Crc macedonian language_version

KONVENCIJA ZA PRAVATA NA DETETO

                         PREAMBULADr`avite ~lenki na ovaa Konvencija,

Smetaj}i deka, vo soglasnost so principite proklamirani vo
Povelbata na Obedinetite nacii, priznavaweto na vrodenoto
dostoinstvo i na ednakvi i neotu|ivi prava na site pripadnici na
~ove~kata zaednica pretstavuva osnova na slobodata, pravdata i
mirot vo svetot,

Imaj}i vo predvid deka narodite na Obedinetite nacii povtorno ja
potvrdija verata vo osnovnite prava na ~ovekot i dostoinstvoto i
vrednosta na ~ove~kata li~nost i odlu~ija da pridonesat za
socijalniot napredok i podignuvaweto na `ivotniot standard vo
pogolema sloboda,

Svesni deka Obedinetite nacii vo Op{tata deklaracija za pravata
na ~ovekot1 i vo me|unarodnite paktovi za pravata na ~ovekot2
proklamiraa i se soglasija deka na sekoj poedinec mu pripa|aat site
prava i slobodi sodr`ani vo niv, bez ogled na rasata, bojata na
ko`ata, polot, jazikot, veroispovedta, politi~koto ili drugo
ubeduvawe, nacionalnoto ili socijalnoto poteklo i imotnata
sostojba, ra|aweto ili drug status,

Potsetuvaj}i deka Obedinetite nacii vo Op{tata deklaracija za
pravata na ~ovekot proklamiraa deka na detstvoto mu pripa|aat
posebna gri`a i pomo{,

Uvereni deka na semejstvoto, kako osnovna edinica na op{testvoto,
i prirodna sredina za razvoj i blagosostojba na site nejzini ~lenovi,
osobeno na decata, treba da mu bide pru`ena neophodna za{tita i
pomo{ za da mo`e vo celina da ja prezeme odgovornosta vo
zaednicata,

1
  Rezolucija br. 217 A (III)
2
  Rezolucija br. 2200 A (XXI) prilogot


                                  1
Svesni za faktot deka deteto, za da ostvari harmoni~en razvoj na
li~nosta, treba da raste vo semejna sredina, vo atmosfera na sre}a,
qubov i razbirawe,

Smetaj}i deka deteto treba da bide vo celina podgotveno da `ivee
samostojno vo op{testvoto i da bide vospituvano vo duhot na
idealite proklamirani vo Povelbata na Obedinetite nacii, a
osobeno vo duhot na mirot, dostoinstvoto, tolerancijata,
slobodata, ramnopravnosta i solidarnosta,

Imaj}i vo predvid deka potrebata za posvetuvawe posebna gri`a na
deteto e iznesena vo @enevskata deklaracija za pravata na deteto
od 1924 godina i vo Deklaracijata za pravata na deteto koja ja
usvoija Obedinetite nacii vo 1959 godina i e priznata vo Op{tata
deklaracija za pravata na ~ovekot, vo Me|unarodniot pakt za
gra|anskite i politi~kite prava (posebno vo ~l. 23 i 24) vo
Me|unarodniot pakt za ekonomskite, socijalnite i kulturnite
prava (posebno vo ~len 10) i vo statutite i vo soodvetnite
instrumenti na specijaliziranite agencii i na me|unarodnite
organizacii koi se zanimavaat so za{tita na decata,

Imaj}i vo vid, kako {to e nazna~eno vo Deklaracijata za pravata na
deteto, koja ja usvoi Generalnoto sobranie na 20-ti noemvri 1959
godina, deka na "deteto, so ogled na negovata fizi~ka i mentalna
nezrelost, mu se potrebni posebna za{tita i gri`a, vklu~uvaj}i i
soodvetna pravna za{tita, kako pred taka i po ra|aweto",

Potsetuvaj}i na odredbite od Deklaracijata za socijalnite i
pravnite principi koi se odnesuvaat na za{titata i
blagosostojbata na decata, so poseben osvrt vrz nacionalnoto i
me|unarodnoto staratelstvo i usvojuvawe, Pravilata na
Obedinetite nacii za standardniot minimum vo maloletni~koto
pravosudstvo (Pekin{kite pravila) i Deklaracijata za za{tita na
`enite i decata vo slu~aj na vonredna sostojba i vooru`en sudir,

Svesni deka vo site zemji na svetot ima deca koi `iveat vo vonredno
te{ki uslovi i deka na takvite deca im e neophodna posebna gri`a,

Zemaj}i gi vo predvid zna~eweto na tradiciite i na kulturnite
vrednosti na sekoj narod za za{tita i za soobrazen razvoj na deteto,


                                  2
Svesni za zna~eweto na me|unarodnata sorabotka za podobruvawe na
uslovite na `ivotot na decata vo site zemji, posebno vo zemjite vo
razvoj,

Se soglasija za slednovo:
                                 3
DEL PRVI

               ~len 1

Za celite na ovaa Konvencija, deteto e ~ove~ko su{testvo koe nema
navr{eno osumnaeset godini na `ivotot, ako vrz osnova na zakonot
koj se odnesuva na deteto, polnoletnosta ne se dobiva porano.

               ~len 2

1. Dr`avite ~lenki na ovaa Konvencija gi po~ituvaat i gi
  obezbeduvaat pravata sodr`ani vo Konvencijata za sekoe dete pod
  nivna jurisdikcija bez bilo kakva diskriminacija i bez ogled na
  rasata, bojata na ko`ata, polot, jazikot, veroispovedta,
  politi~koto ili drugo ubeduvawe, nacionalnoto, etni~koto ili
  socijalnoto poteklo, imotnata sostojba, onesposobenosta,
  potekloto ili drug status na deteto ili na negoviot roditel
  ili zakonski staratel.

2. Dr`avite ~lenki gi prezemaat site potrebni merki za da se
  obezbedi za{tita na deteto od site oblici na diskriminacija
  ili kazni zasnovani vrz statusot, aktivnostite, izrazenoto
  mislewe ili ubeduvawe na roditelite, zakonskite starateli ili
  ~lenovite na semejstvoto na deteto.

               ~len 3

1. Vo site aktivnosti koi se odnesuvaat na decata, od primarno
  zna~ewe se interesite na deteto, bez ogled na toa dali gi
  sproveduvaat javnite ili privatnite institucii za socijalna
  za{tita,   sudovite,  administrativnite   organi  ili
  zakonodavnite tela.

2. Dr`avite ~lenki se obvrzuvaat na deteto da mu obezbedat takva
  za{tita i gri`a koi se neophodni za negovata blagosostojba,
  zemaj}i gi vo vid pravata i obvrskite na negovite roditeli,
  zakonskite starateli ili na drugi poedinci koi se pravno
  odgovorni za deteto i za taa cel gi prezemaat site potrebni
  zakonodavni merki.                                 4
3. Dr`avite ~lenki se gri`at site institucii, slu`bi i ustanovi
  koi se odgovorni za gri`a ili za za{tita na decata da bidat vo
  soglasnost so standardite {to gi imaat utvrdeno nadle`nite
  organi, osobeno vo oblasta na sigurnosta i zdravjeto, brojot i
  dostojnosta na personalot, kako i na stru~niot nadzor.

                ~len 4

Dr`avite ~lenki gi prezemaat site soodvetni zakonodavni,
administrativni i drugi merki za ostvaruvawe na pravata {to se
priznati vo ovaa Konvencija. Vo vrska so ekonomskite, socijalnite i
kulturnite prava, dr`avite ~lenki prezemaat takvite merki
maksimalno koristej}i gi svoite raspolo`ivi sredstva, a kade {to e
toa potrebno, vo ramkite na me|unarodnata sorabotka.

                ~len 5

Dr`avite ~lenki gi po~ituvaat odgovornosta, pravata i
dol`nostite na roditelite ili, ako e takov slu~ajot, na ~lenovite
na po{irokoto semejstvo ili na zaednicata, kako {to e predvideno
so lokalnite obi~ai, zakonskite starateli ili drugite lica
zakonski odgovorni za deteto, na na~in koj e vo soglasnost so
razvojot na sposobnostite na deteto, da go obezbedat, upatat i da
go naso~uvaat deteto za ostvaruvawe na negovite prava koi se
priznati vo ovaa Konvencija.

                ~len 6

1. Dr`avite ~lenki priznavaat deka sekoe dete so samoto ra|awe
  ima pravo na `ivot.

2. Dr`avite ~lenki vo najgolema mo`na merka ovozmo`uvaat
  opstanok i razvoj na deteto.

                ~len 7

1. Detoto se prijavuva vedna{ po ra|aweto i od ra|aweto ima pravo
  na ime, pravo na gri`a, dr`avjanstvo i, ako toa e mo`no, pravo da
  znae koi mu se roditeli i pravo tie da se gri`at za nego.
                                  5
2. Dr`avite ~lenki gi obezbeduvaat ostvaruvaweto na ovie prava vo
  soglasnost so nacionalnite zakoni i so svoite obvrski vo
  soglasnost so soodvetnite me|unarodni instrumenti od ovaa
  oblast, osobeno vo onie slu~ai koga deteto, inaku bi bilo
  apatrid.

               ~len 8

1. Dr`avite ~lenki se obvrzuvaat da go po~ituvaat pravoto na
  deteto za za~uvuvawe na svojot identitet, vklu~uvaj}i go
  dr`avjanstvoto, imeto i semejnite vrski, kako {to e toa
  priznato so zakon, bez nezakonsko me{awe.

2. Vo slu~aite koga deteto nelegalno e li{eno od nekoi ili od site
  elementi na svojot identitet, dr`avite ~lenki pru`aat
  soodvetna pomo{ i za{tita {to pobrgu da mu bide vraten
  identitetot.

               ~len 9

1. Dr`avite ~lenki obezbeduvaat niedno dete da ne bide odvoeno od
  svoite roditeli protiv nivnata volja, osven koga nadle`nite
  organi vrz osnova na sudski uvid, vo soglasnost so soodvetniot
  zakon i proceduri, odlu~at deka takvoto razdeluvawe e neophodno
  i e vo najdobar interes na deteto. Takvata odluka mo`e da bide
  neophodna vo odreden slu~aj, kako na primer ako go maltretiraat
  ili go zanemaruvaat deteto ili ako `iveat odvoeno, pa mora da se
  donese odluka za mestoto na `iveeweto na deteto.

2. Vo sekoja postapka, vo soglasnost so to~kata 1, site
  zainteresirani strani }e dobijat prilika da u~estuvaat vo
  postapkata i da go iznesat svoeto mislewe.

3. Dr`avite ~lenki go po~ituvaat pravoto na deteto koe e odvoeno
  od edniot ili od dvajcata roditeli da odr`uva li~ni odnosi i
  neposredni kontakti so dvajcata roditeli vrz postojana osnova,
  osven ako e toa vo sprotivnost so najdobrite interesi na deteto.

4. Vo slu~ajot koga razdvojuvaweto e posledica na merkite {to gi
  ima prezemeno dr`ava ~lenka, kako {to se pritvorot, zatvorot,
  progonstvoto, deportacijata ili smrtta (vklu~uvaj}i ja smrtta


                                 6
koja nastapila od bilo koja pri~ina dodeka e na gri`a od
  dr`avata) na edniot ili na dvajcata roditeli ili na deteto,
  dr`avata ~lenka, na barawe od roditelite, na deteto ili ako e
  takov slu~ajot, na drug ~len na semejstvoto }e mu obezbedi
  osnovni informacii za mestoto na prestojot na otsutniot ~len
  - ~lenovi na semejstvoto, ako davaweto na takvi informacii ne
  odi na {teta na blagosostojbata na deteto. Dr`avite ~lenki
  natamu se gri`at podnesuvaweto na takvoto barawe samo po sebe
  da ne povlekuva nikakvi {tetni posledici za zainteresiranoto
  lice - lica.

               ~len 10

1. Vo soglasnost so obvrskata na dr`avite ~lenki, soobrazno so ~len
  9, to~ka 1, barawata na deteto ili na negovite roditeli da vleze
  vo dr`avata ~lenka ili da ja napu{ti poradi spojuvawe na
  semejstvoto, dr`avite ~lenki gi re{avaat na pozitiven, human i
  ekspeditiven na~in. Dr`avite ~lenki, isto taka, obezbeduvaat
  podnesuvaweto na takvo barawe da ne povlekuva nikakvi {tetni
  posledici za podnositelite na baraweto i za ~lenovite na
  nivnite semejstva.

2. Deteto ~ii roditeli `iveat vo razli~ni dr`avi ima pravo da
  odr`uva li~ni vrski i neposredni kontakti so dvajcata roditeli
  na postojana osnova, osven pod isklu~itelni okolnosti. Za taa
  cel i soobrazno so ~len 9, to~ka 2, dr`avite ~lenki go po~ituvaat
  pravoto na deteto i na negovite roditeli da ja napu{tat sekoja
  zemja, vklu~uvaj}i ja i sopstvenata, kako i da vlezat vo svojata
  zemja. Pravoto na napu{taweto na sekoja zemja potpa|a samo pod
  onie ograni~uvawa {to se propi{ani so zakon i koi se potrebni
  poradi za{tita na nacionalnata bezbednost, javniot red (ordre
  public) na javnoto zdravje i moralot ili so pravoto i slobodata
  na drugite i koi se vo soglasnost so drugite prava priznati vo
  ovaa Konvencija.

               ~len 11

1. Dr`avite ~lenki prezemaat merki za borba protiv nelegalniot
  transfer i nevra}aweto na decata od stranstvo.
                                  7
2. Za taa cel, dr`avite ~lenki go pottiknuvaat zaklu~uvaweto na
  bilateralni ili multilateralni spogodbi ili pristapuvawe kon
  postojnite spogodbi.

               ~len 12

1. Na deteto koe e sposobno da formira svoe sopstveno mislewe
  dr`avite ~lenki mu obezbeduvaat pravo na sopstveno mislewe,
  pravo na slobodno izrazuvawe na toa mislewe za site pra{awa koi
  se odnesuvaat na deteto, so toa {to na negovoto mislewe se
  posvetuva dol`no vnimanie vo soglasnost so godinite na
  `ivotot i zrelosta na deteto.

