 boa historia          co que
                lemos. E un
                 bo final
     Personaxes
     interesantes
Que estea ben escrito ou BEN
CONTADO. Que nos interese
Ou sexa…
• A un álbum ilustrado se lle pide aínda máis,
 porque en parte deixa de ser un libro para se
 converter nunha obra de arte que xunta imaxe
 e texto nunha soa dirección: transportar,
 emocionar, espertar a sensibilidade artística.
O álbum ilustrado
Non só queremos que lean os adolescentes, senón
que lea todo aquel que dubide en facelo, que sinta
ese vermiño interior que o impulse a entrar na
libraría para saír con ese estraño pracer debaixo do
brazo, ese produto da liberdade e da imaxinación
que a literatura nos agasalla.
O álbum ilustrado
O álbum ilustrado
Gracia Santorum
• http://trafegandoronseis.blogspot.com.es/

• http://trafegandoronseis.blogspot.com.es/sea
 rch/label/%C3%81lbum%20ilustrado

• http://trafegandoronseis.blogspot.com.es/sea
 rch/label/Libros
1 de 49

Recomendados

Club de lectura por
Club de lecturaClub de lectura
Club de lecturatrafegandoronseis
669 vistas52 diapositivas
A oralidade en e. primaria por
A oralidade en e. primariaA oralidade en e. primaria
A oralidade en e. primariaceiplabartapose
170 vistas38 diapositivas
Manolo portas por
Manolo portasManolo portas
Manolo portasAsnosasletras
428 vistas9 diapositivas
Guías de lectura por
Guías de lecturaGuías de lectura
Guías de lecturaA profa Pilar Ponte
2.2K vistas30 diapositivas
Semana da prensa i nfantil 2015 por
Semana da prensa i nfantil 2015Semana da prensa i nfantil 2015
Semana da prensa i nfantil 2015bibliotecadocole
2.2K vistas7 diapositivas
A MULLER NA LITERATURA GALEGA. MERCEDES QUEIXAS por
A MULLER NA LITERATURA GALEGA. MERCEDES QUEIXASA MULLER NA LITERATURA GALEGA. MERCEDES QUEIXAS
A MULLER NA LITERATURA GALEGA. MERCEDES QUEIXASCIGAENSINOCOMPOSTELA
913 vistas27 diapositivas

Más contenido relacionado

Similar a O álbum ilustrado

BO NADAL E BOAS LECTURAS por
BO NADAL E BOAS LECTURASBO NADAL E BOAS LECTURAS
BO NADAL E BOAS LECTURASMarisé Roca Garcia
955 vistas11 diapositivas
Club de lectura por
Club de lecturaClub de lectura
Club de lecturacpiarmandocotarelo
341 vistas17 diapositivas
Estimular a lectura por
Estimular a lecturaEstimular a lectura
Estimular a lecturaequipodeei
1.1K vistas5 diapositivas
A lectura na educación infantil 2 por
A lectura na educación infantil 2A lectura na educación infantil 2
A lectura na educación infantil 2equipodeei
1K vistas3 diapositivas
Fina casalderrei por
Fina casalderreiFina casalderrei
Fina casalderreiAsnosasletras
818 vistas8 diapositivas
Helena villar janeiro por
Helena villar janeiroHelena villar janeiro
Helena villar janeiroAsnosasletras
548 vistas8 diapositivas

Similar a O álbum ilustrado(20)

