Publicidad

phuong-phap-tinh_tri_nh-quo_c-luong_chuong-4---no_i-suy-va_-xa_p-xi_-ha_m - [cuuduongthancong.com] (1).pdf

30 de Nov de 2022
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad

phuong-phap-tinh_tri_nh-quo_c-luong_chuong-4---no_i-suy-va_-xa_p-xi_-ha_m - [cuuduongthancong.com] (1).pdf

 1. Chương 4 NỘI SUY VÀ XẤP XỈ HÀM
 2. I. ĐẶT BÀI TOÁN : Để tính giá trị của một hàm liên tục bất kỳ, ta có thể xấp xỉ hàm bằng một đa thức, tính giá trị của đa thức từ đó tính được giá trị gần đúng của hàm
 3. Xét hàm y = f(x) cho dưới dạng bảng số x xo x1 x2 . . . xn y yo y1 y2 . . . yn  Các giá trị xk, k = 0, 1, .., n được sắp theo thứ tự tăng dần gọi là các điểm nút nội suy  Các giá trị yk = f(xk) là các giá trị cho trước của hàm tại xk Bài toán : xây dựng 1 đa thức pn(x) bậc ≤n thoả điều kiện pn(xk) = yk, k=0,1,.. n. Đa thức này gọi là đa thức nội suy của hàm f(x).
 4. II. ĐA THỨC NỘI SUY LAGRANGE: y = f(x) và bảng số x xo x1 x2 . . . xn y yo y1 y2 . . . yn Ta xây dựng đa thức nội suy hàm f(x) trên [a,b]=[x0, xn]. Cho hàm
 5. Đặt Ta có
 6. Đa thức có bậc ≤ n và thỏa điều kiện Ln(xk) = yk gọi là đa thức nội suy Lagrange của hàm f Ví dụ : Cho hàm f và bảng số x 0 1 3 y 1 -1 2 Xây dựng đa thức nội suy Lagrange và tính gần đúng f(2).
 7. n = 2 Giải Đa thức nội suy Lagrange f(2) Ln(2) = -2/3
 8. Để tính giá trị của Ln(x), ta lập bảng x x0 x1 .... xn x0 x1 … xn x- x0 x0- x1 .... x0- xn x1- x0 x- x1 .... x1- xn .... .... .... .... xn- x0 xn- x1 .... x- xn D0 D1 … Dn (x) tích dòng tích đường chéo  Cách biểu diễn khác :
 9. Ví dụ : Cho hàm f và bảng số x -9 -7 -4 y -1 -4 -9 Tính gần đúng f(-6) Ta lập bảng tại x = -6 x = -6 -9 -7 -4 -9 -7 -4 3 -2 -5 2 1 -3 5 3 -2 30 -6 -30 -6 Vậy f(-6) L2(-6) = -6(-1/30+4/6+9/30) = -5.6
 10. Ví dụ : Cho hàm f và bảng số x 0 1 3 4 y 1 1 2 -1 Tính gần đúng f(2) Ta lập bảng tại x = 2 x = 2 0 1 3 4 0 1 3 4 2 -1 -3 -4 1 1 -2 -3 3 2 -1 -1 4 3 1 -2 -24 6 6 -24 4 Vậy f(2) Ln(2) = 4(-1/24 + 1/6 + 1/3 +1/24) = 2
 11. TH đặc biệt : các điểm nút cách đều với bước h = xk+1 – xk Đặt
 12. Ví dụ : Cho hàm f và bảng số x 1.1 1.2 1.3 1.4 y 15 18 19 24 Tính gần đúng f(1.25) Ta có n = 3 x = 1.25 h = 0.1 q = (1.25-1.1)/0.1 = 1.5 giải Vậy f(1.25) 18.375
 13.  Công thức đánh giá sai số : Giả sử hàm f(x) có đạo hàm đến cấp n+1 liên tục trên [a,b]. Đặt Ta có công thức sai số
 14. Ví dụ : Cho hàm f(x)=2x trên đoạn [0,1]. Đánh giá sai số khi tính gần đúng giá trị hàm tại điểm x=0.45 sử dụng đa thức nội suy Lagrange khi chọn các điểm nút xo=0, x1=0.25, x2=0.5, x3=0.75, x4=1 Giải Ta có n = 4, f(5)(x) = (ln2)52x M5 = max |f(5)(x)| = 2(ln2)5 công thức sai số
 15. III. ĐA THỨC NỘI SUY NEWTON: 1. Tỉ sai phân : Cho hàm y = f(x) xác định trên [a,b]=[xo, xn] và bảng số x xo x1 x2 . . . xn y yo y1 y2 . . . yn Đại lượng gọi là tỉ sai phân cấp 1 của hàm f trên [xk,xk+1]
