He ho tro quyet dinh

IT
ITIT
Bài 1. Tổng Quan Về Hệ Hỗ Trợ Quyết Định Bộ môn : HTTTQL Khoa : QLCN
NỘI DUNG MÔN HỌC ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
BÀI 1. TỔNG QUAN VỀ DSS ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
1. TIẾP CẬN HỆ THỐNG ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
1. Tiếp cận hệ thống (tt) ,[object Object],[object Object],[object Object]
1. Tiếp cận hệ thống (tt) ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
1. Tiếp cận hệ thống (tt) ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
1. Tiếp cận hệ thống (tt) ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
2. KHÁI NIỆM VỀ DSS ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
2. Khái niệm về DSS (tt) ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
2. Khái niệm về DSS (tt) ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
2. Khái niệm về DSS (tt) ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
2. Khái niệm về DSS (tt) ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
2. Khái niệm về DSS (tt) ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
2. Khái niệm về DSS (tt) ,[object Object],Nhất quán Linh hoạt Hướng đích Quá khứ Hiện tại & tương lai Thời gian tính Hiệu quả Hiệu dụng Mục tiêu Thư ký Quản lý chức năng & nhân viên Người dùng Bị động Chủ động Cách dùng EDP DSS Khía cạnh
2. Khái niệm về DSS (tt) ,[object Object],Quá trình phát triển Keen (1980) Thành phần hệ thống Bonczek et al. (1989) Năng lực hệ thống, khuôn mẫu sử dụng Moore and Chang (1980) Mục tiêu hệ thống, khuôn mẫu sử dụng Alter (1980) Chức năng hệ thống, đặc tính giao tiếp Little (1970) Kiểu bài toán, chức năng hệ thống Gorry & Scott-Morton (1971)
2. Khái niệm về DSS (tt) ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
2. Khái niệm về DSS (tt) ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
2. Khái niệm về DSS (tt) ,[object Object]
2. Khái niệm về DSS (tt) ,[object Object],Cái gì tốt nhất/đủ tốt .. ? What is best/what is good enough .. ? Chọn lựa giải pháp Nếu như ..? What if .. ? Tại sao ..? Why .. ? Đề nghị giải pháp, đánh giá Sẽ là gì ..? What will be ..? Tại sao .. ? Why .. ? Mô hình biểu diễn (cân đối tài chánh), mô hình nhân quả (dự báo, chẩn đoán) Cái gì ..? Tại sao .. ? What is/why .. ? Khả năng phân tích tổng quát Cái gì .. ? What is .. ? Thông tin trạng thái và dữ liệu thô Trả lời câu hỏi DSS cung cấp
3. Tổ chức, nhà quản lý và vấn đề ra quyết định ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],bất định, phi cấu trúc khó tự động hóa BOM Administrative Financial Production Operation Marketing Distribution Research Development
Tổ chức, nhà quản lý và quyết định (tt) ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Tổ chức, nhà quản lý và quyết định (tt) ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Tổ chức, nhà quản lý và quyết định (tt) ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Tổ chức, nhà quản lý và quyết định (tt) ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Tổ chức, nhà quản lý và quyết định (tt) ,[object Object],[object Object],[object Object]
Tổ chức, nhà quản lý và quyết định (tt) ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Tổ chức, nhà quản lý và quyết định (tt) ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
3.4. Khung cảnh của quyết định (Gorry and Scott Morton, 1971) Kiểu điều khiển Vận hành Quản lý Chiến lược Kiểu quyết định Có cấu trúc Nửa cấu trúc Phi cấu trúc MS/OR Trực giác Kinh nghiệm
3.4. Khung cảnh của quyết định (tt)
3.4. Khung cảnh của quyết định (tt) ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
3.4. Khung cảnh của quyết định (tt) ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
3.4. Khung cảnh của quyết định (tt) ,[object Object],[object Object],[object Object]
3.5. Quá trình ra quyết định ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Giai đoạn tìm hiểu Xác định mục tiêu tổ chức Tìm kiếm và tập hợp dữ liệu Nhận diện, xác định chủ thể bài toán, phân loại và phát biểu vấn đề Giai đoạn thiết kế Thiết lập mô hình Lập bảng tiêu chuẩn chọn lựa Tìm kiếm các p/a Tiên đoán và đo lường các kết cục Giai đoạn chọn lựa Giải pháp cho mô hình Phân tích độ nhạy Chọn (các) p/a tốt nhất Hoạch định việc hiện thực Phát biểu vấn đề P hươn g án Giải pháp Hiện thực giải pháp Thực tại Hợp thức mô hình Đơn giản hóa Các giả định Kiểm chứng, kiểm thử giải pháp đề xuất Thất bại Thành công
3.5.1. Giai đoạn Tìm hiểu ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
3.5.2. Giai đoạn Thiết Kế ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
GĐ thiết kế - Đặc tính chung của DSS: mô hình hóa ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Bieán ngoaøi Moâ hình = taäp caùc quan heä Chính saùch vaø raøng buoäc Bieán quyeát ñònh Haøm muïc tieâu
Các thành phần của mô hình ,[object Object],[object Object],Tính năng của máy móc Công nghệ Giá vật liệu Tổng chi phí Mức chất lượng Thỏa mãn của nhân viên Sản phẩm và sản lượng Mức tồn kho Sản xuất Thu nhập của khách hàng Hành động của đối thủ Thị phần Thỏa mãn của khách hàng Ngân sách tiếp thị Địa điểm quảng cáo Tiếp thị Tỷ lệ lạm phát Cạnh tranh Lợi nhuận, rủi ro Suất thu lợi Lời theo cổ phiếu Phương án và tổng mức đầu tư Khi nào và bao lâu Đầu tư tài chánh Biến (3) Biến (2) Biến (1) Lĩnh vực
Cấu trúc mô hình định lượng ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Tiêu chuẩn đánh giá ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Tiêu chuẩn đánh giá (tt) ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Tiêu chuẩn đánh giá (tt) ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
3.5.3. Giai đoạn Chọn lựa ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
GĐ Chọn lựa: tác vụ đánh giá ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
GĐ Chọn lựa: tác vụ đánh giá (tt) ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
3.6. Công nghệ hỗ trợ quyết định theo giai đoạn Tìm hiểu ANN MIS Data mining, OLAP EIS Thiết kế GDSS Management Science ANN Chọn lựa Hiện thực GDSS DSS ES Các giai đoạn (Sprague, R.H, 1980, “A Framework for the development of DSS”)
