Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Lærerutdanning i praksis, Per Ramberg

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 23 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Presentaciones para usted (18)

Similares a Lærerutdanning i praksis, Per Ramberg (20)

Anuncio

Más de Utdanningsdirektoratet (17)

Lærerutdanning i praksis, Per Ramberg

 1. 1. Lærerutdanning i praksisPIL – konferanse 31.05.2011<br />Per Ramberg<br />Leder for NTNUs lærerutdanningsprogram<br />
 2. 2. Hvorfor fant vi det nødvendig å utvikle samarbeid mellom skoleeier(e) og NTNU?<br />
 3. 3. Historisk tilbakeblikk <br />NTNU og Sør-Trøndelag fylkeskommune (STFK) har i mange år samarbeidet på flere områder. <br />Dette samarbeidet har vært usystematisk, det har til dels bygd på personlige kontakter og har vært uten forankring institusjonelt på skoleeiernivå. Forankringen har vært mellom partnerskoler og NTNUs lærerutdanning.<br />Fagnettverkene har vært en god kobling mellom skoler og lærere i videregående opplæring og lærerutdanningen <br />Et system med partnerskapsskoler har sikret praksisen i lærerutdanningen <br />
 4. 4. En Hovedutfordring<br />Å styrke læreryrket som en profesjon!<br />
 5. 5. Hva kjennetegner en profesjon – noen fellestrekk<br />Utdanningen har et eget teoretisk kunnskapsgrunnlag<br />Utdanningen har et eget “fagspråk” om profesjonens arbeid<br />Utvikling av profesjonen basert på forskning<br />Utdanningen er rettet mot yrkesutøvelsen<br />Deler av opplæringen skjer i yrkesfeltet<br />Autonomi i yrkesutøvelsen <br />Legitimitet utad - tillit og respekt fra omverdenen<br />Felles yrkesetikk<br />Profesjonen har kontroll med utdanningen<br />Forsvarer for “klienten”<br />
 6. 6. Hva kjennetegner lærerprofesjonen?<br />“Bøker til salgs”<br />Tisher / Wideen (1990): Praktiske erfaringer den viktigste komponenten i en lærers utdanning<br />Kvernbekk (1995): “Praksis- og erfaringstyranni”<br />Kvalbein (1999): Seminartradisjonen med vekt på dannelse, utdannelse, muntlig kultur, ikke forskningsbasert<br />NOKUT (2006): Lærerstudenter og FOU-arbeid<br />Karen Jensen (2008): Lærere sml med sykepleiere, ingeniører og revisorer<br />
 7. 7. Forskning viser<br />De mest sentrale kompetanseområder for lærere:<br />Faglig kompetanse<br />Didaktisk kompetanse<br />Relasjonell kompetanse<br />Ledelseskompetanse<br />Utviklings- og endringskompetanse (FOU-kompetanse)<br /> (Hattie 2008, Clearinghouse Denmark 2008, stm 11 Læreren, rollen og utdanninga 2009)<br />
 8. 8. Autonomi - finske lærere<br /> ”Den finske skolen preges i dag av stor grad av autonome lærere som i svært liten grad blir kontrollert av andre, men heller oppfordret til selv å ta ansvaret for utviklingen av skolen.<br />Kunnskapen om kvalitative og kvantitative forskningsmetoder og vitenskapelig refleksjon spiller en helt avgjørende rolle for utviklingen og utdannelsen av den autonome og profesjonelle finske læreren”<br /> (R Hausstätter Saarrommaa og S Saarrommaa 2008)<br />
 9. 9.
 10. 10. OECDs analyse mht suksessfaktorer for å lykkes med utdanning<br />Utsett segregeringen av elever lengst mulig<br />Lærerstand med profesjonell autonomi i yrkesutøvelsen<br />Systematisk- og helhetlig kompetanseutvikling av lærerne i et yrkeslangt perspektiv<br />
 11. 11. Seminartradisjonen i norsk (og andre lands) lærerutdanning<br />Vekt på utdanning og danning<br />Lite FOU-basert<br />Ikke så fagorientert<br />Vekt på pedagogikk og metodikk<br />Muntlig kultur<br />Vekt på det sosiale miljøet i utdanningen<br />Svak forskningsmetodisk kompetanse blant lærerstudenter og lærerutdannere<br />Svak kultur for skriftlig dokumentasjon av utviklingsarbeid<br />Konsekvenser:<br />Svekker utvikling av forskningsbasert utdanning<br />Lærerne og skolen får ikke nødvendig FOU-kompetanse<br />
