Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

PHẦN MỀM QUẢN LÝ QUỸ FUND MANAGEMENT SYSTEM (FMS)

3.623 visualizaciones

Publicado el

PHẦN MỀM QUẢN LÝ QUỸ FUND MANAGEMENT SYSTEM (FMS).Công ty giải pháp phần mềm Thiên Nam

Publicado en: Educación, Tecnología
 • Inicia sesión para ver los comentarios

PHẦN MỀM QUẢN LÝ QUỸ FUND MANAGEMENT SYSTEM (FMS)

 1. 1. Công ty TNHH Tin h c Thiên Nam Gi i thi u ph n m m FMS GI I THI U PH N M M QU N LÝ QU FUND MANAGEMENT SYSTEM (FMS) GI I THI U CHUNG Ph n m m FMS do công ty TNHH Tin h c Thiên nam xây d ng ñáp ng nhu c u qu n lý hi u qu ngu n v n c a các công ty qu n lý qu , các b ph n t doanh c a công ty ch ng khoán, các b ph n qu n lý ngu n v n c a các ngân hàng, và các th th c ñ u tư khác. H th ng FMS h tr công vi c hàng ngày và thông tin ñ u tư cho nhà ñ u tư, ban lãnh ñ o, cơ quan qu n lý FMS cung c p công c h tr cho các công vi c hàng ngày c a các chuyên viên ñ u tư như c p nh t thông tin d án, ch ng t chuy n v n, d li u mua bán c phi u, …vào kho d li u t p trung và trên cơ s ñó cung c p các báo cáo ñ u tư ña d ng cho các nhà ñ u tư, ban lãnh ñ o qu , các cơ quan qu n lý (như UBCKNN ho c ngân hàng giám sát). L i ích khi s d ng ph n m m FMS: 1
 2. 2. Công ty TNHH Tin h c Thiên Nam Gi i thi u ph n m m FMS − Các chuyên viên ñ u tư + Có các công c qu n lý công vi c thư ng ngày hi u qu nh t. Tr giúp theo dõi l ch s ngu n v n, h p ñ ng, theo dõi giá v n c a c phi u… + Các công vi c ph i l p l i nhi u l n như vi t báo cáo, t ng h p d li u s ñư c gi m ñáng k . Dành th i gian cho vi c phân tích thông tin, tìm ki m khách hàng, … + D li u ñ u tư s ñư c t p trung hóa ñ khai thác. Tránh vi c m t mát d li u khi s d ng các công c ñơn l . − Ban lãnh ñ o công ty / b ph n qu n lý qu + C p nh t thông tin qu n lý ñ u tư t c th i ( cơ c u danh m c, tình hình th c hi n h p ñ ng chi n lư c, ...). + ðư c cung c p các báo cáo qu n tr ña d ng. Cho phép ñưa ra nh ng s n ph m ñ u tư h p lý nh t − Các nhà ñ u tư + ðư c cung c p các báo cáo ñ u tư trong th i gian s m nh t + ðư c cung c p các thông tin v các s n ph m ñ u tư c a công ty qu n lý qu CÁC NGHI P V MÀ FMS CUNG C P Th m ñ nh d án ......................................................................................................... 2 1. 2. Qu n lý Nghi p v Ti n g i ...................................................................................... 4 Ch c năng ñ i v i Qu n lý d án Cho vay................................................................. 5 3. Qu n lý d án ð u tư tr c ti p ................................................................................... 6 4. Qu n lý ñ u tư c phi u .............................................................................................. 6 5. ð u tư trái phi u ......................................................................................................... 8 6. 7. Báo cáo t ng h p ........................................................................................................ 8 Sau ñây chúng tôi gi i thi u chi ti t v các ch c năng c a ph n m m 1. Th m ñ nh d án Nghi p v th m ñ nh d án trư c h t ñưa ra các tính toán ñ giúp các chuyên viên ñ u tư 2