4. CÁC DẠNG HỆ THÔNG TIN LIÊN QUAN ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
4.Các dạng hệ thông tin liên quan (tt) ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
THÔNG TIN CHO NHU CẦU LÃNH ĐẠO  (nguồn: E.Turban et al, A comparison of EIS, DSS and MIS, 1989) 100 Tổng cộng 6 Khác 3 Thương nghị 17 Cấp phát tài nguyên 32 Quản trị chung (cải tiến hiệu năng) 42 Xử lý sự cố Tỷ trọng Bản chất công việc
ĐẶC ĐIỂM CỦA HỆ THÔNG TIN LÃNH ĐẠO (EIS)  (nguồn: E.Turban et al, A comparison of EIS, DSS and MIS, 1989) ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
EIS trong định nghĩa DSS  (nguồn: E.Turban et al, A comparison of EIS, DSS and MIS, 1989) EIS không dùng mô hình Dùng dữ liệu và mô hình Scott Morton EIS không mở rộng được, không mở rộng mô hình được, dùng ở các thời đoạn định kỳ Có thể mở rộng, hỗ trợ mô hình ra quyết định, dùng ở thời điểm bất kỳ Moore & Change EIS thường không dựa trên mô hình Tập các thủ tục dựa trên mô hình Little EIS thường không qua thích nghi Triển khai DSS qua quá trình thích nghi Keen EIS không có phân hệ giải quyết vấn đề CBIS chứa 3 phân hệ: giải quyết vấn đề … Bonczek et al, Phần EIS Phần DSS liên đới Tác giả
SO SÁNH GIỮA EIS, MIS & DSS  (nguồn: E.Turban et al, A comparison of EIS, DSS and MIS, 1989) Hiệu dụng Hiệu quả Thích hợp cá nhân Lực đẩy Đa dạng, những nơi cần quyết định quản lý Kiểm soát sản xuất; dự báo bán hàng; phân tích tài chánh; quản lý nhân lực Nhận diện vấn đề và cơ hội; đánh giá hiệu năng; phân tích môi trường Các áp dụng Nhà phân tích, chuyên gia, nhà quản lý trung gian Quản lý cấp trung và thấp, đôi khi cấp cao Lãnh đạo cấp cao Người dùng điển hình Phân tích, hỗ trợ quyết định Xử lý thông tin Truy đạt trạng thái Điểm tập trung DSS MIS EIS Hạng mục
SO SÁNH GIỮA EIS, MIS & DSS (tt) Thông tin hỗ trợ các tình huống đặc thù Báo cáo định kỳ và đột xuất; báo cáo ngoại lệ về hoạt động nội tại Thông tin ngoài về khách hàng đối thủ, môi trường; báo cáo định kỳ và đột xuất về hoạt động nội Kiểu thông tin Hỗ trợ ra quyết định nửa cấu trúc và phi cấu trúc; chủ yếu là quyết định dị biệt, đôi khi là quyết định thường xuyên Trực và gián tiếp; chủ yếu là các vấn đề thủ tục có cấu trúc, dùng các mô hình OR tiêu chuẩn và các mô hình khác Gián tiếp; chủ yếu là quyết định phi cấu trúc và mức cao Khả năng hỗ trợ quyết định Đặc biệt Toàn công ty Đặc biệt Cơ sở dữ liệu DSS MIS EIS Hạng mục
SO SÁNH GIỮA EIS, MIS & DSS (tt) Thường được tích hợp Mong muốn Bắt buộc Đồ họa Bắt buộc nếu không có người dùng trung gian Mong muốn Bắt buộc Thân thiện người dùng Cho phép phán xử của cá nhân, khả năng what-if, có vài chọn lựa về giao diện sử dụng Thường được tiêu chuẩn hóa chung Điều chỉnh phù hợp với phong cách ra quyết định của cá nhân; có vài kết quả trình bày khác nhau Thích nghi với từng người dùng riêng rẽ Hoạch định, tổ chức, nhân sự và kiểm soát Kiểm soát Theo dõi và kiểm soát Cách dùng chủ yếu DSS MIS EIS Hạng mục
SO SÁNH GIỮA EIS, MIS & DSS (tt) Hạt nhân của DSS Có sẵn sàng các mô hình tiêu chuẩn; nhưng không đươc quản lý Có thể thêm vào được; thường không có hay rất hạn chế Cơ sở mô hình Được quy định bên trong DSS Tính cứng nhắc của các báo cáo, không thể có các chi tiết nhanh được Truy xuất tức thời đến các chi tiết của các bảng tổng kết Hỗ trợ thông tin chi tiết Thông tin cung cấp bởi EIS và/hay MIS là nhập lượng cho DSS Thông tin được cung cấp cho nhóm người dùng đa dạng nhằm xử lý khi cần Lọc và nén thông tin; theo dõi thông tin tới hạn Chế hóa thông tin DSS MIS EIS Hạng mục
SO SÁNH GIỮA EIS, MIS & DSS (tt) Năng lực tính toán lớn; ngôn ngữ mô hình hóa và mô phỏng, bộ tạo sinh DSS và ứng dụng Hướng ứng dụng, báo cáo hiệu năng, khả năng báo cáo mạnh; các mô hình chuẩn của thống kê, tài chánh, kế toán và MS Tương tác; dễ truy đạt nhiều CSDL, truy đạt trực tuyến, khả năng của DBMS phức tạp; các liên kết phức tạp; Đặc điểm gói phần mềm tương ứng Máy lớn, PC, hệ phân bố Máy lớn, PC , hệ phân bố Hệ thống phân bố Phần cứng Người dùng hoặc đơn độc hay kết hợp với các chuyên gia bộ phận IS/IT Nhà cung cấp hay chuyên gia về hệ thông tin (IS) Nhà cung cấp hay chuyên gia về hệ thông tin Xây dựng hệ thống DSS MIS EIS Hạng mục
Quan hệ giữa EIS/DSS (nguồn: Courtesy of Pilot Executive Software, Boston) Các hình ảnh mới Các phương án mới Các kế hoạch vận hành mới Hiệu chỉnh kế hoạch Phân tích phức tạp Hướng nhà phân tích Truy đạt về kỹ thuật Dữ liệu thô Dạng thức phi cấu trúc Phân tích đơn giản Hướng lãnh đạo Truy đạt logic (tổng kết) Dữ liệu chuỗi thời gian Dạng thức chuẩn Phân tích động học (“why”) Theo dõi hiệu năng dựa vào kế hoạch Phân tích cấu trúc Bảng tổng kết Trong và ngoài Tối đa hóa nhận thức Đánh giá hiệu năng (“what”) Xây dựng tương lai Các phương án “what if” Hoàn thiện kế hoạch Xem xét lịch sử Lập kế hoạch DSS EIS
Thuộc tính của các hệ hỗ trợ
Thuộc tính của các hệ hỗ trợ (tt)
5. LƯỢC SỬ DSS & XÂY DỰNG DSS ,[object Object]
VÀI CÁCH PHÂN LOẠI DSS ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Các tiếp cận quyết định theo phong cách nhận thức (nguồn: G.B. Davis, 1974) Xác định các tương đồng hay điểm chung bằng cách so sánh các đối tượng Tìm kiếm các khác biệt theo tình huống rõ rệt và thay đổi theo thời gian Cơ sở suy diễn Quy tình huống về tập cơ sở các chức năng nhân quả Tình huống là tổng thể hữu cơ chứ không là cấu trúc kết thành từ các phần riêng biệt Phạm vi phân tích Mô hình tường minh, thường là định lượng về tình huống Trực giác và cảm quan Tiếp cận phân tích Phân tích hợp lý một cách hình thức Thử-và-sai; hành động tức thời Tìm kiếm Phân tích tình huống quan trọng hơn hành động Ít nhấn mạnh vào phản hồi Hành động quan trọng hơn phân tích tình huống Nhấn mạnh vào phản hồi Tiếp cận học tập Phân tích Heuristic Yếu tố giải quyết vấn đề
Quan hệ ngành ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Các vấn đề liên đới trong xây dựng hệ thống DSS ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
VỀ CHIỀU HƯỚNG CÔNG NGHỆ  ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Bài tập cá nhân & nhóm ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
1 de 70

