BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA                     BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIABAO. 95. zk. 2012, maiatzak...
BAO. 95. zk. 2012, maiatzak 18. Ostirala            — 11418 —            BOB núm. 95. Viernes, 18 d...
BAO. 95. zk. 2012, maiatzak 18. Ostirala              — 11419 —               BOB núm. 95. Vie...
BAO. 95. zk. 2012, maiatzak 18. Ostirala                  — 11420 —               BOB núm....
BAO. 95. zk. 2012, maiatzak 18. Ostirala               — 11421 —               BOB núm. 95. Vi...
BAO. 95. zk. 2012, maiatzak 18. Ostirala                — 11422 —            BOB núm. 95. Vier...
BAO. 95. zk. 2012, maiatzak 18. Ostirala             — 11423 —              BOB núm. 95. Viernes,...
BAO. 95. zk. 2012, maiatzak 18. Ostirala             — 11424 —             BOB núm. 95. Viernes,...
BAO. 95. zk. 2012, maiatzak 18. Ostirala             — 11425 —             BOB núm. 95. Viernes,...
BAO. 95. zk. 2012, maiatzak 18. Ostirala             — 11426 —              BOB núm. 95. Viernes,...
BAO. 95. zk. 2012, maiatzak 18. Ostirala             — 11427 —             BOB núm. 95. Viernes, ...
Oposición..
Oposición..
Oposición..
Oposición..
Oposición..
Oposición..
Oposición..
Oposición..
Oposición..
Oposición..
Oposición..
Oposición..
Oposición..
Oposición..
Oposición..
Oposición..
Oposición..
Oposición..
Oposición..
Oposición..
Oposición..
Oposición..
Oposición..
Oposición..
Oposición..
Oposición..
Oposición..
Oposición..
Oposición..
Oposición..
Oposición..
Oposición..
Oposición..
Oposición..
Oposición..
Oposición..
Oposición..
Oposición..
Oposición..
Oposición..
Oposición..
Oposición..
Oposición..
Oposición..
Oposición..
Oposición..
Oposición..
Oposición..
Oposición..
Oposición..
Oposición..
Oposición..
Oposición..
Oposición..
Oposición..
Oposición..
Oposición..
Oposición..
Oposición..
Oposición..
Oposición..
Oposición..
Oposición..
Oposición..
Oposición..
Oposición..
Oposición..
Oposición..
Oposición..
Oposición..
Oposición..
Oposición..
Oposición..
Oposición..
Oposición..
Oposición..
Oposición..
Oposición..
Oposición..
Oposición..
Oposición..
Oposición..
Oposición..
Oposición..
Oposición..
Oposición..
Oposición..
Oposición..
Oposición..
Oposición..
Oposición..
Oposición..
Oposición..
Oposición..
Oposición..
Oposición..
Oposición..
Oposición..
Oposición..
Oposición..
Oposición..
Oposición..
Oposición..
Oposición..
Oposición..
Oposición..
Oposición..
Oposición..
Oposición..
Oposición..
Oposición..
Oposición..
Oposición..
Oposición..
Oposición..
Oposición..
Oposición..
Oposición..
Oposición..
Oposición..
Oposición..
Oposición..
Oposición..
Oposición..
Oposición..
Oposición..
Oposición..
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Oposición..

1.714 visualizaciones

Publicado el

0 comentarios
0 recomendaciones
Estadísticas
Notas
 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Sin descargas
Visualizaciones
Visualizaciones totales
1.714
En SlideShare
0
De insertados
0
Número de insertados
4
Acciones
Compartido
0
Descargas
3
Comentarios
0
Recomendaciones
0
Insertados 0
No insertados

No hay notas en la diapositiva.

Oposición..

 1. 1. BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIABAO. 95. zk. 2012, maiatzak 18. Ostirala — 11417 — BOB núm. 95. Viernes, 18 de mayo de 2012 Laburpena / Sumario Foru Aldundia / Diputación ForalEkonomia Sustatzeko Saila 11419 Departamento de Promoción Económica Maiatzaren 8ko 2428/2012 FORU AGINDUA, Ekonomi Sustapen Sailak 11419 ORDEN FORAL 2428/2012 de 8 de mayo, por la que se publica la lista sustatzen dituen Premie metodologien bidez zerbitzuak emateko ahol- oficial de personas consultoras homologadas para la implantación de kulari homologatuen zerrenda ofiziala argitaratzekoa. la metodología Premie del Departamento de Promoción Economica.Ogasun eta Finantza Saila 11420 Departamento de Hacienda y Finanzas 1097/2012 FORU AGINDUA, maiatzaren 11koa. Honen bidez, datu 11420 ORDEN FORAL 1097/2012, de 11 de mayo, por la que se modifican pertsonalen BFA05102 – Zergen kudeaketa eta administrazioa fitxa- determinados aspectos del fichero de datos de carácter personal tegiaren alderdi batzuk aldatzen dira eta alta ematen zaio BFA05205 BFA05102 – Gestión y Administración de tributos y alta del fichero – Diru-laguntzen kudeaketa fitxategiari. BFA05205 – Gestión de subvenciones.Lehendakaritza Saila 11421 Departamento de Presidencia Ahaldun Nagusiaren 79/2012 FORU DEKRETUA, maiatzaren 16koa, 11421 DECRETO FORAL 79/2012 de 16 de mayo, del Diputado General por Administrazio bereziko eskalako aukera-saioetarako deialdia onesten el que se aprueba la convocatoria de pruebas selectivas en la escala duena. de Administración Especial. Bizkaiko Foru Aldundiko zenbait lanpostu izendapen askeko sistemaren 11482 Corrección de errores del Decreto Foral del Diputado General bidez betetzeko deialdia onesten duen Ahaldun Nagusiaren maiatzaren 71/2012, de 8 de mayo, por el que se aprueba la convocatoria de pro- 8ko 71/2012 Foru Dekretuaren oker-zuzenketa. visión de puestos de trabajo en la Diputación Foral de Bizkaia, por el sistema de libre designación.Herri Lan eta Garraio Saila 11484 Departamento de Obras Públicas y Transportes «Pantaila akustikoak Uribe Kostako korridorean, Kukularratik Sopelara 11484 Anuncio de licitación del contrato obras de «Proyecto de construcción doan BI-637 errepidean, Getxo udalerrian, eraikitzeko proiektua» obra de pantallas acústicas en el corredor de Uribe Kosta, carretera BI-637 kontratuaren lizitazio iragarkia. Kukularra a Sopelana, en el municipio de Getxo». «Aholkularitza eta laguntza teknikoa, Bizkaiko Lurralde Historikoaren 11485 Anuncio de licitación del contrato servicios de «Consultoría y asistencia Errepideen II. Plan Sektoriala idazteko» zerbitzu-kontratuaren lizita- técnica para la redacción del II Plan Territorial Sectorial de Carreteras zio iragarkia. del Territorio Histórico de Bizkaia».Kultura Saila 11487 Departamento de Cultura Kulturako Foru diputatuaren 1478/2012 FORU AGINDUA, maiatza- 11487 ORDEN FORAL de la diputada foral de Cultura 1478/2012 de 15 de ren 15koa, Bizkaiko Foru Aldundiaren apirilaren 24ko 86/2012 Foru mayo, por la que se designan las personas integrantes del tribunal Dekretuaren babesean aurkeztutako eskabideak aztertu eta eba- encargado del análisis y evaluación de las solicitudes presentadas al luatzeko ardura duen epaimahaiko kideak izendatzen dituena. Foru amparo del Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 86/2012 dekretu horren bidez, Foru Aldundiaren diru-laguntzen oinarriak eta de 24 de abril, por el que se aprueban las bases reguladoras y la con- deialdia onartzen dira 2012ko ekitaldian interes kulturala duten proiek- vocatoria de subvenciones forales destinadas a la realización de pro- cve: BAO-BOB-2012a095 tuak egiteko. yectos de interés cultural durante el ejercicio de 2012.Gizarte Ekintza Saila 11488 Departamento de Acción Social Foru Aginduen jakinarazpenari dagokion iragarkia. 11488 Anuncio de notificación Ordenes Forales. Foru Aginduen jakinarazpenari dagokion iragarkia. 11489 Anuncio de notificación Ordenes Forales.