 3. 3. Công ty TNHH Tin h c Thiên Nam Gi i thi u ph n m m FMS ñưa ra các quy t ñ nh ñ u tư chính xác nh t. 03 S n ph m chính ñư c ph n m m cung c p là b ng phân tích tài chính doanh nghi p, ñ nh giá doanh nghi p, và b ng ch m ñi m d án theo mô hình linh ho t. Màn hình phân h th m ñ nh d án Phân tích tài chính doanh nghi p + Cho phép c p nh t các b ng báo cáo tài chính doanh ngh êp vào cùng m t cơ s d li u, cho phép các b ph n ñ u tư khác nhau + Cho phép ñ nh d ng nhi u lo i báo cáo tài chính ñ c thù cho t ng lo i hình công ty + T ñ ng k t xu t các ch tiêu và cho phép so sánh gi a các doanh ngh êp, các năm, các ngành + Tính toán các ch tiêu cơ b n c a nhóm công ty (hay ngành) ð nh giá doanh ngh êp + Cho phép ñ nh giá linh ho t theo các phương pháp khác nhau. Trong ñó có phương pháp chi t kh u dòng ti n - DCF (theo các quan ñi m khác nhau như ñ i v i D án m i k trên), phương pháp P/E, phương pháp ñ nh giá theo doanh thu, phương pháp giá tr tài s n ròng (NAV) + K t xu t các b ng so sánh ñ i chi u gi a các doanh nghi p Ch m ñi m d án ñ u tư + Chương trình th c hi n vi c ch m ñi m d án theo các mô hình linh h at. 3
 4. 4. Công ty TNHH Tin h c Thiên Nam Gi i thi u ph n m m FMS K t xu t d li u ra các m u Excel.. H th ng lưu tr thông tin các d án ñã ch m ñi m ñ làm cơ s tham + kh o cho công vi c th m ñ nh d án sau này 2. Qu n lý Nghi p v Ti n g i Màn hình nghi p v ti n g i H th ng qu n lý các nghi p v hàng ngày và cho phép ñưa ra các báo cáo t ng h p v i nghi p v g i ti n + Qu n lý linh ho t các lo i h p ñ ng g i ti n theo t ng dòng s n ph m trung h n, ng n h n, dài h n. + Cung c p báo cáo t ng h p theo t ng Ngân hàng, Công ty tài chính. Cho phép xác ñ nh các th th c tài chính có ngh êp v ti n g i thu n l i nh t v i công ty qu n lý qu . + Cung c p các báo cáo ph i thu trong tương lai. Giúp ñ ho ch ñ nh tính thanh kho n c a công ty. Xác ñ nh dòng v n huy ñ ng ñư c cho các d án. + ð i v i các công vi c thư ng ngày cho phép xác ñ nh các công vi c c n ph i th c hi n ñ i v i ngh êp v tìên g i trong th i gian ng n h n (ví d 4
 5. 5. Công ty TNHH Tin h c Thiên Nam Gi i thi u ph n m m FMS kho n t i h n trong tu n) + Cho phép x lý lãi xu t theo nhi u phương th c khác nhau 3. Ch c năng ñ i v i Qu n lý d án Cho vay Màn hình qu n lý ngh êp v cho vay ð i v i th th c qu n lý qu có nghi p v cho vay. Ph n m m FMS cho phép qu n lý các kho n ti n vay m t cách hi u qu nh t. + Cho phép qu n lý các kho n vay dư i nhi u hình th c như cho vay ñ ng tài tr , cho vay tr c ti p, … + H th ng h tr vi c tham s hoá các hình th c ti n v a y, t o ñi u ki n cho vi c phát tri n các hình th cho vay ñư c d dàng, Qu n lý các thông tin chi ti t c a d án ti n vay như: lo i ngu n v n, lo i ngo i t , khách hàng, ngày g i, phương th c thu lãi, th i h n, lãi su t, tài s n b o ñ m… + Qu n lý các tiêu th c c n thi t c a t t c các tài s n th ch p theo t ng h p ñ ng và theo t ng khách hàng, t ng lo i tài s n th ch p... + ð i v i các công vi c thư ng ngày cho phép nh c vi c chuyên viên ñ u tư, k t xu t d li u t ng kho n vay, t ng h p ph i thu – chi theo tu n, 5
 6. 6. Công ty TNHH Tin h c Thiên Nam Gi i thi u ph n m m FMS tháng, quý, năm 4. Qu n lý d án ð u tư tr c ti p ð qu n lý các d án mà công ty ñã góp v n. Ph n m m FMS cung c p các ch c năng giúp chuyên viên ñ u tư theo dõi các kho n thu chi t các d án, cung c p các d li u giúp chuyên viên ñ u tư báo cáo hi u qu ñ u tư v i công ty qu n lý qu . Các báo cáo này còn giúp ngư i ñ i ñi n ngu n v n c a công ty qu n lý qu t i công ty góp v n ñưa ra nh ng ý ki n, quy t ñ nh có l i nh t. Màn hình qu n lý d án ñ u tư tr c ti p Ch c năng qu n lý giao d ch c a các d án ñ u tư tr c ti p bao g m, Giao d ch - chuy n v n, Giao d