Recomendados

Hệ thống thông tin quản lý por
Hệ thống thông tin quản lýHệ thống thông tin quản lý
Hệ thống thông tin quản lýHọc Huỳnh Bá
8.3K vistas7 diapositivas
Hỗ trợ ra quyết định por
Hỗ trợ ra quyết địnhHỗ trợ ra quyết định
Hỗ trợ ra quyết địnhlmphuong06
12K vistas30 diapositivas
Đề thi hệ thống thông tin quản lý por
Đề thi hệ thống thông tin quản lýĐề thi hệ thống thông tin quản lý
Đề thi hệ thống thông tin quản lýdlmonline24h
16.6K vistas29 diapositivas
Chương 2: hệ thống thông tin por
Chương 2: hệ thống thông tinChương 2: hệ thống thông tin
Chương 2: hệ thống thông tinThạc sĩ Vũ Ngọc Hiếu
37.7K vistas38 diapositivas
He thong thong tin quan ly por
He thong thong tin quan lyHe thong thong tin quan ly
He thong thong tin quan lyMessenger Tin Nhắn
529 vistas109 diapositivas
Hệ thống thông tin quản lý - Bài 2 Tổng quan về hệ thống thông tin (phần 2) por
Hệ thống thông tin quản lý - Bài 2 Tổng quan về hệ thống thông tin (phần 2)Hệ thống thông tin quản lý - Bài 2 Tổng quan về hệ thống thông tin (phần 2)
Hệ thống thông tin quản lý - Bài 2 Tổng quan về hệ thống thông tin (phần 2)MasterCode.vn
21.8K vistas23 diapositivas

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Đề cương ôn tập hệ thống thông tin quản lý por
Đề cương ôn tập hệ thống thông tin quản lýĐề cương ôn tập hệ thống thông tin quản lý
Đề cương ôn tập hệ thống thông tin quản lýQuách Đại Dương
155.1K vistas40 diapositivas
Phân tích thiết kế HTTT chương 1 por
Phân tích thiết kế HTTT chương 1Phân tích thiết kế HTTT chương 1
Phân tích thiết kế HTTT chương 1vtt167
9.7K vistas84 diapositivas
Nhan thuc ve he dieu hanh doanh nghiep bfo v8 por
Nhan thuc ve he dieu hanh doanh nghiep bfo v8Nhan thuc ve he dieu hanh doanh nghiep bfo v8
Nhan thuc ve he dieu hanh doanh nghiep bfo v8Hieutanda Nguyen Khac Hieu
1.2K vistas71 diapositivas
bai kiem tra he thong thong tin quan ly.docx por
bai kiem tra he thong thong tin quan ly.docxbai kiem tra he thong thong tin quan ly.docx
bai kiem tra he thong thong tin quan ly.docxtnglml2
199 vistas4 diapositivas
Chuong 4 ung dung_cntt_trong_kt por
Chuong 4 ung dung_cntt_trong_ktChuong 4 ung dung_cntt_trong_kt
Chuong 4 ung dung_cntt_trong_kt
6.6K vistas71 diapositivas
Hệ thống thông tin por
Hệ thống thông tinHệ thống thông tin
Hệ thống thông tinvanphong20082002
18.9K vistas76 diapositivas

La actualidad más candente(20)

