พระอภัยมณี

3.940 visualizaciones

Publicado el

0 comentarios
1 recomendación
Estadísticas
Notas
 • Sé el primero en comentar

Sin descargas
Visualizaciones
Visualizaciones totales
3.940
En SlideShare
0
De insertados
0
Número de insertados
2
Acciones
Compartido
0
Descargas
37
Comentarios
0
Recomendaciones
1
Insertados 0
No insertados

No hay notas en la diapositiva.

พระอภัยมณี

 1. 1. LOGO “ Add your company slogan ” พระพระ อภัยมณีอภัยมณีตอน พระอภัยหนีตอน พระอภัยหนี นางผีเสื้อนางผีเสื้อ นำาเสนอโดยนำาเสนอโดย นางสาวสุรีย์พรนางสาวสุรีย์พร พันทวิศักดิ์พันทวิศักดิ์ นางสาวมณิการ์นางสาวมณิการ์ ชูทองชูทอง นางสาวบังอรนางสาวบังอร พรพิรุณโรจน์พรพิรุณโรจน์
 2. 2. นิทานคำานิทานคำา กลอน เรื่องกลอน เรื่อง
 3. 3. สารบัญสารบัญ เนื้อเรื่องเนื้อเรื่อง1 ตัวละครตัวละคร2 เกมส์ตัวละครเกมส์ตัวละคร3 กราฟแสดงทักษะทางการเรียนวรรณคดีกราฟแสดงทักษะทางการเรียนวรรณคดี4
 4. 4. ลำาดับเนื้อเรื่องย่อลำาดับเนื้อเรื่องย่อ พระอภัยหนีนางผีเสื้อสมุทร ก่อนพระอภัยหนี นางผีเสื้อสมุทร หลังพระอภัยหนีนาง ผีเสื้อสมุทร เมนู
 5. 5. ก่อนพระอภัยมณีหนีก่อนพระอภัยมณีหนี นางผีเสื้อนางผีเสื้อ เมนู
 6. 6. พระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อพระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อ พระอภัยมณี อยู่กับนางผีเสื้อสมุทรในถำ้า นานถึง ๘ ปี มีราชโอรสองค์หนึ่งชื่อ สิน สมุทร ซึ่งมีพลังเข้มแข็งมาก วันหนึ่งสินสมุทร ได้ผลักหินปิดปากทางเข้าถำ้า    ออกไปเที่ยวในมหาสมุทร จับเงือกเฒ่าตัว หนึ่งได้ และนำามาให้พระอภัยมณีดู พระอภัย มณีจึงทราบว่าสินสมุทรมีกำาลังมาก จนเปิดหิน หน้าถำ้าได้ ถ้านางผีเสื้อสมุทรรู้เข้า อาจจะฆ่า สินสมุทรเสียก็ได้ เพราะเกรงว่าพระองค์จะหนี จึงได้เล่าเรื่องราวให้สินสมุทรฟังทั้งหมด และ ตกลงกันว่าจะหลบหนีออกไปจากที่นี่ให้ได้ ตา เมนู
 7. 7. พระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อพระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อ((ต่อต่อ)) ถ้าปล่อยแกไปจะอาสานำาไปส่งที่เกาะ แก้วพิสดาร ซึ่งเป็นที่อยู่จองฤๅษีผู้วิเศษผู้ หนึ่ง ห่างออกไปราง ๑๐๐ โยชน์ กินเวลา เดินทางในท้องสมุทร ๗ วัน แต่นางผีเสื้อ สมุทรจะเดินทางถึงในเวลา ๓-๔ วันเท่านั้น เพื่อให้ตนกับเมียและลูกสาว นำาพระอภัย มณีไปล่วงหน้า ก่อนที่นางผีเสื้อสมุทรจะรู้ เข้า พระอภัยมณีกับสินสมุทรก็ตกลงตาม ความคิดนั้น เมื่อได้เวลาที่นางผีเสื้อสมุทรจะกลับมาเมื่อได้เวลาที่นางผีเสื้อสมุทรจะกลับมา
