Bài 1: Tổng quan về phân tích thiết kế HTTT & Nguồn phần mềm - Giáo trình FPT

MasterCode.vn
MasterCode.vn Administrator en Học lập trình web
Bài 1:
Tổng quan về phân tích thiết kế HTTT
& Nguồn phần mềm
Tổng quan về phân tích thiết kế HTTT
Hệ thống?
PTTK HT?
Chuyên gia phân tích HT?
SDLC?
Nguồn phần mềm
Đánh giá phần mềm thương mại
Tiêu chí lựa chọn
Thu thập thông tin
Thuê ngoài
Sử dụng lại
Mục tiêu bài học
Tổng quan về phân tích thiết kế HTTT & Nguồn phần mềm 2
Hệ thống (system) là một tập quy trình nghiệp vụ liên
quan đến nhau, các quy trình này kết hợp với nhau để
thực hiện một mục đích cụ thể
Ví dụ:
Hệ thống tính lương lưu giữ thông tin về các lần thanh toán
Hệ thống quản lý kho lưu giữ thông tin của các lần cung cấp
Trong doanh nghiệp các hệ thống có thể tách biệt hoặc
tương tác với nhau
Hệ thống tồn không tồn tại một mình mà tương tác với
môi trường của hệ thống. Đường biên phân tách hệ thống
với môi trường của nó
Hệ thống lấy đầu vào từ bên ngoài , xử lý và chuyển kết
quả là đầu ra ra môi trường
Hệ thống là gì?
Tổng quan về phân tích thiết kế HTTT & Nguồn phần mềm 3
Các đặc tính của hệ thống
Tổng quan về phân tích thiết kế HTTT & Nguồn phần mềm 4
Ví dụ về hệ thống
Tổng quan về phân tích thiết kế HTTT & Nguồn phần mềm 5
Phân rã (Decomposition)
Tách hệ thống lớn thành các hệ thống con nhỏ hơn, dễ
quản lý hơn và dễ tìm hiểu, xây dựng hơn
Những khái niệm quan trọng
trong hệ thống
Tổng quan về phân tích thiết kế HTTT & Nguồn phần mềm 6
Tính đơn thể (Modularity)
Là kết quả của quá trình phân rã
Mức độ phụ thuộc (Coupling)
Các hệ thống con phụ thuộc lẫn nhau
Tính kết dính (Cohesion)
Mỗi hệ thống thực hiện một chức năng riêng để dễ dàng
lắp ráp với nhau
Những khái niệm quan trọng
trong hệ thống
Tổng quan về phân tích thiết kế HTTT & Nguồn phần mềm 7
Là quy trình để phát triển và bảo trì một ứng dụng hệ
thống thông tin với mục đích nâng cao hiệu quả công
việc
Ứng dụng quản lý kho cho nhà sách để theo dõi số sách
tồn kho của những cuốn bán chạy
Ứng dụng quản lý lương theo dõi mức lương hiện tại của
nhân viên
Phân tích và thiết kế hệ thống là gì?
Tổng quan về phân tích thiết kế HTTT & Nguồn phần mềm 8
Các thành phần của ứng dụng HTTT
Tổng quan về phân tích thiết kế HTTT & Nguồn phần mềm 9
PTTK HT được thực hiện dựa vào quy trình công nghệ
phần mềm
Quy trình công nghệ phần mềm gồm phương pháp
luận, công nghệ và công cụ
Phân tích và thiết kế hệ thống là gì?
Tổng quan về phân tích thiết kế HTTT & Nguồn phần mềm 10
Phương pháp luận
Trình tự của cách tiếp cận từng bước để phát triển sản
phẩm cuối cùng là HTTT
Kỹ thuật
Trình tự mà người phân tích hệ thống theo để thực hiện
các công việc như phỏng vấn người dùng để xác định yêu
cầu, lập kế hoạch, vẽ biểu đồ…
Công cụ
Chương trình máy tính. Ví dụ như CASE (computer-aided
software engineering) để thực hiện các kỹ thuật cụ thể
một cách dễ dàng
Phương pháp luận, Kỹ thuật, Công cụ tạo nên một cách
tiếp cận có hệ thống để phân tích và thiết kế hệ thống
Phân tích và thiết kế hệ thống là gì?
Tổng quan về phân tích thiết kế HTTT & Nguồn phần mềm 11
Đóng vai trò cốt lõi trong việc phát triển hệ thống
Phân tích hệ thống là nghiên cứu các vấn đề trong tổ chức, đưa
ra giải pháp để nâng cấp tổ chức
Những kỹ năng cần thiết cho chuyên gia phân tích
Phân tích
Xác định vấn đề, phân tích và giải quyết vấn đề
Công nghệ
Hiểu tiềm năng và giới hạn công nghệ
Quản lý
Quản lý project, tài nguyên, rủi ro và thay đổi
Giao tiếp
Làm việc với các ptv (phân tích viên) khác, ltv (lập trình viên) và
người dùng
Chuyên gia phân tích hệ thống?
Tổng quan về phân tích thiết kế HTTT & Nguồn phần mềm 12
Phương pháp luận phổ biến để phân tích HTTT là sử
dụng vòng đời phát triển của hệ thống (systems
development life cycle – SDLC)
Môn này sẽ PT&TK HT theo vòng đời phát triển hệ thống
gồm 4 bước
Phương pháp luận SDLC
Tổng quan về phân tích thiết kế HTTT & Nguồn phần mềm 13
Lựa chọn và
lập kế hoạch
Phân tích Thiết kế
Triển khai và
vận hành
Mỗi pha có mục tiêu và sản phẩm cụ thể và được dùng
là đầu vào của pha tiếp theo
Phương pháp luận SDLC
Tổng quan về phân tích thiết kế HTTT & Nguồn phần mềm 14
Lựa chọn và lập kế hoạch dự án
Lập ra danh sách dự án và lựa chọn dự án khả thi
Lập kế hoạch cho dự án đó
Phân tích
Xác định yêu cầu chi tiết của hệ thống
Đưa ra bản mô tả các giải pháp thiết kế sơ bộ khác nhau
đáp ứng yêu cầu
Nếu một trong các giải pháp được chọn thì ptv lập kế
hoạch yêu cầu phần cứng và phần mềm cần thiết để xây
dựng HT
Các pha trong SDLC
Tổng quan về phân tích thiết kế HTTT & Nguồn phần mềm 15
Thiết kế
Chuyển bản mô tả giải pháp thành đặc tả hệ thống logic
và vật lý
Kết quả: Bản đặc tả hệ thống vật lý
Triển khai và vận hành
Chuyển bản đặc tả vật lý thành hệ thống hoạt động, kiểm
thử và đưa vào hoạt động
Các pha trong SDLC
Tổng quan về phân tích thiết kế HTTT & Nguồn phần mềm 16
Phương pháp luận thiết kế mẫu
Tổng quan về phân tích thiết kế HTTT & Nguồn phần mềm 17
Ngoài cách sử dụng như một phương pháp luận độc
lập, thiết kế mẫu còn có thể được kết hợp với SDLC
Phần mềm hỗ trợ phát triển HTTT
Có thể sử dụng trong suốt SDLC
Công cụ CASE bao gồm:
Công cụ để vẽ biểu đồ
Tự động sinh báo cáo và GUI để dễ dàng tạo mẫu
Công cụ phân tích tự động kiểm tra các đặc tả chưa hoàn
chỉnh, thiếu nhất quán hoặc sai của biểu đồ, form và báo
cáo
Tính năng tự động tạo ra tài liệu kỹ thuật và hướng dẫn sử
dụng người dùng
Tính năng tự sinh mã
Quá trình thiết kế mẫu dễ dàng
Công cụ CASE
Tổng quan về phân tích thiết kế HTTT & Nguồn phần mềm 18
Tổng quan về phân tích thiết kế HTTT & Nguồn phần mềm 19
NGUỒN PHẦN MỀM
Nguồn phần mềm
Tổng quan về phân tích thiết kế HTTT & Nguồn phần mềm 20
Sử dụng dịch vụ của cty cung cấp dịch vụ CNTT khi:
Tổ chức thiếu tài nguyên để phát triển hệ thống tại chỗ
Các phần mềm thương mại có sẵn trên thị trường không
đáp ứng yêu cầu
Nhà cung cấp dịch vụ sẽ phát triển ứng dụng phù hợp
với yêu cầu của tổ chức và sử dụng trong nội bộ tổ chức
đó
Thuê chuyên gia tư vấn về lĩnh vực cần xây dựng
Phát triển, lưu trữ và chạy ứng dụng
Ngoài ra còn cung cấp các dịch vụ khác
Công ty cung cấp dịch vụ CNTT
Tổng quan về phân tích thiết kế HTTT & Nguồn phần mềm 21
Sản phẩm chiếm thị trường khá lớn: từ các phần mềm
thông dụng (office, kapersky…) đến các sản phần dùng
cho một ngành công nghiệp cụ thể
Gồm 2 loại phần mềm
Turnkey – Không thể thay đổi để phù hợp với yêu cầu sử
dụng
Non-Turnkey – Có thể thay đổi
