17 a tai trong va ung luc tren chan de thep goc

17 a tai trong va ung luc tren chan de thep goc

T¶i träng vμ øng lùc
trªn ch©n ®Õ thÐp gãc
L¾p dùng – th¸o h¹
17A-0000-051-0-GB 1
tãm t¾t
T¶i träng vμ øng lùc trªn ch©n ®Õ thÐp gãc......... 2
1. L¾p ®Æt trªn ch©n ®Õ thÐp gãc................................................. 2
1.1. C¸c ®iÒu kiÖn thùc hiÖn ...................................................................................... 2
1.1.1. VÒ phÝa kh¸ch hμng ........................................................................................... 2
1.1.2. Theo quy ®Þnh cña Potain : tu©n theo Tiªu chuÈn Ph¸p..................... 2
1.1.2.1. Chän thñ tôc.................................................................................................... 2
1.1.2.2. Thùc hiÖn chÕ t¹o c¸c khèi bªt«ng........................................................ 2
2. Ký hiÖu c¸c b¶ng ............................................................................. 3
2.1. Gi¶i thÝch vμ ghi chó cña c¸c b¶ng øng lùc .............................................. 3
2.2. Gi¶i thÝch vμ ghi chó cña c¸c b¶ng tÝnh to¸n khèi bªt«ng................. 4
2.3. Gi¶i thÝch vμ ghi chó cña c¸c b¶ng ¸p lùc d−íi c¸c khèi bªt«ng..... 4
3. øng lùc trªn ch©n ®Õ thÐp gãc P16A...................................... 5
3.1. øng lùc trªn ch©n ®Õ thÐp gãc ..................................................................... 5
3.1.1. øng lùc khi lμm viÖc ......................................................................................... 5
3.1.2. øng lùc khi kh«ng lμm viÖc........................................................................... 7
3.2. TÝnh to¸n c¸c khèi bªt«ng ............................................................................... 9
3.2.1. Khi lμm viÖc........................................................................................................... 9
3.2.2. Khi kh«ng lμm viÖc ............................................................................................ 10
3.3. ¸p lùc d−íi c¸c khèi bªt«ng............................................................................ 11
T¶i träng vμ øng lùc
trªn ch©n ®Õ thÐp gãc
L¾p dùng – th¸o h¹
17A-0200-001-0 2
T¶i träng vμ øng lùc trªn ch©n ®Õ thÐp gãc
1. L¾p ®Æt trªn ch©n ®Õ thÐp gãc
C¸c b¶ng sau ®©y m« t¶ :
 c¸c t¶i träng vμ øng lùc t¸c ®éng lªnch©n ®Õ thÐp gãc khi lμm viÖc vμ khi kh«ng lμm viÖc.
 tÝnh to¸n c¸c khèi bªt«ng
 sù lùa chän c¸c khèi bªt«ng vμ ¸p lùc d−íi c¸c khèi bªt«ng
Mçi kiÓu l¾p ®Æt cã mét b¶ng ®−îc m« t¶ trong b¶ng sè liÖu.
C¸c kÝch th−íc cña ch©n ®Õ thÐp gãc, c¸ch l¾p ®Æt ch©n ®Õ thÐp gãc trong c¸c khèi bªt«ng còng
nh− c¸c b¶n vÏ ®−îc tr×nh bμy trong s¸ch t−¬ng øng víi kiÓu l¾p ®Æt nμy.
1.1. C¸c ®iÒu kiÖn thùc hiÖn
1.1.1. VÒ phÝa kh¸ch hμng
C¸c b¶ng t¶i träng vμ øng lùc, c¸c kÝch th−íc cña ch©n ®Õ thÐp gãc vμ c¸ch l¾p ®Æt c¸c ch©n ®Õ
thÐp gãc trong khèi bªt«ng lμ cÇn vμ ®ñ ®Ó x¸c ®Þnh mét khèi bª t«ng (kÝch th−íc vμ gia cè).
C¸c t¶i träng vμ øng lùc kh«ng bao gåm c¸c hÖ sè cho träng l−îng chÕt hay hÖ sè ®éng cho t¶i
träng n©ng.
§iÒu nμy thÝch hîp ®Ó ®−a vμo xem xÐt c¸c hÖ sè an toμn th«ng th−êng hoÆc tiªu chuÈn cã gi¸ trÞ
cho c¸c t¶i träng vμ øng lùc ®−îc biÓu thÞ. NÕu kh«ng, nªn ¸p dông víi hÖ sè an toμn Ýt nhÊt lμ 1,5.
Chó ý : §èi víi c¸c yªu cÇu vÒ sù æn ®Þnh nÒn cña cÈu, c¸c kÝch th−íc nhá
