Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

AVO2 Nettikansa-opintokokonaisuudet ITK2012 120419 Kari A. Hintikka ja Anne Rongas

1.608 visualizaciones

Publicado el

AVO2 Nettikansa -opintokokonaisuuksien esittely ITK2012'ssa 19.4.2012 Kari A. Hintikka & Anne Rongas

Publicado en: Educación
 • Inicia sesión para ver los comentarios

AVO2 Nettikansa-opintokokonaisuudet ITK2012 120419 Kari A. Hintikka ja Anne Rongas

 1. 1. AVO2 - Avoimuudesta voimaaoppimisverkostoihin 1.1.2012-31.12.2013 Nettikansa -opintokokonaisuuksien ja internet-fasilitoinnin esittely ITK12 Aulanko 19.4.2012 versio 0.8 Kari A. Hintikka, Jyväskylän yliopisto Anne Rongas, Suomen eOppimiskeskus ry. AVO2 / JY / Kari A. Hintikka 2012
 2. 2. Esityksen sisältö– Yhteenveto opintokokonaisuuksista– Luonnos oppimissisällöistä– Luonnos opetus- ja oppimismuodoista– Esimerkkejä kouluttajista– Opintokokonaisuuksien pilotointi- ja kehitysmalli– Alustava verkosto– Luonnos viestintäsuunnitelmasta AVO2 / JY / Kari A. Hintikka 2012
 3. 3. Nettikansa -hankkeentyöpaketit ja projektisuunnitelma AVO2 / JY / Kari A. Hintikka 2012
 4. 4. Nettikansan työpaketit• Hanke koostuu seuraavista työpaketeista, jotka toteutetaan iteratiivisesti rinnakkain• Jyväskylän yliopiston (JY) kannalta keskeisimmät ovat WP-03 Avointen oppiaineistojen kartoitus ja tuotanto sekä WP-4 Nettikansa –opetuskokonaisuuksien suunnittelu.• WP-0 - Hankkeen koordinointi (OO; Otavan opisto)• WP-1 - Hankkeen muu kuin opintokokonaisuuksien koulutus (OO)• WP-2 - Kansalaisverkostojen katalysointi (OO)• WP-3 - Avointen oppiaineistojen kartoitus ja tuotanto (JY; OO)• WP-4 - Nettikansa –opetuskokonaisuuksien suunnittelu (JY; OO)• WP-5 - yhteistyö muiden AVO2-konsortiotoimijoiden kanssa (PP; JY) AVO2 / JY / Kari A. Hintikka 2012
 5. 5. Opintokokonaisuudet (JY, OO), yleistä• Kaksi noin 25 opintopisteen kokonaisuutta• Kohderyhminä 1) (kunnallinen, myös valtion) hallinto, ensisijaisesti viestintä / demokratia / asukas-yksiköt 2) Järjestöjen työntekijät sekä luottamusaktiivit – Toissijaisina kohderyhminä oppilaitosten henkilökunta, kansalaisaktiivit ja - verkostot sekä kunnallispoliitikot• Oppimissisältöinä ensisijaisesti internetin avoimet sisällöt – jonkin verran tuotetaan sisältöjä itse, mm. AVO2:n muissa hankkeissa tekijänoikeus-opas• Opintokokonaisuudet tuotetaan avoimien toimintatapojen mukaisesti internetissä: http://j.mp/avo2-nettikansa-opinnot• Opintokokonaisuudet vapaasti saataville 2013, myös kaupallisten kouluttajien käyttöön• Vaikuttavuusmittarit ESR:lle: hankkeessa koulutettujen ihmisen sekä organisaatioiden määrä AVO2 / JY / Kari A. Hintikka 2012
 6. 6. Tavoitteena kouluttaa avoimien verkostojen ja internet-joukkojen fasilitointiin AVO2 / JY / Kari A. Hintikka 2012
 7. 7. Internet -fasilitointi• Avoimien ja ennaltamääräämättömien osallistujajoukkojen ja verkostojen koordinointia kohti yhteistä tavoitetta• Tavoitteet, toiminnan kohde ja suunta voivat muotoutua myös prosessin aikana• Verkostojen rakenteen, dynamiikan ja osallistujien vuorovaikutuksen tunnistaminen helpottaa tehtävää• Käyttöalueita: – strategia- ja ohjelmatyö – ideointi ja innovointi – joukkoistaminen – kuntasektori kaavoituksesta palveluiden kehittämiseen – toimialakehitys – demokratiakehitys – järjestötyö AVO2 / JY / Kari A. Hintikka 2012
 8. 8. Case: Sometu -verkoston jäsenten rooleja - AVO2 / JY / Kari A. Hintikka 2012
