Fungsi bahagian komputer

Megumi Chan
Megumi ChanTasek en Official : Kementerian Pelajaran Malaysia

komputer

Bahagian-bahagian utama sistem komputer
Dalam bab ini, para pelajar akan diperkenalkan dengan komputer bagi memudahkan lagi sesi pengajaran.
1. CPU (Control Processing Unit)
CPU pada komputer peribadi terbahagi kepada dua bentuk, sama ada Desktop atau Tower. Desktop CPU
adalah CPU yang berbentuk empat segi dan lebar,di mana Monitor diletakkan di atas CPU tersebut.
Manakala Tower CPU pula ialah jenis yang biasa digunakan sekarang ini, di mana CPU tersebut
berbentuk empat segi dan panjang. CPU laptop pula terletak di bahagian dalam laptop tersebut.
CPU merupakan unit yang mengawal semua jenis proses yang akan di lakukan oleh sesuatu komputer.
Dalam bahagian inilah terletaknya segala perkakasan komputer seperti ingatan, CDROM, Mother Board,
Pemproses dan sebagainya.
Mini Tower komputer.LaptopDesktop komputer.
2. MONITOR.
Monitor berbentuk empat segi. Kelihatan seperti sebuah TV pada Komputer peribadi. Pada laptoppula,
monitor merupakan bahagian atas laptop yang mempunyai skrin paparan.
Monitor berfungsi untuk memaparkan semua aktiviti yang di lakukan oleh komputer. Fungsinyaadalah
sama seperti TV.
monitor
3. ON / OFF COMPUTER (menghidup dan mematikan)
Untuk menghidupkan komputer, perkara pertama yang harus dilakukan ialah memastikan semua
sambungan elektrik telah terpasang.Kemudian tekan suis komputerdan tunggulah sehingga komputer
sedia untuk digunakan.
Sekiranya berlaku keadaan tergendala (hang) tekan butang kecil di bawah suis komputer (butang reset,
untuk memulakan semula. Ataudengan cara lain, apabila berlakunya tergendala, tekan kunci CTRL +
ALT+ DEL secara serentak sekali, dan satu menu akan dipaparkan seperti di bawah:
Biasanya program yang di dalam keadaan hang akan diketahui melalui perkataan Not Responding di
senarai program pada menu senarai program. Klik pada End Task, dan kemudian klik End Task sekali
lagi untuk menamatkan program yang hang.
Menekan kunci CTRL + ALT + DEL dua kali akan menyebabkan komputer anda melakukan proses
Restart. Sekiranya anda menekan butang resetatau menekan kunci CTRL + ALT+ DEL dua kali, proses
Scandisk akan dilakukan semasa hendak memasuki windows.
Untuk mematikan komputer,pergi ke Start menu Program, pilih shut down. Dan tekan OK. (seperti
dalam rajah di bawah)
4. START MENU PROGRAM.
Apabila anda menghidupkan komputeranda, dan apabila komputer tersebut sudah bersedia untuk
digunakan, anda akan dapat melihat satu pergerakan pada Task Bar, perkataan yang berbunyi “Click here
To Start” dan ada anak panah yang menunjuk ke arah satu perkataan . Itu lah yang di namakan sebagai
Start Menu Program. Apabiladi Klik, ia akan memaparkan menu seperti di atas, dan apabila hendak
membuka mana-mana program,anda hendaklah mengarahkan tetikus anda kepada perkataan Program
dan satu menu seperti di bawah ini akan di paparkan.
Start Menu Program
Start menu program juga boleh dipaparkan apabila anda menekan kekunci yang mempunyai simbol di
papan kekunci anda. Tekan kunci tersebut sekali lagi atau tekan butang ESC untuk menghilangkannya.
5. KEY BOARD (papan kekunci).
Papan kekunci merupakan satu set kekunci yang mana di atasnya terletak pelbagai aksara termasuklah
hurufA-Z, angka 0-9, dan bermacam-macam kekunci yang lain lagi. Fungsinya lebih kurang sama seperti
sebuah mesin taip, di mana papan kekunci ini digunakan untuk menaip dan memasukkan data ke dalam
komputer.
Keyboard
Papan kekunci mempunyai pelbagai fungsi. Kekunci hurufdan nombor amat biasa digunakan. Selain itu,
pada papan kekunci terdapat beberapa function key (kunci fungsi) iaitu kekunci yang di mulakan dengan
hurufF, seperti F1, F2, F3, F4 dan seterusnya. Kunci-kunci ini mempunyai fungsinya yang tersendiri.
6. MOUSE (Tetikus)
tetikus
Tetikus mempunyai banyak kegunaan.Sebelum wujudnya tetikus, papan kekunci digunakan. Namun
setelah wujudnya tetikus, kerja dapat di jalankan dengan lebih cepat dan effektif. Tetikus dapat
memudahkan kerja-kerja yang dijalankan. Di sini ada disenaraikan beberapa fungsi tetikus.
i. Pointing (Untuk menunjuk.)
Cuba gerakkan penunjuk tetikus ke mana-mana arah di skrin komputeranda. Anda akan melihat
pergerakkan anak panah dan tunjuklah pada mana-mana bahagian yang anda inginkan.
ii. Click (Klik)
Cuba gerakkan anak panah pada skrin paparan anda dan tunjukkan ke ikon My Computer dan cuba klik
sekali. Perhatikan apa yang berlaku. Ikon My Computer tersebut akan bertukar warna. Ataupun, gerakkan
anak panah pada ikon My Computer sekali lagi, dan klik pada bahagian sebelah kanan butang tetikus.
Satu pop menu akan di paparkan. Untuk menghilangkan menu tersebut, larikan anak panah dari
bahagian tersebut dan klik tetikus sebelah kiri sekali.
Papan kekunci juga boleh digunakan untuk menjalankan proses ini dengan menggunakan butang Tab.
Cuma ianya akan memakan masa.
iii. Double Click (Dua kali Klik)
Dengan menekan tetikus pada bahagian sebelah kiri dua kali, program akan di buka. Sila klik Ikon My
Computer dua kali. Dan perhatikan apa yang akan berlaku. Satu window (tetingkap) akan di buka. Seperti
dalam rajah di bawah. Sila perhatikan apa yang dipaparkan. Dalam my Computerini, akan dipaparkan
semua Drive yang ada seperti Drive A (Floppy A:) (untuk Disket) Drive C (untuk hard disk) dan Drive D
(untuk CD). Klik pada simbol pangkah (X) untuk menutup window. Atau tekan kunci ALTbersama kunci
F4 .
My Computer
iv. Drag and Drop (Seret dan lepaskan)
Fungsi drag and drop ini adalah untuk memindahkan sesuatu Ikon atau apa sahaja (termasuklah
tetingkap) yang kita pilih ke tempat yang lain.contohnya untuk menyusun semula Ikon kepada susunan
yang anda sukai.
Pertama sekali klik tetikus sebelah kanan pada mana-mana bahagian pada skrin desktopkomputer anda.
Pilih pada Arrange Icons, dan satu menu akan di paparkan seperti di bawah ini:
klik pada Auto Arrange.Dan anda boleh mulakan menyusun Ikon-Ikon mengikut susunan yang anda
suka. Jika anda ingin menyususan Ikon-ikon tersebut berdasarkan Nama, jenis, saiz atau tarikh, sila klik
pada salah satu menu yang terdapat dalam gambar di atas. Ikon-ikon pada komputertersebut akan di
susun mengikut susunan yang anda pilih.