 16. Tỉ sai phân cấp 2 Bằng qui nạp ta định nghĩa tỉ sai phân cấp p
 17. Ví dụ : Cho hàm f và bảng số x 1.0 1.3 1.6 2.0 y 0.76 0.62 0.46 0.28 Tính các tỉ sai phân k xk f(xk) f[xk,xk+1] f[xk,xk+1,xk+2] f[xk,xk+1,xk+2,xk+3] 0 1 2 3 1.0 1.3 1.6 2.0 0.76 0.62 0.46 0.28 -0.4667 -0.5333 -0.45 -0.111 0.119 0.23 Giải : ta lập bảng các tỉ sai phân
 18. 2. Đa thức nội suy Newton :  Công thức Newton tiến
 19.  Công thức Newton lùi
 20. Để đánh giá sai số của đa thức nội suy Newton, ta dùng công thức sai số của đa thức nội suy Lagrange
 21. Ví dụ : Cho hàm f xác định trên [0,1] và bảng số x 0 0.3 0.7 1 y 2 2.2599 2.5238 2.7183 Tính gần đúng f(0.12) bằng Newton tiến và f(0.9) bằng Newton lùi xk f(xk) f[xk,xk+1] f[xk,xk+1,xk+2] f[xk,xk+1,xk+2,xk+3] 0 0.3 0.7 1 2 2.2599 2.5238 2.7183 0.8663 0.6598 0.6483 -0.2950 -0.0164 0.2786 Giải : ta lập bảng các tỉ sai phân Newton lùi Newton tiến
 22. Ta có
 23. 3. TH các điểm nút cách đều : Sai phân hữu hạn cấp 1 của hàm tại điểm xk yk = yk+1 - yk Bằng qui nạp, Sai phân hữu hạn cấp p của hàm tại điểm xk pyk = ( p-1yk) = p-1yk+1 - p-1yk Ta có công thức
 24. Công thức Newton tiến Công thức Newton lùi
 25. Ví dụ : Cho hàm f và bảng số x 30 35 40 45 y 0.5 0.5736 0.6428 0.7071 Tính gần đúng f(32) bằng Newton tiến và f(44) bằng Newton lùi xk f(xk) yk 2yk 3yk 30 35 40 45 0.5 0.5736 0.6428 0.7071 0.0736 0.0692 0.0643 -0.0044 -0.0049 -0.0005 Giải : ta lập bảng các sai phân hữu hạn Newton lùi Newton tiến
 26.  Tính gần đúng f(32) : dùng công thức Newton tiến n = 3, xo = 30, q=(32-30)/5 = 0.4  Tính gần đúng f(44) : dùng công thức Newton lùi n = 3, xn = 45, p=(44-45)/5 = -0.2
 27. IV. SPLINE bậc 3 : Với n lớn, đa thức nội suy bậc rất lớn, khó xây dựng và khó ứng dụng. Một cách khắc phục là thay đa thức nội suy bậc n bằng các đa thức bậc thấp (≤ 3) trên từng đoạn [xk,xk+1], k=0,1,…,n-1
 28. 1. Định nghĩa : Cho hàm y=f(x) xác định trên đoạn [a,b] và bảng số x a=xo x1 x2 . . . xn=b y yo y1 y2 . . . yn Một Spline bậc 3 nội suy hàm f(x) là hàm g(x) thỏa các điều kiện sau : (i) g(x) có đạo hàm đến cấp 2 liên tục trên [a,b] (ii) g(x)=gk(x) là 1 đa thức bậc 3 trên [xk,xk+1], k=0,1,..,n-1 (iii) g(xk) = yk, k=0,1, …, n
 29. 2. Cách xây dựng Spline bậc 3 : Đặt hk = xk+1 – xk gk(x) là đa thức bậc 3 nên có thể viết dưới dạng : gk(x) = ak+bk(x-xk)+ck(x-xk)2+dk(x-xk)3 Các hệ số ak, bk, dk được xác định theo các công thức :
 30. Hệ số ck được tính theo công thức Phương trình (4) là hệ pt tuyến tính gồm n-1 pt dùng để xác định các hệ số ck. Phương trình (4) có số ẩn = n+1 > số pt = n-1 (thiếu 2 pt) nên chưa giải được, để giải được ta cần bổ sung thêm 1 số điều kiện
 31.  Định nghĩa :  Spline tự nhiên là spline với điều kiện g”(a) = g”(b) = 0  Spline ràng buộc là spline với điều kiện g’(a) = , g’(b) =