Estimular a lectura por equipodeei
Estimular a lecturaEstimular a lectura
Estimular a lectura
equipodeei1.1K vistas
A lectura na educación infantil 2 por equipodeei
A lectura na educación infantil 2A lectura na educación infantil 2
A lectura na educación infantil 2
equipodeei1K vistas
Fina casalderrei óptima por Asnosasletras
Fina casalderrei óptimaFina casalderrei óptima
Fina casalderrei óptima
Asnosasletras237 vistas
Como ler un conto aos nosos nenos por nildanove
Como ler un conto aos nosos nenosComo ler un conto aos nosos nenos
Como ler un conto aos nosos nenos
nildanove6.3K vistas
A nena e o grilo nun barquiño unidade didactica por cenlf
A nena e o grilo nun barquiño  unidade didactica A nena e o grilo nun barquiño  unidade didactica
A nena e o grilo nun barquiño unidade didactica
cenlf740 vistas
A familia xoga papel importante na lectura por mcarmeb
A familia xoga papel importante na lecturaA familia xoga papel importante na lectura
A familia xoga papel importante na lectura
mcarmeb165 vistas
Entrevista a Clara do Roxo por Asnosasletras
Entrevista a Clara do RoxoEntrevista a Clara do Roxo
Entrevista a Clara do Roxo
Asnosasletras574 vistas
Día da biblioteca 2013 por bibliolois
Día da biblioteca 2013 Día da biblioteca 2013
Día da biblioteca 2013
bibliolois718 vistas
Charla...lectura pais 1º ciclo 07 08 por jurafelo
Charla...lectura pais 1º ciclo 07 08Charla...lectura pais 1º ciclo 07 08
Charla...lectura pais 1º ciclo 07 08
jurafelo195 vistas
Ler e escribir na nosa escola por cursobarouta
Ler e escribir na nosa escolaLer e escribir na nosa escola
Ler e escribir na nosa escola
cursobarouta151 vistas

Más de trafegandoronseis

Literatura latina por
Literatura latinaLiteratura latina
Literatura latinatrafegandoronseis
752 vistas77 diapositivas
Literatura grega por
Literatura gregaLiteratura grega
Literatura gregatrafegandoronseis
293 vistas45 diapositivas
O nacemento da literatura, as primeiras civilizacións por
O nacemento da literatura, as primeiras civilizaciónsO nacemento da literatura, as primeiras civilizacións
O nacemento da literatura, as primeiras civilizaciónstrafegandoronseis
800 vistas61 diapositivas
Que é literatura? por
Que é literatura?Que é literatura?
Que é literatura?trafegandoronseis
264 vistas10 diapositivas
Castelao por
CastelaoCastelao
Castelaotrafegandoronseis
10.7K vistas46 diapositivas
Ramón Otero pedrayo por
Ramón Otero pedrayoRamón Otero pedrayo
Ramón Otero pedrayotrafegandoronseis
10K vistas19 diapositivas

Más de trafegandoronseis(20)

O nacemento da literatura, as primeiras civilizacións por trafegandoronseis
O nacemento da literatura, as primeiras civilizaciónsO nacemento da literatura, as primeiras civilizacións
O nacemento da literatura, as primeiras civilizacións
trafegandoronseis800 vistas
A narrativa despois da Guerra Civil, incluída a NNG por trafegandoronseis
A narrativa despois da Guerra Civil, incluída a NNGA narrativa despois da Guerra Civil, incluída a NNG
A narrativa despois da Guerra Civil, incluída a NNG
trafegandoronseis14.3K vistas
Tres xeracións de poesía galega por trafegandoronseis
Tres xeracións de poesía galegaTres xeracións de poesía galega
Tres xeracións de poesía galega
trafegandoronseis13.4K vistas
Máis vangardas, traballo de Lucía e Alberte por trafegandoronseis
Máis vangardas, traballo de Lucía e AlberteMáis vangardas, traballo de Lucía e Alberte
Máis vangardas, traballo de Lucía e Alberte
trafegandoronseis2.2K vistas
Máis vangardas, traballo de Daniel e Luís por trafegandoronseis
Máis vangardas, traballo de Daniel e LuísMáis vangardas, traballo de Daniel e Luís
Máis vangardas, traballo de Daniel e Luís
trafegandoronseis2K vistas
Manuel Antonio, traballo de Ánxela e Telmo por trafegandoronseis
Manuel Antonio, traballo de Ánxela e TelmoManuel Antonio, traballo de Ánxela e Telmo
Manuel Antonio, traballo de Ánxela e Telmo
trafegandoronseis1.7K vistas
Rafael Dieste, traballo de Alba e Cristian por trafegandoronseis
Rafael Dieste, traballo de Alba e CristianRafael Dieste, traballo de Alba e Cristian
Rafael Dieste, traballo de Alba e Cristian
trafegandoronseis1.7K vistas
Vicente Risco, traballo de Cristina e Álvaro por trafegandoronseis
Vicente Risco, traballo de Cristina e ÁlvaroVicente Risco, traballo de Cristina e Álvaro
Vicente Risco, traballo de Cristina e Álvaro
trafegandoronseis1.8K vistas
Ramón Cabanillas, traballo de Carla e David por trafegandoronseis
Ramón Cabanillas, traballo de Carla e DavidRamón Cabanillas, traballo de Carla e David
Ramón Cabanillas, traballo de Carla e David
trafegandoronseis1.4K vistas