Đề cương ôn tập hệ thống thông tin quản lý por Quách Đại Dương
Đề cương ôn tập hệ thống thông tin quản lýĐề cương ôn tập hệ thống thông tin quản lý
Đề cương ôn tập hệ thống thông tin quản lý
Quách Đại Dương155.1K vistas
Phân tích thiết kế HTTT chương 1 por vtt167
Phân tích thiết kế HTTT chương 1Phân tích thiết kế HTTT chương 1
Phân tích thiết kế HTTT chương 1
vtt1679.7K vistas
bai kiem tra he thong thong tin quan ly.docx por tnglml2
bai kiem tra he thong thong tin quan ly.docxbai kiem tra he thong thong tin quan ly.docx
bai kiem tra he thong thong tin quan ly.docx
tnglml2199 vistas
Chuong 4 ung dung_cntt_trong_kt por Vũ
Chuong 4 ung dung_cntt_trong_ktChuong 4 ung dung_cntt_trong_kt
Chuong 4 ung dung_cntt_trong_kt
6.6K vistas
Hệ thống thông tin quản lý - Bài 6 Phát triển hệ thống thông tin (phần 1) por MasterCode.vn
Hệ thống thông tin quản lý - Bài 6 Phát triển hệ thống thông tin (phần 1)Hệ thống thông tin quản lý - Bài 6 Phát triển hệ thống thông tin (phần 1)
Hệ thống thông tin quản lý - Bài 6 Phát triển hệ thống thông tin (phần 1)
MasterCode.vn 11.8K vistas
Bài giảng hệ thống thông tin quản lý 2016 por hung le
Bài giảng hệ thống thông tin quản lý 2016Bài giảng hệ thống thông tin quản lý 2016
Bài giảng hệ thống thông tin quản lý 2016
hung le41.4K vistas
Giáo trình hệ thống thông tin quản lý chương 1 por ductran88
Giáo trình hệ thống thông tin quản lý chương 1Giáo trình hệ thống thông tin quản lý chương 1
Giáo trình hệ thống thông tin quản lý chương 1
ductran8812.8K vistas
bài giảng phân tích thiết kệ thống thông tin (hutech) por truong le hung
bài giảng phân tích thiết kệ thống thông tin (hutech)bài giảng phân tích thiết kệ thống thông tin (hutech)
bài giảng phân tích thiết kệ thống thông tin (hutech)
truong le hung3.1K vistas
Hệ thống thông tin quản lý - Bài 1 Nhu cầu thông tin trong doanh nghiệp (phần 1) por MasterCode.vn
Hệ thống thông tin quản lý - Bài 1 Nhu cầu thông tin trong doanh nghiệp (phần 1)Hệ thống thông tin quản lý - Bài 1 Nhu cầu thông tin trong doanh nghiệp (phần 1)
Hệ thống thông tin quản lý - Bài 1 Nhu cầu thông tin trong doanh nghiệp (phần 1)
MasterCode.vn 3.4K vistas
Chuyen de7 por ecafe24g
Chuyen de7Chuyen de7
Chuyen de7
ecafe24g74 vistas
Hệ thống thông tin quản lý - Bài 4 Quản lý HTTT trong doanh nghiệp (phần 2) por MasterCode.vn
Hệ thống thông tin quản lý - Bài 4 Quản lý HTTT trong doanh nghiệp (phần 2)Hệ thống thông tin quản lý - Bài 4 Quản lý HTTT trong doanh nghiệp (phần 2)
Hệ thống thông tin quản lý - Bài 4 Quản lý HTTT trong doanh nghiệp (phần 2)
MasterCode.vn 3.9K vistas
Chương 8: quản trị hệ thống thông tin quản lý như một nguồn lực trong tổ chức por Thạc sĩ Vũ Ngọc Hiếu
Chương 8: quản trị hệ thống thông tin quản lý như một nguồn lực trong tổ chứcChương 8: quản trị hệ thống thông tin quản lý như một nguồn lực trong tổ chức
Chương 8: quản trị hệ thống thông tin quản lý như một nguồn lực trong tổ chức

Destacado

Gioi thieu phan mem quan ly nhan su tien luong comtek.hrm v2 por
Gioi thieu phan mem quan ly nhan su tien luong comtek.hrm v2Gioi thieu phan mem quan ly nhan su tien luong comtek.hrm v2
Gioi thieu phan mem quan ly nhan su tien luong comtek.hrm v2Snoozeloop AF
429 vistas8 diapositivas
RMC-The Social Media Marketing Agency Leader por
RMC-The Social Media Marketing Agency LeaderRMC-The Social Media Marketing Agency Leader
RMC-The Social Media Marketing Agency LeaderJohnnythong
486 vistas28 diapositivas
ke-toan-can-ban por
ke-toan-can-banke-toan-can-ban
ke-toan-can-banSao Chi Lê
306 vistas19 diapositivas
NGUYEN VAN SU_CHIEN LUOC PHAT TRIEN LINH VUC.pdf por
NGUYEN VAN SU_CHIEN LUOC PHAT TRIEN LINH VUC.pdfNGUYEN VAN SU_CHIEN LUOC PHAT TRIEN LINH VUC.pdf
NGUYEN VAN SU_CHIEN LUOC PHAT TRIEN LINH VUC.pdfthanhechip99
1.4K vistas99 diapositivas
Stu nhóm 6 bài tập số 4 - chiến lược chiêu thị - new por
Stu nhóm 6 bài tập số 4 - chiến lược chiêu thị - newStu nhóm 6 bài tập số 4 - chiến lược chiêu thị - new
Stu nhóm 6 bài tập số 4 - chiến lược chiêu thị - newQuảng Cáo Vietnam
4.2K vistas18 diapositivas
Tailieu.vncty.com luan van-thac_sy_co_so_ly_thuyet_de_nang_cao_nang_luc_can... por
Tailieu.vncty.com  luan van-thac_sy_co_so_ly_thuyet_de_nang_cao_nang_luc_can...Tailieu.vncty.com  luan van-thac_sy_co_so_ly_thuyet_de_nang_cao_nang_luc_can...
Tailieu.vncty.com luan van-thac_sy_co_so_ly_thuyet_de_nang_cao_nang_luc_can...Trần Đức Anh
548 vistas15 diapositivas