Phần mềm thương mại có thể đáp ứng đến 70% nhu
cầu của tổ chức
Nhà cung cấp phần mềm thương mại
Tổng quan về phân tích thiết kế HTTT & Nguồn phần mềm 22
Phần mềm gồm nhiều mô-đun tích hợp với nhau
Mỗi mô-đun thực hiện một chức năng nghiệp vụ riêng
Kế toán, Phân phối, Sản xuất…
Việc tích hợp tập trung vào quy trình hơn là chức năng
Cho phép tổ chức tích hợp các quy trình nghiệp vụ thành
một hệ thống duy nhất
Các giao dịch thực hiện liền mạch
Nhà cung cấp dịch vụ ERP
SAP
Oracle
Hệ thống hoạch định nguồn tài nguyên
doanh nghiệp (ERP)
Tổng quan về phân tích thiết kế HTTT & Nguồn phần mềm 23
Ưu điểm
CSDL duy nhất
Bảo đảm cho dữ liệu được chính xác và nhất quán
Giảm chi phí bảo trì
Các mô-đun hoạt động mềm dẻo
Có thể bổ sung thêm các mô-đun khác nếu cần thiết
Các mô-đun bổ sung có thể tích hợp ngay lập tức vào hệ
thống
Nhược điểm
Cài đặt phức tạp
Phụ thuộc vào kinh nghiệm của tư vấn viên
Thông thường tổ chức phải thay đổi quy trình nghiệp vụ
để phù hợp với hệ thống
Hệ thống hoạch định nguồn tài nguyên
doanh nghiệp (ERP)
Tổng quan về phân tích thiết kế HTTT & Nguồn phần mềm 24
Thuê hoặc mua quyền sử dụng phần mềm từ nhà cung
cấp bên thứ ba
Ứng dụng được chạy trên server
Ứng dụng được truy cập thông qua Internet hoặc VPN
Ứng dụng được cài đặt và bảo trì bởi nhà cung cấp dịch
vụ
Người dùng trả tiền sử dụng theo lần hoặc theo tháng
Dịch vụ bao gồm cả phần cứng cũng như phần mềm
Ví dụ:
Google Apps
Salesforce.com
Điện toán đám mây (Cloud Computing)
Tổng quan về phân tích thiết kế HTTT & Nguồn phần mềm 25
Dự đoán đến năm 2013, 12% các giao dịch điện tử sẽ
được thực hiện bằng điện toán đám mây (lên đến 160 tỉ
đô la)
Vì sao sử dụng điện toán đám mây
Không cần đến nhân viên IT nội bộ
Truy cập đến ứng dụng dễ dàng, mọi nơi, mọi lúc
Chi phí thấp
Không tốn thời gian lắp đặt hệ thống
Điện toán đám mây (Cloud Computing)
Tổng quan về phân tích thiết kế HTTT & Nguồn phần mềm 26
Sử dụng miễn phí
Bao gồm cả mã
Được đóng góp bởi các thành viên yêu thích lập trình
Một số ví dụ:
Linux
Firefox
mySQL
Phần mềm mã nguồn mở
Tổng quan về phân tích thiết kế HTTT & Nguồn phần mềm 27
Hệ thống hoàn chỉnh
Hệ thống kết hợp
Một số thành phần mua và một số thành phần phát triển
tại chỗ
Phát triển phần mềm tại chỗ
(In-House Development)
Tổng quan về phân tích thiết kế HTTT & Nguồn phần mềm 28
Tổng quan về phân tích thiết kế HTTT & Nguồn phần mềm 29
ĐÁNH GIÁ
PHẦN MỀM THƯƠNG MẠI
Giá cả
So sánh với chi phí phát triển phần mềm tại chỗ
Chức năng
Khả năng hỗ trợ của nhà phân phối
Độ tin cậy của nhà phân phối
Tính mềm dẻo
Dễ dàng tùy chỉnh
Tài liệu
Tài liệu hướng dẫn sử dụng và tài liệu kỹ thuật
Thời gian đáp ứng
Thời gian hệ thống hoàn thành tác vụ
Dễ dàng cài đặt
Tiêu chí lựa chọn
Tổng quan về phân tích thiết kế HTTT & Nguồn phần mềm 30
Thông tin từ nhà phân phối
Tài liệu đi kèm sản phẩm
Tài liệu tiếp thị kỹ thuật
Hỏi thêm thông tin nhà phân phối
Gửi yêu cầu đề xuất (request for proposal - RFP) cho
nhà phân phối
Chạy thử ứng dụng
Bản hoàn chỉnh đã được cài đặt sẵn cho tổ chức khác
Bản đề mô
Thu thập phản hồi từ những người đã dùng
Sử dụng dịch vụ kiểm thử phần mềm độc lập
(independent software testing services)
Thu thập thông tin
Tổng quan về phân tích thiết kế HTTT & Nguồn phần mềm 31
Tổng quan về phân tích thiết kế HTTT & Nguồn phần mềm 32
Nếu bạn đang cân nhắc giữa phần mềm
khác nhau thì hãy thu thập thông tin theo
các tiêu chí, đánh trọng số cho các tiêu
chí để tìm được phần mềm phù hợp nhất
Thuê ngoài là chuyển trách nhiệm phát triển và vận hành
hệ thống thông tin cho công ty khác
Ví dụ:
Thuê công ty khác phát triển và chạy ứng dụng trên máy của
họ (call center services, e-mail services, hay payroll.)
Thuê công ty khác chạy ứng dụng trên máy tính của tổ chức
Lợi ích của outsourcing
Giảm chi phí
Hưởng dịch vụ tốt
Tập trung vào chiến lược của công ty
Có thể xem xét đến việc thuê ngoài trong quá trình phân
tích hệ thống
Thuê ngoài (outsourcing)
Tổng quan về phân tích thiết kế HTTT & Nguồn phần mềm 33
Sử dụng các tài nguyên phần mềm đã được viết sẵn
trong ứng dụng mới
Thường sử dụng trong phát triển phần mềm hướng đối
tượng và hướng thành phần
Sử dụng lại đối tượng
Nâng cao hiệu suất
Giảm lỗi
Giảm các công việc lặp lại
Kế hoạch dùng lại phải phù hợp với chiến lược kinh
doanh của công ty
Sử dụng lại
Tổng quan về phân tích thiết kế HTTT & Nguồn phần mềm 34
Các cách tiếp cận
Tái sử dụng tự do
Tái sử dụng được khuyến khích
Tái sử dụng có quản lý
Tái sử dụng được thiết kế
Sử dụng lại
Tổng quan về phân tích thiết kế HTTT & Nguồn phần mềm 35
Tổng quan về phân tích thiết kế HTTT & Nguồn phần mềm 36
TỔNG KẾT BÀI HỌC
Tổng quan về phân tích thiết kế HTTT & Nguồn phần mềm 37
Tổng quan về phân tích thiết kế HTTT & Nguồn phần mềm 38
Hệ thống (system) là một tập quy trình nghiệp vụ liên
quan đến nhau, các quy trình này kết hợp với nhau để
thực hiện một mục đích cụ thể
PTTK HT là quy trình để phát triển và bảo trì một ứng
dụng hệ thống thông tin với mục đích nâng cao hiệu quả
công việc
PTTK HT được thực hiện dựa vào quy trình công nghệ
phần mềm
Quy trình công nghệ phần mềm gồm phương pháp
luận, công nghệ và công cụ
Chuyên gia PT HT đóng vai trò cốt lõi trong việc phát
triển hệ thống
Tổng kết bài học
Tổng quan về phân tích thiết kế HTTT & Nguồn phần mềm 39
Có rất nhiều cách để có phần mềm
Cần thu thập thông tin theo các tiêu chí, đánh trọng số
cho các tiêu chí để tìm được phần mềm thương mại phù
hợp nhất
Thuê ngoài là chuyển trách nhiệm phát triển và vận
hành hệ thống thông tin cho công ty khác
Có thể xem xét đến việc thuê ngoài trong quá trình phân
tích hệ thống
Sử dụng lại giúp nâng cao hiệu suất, giảm lỗi, giảm
công việc lặp lại
Tổng kết bài học
Tổng quan về phân tích thiết kế HTTT & Nguồn phần mềm 40
Giới thiệu qua về 6 bài workshop
Cách chấm điểm workshop
Giới thiệu workshop
Tổng quan về phân tích thiết kế HTTT & Nguồn phần mềm 41
Công việc
Phân nhóm
4-5 SV một nhóm
Chọn nhóm trưởng
Hướng dẫn chọn tổ chức tìm hiểu
Bất kỳ tổ chức nào
Không nhất thiết phải có HTTT sẵn có
Có thể đến khảo sát tại tổ chức hoặc hỏi tại nhà
(Xem Workshop 0)
Giới thiệu workshop
Tổng quan về phân tích thiết kế HTTT & Nguồn phần mềm 42
Kết quả
Danh sách nhóm và nhóm trưởng (Lý thuyết 1)
Đăng ký tổ chức tìm hiểu (Lý thuyết 2)
Tên tổ chức
Mô tả sơ lược tổ chức
Workshop 0
Tổng quan về phân tích thiết kế HTTT & Nguồn phần mềm 43
HẾT BÀI !!!
Tổng quan về phân tích thiết kế HTTT & Nguồn phần mềm 44
1 de 44