 12. 12. Hva kan gjøres? <br />Lærerutdanningen bør i mye sterkere grad teoretiseres, forskningsbaseres, akademiseres og praksisbaseres<br />Lærerutdanningen bør i mye sterkere grad profesjonsforankres<br />Lærerutdanneres, læreres og lærerstudenters FOU-kompetanse bør styrkes for å:<br />Gjøre lærerne i stand til å “forske” på egen praksis<br />Sikre systematisk utvikling av lærernes og skolens kompetanse – hindre “Kenguruskolen”<br />Kunne begrunne valg og sikre kritisk vurderingsevne<br />Sikre kunnskap om hva som “virker” og hva som ikke “virker”<br />Sikre læreryrket respekt, status og legitimitet og unødvendig innblanding fra utenforstående<br />
 13. 13. Noen sitater<br />“Kritisk tenkning innebærer å prøve om forutsetningene for og de enkelte ledd i en tankerekke holder.”<br />“Det handler om å lære og å bruke metoder, vitenskapelige metoder som reduserer muligheten for å bli lurt av seg selv eller andre.”<br />“Utdanningen skal ikke bare overføre lærdom – den skal også gi (…) kompetanse til å skaffe seg og vinne ny kunnskap.”<br />
 14. 14. ”Kompetanse over streken”<br />Lærerutdanning med vekt på ”her og nå – perspektivet”<br />Lærerutdanning med vekt på kompetanse i et livslangt perspektiv – ”profesjonell autonomi”<br />
 15. 15. Kontroll og autonomi i lærerutdanningen<br />Autonomi<br />Forskningsbaserte<br />teorier<br />FOU i egen<br />klasse<br />Praksis<br />Teori<br />Egne praksis-<br />teorier<br />Metodikk<br />Kontroll<br />
 16. 16. SAFO<br />SAFO – en arena for samarbeid mellom NTNU og:<br />Sør – Trøndelag<br />Nordland, Nord – Trøndelag, Møre / Romsdal<br />Trondheim<br />
 17. 17.
 18. 18. Mål SAFO<br />å utvikle varige samarbeidsformer mellom lærerutdanning (NTNU) og skoleeiere preget av likeverd og gjensidig tillit og respekt <br />å strukturere, samordne og styrke samarbeidet og utvikle modeller for samarbeid mellom NTNU og skoleeiere på et bredt felt av felles oppgaver <br />
 19. 19. Hvordan har vi samarbeidet?<br />Styringsdokumenter:<br />En partnerskapsavtale (en rammeavtale) som inngår på høgt nivå , som er robust og som ligger fast over tid<br />En handlingsplan som endres kontinuerlig ettersom prosjekter avsluttes og nye startes. Handlingsplanen gjennomgår en full revidering en gang i året for å sikre at den ivaretar den kursen som partene ønsker å ha<br />Sekretær- og lederfunksjon veksler en gang pr år<br />
 20. 20. Hva har vi samarbeidet om?<br />Grunnutdanning<br />Oppfølging av nyutdannete<br />Etterutdanning<br />Videreutdanning<br />Forskning og utviklingsarbeid<br />Evalueringer<br />Konsultasjoner / rådgivning<br />
 21. 21. Noen resultater<br />Utvikling av 3-årig yrkesfaglærerutdanning<br />Videreutdanning innen Teknologi og forskningslære<br />Videreutdanning innen entreprenørskap og innovasjon<br />Opplæring av mentorer som skal følge opp nyutdannete lærere<br />Kvalitetssikring av praksisveiledningen<br />”PIL-prosjektet”<br />Flere prosjekt knyttet til ”Fra ord til handling”<br />DELTA – matematikk på nett<br />”Kompetanse for kvalitet”<br />”Vurdering for læring<br />”Flerkulturelt medborgerskap” – et forskningsprosjekt<br />Oppdrag for ”Eksperter i Team”<br />Utforming av nye skoler<br />
 22. 22. Suksessfaktorer - kontakt, informasjonsutveksling og effektuering<br />Starte med å samle og systematisere den aktiviteten som man allerede har i gang<br />Må ha regelmessige møter der en betydelig andel av tiden brukes til informasjonssaker fra de samarbeidende partene og der det gis rom for å diskutere frem en felles forståelse av de ulike sakene som bringes opp. <br />Representantene i forumet må ha mandat fra sin ledelse til å kunne vedta iverksetting av tiltak knyttet til utviklingen av skole og lærerutdanning. <br />De involverte parter må ha organisasjoner som kan sette vedtakene om aksjoner ut i livet.<br />
 23. 23. Utfordringer i det videre arbeidet<br />SAFO må arbeide videre for å utnytte bedre effekten av de ulike tiltak som gjennomføres for å utvikle skolen og lærerutdanningen. <br />Det vil da være nødvendig å bedre spredningen av resultater, samkjøringen av aksjoner og helhetstenkingen i satsningene. <br />Et særlig fokus må gis til koblingen mellom skolelederutdanning, studenters og fagansattes FOU-arbeid og utviklingen av skole og lærerutdanning. <br />

×