7 . DESKTOP.
Desktop merupakan skrin paparan pada sesebuah komputer. Seperti dalam rajah.Paparan pada desktop
ini adalah bergantung pada penggunasesebuah komputer untuk mengubahnya.
Untuk mengubah paparan pada desktop,klik sebelah kanan tetikus pada mana-mana bahagian skrin
desktop komputer anda. Menu yang sama seperti tadi akan dipaparkan. Cuma kali ini, pilih pada Active
desktop, dan kemudian klik pada Customize My Desktop. Seperti dalam rajah.
Apabila anda klik pada Customize my desktop, satu Window (tetingkap) akan dipaparkan seperti di
bawah.
Klik pada Background untuk mengubah latarbelakang desktop, Screen Saver untuk memilih Screen Saver
dan sebagainya. Bila selesai, klik pada butang Apply dan kemudian butang OK.
8. ICON (Ikon)
Ikon merupakan suatu simbol. Ia mewakili mana-mana program dan dipaparkan pada desktop.
perwakilan mana-mana program ini juga dipanggil shortcuts di mana pengguna tidak perlu mencari
program tersebut dari menu apabila hendak membuka program tersebut, tetapi hanya perlu klik dua kali
sahaja pada Ikon.
Contoh-contoh Ikon
9. WINDOWS ( tetingkap)
Apabila sesuatu program di buka, ianya akan dipaparkan dalam satu window (tetingkap).Anda boleh
membuka beberapa program dalam satu masa, dan beberapa windows akan di paparkan. Kit a akan
belajar tentang windows dengan lebih mendalam dalam bab yang berikutnya.
Contoh Window (Internet Explorer)
10. HOUSE KEEPING
House Keeping (membersihkan komputer) merupakan satu proses di mana semua fail-fail sementara
akan dibuang kedalam tong sampah (recycle bin). Fail-fail sementara merupakan fail yang disimpan
didalam ingatan sementara di sesebuah komputer( C:Windowstemp).Fail-fail ini diwujudkan semasa
perlaksanaan perisian windows dan fail-fail ini memang tidak digunakan lagi. Dan seelok-eloknya
sentiasa dibuang.
Untuk menjalankan proses ini, klik pada Start Menu Program, find dan kemudian klik pada find files or
folders. Seperti dalam rajah di bawah.
Kemudian, satu window akan dipaparkan seperti di bawah ini. Pada ruang Name tuliska n *.tmp, pastikan
ruangan pada Look in ialah C: dan kemudian klik find now.Apabila proses carian selesai, pada menu
Edit pilih select all dan semua fail sementara yang dipaparkan akan ditandakan. Kemudian pada menu
File, klik pada Delete untuk membuang kesemua fail tersebut.
Apabila anda klik pada Delete, anda akan menerima satu window messageseperti di bawah ini. klik pada
Y es untuk mengesahkan bahawa anda memang ingin membuang semuafail-fail tersebut.
recycle bin
Apabila selesai, tujukan anak panah tetikus anda pada ikon RecycleBin di desktop, dan klik pada
bahagian kanan tetikus anda, dan pilih pada menu Empty Recycle Bin. Seperti dalam rajah di bawah.
kemudian klik Y es sekali lagi pada window message yang akan dipaparkan seperti di bawah.
11. SCANDISK (Imbasan cakera) dan DEFRAGMENTATION
Proses Scandisk biasanya dilakukan dalam satu selang masa yang tertentu. Proses ini adalah untuk
mengesan mana-mana komponen didalam cakera yang rosak ataupun mempunyai kesilapan.
Proses defragmentation pula ialah satu proses di mana, semua ingatan kosong didalam komputer di
susun semula bagi memudahkan capaian. Ini membolehkan proses pencapaian sesuatu fail boleh
dilakukan dengan cepat. Defragmentation,memisahkan antara ingatan yang kosong dan ingatan yang
digunakan.
Untuk menjalankan kedua-dua proses ini, klik dua kali pada ikon My Computer.
kemudian, satu window akan dipaparkan.Tunjuk anak panah tetikus pada C: dan klik pada bahagian
kanan tetikus anda. Dan satu menu akan dipaparkan seperti dibawah. Klik pada Properties.
Apabila Properties di klik, anda akan mendapat satu window (i). pada window ini anda dapat melihat
berapa kapasiti komputertersebut dan berapa banyak ruang cakera yang telah digunakan dan yang masih
belum digunakan. Klik pada Tools dan anda akan melihat window yang lain dipaparkan (ii)
(i)
(ii)
Sila perhatikan pada Error-checking status dan Defragmentation status. Status ini memberitahu anda
berapa lamakah (dalam hari) proses tersebut tidak dilakukan pada komputer itu. Klik Check Now untuk
melakukan proses Scandisk dan klik Defragment Now untuk melakukan proses defragmentation.
Sebaik-baiknya,anda hendaklah melakukan proses Scandisk dahulu sebelum menjalankan proses
defragmentation. Dan anda dinasihatkan untuk menutup semua program dalam komputer anda sebelum
menjalankan kedua-dua proses ini kerana kedua proses ini memakan masa yang lama.
Bagi menjalankan proses Scandisk, klik pada butang standard, dan Automatically fix errors, dan
kemudian klik start. Manakala untuk defragmentation pula,apabila anda klik pada butang Defragment
Now, proses defragmentation akan terus bermula.
Di bawah ini merupakan window untuk proses scandisk dan defragmentation.
Proses Scandisk.
Proses Defragmentation.
BAB 2:Windows (Tetingkap)
Windows (tetingkap) merupakan satu perantaraan antara sebuah program dengan pengguna komputer.
Apabila sesuatu program (acara) komputer dipanggil dengan klik dua kali pada ikon, atau dengan klik
pada program tersebut,program tersebutakan dipaparkan dalam sebuah window.
Pembukaan (open) atau pemanggilan beberapa program akan menyebabkan banyak window akan
dipaparkan, di mana setiap satu window masing-masing memaparkan satu program yang dibuka.
Para pelajar akan didedahkan kepada window, dan akan di ajar bagaimana hendak membuka atau
memanggil sesuatu program dan bagaimana hendak memanipulasikan sesuatu window.
BERKENALAN DENGAN PALANG DI DALAM WINDOW
i. Palang Tajuk (Title Bar)
Palang Tajuk terletak di bahagian atas sesuatu Window. Pada sebelah kiri, ter dapat tajuk Window
tersebut, dan sebelah kanannya pula terdapat simbol X, _, dan empat segi.
palang tajuk
ii. Palang Skrol (Scroll Bar)
a. Palang skrol atas bawah, adalah untuk memudahkan pengguna melihat apa yang terdapat di bahagian
bawah atau atas sesuatu window dengan hanya menyerettanda ke atas dan ke bawah. Ataupun tanda
untuk menggerakkan ke atas, dan tanda untuk pergerakan ke bawah.
Skrol Bar atas bawah.
b. Palang Skrol kiri kanan, memudah pengguna melihat bahagian kiri dan kanan sesuatu wind ow.
Palang Skrol kiri kanan
iii. Palang Tugas(Task Bar)