nhÊt trªn mÆt ®Êt ®−îc quy ®Þnh nh− mét khèi nhá nhÊt b»ng víi c¸c
gi¸ trÞ cña khèi bªt«ng nhá nhÊt chÊp nhËn ®−îc (xem ch−¬ng 17A-0230
“¸p lùc d−íi c¸c khèi bªt«ng”) ®−îc ®−a ra trong s¸ch h−íng dÉn vÒ
c¸c khèi bªt«ng vμ ch©n ®Õ thÐp gãc (Ch−¬ng 18A – ChÕ t¹o c¸c khèi
bªt«ng) vμ t−¬ng thÝch víi ¸p lùc nÒn ë n¬i l¾p dùng. (Xem ch−¬ng “¸p
lùc d−íi c¸c khèi bªt«ng”).
§èi víi bÊt cø kÝch th−íc nμo kh¸c kh«ng tu©n theo c¸c khuyÕn c¸o nμy, h·y hái ý kiÕn chóng t«i.
1.1.2. Theo quy ®Þnh cña Potain : tu©n theo Tiªu chuÈn Ph¸p.
NÕu kh«ng thÓ sö dông ®−îc ë n−íc ngoμi, h·y chuÈn bÞ khèi bªt«ng theo môc 1.1.1 hoÆc hái ý
kiÕn chóng t«i.
1.1.2.1. Chän thñ tôc
¸p lùc nÒn cã thÓ chÊp nhËn ®−îc cña c«ng tr−êng x¸c ®Þnh kiÓu khèi bªt«ng tèi −u ®−îc dïng cho
chiÒu cao cuèi cïng ®¹t tíi vμ cho mçi kiÓu l¾p dùng vμ cÈu. Cho tÊt c¶ c¸c tr−êng hîp chiÒu cao
cÈu, h·y chän khèi bªt«ng cã ¸p lùc nÒn nhá h¬n hoÆc b»ng ¸p lùc nÒn cña c«ng tr−êng (xem môc
3.3 cña c¸c b¶ng)
1.1.2.2. Thùc hiÖn chÕ t¹o c¸c khèi bªt«ng
B¶n vÏ ®−îc m« t¶ ë ch−¬ng 18A phï hîp víi t¶i träng lín nhÊt ®−a ra cho mçi tr−êng hîp.
T¶i träng vμ øng lùc
trªn ch©n ®Õ thÐp gãc
L¾p dùng – th¸o h¹
17A-0220-001-0 3
2. Ký hiÖu c¸c b¶ng
2.1. Gi¶i thÝch vμ ghi chó cña c¸c b¶ng øng lùc
 ChiÒu cao mãc (m)
 2-3-4-5 C¸c øng lùc th¼ng ®øng (tÊn) ë c¸c gãc D, C, A, B.
 6- Gi¸ trÞ cña TX (tÊn)
 7- Gi¸ trÞ cña TY (t©n)
 8- øng lùc th¾ng ®øng lín nhÊt (tÊn)
- H.S.C. = ChiÒu cao mãc cÈu (m)
- TX TY = Tæng lùc c¾t
T¶i träng vμ øng lùc
trªn ch©n ®Õ thÐp gãc
L¾p dùng – th¸o h¹
17A-0220-001-0 4
2.2. Gi¶i thÝch vμ ghi chó cña c¸c b¶ng tÝnh to¸n khèi bªt«ng
H.S.C Träng
l−îng
Momen lín
nhÊt
Lùc c¾t øng lùc lín nhÊt
KÐo NÐn
8.92
10.59
44950
45485
64470
66453
1150
1207
19774
20594
42249
43337
1 2 3 4 5 6
 1 - ChiÒu cao mãc cÈu (m)
 2 - Träng l−îng cña cÈu
 3 - Momen lín nhÊt (m.daN)
 4 - Lùc c¾t (kg)
 5 - øng lùc lín nhÊt : T¶i träng kÐo (kg)
 6 - øng lùc lín nhÊt : øng suÊt nÐn (kg)
- H.S.C. = ChiÒu cao mãc cÈu (m)
2.3. Gi¶i thÝch vμ ghi chó cña c¸c b¶ng ¸p lùc d−íi c¸c khèi bªt«ng
 1 - ChiÒu cao mãc cÈu (m)
 2 - KiÓu khèi bªt«ng (theo thiÕt kÕ d−íi ®©y)
 M = Khèi bªt«ng
 74 = Träng l−îng khèi bªt«ng (tÊn)
 N = M· néi bé
 3 - ¸p lùc d−íi c¸c khèi bªt«ng (Kg/cm2
)
- H.S.C. = ChiÒu cao mãc cÈu (m)
VÝ dô : Víi H.S.C. = 10,59m , tÊm bªt«ng nÆng 64t (M64N), ¸p lùc d−íi tÊm bª t«ng lμ 1,21 Kg/cm2
Víi H.S.C. = 10,59m , tÊm bªt«ng nÆng 101t (M101N), ¸p lùc d−íi tÊm bª t«ng lμ 0,80
Kg/cm2
T¶i träng vμ øng lùc
trªn ch©n ®Õ thÐp gãc
L¾p dùng – th¸o h¹
17A-0230-058-0 5
3. øng lùc trªn ch©n ®Õ thÐp gãc P16A
3.1. øng lùc trªn ch©n ®Õ thÐp gãc
3.1.1. øng lùc khi lμm viÖc
T¶i träng vμ øng lùc
trªn ch©n ®Õ thÐp gãc
L¾p dùng – th¸o h¹
17A-0230-058-0 6
øng lùc khi lμm viÖc (tiÕp)
T¶i träng vμ øng lùc
trªn ch©n ®Õ thÐp gãc
L¾p dùng – th¸o h¹
17A-0230-058-0 7
3.1.2. øng lùc khi kh«ng lμm viÖc
T¶i träng vμ øng lùc
trªn ch©n ®Õ thÐp gãc
L¾p dùng – th¸o h¹
17A-0230-058-0 8
øng lùc khi kh«ng lμm viÖc (tiÕp)
T¶i träng vμ øng lùc
trªn ch©n ®Õ thÐp gãc
L¾p dùng – th¸o h¹
17A-0230-058-0 9
3.2. TÝnh to¸n c¸c khèi bªt«ng
3.2.1. Khi lμm viÖc
H.S.C. Träng l−îng Momen lín nhÊt Lùc c¾t øng lùc lín nhÊt
KÐo NÐn
T¶i träng vμ øng lùc
trªn ch©n ®Õ thÐp gãc
L¾p dùng – th¸o h¹
17A-0230-058-0 10
3.3. ¸p lùc d−íi c¸c khèi bªt«ng