Recomendados

Giáo trình phân tích thiết kế hệ thống thông tin por
Giáo trình phân tích thiết kế hệ thống thông tinGiáo trình phân tích thiết kế hệ thống thông tin
Giáo trình phân tích thiết kế hệ thống thông tinVõ Phúc
149.9K vistas37 diapositivas
Đề tài: Nghiên cứu thuật toán K-nearest neighbor, HAY, 9đ por
Đề tài: Nghiên cứu thuật toán K-nearest neighbor, HAY, 9đĐề tài: Nghiên cứu thuật toán K-nearest neighbor, HAY, 9đ
Đề tài: Nghiên cứu thuật toán K-nearest neighbor, HAY, 9đDịch vụ viết bài trọn gói ZALO 0909232620
14.2K vistas42 diapositivas
Hệ thống quản lý bán hàng online por
Hệ thống quản lý bán hàng onlineHệ thống quản lý bán hàng online
Hệ thống quản lý bán hàng onlineHan Nguyen
52.6K vistas29 diapositivas
Phân tích thiết kế HTTT chương 1 por
Phân tích thiết kế HTTT chương 1Phân tích thiết kế HTTT chương 1
Phân tích thiết kế HTTT chương 1vtt167
9.7K vistas84 diapositivas
PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG BÁN HÀNG QUA MẠNG por
PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG BÁN HÀNG QUA MẠNGPHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG BÁN HÀNG QUA MẠNG
PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG BÁN HÀNG QUA MẠNGThùy Linh
75.5K vistas27 diapositivas
Đề tài: Thiết kế hệ thống thông tin quản lý phân phối Gas, HOT por
Đề tài: Thiết kế hệ thống thông tin quản lý phân phối Gas, HOTĐề tài: Thiết kế hệ thống thông tin quản lý phân phối Gas, HOT
Đề tài: Thiết kế hệ thống thông tin quản lý phân phối Gas, HOTDịch vụ viết bài trọn gói ZALO: 0917.193.864
5.9K vistas51 diapositivas

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Hỗ trợ ra quyết định por
Hỗ trợ ra quyết địnhHỗ trợ ra quyết định
Hỗ trợ ra quyết địnhlmphuong06
12K vistas30 diapositivas
Báo Cáo Đồ Án 2 : Thiết Kế Web Bán Đồng Hồ por
Báo Cáo Đồ Án 2 : Thiết Kế Web Bán Đồng HồBáo Cáo Đồ Án 2 : Thiết Kế Web Bán Đồng Hồ
Báo Cáo Đồ Án 2 : Thiết Kế Web Bán Đồng HồzDollz Lovez
129.8K vistas25 diapositivas
Mau bao cao project 1 por
Mau bao cao project 1Mau bao cao project 1
Mau bao cao project 1Khoát Dương Văn
19.9K vistas85 diapositivas
Đề tài: Phần mềm quản lý thư viện và website tra cứu sách, HOT por
Đề tài: Phần mềm quản lý thư viện và website tra cứu sách, HOTĐề tài: Phần mềm quản lý thư viện và website tra cứu sách, HOT
Đề tài: Phần mềm quản lý thư viện và website tra cứu sách, HOTDịch Vụ Viết Bài Trọn Gói ZALO 0917193864
2.1K vistas75 diapositivas
Mô hình hóa dữ liệu mức quan niệm por
Mô hình hóa dữ liệu mức quan niệm Mô hình hóa dữ liệu mức quan niệm
Mô hình hóa dữ liệu mức quan niệm nataliej4
4.4K vistas45 diapositivas
Chuẩn hóa lược đồ quan hệ por
Chuẩn hóa lược đồ quan hệChuẩn hóa lược đồ quan hệ
Chuẩn hóa lược đồ quan hệHưởng Nguyễn
18.5K vistas45 diapositivas

La actualidad más candente(20)

Hỗ trợ ra quyết định por lmphuong06
Hỗ trợ ra quyết địnhHỗ trợ ra quyết định
Hỗ trợ ra quyết định
lmphuong0612K vistas
Báo Cáo Đồ Án 2 : Thiết Kế Web Bán Đồng Hồ por zDollz Lovez
Báo Cáo Đồ Án 2 : Thiết Kế Web Bán Đồng HồBáo Cáo Đồ Án 2 : Thiết Kế Web Bán Đồng Hồ
Báo Cáo Đồ Án 2 : Thiết Kế Web Bán Đồng Hồ
zDollz Lovez129.8K vistas
Mô hình hóa dữ liệu mức quan niệm por nataliej4
Mô hình hóa dữ liệu mức quan niệm Mô hình hóa dữ liệu mức quan niệm
Mô hình hóa dữ liệu mức quan niệm
nataliej44.4K vistas
Chuẩn hóa lược đồ quan hệ por Hưởng Nguyễn
Chuẩn hóa lược đồ quan hệChuẩn hóa lược đồ quan hệ
Chuẩn hóa lược đồ quan hệ
Hưởng Nguyễn18.5K vistas
Phân tích thiết kế hệ thống của hàng bán điện thoại di động por Nguyễn Danh Thanh
Phân tích thiết kế hệ thống của hàng bán điện thoại di độngPhân tích thiết kế hệ thống của hàng bán điện thoại di động
Phân tích thiết kế hệ thống của hàng bán điện thoại di động
Nguyễn Danh Thanh121.7K vistas
Thiết kế csdl quản lý nhân sự por leemindinh
Thiết kế csdl quản lý nhân sựThiết kế csdl quản lý nhân sự
Thiết kế csdl quản lý nhân sự
leemindinh54.9K vistas
Bài 3: Xác định yêu cầu hệ thống & Phân tích quy trình xử lý nghiệp vụ - Giáo... por MasterCode.vn
Bài 3: Xác định yêu cầu hệ thống & Phân tích quy trình xử lý nghiệp vụ - Giáo...Bài 3: Xác định yêu cầu hệ thống & Phân tích quy trình xử lý nghiệp vụ - Giáo...
Bài 3: Xác định yêu cầu hệ thống & Phân tích quy trình xử lý nghiệp vụ - Giáo...
MasterCode.vn 17.7K vistas
Chuong 3- CSDL phân tán por duysu
Chuong 3- CSDL phân tánChuong 3- CSDL phân tán
Chuong 3- CSDL phân tán
duysu25.6K vistas
Quan li cua hang laptop por kukitaka
Quan li cua hang laptopQuan li cua hang laptop
Quan li cua hang laptop
kukitaka1.2K vistas
Khóa luận tốt nghiệp Phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lý ký túc xá ... por Duc Dinh
Khóa luận tốt nghiệp Phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lý ký túc xá ...Khóa luận tốt nghiệp Phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lý ký túc xá ...
Khóa luận tốt nghiệp Phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lý ký túc xá ...
Duc Dinh9.9K vistas
Bài giảng hệ thống thông tin quản lý 2016 por hung le
Bài giảng hệ thống thông tin quản lý 2016Bài giảng hệ thống thông tin quản lý 2016
Bài giảng hệ thống thông tin quản lý 2016
hung le41.4K vistas
Bài giảng Công Nghệ Phần Mềm por Hoài Phạm
Bài giảng Công Nghệ Phần MềmBài giảng Công Nghệ Phần Mềm
Bài giảng Công Nghệ Phần Mềm
Hoài Phạm15.1K vistas
Slide đồ án tốt nghiệp por Toan Pham
Slide đồ án tốt nghiệpSlide đồ án tốt nghiệp
Slide đồ án tốt nghiệp
Toan Pham115.8K vistas