Palang Tugas terletak di bahagian bawah sekali di desktopkomputer. Ia terbahagi kepada tiga bahagian,
bahagian kiri, kanan dan tengah.
a. Bahagian kiri, memaparkan Start menu Program, dan beberapa Ikon.
b. Bahagian Tengah memaparkan semua window yang telah dibuka.
c. Bahagian Kanan, memaparkan ikon yang berkaitan dengan sistem komputer, seperti Jam.
2. MEMBUKA PROGRAM.
Untuk membuka atau memanggil sesuatu program, banyak cara yang boleh dilakukan.
i. Klik dua kali pada Ikon yang terdapat di desktop. Contohnya, Ikon Internet Explorer.
Satu window Internet Explorer akan di paparkan pada komputeranda. Biarkan dahulu window tersebut.
ii. Pada Start Menu Program, klik pada Program, dan kemudian klik pada mana-mana program yang
hendak di buka. Contohnya, Microsoft Word. Satu window Microsoft Word akan dipaparkan.
Perhatikan pada palang tugas- jika ada Ikon untuk program yang ingin anda panggil atau buka, tekan
sahaja pada Ikon tersebut. Contohnya Ikon Internet Explorertersebut. Klik sekali. Kemudian satu lagi
window Internet Explorer akan dipaparkan di komputeranda.
· Biarkan dahulu ketiga-tiga Window ini (2 Window IE, dan MS WORD) kerana dalam bab ini, ketiga-tiga
Window ini akan dijadikan sebagai contoh.
3. MINIMIZE (mengecilkan Window)
i. Perhatikan pada semua window anda, pada bahagian atas di sebelah kanan, anda akan dapat melihat
simbol seperti ini.
Untuk mengecilkan window anda, klik pada tanda dan perhatikan apa yang berlaku. Anda akan
mendapati, window tersebutakan disembunyikan.
ii. Perhatikan palang Tugas (Task Bar). Tujukan anak panah anda pada mana-mana programyang ingin
anda kecilkan. Kemudian, klik sebelah kanan tetikus anda dan anda akan dapat menu paparan seperti ini:
Klik pada Minimize, dan window tersebut akan dikecilkan.
iii. Untuk mengecilkan kesemua window anda secara serentak, tekan kekunci yang mempunyai simbol ini
pada papan kekunci (keyboard) anda bersama-sama dengan kunci hurufM. Ke semua window anda akan
di kecilkan secara serentak dan apa yang tinggal pada skrin komputeranda ialah desktop.
4. RESTORE (Memaparkan semula Window)
i. Untuk membesarkan semula window anda, sila perhatikan pada palang tugas. Jika anda ingin
membesarkan semula mana-mana program yang anda kecilkan tadi, klik pada program tersebut dan
program tersebut akan dipaparkan semula.
ii. tujukan anak panah tetikus anda pada mana-mana program yang anda ingin paparkan (di palang
tugas), klik sebelah kanan tetikus dan satu menu akan dipaparkan seperti berikut.
klik pada Restore untuk memaparkan semula window tersebut.
5. MENGUBAH SAIZ WINDOW
i. Cara paling mudah untuk mengubah saiz window anda ialah, klik simbol pada window yang anda ingin
ubah saiznya. Window anda akan berubah saiz menjadi kecil. Kemudian, untuk membesarkannyasemula,
klik pada simbol .
ii. Untuk mengubah saiz Window kepada suatu saiz yang anda kehendaki, klik semula pada simbol .
Kemudian gerakkan anah panah anda pada sebelah tepi kiri atau kanan window anda, sehingg a anda
menjumpai anak panah anda bertukar menjadi seperti ini :
Klik tetikus anda, dan jangan lepaskan, dan kemudian gerakkan tetikus anda ke sebelah kiri, dan
lepaskan. Kelebaran window anda kan berubah menjadi lebih kecil. Kemudian ulangi langkah tadi, dan
gerakkan tetikus anda ke sebelah kanan, lebar window anda akan membesar.
iii. Gerakkan pula anak panah tetikus anda di bahagian atas atau bawah window sehingga anda
menjumpai anak panah seperti ini :Klik tetikus anda, dan jangan lepaskan. Gerakkan te tikus anda ke atas
atau ke bawah dan kemudian lepaskan. Perhatikan apa yang berlaku.
iii. Gerakkan tetikus anda pada bucu sebelah kanan, kiri tidak kira di bahagian atas atau bawah window
sehingga anda menjumpai anak panah seperti ini:atau ini : . Klik tetikus anda, jangan lepaskan dan
gerakkan tetikus anda samada ke bahagian dalam atau luar window dan perhatikan apa yang berlaku.
Apakah yang akan berlaku sekiranya tetikus digerakkan ke bahagian dalam dan dilepaskan?Dan apa pula
yang berlaku sekiranya tetikus digerakkan ke bahagian luar dan dilepaskan?Klik semula simbol untuk
membesarkan kembali window anda.
6. MENGGERAKKAN WINDOW.
Hanya window yang kecil sahaja yang mudah digerakkan dan dipindahkan.Sekiranya window tersebut
berada dalam keadaan Maximize, ianya tidak dapat dipindah dan digerakkan. Oleh itu, pastikan semua
window berada dalam keadaan kecil (klik pada simbol terlebih dahulu. Pergerakkan sesuatu Window ini
amat berguna sekiranya anda ingin memaparkan beberapa Window yang bertindih dalam satu masa.
Untuk memindahkan sesuatu Window, klik pada palang tajuk Window tersebut. Jangan lepaskan,
seretkan tetikus anda ke mana-mana bahagian yang anda suka, dan kemudian barulah lepaskan.
Sebagai latihan, klik pada ketiga-tiga window anda. Kemudian susunkan ketiga-tigawindow tersebut
sehingga anda boleh melihatnya sekaligus.
Perhatikan ketiga-tiga window yang anda susunkan tersebut. Klik pada salah satu window, dan
perhatikan apa yang berlaku pada palang tajuk window tersebut. Anda akan dapat m elihat bahawa warna
pada palang tajuk window tersebut tidak sama dengan warna dua lagi palang tajuk window yang lain.
Window inilah yang di namakan window aktif(active window), manakala dua wimdow yang lain itu
dinamakan window tidak aktif(inactive window).
7 . MENUTUP WINDOW
Pelbagai cara digunakan untuk menutup Window di dalam komputer.
i. Pada bahagian sebelah atas setiapwindow anda, anda akan mendapati simbol ini . Gunakan Window IE
anda. Kemudian Klik pada simbol tersebutdan window tersebut akan ditutup.
ii. Untuk contoh ini, gunakan window MSWORD anda, Klik pada menu File, dan kemudian pilih Close
dan Klik.
iii. Hanya satu window yang tinggal, iaitu window IE. Klik pada mana-mana bahagian di dalam window
tersebut, dan kemudian tekan kunci ALT+ F4 secara serentak. Window juga akan ditutup dengan
menggunakan kaedah ini.
iv. Satu lagi cara untuk menutup Window ialah dengan menutupnya melalui palang tugas. Caranya ialah,
tujukan anak panah anda pada program yang anda ingin tutup. Klik sebelah kanan tetikus, kemudian satu
menu akan di paparkan seperti di bawah. Pilih Close dan program tersebut akan ditutup.
Rujukan Tambahan:NotaKOM

