Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
คำกล่ำวอวยพรวันคล้ำยวันเกิดสวัสดีคะ ท่านผูมีเกียรติทุกท่าน ก่อนอื่นดิฉนก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติมาร่ วมงาน วัน       ...
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

คำกล่าวอวยพรวันคล้ายวันเกิด

  • Inicia sesión para ver los comentarios

คำกล่าวอวยพรวันคล้ายวันเกิด

  1. 1. คำกล่ำวอวยพรวันคล้ำยวันเกิดสวัสดีคะ ท่านผูมีเกียรติทุกท่าน ก่อนอื่นดิฉนก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติมาร่ วมงาน วัน ้ ัคล้ายวันเกิดของเพื่อนดิฉน เพื่อนของดินฉันคนนี้เราสนิทสนมกันมาตั้งแต่สมัยยังเป็ นเด็ก ๆ ัแล้วคะ เพื่อนของดิฉนคนนี้เป็ นคนที่มีอธยาศัยดี มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ใจคอกว้างขวาง เป็ นที่ ั ัยอมรับของเพื่อน ๆ เมื่อมีการจัดงานคล้ายวันเกิดของเพื่อนคนนี้ในแต่ละครั้ง ถ้าไม่ติดธุระจาเป็ นจริ ง ๆ แล้วดิฉนจะมาร่ วมงานด้วยทุกครั้งเช่นกัน ัในโอกาสนี้ ดิฉนขออวยพรให้เพื่อนรักของดิฉนคนนี้ จงมีอายุมนขวัญยืน มีความสุ ขความเจริ ญ ั ั ั่อีกทั้งเจริ ญก้าวหน้า ทั้งในหน้าที่ราชการและงานส่ วนตัวยิง ๆ ขึ้นไปคะ ่คำกล่ำวตอบรับของเจ้ ำภำพวันคล้ำยวันเกิดสวัสดีคะ ท่านผูมีเกียรติทุกท่าน ดิฉนรู ้สึกปลาบปลื้มใจเป็ นอย่างยิง ที่ทุกๆท่าน ได้ให้เกียรติ ้ ั ่มาร่ วมอวยพรในวันคล้ายวันเกิดของดิฉน ในโอกาสนี้ ขอเชิญทุกท่านดื่มและรับประทาน ัอาหารตามสบายโดยไม่ตองเกรงใจ หากมีขอขัดข้องผิดพลาดด้วยประการใด เนื่องจากดูแลและ ้ ้บริ การไม่ทวถึง ดิฉนขอรับความผิดไว้แต่เพียงผูเ้ ดียวและขออภัยไว้ ณ ที่น้ ีดวย ในโอกาสหน้า ั่ ั ้จะพยายามปรับปรุ ง แก้ไข ให้ดีข้ ึนกว่าเดิมและดียง ๆ ขึ้นไป ขอบคุณมากคะ ิ่

×