Recomendados

31 đề thi Nền móng - Đại học Xây dựng por
31 đề thi Nền móng - Đại học Xây dựng31 đề thi Nền móng - Đại học Xây dựng
31 đề thi Nền móng - Đại học Xây dựngdethi-nuce
13.9K vistas31 diapositivas
Bảng tra trợ giúp thiết kế tiêu chuẩn 22 TCN 272-05 por
Bảng tra trợ giúp thiết kế tiêu chuẩn 22 TCN 272-05Bảng tra trợ giúp thiết kế tiêu chuẩn 22 TCN 272-05
Bảng tra trợ giúp thiết kế tiêu chuẩn 22 TCN 272-05Ttx Love
7.2K vistas21 diapositivas
Tiêu chuẩn 22 TCN 272-05 - P12 por
Tiêu chuẩn 22 TCN 272-05 - P12Tiêu chuẩn 22 TCN 272-05 - P12
Tiêu chuẩn 22 TCN 272-05 - P12Ttx Love
4.7K vistas68 diapositivas
Hệ thống công thức cơ học đất por
Hệ thống công thức cơ học đấtHệ thống công thức cơ học đất
Hệ thống công thức cơ học đấtTtx Love
43.6K vistas56 diapositivas
Tiêu chuẩn 22 TCN 272-05 - P1 por
Tiêu chuẩn 22 TCN 272-05 - P1Tiêu chuẩn 22 TCN 272-05 - P1
Tiêu chuẩn 22 TCN 272-05 - P1Ttx Love
4.8K vistas6 diapositivas
Giáo trình btct phần cấu kiện cơ bản por
Giáo trình btct  phần cấu kiện cơ bảnGiáo trình btct  phần cấu kiện cơ bản
Giáo trình btct phần cấu kiện cơ bảnAnh Anh
873 vistas89 diapositivas

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Tiêu chuẩn thiết kế cầu 22 tcn 272 05 por
Tiêu chuẩn thiết kế cầu 22 tcn 272 05Tiêu chuẩn thiết kế cầu 22 tcn 272 05
Tiêu chuẩn thiết kế cầu 22 tcn 272 05Trung Nguyen
15.4K vistas672 diapositivas
Tiêu chuẩn 22 TCN 272-05 - P11 por
Tiêu chuẩn 22 TCN 272-05 - P11Tiêu chuẩn 22 TCN 272-05 - P11
Tiêu chuẩn 22 TCN 272-05 - P11Ttx Love
4.6K vistas32 diapositivas
Tiêu chuẩn 22 TCN 272-05 - P14 por
Tiêu chuẩn 22 TCN 272-05 - P14Tiêu chuẩn 22 TCN 272-05 - P14
Tiêu chuẩn 22 TCN 272-05 - P14Ttx Love
4.6K vistas50 diapositivas
Luận văn: Cầu bắc qua sông Thu Bồn thuộc tỉnh Quảng Nam, HAY por
Luận văn: Cầu bắc qua sông Thu Bồn thuộc tỉnh Quảng Nam, HAYLuận văn: Cầu bắc qua sông Thu Bồn thuộc tỉnh Quảng Nam, HAY
Luận văn: Cầu bắc qua sông Thu Bồn thuộc tỉnh Quảng Nam, HAYDịch Vụ Viết Bài Trọn Gói ZALO 0917193864
48 vistas183 diapositivas
Hướng dẫn Đồ Án Nền Móng por
Hướng dẫn Đồ Án Nền MóngHướng dẫn Đồ Án Nền Móng
Hướng dẫn Đồ Án Nền Móngshare-connect Blog
6.1K vistas38 diapositivas
Tiêu chuẩn 22 TCN 272-05 - P2 por
Tiêu chuẩn 22 TCN 272-05 - P2Tiêu chuẩn 22 TCN 272-05 - P2
Tiêu chuẩn 22 TCN 272-05 - P2Ttx Love
4.7K vistas20 diapositivas

La actualidad más candente(20)