2. Za taa cel, na deteto posebno mu se dava prilika da bide
  soslu{ano vo site sudski i administrativni postapki koi se
  odnesuvaat na nego, bilo neposredno ili preku zastapnikot ili
  soodveten organ, na na~in koj e vo soglasnost so proceduralnite
  pravila na nacionalniot zakon.

               ~len 13

1. Deteto ima pravo na sloboda na izrazuvawe koja ja opfa}a i
  slobodata da bara, da prima i da dava informacii i idei od site
  vidovi, bez ogled na granicite, bilo usmeno ili pismeno ili preku
  pe~atot, umetnosta ili nekoj drug medium po izbor na deteto.

2. Ostvaruvaweto na ova pravo mo`e da potpa|a pod izvesni
  ograni~uvawa, no samo na onie {to se odredeni so zakoni {to se
  neophodni:

  (a) Poradi po~ituvaweto na pravoto ili ugledot na drugite ili

  (b) Poradi za{tita na nacionalnata bezednost ili na javniot
  red (ordre public) ili na javnoto zdravje ili moralot.

               ~len 14

1. Dr`avite ~lenki go po~ituvaat pravoto na deteto za sloboda na
  mislewe, sovest i veroispoved.
                                  8
2. Dr`avite ~lenki gi po~ituvaat pravata i dol`nostite na
  roditelite, i, ako e takov slu~ajot, na zakonskite starateli da
  go naso~uvaat deteto vo ostvaruvaweto na negovoto pravo na
  na~in koj e vo soglasnost so razvojot na negovite sposobnosti.

3. Slobodata na manifestiraweto na veroispovedta ili na
  ubeduvaweto mo`e da potpa|a samo pod onie ograni~uvawa {to se
  propi{ani so zakon i {to se neophodni poradi za{tita na
  javnosta, sigurnosta, redot, zdravjeto ili moralot ili
  osnovnite prava i slobodi na drugite.
                ~len 15

1. Dr`avite ~lenki mu gi priznavaat pravata na deteto za sloboda
  na zdru`uvawe i za sloboda na mirno sobirawe.

2. Ne mo`at da se nametnat nikakvi ograni~uvawa za ostvaruvawe
  na ovie prava, osven na onie koi se vo soglasnost so zakonot i koi
  se neophodni vo demokratskoto op{testvo i vo interes na
  nacionalnata bezbednost ili javnata sigurnost, na javniot red
  (ordre public), za{titata na javnoto zdravje ili moralot ili
  za{titata na pravata i slobodite na drugite.

                ~len 16

1. Niedno dete ne smee da bide izlo`eno na samovolno ili nezakonsko
  me{awe vo negoviot privaten i semeen `ivot, vo domot ili vo
  li~nata prepiska, kako ni na nezakonski napadi vrz negovata ~est
  i ugled.

2. Deteto ima pravo na zakonska za{tita od takvoto me{awe ili
  napad.

                ~len 17

Dr`avite ~lenki im ja priznavaat zna~ajnata uloga na sredstvata
za javno informirawe i mu ovozmo`uvaat pristap na deteto vo
informaciite i materijalite od razli~ni nacionalni i me|unarodni
izvori, posebno vo onie ~ija cel e unapreduvaweto na negovata


                                  9
socijalna, duhovna i moralna blagosostojba i fizi~ko i mentalno
zdravje. Za taa cel, dr`avite ~lenki:

 (a) Gi pottiknuvaat sredstvata za javno informirawe da gi
 {irat informacii i materijalite od socijalen i kulturen
 interes za deteto vo soglasnost so ~len 29.

 (b)  Ja  pottiknuvaat   me|unarodnata  sorabotka  vo
 proizvodstvoto, razmenata i {ireweto na takvite informacii
 i materijali od razli~ni kulturni, nacionalni i me|unarodni
 izvori.

 (v) Go pottiknuvaat objavuvaweto i {ireweto na detskite
 knigi.

 (g) Gi pottiknuvaat sredstvata za javno informirawe da
 posvetat posebno vnimanie vrz lingvisti~kite potrebi na
 deteto koe i pripa|a na malcinska grupa ili koe e od avtohtono
 poteklo.

 (d) Go pottiknuvaat razvojot na soodvetnite naso~nici za
 za{tita na deteto od informacii i materijali koi se {tetni
 za negovata blagosostojba, imaj}i gi vo vid odredbite na ~l. 13 i
 18.

               ~len 18

1. Dr`avite ~lenki }e gi vlo`at site napori za da se uva`i
  principot dvajcata roditeli da imaat zaedni~ka odgovornost vo
  podigaweto i vo razvojot na deteto. Roditelite ili, vo
  zavisnost od slu~ajot, zakonskite starateli imaat glavna
  odgovornost za podignuvaweto i za razvojot na deteto.
  Interesite na deteto se nivna osnovna gri`a.

2. Poradi garantiraweto i unapreduvaweto na pravata sodr`ani vo
  ovaa Konvencija, dr`avite ~lenki na roditelite i na zakonskite
  starateli im pru`aat soodvetna pomo{ pri vr{eweto na
  dol`nosta vo vospituvaweto na deteto i obezbeduvaweto razvoj
  na instituciite, objektite i slu`bite za gri`a na decata.
                                 10
3. Dr`avite ~lenki gi prezemaat site soodvetni merki za da
  obezbedat decata na vrabotenite roditeli da gi koristat
  uslugite na detskite ustanovi i objekti.

                ~len 19

1. Dr`avite ~lenki gi prezemaat site soodvetni zakonodavni,
  administrativni, socijalni, i obrazovni merki poradi za{tita
  na deteto od site oblici na fizi~ko ili mentalno nasilstvo,
  povredi, ili zloupotrebi, zanemaruvawa ili nemaren odnos,
  maltretirawa, ili eksploatacii, vklu~uvaj}i ja i seksualnata
  zloupotreba, dodeka za nego se gri`at roditelite, zakonskite
  starateli ili nekoe drugo lice na koe mu e doverena gri`ata za
  deteto.

2. Takvite za{titni merki, po potreba, treba da gi opfatat
  efikasnite postapki za ustanovuvawe na socijalnite programi za
  obezbeduvawe i poddr{ka neophodna na deteto i na onie na koi im e
  doverena gri`ata za deteto, kako i drugite oblici za spre~uvawe,
  utvrduvawe, prijavuvawe, prosleduvawe, istraga, postapuvawe i
  sledewe na slu~aite na ovde navedenoto maltretirawe na deteto
  i, po potreba, obra}awe do sudot.

                ~len 20

1. Deteto koe privremeno ili trajno e li{eno od semejnata sredina
  ili na koe, vo negov najdobar interes, ne mu e dozvoleno da ostane
  vo toj krug ima pravo na posebna za{tita i pomo{ od dr`avata.

2. Dr`avite ~lenki, vo soglasnost so svoite nacionalni zakoni,
  obezbeduvaat alternativno gri`ewe za takvoto dete.

3. Takvata sostojba, pokraj drugoto, treba da go opfa}a smestuvawe
  vo drugo semejstvo, kafalah spored islamskoto pravo, usvojuvawe
  ili, ako e neophodno, smestuvawe vo soodvetna ustanova za gri`a
  na decata. Pri razgleduvaweto na re{enieto treba da se obrne
  dol`no vnimanie i vrz faktot deka e po`elno zadr`uvawe na
  kontinuitet vo odgleduvaweto na deteto, kako i vo etni~koto,
  verskoto, kulturnoto i lingvisti~koto poteklo na deteto.

                ~len 21


                                  11
Dr`avite ~lenki koi priznavaat ili dozvoluvaat sistem na
usvojuvawe obezbeduvaat najdobrite interesi na deteto da bidat
presudni i:

  (a) Obezbeduvaat usvojuvawe na deteto da odobruva samo
  nadle`niot organ koj, vo soglasnost so soodvetniot zakon i
  procedurite i vrz osnova na site relevantni i sigurni
  informacii, utvrduva deka usvojuvaweto se dozvoluva so ogled na
  polo`bata na deteto vo vrska so roditelite, rodninite i so
  zakonskite starateli, i po potreba, deka zainteresiranite lica
  svesno dale soglasnost za usvojuvawe vrz osnova na takviot sovet
  koj mo`e da bide potreben.

  (b) Priznavaat deka me|udr`avnoto usvojuvawe mo`e da se smeta
  kako alternativna mo`nost za gri`a za deteto, ako deteto ne
  mo`e da se smesti vo drugo semejstvo ili da bide usvoeno ili ako za
  nego ne mo`e da se vodi gri`a na pogoden na~in vo zemjata na
  negovoto poteklo.

  (v) Obezbeduvaat deteto na koe se odnesuva me|udr`avnoto
  usvojuvawe da u`iva za{tita i standardi ednakvi na onie koi
  postojat vo slu~ajot na usvojuvaweto vo ramkite na edna zemja.

  g) Gi prezemaat site soodvetni merki, vo slu~aj na me|unarodno
  usvojuvawe, smestuvaweto za posledica da nema neopravdana
  finansiska korist na onie koi vo toa ne u~estvuvaat.

  d) Gi unapreduvaat, kade {to e toa pogodno, celite na ovoj ~len so
  zaklu~uvawe na bilateralni ili multilateralni aran`mani ili
  spogodbi, i nastojuvaat, vo tie ramki, smestuvaweto na deteto
  vo druga zemja da go izvr{at nadle`nite organi ili tela.

                ~len 22

1. Dr`avite ~lenki prezemaat soodvetni merki na deteto koe bara
  status na begalec, vo soglasnost so soodvetniot me|unaroden ili
  nacionalen zakon i procedurite, bez ogled na toa dali deteto e vo
  pridru`ba na svoite roditeli ili na nekoe drugo lice ili ne, za da
  mu ovozmo`at da dobie za{tita i humanitarna pomo{ vo                                  12
ostvaruvaweto na pravata ~ovekot ili za humanitarnite
  pra{awa ~ii ~lenki se spomenatite dr`avi.

2. Za taa cel, dr`avite ~lenki, ako smetaat deka e soodvetno,
  u~estvuvaat vo site napori na Obedinetite nacii i na drugite
  nadle`ni ili nevladini organizacii koi sorabotuvaat so
  Obedinetite nacii, so cel da se za{titi i da mu se pru`a pomo{
  na takvoto dete i da se najdat roditelite ili drugi ~lenovi na
  semejstvoto na deteto begalec poradi nabavuvawe na informacii
  neophodni za spojuvawe so negovoto semejstvo. Vo slu~aite koga ne
  mo`at da se najdat roditelite nitu drugite ~lenovi na
  semejstvoto, na deteto mu se pru`a ednakva za{tita kako i na
  site drugi deca koi postojano ili privremeno se li{eni od
  semejniot krug od bilo koja pri~ina, kako {to e toa navedeno vo
  ovaa Konvencija.

                ~len 23

1. Dr`avite ~lenki priznavaat deka deteto so mentalni ili
  fizi~ki pre~ki vo razvojot treba da u`iva celosen i dostoen
  `ivot, vo uslovi so koi se obezbeduva negovoto dostoinstvo, se
  pottiknuva samostojnosta i se olesnuva aktivnoto u~estvo na
  deteto vo zaednicata.

2. Dr`avite ~lenki go uva`uvaat pravoto na deteto so pre~ki vo
  razvojot na posebna nega i }e ja pottiknuvaat i obezbeduvaat
  pomo{ta na deteto koe za toa gi ispolnuva uslovite i onie koi se
  odgovorni za gri`ewe za nego, a za koja e podneseno barawe, zavisno
  od raspolo`ivite sredstva, i koja odgovara na sostojbata na
  deteto, i na uslovite na roditelite ili na drugite lica koi se
  gri`at za deteto.

3. Uva`uvaj}i gi posebnite potrebi na deteto so pre~ki vo razvojot,
  pomo{ vo soglasnost so to~ka 2 se dava besplatno sekoga{ koga
  toa e mo`no, imaj}i gi vo vid finansiskite sredstva na
  roditelite ili na drugite lica koi se gri`at za deteto, i e taka
  zamislena deteto so pre~ki vo razvojot da ima efikasen pristap i
  da dobiva obrazovanie, obuka, uslugi na zdravstvena za{tita i
  rehabilitacija, podgotvuvawe na {to pocelosna op{testvena
  integracija i li~en razvoj na deteto, vklu~uvaj}i go kulturniot i
  duhovniot razvoj.


                                  13
4. Dr`avite ~lenki vo duhot na me|unarodnata razmena ja
  unapreduvaat razmenata na soodvetni informacii vo oblasta na
  preventivnata za{tita na zdravjeto, i vo medicinskoto,
  psiholo{koto i funkcionalnoto lekuvawe na deteto so pre~ki vo
  razvojot, vklu~uvaj}i go {ireweto i dostapnosta na
  informaciite vo vrska so metodite na obukata so cel da gi
  podobrat svoite iskustva vo tie oblasti. Za taa cel osobeno
  vnimanie im se posvetuva na zemjite vo razvoj.

              ~len 24

1. Dr`avite ~lenki mu go priznavaat na deteto pravoto na
  najvisoko nivo na zdravstvena i medicinska za{tita i
  rehabilitacija. Dr`avite ~lenki }e nastojuvaat niedno dete da
  ne bide li{eno od pravoto na takva zdravstvena za{tita.

2. Dr`avite ~lenki }e se zalagaat za celosno ostvaruvawe na ova
  pravo i posebno }e prezemaat soodvetni merki za:

 (a) Namaluvawe na smrtnosta na bebiwata i decata.

 (b) Obezbeduvawe na neophodna medicinska pomo{ i zdravstvena
 za{tita na site deca, so akcent vrz razvojot na primarnata
 zdravstvena za{tita.

 (v) Otstranuvawe na bolestite i pothranetosta, vklu~uvaj}i ja
 vo ramkite na primarnata zdravstvena za{tita, pokraj drugoto,
 primenata na lesno dostapnata tehnologija i obezbeduvaj}i
 soodvetni hranlivi prehrambeni produkti i ~ista voda za piewe,
 zemaj}i ja vo predvid opasnosta i rizikot od zagaduvaweto na
 `ivotnata sredina.

