Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
ДЕКЛАРАЦІЯ

про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру

за 20 77 рік

Розділ І. Загальні відомості...
Розділ ІІ. Відомості про доходи
А. Одержані (нараховані) з усіх джерел в Україні

. " - , ,`7 ґ) . А г . 
. Загальна ...
Розділ ІІІ. В омості п о на -

    

 
   
 
  

А. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому п...
Розділ ІУ. Відомості п 0 аиспотні засоби

А Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві...
Розділ У. Відомості про вклади у банках, цінні папери та Інші активи
А. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, ...
Примітка. 1. Декларація Заповнюється і подається особами, зазначеними у пункті 1 і
підпункті "а" пункту 2 частини першої...
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Декларація голови НБУ Валерії Гонтаревої за 2014 рік

18.423 visualizaciones

Publicado el

Декларація голови НБУ Валерії Гонтаревої за 2014 рік

Publicado en: Economía y finanzas
 • Dating for everyone is here: ❶❶❶ http://bit.ly/36cXjBY ❶❶❶
     Responder 
  ¿Estás seguro?    No
  Tu mensaje aparecerá aquí
 • Follow the link, new dating source: ♥♥♥ http://bit.ly/36cXjBY ♥♥♥
     Responder 
  ¿Estás seguro?    No
  Tu mensaje aparecerá aquí

