ΟΙ ΘΕΟΙ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ

3.709 visualizaciones

Publicado el

Publicado en: Educación
 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

ΟΙ ΘΕΟΙ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ

 1. 1. ΔΙΑ΢
 2. 2. ΔΙΑ΢ Αρχηγόσ των θεών και των ανθρώπων. Θεόσ του ουρανού. Όταν θύμωνε ϋςτελνε αςτραπϋσ ςτουσ θνητούσ.
 3. 3. ΠΟ΢ΕΙΔΩΝΑ΢
 4. 4. ΠΟ΢ΕΙΔΩΝΑ΢ Θεόσ τησ θϊλαςςασ. Όταν θύμωνε χτυπούςε με την τρύαινα του τη θϊλαςςα και ςόκωνε θεόρατα κύματα. Ζούςε ς’ϋνα παλϊτι ςτο βυθό τησ θϊλαςςασ με τη γυναύκα του Αμφιτρύτη. Αδελφόσ του Δύα.
 5. 5. ΑΠΟΛΛΩΝΑ΢
 6. 6. ΑΠΟΛΛΩΝΑ΢ Θεόσ τησ μουςικόσ , τησ μαντικόσ και του φωτόσ Αδελφόσ τησ θεϊσ Άρτεμησ. Γεννόθηκε μαζύ με την αδελφό του ςτη Δόλο όπου εύχε κρυφτεύ η μητϋρα τουσ Λητώ κυνηγημϋνη από την Ήρα.
 7. 7. ΗΦΑΙ΢ΣΟ΢
 8. 8. ΗΦΑΙ΢ΣΟ΢ Θεόσ τησ φωτιϊσ και των μετϊλλων. Ζούςε ςε μια ςπηλιϊ ςτον Όλυμπο, όπου εύχε το εργαςτόριό του. Ήταν κουτςόσ και ϊςχημοσ. Γιοσ του Δύα και τησ Ήρασ
 9. 9. ΕΡΜΗ΢
 10. 10. ΕΡΜΗ΢ Ο ταχυδρόμοσ των θεών. Φορούςε φτερωτϊ ςανδϊλια και πετούςε πϊνω από θϊλαςςεσ και ςτεριϋσ για να μεταφϋρει τα μηνύματα του Δύα. Θεόσ του εμπορύου Συνόδευε τουσ νεκρούσ ςτον κϊτω κόςμο.
 11. 11. ΑΡΗ΢
 12. 12. ΑΡΗ΢ Θεόσ του πολϋμου και του μύςουσ. Φορούςε πϊντα πανοπλύα και του ϊρεςε οι ϊνθρωποι να ϋχουν πόλεμο. Γιοσ του Δύα και τησ Ήρασ. Γυναύκα του εύναι η Αφροδύτη.
 13. 13. ΠΛΟΤΣΩΝΑ΢
 14. 14. ΠΛΟΤΣΩΝΑ΢ Θεόσ του κϊτω κόςμου. Ζούςε ςτον Άδη. Γυναύκα του όταν η Περςεφόνη που την εύχε κλϋψει από την μητϋρα τησ Δόμητρα.
 15. 15. ΔΙΟΝΤ΢Ο΢
 16. 16. ΔΙΟΝΤ΢Ο΢ Θεόσ του αμπελιού και του κραςιού. Του ϊρεςαν τα γλϋντια και οι γιορτϋσ. Ήταν γιοσ του Δύα και τησ Σεμϋλησ. Όταν γεννόθηκε όταν τόςο αδύναμοσ που ο Δύασ τον ϋραψε ςτο πόδι και όταν δυνϊμωςε γεννόθηκε δεύτερη φορϊ.

×