 (g) Obezbeduvawe soodvetna za{tita na majkita pred i po
 ra|aweto na deteto.

 (d) Ovozmo`uvawe na site segmenti na op{testvoto, posebno na
 roditelite i na decata, da bidat informirani i da im se pru`i
 poddr{ka pri koristeweto na osnovnite znaewa za zdravjeto,
 ishranata na deteto, predimstvata na doeweto, higienata i                               14
higienskite uslovi na `ivotnata sredina, kako i za spre~uvaweto
 na nesre}ite.

 (|) Razvoj na preventivna zdravstvena za{tita, sovetite za
 roditelite i obrazovanieto i pru`awe na uslugi vo vrska so
 planiraweto na semejstvoto.

3. Dr`avite ~lenki na sebe ja prezemaat obvrskata da ja
  unapreduvaat i da ja pottiknuvaat me|unarodnata sorabotka so
  cel za postepeno postignuvawe na celosna realizacija na pravata
  od ovoj ~len.

 Vo toj pogled, osobeno se zemaat predvid potrebite na zemjite vo
 razvoj.

               ~len 25

Dr`avite ~lenki go uva`uvaat pravoto na deteto koe nadle`nite
organi go zgri`ile poradi staratelstvo, za{tita ili lekuvawe na
negovoto fizi~ko ili mentalno zdravje, na periodi~ni proverki na
lekuvaweto {to mu se obezbeduva na deteto, kako i na site drugi
okolnosti od zna~ewe za negovoto zgri`uvawe.

               ~len 26

1. Dr`avite ~lenki go uva`uvaat pravoto na sekoe dete da ja
  koristi socijalnata za{tita, vklu~uvaj}i go socijalnoto
  osiguruvawe, i da gi prezemat site merki neophodni za celosno
  ostvaruvawe na ova pravo vo soglasnost so nacionalnite zakoni.

2. Ovie povlastici treba da bidat priznati, ako toa odgovara,
  zemaj}i gi vo predvid sredstvata i uslovite na deteto i licata
  koi se odgovorni za izdr`uvaweto na deteto, kako i site drugi
  uslovi zna~ajni za barawata za povlasticite koi gi podnesuva
  toa ili koi }e se podnesuvaat vo negovo ime.

               ~len 27

1. Dr`avite ~lenki na sekoe dete mu go priznavaat pravoto na
  `ivoten standard adekvaten so fizi~kiot, mentalniot,
  duhovniot, moralniot i op{testveniot razvoj na deteto.


                                15
2. Roditelite ili drugi lica odgovorni za deteto prvenstveno se
  odgovorni, vo ramkite na svoite sposobnosti i finansiski
  mo`nosti, da obezbedat `ivotni uslovi potrebni za razvoj na
  deteto.

3. Dr`avite ~lenki, vo soglasnost so nacionalnite uslovi i so
  svoite mo`nosti, prezemaat soodvetni merki za pomo{ na
  roditelite i na drugi lica odgovorni za deteto osobeno poradi
  ostvaruvawe na ova pravo i, vo slu~aj na potreba, obezbeduvaat
  materijalna pomo{ i programi za potkrepa, vo pogled na
  ishranata, oblekata i `iveeweto.

4. Dr`avite ~lenki gi prezemaat site soodvetni merki da obezbedat
  deteto da dobiva izdr`uvawe od roditelite ili od drugi lica koi
  se finansiski odgovorni za deteto, kako vo ramkite na dr`avite
  ~lenki taka i od stranstvo. Posebno, ako liceto koe e finansiski
  odgovorno za deteto ne `ivee vo istata dr`ava vo koja i deteto,
  dr`avite ~lenki pottiknuvaat pristapuvawe kon me|unarodnite
  spogodbi, odnosno zaklu~uvawe na takvi spogodbi, kako i drugi
  soodvetni aran`mani.

               ~len 28

1. Dr`avite ~lenki mu go priznavaat pravoto na deteto na
  obrazovanie i poradi postepeno ostvaruvawe na ova pravo vrz
  osnova na ednakvi mo`nosti, posebno:

  (a) Go proglasuvaat osnovnoto obrazovanie za zadol`itelno i
  besplatno za site.

  (b) Go pottiknuvaat razvojot na razli~nite oblici
  sredno{kolsko obrazovanie, vklu~uvaj}i go op{toto i stru~noto
  obrazovanie koe im e dostapno na site deca, i prezemaat
  soodvetni merki, kako {to se voveduvaweto na besplatno
  obrazovanie i davaweto finansiska pomo{ vo slu~aj na potreba.

  (v) Na site im ovozmo`uvaat dobivawe na visoko obrazovanie vrz
  osnova na sposobnosti koristej}i pogodni sredstva.
                                 16
(g) Na site deca na raspolagawe im gi stavaat obrazovnite i
 stru~nite informacii i uslugite za profesionalna orientacija.

 (d) Prezemaat merki za pottiknuvawe na redovnoto posetuvawe
 na u~ili{tata i za namaluvawe na ispi{uvaweto od u~ili{tata.

2. Dr`avite ~lenki gi prezemaat site soodvetni merki
  disciplinata vo u~ili{tata da mo`e da se sproveduva na na~in
  koj e vo soglasnost so ~ove~koto dostoinstvo i so ovaa
  Konvencija.

3. Dr`avite ~lenki ja unapreduvaat i ja pottiknuvaat
  me|unarodnata sorabotka za pra{awata koi se odnesuvaat na
  obrazovanieto, osobeno poradi pridonesot vo eliminiraweto na
  neznaeweto i nepismenosta vo svetot i olesnuvaweto na pristap
  kon naukata, tehni~koto znaewe i sovremenite metodi na
  nastavata. Vo toj pogled osobeno vnimanie im se posvetuva na
  potrebite na zemjite vo razvoj.

                ~len 29

1. Dr`avite ~lenki se soglasni deka obrazovanieto na deteto treba
  da bide naso~eno vrz razvojot na li~nosta na deteto i razvojot
  na nadarenosta i mentalnite i fizi~ki sposobnosti do krajni
  granici;

 (a) Razvoj na li~nosta na deteto i razvoj na nadarenosta i
 mentalnite i fizi~ki sposobnosti do krajni granici.

 (b) Razvoj na po~ituvaweto na pravata na ~ovekot i osnovnite
 slobodi, kako i po~ituvaweto na principite sodr`ani vo
 Povelbata na Obedinetite nacii.

 (v) Razvoj  na po~ituvaweto na roditelite na deteto, negoviot
 kulturen   identitet, jazikot i vrednostite, nacionalnite
 vrednosti  na zemjata vo koja deteto `ivee i na zemjata od koja
 toa vodi   poteklo, kako i civilizaciite koi se razli~ni od
 negovata.

 (g) Podgotvuvawe na deteto za odgovoren `ivot vo slobodno
 op{testvo, vo duh na razbirawe, mir, tolerancija, ednakvost na


                                 17
polovite, i prijatelstvo me|u site narodi, me|u etni~kite,
  nacionalnite, i verski grupi, i lica od avtohtono poteklo.

  (d) Razvoj na po~ituvaweto na prirodnata sredina.

2. Niedna odredba na ovoj ~len, kako ni ~len 28, ne smee da se tolkuva
  kako ograni~uvawe slobodata na poedincite i na telata da
  formiraat i da upravuvaat so obrazovnite ustanovi, sekoga{
  imaj}i go vo vid po~ituvaweto na principite izlo`eni vo to~ka
  1 na ovoj ~len i pod uslov deka obrazovanieto vo takvite
  institucii e vo soglasnost so minimalnite standardi koi mo`e
  da gi propi{e dr`avata.

                ~len 30

Vo onie dr`avi vo koi postojat etni~ki, verski ili jazi~ni
malcinstva ili lica od avtohtono poteklo, deteto koe mu pripa|a
na takvo malcinstvo ili e od avtohtono poteklo ne smee da bide
li{eno, vo zaednica so drugite pripadnici na grupata, od pravoto na
svojata kultura, ispoveduvaweto na svoja vera i vr{eweto na
verskite obredi ili na upotreba na svojot jazik.

                ~len 31

1. Dr`avite ~lenki mu go priznavaat pravoto na deteto na odmor i
  na slobodno vreme, na igra i rekreacija koi i odgovaraat na
  vozrasta na deteto i slobodno u~estvo vo kulturniot `ivot i
  vo umetnosta.

2. Dr`avite ~lenki go po~ituvaat i go unapreduvaat pravoto na
  deteto za celosno u~estvo vo kulturniot i vo umetni~kiot
  `ivot i go pottiknuvaat davaweto na soodvetni i ednakvi
  mo`nosti za kulturni, umetni~ki,  rekreativni i slobodni
  aktivnosti.

                ~len 32

1. Dr`avite ~lenki mu go priznavaat pravoto na deteto na
  za{tita od ekonomska eksploatacija i rabota vrz dejnosti koi
  mo`at da bidat opasni ili da mu go popre~uvaat obrazovanieto                                  18
na deteto ili da mu {tetat na zdravjeto na deteto, odnosno na
  negoviot fizi~ki, duhoven, moralen ili socijalen razvoj.

2. Dr`avite ~lenki prezemaat zakonodavni, administrativni,
  socijalni i obrazovni merki za primena na odredbite na ovoj ~len.
  Za taa cel, a imaj}i gi vo predvid soodvetnite odredbi na drugite
  me|unarodni instrumenti, dr`avite ~lenki posebno:

  (a) Ja odreduvaat minimalnata starost za vrabotuvawe.

  (b) Go obezbeduvaat reguliraweto na rabotnoto vreme i uslovite
  za rabota.

  (v) Odreduvaat so soodvetni kazni ili drugi sankcii da se osiguri
  efikasna primena na odredbite na ovoj ~len.

               ~len 33

Dr`avite ~lenki gi prezemaat site soodvetni merki, vklu~uvaj}i gi
zakonodavnite, administrativnite, socijalnite i obrazovnite
merki, za za{tita na decata od nelegalna upotreba na opojni drogi i
psihotropni supstancii, kako {to e definirano so soodvetnite
me|unarodni dogovori za spre~uvawe na koristewe na decata vo
nelegalno proizvodstvo i trgovija so ovie supstancii.

               ~len 34

Dr`avite ~lenki se obvrzuvaat da go za{titat deteto od site
oblici na seksualno iskoristuvawe i seksualna zloupotreba. Vo taa
cel, dr`avite ~lenki posebno gi prezemaat site soodvetni merki za
spre~uvawe:

  (a) Na naveduvawe ili prisiluvawe na deteto da u~estvuva vo
  nezakonskite seksualni aktivnosti.

  (b) Na eksploatatorsko koristewe na decata vo prostitucija ili
  vo drugi nezakonski dejstva.

  (v) Na eksploatatorsko koristewe na decata vo pornografski
  pretstavi i spisanija.                                 19
~len 35

Dr`avite ~lenki gi prezemaat site soodvetni nacionalni,
bilateralni i multilateralni merki za spre~uvawe na nasilno
podveduvawe, proda`ba ili trgovija so deca vo bilo koja cel i vo bilo
koj oblik.

                ~len 36

Dr`avite ~lenki go {titat deteto od site drugi oblici na
eksploatacija {tetni za deteto.

                ~len 37

Dr`avite ~lenki se obvrzuvaat:

  (a) Niedno dete da ne bide izlo`eno na ma~ewe ili na drugi
  svirepi, ne~ove~ki ili poni`uva~ki postapki ili kazni. Smrtna
  kazna i do`ivotna robija bez mo`nost za pu{tawe na sloboda ne
  mo`e da se izre~e za krivi~ni dela koi gi napravile lica pomladi
  od osumnaeset godini.

  b) Niedno dete ne mo`e da bide li{eno od sloboda nezakonski ili
  samovolno. Apseweto, pritvorot ili zatvorot za deteto mora da
  bide vo soglasnost so zakonot i da se koristi samo kako posledna
  mo`na merka i za najkratko mo`no vreme.

  (v) So deteto li{eno od sloboda da se postapuva so po~ituvawe na
  dostoinstvoto na ~ove~kata li~nost, kako i so zemawe vo predvid
  potrebite, za lice od negovite godini. Sekoe dete li{eno od
  sloboda se odvojuva od vozrasnite, osven ako ne se smeta deka toa e
  vo najdobar interes na deteto, i ima pravo da odr`uva kontakt
  so svoeto semejstvo preku pisma i poseti, osven vo isklu~itelni
  slu~ai.

  (g) Sekoe dete li{eno od sloboda ima pravo na itna pravna i druga
  soodvetna pomo{, pravo pred sudot ili pred drug nadle`en
  nezavisen i nepristrasen organ da postavi pra{awe na
  zakonitosta za li{uvawe od sloboda, kako i pravo na itna odluka
  za toa pra{awe.                                  20
~len 38

1. Dr`avite ~lenki se obvrzuvaat da gi po~ituvaat i da obezbedat
  po~ituvawe na pravilata od me|unarodnoto humanitarno pravo
  koi se primenuvaat vrz niv vo vooru`enite sudiri, a koi se
  odnesuvaat na deteto.

2. Dr`avite ~lenki prakti~no gi prezemaat site izvodlivi merki
  licata koi u{te nemaat napolneto petnaeset godini na `ivot
  neposredno da ne u~estvuvaat vo sudiri.

3. Dr`avite ~lenki se vozdr`uvaat od regrutirawe vo vooru`enite
  sili na lica koi u{te nemaat napolneto petnaeset godini na
  `ivot.
  Pri regrutiraweto na onie lica koi imaat napolneto petnaeset
  godini na `ivot, no ne osumnaeset, dr`avite ~lenki nastojuvaat
  da im dadat prednost na postarite.

4. Vo soglasnost so obvrskite vrz osnova me|unarodnoto
  humanitarno pravo da go {titat civilnoto naselenie vo
  vooru`enite sudiri, dr`avite ~lenki, prakti~no, gi prezemaat
  site izvodlivi merki za da obezbedat za{tita i gri`a za decata
  pogodeni vo vooru`eniot sudir.