 2. 2. BAO. 95. zk. 2012, maiatzak 18. Ostirala — 11418 — BOB núm. 95. Viernes, 18 de mayo de 2012 II. Atala / Sección II Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Administrazioa / Administración Local del Territorio Histórico de BizkaiaBilboko Udala 11490 Ayuntamiento de BilbaoOndarroako Udala 11491 Ayuntamiento de OndarroaMañariko Udala 11492 Ayuntamiento de MañariaEtxebarriko Udala 11504 Ayuntamiento de EtxebarriMaruri-Jatabeko Udala 11505 Ayuntamiento de Maruri-JatabePortugaleteko Udala 11506 Ayuntamiento de PortugaleteBermeoko Udala 11506 Ayuntamiento de BermeoIurretako Udala 11507 Ayuntamiento de IurretaBerrizko Udala 11510 Ayuntamiento de BerrizTrapagarango Udala 11510 Ayuntamiento de Valle de TrápagaBalmasedako Udala 11511 Ayuntamiento de BalmasedaTurtziozko Udala 11512 Ayuntamiento de Trucíos III. Atala / Sección III Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioa / Administración Autonómica del País VascoEnplegu eta Gizarte Gaietako Saila 11513 Departamento de Empleo y Asuntos Sociales IV. Atala / Sección IV Estatuko Administrazio Orokorra / Administración General del Estado 11536 Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 11539 Ministerio de Empleo y Seguridad Social V. Atala / Sección V Justizi Administrazioa / Administración de Justicia 11542 Juzgado de lo Social número 1 de Bilbao (Bizkaia) 11544 Juzgado de lo Social número 2 de Bilbao (Bizkaia) 11545 Juzgado de lo Social número 3 de Bilbao (Bizkaia) 11545 Juzgado de lo Social número 5 de Bilbao (Bizkaia) 11546 Juzgado de lo Social número 6 de Bilbao (Bizkaia) 11547 Juzgado de lo Social número 8 de Bilbao (Bizkaia) 11548 Juzgado de lo Social número 9 de Bilbao (Bizkaia) 11552 Juzgado de lo Social número 10 de Bilbao (Bizkaia) 11552 Juzgado de lo Social número 14 de Valencia 11552 Juzgado de Instrucción número 1 de Bilbao (Bizkaia) 11553 Juzgado de Instrucción número 5 de Bilbao (Bizkaia) 11553 Juzgado de Instrucción número 6 de Bilbao (Bizkaia) 11553 Juzgado de Instrucción número 8 de Bilbao (Bizkaia) 11554 Juzgado de lo Penal número 3 de Bilbao (Bizkaia) cve: BAO-BOB-2012a095
 3. 3. BAO. 95. zk. 2012, maiatzak 18. Ostirala — 11419 — BOB núm. 95. Viernes, 18 de mayo de 2012 I. Atala / Sección I Bizkaiko Lurralde Historikoko Foru Administrazioa Administración Foral del Territorio Histórico de Bizkaia Foru Aldundia / Diputación Foral Ekonomia Sustatzeko Saila Departamento de Promoción Económica Maiatzaren 8ko 2428/2012 FORU AGINDUA, Ekonomi ORDEN FORAL 2428/2012 de 8 de mayo, por la que se Sustapen Sailak sustatzen dituen Premie metodologien publica la lista oficial de personas consultoras homolo- bidez zerbitzuak emateko aholkulari homologatuen gadas para la implantación de la metodología Premie del zerrenda ofiziala argitaratzekoa. Departamento de Promoción Economica. Premie kudeaketa sistema, Xertatu: Adi metodologia eta Bil- Las convocatorias de ayudas para implantación del sistemasgune egitaraua ezartzeko laguntzen deialdiek diruz laguntzen dituz- de gestión Premie, la metodología Xertatu: Adi y el programa Bil-te ezartzearekin lotutako aholkularitza gastuak, baldin eta aholkulariek gune subvencionan los gastos de consultoría vinculados a la implan-homologatuek egiten badute. tación cuando son realizados por personas consultoras homolo- gadas. Abenduaren 26eko 9497/2011 Foru Aginduak zerbitzu hauek Mediante la Orden Foral 9497/2011, de 26 de diciembre, seezartzeko aholkulariak homologatzeko 2012 deialdia arautu zuen. reguló la convocatoria 2012 de homologación de personas con-Deialdia martxoaren 1eko 1318/2012 Foru Aginduak Xertatu: Adi sultoras para la implantación de dichos servicios. La convocatoríaebatzi zuen. para la implantanción de Premie, fue resuelta mediante la Órden Foral 1318/2012 de 1 de marzo. Beraz, Premie ezartzeko aholkulari homologatuen egunera- Procede en consecuencia publicar en el «Boletín Oficial de Biz-tutako zerrenda argitaratu behar da «Bizkaiko Aldizkari Ofizialean». kaia» la relación actualizada de las personas consultoras que a la fecha ostentan la condición de personas consultoras homologadas Premie. Azaldutakoa kontuan hartuta, hurrengo ebazpen-proposamena Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto se realiza laegiten da siguiente propuesta de EBAZPENA: RESOLUCIÓN:Artikulu bakarra Artículo único Ekonomi Sustapen Sailak sustatzen dituen metodologien En cumplimiento de lo establecido en el artículo 12 de la Ordenbidez zerbitzuak emateko aholkulariak homologatzeko prozedura Foral 9497/2011, de 26 de diciembre, que regula el proceso de homo-arautzen duen abenduaren 26eko 9497/2011 Foru Aginduaren 12. logación de personas consultoras en metodologías del departamentoartikuluan ezarririk dagoena betetze aldera, bidezkoa da gaur egun de Promoción Económica, procede publicar en el «Boletín OficialPremie egitarauetako aholkulari homologatuen izaera duten per- de Bizkaia» la relación de las personas que a la fecha ostentan latsonen zerrenda eguneratua «Bizkaiko Aldizkari Ofizialean» argi- condición de personas consultoras homologadas Premie cuya rela-taratzea; izan ere, ondokoa da aholkulari homologatuon zerrenda ción alfabética es la siguiente:alfabetikoa: Izena 1. Abizena 2. Abizena Proveedor 1.er Apellido 2.º ApellidoGORKA AGUIRRE ASTOLA GORKA AGUIRRE ASTOLATXEMA AIZPURUA ECHANIZ TXEMA AIZPURUA ECHANIZJUAN MARTIN ALEGRIA URIARTE JUAN MARTIN ALEGRIA URIARTEBEGOÑA ARAMBALZA BLANCO BEGOÑA ARAMBALZA BLANCOOSCAR JAVIER ARANA REQUENA OSCAR JAVIER ARANA REQUENAJAVIER ARNAIZ ESTEBAN JAVIER ARNAIZ ESTEBANNOEMI ARNAU BORRAS NOEMI ARNAU BORRASANA ISABEL ARTETXE SANCHEZ ANA ISABEL ARTETXE SANCHEZINES ASTORKIA SOTO INES ASTORKIA SOTOPEDRO PABLO ATELA IBAÑEZ PEDRO PABLO ATELA IBAÑEZJOSE RAMON AURRECOECHEA MENDIZABAL JOSE RAMON AURRECOECHEA MENDIZABALIZASKUN BARBERO BLANCO IZASKUN BARBERO BLANCOJUAN ANGEL BASARRATE BARRENECHEA JUAN ANGEL BASARRATE BARRENECHEAASIER BEITIA JACA ASIER BEITIA JACABERTA BELDA GONZALEZ BERTA BELDA GONZALEZMERCEDES BLANCO CAMARA MERCEDES BLANCO CAMARAJOSE RAMON BRINGAS BAGLIETTO JOSE RAMON BRINGAS BAGLIETTOJESUS M.ª BUISÁN MARTÍN JESUS M.ª BUISÁN MARTÍNIÑAKI BUITRON PEREZ DE SAN ROMAN IÑAKI BUITRON PEREZ DE SAN ROMANAITOR CALVO UNZUETA AITOR CALVO UNZUETA cve: BAO-BOB-2012a095ESTEBAN CAMACHO VERDEJO ESTEBAN CAMACHO VERDEJOMIGUEL ANGEL CANCELO BASTERRECHEA MIGUEL ANGEL CANCELO BASTERRECHEAGONZALO DE LA CRUZ CALAHORRA GONZALO DE LA CRUZ CALAHORRAJAVIER DE LA PEÑA ARANGUREN JAVIER DE LA PEÑA ARANGURENAINHOA DEL CASO CENTENO AINHOA DEL CASO CENTENOJUAN CARLOS DELGADO FLORES JUAN CARLOS DELGADO FLORESJUAN CARLOS DIAZ CID JUAN CARLOS DIAZ CIDALBERTO DIAZ LAGUNA ALBERTO DIAZ LAGUNAALBERTO ESTALAYO FRAGA ALBERTO ESTALAYO FRAGAIKER FERNANDEZ ARTIGAS IKER FERNANDEZ ARTIGAS