Recomendados

Tangga por
TanggaTangga
TanggaMohd Zakir Syamsu
20.3K vistas28 diapositivas
Fire alarm system por
Fire alarm system Fire alarm system
Fire alarm system Md Emran Saidi
24.3K vistas25 diapositivas
Keselamatan pemasangan komputer por
Keselamatan pemasangan komputerKeselamatan pemasangan komputer
Keselamatan pemasangan komputerarah1506
9.1K vistas24 diapositivas
LOW VOLTAGE UNDERGROUND CABLE SYSTEM INSTALLATION & MAINTENANCE por
LOW VOLTAGE UNDERGROUND CABLE SYSTEM INSTALLATION & MAINTENANCELOW VOLTAGE UNDERGROUND CABLE SYSTEM INSTALLATION & MAINTENANCE
LOW VOLTAGE UNDERGROUND CABLE SYSTEM INSTALLATION & MAINTENANCEAkilan36
1.2K vistas28 diapositivas
Jenis- Jenis Penyelenggaraan por
Jenis- Jenis PenyelenggaraanJenis- Jenis Penyelenggaraan
Jenis- Jenis PenyelenggaraanYong Shahriah
51.8K vistas29 diapositivas
2 sistem pengudaraan por
2 sistem pengudaraan2 sistem pengudaraan
2 sistem pengudaraanZurainah MS
49.8K vistas27 diapositivas