 9. 9. Rooleja verkostossa 1/2• Supernoodi – verkostosta riippumatta vain muutama suhteessa muuhun otantajoukkoon – esimerkiksi verkoston perustajat ja kehittäjät sekä karismaattiset tai taidoiltaan arvokkaat yksilöt – keskeisessä roolissa ja työläästi korvattavissa verkoston säilymisen kannalta.• Ryvästäjä – aktiivisesti verkottunut samankaltaisten kanssa ja muodostavat tiiviin aliverkoston – kontakteinaan vähemmän verkottuneita jäseniä, jotka nekin voivat olla keskenään verkottuneita – aliverkostoa selittää jokin erityinen yhdistävä side, kuten maantieteellinen sijainti – Sometussa Ryvästäjä-otosta edustaa esimerkiksi jäsenet, jotka työskentelevät tai asuvat Hämeen alueella.• Silloittaja – aktiivisesti verkottunut ja se yhdistää eri aliverkostoja, joilla muutoin ei välttämättä olisi kovinkaan paljoa yhteyksiä – rooli on keskeinen, sillä aliverkostot voivat pysyä pienempinä ja helpommin itseorganisoituvina – jos silloittaja poistuu tia poistetaan verkostosta, niin silloin katoaa myös aliverkostojen välinen yhteys AVO2 / JY / Kari A. Hintikka 2012
 10. 10. Rooleja verkostossa 2/2• Verkottuja – aktiivisesti verkottunut, mutta ensisijaisesti muiden hyvin verkottuneiden kesken – ei välttämättä rakenna Silloittajan kaltaisia yhteyksiä eri aliverkostoihin tai niiden välille – voivat muodostaa omia aliverkostoja ja niitä voi selittää jokin tarkasteltavan verkoston mahdollisesti täysin ulkopuolinen side – Esimerkiksi Sometussa oli aktiivinen verkottujien joukko, joka ei ollut aktiivinen Sometussa, mutta tiiviisti verkottunut muissakin sosiaalisen median palveluissa.• Seurattava – aktiivisesti verkottunut eri puolille verkostoa – tunnusomaisempaa on, että hänellä on paljon Seuraajia – Seurattavaa selittää esimerkiksi asiantuntijuus jossain erityisaiheessa tai karismaattisuus ja hän on voinut esimerkiksi kutsua opiskelijoitaan mukaan Sometuun – Esimerkkinä Sometun yksi keskusteluryhmä, jolla on yksi aktiivinen vetäjä.• Seuraaja – usein yksi tai vain muutama kontakti (jotka voivat olla keskenään verkottuneita) – Sometussa seuraajia esiintyy eniten Supernoodin, Ryvästäjän ja Seurattavan aliverkostoissa – ei sinänsä ole välttämättä passiivinen vaan ensisijaisesti verkoston kannalta – Mittakaavattoman verkoston näkökulmasta verkoston useimmat jäsenet kuitenkin kuuluvat tähän ryhmään. AVO2 / JY / Kari A. Hintikka 2012
 11. 11. #itk2012 -avainsana Twitterissä AVO2 / JY / Kari A. Hintikka 2012
 12. 12. #itkpeli -avainsana Twitterissä AVO2 / JY / Kari A. Hintikka 2012
 13. 13. Opintokokonaisuudet, sisällöt• Kokonaisuus tarjoaa internet-ajan kansalaisyhteiskunnan tiedolliset ja taidolliset valmiudet• Kokonaisuuksien alustavat teemat (5 opintopistettä kukin) – Kansalaisyhteiskunnan perusteet internet-aikana – Avoimet ja kollektiiviset toimintatavat – Internetin organisointi- ja kollaboraatiotyökalut (ml. sosiaalinen media) – Yhteisöt, verkostot, kollektiivit ja liikkeet – Internet-fasilitointi so. kansalaisryhmien aktiviteettien koordinointi ja katalysointi• Opintosisällöistä tarkemmin kts. http://j.mp/avo2-nettikansa-opinnot AVO2 / JY / Kari A. Hintikka 2012
 14. 14. Kouluttajat, esimerkkejä• Aalto, Tuija (Ylen internet-strategiapäällikkö) – 1) Hallinnon some-suositukset (Oikeusministeriö 2010) – 2) Ammatillinen nettimaine – 3) Some organisaatiossa (Yle)• Hintikka, Kari A. (AVO2 -hanke, internet-fasilitaattori, some-kouluttaja) – 1) Avoimet toimintamallit, välineet – 2) Sosiaaliset verkostot – 3) Kollektiivinen toiminta, joukkoäly, crowdsourcing• Poikola, Antti (AVO2 -hanke, verkostojen rakentaja) – 1) Mahdollista.fi, kansalaisverkostojen koordinointi – 2) Kankaan alueen suunnittelun kansalaiskoordinointi (Jyväskylä) – 3) Avoin data (mm. Julkinendata.fi -opas)• Rongas, Anne (AVO2 -hanke, internet-fasilitaattori, some-kouluttaja) – Tekesin TekesOPPY -teknologiaohjelman fasilitointi Facebookissa• Ropponen, Teemu – Osallistumisympäristö OSY (Oikeusministeriö) AVO2 / JY / Kari A. Hintikka 2012