               ~len 39

Dr`avite ~lenki gi prezemaat site soodvetni merki za podobro
fizi~ko i psihi~ko zakrepnuvawe i za socijalna reintegracija na
deteto koe e `rtva na nekoj oblik na zanemaruvawe, eksploatacija,
zloupotreba, ma~ewe ili nekoj drug oblik na svirepo, nehumano ili
poni`uva~ko postapuvawe ili kaznuvawa, ili vooru`eni sudiri.
Takvo zakrepnuvawe i reintegracija se odvivaat vo sredinata koja go
pottiknuva zdravjeto, samopo~ituvaweto i dostoinstvoto na
deteto.

               ~len 40
                                 21
1. Dr`avite ~lenki mu go priznavaat pravo na sekoe dete za koe }e se
  tvrdi ili koe e obvineto ili za koe e priznato deka go prekr{ilo
  krivi~niot zakon, so nego da se postapuva na na~in na koj se
  pottiknuva negovoto po~ituvawe na pravata na ~ovekot i
  osnovnite slobodi na drugite i pri {to vo predvid se zemaat
  vozrasta na deteto i `elbata da se podobri negovata
  reintegracija i toa da prezeme konstruktivna uloga vo
  op{testvoto.

2. Za taa cel i imaj}i gi vo vid soodvetnite odredbi na
  me|unarodnite instrumenti, dr`avite  ~lenki posebno
  obezbeduvaat:

  (a) Za niedno dete neosnovano da ne tvrdi, da ne bide obvineto
  deka go prekr{ilo krivi~niot zakon poradi delo ili propust koi
  ne se zabraneti so nacionalnite zakoni vo vremeto koga se
  napraveni.

  (b) Na sekoe dete za koe se tvrdi ili koe e obvineto za kr{ewe na
  krivi~niot zakon da mu se dadat barem navedenite garancii.

               ~len 41

Niedna odredba na ovaa Konvencija nema da vlijae vrz bilo koja druga
odredba koja pove}e pridonesuvala za ostvaruvawe na pravata na
deteto, a koja eventualno se nao|a:

  (a) Vo zakonite na dr`avite ~lenki ili

  (b) Vo me|unarodnoto pravo koe taa dr`ava go primenuva.
                                 22
DEL VTORI

               ~len 42

Dr`avite ~lenki se obvrzuvaat so principite i so odredbite na
Konvencijata {to po{iroko i na soodveten i aktiven na~in da gi
zapoznaat kako vozrasnite lica taka i decata.

               ~len 43

1. Poradi razgleduvawe na postignatiot napredok na dr`avite
  ~lenki vo izvr{uvaweto na obvrskite prezemeni vrz osnova na
  ovaa Konvencija, se formira Komitet za pravata na deteto, koj
  gi vr{i funkciite navedeni vo ponatamo{niot tekst.

2. Komitetot go so~inuvaat deset eksperti so visoki moralni
  kvaliteti i priznata kompetentnost vo oblasta na koja se
  odnesuva ovaa Konvencija. ^lenovite na Komitetot gi izbiraat
  dr`avite ~lenki od redovite na svoite dr`avjani i tie svoite
  dol`nosti gi vr{at vo li~no svojstvo, pri {to se vodi smetka za
  ednakva geografska zastapenost, kako i za glavnite pravni
  sistemi.

3. ^lenovite na Komitetot se izbiraat so tajno glasawe od
  listata na licata koi gi nominiraat dr`avite ~lenki. Sekoja
  dr`ava ~lenka mo`e da nominira edno lice od redovite na svoite
  dr`avjani.

4. Prvite izbori za Komitetot se odr`uvaat najdocna {est meseci
  po datumot na vleguvaweto vo sila na ovaa Konvencija, a potoa
  sekoja vtora godina. Najmalku ~etiri meseci pred datumot na
  site izbori, Generalniot sekretar na Obedinetite nacii ispra}a
  pismo do dr`avite ~lenki povikuvaj}i gi da gi podnesat svoite
  nominacii vo rok od dva meseci. Generalniot sekretar potoa ja
  podgotvuva listata na site taka nominirani lica spored
  abecedniot red, nazna~uvaj}i gi i dr`avite ~lenki na ovaa
  Konvencija.
                                23
5. Izborite se odr`uvaat na sostanocite na dr`avite ~lenki koi
  gi svikuva Generalniot sekretar vo sedi{teto na Obedinetite
  nacii. Na ovie sostanoci na koi dve tretini od dr`avite ~lenki
  so~inuvaat kvorum, vo Komitetot se izbiraat licata koi }e
  dobijat najgolem broj na glasovi i apsolutno mnozinstvo na
  glasovi od pretstavnicite na dr`avite ~lenki koi se prisutni i
  koi glasaat.

6. ^lenovite na Komitetot se izbiraat na period od ~etiri godini.
  Mo`at povtorno da bidat izbrani ako povtorno bidat
  nominirani. Mandatot na petmina ~lenovi izbrani na prvite
  izbori istekuva po dve godini. Vedna{ po prvite izbori, imiwata
  na ovie petmina ~lenovi so `dreb gi utvrduva pretsedava~ot na
  sostanokot.

7. Ako nekoj ~len na Komitetot umre ili podnese ostavka ili izjavi
  deka od nekoja druga pri~ina ne mo`e pove}e da ja vr{i dol`nosta
  vo Komitetot, dr`avata ~lenka koja go nominirala ovoj ~len
  imenuva drug ekspert od redovite na svoite dr`avjani na istoto
  mesto za ostanatiot del na mandatot vo zavisnost od
  odobrenieto na Komitetot.

8. Komitetot utvrduva svoj delovnik.

9. Komitetot izbira svoi funkcioneri na period od dve godini.

10. Sostanocite na Komitetot obi~no se odr`uvaat vo sedi{teto
  na Obedinetite nacii ili vo nekoe drugo pogodno mesto koe }e go
  odredi Komitetot. Komitetot obi~no se sostanuva edna{
  godi{no. Dol`inata na traeweto na sostanokot na Komitetot
  se odreduva i, po potreba, se preispituva na sostanokot na
  dr`avite ~lenki na ovaa Konvencija, vo zavisnost od soglasnosta
  na Generalnoto sobranie.

11. Generalniot sekretar na Obedinetite nacii obezbeduva potreben
  personal i uslovi za efikasno vr{ewe na funkciite na
  Komitetot vrz osnova na ovaa Konvencija.

12. Vo soglasnost na Generalnoto sobranie, ~lenovite na Komitetot
  formiran vrz osnova na ovaa Konvencija, primaat plata od                                 24
sredstvata na Obedinetite nacii pod uslovite {to }e gi odredi
  Sobranieto.

                 ~len 44

1. Dr`avite ~lenki se obvrzuvaat, preku Generalniot sekretar na
  Obedinetite nacii, na Komitetot da mu podnesuvaat izve{tai
  za merkite {to gi ima usvoeno, a koi pridonesuvaat za
  ostvaruvawe na pravata koi ovde se priznati, kako i za
  napredokot postignat vo ostvaruvaweto na ovie prava:

 (a) Vo rok od dve godini od vleguvaweto na Konvencijata vo sila vo
 dr`avite ~lenki.

 (b) Potoa, sekoi pet godini.

2. Vo izve{taite podgotveni vo soglasnost so ovoj ~len }e se uka`e
  na faktorite i te{kotiite, ako gi ima, koi vlijaat vrz
  stepenot na ostvaruvaweto na obvrskite po ovaa Konvencija.
  Izve{taite treba da sodr`at dovolno informacii vrz osnova na
  koi Komitetot }e ima celosen uvid vo primenata na
  Konvencijata vo odnosnata zemja.

3. Dr`avata ~lenka koja na Komitetot mu ima podneseno seopfaten
  prv izve{taj vo svoite naredni izve{tai koi se podnesuvaat vo
  soglasnost so to~kata 1 (b), ne mora da gi povtoruva osnovnite
  informacii koi prethodno ve}e gi ima dadeno.

4. Komitetot od dr`avite ~lenki mo`e da pobara dodatni
  informacii koi se odnesuvaat na primenata na Konvencijata.

5. Komitetot preku ekonomskiot i socijalniot sovet, na
  Generalnoto sobranie, sekoi dve godini mu podnesuva izve{tai za
  svoite aktivnosti.

6. Dr`avite ~lenki gi stavaat izve{taite na uvid na javnosta vo
  svoite zemji.

                 ~len 45
                                 25
Poradi pottiknuvawe na efikasna primena na Konvencijata i
ohrabruvawe na me|unarodnata sorabotka vo oblasta za koja stanuva
zbor vo ovaa Konvencija:

 (a) Specijaliziranite agencii, UNICEF i drugite organi na
 Obedinetite nacii imaat pravo za prisustvo na svoj
 pretstavnik pri ragleduvaweto na primenata na onie odredbi na
 ovaa Konvencija koi se vo nivna nadle`nost. Komitetot mo`e da
 gi povika specijaliziranite agencii, UNICEF i drugite nadle`ni
 tela da podnesat izve{tai za primenata na Konvencijata vo
 oblastite koi se vo ramkite na nivnata aktivnost.

 (b) Komitetot, ako smeta deka e soodvetno, na specijaliziranite
 agencii, na UNICEF i na drugite nadle`ni tela im gi dostavuva
 izve{taite na dr`avite ~lenki koi sodr`at barawe ili
 uka`uvawe na potrebata za stru~ni soveti ili za pomo{, zaedno
 so eventualnite zabele`uvawa i predlozi vo vrska so ovie molbi
 ili potrebi.

 (v) Komitetot mo`e da mu dade preporaka na Generalnoto
 sobranie da go zamoli Generalniot sekretar vo imeto na
 Komitetot da prezeme studii za konkretnite pra{awa koi se
 odnesuvaat na pravata na deteto;

 (g) Komitetot mo`e da dava predlozi i op{ti preporaki koi se
 zasnovuvaat vrz informaciite primeni vo soglasnost so ~l. 44 i
 45 od ovaa Konvencija.

 Takvite predlozi i op{ti preporaki im se dostavuvaat na
 zainteresiranite dr`avi ~lenki, a Generalnoto sobranie za niv,
 so eventualni komentari, gi izvestuva dr`avite ~lenki.
                                26
TRETI DEL

               ~len 46

Ovaa Konvencija e otvorena za potpi{uvawe na site dr`avi.

               ~len 47

Konvencijata potpa|a pod ratifikacija. Ratifikacionite
elementi se deponirani kaj Generalniot sekretar na Obedinetite
nacii.

               ~len 48

Ovaa Konvencija im ostanuva otvorena za pristapuvawe na site
dr`avi. Instrumentite za pristapuvaweto se deponiraat kaj
Generalniot sekretar na Obedinetite nacii.

               ~len 49

1. Ovaa Konvencija vleguva vo sila triesettiot den od datumot na
  deponiraweto na dvaesettiot ratifikacionen instrument ili
  instrument za pristapuvawe kaj Generalniot sekretar na
  Obedinetite nacii.

2. Za sekoja dr`ava koja ja ratifikuva Konvencijata ili
  pristapuva po deponiraweto na dvaesettiot ratifikacionen
  instrument ili instrumentot za pristapuvawe, Konvencijata
  vleguva vo sila triesettiot den od datumot na deponiraweto na
  ratifikacioniot    instrument  ili  instrumentot   za
  pristapuvaweto.

               ~len 50

1. Sekoja dr`ava ~lenka mo`e da predlo`i amandman i da mu go
  podnese na Generalniot sekretar na Obedinetite nacii.
  Generalniot sekretar potoa predlo`eniot amandman im go
  dostavuva na dr`avite ~lenki so molba da nazna~at dali se za
  konferencija na dr`avite ~lenki poradi razgleduvawe i glasawe                               27
na predlozite. Dokolku vo rok od ~etiri meseci od datumot na
  dostavuvaweto na takviot amandman najmalku edna tretina od
  dr`avite ~lenki se izjasni za konferencija, Generalniot sekretar
  svikuva konferencija pod pokrovitelstvo na Obedinetite nacii.

  Site amandmani {to }e gi usvojat pove}eto dr`avi ~lenki koi se
  prisutni i koi glasaat na konferencijata, mu se podnesuvaat na
  odobruvawe do Generalnoto sobranie.

2. Amandmanot usvoen vo soglasnost so to~kata (1) na ovoj ~len
  vleguva vo sila po odobruvaweto na Generalnoto sobranie na
  Obedinetite nacii i prifa}aweto od strana na dve tretini
  dr`avi ~lenki.

3. Koga }e vleze vo sila, amandmanot stanuva zadol`itelen za onie
  dr`avi ~lenki koi gi imaat prifateno, a drugite dr`avi ~lenki
  i natamu gi obvrzuvaat odredbite na ovaa Konvencija i site
  eventualni amandmani prifateni od porano.

               ~len 51

1. Generalniot sekretar na Obedinetite nacii go prima i im go
  dostavuva na site dr`avi tekstot za rezervite {to }e gi
  izrazat  dr`avite  za vreme  na ratifikacijata  ili
  pristapuvaweto.

2. Rezervata koja ne e vo soglasnost so celta i so namenata na ovaa
  Konvencija ne e dozvolena.

3. Rezervite mo`at da se povle~at vo bilo koe vreme so pismeno
  izvestuvawe upateno do Generalniot sekretar na Obedinetite
  nacii, koj za toa gi izvestuva site dr`avi. Takvoto izvestuvawe
  vleguva vo sila so denot koga }e go primi Generalniot sekretar.

               ~len 52

Dr`avata ~lenka mo`e da ja otka`e ovaa Konvencija so pismeno
izvestuvawe do Generalniot sekretar na Obedinetite nacii.
Otkazot vleguva vo sila edna godina otkoga Generalniot sekretar }e
go primi ova izvestuvawe.                                 28
~len 53

Generalniot sekretar na Obedinetite nacii e odreden za depozitar
na Konvencijata.

                ~len 54

Originalot na ovaa Konvencija, ~ii tekstovi na arapski, kineski,
angliski, francuski, ruski i {panski jazik se ednakvo verodostojni, se
deponira kaj Generalniot sekretar na Obedinetite nacii.