Destacado

Tìm Hiểu Các Kỹ Thuật Kiểm Thử Phần Mềm và Một Số Ứng Dụng Trong Thực Tế por
Tìm Hiểu Các Kỹ Thuật Kiểm Thử Phần Mềm và Một Số Ứng Dụng Trong Thực Tế Tìm Hiểu Các Kỹ Thuật Kiểm Thử Phần Mềm và Một Số Ứng Dụng Trong Thực Tế
Tìm Hiểu Các Kỹ Thuật Kiểm Thử Phần Mềm và Một Số Ứng Dụng Trong Thực Tế Nguyễn Anh
5.7K vistas49 diapositivas
Slide test por
Slide testSlide test
Slide testLinhniit
590 vistas15 diapositivas
Sldie TÌM HIỂU CÁC KỸ THUẬT KIỂM THỬ PHẦN MỀM por
Sldie TÌM HIỂU CÁC KỸ THUẬT KIỂM THỬ PHẦN MỀMSldie TÌM HIỂU CÁC KỸ THUẬT KIỂM THỬ PHẦN MỀM
Sldie TÌM HIỂU CÁC KỸ THUẬT KIỂM THỬ PHẦN MỀMNguyễn Anh
3.2K vistas22 diapositivas
Bài 5: Chuẩn hóa cơ sở dữ liệu por
Bài 5: Chuẩn hóa cơ sở dữ liệuBài 5: Chuẩn hóa cơ sở dữ liệu
Bài 5: Chuẩn hóa cơ sở dữ liệuMasterCode.vn
91.3K vistas48 diapositivas
Bài 6: Mô hình hóa dữ liệu por
Bài 6: Mô hình hóa dữ liệuBài 6: Mô hình hóa dữ liệu
Bài 6: Mô hình hóa dữ liệuMasterCode.vn
16.3K vistas31 diapositivas
Bài giảng Quản Trị Chất Lượng por
Bài giảng Quản Trị Chất LượngBài giảng Quản Trị Chất Lượng
Bài giảng Quản Trị Chất LượngShare Tai Lieu
57.8K vistas106 diapositivas

Destacado(13)

Tìm Hiểu Các Kỹ Thuật Kiểm Thử Phần Mềm và Một Số Ứng Dụng Trong Thực Tế por Nguyễn Anh
Tìm Hiểu Các Kỹ Thuật Kiểm Thử Phần Mềm và Một Số Ứng Dụng Trong Thực Tế Tìm Hiểu Các Kỹ Thuật Kiểm Thử Phần Mềm và Một Số Ứng Dụng Trong Thực Tế
Tìm Hiểu Các Kỹ Thuật Kiểm Thử Phần Mềm và Một Số Ứng Dụng Trong Thực Tế
Nguyễn Anh5.7K vistas
Slide test por Linhniit
Slide testSlide test
Slide test
Linhniit590 vistas
Sldie TÌM HIỂU CÁC KỸ THUẬT KIỂM THỬ PHẦN MỀM por Nguyễn Anh
Sldie TÌM HIỂU CÁC KỸ THUẬT KIỂM THỬ PHẦN MỀMSldie TÌM HIỂU CÁC KỸ THUẬT KIỂM THỬ PHẦN MỀM
Sldie TÌM HIỂU CÁC KỸ THUẬT KIỂM THỬ PHẦN MỀM
Nguyễn Anh3.2K vistas
Bài 5: Chuẩn hóa cơ sở dữ liệu por MasterCode.vn
Bài 5: Chuẩn hóa cơ sở dữ liệuBài 5: Chuẩn hóa cơ sở dữ liệu
Bài 5: Chuẩn hóa cơ sở dữ liệu
MasterCode.vn 91.3K vistas
Bài 6: Mô hình hóa dữ liệu por MasterCode.vn
Bài 6: Mô hình hóa dữ liệuBài 6: Mô hình hóa dữ liệu
Bài 6: Mô hình hóa dữ liệu
MasterCode.vn 16.3K vistas
Bài giảng Quản Trị Chất Lượng por Share Tai Lieu
Bài giảng Quản Trị Chất LượngBài giảng Quản Trị Chất Lượng
Bài giảng Quản Trị Chất Lượng
Share Tai Lieu57.8K vistas
Bài 7: Thiết kế cơ sở dữ liệu vật lý por MasterCode.vn
Bài 7: Thiết kế cơ sở dữ liệu vật lýBài 7: Thiết kế cơ sở dữ liệu vật lý
Bài 7: Thiết kế cơ sở dữ liệu vật lý
MasterCode.vn 22.2K vistas
Bài 6: Thiết kế cơ sở dữ liệu - Giáo trình FPT por MasterCode.vn
Bài 6: Thiết kế cơ sở dữ liệu - Giáo trình FPTBài 6: Thiết kế cơ sở dữ liệu - Giáo trình FPT
Bài 6: Thiết kế cơ sở dữ liệu - Giáo trình FPT
MasterCode.vn 68.2K vistas
Giáo trình Tester Full por Thanh Sơn
Giáo trình Tester FullGiáo trình Tester Full
Giáo trình Tester Full
Thanh Sơn22.2K vistas
Bài 1: Làm quen với SQL Server 2008 - Giáo trình FPT por MasterCode.vn
Bài 1: Làm quen với SQL Server 2008 - Giáo trình FPTBài 1: Làm quen với SQL Server 2008 - Giáo trình FPT
Bài 1: Làm quen với SQL Server 2008 - Giáo trình FPT
MasterCode.vn 44.1K vistas
Bài 2: Các khái niệm trong CSDL quan hệ - Giáo trình FPT por MasterCode.vn
Bài 2: Các khái niệm trong CSDL quan hệ - Giáo trình FPTBài 2: Các khái niệm trong CSDL quan hệ - Giáo trình FPT
Bài 2: Các khái niệm trong CSDL quan hệ - Giáo trình FPT
MasterCode.vn 143.2K vistas
Bài 4: NGÔN NGỮ TRUY VẤN CÓ CẤU TRÚC (SQL) por MasterCode.vn
Bài 4: NGÔN NGỮ TRUY VẤN CÓ CẤU TRÚC (SQL)Bài 4: NGÔN NGỮ TRUY VẤN CÓ CẤU TRÚC (SQL)
Bài 4: NGÔN NGỮ TRUY VẤN CÓ CẤU TRÚC (SQL)
MasterCode.vn 48.8K vistas
Giáo trình quản trị chiến lược por Share Tai Lieu
Giáo trình quản trị chiến lượcGiáo trình quản trị chiến lược
Giáo trình quản trị chiến lược
Share Tai Lieu53.3K vistas