O álbum ilustrado

 • 3. FALAR DE LIBROS • Se vivimos na era da comunicación, é dicir, da conversa, como non imos falar da lectura? • Porque “o acto da lectura radica en falar sobre o que se leu” xa que realmente “non sabemos o que pensamos sobre un libro ata que falamos del” (Aidan Chambers: Dime, Fondo de Cultura Económica, páx. 19)
 • 5. FALAR DE LIBROS • Cada vez que falamos queremos comunicar algo, é dicir, involucrar a outras persoas: “pensar en voz alta non é só escoitar o que estamos a pensar senón tamén axudarnos a aclarar o que queremos dicir” (Aidan Chambers: Dime, Fondo de Cultura Económica, páx. 31)
 • 7. FALAR DE LIBROS • Ser vehemente na explicación do gusto por un libro é fundamental, “falar sobre literatura é compartir unha forma de contemplación, é un xeito de dar forma aos pensamentos e emocións excitados polo libro e polos significados que construímos xuntos a partir do texto: esa mensaxe controlada imaxinativamente, que o autor envía e que nós interpretamos de calquera xeito que creamos útil ou pracenteiro. (Aidan Chambers: Dime, F. C.E., páx. 27). Canto lemos e qué lemos é fundamental para crear lectores... e mantelos.
 • 9. LECTURA • O noso alumnado adolescente le, pero... ¿que é o quere ler? Necesita espellos nos que verse reflectido. Afirma Guadalupe Jover : “Sentimentos de vergoña e exclusión, desconcerto ante os cambios do propio corpo, espertar do sexo... O espello en que se miran os e as adolescentes vén sendo como o da madrasta de Branca Neves: cando un ou unha agarda ver a súa face reflectida nel, o que aparece nitidamente perfilado é o actor ou actriz de moda, o deportista ou a top-model, o atractivo presentador ou a sedutora presentadora. Estes mozos de corpos perfectos, protagonistas ademais de constantes e famosos romances, son o espello en que se miran os nosos fillos e fillas e os que condicionan a imaxe subxectiva que do seu corpo se forman. ¿Como dicirlles que non son máis que canons sociais e culturais, que hai mil xeitos de ser fermoso, e que os sentimentos de inseguridade e vulnerabilidade non son cousa de covardes? Ofrezámoslles por tanto outros espellos: relatos nos que os protagonistas vense afectados dos mesmos medos que a eles os paralizan, páxinas nas que si poden verse recoñecidos, voces coas que poidan entrar en diálogo e a propósito das que poidan falar cos seus iguais; poemas nos que vexan recollida a súa propia experiencia interior”.
 • 10. Profesorado • Cal é por tanto o noso papel no mundo lector adolescente? • Debemos, antes de nada, autoinculparnos? • Castigamos ou recompensamos?
 • 12. • Non é prohibindo libros, por suposto, como se conseguirá incentivalos e como se logrará que a lectura sexa un hábito, senón rompendo as estruturas dun sistema obrigatorio que compensa con moi pouco goce os deberes relacionados con ler un libro, como escribir un resumo; investigar as datas de nacemento e de morte do autor; esbozar o panorama histórico dentro do cal o escritor concibiu a súa obra; resumir a corrente literaria á que pertence a obra en cuestión; explicar o xénero, o tema, o argumento, a xénese, o desenvolvemento e o desenlace da historia, e todas as demais cousas que teñen que ver cos personaxes principais e secundarios, coa gramática e a retórica, coas datas e as fichas, toda esa andrómena que fai que a lectura dun libro resulte, polo xeral, o máis horroroso dos praceres e case nunca o máis pracenteiro dos horrores”. (Juan Domingo Argüelles ¿Qué leen los que no leen?, Ed. Paidós, páx. 79)
 • 14. Saltando obstáculos Como “A lectura “Os nenos de transmitir a exclusiva e todas as idades maxia da repetitiva dun son tan diversos lectura se só tipo de libro, nas súas non cremos dun só escritor, é a lectura dun lecturas como nela? mundo plano” . os adultos”.