Destacado(20)

Gioi thieu phan mem quan ly nhan su tien luong comtek.hrm v2 por Snoozeloop AF
Gioi thieu phan mem quan ly nhan su tien luong comtek.hrm v2Gioi thieu phan mem quan ly nhan su tien luong comtek.hrm v2
Gioi thieu phan mem quan ly nhan su tien luong comtek.hrm v2
Snoozeloop AF429 vistas
RMC-The Social Media Marketing Agency Leader por Johnnythong
RMC-The Social Media Marketing Agency LeaderRMC-The Social Media Marketing Agency Leader
RMC-The Social Media Marketing Agency Leader
Johnnythong486 vistas
ke-toan-can-ban por Sao Chi Lê
ke-toan-can-banke-toan-can-ban
ke-toan-can-ban
Sao Chi Lê306 vistas
NGUYEN VAN SU_CHIEN LUOC PHAT TRIEN LINH VUC.pdf por thanhechip99
NGUYEN VAN SU_CHIEN LUOC PHAT TRIEN LINH VUC.pdfNGUYEN VAN SU_CHIEN LUOC PHAT TRIEN LINH VUC.pdf
NGUYEN VAN SU_CHIEN LUOC PHAT TRIEN LINH VUC.pdf
thanhechip991.4K vistas
Stu nhóm 6 bài tập số 4 - chiến lược chiêu thị - new por Quảng Cáo Vietnam
Stu nhóm 6 bài tập số 4 - chiến lược chiêu thị - newStu nhóm 6 bài tập số 4 - chiến lược chiêu thị - new
Stu nhóm 6 bài tập số 4 - chiến lược chiêu thị - new
Quảng Cáo Vietnam4.2K vistas
Tailieu.vncty.com luan van-thac_sy_co_so_ly_thuyet_de_nang_cao_nang_luc_can... por Trần Đức Anh
Tailieu.vncty.com  luan van-thac_sy_co_so_ly_thuyet_de_nang_cao_nang_luc_can...Tailieu.vncty.com  luan van-thac_sy_co_so_ly_thuyet_de_nang_cao_nang_luc_can...
Tailieu.vncty.com luan van-thac_sy_co_so_ly_thuyet_de_nang_cao_nang_luc_can...
Trần Đức Anh548 vistas
Giao trinh ke toan excel co ban por Tran Hoan
Giao trinh ke toan excel co banGiao trinh ke toan excel co ban
Giao trinh ke toan excel co ban
Tran Hoan437 vistas
Hoach dinh ton kho por trishq
Hoach dinh ton khoHoach dinh ton kho
Hoach dinh ton kho
trishq472 vistas
Chapter 6 phan tich nganh va moi truong canh tranh por Ngoc Loan Bui
Chapter 6  phan tich nganh va moi truong canh tranhChapter 6  phan tich nganh va moi truong canh tranh
Chapter 6 phan tich nganh va moi truong canh tranh
Ngoc Loan Bui1.2K vistas
Tailieu.vncty.com hoach dinh chien luoc canh tranh cho cong ty banh keo hai ha por Trần Đức Anh
Tailieu.vncty.com  hoach dinh chien luoc canh tranh cho cong ty banh keo hai haTailieu.vncty.com  hoach dinh chien luoc canh tranh cho cong ty banh keo hai ha
Tailieu.vncty.com hoach dinh chien luoc canh tranh cho cong ty banh keo hai ha
Trần Đức Anh426 vistas
LE TUYET NHUNG_GIAI PHAP HOAN THIEN.pdf por thanhechip99
LE TUYET NHUNG_GIAI PHAP HOAN THIEN.pdfLE TUYET NHUNG_GIAI PHAP HOAN THIEN.pdf
LE TUYET NHUNG_GIAI PHAP HOAN THIEN.pdf
thanhechip991.8K vistas
How to make money on Elance por Nhan Nguyen
How to make money on ElanceHow to make money on Elance
How to make money on Elance
Nhan Nguyen1K vistas
Sai sot ke toan por Ngoc Tran
Sai sot ke toanSai sot ke toan
Sai sot ke toan
Ngoc Tran527 vistas
Nghien cuu thi truong danh cho nha quan tri maketting por ngocquyet_cdt46
Nghien cuu thi truong danh cho nha quan tri makettingNghien cuu thi truong danh cho nha quan tri maketting
Nghien cuu thi truong danh cho nha quan tri maketting
ngocquyet_cdt46455 vistas
Tai lieu on_tap-_ke_toan_tai_chinh_1_8.10.12 por vuthikimthanh
Tai lieu on_tap-_ke_toan_tai_chinh_1_8.10.12Tai lieu on_tap-_ke_toan_tai_chinh_1_8.10.12
Tai lieu on_tap-_ke_toan_tai_chinh_1_8.10.12
vuthikimthanh5.9K vistas
Ke toan tai_chinh_02 por La Lan Anh
Ke toan tai_chinh_02Ke toan tai_chinh_02
Ke toan tai_chinh_02
La Lan Anh250 vistas
Can ho doc than quyen ru nhat LA por IT
Can ho doc than quyen ru nhat LACan ho doc than quyen ru nhat LA
Can ho doc than quyen ru nhat LA
IT308 vistas
Hiep dinh xuat nhap khau go viet nam-eu go hop phap vao eu theo tieu chuan ho... por khanh-itims
Hiep dinh xuat nhap khau go viet nam-eu go hop phap vao eu theo tieu chuan ho...Hiep dinh xuat nhap khau go viet nam-eu go hop phap vao eu theo tieu chuan ho...
Hiep dinh xuat nhap khau go viet nam-eu go hop phap vao eu theo tieu chuan ho...
khanh-itims263 vistas