Similar a Bài 1: Tổng quan về phân tích thiết kế HTTT & Nguồn phần mềm - Giáo trình FPT

C01_TongQuanPTTKHT.pdf por
C01_TongQuanPTTKHT.pdfC01_TongQuanPTTKHT.pdf
C01_TongQuanPTTKHT.pdfSnMinhThun
4 vistas101 diapositivas
Nhập môn công nghệ phần mềm por
Nhập môn công nghệ phần mềmNhập môn công nghệ phần mềm
Nhập môn công nghệ phần mềmTrần Gia Bảo
1.7K vistas107 diapositivas
Chuong 1phuong-phap-luan-pttkht por
Chuong 1phuong-phap-luan-pttkhtChuong 1phuong-phap-luan-pttkht
Chuong 1phuong-phap-luan-pttkhtnghia_790a
1.3K vistas56 diapositivas
1 gioi thieu httt por
1 gioi thieu httt1 gioi thieu httt
1 gioi thieu htttChâu Thanh Chương
1K vistas53 diapositivas
thiết kế hệ thống.pdf por
thiết kế hệ thống.pdfthiết kế hệ thống.pdf
thiết kế hệ thống.pdfThunNguynnh12
3 vistas28 diapositivas
Công nghệ yêu cầu requirements engineering (re) por
Công nghệ yêu cầu requirements engineering (re)Công nghệ yêu cầu requirements engineering (re)
Công nghệ yêu cầu requirements engineering (re)nataliej4
460 vistas80 diapositivas

Similar a Bài 1: Tổng quan về phân tích thiết kế HTTT & Nguồn phần mềm - Giáo trình FPT(20)

C01_TongQuanPTTKHT.pdf por SnMinhThun
C01_TongQuanPTTKHT.pdfC01_TongQuanPTTKHT.pdf
C01_TongQuanPTTKHT.pdf
SnMinhThun4 vistas
Nhập môn công nghệ phần mềm por Trần Gia Bảo
Nhập môn công nghệ phần mềmNhập môn công nghệ phần mềm
Nhập môn công nghệ phần mềm
Trần Gia Bảo1.7K vistas
Chuong 1phuong-phap-luan-pttkht por nghia_790a
Chuong 1phuong-phap-luan-pttkhtChuong 1phuong-phap-luan-pttkht
Chuong 1phuong-phap-luan-pttkht
nghia_790a1.3K vistas
thiết kế hệ thống.pdf por ThunNguynnh12
thiết kế hệ thống.pdfthiết kế hệ thống.pdf
thiết kế hệ thống.pdf
ThunNguynnh123 vistas
Công nghệ yêu cầu requirements engineering (re) por nataliej4
Công nghệ yêu cầu requirements engineering (re)Công nghệ yêu cầu requirements engineering (re)
Công nghệ yêu cầu requirements engineering (re)
nataliej4460 vistas
tnyc-c1-yeucauphanmem-sv.pdf por itexcel
tnyc-c1-yeucauphanmem-sv.pdftnyc-c1-yeucauphanmem-sv.pdf
tnyc-c1-yeucauphanmem-sv.pdf
itexcel3 vistas
Phan Tich Httt Bang Uml por hbgfd
Phan Tich Httt Bang UmlPhan Tich Httt Bang Uml
Phan Tich Httt Bang Uml
hbgfd1K vistas
Giao trinh phan tich thiet ke he thong thong tin por Nguyen Patrick
Giao trinh phan tich thiet ke he thong thong tinGiao trinh phan tich thiet ke he thong thong tin
Giao trinh phan tich thiet ke he thong thong tin
Nguyen Patrick455 vistas
phan tich thiet ke he thong por vantinhkhuc
phan tich thiet ke he thongphan tich thiet ke he thong
phan tich thiet ke he thong
vantinhkhuc881 vistas
Hệ thống thông tin quản lý - Bài 8 Phát triển hệ thống thông tin (phần 3) por MasterCode.vn
Hệ thống thông tin quản lý - Bài 8 Phát triển hệ thống thông tin (phần 3)Hệ thống thông tin quản lý - Bài 8 Phát triển hệ thống thông tin (phần 3)
Hệ thống thông tin quản lý - Bài 8 Phát triển hệ thống thông tin (phần 3)
MasterCode.vn 3.6K vistas

Más de MasterCode.vn

Pd ftai lieu-tieng-anh-cho-nguoi-moi-bat-dau-mastercode.vn por
Pd ftai lieu-tieng-anh-cho-nguoi-moi-bat-dau-mastercode.vnPd ftai lieu-tieng-anh-cho-nguoi-moi-bat-dau-mastercode.vn
Pd ftai lieu-tieng-anh-cho-nguoi-moi-bat-dau-mastercode.vnMasterCode.vn
8.5K vistas124 diapositivas
Why apps-succeed-wpr-mastercode.vn por
Why apps-succeed-wpr-mastercode.vnWhy apps-succeed-wpr-mastercode.vn
Why apps-succeed-wpr-mastercode.vnMasterCode.vn
970 vistas18 diapositivas
Dzone performancemonitoring2016-mastercode.vn por
Dzone performancemonitoring2016-mastercode.vnDzone performancemonitoring2016-mastercode.vn
Dzone performancemonitoring2016-mastercode.vnMasterCode.vn
3.5K vistas53 diapositivas
Google công bố thông tin lịch xu hướng ngành 2017 mastercode.vn por
Google công bố thông tin lịch xu hướng ngành 2017 mastercode.vnGoogle công bố thông tin lịch xu hướng ngành 2017 mastercode.vn
Google công bố thông tin lịch xu hướng ngành 2017 mastercode.vnMasterCode.vn
630 vistas28 diapositivas
Nghiên cứu về khách hàng mastercode.vn por
Nghiên cứu về khách hàng mastercode.vnNghiên cứu về khách hàng mastercode.vn
Nghiên cứu về khách hàng mastercode.vnMasterCode.vn
477 vistas41 diapositivas
Lập trình sáng tạo creative computing textbook mastercode.vn por
Lập trình sáng tạo creative computing textbook mastercode.vnLập trình sáng tạo creative computing textbook mastercode.vn
Lập trình sáng tạo creative computing textbook mastercode.vnMasterCode.vn
1.5K vistas154 diapositivas

Más de MasterCode.vn (20)