Potvrduvaj}i go navedenoto, potpisnicite     za  toa  propisno
ovlasteni, ja potpi{aa ovaa Konvencija.
                                  29

Recomendados

CRC - Slovenian version por
CRC - Slovenian versionCRC - Slovenian version
CRC - Slovenian versionUNICEF Europe & Central Asia
344 vistas25 diapositivas
CRC - Georgian version - child-friendly por
CRC - Georgian version - child-friendlyCRC - Georgian version - child-friendly
CRC - Georgian version - child-friendlyUNICEF Europe & Central Asia
1.1K vistas28 diapositivas
Crc dutch language_version por
Crc dutch language_versionCrc dutch language_version
Crc dutch language_versionUNICEF Europe & Central Asia
824 vistas29 diapositivas
Crc romanian language_version por
Crc romanian language_versionCrc romanian language_version
Crc romanian language_versionUNICEF Europe & Central Asia
300 vistas18 diapositivas
Convention small final por
Convention small finalConvention small final
Convention small finalUNICEF Europe & Central Asia
476 vistas52 diapositivas
Crc dari language por
Crc dari languageCrc dari language
Crc dari languageUNICEF Europe & Central Asia
528 vistas8 diapositivas

Más contenido relacionado

Más de UNICEF Europe & Central Asia

Achievements and lessons learnt in WASH por
Achievements and lessons learnt in WASHAchievements and lessons learnt in WASH
Achievements and lessons learnt in WASHUNICEF Europe & Central Asia
2.3K vistas17 diapositivas
Immunization in Bosnia and Herzegovina (2015) por
Immunization in Bosnia and Herzegovina (2015)Immunization in Bosnia and Herzegovina (2015)
Immunization in Bosnia and Herzegovina (2015)UNICEF Europe & Central Asia
1.8K vistas4 diapositivas
UNICEF Montenegro flyer - Rozaje por
UNICEF Montenegro flyer - RozajeUNICEF Montenegro flyer - Rozaje
UNICEF Montenegro flyer - RozajeUNICEF Europe & Central Asia
1.2K vistas2 diapositivas
UNICEF Montenegro flyer - Plav por
UNICEF Montenegro flyer - PlavUNICEF Montenegro flyer - Plav
UNICEF Montenegro flyer - PlavUNICEF Europe & Central Asia
1.2K vistas2 diapositivas
UNICEF Montenegro flyer - Bijelo Polje por
UNICEF Montenegro flyer - Bijelo PoljeUNICEF Montenegro flyer - Bijelo Polje
UNICEF Montenegro flyer - Bijelo PoljeUNICEF Europe & Central Asia
1K vistas2 diapositivas
UNICEF Montenegro flyer - Berane por
UNICEF Montenegro flyer - BeraneUNICEF Montenegro flyer - Berane
UNICEF Montenegro flyer - BeraneUNICEF Europe & Central Asia
1K vistas2 diapositivas

Más de UNICEF Europe & Central Asia(20)