 15. 15. Opintokokonaisuudet, oppimismuotoja• Sovelletaan AVO1:ssa kehitettyjä oppimismuotoja• Suoritustavat ovat oppilaitosten valittavissa: lähi/etä/internet-opetus• Lähi- ja webinaariluennot• Teoreettinen kirjallisuus ja blogiesseetentit• Käytännön harjoittelu sosiaalisen median työkaluihin• Kollektiivityöskentely, muun muassa wikit• Työpaja/seminaarityöskentely vuorovaikutustaitojen kehittämiseksi• Etätyöpajat (mm. kokoustekniikat)• Internet-työskentely (mm. nettifasilitointi)• Opintosisällöistä tarkemmin kts. http://j.mp/avo2-nettikansa-opinnot AVO2 / JY / Kari A. Hintikka 2012
 16. 16. Opintokokonaisuuksien pilotointi- ja kehitysmalli• Keväällä 2012 järjestetään sovittujen kumppanien kanssa pilottikoulutukset sekä hallinnolle että järjestöille – Koulutuksen kesto 1-2 työpajamaista lähiopetuspäipäivää sisältäen opintokokonaisuuksien teemat – Koulutettavilta saatava osallistumisallekirjoitus ESR-seurantaa varten – Tarvekartoitus koulutettaville – Opintoteemat ja -aineistot ovat välittömästi ja vapaasti käytettävissä kumppanien omassa toiminnassa• Kesä 2012 iteroidaan tuloksia ja kehitetään sisältöjä• Syksy 2012 järjestetään 1-2 lähiopetuspäipäivää kumppanien kanssa – A) iteratiivisesti kevään koulutetuille – B) uusille koulutettaville• Lisäksi – Pilotoivaa täsmäopetusta, mm. opintokokonaisuudesta kiinnostuneiden oppilaitosten henkilökunnalle – Osallistuminen AVO2-konsortion muuhun koulutukseen – Nettikansa -pilottien koulutustarpeet AVO2 / JY / Kari A. Hintikka 2012
 17. 17. Opintokokonaisuuksien alustava verkosto ja kumppanit• Avoimen internetin toimijat (kouluttajat, tutkijat, opettajat, pk-yritykset)• Hämeenlinnan opetustoimen kehittämishankkeet• Internetin EduFinland, LeMill, Mahdollista.fi, Sometu-verkosto; Vinkkiverkko• Jyväskylän koulutuslaitokset (mm. Avoin yliopisto, JAMK, JY)• Kansalaisyhteiskunnan neuvottelukunta (KANE)• Kansalaisyhteiskunnan tutkimuksen seura• Kansalaisyhteiskunnan tutkimusportaali Kans.jyu.fi• Keski-Suomen järjestöt• Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki (KYT)• Kuntaliiton koulutusyhtiö (FCG)• Kuntaliitto ja kunnat (mm. Helsinki, Hämeenlinna, Jyväskylä, Mikkeli, Tampere)• Oikeusministeriön (OM) demokratia- ja kieliyksikkö• Open Knowledge Foundation (avoin data)• Sitra• Verkkodemokratiaseura AVO2 / JY / Kari A. Hintikka 2012
 18. 18. Viestintäsuunnitelma ja hankkeen prosessien avaaminen• 2012 – ITK’12 -konferenssi Hämeenlinnassa huhtikuussa – MindTrek -kansainvälinen konferenssi syksyllä – DCL -konferenssi Hämeenlinnassa syksyllä• 2013 – Kansalaisyhteiskunnan kehittämispäivät talvella – ITK’13 -konferenssi Hämeenlinnassa huhtikuussa – MindTrek -kansainvälinen konferenssi syksyllä – DCL -konferenssi Hämeenlinnassa syksyllä – Loppuseminaari marraskuussa (Helsinki ?)• Mahdollista.fi -blogi• Kutsupohjainen kehitys- ja harjoitteluryhmä Facebookissa• Avoin työskelely ja etenemisen raportointi Wikiopistossa:• http://j.mp/avo2-nettikansa-opinnot• AVO2 -seminaarit ja webinaarit• Kumppaneiden omat kanavat• Tunnettuuden lisääminen opintokokonaisuuksista 2012-2013 AVO2 / JY / Kari A. Hintikka 2012
 19. 19. Kiitos. Lisätietoja:kari . hintikka (a) gmail . com (Jyväskylän yliopisto) rongas . anne (a) gmail . com Wikiopisto: http://j.mp/avo2-nettikansa-opinnot AVO2 / JY / Kari A. Hintikka 2012

×