 4. 4. BAO. 95. zk. 2012, maiatzak 18. Ostirala — 11420 — BOB núm. 95. Viernes, 18 de mayo de 2012 Izena 1. Abizena 2. Abizena Proveedor 1.er Apellido 2.º ApellidoJOSEBA FRANCO LUIS JOSEBA FRANCO LUISITZIAR GARAY BALDAZU ITZIAR GARAY BALDAZUJESUS GARCIA LOPEZ JESUS GARCIA LOPEZSERGIO GARCIA LOPEZ SERGIO GARCIA LOPEZGABRIEL GARCIA MONZON GABRIEL GARCIA MONZONGABRIEL GIL ARETXEDERRA GABRIEL GIL ARETXEDERRABEATRIZ IÑARRITU IBARRECHE BEATRIZ IÑARRITU IBARRECHEEVA ISASI ZUBIETA EVA ISASI ZUBIETANEREA LABURU HERNANDEZ NEREA LABURU HERNANDEZARANTZA LECUE VERDUGO ARANTZA LECUE VERDUGOVICTOR COSME LEJARRETA GOROSTIOLA VICTOR COSME LEJARRETA GOROSTIOLAPEDRO M.ª LORENTE ARGOITIA PEDRO M.ª LORENTE ARGOITIAELÍ MARTÍNEZ FERRERAS ELÍ MARTÍNEZ FERRERASM.º ISABEL MASSA GONI M.º ISABEL MASSA GONIRAQUEL MENA LOPEZ RAQUEL MENA LOPEZJAVIER MUÑOYERRO GONZALEZ JAVIER MUÑOYERRO GONZALEZJUAN ANTONIO MUÑOZ PARTE JUAN ANTONIO MUÑOZ PARTEJOSEBA IÑAKI MURGIA BERGARA JOSEBA IÑAKI MURGIA BERGARASILVIA MURIEL GOMEZ SILVIA MURIEL GOMEZMARIA TERESA NAVARRETE NAVARRO MARIA TERESA NAVARRETE NAVARROMARIA JESUS NOVO RODRIGUEZ MARIA JESUS NOVO RODRIGUEZDANIEL ORTEGA EXTREMIANA DANIEL ORTEGA EXTREMIANAJAVIER ORTEGA URRETAVIZCAYA JAVIER ORTEGA URRETAVIZCAYAITZIAR OYARZABAL ELEJAGA ITZIAR OYARZABAL ELEJAGAJAVIER PAGAEGI AULESTIARTE JAVIER PAGAEGI AULESTIARTEARANTXA QUINTANA ZAROBE ARANTXA QUINTANA ZAROBEIRATXE REGUERO ACEBAL IRATXE REGUERO ACEBALJUAN MANUEL RODRIGUEZ CANCHO JUAN MANUEL RODRIGUEZ CANCHOIGNACIO ROMERA SOBRINO IGNACIO ROMERA SOBRINODANIEL SANCHEZ SANTOS DANIEL SANCHEZ SANTOSMONICA SANZ MONSALVE MONICA SANZ MONSALVEJOSE ANTONIO SEOANE VARELA JOSE ANTONIO SEOANE VARELAJUAN CARLOS SOJO CAMPOS JUAN CARLOS SOJO CAMPOSJOSEBA URRAZA INTXAUSTI JOSEBA URRAZA INTXAUSTIJUAN ANTONIO VALLE SAINZ DE AJA JUAN ANTONIO VALLE SAINZ DE AJAAINHOA ZATARAIN SARRIEGUI AINHOA ZATARAIN SARRIEGUI Kontsultore hauekin harremanetan jartzeko informazioa esku- La Información de contacto con estas personas consultorasra dago Bizkaiko Foru Aldundiaren Ekonomi Sustapen Sailean (Orue- homologadas está disponible en el Departamento de Promociónta apezpikua kalea, 6, Bilbo), eta bai www.bizkaia.net web orrial- Económica de la Diputación Foral de Bizkaia, calle Obispo Orueta,dean ere. 6, Bilbao, así como en la página web www.bizkaia.net. Bilbon, 2012ko maiatzaren 8an. Bilbao, a 8 de mayo de 2012. Ekonomia Sustatzeko foru diputatua, El diputado foral de Promoción Económica, IMANOL PRADALES GIL IMANOL PRADALES GIL (I-778) (I-778) • • Ogasun eta Finantza Saila Departamento de Hacienda y Finanzas 1097/2012 FORU AGINDUA, maiatzaren 11koa. Honen ORDEN FORAL 1097/2012, de 11 de mayo, por la que se bidez, datu pertsonalen BFA05102 – Zergen kudeaketa eta modifican determinados aspectos del fichero de datos de administrazioa fitxategiaren alderdi batzuk aldatzen dira carácter personal BFA05102 – Gestión y Administración eta alta ematen zaio BFA05205 – Diru-laguntzen kudea- de tributos y alta del fichero BFA05205 – Gestión de sub- keta fitxategiari. venciones. Izaera Pertsonaleko Datuak Babesteari buruzko 1999ko aben- En cumplimiento de lo previsto en el artículo 20 de la Ley Orgá-duaren 13ko 15/1999 Lege Organikoaren 20. artikuluak eta Datu nica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carác-Pertsonaletarako Jabetza Publikoko Fitxategiei eta Datuak Babes- ter personal, así como en el artículo 4 de la Ley 2/2004, de 25 deteko Euskal Bulegoa Sortzeari buruzko 2004ko otsailaren 25eko febrero, de ficheros de datos de carácter personal de titularidad públi-2/2004 Legearen 4. artikuluan ezarritakoa betetzeko, eta Bizkaiko ca y creación de la Agencia Vasca de Protección de Datos, y al ampa-Foru Aldundiaren 2002ko abenduaren 23ko 208/2002 Foru Dekre- ro de lo establecido en la Disposición Adicional del Decreto Foraltuaren xedapen gehigarrian («Bizkaiko Aldizkari Ofiziala», 247 zk., 208/2002 de 23 de diciembre, de la Diputación Foral de Bizkaia,2002ko abenduaren 27koa) xedatutakoarekin bat etorriz, egune- publicado en el «Boletín Oficial de Bizkaia», número 247, de 27 deratu egin behar dira BFA05102 – Zergen kudeaketa eta adminis- diciembre de 2002, siendo necesaria la actualización de los datostrazioa fitxategian jasotzen diren datuak eta alta eman behar zaio que se contienen en el fichero BFA05102 – Gestión y Administra-BFA05205 – Diru-laguntzen kudeaketa fitxategiari; horrenbestez, ción de tributos y el alta del fichero BFA05205 – Gestión de sub-honako hau venciones, cve: BAO-BOB-2012a095 XEDATZEN DUT: DISPONGO:Lehenengoa Primero BFA05102 Zergen kudeaketa eta administraziorako fitxategiaren Modificar los siguientes apartados del fichero BFA05102 – Ges-alderdi hauek aldatzea: tión y Administración de Tributos: — Oinarrizko egitura eta fitxategian sartutako datu motak: — Estructura básica y tipos de datos incluidos en el fichero: • Identifikaziorako datuak: NAN/IFZa, izen-abizenak, hel- • Datos de carácter identificativo: DNI/NIF, nombre y ape- bidea, telefonoa, irudia/ahotsa. llidos, dirección, teléfono, imagen/voz.
 5. 5. BAO. 95. zk. 2012, maiatzak 18. Ostirala — 11421 — BOB núm. 95. Viernes, 18 de mayo de 2012Bigarrena Segundo BFA05205 – Diru-laguntzen kudeaketa fitxategia sortzea: Crear el fichero BFA05205 – Gestión de subvenciones: — Fitxategiaren arduraduna: Bizkaiko Foru Aldundiko Ogasun — Responsable del Fichero: Dirección General de Catastro y eta Finantza Saileko Katastroaren eta Zerbitzuen Zuzen- Servicios del Departamento de Hacienda y Finanzas de la daritza Nagusia. Diputación Foral de Bizkaia. — Lagapenak: Eusko Jaurlaritza, Espainiako Gobernua, Euro- — Cesiones: Gobierno Vasco, Gobierno Central, Comisión Euro- pako Batzordea. pea. — Kolektiboa: Herritarrak. — Colectivo: Ciudadanos. — Xedea: Diru-laguntzen kudeaketa. — Finalidad: Gestión de subvenciones. — Datuak jasotzeko prozedura: Galdetegiak edo kupoiak. — Procedimiento recogida datos: Formularios o cupones. — Datuak lortzeko euskarria: Papera. — Soporte obtención datos: Papel. — Maila: Handia. — Nivel: Alto. — Tratamendu-sistema: Mistoa. — Sistema de tratamiento: Mixto. — Oinarrizko egitura eta fitxategian sartutako datu motak: — Estructura básica y tipos de datos incluidos en el fichero: • Identifikaziorako datuak: NANa, GS/Mutualitateko zenbakia, • Datos de carácter identificativo: DNI, N.º SS/Mutualidad, izen-abizenak, helbidea (posta-helbidea/elektronikoa), nombre y apellidos, dirección (postal/electrónica), teléfono, telefonoa, sinadura/hatz-marka digitalizatua. firma/huella digitalizada. • Akademikoak, profesionalak: Prestakuntza, titulazioak, ikas- • Académicos, profesionales: Formación, titulaciones, his- keta-historia, lanbide-esperientzia, elkargo edo elkarte pro- torial de estudiante, experiencia profesional, pertenencia fesionaletako kide izatea. a colegios o asociaciones profesionales. • Lanaren arloko zehaztasunak: Kidegoa, eskala, katego- • Detalles de empleo: Cuerpo, escala, categoría, grado, pues- ria, gradua, lanpostua, nominako datu ez-ekonomikoak, to de trabajo, datos no económicos de nómina, Historial langilearen historiala, laneko lizentziak, bajak, kontratuak, del trabajador, licencias laborales, bajas, contratos, dedi- jarduera-orduak, urteko lanorduak. cación horaria, horas de trabajo/año. • Ezaugarri pertsonalak: Jaioteguna, jaiotza-lekua, adina, • Características personales: Fecha nacimiento, Lugar sexua, nazionalitatea. nacimiento, Edad, Sexo, Nacionalidad. • Babes berezia dutenak: Osasuna. • Especialmente protegidos: Salud. • Ekonom.-finantz., aseguruak: Nominako datu ekonomikoak. • Económ.