Similar a He ho tro quyet dinh

thiết kế hệ thống.pdf por
thiết kế hệ thống.pdfthiết kế hệ thống.pdf
thiết kế hệ thống.pdfThunNguynnh12
3 vistas28 diapositivas
PHÂN CỤM DỮ LIỆU TRONG DATAMING.pdf por
PHÂN CỤM DỮ LIỆU TRONG DATAMING.pdfPHÂN CỤM DỮ LIỆU TRONG DATAMING.pdf
PHÂN CỤM DỮ LIỆU TRONG DATAMING.pdfMan_Book
200 vistas48 diapositivas
Chuong 1.ppt por
Chuong 1.pptChuong 1.ppt
Chuong 1.pptPhuongAnh504532
9 vistas18 diapositivas
Giao trinh phan tich thiet ke he thong.pdf por
Giao trinh phan tich thiet ke he thong.pdfGiao trinh phan tich thiet ke he thong.pdf
Giao trinh phan tich thiet ke he thong.pdfTuyenKieu5
8 vistas126 diapositivas
Chuong 1phuong-phap-luan-pttkht por
Chuong 1phuong-phap-luan-pttkhtChuong 1phuong-phap-luan-pttkht
Chuong 1phuong-phap-luan-pttkhtnghia_790a
1.3K vistas56 diapositivas
Quản trị 1 por
Quản trị 1Quản trị 1
Quản trị 1Anh Dũng Lê
1.1K vistas10 diapositivas

Similar a He ho tro quyet dinh(20)

thiết kế hệ thống.pdf por ThunNguynnh12
thiết kế hệ thống.pdfthiết kế hệ thống.pdf
thiết kế hệ thống.pdf
ThunNguynnh123 vistas
PHÂN CỤM DỮ LIỆU TRONG DATAMING.pdf por Man_Book
PHÂN CỤM DỮ LIỆU TRONG DATAMING.pdfPHÂN CỤM DỮ LIỆU TRONG DATAMING.pdf
PHÂN CỤM DỮ LIỆU TRONG DATAMING.pdf
Man_Book200 vistas
Giao trinh phan tich thiet ke he thong.pdf por TuyenKieu5
Giao trinh phan tich thiet ke he thong.pdfGiao trinh phan tich thiet ke he thong.pdf
Giao trinh phan tich thiet ke he thong.pdf
TuyenKieu58 vistas
Chuong 1phuong-phap-luan-pttkht por nghia_790a
Chuong 1phuong-phap-luan-pttkhtChuong 1phuong-phap-luan-pttkht
Chuong 1phuong-phap-luan-pttkht
nghia_790a1.3K vistas
CÁC BÀI TOÁN KHAI PHÁ DỮ LIỆU VÀ ỨNG DỤNG CỦA KHAI PHÁ DỮ LIỆU.pdf por Man_Book
CÁC BÀI TOÁN KHAI PHÁ DỮ LIỆU VÀ ỨNG DỤNG CỦA KHAI PHÁ DỮ LIỆU.pdfCÁC BÀI TOÁN KHAI PHÁ DỮ LIỆU VÀ ỨNG DỤNG CỦA KHAI PHÁ DỮ LIỆU.pdf
CÁC BÀI TOÁN KHAI PHÁ DỮ LIỆU VÀ ỨNG DỤNG CỦA KHAI PHÁ DỮ LIỆU.pdf
Man_Book439 vistas
Chuong 1 tổng quan về HTTT kế toán por dlmonline24h
Chuong 1 tổng quan về HTTT kế toánChuong 1 tổng quan về HTTT kế toán
Chuong 1 tổng quan về HTTT kế toán
dlmonline24h51.1K vistas
Chuong 1 httt-oo por Yen Hoang
Chuong 1  httt-ooChuong 1  httt-oo
Chuong 1 httt-oo
Yen Hoang511 vistas
2.2-HethongThongtin_Trong_Tochuc.pdf por ThoMyNguyn17
2.2-HethongThongtin_Trong_Tochuc.pdf2.2-HethongThongtin_Trong_Tochuc.pdf
2.2-HethongThongtin_Trong_Tochuc.pdf
ThoMyNguyn179 vistas
Chuong trinh hoc phan phan tich thiet ke httt por lvtoi1403
Chuong trinh hoc phan phan tich thiet ke htttChuong trinh hoc phan phan tich thiet ke httt
Chuong trinh hoc phan phan tich thiet ke httt
lvtoi1403165 vistas
Tổng Quan Về Hệ Thống Thông Tin Kế Toán por leemindinh
Tổng Quan Về Hệ Thống Thông Tin Kế ToánTổng Quan Về Hệ Thống Thông Tin Kế Toán
Tổng Quan Về Hệ Thống Thông Tin Kế Toán
leemindinh10.1K vistas
CHINH SACH KINH TE_1_2022_SINH VIEN CQ (1).ppt por NgaPhmTh6
CHINH SACH KINH TE_1_2022_SINH VIEN CQ (1).pptCHINH SACH KINH TE_1_2022_SINH VIEN CQ (1).ppt
CHINH SACH KINH TE_1_2022_SINH VIEN CQ (1).ppt
NgaPhmTh653 vistas
Chương 1 - Tổng quan về hệ thống thông tin.pdf por LanAnh5100
Chương 1 - Tổng quan về hệ thống thông tin.pdfChương 1 - Tổng quan về hệ thống thông tin.pdf
Chương 1 - Tổng quan về hệ thống thông tin.pdf
LanAnh51001.7K vistas
1.1_Gioithieu_hocphan_MIS.pdf por ThoMyNguyn17
1.1_Gioithieu_hocphan_MIS.pdf1.1_Gioithieu_hocphan_MIS.pdf
1.1_Gioithieu_hocphan_MIS.pdf
ThoMyNguyn172 vistas

