Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Nis odporúčania

578 visualizaciones

Publicado el

  • Sé el primero en comentar

  • Sé el primero en recomendar esto

Nis odporúčania

  1. 1. Národný systém integrity spravovania na Slovensku, Transparency International SlovenskoOdporúčaniaNa základe analýzy jednotlivých pilierov zostavil tím autorov tejto správy odporúčania pre tvorcovpolitík, ktoré majú rozšíriť kapacitu jednotlivých inštitúcií, skvalitniť ich vnútorné riadenie a posilniť ichprínos pre protikorupčné aktivity.  Prijať novelu zákona s cieľom zúţiť priestupkovú imunitu poslancov.  Rozšíriť povinný obsah majetkových priznaní podávaných ústavnými činiteľmi, ako aj vedúcimi predstaviteľmi ústrednej štátnej správy, tak aby obsahovali detailné informácie, vrátane hodnoty nehnuteľného majetku a otvoriť ich verejnej kontrole.  Vytvoriť nezávislú inštitúciu (komisiu) zaoberajúcej sa aj kontrolou majetkových priznaní poslancov NR SR.  Prijať novelu zákona o financovaní politických strán s cieľom zjednodušiť súčasný model, ktorý obsahuje dva príspevky (voľby a činnosť) do jedného a zrušenie iných príspevkov, ktoré sú v mnohých prípadoch nepriamym dotovaním strán (napr. asistenti, kancelárie). Zároveň presunúť kontrolu nad financovaním politických strán do jednej, nezávislej inštitúcie.  Prijať zákon o lobbingu, ktorý bude presne špecifikovať pravidlá interakcie medzi lobistami a verejným sektorom.  Prijať legislatívu na ochranu oznamovateľov trestnej činnosti („whistleblowers“) a zaviesť nástroje ich ochrany v praxi – napr. nezávislý podporný fond.  Prijať novelu zákona o štátnej sluţbe s cieľom vytvoriť stabilný systém kariérneho rastu zamestnancov štátnej správy.  Prijať novelu zákona o štátnej sluţbe s cieľom zaviesť presnú definíciu tzv. post- zamestnaneckých obmedzení, vytvoriť systém ich kontroly spolu so sankciami za ich porušenie.  Prijať novelu volebného zákona s cieľom zahrnúť jasnejšie rozdelenie právomocí a zodpovednosti medzi členmi volebných komisií a zapisovateľom ÚVK. Je potrebné zriadiť finančne a personálne nezávislý, centrálny volebný orgán (stálu volebnú komisiu), ktorá by nahradila dočasne vytvárané ústredné volebné komisie, ktoré vznikajú a zanikajú pri kaţdých voľbách. Stála volebná komisia by bola volená NR SR na definované volebné obdobie. Jej členovia by museli spĺňať poţiadavky (vzdelanie, prax, atd.), čo v súčasnej dobe neexistuje. Komisia by mala dve hlavné právomoci: manaţment volieb (NR SR, prezident, VÚC, obce, EP) a referend a bola by orgánom, ktorý by kontroloval financovanie a hospodárenie politických strán (výročné správy o hospodárení, finančné správy o výdavkoch na kampaň, prijímanie a preverovanie podnetov súvisiacich s financovaním a hospodárením politických strán), čím preberie na seba právomoci, ktoré doteraz vykonáva Ministerstvo financií a výbor NR SR.  Prijať právnu úpravu, ktorá zavedie povinnosť pre väčšinu verejných inštitúcií zverejňovať výročné správy o svojej činnosti. Štruktúra a obsah výročnej správy by mali byť štandardizované.  Prijať štandardy informovania o činnosti, rozhodovacích procesov a rozpočte pre všetky subjekty verejnej správy (moţnosť sektorovo špecifikovať), vrátane štandardov informovania verejnosti prostredníctvom internetu (systematizovať zverejňovanie informácií).  Sprísniť pravidlá konfliktu záujmov a etický kódex zamestnancov v štátnej správe, spolu so systémom sankcií za ich porušenie. Popri prísnejšej implementácii pravidiel konfliktu záujmov a etického kódexu, zaviesť systém pravidelných školení pre zamestnancov. Zároveň vytvoriť inštitúciu nezávislého regulátora štátnej sluţby, v náplni ktorej bude aj záväzne vykladať uvedené pravidlá pre všetkých štátnych zamestnancov.  V rámci súdnictva zaviesť jasné pravidlá konfliktu záujmov a záväzný etický kódex vo forme zákona, spolu so systémom sankcií za ich porušenie, pre všetky typy súdov v SR. Popri nových pravidlách konfliktu záujmov a etických pravidlách zaviesť systém pravidelných 1
  2. 2. Národný systém integrity spravovania na Slovensku, Transparency International Slovensko školení pre zamestnancov, ako aj zaviesť systém výkladu konfliktu záujmov (spolu s etickým kódexom) dostupný pre všetkých zamestnancov, ktorého výklad bude záväzný. Prijať novely relevantných zákonov, ktorých cieľom bude zvýšenie nezávislosti inštitúcií (NKÚ, ÚVO, PMÚ a iné) prostredníctvom zmeny výberu predsedov inštitúcií. Zaviesť transparentné výberové konania zaloţené na otvorenej súťaţi kandidátov. Prostredníctvom zmeny financovania ÚVO zabezpečiť dostatočný a udrţateľný rozpočet inštitúcie, ako predpoklad zvýšenia nezávislosti (spolu so zmenami vo výberovom procese predsedu úradu). Prijať novelu zákona o štátnej sluţbe príslušníkov policajného zboru, SIS, Zboru väzenskej a justičnej stráţe a Ţelezničnej polície s cieľom zaviesť stabilné pravidlá kariérneho rastu v rámci polície, spolu so stanovením základných pravidiel a predpokladov na obsadzovanie jednotlivých funkcií na rôznych úrovniach policajného zboru. Vytvoriť systém obsadzovania funkcií v rámci policajného zboru podľa jasných kritérií a otvorený verejnej kontrole. V súlade s budovaním jasných pravidiel kariérneho rastu prijať novelu zákona o štátnej sluţbe príslušníkov policajného zboru, SIS, Zboru väzenskej a justičnej stráţe a Ţelezničnej polície, konkrétne odstrániť § 35, podľa ktorého môţe minister vnútra odvolať policajta z akejkoľvek funkcie bez uvedenia dôvodu. Vytvoriť nezávislú inšpekciu oddelenú od policajného zboru a ministerstva vnútra (napr. po vzore ČR). Sprísniť a konkretizovať pravidlá konfliktu záujmov a etického kódexu v rámci policajného zboru ako súčasť právnej úpravy s jasnými pravidlami na dodrţiavanie, sankcie za porušenie a spolu s vytvorením nástroja na výklad etických rozporov. Vytvoriť systém pravidelného vzdelávania zamestnancov polície v oblasti etického kódexu a konfliktu záujmov. V rámci prokuratúry zaviesť etický kódex a pravidlá prijímania darov a iných výhod, ako súčasť právnej úpravy s jasnými pravidlami na dodrţiavanie, sankcie za porušenie a spolu s vytvorením nástroja na výklad etických rozporov. Vytvoriť systém pravidelného vzdelávania zamestnancov prokuratúry v oblasti etického kódexu a konfliktu záujmov. 2

×