-Financ., seguros: Datos económicos de nómina. • Transakzioak: Konpentsazioak, kalte-ordainak. • Transacciones: Compensaciones, indemnizaciones.Hirugarrena Tercero Foru agindu hau Datuak Babesteko Euskal Bulegoari jakina- Comunicar la presente Orden Foral a la Agencia Vasca de Pro-raztea. tección de Datos.Laugarrena Cuarto Foru agindu honen berri ematea Lantik S.A enpresari, hark bai- Dar cuenta a la empresa Lantik, S.A. encargada del tratamientotu datuen tratamendua egiteko ardura. de los datos.Bosgarrena Quinto Foru agindu hau «Bizkaiko Aldizkari Ofizialean» argitaratu eta La presente Orden Foral entrará en vigor al día siguiente debiharamunean jarriko da indarrean. su publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia». Bilbon, 2012ko maiatzaren 11n. Bilbao, a 11 de mayo de 2012. Ogasun eta Finantzen foru diputatua, El diputado foral de Hacienda y Finanzas, JOSÉ MARÍA IRUARRIZAGA ARTARAZ JOSÉ MARÍA IRUARRIZAGA ARTARAZ (I-787) (I-787) • • Lehendakaritza Saila Departamento de Presidencia Ahaldun Nagusiaren 79/2012 FORU DEKRETUA, maia- DECRETO FORAL 79/2012 de 16 de mayo, del Diputado tzaren 16koa, Administrazio bereziko eskalako aukera-saio- General por el que se aprueba la convocatoria de prue- etarako deialdia onesten duena. bas selectivas en la escala de Administración Especial. Goian adierazitako foru dekretuaren bidez, honakoa xedatu da: Por el supracitado Decreto Foral se ha dispuesto lo siguiente:Lehenengoa Primero Bizkaiko Foru Aldundiaren 2011ko azaroaren 8ko («Bizkaiko De conformidad con lo dispuesto en la Oferta de Empleo Públi-Aldizkari Ofizialean», 219 zk., 2011ko azaroaren 17koa), 2011ko co de la Diputación Foral de Bizkaia, aprobada mediante Acuer-azaroaren 29ko («Bizkaiko Aldizkari Ofizialean», 236 zk., abenduaren dos de la Diputación Foral de Bizkaia, de 8 de noviembre de 2011 cve: BAO-BOB-2012a09514koa) eta 2011ko abenduaren 7ko («Bizkaiko Aldizkari Ofiziale- («Boletín Oficial de Bizkaia» número 219. Jueves, 17 de noviem-an», 236 zk., abenduaren 14koa) erabakiek onetsi zuten Bizkaiko bre de 2011), de 29 de noviembre de 2011 («Boletín Oficial de Biz-Foru Aldundiaren Enplegu Publikoaren Eskaintzan eta maiatzaren kaia» número 236 de 14 de diciembre) y de 7 de diciembre de 20112ko 55/2000 Foru Dekretuan («Bizkaiko Aldizkari Ofizialean», 85. («Boletín Oficial de Bizkaia» número 236 de 14 de diciembre) yzk., maiatzaren 5ekoa) xedatutakoarekin bat etorrita, karrerako fun- Decreto Foral número 55/2000 de 2 de mayo («Boletín Oficial detzionarioen artean hurrengo plazak betetzeko aukera-saioetarako Bizkaia» núm. 85 de 5 de mayo) disponer la convocatoria de prue-deialdia egitea: bas selectivas, para la provisión, en el Funcionariado de Carrera de las siguientes plazas:
 6. 6. BAO. 95. zk. 2012, maiatzak 18. Ostirala — 11422 — BOB núm. 95. Viernes, 18 de mayo de 2012 — Administrazio Bereziko Eskala, Teknikarien Azpieskala, mota: — Escala de Administración Especial Subescala Técnica, cla- Goi-mailako teknikariak, espezialitatea: se: Técnicos/as Superiores, especialidad: • Ekonomialariak: lau (4) plaza. • Economistas: Cuatro (4) plazas. • Bibliotekako teknikaria: Hiru (3) plaza. • Técnica/o en Biblioteca: Tres (3) plazas. • Zaharberrikuntzako teknikaria: Plaza bat (1). • Técnico/a en Restauración: Una (1) plaza. • Ingurumeneko goi-mailako teknikaria: Bost (5) plaza. • Técnica/o superior Medioambiental: Cinco (5) plazas. — Administrazio Bereziko Eskala, Teknikarien Azpieskala, mota: — Escala de Administración Especial Subescala Técnica, cla- Teknikari ertainak, espezialitatea: se: Técnicos/as Medios/as, especialidad: • Suhitzailtze Zerbitzuko ikuskatzaileordea hiru (3) plaza. • Subinspector/a del Servicio de Extinción y Salvamento: Tres (3) plazas. — Administrazio Bereziko Eskala, Zerbitzu Berezien Azpies- — Escala de Administración Especial Subescala de Servicios kala; mota: langile lanbidedunak, espezialitatea: Especiales, clase Personal de oficios, especialidad: • Offseteko makinaria: Plaza bat (1). • Maquinista de Offset: Una (1) plaza.Bigarrena Segundo Deialdi horiek aratuko dituzten oinarriak onestea. Jasota gera Aprobar las Bases que regirán las indicadas convocatorias que,daitezen, dekretu honi eranskin legez batu zaizkio. para su constancia, se incorporan como Anexo al presente Decreto.Hirugarrena Tercero Oinarriak argitara daitezen agintzea: oso-osorik «Bizkaiko Aldiz- Disponer la publicación de las Bases íntegras, en el «Boletínkari Ofizialean», eta laburpena, berriz, «Estatuko Aldizkari Ofizia- Oficial de Bizkaia», y en extracto, en el «Boletín Oficial del Esta-lean» Madrilgo Gazetan, eta www.bizkaia.net web gunean. do» Gaceta de Madrid y en www.bizkaia.net.Laugarrena Cuarto Otsailaren 13ko 3/1987 Foru Arauaren 61.2.a) artikuluarekin De conformidad con el artículo 61.2.a) de la Norma Foral 3/87bat etorriz, Lehendakaritzako foru diputatuak deialdia tramitatze- de 13 de febrero, el diputado foral de Presidencia, adoptará las reso-ko beharrezkoak diren erabakiak hartuko ditu, izendapena izan ezik, luciones pertinentes para la tramitación de la convocatoria, excep-izendapena egitea Foru Aldundiari dagokio eta, aipatu foru araua- to el nombramiento, por corresponder a la diputación foral confor-ren 17.1) 3 artikuluan xedatutakoaren arabera. me a lo dispuesto en el número 3 del apartado 1.º) del artículo 17 de la citada Norma Foral. Bilbo, 2012ko maiatzaren 16an. Bilbao, a 16 de mayo de 2012. Lehendakaritza foru diputatua, El diputado foral de Presidencia, JUAN MARÍA ABURTO RIKE JUAN MARÍA ABURTO RIKE Ahaldun Nagusia, El Diputado General, JOSE LUIS BILBAO EGUREN JOSE LUIS BILBAO EGUREN LEHIAKETA-OPOSIZIOA CONCURSO-OPOSICIÓN ADMINISTRAZIO BEREZIKO ESKALAN CONVOCATORIA DE PRUEBAS SELECTIVAS LEHIAKETA-OPOSIZIO SISTEMAREN BIDEZ PARA EL INGRESO EN EL FUNCIONARIADO DE CARRERA KARRERAKO FUNTZIONARIO LEGEZ SARTZEKO POR EL SISTEMA DE CONCURSO OPOSICIÓN AUKERA-SAIOEN DEIALDIA EN LA ESCALA DE ADMINISTRACIÓN ESPECIALLehena.—Deialdiaren xedea Primera.—Objeto de la convocatoria 1. Oinarri hauen xedea da deialdiaren oinarri berezietan zehaz- 1. Es objeto de las presentes Bases la convocatoria de prue-ten diren Administrazio Bereziko plazak —dagozkion erreserbak bas selectivas, por el sistema de concurso-oposición, para la pro-eginda— lehiaketa-oposizio sistemaren bidez eta karrerako fun- visión como funcionaria o funcionario de carrera de las plazas detzionario legez hornitzeko aukera-saioetarako deialdia egitea. Administración Especial que se detallan, con las correspondien- tes reservas, en las Bases Específicas de la convocatoria. 2. Barne-igoerarako plazen erreserbatik datozen hauta- 2. Las y los aspirantes procedentes de la reserva destina-gaiek, dagozkion azterketak gainditzen badituzte, deialdi honen lan- da a promoción interna que superen las pruebas correspondien-postu hutsak betetzeko lehentasuna izango dute beti, gainerako hau- tes tendrán, en todo caso, preferencia sobre el resto de las y lostagaien aurrean. aspirantes para cubrir los puestos de trabajo vacantes asociados a la presente convocatoria. Barne igoerarako erreserbatutako plazak bete gabe gelditzen Si las vacantes reservadas a promoción interna quedaran desier-badira, haietara inor aurkeztu ez delako, hautagaiek azterketak gain- tas por falta de concurrencia, por no haber obtenido las y los aspi-ditzeko eskatutako gutxieneko puntuazioa lortu ez dutelako edo biga- rantes la puntuación mínima exigida para la superación de las corres-rren oinarriko betekizunak betetzen ez dituztelako, txanda askeko pondientes pruebas o por no cumplir los requisitos de la base segunda,gainerako hautagaiei eskainitako plazei metatuko zaizkie. se acumularán a las ofrecidas al resto de aspirantes de turno libre. Desgaitasuna duten pertsonentzat gordetako barne igoerako Las plazas reservadas al turno de promoción interna para per-plazaren bat bete gabe geratzen bada, barne igoerako txanda arrun- sonas con discapacidad que resulten vacantes acrecentarán lastean eskaintzen diren plazei gehituko zaizkie. ofrecidas en el turno ordinario de promoción interna. 3. Desgaitasunen bat duten hautagaietako batek desgaita- 3. En el supuesto de que alguna de las personas aspiran- cve: BAO-BOB-2012a095sunen bat duten pertsonentzat gordetako txandara aurkeztu eta ari- tes con discapacidad que se haya presentado por el turno de reser-keta egokiak gainditu baditu, baina plazarik lortu ez badu eta txan- va de personas con discapacidad superase los ejercicios corres-da askeko beste hautagai batzuek lortutako puntuazioa baino pondientes, pero no obtuviera plaza y su puntuación fuera superiorhandiagoa lortu badu, txanda askean sartuko da, lortu duen pun- a la obtenida por otras u otros aspirantes del turno libre será inclui-tuazioaren hurrenkeraren arabera. do por su orden de puntuación en dicho turno. Desgaitasunen bat duten pertsonentzat gordetako eta bete- Si las plazas reservadas y que han sido cubiertas por perso-tako plazek dei egindako plaza guztien ehuneko hiru gainditzen ez nas con discapacidad no alcanzaran la tasa del tres por ciento debadute, bete ez diren plazak hurrengo Lan Publikoaren Eskaintzaren las plazas totales convocadas, las plazas no cubiertas se acumu-