He ho tro quyet dinh

 • 1. Bài 1. Tổng Quan Về Hệ Hỗ Trợ Quyết Định Bộ môn : HTTTQL Khoa : QLCN
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • 6.
 • 7.
 • 8.
 • 9.
 • 10.
 • 11.
 • 12.
 • 13.
 • 14.
 • 15.
 • 16.
 • 17.
 • 18.
 • 19.
 • 20.
 • 21.
 • 22.
 • 23.
 • 24.
 • 25.
 • 26.
 • 27.
 • 28.
 • 29.
 • 30.
 • 31. 3.4. Khung cảnh của quyết định (Gorry and Scott Morton, 1971) Kiểu điều khiển Vận hành Quản lý Chiến lược Kiểu quyết định Có cấu trúc Nửa cấu trúc Phi cấu trúc MS/OR Trực giác Kinh nghiệm
 • 32. 3.4. Khung cảnh của quyết định (tt)
 • 33.
 • 34.
 • 35.
 • 36.
 • 37. Giai đoạn tìm hiểu Xác định mục tiêu tổ chức Tìm kiếm và tập hợp dữ liệu Nhận diện, xác định chủ thể bài toán, phân loại và phát biểu vấn đề Giai đoạn thiết kế Thiết lập mô hình Lập bảng tiêu chuẩn chọn lựa Tìm kiếm các p/a Tiên đoán và đo lường các kết cục Giai đoạn chọn lựa Giải pháp cho mô hình Phân tích độ nhạy Chọn (các) p/a tốt nhất Hoạch định việc hiện thực Phát biểu vấn đề P hươn g án Giải pháp Hiện thực giải pháp Thực tại Hợp thức mô hình Đơn giản hóa Các giả định Kiểm chứng, kiểm thử giải pháp đề xuất Thất bại Thành công
 • 38.
 • 39.
 • 40.
 • 41. Bieán ngoaøi Moâ hình = taäp caùc quan heä Chính saùch vaø raøng buoäc Bieán quyeát ñònh Haøm muïc tieâu
 • 42.
 • 43.
 • 44.
 • 45.
 • 46.
 • 47.
 • 48.
 • 49.
 • 50. 3.6. Công nghệ hỗ trợ quyết định theo giai đoạn Tìm hiểu ANN MIS Data mining, OLAP EIS Thiết kế GDSS Management Science ANN Chọn lựa Hiện thực GDSS DSS ES Các giai đoạn (Sprague, R.H, 1980, “A Framework for the development of DSS”)
 • 51.
 • 52.
 • 53. THÔNG TIN CHO NHU CẦU LÃNH ĐẠO (nguồn: E.Turban et al, A comparison of EIS, DSS and MIS, 1989) 100 Tổng cộng 6 Khác 3 Thương nghị 17 Cấp phát tài nguyên 32 Quản trị chung (cải tiến hiệu năng) 42 Xử lý sự cố Tỷ trọng Bản chất công việc
 • 54.
 • 55. EIS trong định nghĩa DSS (nguồn: E.Turban et al, A comparison of EIS, DSS and MIS, 1989) EIS không dùng mô hình Dùng dữ liệu và mô hình Scott Morton EIS không mở rộng được, không mở rộng mô hình được, dùng ở các thời đoạn định kỳ Có thể mở rộng, hỗ trợ mô hình ra quyết định, dùng ở thời điểm bất kỳ Moore & Change EIS thường không dựa trên mô hình Tập các thủ tục dựa trên mô hình Little EIS thường không qua thích nghi Triển khai DSS qua quá trình thích nghi Keen EIS không có phân hệ giải quyết vấn đề CBIS chứa 3 phân hệ: giải quyết vấn đề … Bonczek et al, Phần EIS Phần DSS liên đới Tác giả
 • 56. SO SÁNH GIỮA EIS, MIS & DSS (nguồn: E.Turban et al, A comparison of EIS, DSS and MIS, 1989) Hiệu dụng Hiệu quả Thích hợp cá nhân Lực đẩy Đa dạng, những nơi cần quyết định quản lý Kiểm soát sản xuất; dự báo bán hàng; phân tích tài chánh; quản lý nhân lực Nhận diện vấn đề và cơ hội; đánh giá hiệu năng; phân tích môi trường Các áp dụng Nhà phân tích, chuyên gia, nhà quản lý trung gian Quản lý cấp trung và thấp, đôi khi cấp cao Lãnh đạo cấp cao Người dùng điển hình Phân tích, hỗ trợ quyết định Xử lý thông tin Truy đạt trạng thái Điểm tập trung DSS MIS EIS Hạng mục
 • 57. SO SÁNH GIỮA EIS, MIS & DSS (tt) Thông tin hỗ trợ các tình huống đặc thù Báo cáo định kỳ và đột xuất; báo cáo ngoại lệ về hoạt động nội tại Thông tin ngoài về khách hàng đối thủ, môi trường; báo cáo định kỳ và đột xuất về hoạt động nội Kiểu thông tin Hỗ trợ ra quyết định nửa cấu trúc và phi cấu trúc; chủ yếu là quyết định dị biệt, đôi khi là quyết định thường xuyên Trực và gián tiếp; chủ yếu là các vấn đề thủ tục có cấu trúc, dùng các mô hình OR tiêu chuẩn và các mô hình khác Gián tiếp; chủ yếu là quyết định phi cấu trúc và mức cao Khả năng hỗ trợ quyết định Đặc biệt Toàn công ty Đặc biệt Cơ sở dữ liệu DSS MIS EIS Hạng mục
 • 58. SO SÁNH GIỮA EIS, MIS & DSS (tt) Thường được tích hợp Mong muốn Bắt buộc Đồ họa Bắt buộc nếu không có người dùng trung gian Mong muốn Bắt buộc Thân thiện người dùng Cho phép phán xử của cá nhân, khả năng what-if, có vài chọn lựa về giao diện sử dụng Thường được tiêu chuẩn hóa chung Điều chỉnh phù hợp với phong cách ra quyết định của cá nhân; có vài kết quả trình bày khác nhau Thích nghi với từng người dùng riêng rẽ Hoạch định, tổ chức, nhân sự và kiểm soát Kiểm soát Theo dõi và kiểm soát Cách dùng chủ yếu DSS MIS EIS Hạng mục
 • 59. SO SÁNH GIỮA EIS, MIS & DSS (tt) Hạt nhân của DSS Có sẵn sàng các mô hình tiêu chuẩn; nhưng không đươc quản lý Có thể thêm vào được; thường không có hay rất hạn chế Cơ sở mô hình Được quy định bên trong DSS Tính cứng nhắc của các báo cáo, không thể có các chi tiết nhanh được Truy xuất tức thời đến các chi tiết của các bảng tổng kết Hỗ trợ thông tin chi tiết Thông tin cung cấp bởi EIS và/hay MIS là nhập lượng cho DSS Thông tin được cung cấp cho nhóm người dùng đa dạng nhằm xử lý khi cần Lọc và nén thông tin; theo dõi thông tin tới hạn Chế hóa thông tin DSS MIS EIS Hạng mục
 • 60. SO SÁNH GIỮA EIS, MIS & DSS (tt) Năng lực tính toán lớn; ngôn ngữ mô hình hóa và mô phỏng, bộ tạo sinh DSS và ứng dụng Hướng ứng dụng, báo cáo hiệu năng, khả năng báo cáo mạnh; các mô hình chuẩn của thống kê, tài chánh, kế toán và MS Tương tác; dễ truy đạt nhiều CSDL, truy đạt trực tuyến, khả năng của DBMS phức tạp; các liên kết phức tạp; Đặc điểm gói phần mềm tương ứng Máy lớn, PC, hệ phân bố Máy lớn, PC , hệ phân bố Hệ thống phân bố Phần cứng Người dùng hoặc đơn độc hay kết hợp với các chuyên gia bộ phận IS/IT Nhà cung cấp hay chuyên gia về hệ thông tin (IS) Nhà cung cấp hay chuyên gia về hệ thông tin Xây dựng hệ thống DSS MIS EIS Hạng mục
 • 61. Quan hệ giữa EIS/DSS (nguồn: Courtesy of Pilot Executive Software, Boston) Các hình ảnh mới Các phương án mới Các kế hoạch vận hành mới Hiệu chỉnh kế hoạch Phân tích phức tạp Hướng nhà phân tích Truy đạt về kỹ thuật Dữ liệu thô Dạng thức phi cấu trúc Phân tích đơn giản Hướng lãnh đạo Truy đạt logic (tổng kết) Dữ liệu chuỗi thời gian Dạng thức chuẩn Phân tích động học (“why”) Theo dõi hiệu năng dựa vào kế hoạch Phân tích cấu trúc Bảng tổng kết Trong và ngoài Tối đa hóa nhận thức Đánh giá hiệu năng (“what”) Xây dựng tương lai Các phương án “what if” Hoàn thiện kế hoạch Xem xét lịch sử Lập kế hoạch DSS EIS
 • 62. Thuộc tính của các hệ hỗ trợ
 • 63. Thuộc tính của các hệ hỗ trợ (tt)
 • 64.
 • 65.
 • 66. Các tiếp cận quyết định theo phong cách nhận thức (nguồn: G.B. Davis, 1974) Xác định các tương đồng hay điểm chung bằng cách so sánh các đối tượng Tìm kiếm các khác biệt theo tình huống rõ rệt và thay đổi theo thời gian Cơ sở suy diễn Quy tình huống về tập cơ sở các chức năng nhân quả Tình huống là tổng thể hữu cơ chứ không là cấu trúc kết thành từ các phần riêng biệt Phạm vi phân tích Mô hình tường minh, thường là định lượng về tình huống Trực giác và cảm quan Tiếp cận phân tích Phân tích hợp lý một cách hình thức Thử-và-sai; hành động tức thời Tìm kiếm Phân tích tình huống quan trọng hơn hành động Ít nhấn mạnh vào phản hồi Hành động quan trọng hơn phân tích tình huống Nhấn mạnh vào phản hồi Tiếp cận học tập Phân tích Heuristic Yếu tố giải quyết vấn đề
 • 67.
 • 68.
 • 69.
 • 70.

