Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
Ph n m m qu n lý   u giá Version 2.1
 TÀI LI U GI I THI U S N PH M

         QU N LÝ   U GIÁ
      ...
Ph n m m qu n lý   u giá Version 2.1


M   u

  • Ph n m m Qu n lý      u giá ư c xây d ng và phát tri n d a t...
Ph n m m qu n lý   u giá Version 2.1


Quy trình nghi p v khi có ph n m m ư c mô t như sau :
            ...
Ph n m m qu n lý   u giá Version 2.1


Ph n m m bao g m các tính năng chính sau

    - Qu n lý l n      u giá

 ...
Ph n m m qu n lý   u giá Version 2.1


Chi ti t các ch c năng như sau:
    1.   Qu n lý l n     u giá
    C...
Ph n m m qu n lý   u giá Version 2.1
  2. Qu n lý n p ti n     tc c
    Các thông tin chính ư c qu n lý
  ...
Ph n m m qu n lý   u giá Version 2.1
  3. Qu n lý ăng ký mua c ph n
    Các thông tin chính ư c qu n lý :
   ...
Ph n m m qu n lý   u giá Version 2.1
  4. Qu n lý nh p l nh tham d       u giá
    Các thông tin chính ư c...
Ph n m m qu n lý   u giá Version 2.1
  5. Hi n th    u giá/ Hi n th k t qu     u giá
    Các thông tin c...
Ph n m m qu n lý   u giá Version 2.1
  6. Qu n lý tr ti n t c c
   Các thông tin chính ư c qu n lý :
    - T...
Ph n m m qu n lý   u giá Version 2.1


  7. Qu n lý n p ti n mua c ph n
   Các thông tin chính ư c qu n lý :
    ...
Ph n m m qu n lý   u giá Version 2.1  8. Tích h p nh n d li u và k t xu t báo cáo khi làm i lý u giá
    Ch c nă...
Ph n m m qu n lý   u giá Version 2.1
  10.Import/Export d li u
   Ch c năng này cho phép ngư i dùng export và im...
Ph n m m qu n lý   u giá Version 2.1


  11.Các báo cáo
  K t qu  u giá chi ti t
Danh sách nh ng nhà      ...
Ph n m m qu n lý   u giá Version 2.1
Danh sách nhà    u tư ăng ký h p l
Thông báo k t qu     u giá


  ...
Ph n m m qu n lý   u giá Version 2.1
Danh sách nhà    u tư tham gia    u giá
Danh sách liên h nh ng nhà ...
Ph n m m qu n lý   u giá Version 2.1
K t qu   u giá
Báo cáo danh sách nhà     u tư n p ti n  tc c  u g...
Ph n m m qu n lý   u giá Version 2.1
K t qu   u giá bán c ph n chi ti t theo  i lý
             ...
Ph n m m qu n lý   u giá Version 2.1
Danh sách nhà    u tư s h u ch ng khoán (xu t ra excel)
        ...
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