 8. 8. พระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อพระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อ ((ต่อต่อ)) พระอภัยมณีจึงออกอุบายว่า นางมีพระอภัยมณีจึงออกอุบายว่า นางมี เคราะห์ร้าย ควรไปจำาศีลภาวนาที่เชิงเคราะห์ร้าย ควรไปจำาศีลภาวนาที่เชิง เขาเสียสักเขาเสียสัก ๓ วัน นางผีเสื้อสมุทรเชื่อ๓ วัน นางผีเสื้อสมุทรเชื่อ คำา จึงออกไปจำาศีลภาวนาอยู่ที่เชิงเขาคำา จึงออกไปจำาศีลภาวนาอยู่ที่เชิงเขา โดยไม่กินอาหารเลยตลอด ๓ วันโดยไม่กินอาหารเลยตลอด ๓ วัน   พระอภัยมณีกับสินสมุทร จึงฉวยพระอภัยมณีกับสินสมุทร จึงฉวย โอกาสนั้นหนีออกจากถำ้า เพื่อไปยังโอกาสนั้นหนีออกจากถำ้า เพื่อไปยัง เกาะแก้วพิสดาร โดยเงือกเฒ่าแบกเกาะแก้วพิสดาร โดยเงือกเฒ่าแบก พระอภัยมณีไปพระอภัยมณีไป เพื่อให้เงือกนำาพระเพื่อให้เงือกนำาพระ อภัยมณีเดินทางต่อไป เมื่อได้ทีก็หลบอภัยมณีเดินทางต่อไป เมื่อได้ทีก็หลบ มารดาออกเดินทางไปตามทิศทางที่มารดาออกเดินทางไปตามทิศทางที่ เมนู
 9. 9. พระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อพระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อ ((ต่อต่อ))   พอครบ ๓ วัน นางผีเสื้อสมุทรก็กลับพอครบ ๓ วัน นางผีเสื้อสมุทรก็กลับ มายังถำ้า ก็ทราบว่าพระอภัยมณีกับสินมายังถำ้า ก็ทราบว่าพระอภัยมณีกับสิน สมุทรหนีไปเสียแล้ว ก็มีความโกรธแค้นสมุทรหนีไปเสียแล้ว ก็มีความโกรธแค้น เรียกภูตผีในทะเลมาถามจนทราบว่าเรียกภูตผีในทะเลมาถามจนทราบว่า   หนีหนี ไปทางไหน จึงนิมิตร่างเป็นยักษ์ออกท่องไปทางไหน จึงนิมิตร่างเป็นยักษ์ออกท่อง ทะเลตามไปโดยเร็ว เพียง ๓ วันก็ตามทันทะเลตามไปโดยเร็ว เพียง ๓ วันก็ตามทัน พระอภัยมณีให้สินสมุทรออกไปห้ามมารดาพระอภัยมณีให้สินสมุทรออกไปห้ามมารดา ว่าอย่าให้ติดตามเลย แต่นางผีเสื้อสมุทรไม่ว่าอย่าให้ติดตามเลย แต่นางผีเสื้อสมุทรไม่ ฟัง สินสมุทรจึงหลอกล่อให้มารดาหลงตามฟัง สินสมุทรจึงหลอกล่อให้มารดาหลงตาม ตนไปทางอื่นเสียเมื่อทราบว่าตนถูกหลอกตนไปทางอื่นเสียเมื่อทราบว่าตนถูกหลอก ก็อ่านเวทมนตร์ ทำาให้สายตาแลเห็นไกลก็อ่านเวทมนตร์ ทำาให้สายตาแลเห็นไกล ว่า พระอภัยมณีไปทางไหน แล้วก็ออกตามว่า พระอภัยมณีไปทางไหน แล้วก็ออกตาม อย่างไม่ลดละ เมนู
 10. 10. พระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อพระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อ ((ต่อต่อ)) เงือกเฒ่าผัวเมียเห็นเงือกเฒ่าผัวเมียเห็น ว่าตนไม่มีกำาลังพอที่จะว่าตนไม่มีกำาลังพอที่จะ นำาพระอภัยมณีหนีต่อไปนำาพระอภัยมณีหนีต่อไป ได้ ก็ให้ลูกสาวเป็นผู้นำาได้ ก็ให้ลูกสาวเป็นผู้นำา หนีล่วงหน้า ตนทั้งสองหนีล่วงหน้า ตนทั้งสอง อยู่ข้างหลัง เมื่อนางผีเสื้ออยู่ข้างหลัง เมื่อนางผีเสื้อ สมุทรตามมาทันก็ออกสมุทรตามมาทันก็ออก อุบายหลอกล่อนำานางอุบายหลอกล่อนำานาง ผีเสื้อสมุทรไปเสียทางอื่นผีเสื้อสมุทรไปเสียทางอื่น จนลูกสาวเงือกนำาพระจนลูกสาวเงือกนำาพระ อภัยมณีไปถึงเกาะแก้วอภัยมณีไปถึงเกาะแก้ว พิสดารโดยปลอดภัย   เมนู