ch thu lãi c t c, Giao d ch chuy n như ng c ph n Ch c năng qu n lý thông tin tài chính c a các d án ñang th c hi n : Các báo cáo - tài chính thư ng niên, Các tài li u liên quan ñ n tình hình th c hi n d án, Ch c năng qu n lý thông tin tài chính c a các d án ñang th c hi n - T ng h p d li u nhi u năm c a d án góp v n - Qu n lý s c ph n n m gi , cung c p các ti n ích theo dõi s c phi u b sung ho c phát sinh t các nghi p v th c hi n quy n. 5. Qu n lý ñ u tư c phi u Cung c p các thông tin giúp chuyên viên ñ u tư qu n lý danh m c ñ u tư c phi u - 6
 7. 7. Công ty TNHH Tin h c Thiên Nam Gi i thi u ph n m m FMS thu n l i nh t. Như giao d ch mua bán, báo cáo doanh thu, s dư ti n g i, giao d ch c t c T ñ ng tính Giá v n (bình quân gia quy n), T tr ng lo i c phi u ho c - nhóm c phi u, V n ñ u tư bình quân vào các th i ñi m ðưa ra các báo cáo t ng h p ñánh giá k t qu kinh doanh tháng, quý, năm - Màn hình s dư ch ng khoán 7
 8. 8. Công ty TNHH Tin h c Thiên Nam Gi i thi u ph n m m FMS 6. ð u tư trái phi u Màn hình nghi p v ñ u tư trái phi u FMS cho phép theo dõi toàn b dòng ti n c a các kho n ñ u tư trái phi u. Giúp ñ chuyên viên qu n lý trong công vi c hàng ngày và t ng h p d li u. Khi công ty qu n lý qu có tham gia vào nghi p v ñ u tư trái phi u thì nghi p v này s chi m t tr ng l n trong danh m c ñ u tư + Qu n lý thông tin trái phi u, l ch thu g c và coupon, qu n lý lãi xu t c ñ nh ho c th n i + Qu n lý các lo i nghi p v khác nhau t mua bán th c p, mua ñ u giá tr c ti p ho c qua b o lãnh phát hành, h tr nghi p v REPO trái phi u theo c hư ng cho vay và huy ñ ng v n + Theo dõi t ng thương v , ñ nh giá trái phi u theo th i ñi m, lãi xu t kỳ v ng + Nh c vi c cho chuyên viên ñ u tư v các kho n ñ n h n trong tu n, trong tháng, quý + T ng h p các kho n ph i thu, th c thu, th c chi, … ñưa ra các báo cáo doanh thu 7. Báo cáo t ng h p Ph n m m cho phép k t xu t các báo cáo ñ u tư theo ngu n v n. Các báo cáo này cho 8
 9. 9. Công ty TNHH Tin h c Thiên Nam Gi i thi u ph n m m FMS phép b ph n ñ u tư so sách v i các k ho ch ñ u tư. Xác ñ nh ñư c phương hư ng ñ u tư ñ ñ t ñư c m c ñích ñ ra ban ñ u. Ph n m m cho phép k t xu t 03 lo i báo cáo: Báo cáo cho các cơ qu n qu n lý (như UBCKNN ho c ngân hàng giám sát), báo cáo g i nhà ñ u tư, báo cáo qu n tr - B ng kê s dư ti n g i các ngu n v n khác nhau, B ng kê s dư ti n g i b ng ngo i t , Báo cáo t ng h p tình hình ngu n v n cho vay, Báo cáo chi ti t theo t ng kho n vay, Báo cáo k ho ch thu lãi theo năm, Báo cáo thu lãi ñ u tư theo năm B ng t ng h p k t qu kinh doanh thu ñư c t các liên doanh và c ph n: 2 - lo i: + Theo năm tài chính. + T năm ñ n năm. - B ng t ng h p chung v liên doanh và c ph n - Báo cáo d ki n thu lãi t các liên doanh, c ph n theo năm. - B ng t ng h p thu lãi tín d ng. Báo cáo ho t ñ ng ñ u tư v n t i Cty. - Báo cáo danh m c và doanh thu ñ u tư theo tháng, quý, năm - Báo cáo lưu chuy n ti n y thác ñ u tư - Báo cáo t ng h p k t qu ñ u tư 9
 10. 10. Công ty TNHH Tin h c Thiên Nam Gi i thi u ph n m m FMS K T LU N Ph n m m FMS cho phép công ty qu n lý qu qu n lý t t các ho t ñ ng c a mình. Giúp ban lãnh ñ o giám sát và ñ nh hư ng vi c s d ng ngu n v n an toàn và hi u qu . V i s n ph m này công ty TNHH Tin h c Thiên Nam mong mu n ñư c góp ph n tích c c vào nh ng thành công c a công ty qu n lý qu c a quý v . Liên l c: Công ty TNHH Tin h c Thiên Nam 184 – 186 Bà Tri u, Hoàn ki m, Hà n i ði n tho i: (04) – 943 79 04 10

×