Crc macedonian language_version

 • 1. KONVENCIJA ZA PRAVATA NA DETETO PREAMBULA Dr`avite ~lenki na ovaa Konvencija, Smetaj}i deka, vo soglasnost so principite proklamirani vo Povelbata na Obedinetite nacii, priznavaweto na vrodenoto dostoinstvo i na ednakvi i neotu|ivi prava na site pripadnici na ~ove~kata zaednica pretstavuva osnova na slobodata, pravdata i mirot vo svetot, Imaj}i vo predvid deka narodite na Obedinetite nacii povtorno ja potvrdija verata vo osnovnite prava na ~ovekot i dostoinstvoto i vrednosta na ~ove~kata li~nost i odlu~ija da pridonesat za socijalniot napredok i podignuvaweto na `ivotniot standard vo pogolema sloboda, Svesni deka Obedinetite nacii vo Op{tata deklaracija za pravata na ~ovekot1 i vo me|unarodnite paktovi za pravata na ~ovekot2 proklamiraa i se soglasija deka na sekoj poedinec mu pripa|aat site prava i slobodi sodr`ani vo niv, bez ogled na rasata, bojata na ko`ata, polot, jazikot, veroispovedta, politi~koto ili drugo ubeduvawe, nacionalnoto ili socijalnoto poteklo i imotnata sostojba, ra|aweto ili drug status, Potsetuvaj}i deka Obedinetite nacii vo Op{tata deklaracija za pravata na ~ovekot proklamiraa deka na detstvoto mu pripa|aat posebna gri`a i pomo{, Uvereni deka na semejstvoto, kako osnovna edinica na op{testvoto, i prirodna sredina za razvoj i blagosostojba na site nejzini ~lenovi, osobeno na decata, treba da mu bide pru`ena neophodna za{tita i pomo{ za da mo`e vo celina da ja prezeme odgovornosta vo zaednicata, 1 Rezolucija br. 217 A (III) 2 Rezolucija br. 2200 A (XXI) prilogot 1
 • 2. Svesni za faktot deka deteto, za da ostvari harmoni~en razvoj na li~nosta, treba da raste vo semejna sredina, vo atmosfera na sre}a, qubov i razbirawe, Smetaj}i deka deteto treba da bide vo celina podgotveno da `ivee samostojno vo op{testvoto i da bide vospituvano vo duhot na idealite proklamirani vo Povelbata na Obedinetite nacii, a osobeno vo duhot na mirot, dostoinstvoto, tolerancijata, slobodata, ramnopravnosta i solidarnosta, Imaj}i vo predvid deka potrebata za posvetuvawe posebna gri`a na deteto e iznesena vo @enevskata deklaracija za pravata na deteto od 1924 godina i vo Deklaracijata za pravata na deteto koja ja usvoija Obedinetite nacii vo 1959 godina i e priznata vo Op{tata deklaracija za pravata na ~ovekot, vo Me|unarodniot pakt za gra|anskite i politi~kite prava (posebno vo ~l. 23 i 24) vo Me|unarodniot pakt za ekonomskite, socijalnite i kulturnite prava (posebno vo ~len 10) i vo statutite i vo soodvetnite instrumenti na specijaliziranite agencii i na me|unarodnite organizacii koi se zanimavaat so za{tita na decata, Imaj}i vo vid, kako {to e nazna~eno vo Deklaracijata za pravata na deteto, koja ja usvoi Generalnoto sobranie na 20-ti noemvri 1959 godina, deka na "deteto, so ogled na negovata fizi~ka i mentalna nezrelost, mu se potrebni posebna za{tita i gri`a, vklu~uvaj}i i soodvetna pravna za{tita, kako pred taka i po ra|aweto", Potsetuvaj}i na odredbite od Deklaracijata za socijalnite i pravnite principi koi se odnesuvaat na za{titata i blagosostojbata na decata, so poseben osvrt vrz nacionalnoto i me|unarodnoto staratelstvo i usvojuvawe, Pravilata na Obedinetite nacii za standardniot minimum vo maloletni~koto pravosudstvo (Pekin{kite pravila) i Deklaracijata za za{tita na `enite i decata vo slu~aj na vonredna sostojba i vooru`en sudir, Svesni deka vo site zemji na svetot ima deca koi `iveat vo vonredno te{ki uslovi i deka na takvite deca im e neophodna posebna gri`a, Zemaj}i gi vo predvid zna~eweto na tradiciite i na kulturnite vrednosti na sekoj narod za za{tita i za soobrazen razvoj na deteto, 2
 • 3. Svesni za zna~eweto na me|unarodnata sorabotka za podobruvawe na uslovite na `ivotot na decata vo site zemji, posebno vo zemjite vo razvoj, Se soglasija za slednovo: 3
 • 4. DEL PRVI ~len 1 Za celite na ovaa Konvencija, deteto e ~ove~ko su{testvo koe nema navr{eno osumnaeset godini na `ivotot, ako vrz osnova na zakonot koj se odnesuva na deteto, polnoletnosta ne se dobiva porano. ~len 2 1. Dr`avite ~lenki na ovaa Konvencija gi po~ituvaat i gi obezbeduvaat pravata sodr`ani vo Konvencijata za sekoe dete pod nivna jurisdikcija bez bilo kakva diskriminacija i bez ogled na rasata, bojata na ko`ata, polot, jazikot, veroispovedta, politi~koto ili drugo ubeduvawe, nacionalnoto, etni~koto ili socijalnoto poteklo, imotnata sostojba, onesposobenosta, potekloto ili drug status na deteto ili na negoviot roditel ili zakonski staratel. 2. Dr`avite ~lenki gi prezemaat site potrebni merki za da se obezbedi za{tita na deteto od site oblici na diskriminacija ili kazni zasnovani vrz statusot, aktivnostite, izrazenoto mislewe ili ubeduvawe na roditelite, zakonskite starateli ili ~lenovite na semejstvoto na deteto. ~len 3 1. Vo site aktivnosti koi se odnesuvaat na decata, od primarno zna~ewe se interesite na deteto, bez ogled na toa dali gi sproveduvaat javnite ili privatnite institucii za socijalna za{tita, sudovite, administrativnite organi ili zakonodavnite tela. 2. Dr`avite ~lenki se obvrzuvaat na deteto da mu obezbedat takva za{tita i gri`a koi se neophodni za negovata blagosostojba, zemaj}i gi vo vid pravata i obvrskite na negovite roditeli, zakonskite starateli ili na drugi poedinci koi se pravno odgovorni za deteto i za taa cel gi prezemaat site potrebni zakonodavni merki. 4
 • 5. 3. Dr`avite ~lenki se gri`at site institucii, slu`bi i ustanovi koi se odgovorni za gri`a ili za za{tita na decata da bidat vo soglasnost so standardite {to gi imaat utvrdeno nadle`nite organi, osobeno vo oblasta na sigurnosta i zdravjeto, brojot i dostojnosta na personalot, kako i na stru~niot nadzor. ~len 4 Dr`avite ~lenki gi prezemaat site soodvetni zakonodavni, administrativni i drugi merki za ostvaruvawe na pravata {to se priznati vo ovaa Konvencija. Vo vrska so ekonomskite, socijalnite i kulturnite prava, dr`avite ~lenki prezemaat takvite merki maksimalno koristej}i gi svoite raspolo`ivi sredstva, a kade {to e toa potrebno, vo ramkite na me|unarodnata sorabotka. ~len 5 Dr`avite ~lenki gi po~ituvaat odgovornosta, pravata i dol`nostite na roditelite ili, ako e takov slu~ajot, na ~lenovite na po{irokoto semejstvo ili na zaednicata, kako {to e predvideno so lokalnite obi~ai, zakonskite starateli ili drugite lica zakonski odgovorni za deteto, na na~in koj e vo soglasnost so razvojot na sposobnostite na deteto, da go obezbedat, upatat i da go naso~uvaat deteto za ostvaruvawe na negovite prava koi se priznati vo ovaa Konvencija. ~len 6 1. Dr`avite ~lenki priznavaat deka sekoe dete so samoto ra|awe ima pravo na `ivot. 2. Dr`avite ~lenki vo najgolema mo`na merka ovozmo`uvaat opstanok i razvoj na deteto. ~len 7 1. Detoto se prijavuva vedna{ po ra|aweto i od ra|aweto ima pravo na ime, pravo na gri`a, dr`avjanstvo i, ako toa e mo`no, pravo da znae koi mu se roditeli i pravo tie da se gri`at za nego. 5
 • 6. 2. Dr`avite ~lenki gi obezbeduvaat ostvaruvaweto na ovie prava vo soglasnost so nacionalnite zakoni i so svoite obvrski vo soglasnost so soodvetnite me|unarodni instrumenti od ovaa oblast, osobeno vo onie slu~ai koga deteto, inaku bi bilo apatrid. ~len 8 1. Dr`avite ~lenki se obvrzuvaat da go po~ituvaat pravoto na deteto za za~uvuvawe na svojot identitet, vklu~uvaj}i go dr`avjanstvoto, imeto i semejnite vrski, kako {to e toa priznato so zakon, bez nezakonsko me{awe. 2. Vo slu~aite koga deteto nelegalno e li{eno od nekoi ili od site elementi na svojot identitet, dr`avite ~lenki pru`aat soodvetna pomo{ i za{tita {to pobrgu da mu bide vraten identitetot. ~len 9 1. Dr`avite ~lenki obezbeduvaat niedno dete da ne bide odvoeno od svoite roditeli protiv nivnata volja, osven koga nadle`nite organi vrz osnova na sudski uvid, vo soglasnost so soodvetniot zakon i proceduri, odlu~at deka takvoto razdeluvawe e neophodno i e vo najdobar interes na deteto. Takvata odluka mo`e da bide neophodna vo odreden slu~aj, kako na primer ako go maltretiraat ili go zanemaruvaat deteto ili ako `iveat odvoeno, pa mora da se donese odluka za mestoto na `iveeweto na deteto. 2. Vo sekoja postapka, vo soglasnost so to~kata 1, site zainteresirani strani }e dobijat prilika da u~estuvaat vo postapkata i da go iznesat svoeto mislewe. 3. Dr`avite ~lenki go po~ituvaat pravoto na deteto koe e odvoeno od edniot ili od dvajcata roditeli da odr`uva li~ni odnosi i neposredni kontakti so dvajcata roditeli vrz postojana osnova, osven ako e toa vo sprotivnost so najdobrite interesi na deteto. 4. Vo slu~ajot koga razdvojuvaweto e posledica na merkite {to gi ima prezemeno dr`ava ~lenka, kako {to se pritvorot, zatvorot, progonstvoto, deportacijata ili smrtta (vklu~uvaj}i ja smrtta 6
 • 7. koja nastapila od bilo koja pri~ina dodeka e na gri`a od dr`avata) na edniot ili na dvajcata roditeli ili na deteto, dr`avata ~lenka, na barawe od roditelite, na deteto ili ako e takov slu~ajot, na drug ~len na semejstvoto }e mu obezbedi osnovni informacii za mestoto na prestojot na otsutniot ~len - ~lenovi na semejstvoto, ako davaweto na takvi informacii ne odi na {teta na blagosostojbata na deteto. Dr`avite ~lenki natamu se gri`at podnesuvaweto na takvoto barawe samo po sebe da ne povlekuva nikakvi {tetni posledici za zainteresiranoto lice - lica. ~len 10 1. Vo soglasnost so obvrskata na dr`avite ~lenki, soobrazno so ~len 9, to~ka 1, barawata na deteto ili na negovite roditeli da vleze vo dr`avata ~lenka ili da ja napu{ti poradi spojuvawe na semejstvoto, dr`avite ~lenki gi re{avaat na pozitiven, human i ekspeditiven na~in. Dr`avite ~lenki, isto taka, obezbeduvaat podnesuvaweto na takvo barawe da ne povlekuva nikakvi {tetni posledici za podnositelite na baraweto i za ~lenovite na nivnite semejstva. 2. Deteto ~ii roditeli `iveat vo razli~ni dr`avi ima pravo da odr`uva li~ni vrski i neposredni kontakti so dvajcata roditeli na postojana osnova, osven pod isklu~itelni okolnosti. Za taa cel i soobrazno so ~len 9, to~ka 2, dr`avite ~lenki go po~ituvaat pravoto na deteto i na negovite roditeli da ja napu{tat sekoja zemja, vklu~uvaj}i ja i sopstvenata, kako i da vlezat vo svojata zemja. Pravoto na napu{taweto na sekoja zemja potpa|a samo pod onie ograni~uvawa {to se propi{ani so zakon i koi se potrebni poradi za{tita na nacionalnata bezbednost, javniot red (ordre public) na javnoto zdravje i moralot ili so pravoto i slobodata na drugite i koi se vo soglasnost so drugite prava priznati vo ovaa Konvencija. ~len 11 1. Dr`avite ~lenki prezemaat merki za borba protiv nelegalniot transfer i nevra}aweto na decata od stranstvo. 7
 • 8. 2. Za taa cel, dr`avite ~lenki go pottiknuvaat zaklu~uvaweto na bilateralni ili multilateralni spogodbi ili pristapuvawe kon postojnite spogodbi. ~len 12 1. Na deteto koe e sposobno da formira svoe sopstveno mislewe dr`avite ~lenki mu obezbeduvaat pravo na sopstveno mislewe, pravo na slobodno izrazuvawe na toa mislewe za site pra{awa koi se odnesuvaat na deteto, so toa {to na negovoto mislewe se posvetuva dol`no vnimanie vo soglasnost so godinite na `ivotot i zrelosta na deteto. 2. Za taa cel, na deteto posebno mu se dava prilika da bide soslu{ano vo site sudski i administrativni postapki koi se odnesuvaat na nego, bilo neposredno ili preku zastapnikot ili soodveten organ, na na~in koj e vo soglasnost so proceduralnite pravila na nacionalniot zakon. ~len 13 1. Deteto ima pravo na sloboda na izrazuvawe koja ja opfa}a i slobodata da bara, da prima i da dava informacii i idei od site vidovi, bez ogled na granicite, bilo usmeno ili pismeno ili preku pe~atot, umetnosta ili nekoj drug medium po izbor na deteto. 2. Ostvaruvaweto na ova pravo mo`e da potpa|a pod izvesni ograni~uvawa, no samo na onie {to se odredeni so zakoni {to se neophodni: (a) Poradi po~ituvaweto na pravoto ili ugledot na drugite ili (b) Poradi za{tita na nacionalnata bezednost ili na javniot red (ordre public) ili na javnoto zdravje ili moralot. ~len 14 1. Dr`avite ~lenki go po~ituvaat pravoto na deteto za sloboda na mislewe, sovest i veroispoved. 8
 • 9. 2. Dr`avite ~lenki gi po~ituvaat pravata i dol`nostite na roditelite, i, ako e takov slu~ajot, na zakonskite starateli da go naso~uvaat deteto vo ostvaruvaweto na negovoto pravo na na~in koj e vo soglasnost so razvojot na negovite sposobnosti. 3. Slobodata na manifestiraweto na veroispovedta ili na ubeduvaweto mo`e da potpa|a samo pod onie ograni~uvawa {to se propi{ani so zakon i {to se neophodni poradi za{tita na javnosta, sigurnosta, redot, zdravjeto ili moralot ili osnovnite prava i slobodi na drugite. ~len 15 1. Dr`avite ~lenki mu gi priznavaat pravata na deteto za sloboda na zdru`uvawe i za sloboda na mirno sobirawe. 2. Ne mo`at da se nametnat nikakvi ograni~uvawa za ostvaruvawe na ovie prava, osven na onie koi se vo soglasnost so zakonot i koi se neophodni vo demokratskoto op{testvo i vo interes na nacionalnata bezbednost ili javnata sigurnost, na javniot red (ordre public), za{titata na javnoto zdravje ili moralot ili za{titata na pravata i slobodite na drugite. ~len 16 1. Niedno dete ne smee da bide izlo`eno na samovolno ili nezakonsko me{awe vo negoviot privaten i semeen `ivot, vo domot ili vo li~nata prepiska, kako ni na nezakonski napadi vrz negovata ~est i ugled. 2. Deteto ima pravo na zakonska za{tita od takvoto me{awe ili napad. ~len 17 Dr`avite ~lenki im ja priznavaat zna~ajnata uloga na sredstvata za javno informirawe i mu ovozmo`uvaat pristap na deteto vo informaciite i materijalite od razli~ni nacionalni i me|unarodni izvori, posebno vo onie ~ija cel e unapreduvaweto na negovata 9
 • 10. socijalna, duhovna i moralna blagosostojba i fizi~ko i mentalno zdravje. Za taa cel, dr`avite ~lenki: (a) Gi pottiknuvaat sredstvata za javno informirawe da gi {irat informacii i materijalite od socijalen i kulturen interes za deteto vo soglasnost so ~len 29. (b) Ja pottiknuvaat me|unarodnata sorabotka vo proizvodstvoto, razmenata i {ireweto na takvite informacii i materijali od razli~ni kulturni, nacionalni i me|unarodni izvori. (v) Go pottiknuvaat objavuvaweto i {ireweto na detskite knigi. (g) Gi pottiknuvaat sredstvata za javno informirawe da posvetat posebno vnimanie vrz lingvisti~kite potrebi na deteto koe i pripa|a na malcinska grupa ili koe e od avtohtono poteklo. (d) Go pottiknuvaat razvojot na soodvetnite naso~nici za za{tita na deteto od informacii i materijali koi se {tetni za negovata blagosostojba, imaj}i gi vo vid odredbite na ~l. 13 i 18. ~len 18 1. Dr`avite ~lenki }e gi vlo`at site napori za da se uva`i principot dvajcata roditeli da imaat zaedni~ka odgovornost vo podigaweto i vo razvojot na deteto. Roditelite ili, vo zavisnost od slu~ajot, zakonskite starateli imaat glavna odgovornost za podignuvaweto i za razvojot na deteto. Interesite na deteto se nivna osnovna gri`a. 2. Poradi garantiraweto i unapreduvaweto na pravata sodr`ani vo ovaa Konvencija, dr`avite ~lenki na roditelite i na zakonskite starateli im pru`aat soodvetna pomo{ pri vr{eweto na dol`nosta vo vospituvaweto na deteto i obezbeduvaweto razvoj na instituciite, objektite i slu`bite za gri`a na decata. 10
