Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
กระบวนการจัดทาแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นายสุรศักดิ์ ตุ้มทอง
หลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขา การปกครองท้องถิ่น
...
คาถามของการศึกษา
 การจัดทาแผนพัฒนาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น มีหลักการและกระบวนการ
อย่างไรบ้าง
 การจัดทาแผนพัฒนามีจุดแข็ง...
กฎ ระเบียบ หรือคาสั่งต่างๆที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒...
ผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดทาแผนพัฒนา
1. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนา
กระบวนการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
คกก.พัฒนาฯประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
คกก. สนับสนุนฯจัดทาร่างแผนยุทธศาสตร์
ผู้บ...
กระบวนการจัดทาแผนพัฒนาสามปี
คกก.พัฒนาฯกาหนดประเด็นยุทธศาสตร์
คกก. สนับสนุนการฯจัดทาร่างแผนพัฒนาสามปี
ผู้บริหารท้องถิ่นประก...
ตัวอย่าง แผนพัฒนาของเทศบาลนครขอนแก่น
ศูนย์กลางเศรษฐกิจภาคอีสาน สังคมเอื้ออาทร สันติสุข เรียนรู้ น่าอยู่อย่างยั่งยืน
การเพิ...
การวิเคราะห์ศักยภาพ (SWOT Analysis)
จุดแข็ง
Strength
จุดอ่อน
Weakness
ได้รับความร่วมมือจากภาคประชาชน
ได้รับความร่วมมือจา...
การวิเคราะห์ศักยภาพ (SWOT Analysis)
โอกาส
Opportunity
อุปสรรค
Threat
การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
การเปลี่ยนแ...
สรุปปัญหาและแนวทางปรับปรุงแก้ไข
ประเด็นปัญหา แนวทางปรับปรุงแก้ไข
ควรมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
ประชาชนไม่รับทราบการ
ประกา...
จบการนาเสนอ
นายสุรศักดิ์ ตุ้มทอง
หลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขา การปกครองท้องถิ่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

การจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 • Sé el primero en comentar

การจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 1. 1. กระบวนการจัดทาแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นายสุรศักดิ์ ตุ้มทอง หลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขา การปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 2. 2. คาถามของการศึกษา  การจัดทาแผนพัฒนาองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น มีหลักการและกระบวนการ อย่างไรบ้าง  การจัดทาแผนพัฒนามีจุดแข็งและ จุดอ่อนอย่างไร สามารถที่จะเสนอแนะแนวทางในการ ปรับปรุงแก้ไขการจัดทาแผนนี้ได้อย่างไร บ้าง
 3. 3. กฎ ระเบียบ หรือคาสั่งต่างๆที่เกี่ยวข้อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ จัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘
 4. 4. ผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดทาแผนพัฒนา 1. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนา
 5. 5. กระบวนการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา คกก.พัฒนาฯประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คกก. สนับสนุนฯจัดทาร่างแผนยุทธศาสตร์ ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผน คกก.พัฒนาฯตรวจสอบ และพิจารณาเห็นชอบ
 6. 6. กระบวนการจัดทาแผนพัฒนาสามปี คกก.พัฒนาฯกาหนดประเด็นยุทธศาสตร์ คกก. สนับสนุนการฯจัดทาร่างแผนพัฒนาสามปี ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผน คกก.พัฒนาฯตรวจสอบ และพิจารณาเห็นชอบ
 7. 7. ตัวอย่าง แผนพัฒนาของเทศบาลนครขอนแก่น ศูนย์กลางเศรษฐกิจภาคอีสาน สังคมเอื้ออาทร สันติสุข เรียนรู้ น่าอยู่อย่างยั่งยืน การเพิ่มขีดความสามารถขององค์กร พัฒนาศักยภาพบุคลากร การพัฒนาศักยภาพองค์กร จัดอบรมความรู้ภาษาต่างประเทศ โครงการ
 8. 8. การวิเคราะห์ศักยภาพ (SWOT Analysis) จุดแข็ง Strength จุดอ่อน Weakness ได้รับความร่วมมือจากภาคประชาชน ได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้บริหารมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ หน่วยงานต่างๆภายในเทศบาลฯขาดศักยภาพใน การจัดทาแผนยุทธศาสตร์ ประชาชนไม่รับทราบการประกาศใช้แผน หรือไม่ทราบรายละเอียดของแผน
 9. 9. การวิเคราะห์ศักยภาพ (SWOT Analysis) โอกาส Opportunity อุปสรรค Threat การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี  การเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาล  การขยายตัวของเมืองอย่างรวดเร็ว
 10. 10. สรุปปัญหาและแนวทางปรับปรุงแก้ไข ประเด็นปัญหา แนวทางปรับปรุงแก้ไข ควรมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ประชาชนไม่รับทราบการ ประกาศใช้แผนฯหรือไม่ทราบ รายละเอียดของแผนฯ  หน่วยงานต่างๆภายในเทศบาลฯ ขาดศักยภาพในการจัดทาแผน ยุทธศาสตร์ ควรมีการประกาศใช้แผนฯ ผ่านช่องทางที่หลากหลาย เช่น เว็บไซด์
 11. 11. จบการนาเสนอ นายสุรศักดิ์ ตุ้มทอง หลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขา การปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น

×