Tiêu chuẩn thiết kế cầu 22 tcn 272 05 por Trung Nguyen
Tiêu chuẩn thiết kế cầu 22 tcn 272 05Tiêu chuẩn thiết kế cầu 22 tcn 272 05
Tiêu chuẩn thiết kế cầu 22 tcn 272 05
Trung Nguyen15.4K vistas
Tiêu chuẩn 22 TCN 272-05 - P11 por Ttx Love
Tiêu chuẩn 22 TCN 272-05 - P11Tiêu chuẩn 22 TCN 272-05 - P11
Tiêu chuẩn 22 TCN 272-05 - P11
Ttx Love4.6K vistas
Tiêu chuẩn 22 TCN 272-05 - P14 por Ttx Love
Tiêu chuẩn 22 TCN 272-05 - P14Tiêu chuẩn 22 TCN 272-05 - P14
Tiêu chuẩn 22 TCN 272-05 - P14
Ttx Love4.6K vistas
Tiêu chuẩn 22 TCN 272-05 - P2 por Ttx Love
Tiêu chuẩn 22 TCN 272-05 - P2Tiêu chuẩn 22 TCN 272-05 - P2
Tiêu chuẩn 22 TCN 272-05 - P2
Ttx Love4.7K vistas
Ky thuat dien thay nt hoach-final por vudat11111
Ky thuat dien  thay nt hoach-finalKy thuat dien  thay nt hoach-final
Ky thuat dien thay nt hoach-final
vudat111111.8K vistas
Tiêu chuẩn 22 TCN 272-05 - P10 por Ttx Love
Tiêu chuẩn 22 TCN 272-05 - P10Tiêu chuẩn 22 TCN 272-05 - P10
Tiêu chuẩn 22 TCN 272-05 - P10
Ttx Love6.1K vistas
Betong nang va pp thu mau tru tcvn 5726 93 por Linh Anh
Betong nang va pp thu mau tru tcvn 5726 93Betong nang va pp thu mau tru tcvn 5726 93
Betong nang va pp thu mau tru tcvn 5726 93
Linh Anh111 vistas
Cơ học đất - Lê Xuân Mai, Đỗ Hữu Đạo por share-connect Blog
Cơ học đất - Lê Xuân Mai, Đỗ Hữu ĐạoCơ học đất - Lê Xuân Mai, Đỗ Hữu Đạo
Cơ học đất - Lê Xuân Mai, Đỗ Hữu Đạo
share-connect Blog6K vistas
Download here por OFFSHORE VN
Download hereDownload here
Download here
OFFSHORE VN1.1K vistas
Download here por OFFSHORE VN
Download hereDownload here
Download here
OFFSHORE VN1.4K vistas
Tiêu chuẩn 22 TCN 272-05 - P5 por Ttx Love
Tiêu chuẩn 22 TCN 272-05 - P5Tiêu chuẩn 22 TCN 272-05 - P5
Tiêu chuẩn 22 TCN 272-05 - P5
Ttx Love5.2K vistas
Bai giang CTB cố định 1 por Anh Anh
Bai giang CTB cố định 1Bai giang CTB cố định 1
Bai giang CTB cố định 1
Anh Anh1.8K vistas
Tiêu chuẩn 22 TCN 272-05 - P6 por Ttx Love
Tiêu chuẩn 22 TCN 272-05 - P6Tiêu chuẩn 22 TCN 272-05 - P6
Tiêu chuẩn 22 TCN 272-05 - P6
Ttx Love4.9K vistas
Tiêu chuẩn 22 TCN 272-05 - P13 por Ttx Love
Tiêu chuẩn 22 TCN 272-05 - P13Tiêu chuẩn 22 TCN 272-05 - P13
Tiêu chuẩn 22 TCN 272-05 - P13
Ttx Love4.6K vistas
Tiêu chuẩn 22 TCN 272-05 - P9 por Ttx Love
Tiêu chuẩn 22 TCN 272-05 - P9Tiêu chuẩn 22 TCN 272-05 - P9
Tiêu chuẩn 22 TCN 272-05 - P9
Ttx Love4.9K vistas
Quy trinh tich hop nang cap - ha cau hinh tram por vanliemtb
Quy trinh tich hop  nang cap - ha cau hinh tramQuy trinh tich hop  nang cap - ha cau hinh tram
Quy trinh tich hop nang cap - ha cau hinh tram
vanliemtb688 vistas
Đề cương ôn thi trắc địa trắc địa đại cương por Ttx Love
Đề cương ôn thi trắc địa trắc địa đại cương Đề cương ôn thi trắc địa trắc địa đại cương
Đề cương ôn thi trắc địa trắc địa đại cương
Ttx Love6.2K vistas

Destacado

Contabilidad por
ContabilidadContabilidad
ContabilidadJHONATAN JHEAN ALFARO ZAMORA
102 vistas10 diapositivas
Case liikennevirasto - Asiakastuparit 8.5.2015 por
Case liikennevirasto - Asiakastuparit 8.5.2015Case liikennevirasto - Asiakastuparit 8.5.2015
Case liikennevirasto - Asiakastuparit 8.5.2015Gofore
296 vistas6 diapositivas
CV por
CVCV
CVAtef Hussen
153 vistas3 diapositivas
Content Management (Mico Medel) por
Content Management (Mico Medel)Content Management (Mico Medel)
Content Management (Mico Medel)Doctor Eamer
291 vistas15 diapositivas
Defence presentation por
Defence presentationDefence presentation
Defence presentationStephen aan den Toorn
99 vistas16 diapositivas
4 Aktor yang Pernah Memerankan Karakter Joker por
4 Aktor yang Pernah Memerankan Karakter Joker4 Aktor yang Pernah Memerankan Karakter Joker
4 Aktor yang Pernah Memerankan Karakter JokerTamara Aulia
155 vistas5 diapositivas

Destacado(16)