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Laporan Pendawaian por
Laporan PendawaianLaporan Pendawaian
Laporan PendawaianSherly Jewinly
23.6K vistas23 diapositivas
Manifold Gauge atau Tolok Tekanan por
Manifold Gauge atau Tolok TekananManifold Gauge atau Tolok Tekanan
Manifold Gauge atau Tolok TekananYuseri Bujang
37.4K vistas23 diapositivas
Keperluan elektrik-dalam-bangunan por
Keperluan elektrik-dalam-bangunanKeperluan elektrik-dalam-bangunan
Keperluan elektrik-dalam-bangunanaz mei
23.2K vistas49 diapositivas
A2 PPT ASAS PEMASANGAN KONDUIT PVC FASA TUNGGAL por
A2 PPT ASAS PEMASANGAN KONDUIT PVC FASA TUNGGALA2 PPT ASAS PEMASANGAN KONDUIT PVC FASA TUNGGAL
A2 PPT ASAS PEMASANGAN KONDUIT PVC FASA TUNGGALAridsuria2002
17.2K vistas35 diapositivas
kabel dan sistem pendawaian elektrik por
kabel dan sistem pendawaian elektrikkabel dan sistem pendawaian elektrik
kabel dan sistem pendawaian elektrikAry HuzAirie
79.4K vistas64 diapositivas
Power point konduit por
Power point konduitPower point konduit
Power point konduitMohd Hafez
13.1K vistas17 diapositivas

La actualidad más candente(20)

Manifold Gauge atau Tolok Tekanan por Yuseri Bujang
Manifold Gauge atau Tolok TekananManifold Gauge atau Tolok Tekanan
Manifold Gauge atau Tolok Tekanan
Yuseri Bujang37.4K vistas
Keperluan elektrik-dalam-bangunan por az mei
Keperluan elektrik-dalam-bangunanKeperluan elektrik-dalam-bangunan
Keperluan elektrik-dalam-bangunan
az mei23.2K vistas
A2 PPT ASAS PEMASANGAN KONDUIT PVC FASA TUNGGAL por Aridsuria2002
A2 PPT ASAS PEMASANGAN KONDUIT PVC FASA TUNGGALA2 PPT ASAS PEMASANGAN KONDUIT PVC FASA TUNGGAL
A2 PPT ASAS PEMASANGAN KONDUIT PVC FASA TUNGGAL
Aridsuria200217.2K vistas
kabel dan sistem pendawaian elektrik por Ary HuzAirie
kabel dan sistem pendawaian elektrikkabel dan sistem pendawaian elektrik
kabel dan sistem pendawaian elektrik
Ary HuzAirie79.4K vistas
Power point konduit por Mohd Hafez
Power point konduitPower point konduit
Power point konduit
Mohd Hafez13.1K vistas
bumbung teknologi binaan bangunan 1 por uthm
 bumbung teknologi binaan bangunan 1 bumbung teknologi binaan bangunan 1
bumbung teknologi binaan bangunan 1
uthm24.5K vistas
2.jenis air cond por Pudin Mahari
2.jenis air cond2.jenis air cond
2.jenis air cond
Pudin Mahari14.5K vistas
Alat-alat pengujian asas elektrik por Yuseri Bujang
Alat-alat pengujian asas elektrikAlat-alat pengujian asas elektrik
Alat-alat pengujian asas elektrik
Yuseri Bujang152.4K vistas
KAEDAH PENJAGAAN DAN PENYELENGGARAAN TELEFON MUDAH ALIH por Shahril Majid
KAEDAH PENJAGAAN DAN PENYELENGGARAAN TELEFON MUDAH ALIHKAEDAH PENJAGAAN DAN PENYELENGGARAAN TELEFON MUDAH ALIH
KAEDAH PENJAGAAN DAN PENYELENGGARAAN TELEFON MUDAH ALIH
Shahril Majid1.2K vistas
gas bahan pendingin por lekolekobp
gas bahan pendingingas bahan pendingin
gas bahan pendingin
lekolekobp16.7K vistas
PENYELENGGARAAN PEMASANGAN SATU FASA copy por Aridsuria2002
PENYELENGGARAAN PEMASANGAN SATU FASA  copyPENYELENGGARAAN PEMASANGAN SATU FASA  copy
PENYELENGGARAAN PEMASANGAN SATU FASA copy
Aridsuria200239.4K vistas
Pemasangan(penghawa dingin) por Amit Preve
Pemasangan(penghawa dingin)Pemasangan(penghawa dingin)
Pemasangan(penghawa dingin)
Amit Preve41.7K vistas
Sistem pencegah kebakaran por UTHM
Sistem pencegah kebakaranSistem pencegah kebakaran
Sistem pencegah kebakaran
UTHM71.9K vistas
Ujian Rintangan Penebatan por shrim shaharin
Ujian Rintangan PenebatanUjian Rintangan Penebatan
Ujian Rintangan Penebatan
shrim shaharin106K vistas

Similar a Fungsi bahagian komputer

Mengoperasikan Komputer Dan Manajemen Data (Pgsd) por
Mengoperasikan Komputer Dan Manajemen Data (Pgsd)Mengoperasikan Komputer Dan Manajemen Data (Pgsd)
Mengoperasikan Komputer Dan Manajemen Data (Pgsd)hazwirsyah
5.4K vistas25 diapositivas
Mengoperasikan so berbasis gui (7,8,9) por
Mengoperasikan so berbasis gui (7,8,9) Mengoperasikan so berbasis gui (7,8,9)
Mengoperasikan so berbasis gui (7,8,9) Hafis Lubis
380 vistas17 diapositivas
Mengenal komputer dan Membuat Media Pembelajaran Menggunakan Power.pptx por
Mengenal komputer dan Membuat Media Pembelajaran Menggunakan Power.pptxMengenal komputer dan Membuat Media Pembelajaran Menggunakan Power.pptx
Mengenal komputer dan Membuat Media Pembelajaran Menggunakan Power.pptxIKAMAMIUNIMED
2 vistas34 diapositivas
Sistem operasi berbasis gui por
Sistem operasi berbasis guiSistem operasi berbasis gui
Sistem operasi berbasis guiwitasari1804
2.8K vistas56 diapositivas
Rizka por
RizkaRizka
RizkaMuzzle Alem
93 vistas3 diapositivas
mengoperasikan komputer por
mengoperasikan komputermengoperasikan komputer
mengoperasikan komputercenta_novota21
594 vistas13 diapositivas

Similar a Fungsi bahagian komputer(20)