 7. 7. BAO. 95. zk. 2012, maiatzak 18. Ostirala — 11423 — BOB núm. 95. Viernes, 18 de mayo de 2012ehuneko bosteko kupoari batuko zaizkio, ehuneko hamarreko gehie- larán al cupo del cinco por ciento de la Oferta de Empleo Públiconeko mugarekin. siguiente, con un límite máximo del diez por ciento. 4. Nolanahi ere, derrigorrezko hizkuntz eskakizuna ezarria 4. En cualquier caso, las plazas convocadas cuyo puesto aso-duten deialdiko plazak ezin izango dituzte hornitu hizkuntz eska- ciado tuviera establecido un determinado perfil lingüístico preceptivo,kizun hori oinarri hauetan ezarrita dagoen bezala egiaztatzen ez no podrán ser provistas por aspirantes que no hubieran acredita-duten hautagaiek. do su cumplimiento en la forma prevista en estas Bases. 5. Apirilaren 12ko 7/2007 Legearen 61.8 artikuluaren arabera, 5. El Tribunal, de acuerdo con el artículo 61.8 de la Ley 7/2007,epaimahaiak ezin izango ditu deialdiko lanpostuen kopurua baino de 12 de abril, no podrá declarar seleccionados a un número mayorhautagai gehiago izendatu, salbu eta deialdiak berak aukera hori de aspirantes que el de plazas convocadas, excepto cuando asíjasotzen badu. lo prevea la propia convocatoria. 6. Halaber, Bizkaiko Foru Aldundiaren zerbitzupeko langile- 6. Asimismo, se declara el compromiso con el principioak sartzeko prozedura gidatzen duen sexuen arteko aukera ber- de igualdad de oportunidades entre sexos, que inspira el procedi-dintasuna deritzon printzipioarekiko konpromisoa adierazi da. miento del ingreso de personal al servicio de la Diputación Foral de Bizkaia.Bigarrena.—Hautagaiek bete behar dituzten baldintzak edo betekizu- Segunda.—Condiciones o requisitos que deben reunir las y los aspi- nak rantes 1. Honako hauek dira: 1. Son los siguientes: a) Honako baldintza hauetarakoren bat betetzea: a) Darse alguna de las siguientes circunstancias: — Norbera edo ezkontidea Europako Batasuneko herritarra iza- — Ser ciudadano o ciudadana de la Unión Europea o su cón- tea, betiere zuzenbidez banatuta ez badaude, bai eta hau- yuge, siempre que no estén separados de derecho, así como tagaiaren edo haren ezkontidearen ondorengoak izatea, sus descendientes y los de su cónyuge siempre que no estén zuzenbidez banatuta ez badaude, hogeita bat urtetik behe- separados de derecho, sean menores de veintiún años o rakoa edo adin hori baino gehiago izanik gurasoen mende mayores de dicha edad dependientes. bizi badira oraindik. — Europar Batasunak idatzitako eta Espainiak berretsitako — Estar incluido/a en el ámbito de aplicación de los Tratados nazioarteko hitzarmenen ezarpen-esparruaren barruan Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados egotea, baldin eta esparru horietan langileen joan-etorri askea por España en los que sea de aplicación la libre circulación ezar badaiteke. de trabajadores. b) Hamasei (16) urte beteta izatea, baina derrigorrezko b) Tener cumplidos dieciséis (16) años de edad y no habererretirorako adina ez izatea. alcanzado la edad de jubilación forzosa. c) Zereginak betetzeko gaitasun funtzionala izatea. Minus- c) Poseer capacidad funcional para el desempeño de las tare-baliatuak Gizarteratzeko apirilaren 7ko 13/1982 Legearen 38.3 arti- as. En virtud de lo dispuesto en el artículo 38.3 de la Ley 13/1982,kuluan xedatzen dena dela bide, desgaitasunen bat duten hauta- de 7 de abril, de Integración Social de Minusválidos, las y los aspi-gaiek eginkizun egokiak burutzeko gaitasun funtzionala dutela rantes que sean personas con discapacidad deberán acreditar, pose-egiaztatu beharko dute. Bizkaiko Foru Aldundiko Ebaluazio eta Orien- er dicha capacidad funcional para el ejercicio de las funciones corres-tazio Zerbitzuko Ezintasuna Baloratzeko Atalak emandako txosten pondientes. La acreditación se llevará a cabo mediante dictamenloteslearen bidez egingo da egiaztapen hori. vinculante emitido por la Sección de Valoración de la Discapaci- dad del Servicio de Valoración y Orientación de la Diputación Foral de Bizkaia. d) Diziplina-espediente bidez baztertua ez izatea ezein d) No haber sido separada o separado, mediante expedien-administrazio publikotako zerbitzutik edo ezein autonomia erkide- te disciplinario, del servicio de cualquiera de las Administracionesgotako konstituzio edo estatutu organoetako zerbitzutik. Halaber, Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de lasez egotea epailearen ebazpen bidez erabat gaitasungabetuta edo Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta ogaitasungabetze bereziaren kasuan enplegu edo kargu publikoak especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial obetetzeko edo funtzionarioen kidegoan edo eskalan sartzeko. Bes- para el acceso al cuerpo o escala de funcionario. En el caso dete estaturen bateko nazionalitatea izanez gero, ez egotea gaita- ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitada o inhabilita-sungabetuta edo pareko egoeraren batean, eta ez egotea dizipli- do o en situación equivalente ni haber sido sometida o sometidona-zehapenaren edo parekoren baten mende jatorrizko estatuan a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, engorago aipatutako baldintza beretan enplegu publikora sartzeko. los mismos términos el acceso al empleo público. e) Eskatzen den titulazioa izatea. Atzerrian lortutako titula- e) Poseer la titulación exigida. Los y las aspirantes con titu-zioak dituzten hautagaiek baliozkotze egokiaren edo, hala bada- laciones obtenidas en el extranjero deberán acreditar que están engokio, homologazioaren egiaztagiriaren jabe direla egiaztatu posesión de la correspondiente convalidación o de la credencialbeharko dute. que acredite, en su caso, la homologación. 2. Barne igoerarako eta desgaitasuna duten pertsonen bar- 2. Las y los aspirantes que concurran a las plazas reserva-ne igoerarako gordetako plazetara aurkezten diren hautagaiek jato- das a promoción interna y promoción interna para personas conrrizko plazan jarduneko zerbitzuan edo zerbitzu berezien egoeran discapacidad deberán hallarse en situación de servicio activo o ser-egon beharko dute, eta beharkizun hauek bete beharko dituzte. vicios especiales en la plaza de procedencia y cumplir con los siguien- tes requisitos: a) Deialdiaren oinarri berezietan xedatutakoarekin bat etorriz, a) Hallarse integrada o integrado en el funcionariado de carre-Bizkaiko Foru Aldundiko karrerako funtzionarioen artean egotea, ra de la Diputación Foral de Bizkaia en alguna de las escalas exis-gaur egun dauden eskaletariko batean, lortu nahi duten plazaren tentes, en la plaza del grupo o subgrupo de clasificación inme- cve: BAO-BOB-2012a095berehalako beheragoko sailkapeneko taldeko edo azpitaldeko pla- diatamente inferior a la que aspiren, o del mismo grupo o subgrupo,za batean, edo talde edo azpitalde bereko plaza batean. de conformidad con las Bases Específicas de la convocatoria. b) Bizkaiko Foru Aldundian karrerako funtzionario legez b) Haber completado dos años de servicios en la plaza dejatorrizko plazan bi urteko zerbitzu-aldia beteta edukitzea. procedencia en el funcionariado de carrera de la Diputación Foral de Bizkaia. c) Lortu nahi den plaza lortzeko ezartzen diren titulazioa edo c) Poseer la titulación o antigüedad requerida y el resto deantzinatasuna izatea eta gainerako betekizunak betetzea. los requisitos establecidos para el acceso a la plaza aspirada.