Case liikennevirasto - Asiakastuparit 8.5.2015 por Gofore
Case liikennevirasto - Asiakastuparit 8.5.2015Case liikennevirasto - Asiakastuparit 8.5.2015
Case liikennevirasto - Asiakastuparit 8.5.2015
Gofore296 vistas
Content Management (Mico Medel) por Doctor Eamer
Content Management (Mico Medel)Content Management (Mico Medel)
Content Management (Mico Medel)
Doctor Eamer291 vistas
4 Aktor yang Pernah Memerankan Karakter Joker por Tamara Aulia
4 Aktor yang Pernah Memerankan Karakter Joker4 Aktor yang Pernah Memerankan Karakter Joker
4 Aktor yang Pernah Memerankan Karakter Joker
Tamara Aulia155 vistas
Имя прилагательное. Презентация к уроку. por oxana82
Имя прилагательное. Презентация к уроку.Имя прилагательное. Презентация к уроку.
Имя прилагательное. Презентация к уроку.
oxana82422 vistas
Calculo 1 (1) ultima version por Sillvana Dota
Calculo 1 (1) ultima versionCalculo 1 (1) ultima version
Calculo 1 (1) ultima version
Sillvana Dota118 vistas
【コンサル起業実践講座】グループコンサルティング por 伊藤 剛志
【コンサル起業実践講座】グループコンサルティング【コンサル起業実践講座】グループコンサルティング
【コンサル起業実践講座】グループコンサルティング
伊藤 剛志1.5K vistas
Un paso más allá de la wikipedia 2013 por Marta Libedinsky
Un paso más allá de la wikipedia 2013Un paso más allá de la wikipedia 2013
Un paso más allá de la wikipedia 2013
Marta Libedinsky592 vistas
Antocianinas por Adael Adar
AntocianinasAntocianinas
Antocianinas
Adael Adar16.7K vistas
Adivina Tu Carta por paumove
Adivina Tu CartaAdivina Tu Carta
Adivina Tu Carta
paumove19.5K vistas
Lauren Sword- resume LNHA por Lauren Sword
Lauren Sword- resume LNHALauren Sword- resume LNHA
Lauren Sword- resume LNHA
Lauren Sword152 vistas

Similar a 17 a tai trong va ung luc tren chan de thep goc

Đồ Án Thiết Kế Kỹ Thuật Cầu Bê Tông Cốt Thép DƯL , Dầm I (Kèm Bản Vẽ Cad, Bản... por
Đồ Án Thiết Kế Kỹ Thuật Cầu Bê Tông Cốt Thép DƯL , Dầm I (Kèm Bản Vẽ Cad, Bản...Đồ Án Thiết Kế Kỹ Thuật Cầu Bê Tông Cốt Thép DƯL , Dầm I (Kèm Bản Vẽ Cad, Bản...
Đồ Án Thiết Kế Kỹ Thuật Cầu Bê Tông Cốt Thép DƯL , Dầm I (Kèm Bản Vẽ Cad, Bản...nataliej4
14 vistas40 diapositivas
Luận văn tốt nghiệp: Ngân hàng đầu tư tỉnh Bắc Giang, HOT por
Luận văn tốt nghiệp: Ngân hàng đầu tư tỉnh Bắc Giang, HOTLuận văn tốt nghiệp: Ngân hàng đầu tư tỉnh Bắc Giang, HOT
Luận văn tốt nghiệp: Ngân hàng đầu tư tỉnh Bắc Giang, HOTDịch Vụ Viết Bài Trọn Gói ZALO 0917193864
26 vistas216 diapositivas
đồ Án thiết kế cầu bê tông cốt thép dự ứng lực l=28m por
đồ Án thiết kế cầu bê tông cốt thép dự ứng lực l=28mđồ Án thiết kế cầu bê tông cốt thép dự ứng lực l=28m
đồ Án thiết kế cầu bê tông cốt thép dự ứng lực l=28mnataliej4
97 vistas40 diapositivas
Qd congnghe por
Qd congngheQd congnghe
Qd congngheTuoi Xinh
301 vistas7 diapositivas
B spec-r0(thuyet minh chung) por
B spec-r0(thuyet minh chung)B spec-r0(thuyet minh chung)
B spec-r0(thuyet minh chung)levinx
447 vistas57 diapositivas
De cuong tdct 2011 por
De cuong tdct 2011De cuong tdct 2011
De cuong tdct 2011Ttx Love
238 vistas4 diapositivas

Similar a 17 a tai trong va ung luc tren chan de thep goc(20)