Mengoperasikan Komputer Dan Manajemen Data (Pgsd) por hazwirsyah
Mengoperasikan Komputer Dan Manajemen Data (Pgsd)Mengoperasikan Komputer Dan Manajemen Data (Pgsd)
Mengoperasikan Komputer Dan Manajemen Data (Pgsd)
hazwirsyah5.4K vistas
Mengoperasikan so berbasis gui (7,8,9) por Hafis Lubis
Mengoperasikan so berbasis gui (7,8,9) Mengoperasikan so berbasis gui (7,8,9)
Mengoperasikan so berbasis gui (7,8,9)
Hafis Lubis380 vistas
Mengenal komputer dan Membuat Media Pembelajaran Menggunakan Power.pptx por IKAMAMIUNIMED
Mengenal komputer dan Membuat Media Pembelajaran Menggunakan Power.pptxMengenal komputer dan Membuat Media Pembelajaran Menggunakan Power.pptx
Mengenal komputer dan Membuat Media Pembelajaran Menggunakan Power.pptx
IKAMAMIUNIMED2 vistas
Sistem operasi berbasis gui por witasari1804
Sistem operasi berbasis guiSistem operasi berbasis gui
Sistem operasi berbasis gui
witasari18042.8K vistas
Setting Peripheral por fenty caldo
Setting PeripheralSetting Peripheral
Setting Peripheral
fenty caldo73 vistas
Modul program komputer otomasi perkantoran por Muraba Nasuha
Modul program komputer otomasi perkantoranModul program komputer otomasi perkantoran
Modul program komputer otomasi perkantoran
Muraba Nasuha10.5K vistas
tutorial 50 tips dan trik windows8 por Lukman85
tutorial 50 tips dan trik windows8tutorial 50 tips dan trik windows8
tutorial 50 tips dan trik windows8
Lukman851.2K vistas
Setting.pheriperall (materi tik) por robert junito
Setting.pheriperall (materi tik)Setting.pheriperall (materi tik)
Setting.pheriperall (materi tik)
robert junito129 vistas
Komponen utama komputer por arah1506
Komponen utama komputerKomponen utama komputer
Komponen utama komputer
arah150610.1K vistas
Dasar dasar komputer por Dikyritiduian
Dasar dasar komputerDasar dasar komputer
Dasar dasar komputer
Dikyritiduian1.1K vistas
Panduan Praktis Ms.Office 2007 por Robby Wahab
Panduan Praktis Ms.Office 2007Panduan Praktis Ms.Office 2007
Panduan Praktis Ms.Office 2007
Robby Wahab8.1K vistas
Modul word btz revizi por frandy btz
Modul word btz reviziModul word btz revizi
Modul word btz revizi
frandy btz196 vistas
Setting peripheral (materi tik) por charles king
Setting peripheral (materi tik)Setting peripheral (materi tik)
Setting peripheral (materi tik)
charles king699 vistas

Último

BEST PRACTISE UNDHA USUK BASA JAWA.pdf por
BEST PRACTISE UNDHA USUK BASA JAWA.pdfBEST PRACTISE UNDHA USUK BASA JAWA.pdf
BEST PRACTISE UNDHA USUK BASA JAWA.pdfDidikSupriyadi6
44 vistas8 diapositivas
Studi Kasus-1_Equivalent Annual Cost Comparisons (EAC) _Training "TOTAL PROD... por
Studi Kasus-1_Equivalent Annual Cost Comparisons (EAC) _Training "TOTAL PROD...Studi Kasus-1_Equivalent Annual Cost Comparisons (EAC) _Training "TOTAL PROD...
Studi Kasus-1_Equivalent Annual Cost Comparisons (EAC) _Training "TOTAL PROD...Kanaidi ken
10 vistas12 diapositivas
Edukasi dan Peran Aktif dalam Pencegahan.pdf por
Edukasi dan Peran Aktif dalam Pencegahan.pdfEdukasi dan Peran Aktif dalam Pencegahan.pdf
Edukasi dan Peran Aktif dalam Pencegahan.pdfIrawan Setyabudi
27 vistas35 diapositivas
Materi Latihan dasar Kepemimpinan (LDK )SMESTA (1).pptx por
Materi Latihan dasar Kepemimpinan (LDK )SMESTA (1).pptxMateri Latihan dasar Kepemimpinan (LDK )SMESTA (1).pptx
Materi Latihan dasar Kepemimpinan (LDK )SMESTA (1).pptxSupriyadiSupriyadi54
24 vistas4 diapositivas
LK 2.1 Eksplorasi Alternatif Solusi .docx por
LK 2.1 Eksplorasi Alternatif Solusi .docxLK 2.1 Eksplorasi Alternatif Solusi .docx
LK 2.1 Eksplorasi Alternatif Solusi .docxrandalesmana
16 vistas3 diapositivas

Último(20)

BEST PRACTISE UNDHA USUK BASA JAWA.pdf por DidikSupriyadi6
BEST PRACTISE UNDHA USUK BASA JAWA.pdfBEST PRACTISE UNDHA USUK BASA JAWA.pdf
BEST PRACTISE UNDHA USUK BASA JAWA.pdf
DidikSupriyadi644 vistas
Studi Kasus-1_Equivalent Annual Cost Comparisons (EAC) _Training "TOTAL PROD... por Kanaidi ken
Studi Kasus-1_Equivalent Annual Cost Comparisons (EAC) _Training "TOTAL PROD...Studi Kasus-1_Equivalent Annual Cost Comparisons (EAC) _Training "TOTAL PROD...
Studi Kasus-1_Equivalent Annual Cost Comparisons (EAC) _Training "TOTAL PROD...
Kanaidi ken10 vistas
Edukasi dan Peran Aktif dalam Pencegahan.pdf por Irawan Setyabudi
Edukasi dan Peran Aktif dalam Pencegahan.pdfEdukasi dan Peran Aktif dalam Pencegahan.pdf
Edukasi dan Peran Aktif dalam Pencegahan.pdf
Irawan Setyabudi27 vistas
Materi Latihan dasar Kepemimpinan (LDK )SMESTA (1).pptx por SupriyadiSupriyadi54
Materi Latihan dasar Kepemimpinan (LDK )SMESTA (1).pptxMateri Latihan dasar Kepemimpinan (LDK )SMESTA (1).pptx
Materi Latihan dasar Kepemimpinan (LDK )SMESTA (1).pptx
LK 2.1 Eksplorasi Alternatif Solusi .docx por randalesmana
LK 2.1 Eksplorasi Alternatif Solusi .docxLK 2.1 Eksplorasi Alternatif Solusi .docx
LK 2.1 Eksplorasi Alternatif Solusi .docx
randalesmana16 vistas
PELAKSANAAN & Link2 MATERI Workshop _"Pembangunan SDM_INDONESIA EMAS 2045". por Kanaidi ken
PELAKSANAAN & Link2 MATERI Workshop _"Pembangunan SDM_INDONESIA EMAS 2045".PELAKSANAAN & Link2 MATERI Workshop _"Pembangunan SDM_INDONESIA EMAS 2045".
PELAKSANAAN & Link2 MATERI Workshop _"Pembangunan SDM_INDONESIA EMAS 2045".
Kanaidi ken66 vistas
tugas PPT_Chita putri_E1G022007.pptx por chitaputrir30
tugas PPT_Chita putri_E1G022007.pptxtugas PPT_Chita putri_E1G022007.pptx
tugas PPT_Chita putri_E1G022007.pptx
chitaputrir3017 vistas
Siklus PDCA pada TPM _Training "TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE (TPM)". por Kanaidi ken
Siklus PDCA pada TPM _Training "TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE (TPM)".Siklus PDCA pada TPM _Training "TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE (TPM)".
Siklus PDCA pada TPM _Training "TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE (TPM)".
Kanaidi ken10 vistas
Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021.pdf por Irawan Setyabudi
Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021.pdfPermendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021.pdf
Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021.pdf
Irawan Setyabudi33 vistas
Bahasa Visual & Storytelling; Bahasa Masa Depan, Dalam Era Transisi Energi Da... por Yulianus Firmansyah Ladung
Bahasa Visual & Storytelling; Bahasa Masa Depan, Dalam Era Transisi Energi Da...Bahasa Visual & Storytelling; Bahasa Masa Depan, Dalam Era Transisi Energi Da...
Bahasa Visual & Storytelling; Bahasa Masa Depan, Dalam Era Transisi Energi Da...
Motivasi Meningkatkan Diri por KemindoGroup
Motivasi Meningkatkan DiriMotivasi Meningkatkan Diri
Motivasi Meningkatkan Diri
KemindoGroup13 vistas
LAPORAN BEST PRACTICE ok.pdf por AdeSuryadi21
LAPORAN BEST PRACTICE ok.pdfLAPORAN BEST PRACTICE ok.pdf
LAPORAN BEST PRACTICE ok.pdf
AdeSuryadi2115 vistas
SISTEM KOMPUTER_DELVIA ANDRINI.pptx por DelviaAndrini1
SISTEM KOMPUTER_DELVIA ANDRINI.pptxSISTEM KOMPUTER_DELVIA ANDRINI.pptx
SISTEM KOMPUTER_DELVIA ANDRINI.pptx
DelviaAndrini116 vistas
RAGAM BAHASA INDONESIA por AzmiMustafa4
RAGAM BAHASA INDONESIARAGAM BAHASA INDONESIA
RAGAM BAHASA INDONESIA
AzmiMustafa415 vistas