 • 15. Álbums ilustrados en secundaria
 • 16. Álbum ilustrado Características? “Cada álbum ilustrado é en si mesmo unha interpretación dun texto. As ilustracións non só se suman ás palabras para completar a historia, senón que son tamén unha interpretación visual do texto A maior parte do profesorado – que o artista viu na súa coma o alumnado ou as familias- cabeza. O álbum ilustrado é tende a crer que estes libros son un teatro da imaxinación en infantís, que non paga a pena forma de libro, que nos pararse neles porque xa se amosa como funciona a mente dos lectores mentres superou esa etapa e teñen moi len” pouca letra.
 • 17. Álbum ilustrado • No libro-álbum opera un modo de lectura no que a imaxe e o texto colaboran estreitamente na construción de significado. • O lector dun álbum necesita as ilustracións para construír o significado do «texto», entendido como o conxunto formado polas imaxes e a palabra escrita.
 • 19. Álbum ilustrado • Lemos as ilustracións a través das palabras e as palabras a través das ilustracións nunha incesante interacción de palabra e imaxe. • A imaxe e a palabra escrita constitúen no álbum unha unidade na que cada unha das partes se necesitan. • O lector do álbum debe activar a interpretación da ilustración en todos os niveis do proceso de comprensión dun texto.
 • 21. Desmontando prexuízos • É un álbum ilustrado sinónimo de literatura infantil? Ou é tan só unha convención cultural máis relacionada coas expectaticas existentes, os prexuízos de márketing e o discurso literario? • NON HAI NINGÚN MOTIVO POLO QUE UNHA HISTORIA ILUSTRADA NON POIDA TER O MESMO ATRACTIVO PARA @S ADOLESCENTES QUE PARA @S ADULT@S, DO MESMO MODO QUE O TEN PARA OS NENOS/AS • O que realmente importa son as ideas, os sentimentos e as imaxes e palabras que os constrúen.
 • 23. Ideas e sentimentos que se evocan… • O álbum ilustrado atrae a imaxinación crítica do lector porque propón moitas preguntas abertas sen importar que a imaxinación pertenza a un neno ou a un adulto. Resulta á vez simple e complexo: depende de como elixa entendelo o lector. • Deixa que sexa o lector o que atope o seu propio significado real en lugar de afirmalo abertamente ou de suxerilo, o que anima a unha lectura visual máis exhaustiva debido á natureza minimalista do texto.
 • 24. Ideas e sentimentos que se evocan…
 • 25. Máquinas perfectas… • O álbum ilustrado serve para calquera lector curioso, que goce do que é estraño, do misterio e das rarezas, a quen lle guste facer preguntas e usar a imaxinación e estea preparado para procurar o tempo e a atención necesarios. • Os libros non son un xeito de deixar que outra persoa pense no noso lugar, senón que son máquinas que conseguen que sigamos pensando.
 • 27. E o tempo… • Os álbums non teñen unha duración específica. Podes mirar tanto tempo como desexes, centrándote no que queiras sen a presión da narración lineal. • A ilustración é unha forma única de expresión narrativa, perfecta para invitar a que a imaxinación do lector atope sentido nas súas propias reaccións, ao seu ritmo.
 • 29. • A arte e a literatura son tan interesantes porque nos presentan cousas inusuais que nos animan a nos facer preguntas sobre o que xa sabemos. Ofrecen unha oportunidade de redescubrir unha nova visión interior por medio de cousas que non acabamos de recoñecer. Niso consiste a lectura e a literalidade visual e para iso son bos os álbums. • Milan Kundera afirmou que continuamos sendo nenos a pesar da nosa idade porque na vida sempre atopamos cousas novas cuxa comprensión supón un reto, exemplos nos que unha imaxinación exercitada resulta máis útil que todo o coñecemento que adquirimos laboriosamente.