 8. 8. BAO. 95. zk. 2012, maiatzak 18. Ostirala — 11424 — BOB núm. 95. Viernes, 18 de mayo de 2012 3. Su-itzaltze eta salbamendu zerbitzuetako langileek barne 3. Para el acceso, mediante promoción interna, del perso-igoerarako gordetako lanpostuetara aurkezteko betekizun hauek nal de servicios de prevención y extinción de incendios y salvamento,bete beharko dituzte: se deberán cubrir los siguientes requisitos: a) Jarduneko zerbitzuan edo zerbitzu berezietan egotea behe- a) Hallarse en servicio activo o servicios especiales en la cate-ragoko berehalako kategorian. goría inmediatamente inferior. b) Kategoria horretan benetan 3 urteko zerbitzu-aldia bete- b) Haber completado 3 años de servicio efectivo en la misma.ta edukitzea. c) Hutsegite larri edo oso larri bat dela-eta zigortuta ez ego- c) No haber sido sancionado por la comisión de falta gravetea, salbu eta ezarritako zigor hori baliogabetzea lortu ez bada. o muy grave salvo que se hubiera obtenido la cancelación de la sanción impuesta. 4. Desgaitasunen bat duten pertsonentzat gordetako plazetan 4. Quienes concurran a las plazas reservadas con disca-lehiatzen direnek legezko izaera hori eduki behar dute aitortua, %33ko pacidad deberán tener reconocida la condición de tales, con dis-portzentajean edo altuagoan. Nolanahi ere, honako kasu hauetan capacidad de grado igual o superior al 33%. En todo caso, se con-joko da %33ko edo hortik gorako minusbaliotasun maila frogatu- siderarán que presentan un grado de discapacidad en grado igualta dagoela: ezintasun iraunkor oso bat dela eta pentsio bat aitor- o superior al 33% los y las pensionistas de la Seguridad Social quetua duten Gizarte Segurantzako pentsiodunen kasuan, eta zerbi- tengan reconocida una pensión de incapacidad permanente en gra-tzurako ezintasun iraunkorragatik edo ezgaitasunagatik erretiro do de total y a los y las pensionistas de clases pasivas que ten-pentsio bat aitortua duten klase pasiboetako pentsiodunen kasuan. gan reconocida una pensión de jubilación o de retiro por incapa- cidad permanente para el servicio o inutilidad. 5. Betekizun horiek guztiak eskaera-orriak aurkezteko epea 5. Todos los requisitos anteriores deberán poseerse el díaamaitzen den egunean eduki beharko dira. Eta guztiak eduki beharko en que finalice el plazo de presentación de instancias. Asimismodira hautaketa-prozesuan zehar, harik eta izendapena jaso artean. deberán poseerse todos ellos durante el procedimiento de selec- ción hasta el momento del nombramiento.Hirugarrena.—Eskaera-orriak Tercera.—Instancias1. Eskabide-orrien ereduan 1. Forma Eskaera-orriak eredu ofizial normalizatuaren araberakoak Las instancias se ajustarán al modelo oficial y normalizado queizango dira; eredu hori oinarri hauen I. eranskinean jasotzen da, figura como Anexo I a la presente y que será facilitado gratuitamenteeta hautagaiek doan eskuratu ahal izango dute, Bizkaiko Foru Aldun- en cualquiera de los Registros Generales Departamentales de ladiaren sailetako edozein erregistro orokorretan, edo Foru Liburu- Diputación Foral de Bizkaia o en la Oficina de Información, sita lategiaren beheko solairuan dagoen Laguntza Bulegoan (Diputazio planta baja de la Biblioteca Foral ubicada en la calle Diputación,kalea, 7. 48009 Bilbo). 7 de Bilbao, C.P. 48009. El modelo también se encuentra disponi- ble en la página web www.bizkaia.net (oferta de empleo público). Onartuak izan daitezen eta, hala denean, aukera-saio egokietan Para ser admitidas o admitidos y, en su caso, tomar parte enparte-hartzeko aukera izan dezaten, hautagaiek nahikoa izango dute las pruebas selectivas correspondientes, bastará con que las y loseskaera-orrian eskatzen diren baldintza guzti-guztiak eskaera-orriak aspirantes manifiesten en su instancia que reúnen todas y cadaaurkezteko epea iraungitzen den egunean betetzen dituztela adie- una de las condiciones exigidas, referidas siempre a la fecha deraztea. expiración del plazo señalado para la presentación de instancias. Eskaera-orriarekin batera, honako hauek aurkeztu beharko dira A la instancia se acompañará únicamente:bakarrik: a) Nortasun Agiri Nazionalaren fotokopia edo, atzerritarra iza- a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad o docu-nez gero, haren pareko agiri batena. mento equivalente en caso de ser extranjero. b) Barne igoerako sistemaren bidez parte hartzen duten hau- b) Los y las aspirantes que participen por el sistema de pro-tagaiek Foru Aldundiko Langileak Kudeatzeko Zerbitzuak emandako moción interna deberán aportar certificación expedida por el Ser-ziurtagiri bat aurkeztu beharko dute, hautagaiak karrerako funtzionario vicio de Gestión de Personal de la Diputación Foral, en la que selegez bete dituen zerbitzuei buruzko datuak (eskala, azpieskala eta, acrediten los datos referidos a los servicios prestados en el fun-hala denean, mota eta espezialitateak aipatuz) egiaztatuko dituena. cionariado de carrera en las correspondientes Escalas, Subesca- las y, en su caso, Clase y Especialidad. c) Deialdiaren oinarri berezietan eskaturiko titulua edo hura c) El título o los derechos abonados para obtenerlo, exigidolortzeko eskubideak ordainduta daudela egiaztatzen duen agiria. en las Bases Específicas de la convocatoria. d) Aurkezten diren merezimenduen zerrenda. d) Relación de méritos alegados. Hautaketa-prozesuan eskatutako gainerako agiriak zortziga- La presentación del resto de documentación que requiera elrren eta hamahirugarren oinarrietan aipatzen den eran bakarrik aur- proceso selectivo se realizará, exclusivamente, como se indica enkez daitezke. las Bases Octava y Decimotercera. Eskaera-orriaren lauki egokian zein txandatan parte hartu nahi En el recuadro correspondiente de la instancia se deberá seña-den adierazi beharko da: lar el turno por el que se desea participar: a) Askea. a) Libre. b) Barne igoera. b) Promoción interna. c) Desgaitasunen bat duten pertsonak. c) Personas con discapacidad. d) Desgaitasunen bat duten pentsonentzako barne igoera. d) Promoción interna para personas con discapacidad. cve: BAO-BOB-2012a095 Lau txanda horietatik batean bakarrik parte har daiteke. Sólo se podrá participar por uno de los cuatro citados turnos. Desgaitasunen bat duten pertsonentzako txandaren bidez eta Quienes concurran por el turno de personas con discapaci-desgaitasunen bat duten pertsonentzako barne igoerako txanda- dad y al turno de promoción interna para personas con discapa-ren bidez lehiatzen direnek denbora edo/eta baliabide mailako ego- cidad, deberán señalar si solicitan adaptaciones de tiempo y/okitzapenak behar dituzten adierazi behar dute. medios, indicando el motivo de las mismas. Eskaera-orriaren 4. atalean azterketa euskaraz egin nahi den En el epígrafe 4 de la instancia se expresará si se desea rea-adierazi beharko da. lizar el examen de euskera.
 9. 9. BAO. 95. zk. 2012, maiatzak 18. Ostirala — 11425 — BOB núm. 95. Viernes, 18 de mayo de 20122. Eskaera-orriak aurkezteko tokia 2. Lugar de presentación de instancias Eskaera-orriak Bizkaiko Foru Aldundiaren sailetako erregistro Las instancias podrán presentarse en cualquiera de losorokorretako edozeinetan aurkez daitezke; bestela Herri Adminis- Registros Generales Departamentales de la Diputación Foral detrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erki- Bizkaia; en los lugares determinados por el artículo 38.4 de la Leydearen 26ko 30/1992 Legearen (aurrerantzean 30/1992 Legea) 38.4 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas yartikuluan ezartzen diren lekuetako edozeinetan; baita baliabide elek- del Procedimiento Administrativo Común (en adelante Ley 30/1992);tronikoak erabilita, www.bizkaia.net (Lan Publikoaren Eskaintza) web así como mediante medios electrónicos en la dirección webgunearen bidez. Azken aukera hautatuz gero, eskaera-orriek www.bizkaia.net (oferta de empleo público). En este último casoeskaera-orri tradizionalak izango lituzkeen datu berberak izango dituz- las instancias deberán contener los mismos datos que la instan-te, eta, fisikoki aurkeztuz gero, aurkeztuko liratekeen agiri berbe- cia tradicional y se deberá adjuntar escaneada la misma docu-rak jasoko dituzte, eskaneatuta. mentación que se si presentase físicamente.3. Eskaera-orriak aurkezteko epea 3. Plazo de presentación de instancias Eskaera-orriak hogei (20) egun balioduneko epearen barruan Deberán presentarse en el plazo de veinte (20) días hábilesaurkeztu beharko dira, deialdiaren laburpena «Estatuko Aldizkari a partir del siguiente al de la publicación del extracto de la convo-Ofizialean» argitaratzen den egunaren biharamunetik zenbatuta. catoria en el «Boletín Oficial del Estado».4. Eskaera-orrietako akatsak 4. Defectos de las instancias Eskaera-orriak azaldutako epearen barruan eta eran ez aur- La no presentación de la solicitud en tiempo y forma supon-kezteak hautagaia baztertuta geratzea ekarriko luke. drá la exclusión de la persona aspirante. Halere, azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 71. artikuluarekin No obstante, de conformidad con el artículo 71 de la Leybat etorriz, eskaera-orrietan akatsik egonez gero, iragarkia jarriko 30/1992, de 26 de noviembre, en el supuesto de defectos en lasda «Bizkaiko Aldizkari Ofizialean» eta Foru Aldundiaren iragarki- instancias se requerirá a la persona interesada mediante anunciooholean zein www.bizkaia.net (Lan Publikoaren Eskaintza) web gune- en el «Boletín Oficial de Bizkaia» y en el Tablón de Anuncios dean, interesdunak hamar eguneko epean akatsa zuzen dezan, eta esta Diputación Foral y en la página web www.bizkaia.net (ofertaohartaraziko zaio ezen, hala egiten ez badu, eskabidean atzera egin- de empleo público), para que, en el plazo de diez días, subsanedakotzan joko dela, aurretik hartarako ebazpena eman eta gero. la falta o defecto de que adolezca la instancia con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistida de su petición, previa resolución dictada al efecto.Laugarrena.—Hautagaien onarpena Cuarta.