Notas del editor

 1. Tiếp cận hệ thống được đặt cơ sở trên lý thuyết hệ thống tổng quát (Boulding Kenneth, General Systems Theory – The Skeleton of Science, 1956), gồm 3 khái niệm tích hợp – triết lý hệ thống, phân tích hệ thống và quản trị hệ thống (Johnson Richard A, The Theory & Management of Systems, 1973) -> tiếp cận hệ thống có thể coi là (i) cách suy nghĩ, (ii) phương pháp, kỹ thuật phân tích và (iii) phong cách quản lý *đọc thêm: bài viết của Phan Đình Diệu – cách xem xét hệ thống – Xã hội tri thức và vài suy nghĩ về con đường hội nhập của chúng ta (Tạp chí VN & ĐNÁ Ngày nay 5/99) ** máy tính số: vạn năng, lặp lại, lập trình
 2. Fixing something -> replacing something ? Modular principle
 3. Các quy luật tổng quát có thể áp dụng lên các hệ thống đặc thù trong kinh tế, xã hội, sinh vật .. đồng thời mỗi hệ thống đặc thù có tính chất và quy luật vận động riêng của nó Tìm cách tốt nhất để khai thác thông tin Đọc thêm: hiệu ứng con bướm ? Dùng các thủ tục phân tích dựa vào mô hình toán và thủ tục phi hình thức để tìm ra tâp các lời giải Sự cần thiết phải hình thành và sử dụng các nhóm chuyên gia thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau standard - making bodies
 4. Lý thuyết liên quan đến khả năng mô tả và chứng minh mối quan hệ giữa các đối tượng Trừu tượng liên quan đến khả năng dùng các mối quan hệ này để đưa ra các dự đoán có thể so sánh với thế giới ngoài Thiết kế liên quan đến khả năng cài đặt các thể hiện đặc biệt của những mối quan hệ đó và dùng chúng để thực hiện các yêu cầu Hội tụ 3 dòng chảy: IT ? (vs traditional engineering like chemistry)