Pd ftai lieu-tieng-anh-cho-nguoi-moi-bat-dau-mastercode.vn por MasterCode.vn
Pd ftai lieu-tieng-anh-cho-nguoi-moi-bat-dau-mastercode.vnPd ftai lieu-tieng-anh-cho-nguoi-moi-bat-dau-mastercode.vn
Pd ftai lieu-tieng-anh-cho-nguoi-moi-bat-dau-mastercode.vn
MasterCode.vn 8.5K vistas
Why apps-succeed-wpr-mastercode.vn por MasterCode.vn
Why apps-succeed-wpr-mastercode.vnWhy apps-succeed-wpr-mastercode.vn
Why apps-succeed-wpr-mastercode.vn
MasterCode.vn 970 vistas
Dzone performancemonitoring2016-mastercode.vn por MasterCode.vn
Dzone performancemonitoring2016-mastercode.vnDzone performancemonitoring2016-mastercode.vn
Dzone performancemonitoring2016-mastercode.vn
MasterCode.vn 3.5K vistas
Google công bố thông tin lịch xu hướng ngành 2017 mastercode.vn por MasterCode.vn
Google công bố thông tin lịch xu hướng ngành 2017 mastercode.vnGoogle công bố thông tin lịch xu hướng ngành 2017 mastercode.vn
Google công bố thông tin lịch xu hướng ngành 2017 mastercode.vn
MasterCode.vn 630 vistas
Nghiên cứu về khách hàng mastercode.vn por MasterCode.vn
Nghiên cứu về khách hàng mastercode.vnNghiên cứu về khách hàng mastercode.vn
Nghiên cứu về khách hàng mastercode.vn
MasterCode.vn 477 vistas
Lập trình sáng tạo creative computing textbook mastercode.vn por MasterCode.vn
Lập trình sáng tạo creative computing textbook mastercode.vnLập trình sáng tạo creative computing textbook mastercode.vn
Lập trình sáng tạo creative computing textbook mastercode.vn
MasterCode.vn 1.5K vistas
Pd fbuoi7 8--tongquanseo-mastercode.vn por MasterCode.vn
Pd fbuoi7 8--tongquanseo-mastercode.vnPd fbuoi7 8--tongquanseo-mastercode.vn
Pd fbuoi7 8--tongquanseo-mastercode.vn
MasterCode.vn 485 vistas
Pd fbuoi5 6-ảnh hưởng của social media tới kết quả seo-mastercode.vn por MasterCode.vn
Pd fbuoi5 6-ảnh hưởng của social media tới kết quả seo-mastercode.vnPd fbuoi5 6-ảnh hưởng của social media tới kết quả seo-mastercode.vn
Pd fbuoi5 6-ảnh hưởng của social media tới kết quả seo-mastercode.vn
MasterCode.vn 342 vistas
Pdf buoi3 4-link-building-tran-ngoc-chinh-mastercode.vn por MasterCode.vn
Pdf buoi3 4-link-building-tran-ngoc-chinh-mastercode.vnPdf buoi3 4-link-building-tran-ngoc-chinh-mastercode.vn
Pdf buoi3 4-link-building-tran-ngoc-chinh-mastercode.vn
MasterCode.vn 393 vistas
Pd fbuoi3 4-kỹ thuật xây dựng back link-mastercode.vn por MasterCode.vn
Pd fbuoi3 4-kỹ thuật xây dựng back link-mastercode.vnPd fbuoi3 4-kỹ thuật xây dựng back link-mastercode.vn
Pd fbuoi3 4-kỹ thuật xây dựng back link-mastercode.vn
MasterCode.vn 1K vistas
Pd fbuoi2 onpage – tối ưu hóa trang web-mastercode.vn por MasterCode.vn
Pd fbuoi2 onpage – tối ưu hóa trang web-mastercode.vnPd fbuoi2 onpage – tối ưu hóa trang web-mastercode.vn
Pd fbuoi2 onpage – tối ưu hóa trang web-mastercode.vn
MasterCode.vn 671 vistas
Pd fbuoi1 giới thiệu seo tools cơ bản-seo manager + seo guy-mastercode.vn por MasterCode.vn
Pd fbuoi1 giới thiệu seo tools cơ bản-seo manager + seo guy-mastercode.vnPd fbuoi1 giới thiệu seo tools cơ bản-seo manager + seo guy-mastercode.vn
Pd fbuoi1 giới thiệu seo tools cơ bản-seo manager + seo guy-mastercode.vn
MasterCode.vn 236 vistas
Pdf buoi1 2-on-page-tran-ngoc-chinh-mastercode.vn por MasterCode.vn
Pdf buoi1 2-on-page-tran-ngoc-chinh-mastercode.vnPdf buoi1 2-on-page-tran-ngoc-chinh-mastercode.vn
Pdf buoi1 2-on-page-tran-ngoc-chinh-mastercode.vn
MasterCode.vn 130 vistas
Pdfbài 7 máy tính xác tay và máy in bảo trì sự cố máy tính-mastercode.vn por MasterCode.vn
Pdfbài 7 máy tính xác tay và máy in  bảo trì sự cố máy tính-mastercode.vnPdfbài 7 máy tính xác tay và máy in  bảo trì sự cố máy tính-mastercode.vn
Pdfbài 7 máy tính xác tay và máy in bảo trì sự cố máy tính-mastercode.vn
MasterCode.vn 422 vistas
Pdfbài 6 bảo trì máy tính bảo trì sự cố máy tính-mastercode.vn por MasterCode.vn
Pdfbài 6 bảo trì máy tính  bảo trì sự cố máy tính-mastercode.vnPdfbài 6 bảo trì máy tính  bảo trì sự cố máy tính-mastercode.vn
Pdfbài 6 bảo trì máy tính bảo trì sự cố máy tính-mastercode.vn
MasterCode.vn 728 vistas
Pdfbài 5 bảo trì và tối ưu windows bảo trì sự cố máy tính-mastercode.vn por MasterCode.vn
Pdfbài 5 bảo trì và tối ưu windows  bảo trì sự cố máy tính-mastercode.vnPdfbài 5 bảo trì và tối ưu windows  bảo trì sự cố máy tính-mastercode.vn
Pdfbài 5 bảo trì và tối ưu windows bảo trì sự cố máy tính-mastercode.vn
MasterCode.vn 451 vistas
Pdfbài 4 ổ cứng hard drive bảo trì sự cố máy tính-mastercode.vn por MasterCode.vn
Pdfbài 4 ổ cứng hard drive  bảo trì sự cố máy tính-mastercode.vnPdfbài 4 ổ cứng hard drive  bảo trì sự cố máy tính-mastercode.vn
Pdfbài 4 ổ cứng hard drive bảo trì sự cố máy tính-mastercode.vn
MasterCode.vn 441 vistas
Pdfbài 3 cpu và ram bảo trì sự cố máy tính-mastercode.vn por MasterCode.vn
Pdfbài 3 cpu và ram  bảo trì sự cố máy tính-mastercode.vnPdfbài 3 cpu và ram  bảo trì sự cố máy tính-mastercode.vn
Pdfbài 3 cpu và ram bảo trì sự cố máy tính-mastercode.vn
MasterCode.vn 591 vistas
Pdfbài 1 giới thiệu chung về phần cứng bảo trì sự cố máy tính-mastercode.vn por MasterCode.vn
Pdfbài 1 giới thiệu chung về phần cứng  bảo trì sự cố máy tính-mastercode.vnPdfbài 1 giới thiệu chung về phần cứng  bảo trì sự cố máy tính-mastercode.vn
Pdfbài 1 giới thiệu chung về phần cứng bảo trì sự cố máy tính-mastercode.vn
MasterCode.vn 652 vistas
Pdfbài 2 bo mạch chủ (main) bảo trì sự cố máy tính-mastercode.vn por MasterCode.vn
Pdfbài 2 bo mạch chủ (main)  bảo trì sự cố máy tính-mastercode.vnPdfbài 2 bo mạch chủ (main)  bảo trì sự cố máy tính-mastercode.vn
Pdfbài 2 bo mạch chủ (main) bảo trì sự cố máy tính-mastercode.vn
MasterCode.vn 415 vistas