—Admisión de candidaturas 1. Eskaera-orriak aurkezteko epea amaitu eta gero, Lehen- 1. Expirado el plazo de presentación de instancias el Ilmo.dakaritzako foru diputatuak onartu eta baztertu diren hautagaien Diputado Foral de Presidencia dictará Orden Foral aprobando laszerrendak onetsiko ditu, foru agindu baten bidez, eta «Bizkaiko Aldiz- listas de admisiones y exclusiones que se publicará en el Boletínkari Ofizialean» (aurrerantzean «Bizkaiko Aldizkari Ofizialean»), Biz- Oficial de Bizkaia, en el Tablón de anuncios de la Diputación Foralkaiko Foru Aldundiaren iragarki-oholean (Kale Nagusia, 25. Bilbo) de Bizkaia sito en la calle Gran Vía, 25 de Bilbao, y en la páginaeta Foru Aldundiaren www.bizkaia.net web gunean argitaratuko ditu. web www.bizkaia.net. Zerrenda horietan honakoak agerraraziko dira: hautagaien ize- En estas listas constará el nombre y dos apellidos de las can-na eta bi deitura, nortasun agiri nazionalaren zenbakia eta, behar didatas y los candidatos, el número del Documento Nacional dedenean, ez onartzeko arrazoia. Identidad y, en su caso, la causa de la no admisión. 2. Onartuen eta baztertuen zerrendak onartuko dituen foru 2. Contra la Orden Foral que apruebe las listas de admisio-aginduaren aurka, aukerako berraztertze-errekurtsoa jarri ahal izan- nes y exclusiones podrá interponerse recurso potestativo dego zaio Lehendakaritzeko foru diputatuari, hilabeteko epean, foru reposición ante el Ilmo. Diputado Foral de Presidencia en el plazoagindu hori «Bizkaiko Aldizkari Ofizialean» argitaratu eta bihara- de un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación enmunetik aurrera. el «Boletín Oficial de Bizkaia». Hautagaiek aurkeztutako errekurtsoa ariketak egin behar Si en la fecha de celebración de las pruebas no se hubieradiren egunerako ebatzi gabe badago, interesdunek kautelaz egin resuelto el recurso interpuesto, las y los interesados podrán rea-ahal izango dituzte ariketak. Kautelaz egindako ariketek ez dute balio- lizar las pruebas cautelarmente. Los ejercicios realizados de for-rik izango errekurtsoa ezetsiz gero. ma cautelar no tendrán validez alguna caso de que el recurso resul- te desestimado.Bosgarrena.—Epaimahaiaren osaera, eraketa eta jarduna Quinta.—Composición, constitución y actuación del Tribunal Calificador1. Osaera 1. Composición 1.1. Hautagaiak epaitu behar dituzten epaimahaiek kide titu- 1.1. Los Tribunales que han de juzgar la selección de las ylarrak eta ordezkoak izango dituzte, era honetara: los aspirantes estarán compuestos por miembros titulares o suplentes de la siguiente forma: Epaimahaiburua: Presidencia: — Bizkaiko Foru Aldundiko karrerako funtzionario bat. — Una persona funcionaria de carrera de la Diputación Foral de Bizkaia. Epaimahaikideak: Vocalías: — Bizkaiko Foru Aldundiko karrerako hiru funtzionario. — Tres personas funcionarias de carrera de la Diputación Foral de Bizkaia. — Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundeak izendatutako per- — Una persona designada por el Instituto Vasco de Adminis- cve: BAO-BOB-2012a095 tsona bat. tración Pública. Idazkaria: Secretaría: — Bizkaiko Foru Aldundiko karrerako funtzionario bat. — Una persona funcionaria de carrera de la Diputación Foral de Bizkaia. Epaimahaiak osatzeko orduan, Euskal Funtzio Publikoari En su composición se garantizarán el principio de especiali-buruzko uztailaren 6ko 6/1989 Legearen (aurrerantzean 6/1989 dad recogido en el artículo 31.2 de la Ley 6/1989, de 6 de julio, deLegea) 31.2. artikuluan jasotako espezialitatearen printzipioa ber- la Función Pública Vasca (en adelante Ley 6/1989) y el de repre-
 10. 10. BAO. 95. zk. 2012, maiatzak 18. Ostirala — 11426 — BOB núm. 95. Viernes, 18 de mayo de 2012matuko da, baita Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsai- sentación equilibrada contenido en el artículo 20.4 de la Ley 4/2005,laren 18ko 4/2005 Legearen (aurrerantzean 4/2005 Legea) 20.4. de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres (en ade-artikuluan jasotako ordezkaritza orekatuarena ere. lante, Ley 4/2005). 1.2. Deialdia argitaratu aurreko bost (5) urteetan aukerake- 1.2. No podrán formar parte del Tribunal quienes hubieranta-prozesuetarako hautagaiak prestatzeko zereginetan ibili direnek realizado tareas de preparación de aspirantes a procesos selec-ezin izango dute epaimahaian parte hartu. tivos en los cinco (5) años anteriores a la publicación de la con- vocatoria. 1.3. Lehendakaritzako foru diputatuak izendatuko ditu epai- 1.3. El nombramiento de las personas que formen parte delmahaia osatuko duten pertsonak, foru dekretu bidez, eta kide horien Tribunal se realizará por Orden Foral del Diputado Foral de Presi-izen-zerrenda «Bizkaiko Aldizkari Ofizialean» argitaratuko da, dencia y la relación nominal de las mismas se publicará en el «Bole-onartu eta baztertutako hautagaiei buruzko foru aginduarekin batera. tín Oficial de Bizkaia», junto con la Orden Foral de admisiones y exclusiones. 1.4. Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundeak epaimahai kali- 1.4. Sin perjuicio de la designación que realice el Instituto Vas-fikatzaileak osatzeko pertsona bat izendatuko du; baina, horrez gain, co de la Administración Pública para la conformación de los Tribunaleserakundeko kideak ere izendatuko ditu deialdian eskatzen diren hiz- calificadores, dicho Instituto designará, asimismo, a aquéllas o aqué-kuntz eskakizunak egiaztatzeko azterketetan epaimahaiko kideak llos de sus miembros que formarán parte de los Tribunales en lasizan daitezen. pruebas destinadas a la acreditación de los perfiles lingüísticos exi- gidos en la convocatoria. 1.5. Epaimahaiak, edozelan ere, aholkulari espezialistak edu- 1.5. En cualquier caso, el Tribunal podrá asesorarse por espe-ki ahal izango ditu epaimahaikideekin batera lankidetzan aritzeko. cialistas que colaboren con sus miembros, colaboración que en todoHala ere, lankidetza hori nork bere espezialitate teknikoetan jar- caso se limitará al ejercicio de sus especialidades técnicas.dutera mugatuko da.2. Abstentzioa eta errekusazioa 2. Abstención y recusación Epaimahaiko kideek uko egin beharko diote parte hartzeari, Las y los miembros del Tribunal deberán abstenerse de inter-azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 28. artikuluan xedatutako ingu- venir cuando concurra alguna de las causas previstas en el artícu-ruabarretariko bat gertatzen bada. Halakorik gertatuz gero, hautagaiek lo 28 de la Ley 30/1992. Así mismo, las personas aspirantes podránerrekusatu ahal izango dituzte epaimahaiko kide horiek, Lehen- instar su recusación, ante el Ilmo. Diputado Foral de Presidencia,dakaritzako foru diputatuaren aurrean. cuando concurra alguna de dichas circunstancias.3. Eraketa 3. Constitución Epaimahaia ezin izango da eratu, ezta jardunean aritu ere, El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia, comogutxienez epaimahaiburua eta idazkaria, edo haien ordezkoak, eta mínimo, de quienes ocupen la Presidencia y Secretaría, o perso-kideen erdiak gutxienez bertaratzen ez badira. Idazkari jardun behar nas que los sustituyan, y de la mitad, al menos, de sus miembros.duena ez da horretarako zenbatuko. Del cómputo se exceptúa a quien actúe como Secretaria o Secre- tario.4. Jarduna 4. Actuación 4.1. Epaimahaiko kide guztiek hitz egiteko eta botoa ema- 4.1. Todas y todos los miembros del Tribunal tendrán voz yteko eskubidea izango dute, idazkari dihardunak izan ezik; hark hitz voto, menos quien ocupe la Secretaría que tendrá voz pero no voto.egiteko eskubidea izango du, baina ez botoa emateko. 4.2. Epaimahaiak gehiengoz hartuko ditu erabakiak. 4.2. Los acuerdos del Tribunal se adoptarán por mayoría de votos. 4.3. Berriemate eta gainerako gorabeheretarako, epaimahaiak 4.3. A los efectos de comunicaciones y demás incidenciasForu Jauregian izango du egoitza (Kale Nagusia, 25, 48009-Bilbo). el Tribunal tendrá su sede en el Palacio Foral, Gran Vía, 25, Bil- bao 48009. 4.4. Epaimahaiak ahalmena izango du oinarri hauetan eta 4.4. El Tribunal queda facultado para resolver las dudas queEpaimahaien Jardunbideari buruzko Eskuliburuan aurrez ikusita ez se planteen en todo lo no previsto en las presentes Bases y en eldauden zalantzak ebazteko eta deialdi hau egoki bideratzeko beha- Manual de Funcionamiento de Tribunales y para tomar los acuer-rrezko erabakiak hartzeko. dos necesarios para el buen orden en el desarrollo de esta con- vocatoria. 4.5. Epaimahaiak nortasuna egiazta dezaten eska diezaie- 4.5. El Tribunal podrá requerir, en cualquier momento del pro-ke hautagaiei hautaketa-prozesuan zehar, edonoiz. ceso selectivo, la acreditación de la identidad de las personas aspi- rantes. 4.6. Epaimahaiak, aukeraketa-prozesuan zehar euren espe- 4.6. El Tribunal garantizará el derecho de las y los aspiran-dientearen berri izateko eskubidea bermatuko die hautagai guztiei. tes al conocimiento de su expediente dentro del proceso selectivo. 4.7. Epaimahaiak konfidentzialtasuna bermatzeko beha- 4.7. El Tribunal adoptará las oportunas medidas para garan-rrezko neurriak hartuko ditu. Azterketak, ahal dela, norenak diren tizar la confidencialidad. La corrección deberá realizarse, exceptojakin barik zuzenduko dira, ahozko azterketak, jendaurrean iraku- en pruebas orales, pruebas escritas con lectura pública o prácti-rri beharreko idatzizko ariketak edo lan praktikoak direnean izan cas de ejecución, procurando preservar el anonimato de las y losezik. examinandos. 4.8. Epaimahaiaren ebazpenen aurka gora jotzeko errekur- 4.8. Contra las resoluciones del Tribunal podrá interponer-tsoa jarri ahal izango zaio Lehendakaritzeko foru diputatuari, hila- se recurso de alzada ante el Ilmo. Diputado Foral de Presidencia cve: BAO-BOB-2012a095beteko epean, ebazpena iragarki-oholean argitaratu eta bihara- en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su publi-munetik aurrera. cación en el tablón de anuncios. 4.9. Jakinarazpenak. Hautaketa-prozesuaren ondoriozko 4.9. Notificaciones.En virtud de lo dispuesto en el artículo 59.6administrazio egintzak, 30/1992 Legearen 59.6 b) artikuluan xeda- b) de la Ley 30/1992, los actos administrativos que deriven del pro-tutakoaren ondoreetarako, Foru Jauregiko iragarki-oholean (Kale cedimiento selectivo serán objeto de publicación en el Tablón deNagusia, 25) eta Bizkaiko Foru Aldundiaren www.bizkaia.net web Anuncios del Palacio Foral, sito en Gran Vía, 25 y en la página webgunean argitaratu behar dira; argitalpen horiek jakinarazpenaren de la Diputación Foral de Bizkaia (www.bizkaia.net), sustituyendoordezko dira eta, beraz, ondorio berak izango dituzte. a la notificación y surtiendo sus mismos efectos.