Декларація голови НБУ Валерії Гонтаревої за 2014 рік

 1. 1. ДЕКЛАРАЦІЯ про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 20 77 рік Розділ І. Загальні відомості 1- 'ЙЇзиИЛІ/ г '7 1 Йдгг . і 2? дигёг'т7%= гґи; (прізвище, ім'я. по батькові. реєстраційний номер облікової картки платника податків/ серія та номер паспорта громадянина Україна »у деклараі-па) 2. Місце проживання: (поштовий індекс. область. район. населений пункт. вулиця, номер: будинку. корпусу. квартири декларанта) . І - ` [з у 3- Посад кмда ' (вижила дама/ г . 7, „ Г до* [ггг 414* Реєстраційний номер облікової картки платника податків! серія та номер паспорта громадянина України
 2. 2. Розділ ІІ. Відомості про доходи А. Одержані (нараховані) з усіх джерел в Україні . " - , ,`7 ґ) . А г . . Загальна сума сукупного доходу, гривні, ут. ч. : /36 2 327 7/ . З Ї 179 / ( „її дохід від викладацької, наукової ітворчоі' діяльності, медичної' практики, інструкторської та суддівської практики із спорту (назва затгдУ. Установи тощо. в яких одержано (нараховано) зазначені у цій позиції доходи) інтелектуальної власності *з 1 9. а 10. її 11. 12. 13. 1 14. страхові виплати. страхові відшкодування, викупні суми та пенсійні виплати, що сплачені декпаранту за договором страхування, жавного пенсійного забезпечення та пенсійного вкп д З 7 4 у; дохід від відч ення о омого та не омого майна Ч [ЇЗСЇ 7 530 дїкдї) т» Аз дохід від провадження підприємницької та незалежної професійної __/ _ і. . діяльності - 9081730' дай/ є эїї/ дохід від передачі в оренду (сгрокове володіння та/ або користування) майна інші види доходів не зазначені позиціях 6-19 ЇХ іі „ш і: 16. 17. 18. 19. 20. В. Одержані (нараховані) з джерел за межами України членами сімї декларанта Назва країни РОЄМіР дотдУ тш"ттУт-** т*
 3. 3. Розділ ІІІ. В омості п о на - А. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта, та витрати декпаранта на пидбання такого майна або на кои вання ним Загальна площа Перелік об'єктів Місцезнаходження об'єкта (країна. адреса) придбання у оренду чи на інше право власність користування . д- 23. Земельні ділянки 24. Житлові будинки із *ъ ІІ%ІІ% Квартири _ -- а д. .. _. __: . 26. Садовий (дачний) будинок 27. 28. Інше нерухоме майно Б. Майно, що пееб ває власності, в о нді чи на іншом паві коис ання членів сімї деклаанта 32. Садовий (дачний) будинок 33. Інше нерухоме майно _ --а »--
 4. 4. Розділ ІУ. Відомості п 0 аиспотні засоби А Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування декпаранта, та виграти екпаанта на їх п бання ко и Сума витрат (грн) на Р. 'к випуску придбання оренду чи на інше права у власність користування Ричи/ гг* / ЇІВ/ гкгпгєхїг, /35067 лід ж. є. ___ 0/58/2/ вд: жит діди? ? 5 ж є* Перелік транспортних Марка/ модель (об'єм циліндрів двигуна, засобів куб. см. потужність двигуна. кВт. довжина, см) Автомобілі легкові 36. Автомобілі вантажні (спеціальні) 37. ІІІІІІІІІЕ іІІІіІІІІІ ІІІІІІІІІІ ІІІ ІІІІІІІІІІ 38. марка/ модель (об'єм ципіі-щрів двигуна. куб. см. потужність двигуна. Перелік транспортних засобів Рік випуску кВт. довжина. см) 40. Автомобілі легкові 72% д 341 6976/3547* ' 2117 агдд о 7751721* сї/ г мл 41. Автомобілі вантажні ї, .- (спеціальні) п. 4,* -` _ 44. ї*-
 5. 5. Розділ У. Відомості про вклади у банках, цінні папери та Інші активи А. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності декпаранта, та витрати декпаранта на інансових становах, т. ч. : 28 5 у ` вкпаденихузвітномУроці т” ггг вартістьціннихпаперівжт- т* придеанихузвнномуроца -г - това иства, підп - иємства, о ганізацТ, т. ч. : Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу внеоенихузвігномурош Б. Вклади банках, цінні папеи та інші активи, що пееб ають власності членів сім'ї деклаанта гн Сума коштів на рахунках у банках та інших . -- - д . ,. .-- інансових становах д __, _,_ З Бёдё 51. 52. номгнальнаварпстьцаннихпаперав _ -- Розділ УІ. Відомості про фінансові зобов'язання 53. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу това - иства, підп с иємства, о о ганізації А. Фінансові зобов'язання деклаанта та інші його в ати н оєовальнеста _ неежавне пенсійне забезпечення _ У имання зазначеного оздіпахііі-Х/ майна оЇ-Їд 54176 . А а: погашення основном ипоэики «єди __ Погашенняс мило ентівзапозикою кдитом __ Інші не зазначені озіпахіІІ-У ви ати 7.5.! ) 14620 ввезти Б. Фінансові зобов'язання членів сімї' деклаанта - н Перелік фінансових зобов'язань у тому числі за іоордоном оеовальнеыа а . недежавне __ 61 62. У имання зазначеного о- ілахІІІ-Х/ майна /4767 [їй єз. погашення основноїс ипозиэм еди в- 64- погашення мипо ентів за позикою кедитом д*
 6. 6. Примітка. 1. Декларація Заповнюється і подається особами, зазначеними у пункті 1 і підпункті "а" пункту 2 частини першої статті 4, та особами, зазначеними в абзаці першому частини першої статті 11 Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції". При цьому особами, зазначеними в абзаці першому частини першої статті 11 цього Закону, відомості щодо витрат (вкладів/ внесків) у декларації не зазначаються. 2. Декларант заповнює декларацію власноручно чорнильною або кульковою ручкою синього або чорного кольору таким чином, що забезпечує вільне читання внесених відомостей. 3. У позиції 1 у разі, якщо декларантом у звітному році змінено прізвище, ім'я, по батькові, спочатку зазначається нове прізвище, ім'я, по батькові, а у дужках - попереднє прізвище, ім'я, по батькові. Якщо декларант через свої релігійні переконання відмовився від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомив про це відповідний орган доходів і зборів і має про це відмітку у паспорті громадянина України, - у декларації зазначаються серія та номер паспорта громадянина України. 4. У позиції 2 зазначаються відомості щодо місця проживання із зазначенням адреси житла на кінець звітного року. У разі якщо назва адміністративно-територіальної одиниці (адреса житла) зазнала у звітному році зміни, що не відображено у паспорті громадянина України - декларанта, - зазначається також назва станом на дату заповнення декларації. 5. У позиції 3 зазначається займана декларантом посада або посада, на яку претендує декларант. 6. У позиції 4 зазначаються відомості відповідно до абзацу десятого частини першої статті 1 Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції". 7. Відомості про довжину транспортного засобу зазначаються лише у позиціях 37, 38, 42 і 43. 8. У разі відсутності окремих відомостей у відповідному полі ставиться прочерк. 9. Відомості щодо фінансових сум заокруглюються до гривні. 10. У полі "перерахованого у гривні" у позиціях 21-22 і полі "у тому числі за кордоном" у позиціях 45-64 зазначаються відомості за офіційним курсом гривні до відповідної іноземної валюти, установленим Національним банком України на день проведення фінансової операції. 11. Поле "сума витрат (грн. ) на придбання у власність/ оренду чи на інше право користування" у позиціях 23-28, 35-39 і поле "усього" у позиціях 46, 48, 50, 56, 59 і 62 Заповнюється, якщо разова Витрата (вклад/ внесок) по кожній із зазначених позицій у звітному році дорівнює або перевищує 80 тис. гривень. 111. У полях "Усього" та "у тому числі за кордоном" у позиціях 45-64 зазначається повне найменування банків, інших фінансових установ, товариств, підприємств, організацій тощо, з якими у декпаранта чи членів його сім'ї наявні відповідні відносини. 12. Достовірність внесених до декларації відомостей засвідчується підписом декпаранта та зазначенням дати ії заповнення. 13. Бланки декларації виготовляються у визначеному Кабінетом Міністрів України ПОРЯДКУ.

×