 • 11. 3. Dr`avite ~lenki gi prezemaat site soodvetni merki za da obezbedat decata na vrabotenite roditeli da gi koristat uslugite na detskite ustanovi i objekti. ~len 19 1. Dr`avite ~lenki gi prezemaat site soodvetni zakonodavni, administrativni, socijalni, i obrazovni merki poradi za{tita na deteto od site oblici na fizi~ko ili mentalno nasilstvo, povredi, ili zloupotrebi, zanemaruvawa ili nemaren odnos, maltretirawa, ili eksploatacii, vklu~uvaj}i ja i seksualnata zloupotreba, dodeka za nego se gri`at roditelite, zakonskite starateli ili nekoe drugo lice na koe mu e doverena gri`ata za deteto. 2. Takvite za{titni merki, po potreba, treba da gi opfatat efikasnite postapki za ustanovuvawe na socijalnite programi za obezbeduvawe i poddr{ka neophodna na deteto i na onie na koi im e doverena gri`ata za deteto, kako i drugite oblici za spre~uvawe, utvrduvawe, prijavuvawe, prosleduvawe, istraga, postapuvawe i sledewe na slu~aite na ovde navedenoto maltretirawe na deteto i, po potreba, obra}awe do sudot. ~len 20 1. Deteto koe privremeno ili trajno e li{eno od semejnata sredina ili na koe, vo negov najdobar interes, ne mu e dozvoleno da ostane vo toj krug ima pravo na posebna za{tita i pomo{ od dr`avata. 2. Dr`avite ~lenki, vo soglasnost so svoite nacionalni zakoni, obezbeduvaat alternativno gri`ewe za takvoto dete. 3. Takvata sostojba, pokraj drugoto, treba da go opfa}a smestuvawe vo drugo semejstvo, kafalah spored islamskoto pravo, usvojuvawe ili, ako e neophodno, smestuvawe vo soodvetna ustanova za gri`a na decata. Pri razgleduvaweto na re{enieto treba da se obrne dol`no vnimanie i vrz faktot deka e po`elno zadr`uvawe na kontinuitet vo odgleduvaweto na deteto, kako i vo etni~koto, verskoto, kulturnoto i lingvisti~koto poteklo na deteto. ~len 21 11
 • 12. Dr`avite ~lenki koi priznavaat ili dozvoluvaat sistem na usvojuvawe obezbeduvaat najdobrite interesi na deteto da bidat presudni i: (a) Obezbeduvaat usvojuvawe na deteto da odobruva samo nadle`niot organ koj, vo soglasnost so soodvetniot zakon i procedurite i vrz osnova na site relevantni i sigurni informacii, utvrduva deka usvojuvaweto se dozvoluva so ogled na polo`bata na deteto vo vrska so roditelite, rodninite i so zakonskite starateli, i po potreba, deka zainteresiranite lica svesno dale soglasnost za usvojuvawe vrz osnova na takviot sovet koj mo`e da bide potreben. (b) Priznavaat deka me|udr`avnoto usvojuvawe mo`e da se smeta kako alternativna mo`nost za gri`a za deteto, ako deteto ne mo`e da se smesti vo drugo semejstvo ili da bide usvoeno ili ako za nego ne mo`e da se vodi gri`a na pogoden na~in vo zemjata na negovoto poteklo. (v) Obezbeduvaat deteto na koe se odnesuva me|udr`avnoto usvojuvawe da u`iva za{tita i standardi ednakvi na onie koi postojat vo slu~ajot na usvojuvaweto vo ramkite na edna zemja. g) Gi prezemaat site soodvetni merki, vo slu~aj na me|unarodno usvojuvawe, smestuvaweto za posledica da nema neopravdana finansiska korist na onie koi vo toa ne u~estvuvaat. d) Gi unapreduvaat, kade {to e toa pogodno, celite na ovoj ~len so zaklu~uvawe na bilateralni ili multilateralni aran`mani ili spogodbi, i nastojuvaat, vo tie ramki, smestuvaweto na deteto vo druga zemja da go izvr{at nadle`nite organi ili tela. ~len 22 1. Dr`avite ~lenki prezemaat soodvetni merki na deteto koe bara status na begalec, vo soglasnost so soodvetniot me|unaroden ili nacionalen zakon i procedurite, bez ogled na toa dali deteto e vo pridru`ba na svoite roditeli ili na nekoe drugo lice ili ne, za da mu ovozmo`at da dobie za{tita i humanitarna pomo{ vo 12
 • 13. ostvaruvaweto na pravata ~ovekot ili za humanitarnite pra{awa ~ii ~lenki se spomenatite dr`avi. 2. Za taa cel, dr`avite ~lenki, ako smetaat deka e soodvetno, u~estvuvaat vo site napori na Obedinetite nacii i na drugite nadle`ni ili nevladini organizacii koi sorabotuvaat so Obedinetite nacii, so cel da se za{titi i da mu se pru`a pomo{ na takvoto dete i da se najdat roditelite ili drugi ~lenovi na semejstvoto na deteto begalec poradi nabavuvawe na informacii neophodni za spojuvawe so negovoto semejstvo. Vo slu~aite koga ne mo`at da se najdat roditelite nitu drugite ~lenovi na semejstvoto, na deteto mu se pru`a ednakva za{tita kako i na site drugi deca koi postojano ili privremeno se li{eni od semejniot krug od bilo koja pri~ina, kako {to e toa navedeno vo ovaa Konvencija. ~len 23 1. Dr`avite ~lenki priznavaat deka deteto so mentalni ili fizi~ki pre~ki vo razvojot treba da u`iva celosen i dostoen `ivot, vo uslovi so koi se obezbeduva negovoto dostoinstvo, se pottiknuva samostojnosta i se olesnuva aktivnoto u~estvo na deteto vo zaednicata. 2. Dr`avite ~lenki go uva`uvaat pravoto na deteto so pre~ki vo razvojot na posebna nega i }e ja pottiknuvaat i obezbeduvaat pomo{ta na deteto koe za toa gi ispolnuva uslovite i onie koi se odgovorni za gri`ewe za nego, a za koja e podneseno barawe, zavisno od raspolo`ivite sredstva, i koja odgovara na sostojbata na deteto, i na uslovite na roditelite ili na drugite lica koi se gri`at za deteto. 3. Uva`uvaj}i gi posebnite potrebi na deteto so pre~ki vo razvojot, pomo{ vo soglasnost so to~ka 2 se dava besplatno sekoga{ koga toa e mo`no, imaj}i gi vo vid finansiskite sredstva na roditelite ili na drugite lica koi se gri`at za deteto, i e taka zamislena deteto so pre~ki vo razvojot da ima efikasen pristap i da dobiva obrazovanie, obuka, uslugi na zdravstvena za{tita i rehabilitacija, podgotvuvawe na {to pocelosna op{testvena integracija i li~en razvoj na deteto, vklu~uvaj}i go kulturniot i duhovniot razvoj. 13
 • 14. 4. Dr`avite ~lenki vo duhot na me|unarodnata razmena ja unapreduvaat razmenata na soodvetni informacii vo oblasta na preventivnata za{tita na zdravjeto, i vo medicinskoto, psiholo{koto i funkcionalnoto lekuvawe na deteto so pre~ki vo razvojot, vklu~uvaj}i go {ireweto i dostapnosta na informaciite vo vrska so metodite na obukata so cel da gi podobrat svoite iskustva vo tie oblasti. Za taa cel osobeno vnimanie im se posvetuva na zemjite vo razvoj. ~len 24 1. Dr`avite ~lenki mu go priznavaat na deteto pravoto na najvisoko nivo na zdravstvena i medicinska za{tita i rehabilitacija. Dr`avite ~lenki }e nastojuvaat niedno dete da ne bide li{eno od pravoto na takva zdravstvena za{tita. 2. Dr`avite ~lenki }e se zalagaat za celosno ostvaruvawe na ova pravo i posebno }e prezemaat soodvetni merki za: (a) Namaluvawe na smrtnosta na bebiwata i decata. (b) Obezbeduvawe na neophodna medicinska pomo{ i zdravstvena za{tita na site deca, so akcent vrz razvojot na primarnata zdravstvena za{tita. (v) Otstranuvawe na bolestite i pothranetosta, vklu~uvaj}i ja vo ramkite na primarnata zdravstvena za{tita, pokraj drugoto, primenata na lesno dostapnata tehnologija i obezbeduvaj}i soodvetni hranlivi prehrambeni produkti i ~ista voda za piewe, zemaj}i ja vo predvid opasnosta i rizikot od zagaduvaweto na `ivotnata sredina. (g) Obezbeduvawe soodvetna za{tita na majkita pred i po ra|aweto na deteto. (d) Ovozmo`uvawe na site segmenti na op{testvoto, posebno na roditelite i na decata, da bidat informirani i da im se pru`i poddr{ka pri koristeweto na osnovnite znaewa za zdravjeto, ishranata na deteto, predimstvata na doeweto, higienata i 14
 • 15. higienskite uslovi na `ivotnata sredina, kako i za spre~uvaweto na nesre}ite. (|) Razvoj na preventivna zdravstvena za{tita, sovetite za roditelite i obrazovanieto i pru`awe na uslugi vo vrska so planiraweto na semejstvoto. 3. Dr`avite ~lenki na sebe ja prezemaat obvrskata da ja unapreduvaat i da ja pottiknuvaat me|unarodnata sorabotka so cel za postepeno postignuvawe na celosna realizacija na pravata od ovoj ~len. Vo toj pogled, osobeno se zemaat predvid potrebite na zemjite vo razvoj. ~len 25 Dr`avite ~lenki go uva`uvaat pravoto na deteto koe nadle`nite organi go zgri`ile poradi staratelstvo, za{tita ili lekuvawe na negovoto fizi~ko ili mentalno zdravje, na periodi~ni proverki na lekuvaweto {to mu se obezbeduva na deteto, kako i na site drugi okolnosti od zna~ewe za negovoto zgri`uvawe. ~len 26 1. Dr`avite ~lenki go uva`uvaat pravoto na sekoe dete da ja koristi socijalnata za{tita, vklu~uvaj}i go socijalnoto osiguruvawe, i da gi prezemat site merki neophodni za celosno ostvaruvawe na ova pravo vo soglasnost so nacionalnite zakoni. 2. Ovie povlastici treba da bidat priznati, ako toa odgovara, zemaj}i gi vo predvid sredstvata i uslovite na deteto i licata koi se odgovorni za izdr`uvaweto na deteto, kako i site drugi uslovi zna~ajni za barawata za povlasticite koi gi podnesuva toa ili koi }e se podnesuvaat vo negovo ime. ~len 27 1. Dr`avite ~lenki na sekoe dete mu go priznavaat pravoto na `ivoten standard adekvaten so fizi~kiot, mentalniot, duhovniot, moralniot i op{testveniot razvoj na deteto. 15
 • 16. 2. Roditelite ili drugi lica odgovorni za deteto prvenstveno se odgovorni, vo ramkite na svoite sposobnosti i finansiski mo`nosti, da obezbedat `ivotni uslovi potrebni za razvoj na deteto. 3. Dr`avite ~lenki, vo soglasnost so nacionalnite uslovi i so svoite mo`nosti, prezemaat soodvetni merki za pomo{ na roditelite i na drugi lica odgovorni za deteto osobeno poradi ostvaruvawe na ova pravo i, vo slu~aj na potreba, obezbeduvaat materijalna pomo{ i programi za potkrepa, vo pogled na ishranata, oblekata i `iveeweto. 4. Dr`avite ~lenki gi prezemaat site soodvetni merki da obezbedat deteto da dobiva izdr`uvawe od roditelite ili od drugi lica koi se finansiski odgovorni za deteto, kako vo ramkite na dr`avite ~lenki taka i od stranstvo. Posebno, ako liceto koe e finansiski odgovorno za deteto ne `ivee vo istata dr`ava vo koja i deteto, dr`avite ~lenki pottiknuvaat pristapuvawe kon me|unarodnite spogodbi, odnosno zaklu~uvawe na takvi spogodbi, kako i drugi soodvetni aran`mani. ~len 28 1. Dr`avite ~lenki mu go priznavaat pravoto na deteto na obrazovanie i poradi postepeno ostvaruvawe na ova pravo vrz osnova na ednakvi mo`nosti, posebno: (a) Go proglasuvaat osnovnoto obrazovanie za zadol`itelno i besplatno za site. (b) Go pottiknuvaat razvojot na razli~nite oblici sredno{kolsko obrazovanie, vklu~uvaj}i go op{toto i stru~noto obrazovanie koe im e dostapno na site deca, i prezemaat soodvetni merki, kako {to se voveduvaweto na besplatno obrazovanie i davaweto finansiska pomo{ vo slu~aj na potreba. (v) Na site im ovozmo`uvaat dobivawe na visoko obrazovanie vrz osnova na sposobnosti koristej}i pogodni sredstva. 16
 • 17. (g) Na site deca na raspolagawe im gi stavaat obrazovnite i stru~nite informacii i uslugite za profesionalna orientacija. (d) Prezemaat merki za pottiknuvawe na redovnoto posetuvawe na u~ili{tata i za namaluvawe na ispi{uvaweto od u~ili{tata. 2. Dr`avite ~lenki gi prezemaat site soodvetni merki disciplinata vo u~ili{tata da mo`e da se sproveduva na na~in koj e vo soglasnost so ~ove~koto dostoinstvo i so ovaa Konvencija. 3. Dr`avite ~lenki ja unapreduvaat i ja pottiknuvaat me|unarodnata sorabotka za pra{awata koi se odnesuvaat na obrazovanieto, osobeno poradi pridonesot vo eliminiraweto na neznaeweto i nepismenosta vo svetot i olesnuvaweto na pristap kon naukata, tehni~koto znaewe i sovremenite metodi na nastavata. Vo toj pogled osobeno vnimanie im se posvetuva na potrebite na zemjite vo razvoj. ~len 29 1. Dr`avite ~lenki se soglasni deka obrazovanieto na deteto treba da bide naso~eno vrz razvojot na li~nosta na deteto i razvojot na nadarenosta i mentalnite i fizi~ki sposobnosti do krajni granici; (a) Razvoj na li~nosta na deteto i razvoj na nadarenosta i mentalnite i fizi~ki sposobnosti do krajni granici. (b) Razvoj na po~ituvaweto na pravata na ~ovekot i osnovnite slobodi, kako i po~ituvaweto na principite sodr`ani vo Povelbata na Obedinetite nacii. (v) Razvoj na po~ituvaweto na roditelite na deteto, negoviot kulturen identitet, jazikot i vrednostite, nacionalnite vrednosti na zemjata vo koja deteto `ivee i na zemjata od koja toa vodi poteklo, kako i civilizaciite koi se razli~ni od negovata. (g) Podgotvuvawe na deteto za odgovoren `ivot vo slobodno op{testvo, vo duh na razbirawe, mir, tolerancija, ednakvost na 17
 • 18. polovite, i prijatelstvo me|u site narodi, me|u etni~kite, nacionalnite, i verski grupi, i lica od avtohtono poteklo. (d) Razvoj na po~ituvaweto na prirodnata sredina. 2. Niedna odredba na ovoj ~len, kako ni ~len 28, ne smee da se tolkuva kako ograni~uvawe slobodata na poedincite i na telata da formiraat i da upravuvaat so obrazovnite ustanovi, sekoga{ imaj}i go vo vid po~ituvaweto na principite izlo`eni vo to~ka 1 na ovoj ~len i pod uslov deka obrazovanieto vo takvite institucii e vo soglasnost so minimalnite standardi koi mo`e da gi propi{e dr`avata. ~len 30 Vo onie dr`avi vo koi postojat etni~ki, verski ili jazi~ni malcinstva ili lica od avtohtono poteklo, deteto koe mu pripa|a na takvo malcinstvo ili e od avtohtono poteklo ne smee da bide li{eno, vo zaednica so drugite pripadnici na grupata, od pravoto na svojata kultura, ispoveduvaweto na svoja vera i vr{eweto na verskite obredi ili na upotreba na svojot jazik. ~len 31 1. Dr`avite ~lenki mu go priznavaat pravoto na deteto na odmor i na slobodno vreme, na igra i rekreacija koi i odgovaraat na vozrasta na deteto i slobodno u~estvo vo kulturniot `ivot i vo umetnosta. 2. Dr`avite ~lenki go po~ituvaat i go unapreduvaat pravoto na deteto za celosno u~estvo vo kulturniot i vo umetni~kiot `ivot i go pottiknuvaat davaweto na soodvetni i ednakvi mo`nosti za kulturni, umetni~ki, rekreativni i slobodni aktivnosti. ~len 32 1. Dr`avite ~lenki mu go priznavaat pravoto na deteto na za{tita od ekonomska eksploatacija i rabota vrz dejnosti koi mo`at da bidat opasni ili da mu go popre~uvaat obrazovanieto 18