Fungsi bahagian komputer

 • 1. Bahagian-bahagian utama sistem komputer Dalam bab ini, para pelajar akan diperkenalkan dengan komputer bagi memudahkan lagi sesi pengajaran. 1. CPU (Control Processing Unit) CPU pada komputer peribadi terbahagi kepada dua bentuk, sama ada Desktop atau Tower. Desktop CPU adalah CPU yang berbentuk empat segi dan lebar,di mana Monitor diletakkan di atas CPU tersebut. Manakala Tower CPU pula ialah jenis yang biasa digunakan sekarang ini, di mana CPU tersebut berbentuk empat segi dan panjang. CPU laptop pula terletak di bahagian dalam laptop tersebut. CPU merupakan unit yang mengawal semua jenis proses yang akan di lakukan oleh sesuatu komputer. Dalam bahagian inilah terletaknya segala perkakasan komputer seperti ingatan, CDROM, Mother Board, Pemproses dan sebagainya. Mini Tower komputer.LaptopDesktop komputer. 2. MONITOR. Monitor berbentuk empat segi. Kelihatan seperti sebuah TV pada Komputer peribadi. Pada laptoppula, monitor merupakan bahagian atas laptop yang mempunyai skrin paparan. Monitor berfungsi untuk memaparkan semua aktiviti yang di lakukan oleh komputer. Fungsinyaadalah sama seperti TV. monitor 3. ON / OFF COMPUTER (menghidup dan mematikan) Untuk menghidupkan komputer, perkara pertama yang harus dilakukan ialah memastikan semua sambungan elektrik telah terpasang.Kemudian tekan suis komputerdan tunggulah sehingga komputer
 • 2. sedia untuk digunakan. Sekiranya berlaku keadaan tergendala (hang) tekan butang kecil di bawah suis komputer (butang reset, untuk memulakan semula. Ataudengan cara lain, apabila berlakunya tergendala, tekan kunci CTRL + ALT+ DEL secara serentak sekali, dan satu menu akan dipaparkan seperti di bawah: Biasanya program yang di dalam keadaan hang akan diketahui melalui perkataan Not Responding di senarai program pada menu senarai program. Klik pada End Task, dan kemudian klik End Task sekali lagi untuk menamatkan program yang hang. Menekan kunci CTRL + ALT + DEL dua kali akan menyebabkan komputer anda melakukan proses Restart. Sekiranya anda menekan butang resetatau menekan kunci CTRL + ALT+ DEL dua kali, proses Scandisk akan dilakukan semasa hendak memasuki windows. Untuk mematikan komputer,pergi ke Start menu Program, pilih shut down. Dan tekan OK. (seperti dalam rajah di bawah) 4. START MENU PROGRAM. Apabila anda menghidupkan komputeranda, dan apabila komputer tersebut sudah bersedia untuk digunakan, anda akan dapat melihat satu pergerakan pada Task Bar, perkataan yang berbunyi “Click here To Start” dan ada anak panah yang menunjuk ke arah satu perkataan . Itu lah yang di namakan sebagai Start Menu Program. Apabiladi Klik, ia akan memaparkan menu seperti di atas, dan apabila hendak membuka mana-mana program,anda hendaklah mengarahkan tetikus anda kepada perkataan Program dan satu menu seperti di bawah ini akan di paparkan. Start Menu Program
 • 3. Start menu program juga boleh dipaparkan apabila anda menekan kekunci yang mempunyai simbol di papan kekunci anda. Tekan kunci tersebut sekali lagi atau tekan butang ESC untuk menghilangkannya. 5. KEY BOARD (papan kekunci). Papan kekunci merupakan satu set kekunci yang mana di atasnya terletak pelbagai aksara termasuklah hurufA-Z, angka 0-9, dan bermacam-macam kekunci yang lain lagi. Fungsinya lebih kurang sama seperti sebuah mesin taip, di mana papan kekunci ini digunakan untuk menaip dan memasukkan data ke dalam komputer. Keyboard Papan kekunci mempunyai pelbagai fungsi. Kekunci hurufdan nombor amat biasa digunakan. Selain itu, pada papan kekunci terdapat beberapa function key (kunci fungsi) iaitu kekunci yang di mulakan dengan hurufF, seperti F1, F2, F3, F4 dan seterusnya. Kunci-kunci ini mempunyai fungsinya yang tersendiri. 6. MOUSE (Tetikus) tetikus Tetikus mempunyai banyak kegunaan.Sebelum wujudnya tetikus, papan kekunci digunakan. Namun setelah wujudnya tetikus, kerja dapat di jalankan dengan lebih cepat dan effektif. Tetikus dapat memudahkan kerja-kerja yang dijalankan. Di sini ada disenaraikan beberapa fungsi tetikus. i. Pointing (Untuk menunjuk.) Cuba gerakkan penunjuk tetikus ke mana-mana arah di skrin komputeranda. Anda akan melihat pergerakkan anak panah dan tunjuklah pada mana-mana bahagian yang anda inginkan.
 • 4. ii. Click (Klik) Cuba gerakkan anak panah pada skrin paparan anda dan tunjukkan ke ikon My Computer dan cuba klik sekali. Perhatikan apa yang berlaku. Ikon My Computer tersebut akan bertukar warna. Ataupun, gerakkan anak panah pada ikon My Computer sekali lagi, dan klik pada bahagian sebelah kanan butang tetikus. Satu pop menu akan di paparkan. Untuk menghilangkan menu tersebut, larikan anak panah dari bahagian tersebut dan klik tetikus sebelah kiri sekali. Papan kekunci juga boleh digunakan untuk menjalankan proses ini dengan menggunakan butang Tab. Cuma ianya akan memakan masa. iii. Double Click (Dua kali Klik) Dengan menekan tetikus pada bahagian sebelah kiri dua kali, program akan di buka. Sila klik Ikon My Computer dua kali. Dan perhatikan apa yang akan berlaku. Satu window (tetingkap) akan di buka. Seperti dalam rajah di bawah. Sila perhatikan apa yang dipaparkan. Dalam my Computerini, akan dipaparkan semua Drive yang ada seperti Drive A (Floppy A:) (untuk Disket) Drive C (untuk hard disk) dan Drive D (untuk CD). Klik pada simbol pangkah (X) untuk menutup window. Atau tekan kunci ALTbersama kunci F4 . My Computer iv. Drag and Drop (Seret dan lepaskan) Fungsi drag and drop ini adalah untuk memindahkan sesuatu Ikon atau apa sahaja (termasuklah tetingkap) yang kita pilih ke tempat yang lain.contohnya untuk menyusun semula Ikon kepada susunan yang anda sukai. Pertama sekali klik tetikus sebelah kanan pada mana-mana bahagian pada skrin desktopkomputer anda. Pilih pada Arrange Icons, dan satu menu akan di paparkan seperti di bawah ini: klik pada Auto Arrange.Dan anda boleh mulakan menyusun Ikon-Ikon mengikut susunan yang anda
 • 5. suka. Jika anda ingin menyususan Ikon-ikon tersebut berdasarkan Nama, jenis, saiz atau tarikh, sila klik pada salah satu menu yang terdapat dalam gambar di atas. Ikon-ikon pada komputertersebut akan di susun mengikut susunan yang anda pilih. 7 . DESKTOP. Desktop merupakan skrin paparan pada sesebuah komputer. Seperti dalam rajah.Paparan pada desktop ini adalah bergantung pada penggunasesebuah komputer untuk mengubahnya. Untuk mengubah paparan pada desktop,klik sebelah kanan tetikus pada mana-mana bahagian skrin desktop komputer anda. Menu yang sama seperti tadi akan dipaparkan. Cuma kali ini, pilih pada Active desktop, dan kemudian klik pada Customize My Desktop. Seperti dalam rajah. Apabila anda klik pada Customize my desktop, satu Window (tetingkap) akan dipaparkan seperti di bawah. Klik pada Background untuk mengubah latarbelakang desktop, Screen Saver untuk memilih Screen Saver dan sebagainya. Bila selesai, klik pada butang Apply dan kemudian butang OK. 8. ICON (Ikon) Ikon merupakan suatu simbol. Ia mewakili mana-mana program dan dipaparkan pada desktop. perwakilan mana-mana program ini juga dipanggil shortcuts di mana pengguna tidak perlu mencari program tersebut dari menu apabila hendak membuka program tersebut, tetapi hanya perlu klik dua kali sahaja pada Ikon. Contoh-contoh Ikon
 • 6. 9. WINDOWS ( tetingkap) Apabila sesuatu program di buka, ianya akan dipaparkan dalam satu window (tetingkap).Anda boleh membuka beberapa program dalam satu masa, dan beberapa windows akan di paparkan. Kit a akan belajar tentang windows dengan lebih mendalam dalam bab yang berikutnya. Contoh Window (Internet Explorer) 10. HOUSE KEEPING House Keeping (membersihkan komputer) merupakan satu proses di mana semua fail-fail sementara akan dibuang kedalam tong sampah (recycle bin). Fail-fail sementara merupakan fail yang disimpan didalam ingatan sementara di sesebuah komputer( C:Windowstemp).Fail-fail ini diwujudkan semasa perlaksanaan perisian windows dan fail-fail ini memang tidak digunakan lagi. Dan seelok-eloknya sentiasa dibuang. Untuk menjalankan proses ini, klik pada Start Menu Program, find dan kemudian klik pada find files or folders. Seperti dalam rajah di bawah. Kemudian, satu window akan dipaparkan seperti di bawah ini. Pada ruang Name tuliska n *.tmp, pastikan ruangan pada Look in ialah C: dan kemudian klik find now.Apabila proses carian selesai, pada menu Edit pilih select all dan semua fail sementara yang dipaparkan akan ditandakan. Kemudian pada menu File, klik pada Delete untuk membuang kesemua fail tersebut. Apabila anda klik pada Delete, anda akan menerima satu window messageseperti di bawah ini. klik pada Y es untuk mengesahkan bahawa anda memang ingin membuang semuafail-fail tersebut. recycle bin