Đồ Án Thiết Kế Kỹ Thuật Cầu Bê Tông Cốt Thép DƯL , Dầm I (Kèm Bản Vẽ Cad, Bản... por nataliej4
Đồ Án Thiết Kế Kỹ Thuật Cầu Bê Tông Cốt Thép DƯL , Dầm I (Kèm Bản Vẽ Cad, Bản...Đồ Án Thiết Kế Kỹ Thuật Cầu Bê Tông Cốt Thép DƯL , Dầm I (Kèm Bản Vẽ Cad, Bản...
Đồ Án Thiết Kế Kỹ Thuật Cầu Bê Tông Cốt Thép DƯL , Dầm I (Kèm Bản Vẽ Cad, Bản...
nataliej414 vistas
đồ Án thiết kế cầu bê tông cốt thép dự ứng lực l=28m por nataliej4
đồ Án thiết kế cầu bê tông cốt thép dự ứng lực l=28mđồ Án thiết kế cầu bê tông cốt thép dự ứng lực l=28m
đồ Án thiết kế cầu bê tông cốt thép dự ứng lực l=28m
nataliej497 vistas
Qd congnghe por Tuoi Xinh
Qd congngheQd congnghe
Qd congnghe
Tuoi Xinh301 vistas
B spec-r0(thuyet minh chung) por levinx
B spec-r0(thuyet minh chung)B spec-r0(thuyet minh chung)
B spec-r0(thuyet minh chung)
levinx447 vistas
De cuong tdct 2011 por Ttx Love
De cuong tdct 2011De cuong tdct 2011
De cuong tdct 2011
Ttx Love238 vistas
18 a cac cau truc phu tren chan de thep goc por tranvuthanhkhiet
18 a  cac cau truc phu tren chan de thep goc18 a  cac cau truc phu tren chan de thep goc
18 a cac cau truc phu tren chan de thep goc
tranvuthanhkhiet103 vistas
Bai giang mxd dc por pham manh
Bai giang mxd dcBai giang mxd dc
Bai giang mxd dc
pham manh111 vistas
14 tcn 59 2002 por XUAN DANG
14 tcn 59 200214 tcn 59 2002
14 tcn 59 2002
XUAN DANG51 vistas
Đồ Án Tính Toán Thiết Kế Bồn Chứa Xăng por nataliej4
Đồ Án Tính Toán Thiết Kế Bồn Chứa Xăng Đồ Án Tính Toán Thiết Kế Bồn Chứa Xăng
Đồ Án Tính Toán Thiết Kế Bồn Chứa Xăng
nataliej448 vistas
THIẾT KẾ BỂ CHỨA BÊ TÔNG CII por Song ty
THIẾT KẾ BỂ CHỨA BÊ TÔNG CIITHIẾT KẾ BỂ CHỨA BÊ TÔNG CII
THIẾT KẾ BỂ CHỨA BÊ TÔNG CII
Song ty320 vistas
Giáo trình Chế tạo phôi hàn por nataliej4
Giáo trình Chế tạo phôi hàn Giáo trình Chế tạo phôi hàn
Giáo trình Chế tạo phôi hàn
nataliej411 vistas
Trinh tutinhtoandami theotcmoi por tutrien
Trinh tutinhtoandami theotcmoiTrinh tutinhtoandami theotcmoi
Trinh tutinhtoandami theotcmoi
tutrien253 vistas
Nb 03 lap ho so trong dong moi por Hieu Dang
Nb 03 lap ho so trong dong moiNb 03 lap ho so trong dong moi
Nb 03 lap ho so trong dong moi
Hieu Dang21 vistas
[123doc] - giao-trinh-dien-tu-thong-tin-chuong-2.pdf por QuangAnh697940
[123doc] - giao-trinh-dien-tu-thong-tin-chuong-2.pdf[123doc] - giao-trinh-dien-tu-thong-tin-chuong-2.pdf
[123doc] - giao-trinh-dien-tu-thong-tin-chuong-2.pdf
QuangAnh69794038 vistas
22 tcn333 2006_thinghiemdamnenmauvatlieu1 por Nam Tran
22 tcn333 2006_thinghiemdamnenmauvatlieu122 tcn333 2006_thinghiemdamnenmauvatlieu1
22 tcn333 2006_thinghiemdamnenmauvatlieu1
Nam Tran107 vistas
Bt dl hdong luc hoc ct por Dooanh79
Bt dl hdong luc hoc ctBt dl hdong luc hoc ct
Bt dl hdong luc hoc ct
Dooanh79351 vistas
Đồ Án Thiết Kế Cầu Bê Tông Cốt Thép DƯL Dầm T20 Kết Cấu Kéo Sau (Kèm Bản Vẽ, ... por nataliej4
Đồ Án Thiết Kế Cầu Bê Tông Cốt Thép DƯL Dầm T20 Kết Cấu Kéo Sau (Kèm Bản Vẽ, ...Đồ Án Thiết Kế Cầu Bê Tông Cốt Thép DƯL Dầm T20 Kết Cấu Kéo Sau (Kèm Bản Vẽ, ...
Đồ Án Thiết Kế Cầu Bê Tông Cốt Thép DƯL Dầm T20 Kết Cấu Kéo Sau (Kèm Bản Vẽ, ...
nataliej411 vistas
Máy điều khiển số và robot công nghiệp por jackjohn45
Máy điều khiển số và robot công nghiệpMáy điều khiển số và robot công nghiệp
Máy điều khiển số và robot công nghiệp
jackjohn45119 vistas