Bài 1: Tổng quan về phân tích thiết kế HTTT & Nguồn phần mềm - Giáo trình FPT

 • 1. Bài 1: Tổng quan về phân tích thiết kế HTTT & Nguồn phần mềm
 • 2. Tổng quan về phân tích thiết kế HTTT Hệ thống? PTTK HT? Chuyên gia phân tích HT? SDLC? Nguồn phần mềm Đánh giá phần mềm thương mại Tiêu chí lựa chọn Thu thập thông tin Thuê ngoài Sử dụng lại Mục tiêu bài học Tổng quan về phân tích thiết kế HTTT & Nguồn phần mềm 2
 • 3. Hệ thống (system) là một tập quy trình nghiệp vụ liên quan đến nhau, các quy trình này kết hợp với nhau để thực hiện một mục đích cụ thể Ví dụ: Hệ thống tính lương lưu giữ thông tin về các lần thanh toán Hệ thống quản lý kho lưu giữ thông tin của các lần cung cấp Trong doanh nghiệp các hệ thống có thể tách biệt hoặc tương tác với nhau Hệ thống tồn không tồn tại một mình mà tương tác với môi trường của hệ thống. Đường biên phân tách hệ thống với môi trường của nó Hệ thống lấy đầu vào từ bên ngoài , xử lý và chuyển kết quả là đầu ra ra môi trường Hệ thống là gì? Tổng quan về phân tích thiết kế HTTT & Nguồn phần mềm 3
 • 4. Các đặc tính của hệ thống Tổng quan về phân tích thiết kế HTTT & Nguồn phần mềm 4
 • 5. Ví dụ về hệ thống Tổng quan về phân tích thiết kế HTTT & Nguồn phần mềm 5
 • 6. Phân rã (Decomposition) Tách hệ thống lớn thành các hệ thống con nhỏ hơn, dễ quản lý hơn và dễ tìm hiểu, xây dựng hơn Những khái niệm quan trọng trong hệ thống Tổng quan về phân tích thiết kế HTTT & Nguồn phần mềm 6
 • 7. Tính đơn thể (Modularity) Là kết quả của quá trình phân rã Mức độ phụ thuộc (Coupling) Các hệ thống con phụ thuộc lẫn nhau Tính kết dính (Cohesion) Mỗi hệ thống thực hiện một chức năng riêng để dễ dàng lắp ráp với nhau Những khái niệm quan trọng trong hệ thống Tổng quan về phân tích thiết kế HTTT & Nguồn phần mềm 7
 • 8. Là quy trình để phát triển và bảo trì một ứng dụng hệ thống thông tin với mục đích nâng cao hiệu quả công việc Ứng dụng quản lý kho cho nhà sách để theo dõi số sách tồn kho của những cuốn bán chạy Ứng dụng quản lý lương theo dõi mức lương hiện tại của nhân viên Phân tích và thiết kế hệ thống là gì? Tổng quan về phân tích thiết kế HTTT & Nguồn phần mềm 8
 • 9. Các thành phần của ứng dụng HTTT Tổng quan về phân tích thiết kế HTTT & Nguồn phần mềm 9
 • 10. PTTK HT được thực hiện dựa vào quy trình công nghệ phần mềm Quy trình công nghệ phần mềm gồm phương pháp luận, công nghệ và công cụ Phân tích và thiết kế hệ thống là gì? Tổng quan về phân tích thiết kế HTTT & Nguồn phần mềm 10
 • 11. Phương pháp luận Trình tự của cách tiếp cận từng bước để phát triển sản phẩm cuối cùng là HTTT Kỹ thuật Trình tự mà người phân tích hệ thống theo để thực hiện các công việc như phỏng vấn người dùng để xác định yêu cầu, lập kế hoạch, vẽ biểu đồ… Công cụ Chương trình máy tính. Ví dụ như CASE (computer-aided software engineering) để thực hiện các kỹ thuật cụ thể một cách dễ dàng Phương pháp luận, Kỹ thuật, Công cụ tạo nên một cách tiếp cận có hệ thống để phân tích và thiết kế hệ thống Phân tích và thiết kế hệ thống là gì? Tổng quan về phân tích thiết kế HTTT & Nguồn phần mềm 11
 • 12. Đóng vai trò cốt lõi trong việc phát triển hệ thống Phân tích hệ thống là nghiên cứu các vấn đề trong tổ chức, đưa ra giải pháp để nâng cấp tổ chức Những kỹ năng cần thiết cho chuyên gia phân tích Phân tích Xác định vấn đề, phân tích và giải quyết vấn đề Công nghệ Hiểu tiềm năng và giới hạn công nghệ Quản lý Quản lý project, tài nguyên, rủi ro và thay đổi Giao tiếp Làm việc với các ptv (phân tích viên) khác, ltv (lập trình viên) và người dùng Chuyên gia phân tích hệ thống? Tổng quan về phân tích thiết kế HTTT & Nguồn phần mềm 12
 • 13. Phương pháp luận phổ biến để phân tích HTTT là sử dụng vòng đời phát triển của hệ thống (systems development life cycle – SDLC) Môn này sẽ PT&TK HT theo vòng đời phát triển hệ thống gồm 4 bước Phương pháp luận SDLC Tổng quan về phân tích thiết kế HTTT & Nguồn phần mềm 13 Lựa chọn và lập kế hoạch Phân tích Thiết kế Triển khai và vận hành
 • 14. Mỗi pha có mục tiêu và sản phẩm cụ thể và được dùng là đầu vào của pha tiếp theo Phương pháp luận SDLC Tổng quan về phân tích thiết kế HTTT & Nguồn phần mềm 14
 • 15. Lựa chọn và lập kế hoạch dự án Lập ra danh sách dự án và lựa chọn dự án khả thi Lập kế hoạch cho dự án đó Phân tích Xác định yêu cầu chi tiết của hệ thống Đưa ra bản mô tả các giải pháp thiết kế sơ bộ khác nhau đáp ứng yêu cầu Nếu một trong các giải pháp được chọn thì ptv lập kế hoạch yêu cầu phần cứng và phần mềm cần thiết để xây dựng HT Các pha trong SDLC Tổng quan về phân tích thiết kế HTTT & Nguồn phần mềm 15
 • 16. Thiết kế Chuyển bản mô tả giải pháp thành đặc tả hệ thống logic và vật lý Kết quả: Bản đặc tả hệ thống vật lý Triển khai và vận hành Chuyển bản đặc tả vật lý thành hệ thống hoạt động, kiểm thử và đưa vào hoạt động Các pha trong SDLC Tổng quan về phân tích thiết kế HTTT & Nguồn phần mềm 16
 • 17. Phương pháp luận thiết kế mẫu Tổng quan về phân tích thiết kế HTTT & Nguồn phần mềm 17 Ngoài cách sử dụng như một phương pháp luận độc lập, thiết kế mẫu còn có thể được kết hợp với SDLC
 • 18. Phần mềm hỗ trợ phát triển HTTT Có thể sử dụng trong suốt SDLC Công cụ CASE bao gồm: Công cụ để vẽ biểu đồ Tự động sinh báo cáo và GUI để dễ dàng tạo mẫu Công cụ phân tích tự động kiểm tra các đặc tả chưa hoàn chỉnh, thiếu nhất quán hoặc sai của biểu đồ, form và báo cáo Tính năng tự động tạo ra tài liệu kỹ thuật và hướng dẫn sử dụng người dùng Tính năng tự sinh mã Quá trình thiết kế mẫu dễ dàng Công cụ CASE Tổng quan về phân tích thiết kế HTTT & Nguồn phần mềm 18
 • 19. Tổng quan về phân tích thiết kế HTTT & Nguồn phần mềm 19 NGUỒN PHẦN MỀM
 • 20. Nguồn phần mềm Tổng quan về phân tích thiết kế HTTT & Nguồn phần mềm 20
 • 21. Sử dụng dịch vụ của cty cung cấp dịch vụ CNTT khi: Tổ chức thiếu tài nguyên để phát triển hệ thống tại chỗ Các phần mềm thương mại có sẵn trên thị trường không đáp ứng yêu cầu Nhà cung cấp dịch vụ sẽ phát triển ứng dụng phù hợp với yêu cầu của tổ chức và sử dụng trong nội bộ tổ chức đó Thuê chuyên gia tư vấn về lĩnh vực cần xây dựng Phát triển, lưu trữ và chạy ứng dụng Ngoài ra còn cung cấp các dịch vụ khác Công ty cung cấp dịch vụ CNTT Tổng quan về phân tích thiết kế HTTT & Nguồn phần mềm 21
 • 22. Sản phẩm chiếm thị trường khá lớn: từ các phần mềm thông dụng (office, kapersky…) đến các sản phần dùng cho một ngành công nghiệp cụ thể Gồm 2 loại phần mềm Turnkey – Không thể thay đổi để phù hợp với yêu cầu sử dụng Non-Turnkey – Có thể thay đổi Phần mềm thương mại có thể đáp ứng đến 70% nhu cầu của tổ chức Nhà cung cấp phần mềm thương mại Tổng quan về phân tích thiết kế HTTT & Nguồn phần mềm 22