 • 7. Apabila selesai, tujukan anak panah tetikus anda pada ikon RecycleBin di desktop, dan klik pada bahagian kanan tetikus anda, dan pilih pada menu Empty Recycle Bin. Seperti dalam rajah di bawah. kemudian klik Y es sekali lagi pada window message yang akan dipaparkan seperti di bawah. 11. SCANDISK (Imbasan cakera) dan DEFRAGMENTATION Proses Scandisk biasanya dilakukan dalam satu selang masa yang tertentu. Proses ini adalah untuk mengesan mana-mana komponen didalam cakera yang rosak ataupun mempunyai kesilapan. Proses defragmentation pula ialah satu proses di mana, semua ingatan kosong didalam komputer di susun semula bagi memudahkan capaian. Ini membolehkan proses pencapaian sesuatu fail boleh dilakukan dengan cepat. Defragmentation,memisahkan antara ingatan yang kosong dan ingatan yang digunakan. Untuk menjalankan kedua-dua proses ini, klik dua kali pada ikon My Computer. kemudian, satu window akan dipaparkan.Tunjuk anak panah tetikus pada C: dan klik pada bahagian kanan tetikus anda. Dan satu menu akan dipaparkan seperti dibawah. Klik pada Properties. Apabila Properties di klik, anda akan mendapat satu window (i). pada window ini anda dapat melihat berapa kapasiti komputertersebut dan berapa banyak ruang cakera yang telah digunakan dan yang masih belum digunakan. Klik pada Tools dan anda akan melihat window yang lain dipaparkan (ii) (i)
 • 8. (ii) Sila perhatikan pada Error-checking status dan Defragmentation status. Status ini memberitahu anda berapa lamakah (dalam hari) proses tersebut tidak dilakukan pada komputer itu. Klik Check Now untuk melakukan proses Scandisk dan klik Defragment Now untuk melakukan proses defragmentation. Sebaik-baiknya,anda hendaklah melakukan proses Scandisk dahulu sebelum menjalankan proses defragmentation. Dan anda dinasihatkan untuk menutup semua program dalam komputer anda sebelum menjalankan kedua-dua proses ini kerana kedua proses ini memakan masa yang lama. Bagi menjalankan proses Scandisk, klik pada butang standard, dan Automatically fix errors, dan kemudian klik start. Manakala untuk defragmentation pula,apabila anda klik pada butang Defragment Now, proses defragmentation akan terus bermula. Di bawah ini merupakan window untuk proses scandisk dan defragmentation. Proses Scandisk. Proses Defragmentation. BAB 2:Windows (Tetingkap) Windows (tetingkap) merupakan satu perantaraan antara sebuah program dengan pengguna komputer. Apabila sesuatu program (acara) komputer dipanggil dengan klik dua kali pada ikon, atau dengan klik
 • 9. pada program tersebut,program tersebutakan dipaparkan dalam sebuah window. Pembukaan (open) atau pemanggilan beberapa program akan menyebabkan banyak window akan dipaparkan, di mana setiap satu window masing-masing memaparkan satu program yang dibuka. Para pelajar akan didedahkan kepada window, dan akan di ajar bagaimana hendak membuka atau memanggil sesuatu program dan bagaimana hendak memanipulasikan sesuatu window. BERKENALAN DENGAN PALANG DI DALAM WINDOW i. Palang Tajuk (Title Bar) Palang Tajuk terletak di bahagian atas sesuatu Window. Pada sebelah kiri, ter dapat tajuk Window tersebut, dan sebelah kanannya pula terdapat simbol X, _, dan empat segi. palang tajuk ii. Palang Skrol (Scroll Bar) a. Palang skrol atas bawah, adalah untuk memudahkan pengguna melihat apa yang terdapat di bahagian bawah atau atas sesuatu window dengan hanya menyerettanda ke atas dan ke bawah. Ataupun tanda untuk menggerakkan ke atas, dan tanda untuk pergerakan ke bawah. Skrol Bar atas bawah. b. Palang Skrol kiri kanan, memudah pengguna melihat bahagian kiri dan kanan sesuatu wind ow. Palang Skrol kiri kanan iii. Palang Tugas(Task Bar) Palang Tugas terletak di bahagian bawah sekali di desktopkomputer. Ia terbahagi kepada tiga bahagian,
 • 10. bahagian kiri, kanan dan tengah. a. Bahagian kiri, memaparkan Start menu Program, dan beberapa Ikon. b. Bahagian Tengah memaparkan semua window yang telah dibuka. c. Bahagian Kanan, memaparkan ikon yang berkaitan dengan sistem komputer, seperti Jam. 2. MEMBUKA PROGRAM. Untuk membuka atau memanggil sesuatu program, banyak cara yang boleh dilakukan. i. Klik dua kali pada Ikon yang terdapat di desktop. Contohnya, Ikon Internet Explorer. Satu window Internet Explorer akan di paparkan pada komputeranda. Biarkan dahulu window tersebut. ii. Pada Start Menu Program, klik pada Program, dan kemudian klik pada mana-mana program yang hendak di buka. Contohnya, Microsoft Word. Satu window Microsoft Word akan dipaparkan. Perhatikan pada palang tugas- jika ada Ikon untuk program yang ingin anda panggil atau buka, tekan sahaja pada Ikon tersebut. Contohnya Ikon Internet Explorertersebut. Klik sekali. Kemudian satu lagi window Internet Explorer akan dipaparkan di komputeranda. · Biarkan dahulu ketiga-tiga Window ini (2 Window IE, dan MS WORD) kerana dalam bab ini, ketiga-tiga Window ini akan dijadikan sebagai contoh. 3. MINIMIZE (mengecilkan Window)
 • 11. i. Perhatikan pada semua window anda, pada bahagian atas di sebelah kanan, anda akan dapat melihat simbol seperti ini. Untuk mengecilkan window anda, klik pada tanda dan perhatikan apa yang berlaku. Anda akan mendapati, window tersebutakan disembunyikan. ii. Perhatikan palang Tugas (Task Bar). Tujukan anak panah anda pada mana-mana programyang ingin anda kecilkan. Kemudian, klik sebelah kanan tetikus anda dan anda akan dapat menu paparan seperti ini: Klik pada Minimize, dan window tersebut akan dikecilkan. iii. Untuk mengecilkan kesemua window anda secara serentak, tekan kekunci yang mempunyai simbol ini pada papan kekunci (keyboard) anda bersama-sama dengan kunci hurufM. Ke semua window anda akan di kecilkan secara serentak dan apa yang tinggal pada skrin komputeranda ialah desktop. 4. RESTORE (Memaparkan semula Window) i. Untuk membesarkan semula window anda, sila perhatikan pada palang tugas. Jika anda ingin membesarkan semula mana-mana program yang anda kecilkan tadi, klik pada program tersebut dan program tersebut akan dipaparkan semula. ii. tujukan anak panah tetikus anda pada mana-mana program yang anda ingin paparkan (di palang tugas), klik sebelah kanan tetikus dan satu menu akan dipaparkan seperti berikut. klik pada Restore untuk memaparkan semula window tersebut. 5. MENGUBAH SAIZ WINDOW i. Cara paling mudah untuk mengubah saiz window anda ialah, klik simbol pada window yang anda ingin ubah saiznya. Window anda akan berubah saiz menjadi kecil. Kemudian, untuk membesarkannyasemula,
 • 12. klik pada simbol . ii. Untuk mengubah saiz Window kepada suatu saiz yang anda kehendaki, klik semula pada simbol . Kemudian gerakkan anah panah anda pada sebelah tepi kiri atau kanan window anda, sehingg a anda menjumpai anak panah anda bertukar menjadi seperti ini : Klik tetikus anda, dan jangan lepaskan, dan kemudian gerakkan tetikus anda ke sebelah kiri, dan lepaskan. Kelebaran window anda kan berubah menjadi lebih kecil. Kemudian ulangi langkah tadi, dan gerakkan tetikus anda ke sebelah kanan, lebar window anda akan membesar. iii. Gerakkan pula anak panah tetikus anda di bahagian atas atau bawah window sehingga anda menjumpai anak panah seperti ini :Klik tetikus anda, dan jangan lepaskan. Gerakkan te tikus anda ke atas atau ke bawah dan kemudian lepaskan. Perhatikan apa yang berlaku. iii. Gerakkan tetikus anda pada bucu sebelah kanan, kiri tidak kira di bahagian atas atau bawah window sehingga anda menjumpai anak panah seperti ini:atau ini : . Klik tetikus anda, jangan lepaskan dan gerakkan tetikus anda samada ke bahagian dalam atau luar window dan perhatikan apa yang berlaku. Apakah yang akan berlaku sekiranya tetikus digerakkan ke bahagian dalam dan dilepaskan?Dan apa pula yang berlaku sekiranya tetikus digerakkan ke bahagian luar dan dilepaskan?Klik semula simbol untuk membesarkan kembali window anda. 6. MENGGERAKKAN WINDOW. Hanya window yang kecil sahaja yang mudah digerakkan dan dipindahkan.Sekiranya window tersebut berada dalam keadaan Maximize, ianya tidak dapat dipindah dan digerakkan. Oleh itu, pastikan semua window berada dalam keadaan kecil (klik pada simbol terlebih dahulu. Pergerakkan sesuatu Window ini amat berguna sekiranya anda ingin memaparkan beberapa Window yang bertindih dalam satu masa. Untuk memindahkan sesuatu Window, klik pada palang tajuk Window tersebut. Jangan lepaskan,
 • 13. seretkan tetikus anda ke mana-mana bahagian yang anda suka, dan kemudian barulah lepaskan. Sebagai latihan, klik pada ketiga-tiga window anda. Kemudian susunkan ketiga-tigawindow tersebut sehingga anda boleh melihatnya sekaligus. Perhatikan ketiga-tiga window yang anda susunkan tersebut. Klik pada salah satu window, dan perhatikan apa yang berlaku pada palang tajuk window tersebut. Anda akan dapat m elihat bahawa warna pada palang tajuk window tersebut tidak sama dengan warna dua lagi palang tajuk window yang lain. Window inilah yang di namakan window aktif(active window), manakala dua wimdow yang lain itu dinamakan window tidak aktif(inactive window). 7 . MENUTUP WINDOW Pelbagai cara digunakan untuk menutup Window di dalam komputer. i. Pada bahagian sebelah atas setiapwindow anda, anda akan mendapati simbol ini . Gunakan Window IE anda. Kemudian Klik pada simbol tersebutdan window tersebut akan ditutup. ii. Untuk contoh ini, gunakan window MSWORD anda, Klik pada menu File, dan kemudian pilih Close dan Klik. iii. Hanya satu window yang tinggal, iaitu window IE. Klik pada mana-mana bahagian di dalam window tersebut, dan kemudian tekan kunci ALT+ F4 secara serentak. Window juga akan ditutup dengan menggunakan kaedah ini. iv. Satu lagi cara untuk menutup Window ialah dengan menutupnya melalui palang tugas. Caranya ialah, tujukan anak panah anda pada program yang anda ingin tutup. Klik sebelah kanan tetikus, kemudian satu menu akan di paparkan seperti di bawah. Pilih Close dan program tersebut akan ditutup.