 11. 11. BAO. 95. zk. 2012, maiatzak 18. Ostirala — 11427 — BOB núm. 95. Viernes, 18 de mayo de 20125. Kalte-ordainak 5. Indemnizaciones Epaimahaietan parte-hartzea dela eta izandako egonaldiek, Las asistencias y colaboraciones por participación en Tribu-lankidetzek eta abarrek zerbitzuen ondoriozko kalte-ordainei nales darán derecho a percibir las indemnizaciones previstas enburuzko Eusko Jaurlaritzaren otsailaren 2ko 16/1993 Dekretuan xeda- el Decreto del Gobierno Vasco 16/1993, de 2 de febrero, sobre Indem-tutako kalte-ordainak jasotzeko eskubidea sortuko dute. nizaciones por Razón de Servicio.Seigarrena.—Hautaketa-prozesua Sexta.—Procedimiento de selección 1. Hautagaiak aukeratzeko lehiaketa-oposizioa erabiliko da, 1. El procedimiento de selección de las y los aspirantes serátxanda ezberdinetan: askea, desgaitasunen bat duten pertsonen- el de concurso-oposición en sus correspondientes turnos: libre, per-tzakoa, barne igoerakoa eta desgaitasunen bat dutenentzako bar- sonas con discapacidad, promoción interna y promoción internane igoerakoa, deialdiko oinarri berezietan xedatutakoaren arabe- para personas con discapacidad, de acuerdo con lo que establezcanra. Aukeraketa-prozeduretan, praktika-aldi bat edo trebakuntzako las Bases Específicas de la convocatoria. En los procesos selec-ikastaro bat gainditu beharra ezarri ahal izango da, betiere deial- tivos podrá establecerse la superación de un período de prácticasdiaren oinarri berezietan ezarritakoaren arabera. o de un curso de formación de acuerdo con lo que establezcan las Bases Específicas de la convocatoria. 2. Deialdiaren oinarri berezietan aipatutako ariketek osatu- 2. La fase de la oposición estará constituida por los ejerci-tako dute oposizio-aldia, eta araudia –hura ezagutzea eskatuko da– cios que se indican en las Bases específicas de la convocatoria ydeialdiaren iragarkia Estatuko Aldizkari Ofizialean argitaratzen den la normativa cuyo conocimiento se exigirá será la vigente a la fechaegunean indarrean dagoena izango da. Oposizioko ariketa guzti- de publicación del anuncio de la convocatoria en el «Boletín Ofi-guztiak gainditzen dituztenek bakarrik gaindituko dute oposizio aldi cial del Estado». Únicamente superarán esta fase quienes aprue-hau. ben todos y cada uno de los ejercicios de que conste. 3. Lehiaketa-aldian –ez da baztertzailea izango eta ezingo 3. La fase de concurso, que no tendrá carácter eliminatorio nida kontuan hartu oposizio-aldiko ariketak gainditzeko– oposizio-aldia podrá tenerse en cuenta para superar los ejercicios de la oposición,gainditu duten hautagaiek aurkeztu eta egiaztatu dituzten merezi- consistirá en el examen y valoración de los méritos alegados y acre-menduak aztertu eta baloratuko dira. Horretarako, hautagai bakoi- ditados por las personas aspirantes que hayan superado la fase detzari puntuazio bat emango zaio deialdian azaltzen diren baremo oposición, asignando a cada una de ellas los puntos que les corres-zehatzen arabera. pondan con arreglo a los baremos específicos de la convocatoria. Ez dira baloratuko emandako epearen barruan egiaztatu No se valorarán méritos distintos a los alegados en la instan-arren eskaera-orriarekin batera adierazi ez diren merezimenduak. cia y debidamente justificados en el plazo otorgado al efecto ni aqué-Era berean, ez dira kontuan hartuko eskabide-orrian adierazi arren llos otros que, alegados en la instancia, sean justificados con pos-egiaztatzeko emandako epeaz kanpo aurkeztu diren merezimen- terioridad a los plazos señalados para presentación de laduak. documentación acreditativa de los mismos. Nolanahi ere, aurkeztutako merezimenduak zenbatzeko erre- En todo caso, la fecha límite de referencia para el cómputo deferentziazko data beti izango da deialdiaren oinarriak Estatuko Aldiz- los méritos que se aleguen será la fecha de publicación del anun-kari Ofizialean argitaratu zireneko eguna. cio de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado». 4. Euskara azterketa nahitaezkoa eta baztertzailea izango 4. El examen de Euskera tendrá carácter obligatorio y eli-da, derrigorrezko hizkuntz eskakizuna ezarria duten plazetan, eta minatorio en el caso de las plazas que lleven aparejado un pues-borondatezkoa eta ez-baztertzailea gainerako plazetan. Nahitaezko to de trabajo con perfil lingüístico preceptivo y voluntario y no eli-euskara-azterketa baztertzailea gainditzen ez duten hautagaiek derri- minatorio en el resto de las plazas. Las y los aspirantes que nogorrezko eskakizun hori ezarria ez duten gainerako lanpostueta- superen o no realicen el examen obligatorio y eliminatorio de Eus-ko hautaketa-prozesuan jarraituko dute; ariketa horretan lortutako kera continuarán con el procedimiento selectivo en aquellas otraskalifikazioa, hala denean, merezimendu gisa zenbatuko zaie. que no lleven aparejados puestos con dicha preceptividad, com- putándose, en su caso, la calificación obtenida en este ejercicio. Bizkaiko Foru Aldundian hizkuntz eskakizunen bat egiaztatu- Quienes tengan acreditado algún perfil lingüístico en la Dipu-ta dutenek ez dute hura berriro egiaztatu behar izango parte har- tación Foral de Bizkaia no tendrán que volver a acreditarlo en eltzen duten hautaketa-prozesuan. proceso selectivo en el que tomen parte.Zazpigarrena.—Aukera-saioen hasiera eta garapena Séptima.—Comienzo y desarrollo de la fase de oposición 1. Hautaketa-prozesuaren lehen urratsa oposizio-aldia izan- 1. El proceso selectivo comienza por la fase de oposición,go da. Lehen ariketaren eguna, ordua eta lekua onartuen eta baz- a cuyo efecto, la fecha, hora y lugar del primer ejercicio se indica-tertuen zerrendak onetsiko dituen Lehendakaritzako foru diputatuaren rán en la Orden Foral del Ilmo. Diputado Foral de Presidencia porforu aginduan adieraziko dira. la que se aprueben las listas de admisiones y exclusiones. 2. Onartuen eta baztertuen zerrendari buruzko foru agindua 2. Desde la publicación de la Orden Foral de admisiones yargitaratzen denetik lehen ariketa egin arte gutxienez bi (2) hila- exclusiones hasta la celebración del primer ejercicio deberá trans-beteko epea igaro behar da. currir un plazo mínimo de dos (2) meses. 3. Estatuko Administrazio Orokorraren Zerbitzuko Langileen 3. El orden de actuación, en su caso, de las y los aspiran-Sarrerako eta Estatuko Administrazio Orokorreko Funtzionario Zibi- tes vendrá determinado conforme al sorteo que se lleve a cabo porlen Lanpostuen Hornidura eta Lanbidezko Sustapeneko Araudi Oro- la Secretaría de Estado para la Administración Pública, de con-korrari buruzko martxoaren 10eko 364/1995 Errege Dekretuaren formidad con lo establecido en el artículo 17 del Real Decreto17. artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz, Administrazio Publiko- 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamentorako Estatuko Idazkaritzak egindako zozketaren arabera zehaztu- General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administraciónko da hautagaiek jarduteko hurrenkera. General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y de Pro- moción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administra- ción General del Estado. cve: BAO-BOB-2012a095 4. Deialdian zozketa horretan ateratako letraz hasten den dei- 4. Si no existieran aspirantes cuyo primer apellido comien-turarik ez badago, hautagaiek jarduteko hurrenkera berehalako ce por la letra resultada en el sorteo, el orden de actuación ven-hurrengo letrek zehaztuko dute. drá indicado por las inmediatas siguientes. 5. Hautagaiei ariketa bakoitzerako deialdi bakarra egingo zaie, 5. Las personas aspirantes serán convocadas para cada ejer-eta bertaratzen ez direnak baztertuta geratuko dira, behar bezala cicio en llamamiento único; siendo excluidas del proceso selecti-frogatu eta epaimahaiak aintzat hartu ezean. vo quienes no comparezcan, salvo en los casos debidamente jus- tificados y libremente apreciados por el Tribunal.

×