 • 31. Lectura en voz alta Cantos deles Unha vez Cantos deles están iniciados, están preparados acostumados a demandarán para escoitar? que se lles lea en sempre este voz alta? hábito
 • 32. Lerlles • Escoitar unha historia lida, ao mesmo tempo que poden gozar coas imaxes, é unha experiencia completamente diferente a ler un mesmo. Unha cousa non é substituta da outra. Complementémolas. “Contar contos é indispensable para que as persoas poidan converterse en lectores, sexa cal sexa a súa idade. A evidencia suxire que os adolescentes a quen non lles gusta ler necesitan escoitar as vellas historias tanto como un aprendiz de lector de cinco ou seis anos, case como un xeito de pórse ao día antes de ir máis lonxe como lector” (Aidan Chambers: El ambiente de la lectura, F. C. E,, páx. 67). Lerlles en voz alta é esencial para axudalos a seren lectores.
 • 34. Despois da lectura: Reflexión oral (tamén poderá ser escrita máis tarde) Posta en común na aula: Que sentimentos provoca o álbum? Que entendemos? Que querían dicir @ autor/a e @ ilustrador/a?
 • 36. Álbums sen palabras • Os álbums sen palabras deben lerse detidamente. A descodificación dos signos visuais non é tarefa fácil e ademais estes libros adoitan ofrecer múltiples narracións que hai que desentrañar. • A lectura consiste en identificar os signos particulares descifrando as conexións cos obxectos que representan, reconstruír as secuencias dos diferentes significados e comprobar as hipóteses de lecturas que se van xerando. • O lector percorrerá de novo as diferentes escenas para poder descubrir as mensaxes que se lle pasaron por alto nunha primeira lectura.
 • 38. Álbums sen palabras • Ler é maxinar, intuír e deducir. Neste tipo de álbums esta característica propia da lectura maniféstase con máis evidencia posto que hai máis posibilidades de interpretación. • O lector é un axente activo que controla a recepción da mensaxe que o autor desexa transmitir.
 • 40. Invitación directa a espertar o maxín O escenario non varía; os personaxes, as accións, si. Penetramos no seu Preséntase a universo particular e escena do parque atopamos a coma unha curta simultaneidade de accións de moitos en «plano personaxes nas secuencia» páxinas.
 • 41. Podemos ir construíndo a historia de cada personaxe conforme vai avanzando o libro. É un continuo ir e vir adiante e atrás das páxinas seguindo a cada personaxe A estrutura da historia de cada un podería servir para crear varios contos dende o seu inicio até o final.
 • 42. Este álbum destaca pola súa habilidade para a construción de historias.
 • 43. Que se lle pide a unha boa historia? O máis obvio: Necesitamos que sexa unha SENTIR, crear lazos boa historia co que lemos. E un bo final Personaxes interesantes Que estea ben escrito ou BEN CONTADO. Que nos interese
 • 44. Ou sexa… • A un álbum ilustrado se lle pide aínda máis, porque en parte deixa de ser un libro para se converter nunha obra de arte que xunta imaxe e texto nunha soa dirección: transportar, emocionar, espertar a sensibilidade artística.
 • 46. Non só queremos que lean os adolescentes, senón que lea todo aquel que dubide en facelo, que sinta ese vermiño interior que o impulse a entrar na libraría para saír con ese estraño pracer debaixo do brazo, ese produto da liberdade e da imaxinación que a literatura nos agasalla.
 • 49. Gracia Santorum • http://trafegandoronseis.blogspot.com.es/ • http://trafegandoronseis.blogspot.com.es/sea rch/label/%C3%81lbum%20ilustrado • http://trafegandoronseis.blogspot.com.es/sea rch/label/Libros