 • 19. na deteto ili da mu {tetat na zdravjeto na deteto, odnosno na negoviot fizi~ki, duhoven, moralen ili socijalen razvoj. 2. Dr`avite ~lenki prezemaat zakonodavni, administrativni, socijalni i obrazovni merki za primena na odredbite na ovoj ~len. Za taa cel, a imaj}i gi vo predvid soodvetnite odredbi na drugite me|unarodni instrumenti, dr`avite ~lenki posebno: (a) Ja odreduvaat minimalnata starost za vrabotuvawe. (b) Go obezbeduvaat reguliraweto na rabotnoto vreme i uslovite za rabota. (v) Odreduvaat so soodvetni kazni ili drugi sankcii da se osiguri efikasna primena na odredbite na ovoj ~len. ~len 33 Dr`avite ~lenki gi prezemaat site soodvetni merki, vklu~uvaj}i gi zakonodavnite, administrativnite, socijalnite i obrazovnite merki, za za{tita na decata od nelegalna upotreba na opojni drogi i psihotropni supstancii, kako {to e definirano so soodvetnite me|unarodni dogovori za spre~uvawe na koristewe na decata vo nelegalno proizvodstvo i trgovija so ovie supstancii. ~len 34 Dr`avite ~lenki se obvrzuvaat da go za{titat deteto od site oblici na seksualno iskoristuvawe i seksualna zloupotreba. Vo taa cel, dr`avite ~lenki posebno gi prezemaat site soodvetni merki za spre~uvawe: (a) Na naveduvawe ili prisiluvawe na deteto da u~estvuva vo nezakonskite seksualni aktivnosti. (b) Na eksploatatorsko koristewe na decata vo prostitucija ili vo drugi nezakonski dejstva. (v) Na eksploatatorsko koristewe na decata vo pornografski pretstavi i spisanija. 19
 • 20. ~len 35 Dr`avite ~lenki gi prezemaat site soodvetni nacionalni, bilateralni i multilateralni merki za spre~uvawe na nasilno podveduvawe, proda`ba ili trgovija so deca vo bilo koja cel i vo bilo koj oblik. ~len 36 Dr`avite ~lenki go {titat deteto od site drugi oblici na eksploatacija {tetni za deteto. ~len 37 Dr`avite ~lenki se obvrzuvaat: (a) Niedno dete da ne bide izlo`eno na ma~ewe ili na drugi svirepi, ne~ove~ki ili poni`uva~ki postapki ili kazni. Smrtna kazna i do`ivotna robija bez mo`nost za pu{tawe na sloboda ne mo`e da se izre~e za krivi~ni dela koi gi napravile lica pomladi od osumnaeset godini. b) Niedno dete ne mo`e da bide li{eno od sloboda nezakonski ili samovolno. Apseweto, pritvorot ili zatvorot za deteto mora da bide vo soglasnost so zakonot i da se koristi samo kako posledna mo`na merka i za najkratko mo`no vreme. (v) So deteto li{eno od sloboda da se postapuva so po~ituvawe na dostoinstvoto na ~ove~kata li~nost, kako i so zemawe vo predvid potrebite, za lice od negovite godini. Sekoe dete li{eno od sloboda se odvojuva od vozrasnite, osven ako ne se smeta deka toa e vo najdobar interes na deteto, i ima pravo da odr`uva kontakt so svoeto semejstvo preku pisma i poseti, osven vo isklu~itelni slu~ai. (g) Sekoe dete li{eno od sloboda ima pravo na itna pravna i druga soodvetna pomo{, pravo pred sudot ili pred drug nadle`en nezavisen i nepristrasen organ da postavi pra{awe na zakonitosta za li{uvawe od sloboda, kako i pravo na itna odluka za toa pra{awe. 20
 • 21. ~len 38 1. Dr`avite ~lenki se obvrzuvaat da gi po~ituvaat i da obezbedat po~ituvawe na pravilata od me|unarodnoto humanitarno pravo koi se primenuvaat vrz niv vo vooru`enite sudiri, a koi se odnesuvaat na deteto. 2. Dr`avite ~lenki prakti~no gi prezemaat site izvodlivi merki licata koi u{te nemaat napolneto petnaeset godini na `ivot neposredno da ne u~estvuvaat vo sudiri. 3. Dr`avite ~lenki se vozdr`uvaat od regrutirawe vo vooru`enite sili na lica koi u{te nemaat napolneto petnaeset godini na `ivot. Pri regrutiraweto na onie lica koi imaat napolneto petnaeset godini na `ivot, no ne osumnaeset, dr`avite ~lenki nastojuvaat da im dadat prednost na postarite. 4. Vo soglasnost so obvrskite vrz osnova me|unarodnoto humanitarno pravo da go {titat civilnoto naselenie vo vooru`enite sudiri, dr`avite ~lenki, prakti~no, gi prezemaat site izvodlivi merki za da obezbedat za{tita i gri`a za decata pogodeni vo vooru`eniot sudir. ~len 39 Dr`avite ~lenki gi prezemaat site soodvetni merki za podobro fizi~ko i psihi~ko zakrepnuvawe i za socijalna reintegracija na deteto koe e `rtva na nekoj oblik na zanemaruvawe, eksploatacija, zloupotreba, ma~ewe ili nekoj drug oblik na svirepo, nehumano ili poni`uva~ko postapuvawe ili kaznuvawa, ili vooru`eni sudiri. Takvo zakrepnuvawe i reintegracija se odvivaat vo sredinata koja go pottiknuva zdravjeto, samopo~ituvaweto i dostoinstvoto na deteto. ~len 40 21
 • 22. 1. Dr`avite ~lenki mu go priznavaat pravo na sekoe dete za koe }e se tvrdi ili koe e obvineto ili za koe e priznato deka go prekr{ilo krivi~niot zakon, so nego da se postapuva na na~in na koj se pottiknuva negovoto po~ituvawe na pravata na ~ovekot i osnovnite slobodi na drugite i pri {to vo predvid se zemaat vozrasta na deteto i `elbata da se podobri negovata reintegracija i toa da prezeme konstruktivna uloga vo op{testvoto. 2. Za taa cel i imaj}i gi vo vid soodvetnite odredbi na me|unarodnite instrumenti, dr`avite ~lenki posebno obezbeduvaat: (a) Za niedno dete neosnovano da ne tvrdi, da ne bide obvineto deka go prekr{ilo krivi~niot zakon poradi delo ili propust koi ne se zabraneti so nacionalnite zakoni vo vremeto koga se napraveni. (b) Na sekoe dete za koe se tvrdi ili koe e obvineto za kr{ewe na krivi~niot zakon da mu se dadat barem navedenite garancii. ~len 41 Niedna odredba na ovaa Konvencija nema da vlijae vrz bilo koja druga odredba koja pove}e pridonesuvala za ostvaruvawe na pravata na deteto, a koja eventualno se nao|a: (a) Vo zakonite na dr`avite ~lenki ili (b) Vo me|unarodnoto pravo koe taa dr`ava go primenuva. 22
 • 23. DEL VTORI ~len 42 Dr`avite ~lenki se obvrzuvaat so principite i so odredbite na Konvencijata {to po{iroko i na soodveten i aktiven na~in da gi zapoznaat kako vozrasnite lica taka i decata. ~len 43 1. Poradi razgleduvawe na postignatiot napredok na dr`avite ~lenki vo izvr{uvaweto na obvrskite prezemeni vrz osnova na ovaa Konvencija, se formira Komitet za pravata na deteto, koj gi vr{i funkciite navedeni vo ponatamo{niot tekst. 2. Komitetot go so~inuvaat deset eksperti so visoki moralni kvaliteti i priznata kompetentnost vo oblasta na koja se odnesuva ovaa Konvencija. ^lenovite na Komitetot gi izbiraat dr`avite ~lenki od redovite na svoite dr`avjani i tie svoite dol`nosti gi vr{at vo li~no svojstvo, pri {to se vodi smetka za ednakva geografska zastapenost, kako i za glavnite pravni sistemi. 3. ^lenovite na Komitetot se izbiraat so tajno glasawe od listata na licata koi gi nominiraat dr`avite ~lenki. Sekoja dr`ava ~lenka mo`e da nominira edno lice od redovite na svoite dr`avjani. 4. Prvite izbori za Komitetot se odr`uvaat najdocna {est meseci po datumot na vleguvaweto vo sila na ovaa Konvencija, a potoa sekoja vtora godina. Najmalku ~etiri meseci pred datumot na site izbori, Generalniot sekretar na Obedinetite nacii ispra}a pismo do dr`avite ~lenki povikuvaj}i gi da gi podnesat svoite nominacii vo rok od dva meseci. Generalniot sekretar potoa ja podgotvuva listata na site taka nominirani lica spored abecedniot red, nazna~uvaj}i gi i dr`avite ~lenki na ovaa Konvencija. 23
 • 24. 5. Izborite se odr`uvaat na sostanocite na dr`avite ~lenki koi gi svikuva Generalniot sekretar vo sedi{teto na Obedinetite nacii. Na ovie sostanoci na koi dve tretini od dr`avite ~lenki so~inuvaat kvorum, vo Komitetot se izbiraat licata koi }e dobijat najgolem broj na glasovi i apsolutno mnozinstvo na glasovi od pretstavnicite na dr`avite ~lenki koi se prisutni i koi glasaat. 6. ^lenovite na Komitetot se izbiraat na period od ~etiri godini. Mo`at povtorno da bidat izbrani ako povtorno bidat nominirani. Mandatot na petmina ~lenovi izbrani na prvite izbori istekuva po dve godini. Vedna{ po prvite izbori, imiwata na ovie petmina ~lenovi so `dreb gi utvrduva pretsedava~ot na sostanokot. 7. Ako nekoj ~len na Komitetot umre ili podnese ostavka ili izjavi deka od nekoja druga pri~ina ne mo`e pove}e da ja vr{i dol`nosta vo Komitetot, dr`avata ~lenka koja go nominirala ovoj ~len imenuva drug ekspert od redovite na svoite dr`avjani na istoto mesto za ostanatiot del na mandatot vo zavisnost od odobrenieto na Komitetot. 8. Komitetot utvrduva svoj delovnik. 9. Komitetot izbira svoi funkcioneri na period od dve godini. 10. Sostanocite na Komitetot obi~no se odr`uvaat vo sedi{teto na Obedinetite nacii ili vo nekoe drugo pogodno mesto koe }e go odredi Komitetot. Komitetot obi~no se sostanuva edna{ godi{no. Dol`inata na traeweto na sostanokot na Komitetot se odreduva i, po potreba, se preispituva na sostanokot na dr`avite ~lenki na ovaa Konvencija, vo zavisnost od soglasnosta na Generalnoto sobranie. 11. Generalniot sekretar na Obedinetite nacii obezbeduva potreben personal i uslovi za efikasno vr{ewe na funkciite na Komitetot vrz osnova na ovaa Konvencija. 12. Vo soglasnost na Generalnoto sobranie, ~lenovite na Komitetot formiran vrz osnova na ovaa Konvencija, primaat plata od 24
 • 25. sredstvata na Obedinetite nacii pod uslovite {to }e gi odredi Sobranieto. ~len 44 1. Dr`avite ~lenki se obvrzuvaat, preku Generalniot sekretar na Obedinetite nacii, na Komitetot da mu podnesuvaat izve{tai za merkite {to gi ima usvoeno, a koi pridonesuvaat za ostvaruvawe na pravata koi ovde se priznati, kako i za napredokot postignat vo ostvaruvaweto na ovie prava: (a) Vo rok od dve godini od vleguvaweto na Konvencijata vo sila vo dr`avite ~lenki. (b) Potoa, sekoi pet godini. 2. Vo izve{taite podgotveni vo soglasnost so ovoj ~len }e se uka`e na faktorite i te{kotiite, ako gi ima, koi vlijaat vrz stepenot na ostvaruvaweto na obvrskite po ovaa Konvencija. Izve{taite treba da sodr`at dovolno informacii vrz osnova na koi Komitetot }e ima celosen uvid vo primenata na Konvencijata vo odnosnata zemja. 3. Dr`avata ~lenka koja na Komitetot mu ima podneseno seopfaten prv izve{taj vo svoite naredni izve{tai koi se podnesuvaat vo soglasnost so to~kata 1 (b), ne mora da gi povtoruva osnovnite informacii koi prethodno ve}e gi ima dadeno. 4. Komitetot od dr`avite ~lenki mo`e da pobara dodatni informacii koi se odnesuvaat na primenata na Konvencijata. 5. Komitetot preku ekonomskiot i socijalniot sovet, na Generalnoto sobranie, sekoi dve godini mu podnesuva izve{tai za svoite aktivnosti. 6. Dr`avite ~lenki gi stavaat izve{taite na uvid na javnosta vo svoite zemji. ~len 45 25
 • 26. Poradi pottiknuvawe na efikasna primena na Konvencijata i ohrabruvawe na me|unarodnata sorabotka vo oblasta za koja stanuva zbor vo ovaa Konvencija: (a) Specijaliziranite agencii, UNICEF i drugite organi na Obedinetite nacii imaat pravo za prisustvo na svoj pretstavnik pri ragleduvaweto na primenata na onie odredbi na ovaa Konvencija koi se vo nivna nadle`nost. Komitetot mo`e da gi povika specijaliziranite agencii, UNICEF i drugite nadle`ni tela da podnesat izve{tai za primenata na Konvencijata vo oblastite koi se vo ramkite na nivnata aktivnost. (b) Komitetot, ako smeta deka e soodvetno, na specijaliziranite agencii, na UNICEF i na drugite nadle`ni tela im gi dostavuva izve{taite na dr`avite ~lenki koi sodr`at barawe ili uka`uvawe na potrebata za stru~ni soveti ili za pomo{, zaedno so eventualnite zabele`uvawa i predlozi vo vrska so ovie molbi ili potrebi. (v) Komitetot mo`e da mu dade preporaka na Generalnoto sobranie da go zamoli Generalniot sekretar vo imeto na Komitetot da prezeme studii za konkretnite pra{awa koi se odnesuvaat na pravata na deteto; (g) Komitetot mo`e da dava predlozi i op{ti preporaki koi se zasnovuvaat vrz informaciite primeni vo soglasnost so ~l. 44 i 45 od ovaa Konvencija. Takvite predlozi i op{ti preporaki im se dostavuvaat na zainteresiranite dr`avi ~lenki, a Generalnoto sobranie za niv, so eventualni komentari, gi izvestuva dr`avite ~lenki. 26
 • 27. TRETI DEL ~len 46 Ovaa Konvencija e otvorena za potpi{uvawe na site dr`avi. ~len 47 Konvencijata potpa|a pod ratifikacija. Ratifikacionite elementi se deponirani kaj Generalniot sekretar na Obedinetite nacii. ~len 48 Ovaa Konvencija im ostanuva otvorena za pristapuvawe na site dr`avi. Instrumentite za pristapuvaweto se deponiraat kaj Generalniot sekretar na Obedinetite nacii. ~len 49 1. Ovaa Konvencija vleguva vo sila triesettiot den od datumot na deponiraweto na dvaesettiot ratifikacionen instrument ili instrument za pristapuvawe kaj Generalniot sekretar na Obedinetite nacii. 2. Za sekoja dr`ava koja ja ratifikuva Konvencijata ili pristapuva po deponiraweto na dvaesettiot ratifikacionen instrument ili instrumentot za pristapuvawe, Konvencijata vleguva vo sila triesettiot den od datumot na deponiraweto na ratifikacioniot instrument ili instrumentot za pristapuvaweto. ~len 50 1. Sekoja dr`ava ~lenka mo`e da predlo`i amandman i da mu go podnese na Generalniot sekretar na Obedinetite nacii. Generalniot sekretar potoa predlo`eniot amandman im go dostavuva na dr`avite ~lenki so molba da nazna~at dali se za konferencija na dr`avite ~lenki poradi razgleduvawe i glasawe 27
 • 28. na predlozite. Dokolku vo rok od ~etiri meseci od datumot na dostavuvaweto na takviot amandman najmalku edna tretina od dr`avite ~lenki se izjasni za konferencija, Generalniot sekretar svikuva konferencija pod pokrovitelstvo na Obedinetite nacii. Site amandmani {to }e gi usvojat pove}eto dr`avi ~lenki koi se prisutni i koi glasaat na konferencijata, mu se podnesuvaat na odobruvawe do Generalnoto sobranie. 2. Amandmanot usvoen vo soglasnost so to~kata (1) na ovoj ~len vleguva vo sila po odobruvaweto na Generalnoto sobranie na Obedinetite nacii i prifa}aweto od strana na dve tretini dr`avi ~lenki. 3. Koga }e vleze vo sila, amandmanot stanuva zadol`itelen za onie dr`avi ~lenki koi gi imaat prifateno, a drugite dr`avi ~lenki i natamu gi obvrzuvaat odredbite na ovaa Konvencija i site eventualni amandmani prifateni od porano. ~len 51 1. Generalniot sekretar na Obedinetite nacii go prima i im go dostavuva na site dr`avi tekstot za rezervite {to }e gi izrazat dr`avite za vreme na ratifikacijata ili pristapuvaweto. 2. Rezervata koja ne e vo soglasnost so celta i so namenata na ovaa Konvencija ne e dozvolena. 3. Rezervite mo`at da se povle~at vo bilo koe vreme so pismeno izvestuvawe upateno do Generalniot sekretar na Obedinetite nacii, koj za toa gi izvestuva site dr`avi. Takvoto izvestuvawe vleguva vo sila so denot koga }e go primi Generalniot sekretar. ~len 52 Dr`avata ~lenka mo`e da ja otka`e ovaa Konvencija so pismeno izvestuvawe do Generalniot sekretar na Obedinetite nacii. Otkazot vleguva vo sila edna godina otkoga Generalniot sekretar }e go primi ova izvestuvawe. 28
 • 29. ~len 53 Generalniot sekretar na Obedinetite nacii e odreden za depozitar na Konvencijata. ~len 54 Originalot na ovaa Konvencija, ~ii tekstovi na arapski, kineski, angliski, francuski, ruski i {panski jazik se ednakvo verodostojni, se deponira kaj Generalniot sekretar na Obedinetite nacii. Potvrduvaj}i go navedenoto, potpisnicite za toa propisno ovlasteni, ja potpi{aa ovaa Konvencija. 29