17 a tai trong va ung luc tren chan de thep goc

 • 1. T¶i träng vμ øng lùc trªn ch©n ®Õ thÐp gãc L¾p dùng – th¸o h¹ 17A-0000-051-0-GB 1 tãm t¾t T¶i träng vμ øng lùc trªn ch©n ®Õ thÐp gãc......... 2 1. L¾p ®Æt trªn ch©n ®Õ thÐp gãc................................................. 2 1.1. C¸c ®iÒu kiÖn thùc hiÖn ...................................................................................... 2 1.1.1. VÒ phÝa kh¸ch hμng ........................................................................................... 2 1.1.2. Theo quy ®Þnh cña Potain : tu©n theo Tiªu chuÈn Ph¸p..................... 2 1.1.2.1. Chän thñ tôc.................................................................................................... 2 1.1.2.2. Thùc hiÖn chÕ t¹o c¸c khèi bªt«ng........................................................ 2 2. Ký hiÖu c¸c b¶ng ............................................................................. 3 2.1. Gi¶i thÝch vμ ghi chó cña c¸c b¶ng øng lùc .............................................. 3 2.2. Gi¶i thÝch vμ ghi chó cña c¸c b¶ng tÝnh to¸n khèi bªt«ng................. 4 2.3. Gi¶i thÝch vμ ghi chó cña c¸c b¶ng ¸p lùc d−íi c¸c khèi bªt«ng..... 4 3. øng lùc trªn ch©n ®Õ thÐp gãc P16A...................................... 5 3.1. øng lùc trªn ch©n ®Õ thÐp gãc ..................................................................... 5 3.1.1. øng lùc khi lμm viÖc ......................................................................................... 5 3.1.2. øng lùc khi kh«ng lμm viÖc........................................................................... 7 3.2. TÝnh to¸n c¸c khèi bªt«ng ............................................................................... 9 3.2.1. Khi lμm viÖc........................................................................................................... 9 3.2.2. Khi kh«ng lμm viÖc ............................................................................................ 10 3.3. ¸p lùc d−íi c¸c khèi bªt«ng............................................................................ 11
 • 2. T¶i träng vμ øng lùc trªn ch©n ®Õ thÐp gãc L¾p dùng – th¸o h¹ 17A-0200-001-0 2 T¶i träng vμ øng lùc trªn ch©n ®Õ thÐp gãc 1. L¾p ®Æt trªn ch©n ®Õ thÐp gãc C¸c b¶ng sau ®©y m« t¶ :  c¸c t¶i träng vμ øng lùc t¸c ®éng lªnch©n ®Õ thÐp gãc khi lμm viÖc vμ khi kh«ng lμm viÖc.  tÝnh to¸n c¸c khèi bªt«ng  sù lùa chän c¸c khèi bªt«ng vμ ¸p lùc d−íi c¸c khèi bªt«ng Mçi kiÓu l¾p ®Æt cã mét b¶ng ®−îc m« t¶ trong b¶ng sè liÖu. C¸c kÝch th−íc cña ch©n ®Õ thÐp gãc, c¸ch l¾p ®Æt ch©n ®Õ thÐp gãc trong c¸c khèi bªt«ng còng nh− c¸c b¶n vÏ ®−îc tr×nh bμy trong s¸ch t−¬ng øng víi kiÓu l¾p ®Æt nμy. 1.1. C¸c ®iÒu kiÖn thùc hiÖn 1.1.1. VÒ phÝa kh¸ch hμng C¸c b¶ng t¶i träng vμ øng lùc, c¸c kÝch th−íc cña ch©n ®Õ thÐp gãc vμ c¸ch l¾p ®Æt c¸c ch©n ®Õ thÐp gãc trong khèi bªt«ng lμ cÇn vμ ®ñ ®Ó x¸c ®Þnh mét khèi bª t«ng (kÝch th−íc vμ gia cè). C¸c t¶i träng vμ øng lùc kh«ng bao gåm c¸c hÖ sè cho träng l−îng chÕt hay hÖ sè ®éng cho t¶i träng n©ng. §iÒu nμy thÝch hîp ®Ó ®−a vμo xem xÐt c¸c hÖ sè an toμn th«ng th−êng hoÆc tiªu chuÈn cã gi¸ trÞ cho c¸c t¶i träng vμ øng lùc ®−îc biÓu thÞ. NÕu kh«ng, nªn ¸p dông víi hÖ sè an toμn Ýt nhÊt lμ 1,5. Chó ý : §èi víi c¸c yªu cÇu vÒ sù æn ®Þnh nÒn cña cÈu, c¸c kÝch th−íc nhá nhÊt trªn mÆt ®Êt ®−îc quy ®Þnh nh− mét khèi nhá nhÊt b»ng víi c¸c gi¸ trÞ cña khèi bªt«ng nhá nhÊt chÊp nhËn ®−îc (xem ch−¬ng 17A-0230 “¸p lùc d−íi c¸c khèi bªt«ng”) ®−îc ®−a ra trong s¸ch h−íng dÉn vÒ c¸c khèi bªt«ng vμ ch©n ®Õ thÐp gãc (Ch−¬ng 18A – ChÕ t¹o c¸c khèi bªt«ng) vμ t−¬ng thÝch víi ¸p lùc nÒn ë n¬i l¾p dùng. (Xem ch−¬ng “¸p lùc d−íi c¸c khèi bªt«ng”). §èi víi bÊt cø kÝch th−íc nμo kh¸c kh«ng tu©n theo c¸c khuyÕn c¸o nμy, h·y hái ý kiÕn chóng t«i. 1.1.2. Theo quy ®Þnh cña Potain : tu©n theo Tiªu chuÈn Ph¸p. NÕu kh«ng thÓ sö dông ®−îc ë n−íc ngoμi, h·y chuÈn bÞ khèi bªt«ng theo môc 1.1.1 hoÆc hái ý kiÕn chóng t«i. 1.1.2.1. Chän thñ tôc ¸p lùc nÒn cã thÓ chÊp nhËn ®−îc cña c«ng tr−êng x¸c ®Þnh kiÓu khèi bªt«ng tèi −u ®−îc dïng cho chiÒu cao cuèi cïng ®¹t tíi vμ cho mçi kiÓu l¾p dùng vμ cÈu. Cho tÊt c¶ c¸c tr−êng hîp chiÒu cao cÈu, h·y chän khèi bªt«ng cã ¸p lùc nÒn nhá h¬n hoÆc b»ng ¸p lùc nÒn cña c«ng tr−êng (xem môc 3.3 cña c¸c b¶ng) 1.1.2.2. Thùc hiÖn chÕ t¹o c¸c khèi bªt«ng B¶n vÏ ®−îc m« t¶ ë ch−¬ng 18A phï hîp víi t¶i träng lín nhÊt ®−a ra cho mçi tr−êng hîp.
 • 3. T¶i träng vμ øng lùc trªn ch©n ®Õ thÐp gãc L¾p dùng – th¸o h¹ 17A-0220-001-0 3 2. Ký hiÖu c¸c b¶ng 2.1. Gi¶i thÝch vμ ghi chó cña c¸c b¶ng øng lùc  ChiÒu cao mãc (m)  2-3-4-5 C¸c øng lùc th¼ng ®øng (tÊn) ë c¸c gãc D, C, A, B.  6- Gi¸ trÞ cña TX (tÊn)  7- Gi¸ trÞ cña TY (t©n)  8- øng lùc th¾ng ®øng lín nhÊt (tÊn) - H.S.C. = ChiÒu cao mãc cÈu (m) - TX TY = Tæng lùc c¾t
 • 4. T¶i träng vμ øng lùc trªn ch©n ®Õ thÐp gãc L¾p dùng – th¸o h¹ 17A-0220-001-0 4 2.2. Gi¶i thÝch vμ ghi chó cña c¸c b¶ng tÝnh to¸n khèi bªt«ng H.S.C Träng l−îng Momen lín nhÊt Lùc c¾t øng lùc lín nhÊt KÐo NÐn 8.92 10.59 44950 45485 64470 66453 1150 1207 19774 20594 42249 43337 1 2 3 4 5 6  1 - ChiÒu cao mãc cÈu (m)  2 - Träng l−îng cña cÈu  3 - Momen lín nhÊt (m.daN)  4 - Lùc c¾t (kg)  5 - øng lùc lín nhÊt : T¶i träng kÐo (kg)  6 - øng lùc lín nhÊt : øng suÊt nÐn (kg) - H.S.C. = ChiÒu cao mãc cÈu (m) 2.3. Gi¶i thÝch vμ ghi chó cña c¸c b¶ng ¸p lùc d−íi c¸c khèi bªt«ng  1 - ChiÒu cao mãc cÈu (m)  2 - KiÓu khèi bªt«ng (theo thiÕt kÕ d−íi ®©y)  M = Khèi bªt«ng  74 = Träng l−îng khèi bªt«ng (tÊn)  N = M· néi bé  3 - ¸p lùc d−íi c¸c khèi bªt«ng (Kg/cm2 ) - H.S.C. = ChiÒu cao mãc cÈu (m) VÝ dô : Víi H.S.C. = 10,59m , tÊm bªt«ng nÆng 64t (M64N), ¸p lùc d−íi tÊm bª t«ng lμ 1,21 Kg/cm2 Víi H.S.C. = 10,59m , tÊm bªt«ng nÆng 101t (M101N), ¸p lùc d−íi tÊm bª t«ng lμ 0,80 Kg/cm2
 • 5. T¶i träng vμ øng lùc trªn ch©n ®Õ thÐp gãc L¾p dùng – th¸o h¹ 17A-0230-058-0 5 3. øng lùc trªn ch©n ®Õ thÐp gãc P16A 3.1. øng lùc trªn ch©n ®Õ thÐp gãc 3.1.1. øng lùc khi lμm viÖc
 • 6. T¶i träng vμ øng lùc trªn ch©n ®Õ thÐp gãc L¾p dùng – th¸o h¹ 17A-0230-058-0 6 øng lùc khi lμm viÖc (tiÕp)
 • 7. T¶i träng vμ øng lùc trªn ch©n ®Õ thÐp gãc L¾p dùng – th¸o h¹ 17A-0230-058-0 7 3.1.2. øng lùc khi kh«ng lμm viÖc
 • 8. T¶i träng vμ øng lùc trªn ch©n ®Õ thÐp gãc L¾p dùng – th¸o h¹ 17A-0230-058-0 8 øng lùc khi kh«ng lμm viÖc (tiÕp)
 • 9. T¶i träng vμ øng lùc trªn ch©n ®Õ thÐp gãc L¾p dùng – th¸o h¹ 17A-0230-058-0 9 3.2. TÝnh to¸n c¸c khèi bªt«ng 3.2.1. Khi lμm viÖc H.S.C. Träng l−îng Momen lín nhÊt Lùc c¾t øng lùc lín nhÊt KÐo NÐn
 • 10. T¶i träng vμ øng lùc trªn ch©n ®Õ thÐp gãc L¾p dùng – th¸o h¹ 17A-0230-058-0 10 3.3. ¸p lùc d−íi c¸c khèi bªt«ng