 • 23. Phần mềm gồm nhiều mô-đun tích hợp với nhau Mỗi mô-đun thực hiện một chức năng nghiệp vụ riêng Kế toán, Phân phối, Sản xuất… Việc tích hợp tập trung vào quy trình hơn là chức năng Cho phép tổ chức tích hợp các quy trình nghiệp vụ thành một hệ thống duy nhất Các giao dịch thực hiện liền mạch Nhà cung cấp dịch vụ ERP SAP Oracle Hệ thống hoạch định nguồn tài nguyên doanh nghiệp (ERP) Tổng quan về phân tích thiết kế HTTT & Nguồn phần mềm 23
 • 24. Ưu điểm CSDL duy nhất Bảo đảm cho dữ liệu được chính xác và nhất quán Giảm chi phí bảo trì Các mô-đun hoạt động mềm dẻo Có thể bổ sung thêm các mô-đun khác nếu cần thiết Các mô-đun bổ sung có thể tích hợp ngay lập tức vào hệ thống Nhược điểm Cài đặt phức tạp Phụ thuộc vào kinh nghiệm của tư vấn viên Thông thường tổ chức phải thay đổi quy trình nghiệp vụ để phù hợp với hệ thống Hệ thống hoạch định nguồn tài nguyên doanh nghiệp (ERP) Tổng quan về phân tích thiết kế HTTT & Nguồn phần mềm 24
 • 25. Thuê hoặc mua quyền sử dụng phần mềm từ nhà cung cấp bên thứ ba Ứng dụng được chạy trên server Ứng dụng được truy cập thông qua Internet hoặc VPN Ứng dụng được cài đặt và bảo trì bởi nhà cung cấp dịch vụ Người dùng trả tiền sử dụng theo lần hoặc theo tháng Dịch vụ bao gồm cả phần cứng cũng như phần mềm Ví dụ: Google Apps Salesforce.com Điện toán đám mây (Cloud Computing) Tổng quan về phân tích thiết kế HTTT & Nguồn phần mềm 25
 • 26. Dự đoán đến năm 2013, 12% các giao dịch điện tử sẽ được thực hiện bằng điện toán đám mây (lên đến 160 tỉ đô la) Vì sao sử dụng điện toán đám mây Không cần đến nhân viên IT nội bộ Truy cập đến ứng dụng dễ dàng, mọi nơi, mọi lúc Chi phí thấp Không tốn thời gian lắp đặt hệ thống Điện toán đám mây (Cloud Computing) Tổng quan về phân tích thiết kế HTTT & Nguồn phần mềm 26
 • 27. Sử dụng miễn phí Bao gồm cả mã Được đóng góp bởi các thành viên yêu thích lập trình Một số ví dụ: Linux Firefox mySQL Phần mềm mã nguồn mở Tổng quan về phân tích thiết kế HTTT & Nguồn phần mềm 27
 • 28. Hệ thống hoàn chỉnh Hệ thống kết hợp Một số thành phần mua và một số thành phần phát triển tại chỗ Phát triển phần mềm tại chỗ (In-House Development) Tổng quan về phân tích thiết kế HTTT & Nguồn phần mềm 28
 • 29. Tổng quan về phân tích thiết kế HTTT & Nguồn phần mềm 29 ĐÁNH GIÁ PHẦN MỀM THƯƠNG MẠI
 • 30. Giá cả So sánh với chi phí phát triển phần mềm tại chỗ Chức năng Khả năng hỗ trợ của nhà phân phối Độ tin cậy của nhà phân phối Tính mềm dẻo Dễ dàng tùy chỉnh Tài liệu Tài liệu hướng dẫn sử dụng và tài liệu kỹ thuật Thời gian đáp ứng Thời gian hệ thống hoàn thành tác vụ Dễ dàng cài đặt Tiêu chí lựa chọn Tổng quan về phân tích thiết kế HTTT & Nguồn phần mềm 30
 • 31. Thông tin từ nhà phân phối Tài liệu đi kèm sản phẩm Tài liệu tiếp thị kỹ thuật Hỏi thêm thông tin nhà phân phối Gửi yêu cầu đề xuất (request for proposal - RFP) cho nhà phân phối Chạy thử ứng dụng Bản hoàn chỉnh đã được cài đặt sẵn cho tổ chức khác Bản đề mô Thu thập phản hồi từ những người đã dùng Sử dụng dịch vụ kiểm thử phần mềm độc lập (independent software testing services) Thu thập thông tin Tổng quan về phân tích thiết kế HTTT & Nguồn phần mềm 31
 • 32. Tổng quan về phân tích thiết kế HTTT & Nguồn phần mềm 32 Nếu bạn đang cân nhắc giữa phần mềm khác nhau thì hãy thu thập thông tin theo các tiêu chí, đánh trọng số cho các tiêu chí để tìm được phần mềm phù hợp nhất
 • 33. Thuê ngoài là chuyển trách nhiệm phát triển và vận hành hệ thống thông tin cho công ty khác Ví dụ: Thuê công ty khác phát triển và chạy ứng dụng trên máy của họ (call center services, e-mail services, hay payroll.) Thuê công ty khác chạy ứng dụng trên máy tính của tổ chức Lợi ích của outsourcing Giảm chi phí Hưởng dịch vụ tốt Tập trung vào chiến lược của công ty Có thể xem xét đến việc thuê ngoài trong quá trình phân tích hệ thống Thuê ngoài (outsourcing) Tổng quan về phân tích thiết kế HTTT & Nguồn phần mềm 33
 • 34. Sử dụng các tài nguyên phần mềm đã được viết sẵn trong ứng dụng mới Thường sử dụng trong phát triển phần mềm hướng đối tượng và hướng thành phần Sử dụng lại đối tượng Nâng cao hiệu suất Giảm lỗi Giảm các công việc lặp lại Kế hoạch dùng lại phải phù hợp với chiến lược kinh doanh của công ty Sử dụng lại Tổng quan về phân tích thiết kế HTTT & Nguồn phần mềm 34
 • 35. Các cách tiếp cận Tái sử dụng tự do Tái sử dụng được khuyến khích Tái sử dụng có quản lý Tái sử dụng được thiết kế Sử dụng lại Tổng quan về phân tích thiết kế HTTT & Nguồn phần mềm 35
 • 36. Tổng quan về phân tích thiết kế HTTT & Nguồn phần mềm 36 TỔNG KẾT BÀI HỌC
 • 37. Tổng quan về phân tích thiết kế HTTT & Nguồn phần mềm 37
 • 38. Tổng quan về phân tích thiết kế HTTT & Nguồn phần mềm 38
 • 39. Hệ thống (system) là một tập quy trình nghiệp vụ liên quan đến nhau, các quy trình này kết hợp với nhau để thực hiện một mục đích cụ thể PTTK HT là quy trình để phát triển và bảo trì một ứng dụng hệ thống thông tin với mục đích nâng cao hiệu quả công việc PTTK HT được thực hiện dựa vào quy trình công nghệ phần mềm Quy trình công nghệ phần mềm gồm phương pháp luận, công nghệ và công cụ Chuyên gia PT HT đóng vai trò cốt lõi trong việc phát triển hệ thống Tổng kết bài học Tổng quan về phân tích thiết kế HTTT & Nguồn phần mềm 39
 • 40. Có rất nhiều cách để có phần mềm Cần thu thập thông tin theo các tiêu chí, đánh trọng số cho các tiêu chí để tìm được phần mềm thương mại phù hợp nhất Thuê ngoài là chuyển trách nhiệm phát triển và vận hành hệ thống thông tin cho công ty khác Có thể xem xét đến việc thuê ngoài trong quá trình phân tích hệ thống Sử dụng lại giúp nâng cao hiệu suất, giảm lỗi, giảm công việc lặp lại Tổng kết bài học Tổng quan về phân tích thiết kế HTTT & Nguồn phần mềm 40
 • 41. Giới thiệu qua về 6 bài workshop Cách chấm điểm workshop Giới thiệu workshop Tổng quan về phân tích thiết kế HTTT & Nguồn phần mềm 41
 • 42. Công việc Phân nhóm 4-5 SV một nhóm Chọn nhóm trưởng Hướng dẫn chọn tổ chức tìm hiểu Bất kỳ tổ chức nào Không nhất thiết phải có HTTT sẵn có Có thể đến khảo sát tại tổ chức hoặc hỏi tại nhà (Xem Workshop 0) Giới thiệu workshop Tổng quan về phân tích thiết kế HTTT & Nguồn phần mềm 42
 • 43. Kết quả Danh sách nhóm và nhóm trưởng (Lý thuyết 1) Đăng ký tổ chức tìm hiểu (Lý thuyết 2) Tên tổ chức Mô tả sơ lược tổ chức Workshop 0 Tổng quan về phân tích thiết kế HTTT & Nguồn phần mềm 43
 • 44. HẾT BÀI !!! Tổng quan về phân tích thiết kế HTTT & Nguồn phần mềm 44