PHẦN MỀM QUẢN LÝ ĐẤU GIÁ AUCTION

1.003 visualizaciones

Publicado el

PHẦN MỀM QUẢN LÝ ĐẤU GIÁ AUCTION

Publicado en: Educación, Tecnología
 • Inicia sesión para ver los comentarios

 • Sé el primero en recomendar esto

PHẦN MỀM QUẢN LÝ ĐẤU GIÁ AUCTION

 1. 1. Ph n m m qu n lý u giá Version 2.1 TÀI LI U GI I THI U S N PH M QU N LÝ U GIÁ Version 2.1 1 Tài li u gi i thi u s n ph m
 2. 2. Ph n m m qu n lý u giá Version 2.1 M u • Ph n m m Qu n lý u giá ư c xây d ng và phát tri n d a trên nhu c u qu n lý u giá t i các Công ty ch ng khoán. • Ph n m m áp ng y các nghi p v v u giá hi n nay • Ph n m m ã ư c tri n khai áp d ng t i m t s công ty ch ng khoán • Liên h : o Ông Nguy n Danh Tú i n tho i : 0904 257 115 o o Email : tu_nguyendanh@yahoo.com 2 Tài li u gi i thi u s n ph m
 3. 3. Ph n m m qu n lý u giá Version 2.1 Quy trình nghi p v khi có ph n m m ư c mô t như sau : 3 Tài li u gi i thi u s n ph m
 4. 4. Ph n m m qu n lý u giá Version 2.1 Ph n m m bao g m các tính năng chính sau - Qu n lý l n u giá - Qu n lý n p ti n tc c - Qu n lý ăng ký mua c ph n - Qu n lý nh p l nh tham d u giá - Hi n th u giá/ Hi n th k t qu u giá - X lý sau u giá - Qu n lý tr ti n tc c - Qu n lý n p ti n mua c ph n - Tích h p nh n d li u và k t xu t báo cáo khi làm i lý u giá - Qu n tr ngư i dùng - Import/Export d li u - Các báo cáo ph c v qu n lý 4 Tài li u gi i thi u s n ph m
 5. 5. Ph n m m qu n lý u giá Version 2.1 Chi ti t các ch c năng như sau: 1. Qu n lý l n u giá Các thông tin chính ư c qu n lý: - Tên t u giá - Lo i c ph n ( ph thông, ưu ãi,..) - S lư ng d ki n, M nh giá, Giá kh i i m - Th i i m u giá, Th i gian ăng ký, Th i gian k t toán - S lư ng m c giá, bư c giá, bư c kh i lư ng - Tài kho n u giá t i Công ty - S lư ng t i thi u, s lư ng t i a c a t ng nhóm - a i m t ch c u giá, a i m nh n l i ti n, ….. 5 Tài li u gi i thi u s n ph m
 6. 6. Ph n m m qu n lý u giá Version 2.1 2. Qu n lý n p ti n tc c Các thông tin chính ư c qu n lý - Tên t u giá - Thông tin v nhà u tư (CMTND, ngày c p, nơi c p, h tên, a ch , s tài kho n ngân hàng, s tài kho n t i công ty, ….) - Ngày n p - S lư ng ăng ký, t l phí, s ti n t c c… - Thông tin ngư i n p ti n (tên, a ch ) - In phi u thu - Duy t n p ti n 6 Tài li u gi i thi u s n ph m
 7. 7. Ph n m m qu n lý u giá Version 2.1 3. Qu n lý ăng ký mua c ph n Các thông tin chính ư c qu n lý : -S ăng ký (Có th ư c t sinh) - Ngày ăng ký - Thông tin v nhà u tư (k t xu t t k toán) - Thông tin v ngư i i di n (h tên, a ch , s i n tho i liên h , …) - S lư ng ăng ký mua 7 Tài li u gi i thi u s n ph m
 8. 8. Ph n m m qu n lý u giá Version 2.1 4. Qu n lý nh p l nh tham d u giá Các thông tin chính ư c qu n lý : - S phi u tham d - Thông tin v l n u giá (S c phi u phát hành, bư c giá …) - Thông tin c a nhà u tư tham gia - S lư ng và các bư c giá t (có ki m tra theo t u giá) 8 Tài li u gi i thi u s n ph m
 9. 9. Ph n m m qu n lý u giá Version 2.1 5. Hi n th u giá/ Hi n th k t qu u giá Các thông tin chính ư c qu n lý : - Các thông tin v t u giá s ư c c p nh t liên t c - B ng s hi n thông tin trúng c a nhà u tư theo t ng bư c giá t - Thông tin t ng h p k t qu u giá cũng s ư c c p liên t c (T ng s c ph n chào bán, t ng s c ph n ư c mua …) 9 Tài li u gi i thi u s n ph m
 10. 10. Ph n m m qu n lý u giá Version 2.1 6. Qu n lý tr ti n t c c Các thông tin chính ư c qu n lý : - Thông tin v t u giá (Tên, m nh giá, giá kh i i m …) - Thông tin chi ti t v nhà u tư ư c tr ti n t c c - In phi u chi 10 Tài li u gi i thi u s n ph m
 11. 11. Ph n m m qu n lý u giá Version 2.1 7. Qu n lý n p ti n mua c ph n Các thông tin chính ư c qu n lý : - Thông tin chi ti t c a nhà u tư n p ti n mua c ph n - Thông tin chi ti t v s lư ng ăng ký, s lư ng ư c mua, s lư ng t ch i, t ng s ti n mua c ph n, t ng s ti n ph i n p , t ng s ti n ph t, … - In phi u thu ti n 11 Tài li u gi i thi u s n ph m
 12. 12. Ph n m m qu n lý u giá Version 2.1 8. Tích h p nh n d li u và k t xu t báo cáo khi làm i lý u giá Ch c năng này bao g m c b gi i pháp tích h p khi làm i lý v i trung tâm. Trong ó bao g m: - Nh p d li u t excel vào chương trình - Qu n lý tr ti n n p ti n - Qu n lý n p ti n mua c ph n - In danh sách nhà u tư s h u ch ng khoán/ danh sách nhà u tư t ch i mua c ph n theo yêu c u c a trung tâm 9. Qu n tr ngư i dùng Các thông tin chính ư c qu n lý : - Tên truy c p - M t kh u - Tr ng thái - Quy n Admin - Danh sách các quy n 12 Tài li u gi i thi u s n ph m
 13. 13. Ph n m m qu n lý u giá Version 2.1 10.Import/Export d li u Ch c năng này cho phép ngư i dùng export và import d li u ra lưu tr cũng như tái s d ng, hay em i u giá các t nh ngoài. 13 Tài li u gi i thi u s n ph m
 14. 14. Ph n m m qu n lý u giá Version 2.1 11.Các báo cáo K t qu u giá chi ti t Danh sách nh ng nhà u tư tham gia Báo cáo t ng h p k t qu u giá 14 Tài li u gi i thi u s n ph m
 15. 15. Ph n m m qu n lý u giá Version 2.1 Danh sách nhà u tư ăng ký h p l Thông báo k t qu u giá 15 Tài li u gi i thi u s n ph m
 16. 16. Ph n m m qu n lý u giá Version 2.1 Danh sách nhà u tư tham gia u giá Danh sách liên h nh ng nhà u tư trúng giá 16 Tài li u gi i thi u s n ph m
 17. 17. Ph n m m qu n lý u giá Version 2.1 K t qu u giá Báo cáo danh sách nhà u tư n p ti n tc c u giá 17 Tài li u gi i thi u s n ph m
 18. 18. Ph n m m qu n lý u giá Version 2.1 K t qu u giá bán c ph n chi ti t theo i lý 18 Tài li u gi i thi u s n ph m
 19. 19. Ph n m m qu n lý u giá Version 2.1 Danh sách nhà u tư s h u ch ng khoán (xu t ra excel) 19 Tài li u gi i thi u s n ph m

×