 32. 3. Spline tự nhiên : Giải thuật xác định spline tự nhiên : Điều kiện g”(a)=g”(b) = 0 suy ra co = cn = 0 B1. Tính hk=xk+1- xk, k = 0, n-1. ak= yk, k = 0, n B2. Giải hệ Ac = b tìm c = (co, c1, …, cn)t
 33. B3. Tính các hệ số bk, dk. Ví dụ : Xây dựng spline tự nhiên nội suy hàm theo bảng số x 0 2 5 y 1 1 4
 34. Giải B1. ho = 2, h1 = 3. ao = 1, a1 = 1, a2 = 4 B2. Giải hệ Ac = b với c = (c0, c1, c2)t n = 2 co = c2 = 0, c1 = 3/10
 35. B3. Tính các hệ số bk, dk. Kết luận : spline tự nhiên
 36. Ví dụ : Xây dựng spline tự nhiên nội suy hàm theo bảng số x 0 1 2 3 y 1 2 4 8 B1. ho =h1= h2 = 1. ao = 1, a1 = 2, a2 = 4, a3 = 8 n = 3 B2. Giải hệ Ac = b với c = (c0, c1, c2,c3)t
 37. Giải ta được co = c3 = 0, c1 = 2/5, c2 = 7/5
 38. B3. Tính các hệ số bk, dk. Kết luận : spline tự nhiên
 39. 4. Spline ràng buộc : Giải thuật xác định spline ràng buộc : B1. Tính hk=xk+1- xk, k = 0, n-1. ak= yk, k = 0, n Điều kiện g’(a) = , g’(b) = xác định 2 pt :
 40. B2. Giải hệ Ac = b tìm c = (co, c1, …, cn)t B3. Tính các hệ số bk, dk. như spline tự nhiên
 41. Ví dụ : Xây dựng spline ràng buộc nội suy hàm theo bảng số x 0 1 2 y 1 2 1 với điều kiện g’(0)=g’(2) = 0 Giải B1. ho = h1 = 1. ao = 1, a1 = 2, a2 = 1 n = 2
 42. B2. Giải hệ Ac = b với c = (c0, c1, c2)t
 43. B3. Tính các hệ số bk, dk. Kết luận : spline ràng buộc
 44. V. BÀI TOÁN XẤP XỈ THỰC NGHIỆM : Trong thực tế, các giá trị yk được xác định thông qua thực nghiệm hay đo đạc nên thường thiếu chính xác. Khi đó việc xây dựng một đa thức nội suy đi qua tất cả các điểm Mk(xk, yk) cũng không còn chính xác
 45. Bài toán xấp xỉ thực nghiệm : là tìm hàm f(x) xấp xỉ bảng {(xk,yk)} theo phương pháp bình phương cực tiểu : Hàm f tổng quát rất đa dạng. Để đơn giản, ta tìm hàm f theo dạng : f(x) = A1f1(x) + A2f2(x)+… Các hàm f1(x), f2(x) … có thể là hàm lượng giác, lũy thừa, mũ hay loga …
 46. 1. Trường hợp f(x) = Af1(x)+ Bf2(x) : Phương trình bình phương cực tiểu có dạng Bài toán qui về tìm cực tiểu của hàm 2 biến g(A,B) Điểm dừng Suy ra
 47. Ví dụ : Tìm hàm f(x) = A + Bx xấp xỉ bảng số x 1 1 2 2 2 3 3 4 5 6 y 1 2 2 3 4 4 5 5 6 7 Theo pp BPCT Giải hệ pt Nghiệm A = 0.7671, B=1.0803 Vậy f(x) = 0.7671+1.0803x
 48. Ví dụ : Tìm hàm f(x)=Acosx+Bsinx xấp xỉ bảng số x 10 20 30 40 50 y 1.45 1.12 0.83 1.26 1.14 Theo pp BPCT Giải hệ pt Nghiệm A = -0.1633, B=0.0151 Vậy f(x) = -0.1633cosx+0.0151sinx
 49. Ví dụ : Tìm hàm f(x)=Ax2+Bsinx xấp xỉ bảng số x 1.3 1.5 1.8 2.0 2.4 2.6 2.7 y 2.7 1.8 3.51 3.1 3.78 3.9 4.32 Theo pp BPCT Giải hệ pt Nghiệm A = 0.4867, B=1.4657 Vậy f(x) = 0.4867x2 + 1.4657sinx
 50. 2. Trường hợp f(x) = Af1(x)+ Bf2(x)+Cf3(x): Phương trình bình phương cực tiểu có dạng Bài toán qui về tìm cực tiểu của hàm 3 biến g(A,B,C)
 51. Điểm dừng Suy ra
 52. Ví dụ : Tìm hàm f(x) = A + Bx+Cx2 xấp xỉ bảng số x 1 1 2 3 3 4 5 y 4.12 4.18 6.23 8.34 8.38 12.13 18.32 Theo pp BPCT Ta có số điểm n= 7 Giải hệ pt Nghiệm A = 4.3, B=-0.71, C=0.69 Vậy f(x) = 4.3-0.71x+0.69x2
Publicidad