 11. 11. พระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อพระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อ ((ต่อต่อ)) พระฤๅษีที่อยู่บนเกาะพระฤๅษีที่อยู่บนเกาะ แก้วพิสดาร ได้ต้อนรับแก้วพิสดาร ได้ต้อนรับ พระอภัยมณีกับสินสมุทรพระอภัยมณีกับสินสมุทร และเงือกสาวเป็นอย่างดีและเงือกสาวเป็นอย่างดี และได้เสกคาถาป้องกันไม่และได้เสกคาถาป้องกันไม่ ให้นางผีเสื้อสมุทรเข้าใกล้ให้นางผีเสื้อสมุทรเข้าใกล้ เกาะได้ ทำาให้นางผีเสื้อเกาะได้ ทำาให้นางผีเสื้อ สมุทรต้องงุ่นง่านอาละวาสมุทรต้องงุ่นง่านอาละวา อยู่บริเวณนั้นอยู่บริเวณนั้น   ต่อมา พระต่อมา พระ อภัยมณี กับสินสมุทรได้อภัยมณี กับสินสมุทรได้ บวชเป็นฤๅษีอยู่บนเกาะบวชเป็นฤๅษีอยู่บนเกาะ ส่วนนางเงือกได้ออกปากส่วนนางเงือกได้ออกปาก ฝากพระฤๅษีให้อาศัยอยู่ที่ฝากพระฤๅษีให้อาศัยอยู่ที่ คุ้งนำ้าเชิงเขาริมเกาะ และคุ้งนำ้าเชิงเขาริมเกาะ และ เมนู
 12. 12. หลังหลังพระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อพระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อ เมนู
 13. 13. นักเรียนสามารถนักเรียนสามารถ ศึกษาเรื่องศึกษาเรื่อง พระอภัยมณีเพิ่มเติมได้ที่พระอภัยมณีเพิ่มเติมได้ที่ นี่นะคะนี่นะคะ ล็กทรอนิกส์ เรื่อง พระอภัยมณี ตอน พระอภัยมณีพบศรีสุวรรณและสล็กทรอนิกส์ เรื่อง พระอภัยมณี ตอน พระอภัยมณีพบศรีสุวรรณและส ประวัติพระอภัยมณีประวัติพระอภัยมณี เมนู
 14. 14. ตัวละครตัวละคร พระอภัยมณีพระอภัยมณี สินสมุทรและฤาษีสินสมุทรและฤาษี นางผีเสื้อสมุทรนางผีเสื้อสมุทร นางเงือกนางเงือก โปรดเลือกตัวละครที่ต้องการศึกษาโปรดเลือกตัวละครที่ต้องการศึกษา เมนู
 15. 15. พระอภัยมณีพระอภัยมณี :: กษัตริย์ผู้ใช้ปี่กษัตริย์ผู้ใช้ปี่ เป็นอาวุธเป็นอาวุธ โอรสท้าวสุทัศน์กับนางปทุมเกสรแห่งกรุงรัตนา รูปโฉมงดงาม ความสามารถคือเป่าปี่ เจ้าชู้แต่ก็ไม่ได้ประพฤติผิดประเพณี YourYour SloganSlogan herehere เมนู
 16. 16. เสื้อสมุทรเสื้อสมุทร :: นางยักษ์ผู้ถือความรักเป็นอมตะนางยักษ์ผู้ถือความรักเป็นอมตะ เกิดจากก้อนหินในมหาสมุทร สามารถนิมิตร่างกายให้ใหญ่หรือสวยงามได้ กำาลังเที่ยวเล่นเผอิญได้ยินเสียงปี่พระอภัยก็ปั่นปวนหัวใจ อุ้มพระอภัยมณีไปไว้ในถำ้าแล้วแปรงร่างเป็นมนุษย์ YourYour SloganSlogan herehere เมนู
 17. 17. นางเงือกนางเงือก :: เงือกน้อยผู้เสียสละเงือกน้อยผู้เสียสละ นางเงือกและพ่อแม่พาพระอภัยหนีไปยังเกาะแก้วพิศดาร ความรักของนางเงือกถือได้ว่าเป็นรักสนองคุณ ได้รับการสถาปนาเป็น พระนางจันทวดีพันปีหลวง YourYour SloganSlogan herehere เมนู
 18. 18. ุทรุทร ::บุตรนางผีเสื้อยักษ์ผู้ทระนงบุตรนางผีเสื้อยักษ์ผู้ทระนง โอรสของพระอภัยมณีกับนางผีเสื้อสมุทร เป็นครึ่งมนุษย์ครึ่งศาจ มีพละกำาลังมหาศาล YourYour SloganSlogan herehere เมนู
 19. 19. ยคีเกาะแก้วพิสดารยคีเกาะแก้วพิสดาร((ฤาษีฤาษี)) จะขี่รุ้ง ขี่เมฆเป็นพาหนะ มีอายุกว่าพันปี กินผลไม้เป็นอาหาร เดินทางไปไหนมาไหนมีเสียงระฆังเป็นสัญญาณ มีญาณทิพย์รู้เหตุการณ์ล่วงหน้า YourYour SloganSlogan herehere นุ่งผ้าคากรอง ครองหนังเสือ เป็นอาจารย์สอนเวทย์ เมนู
 20. 20. ยิ่งเปิดน้อย ยิ่งได้ยิ่งเปิดน้อย ยิ่งได้ คะแนนมากคะแนนมาก เมนู
 21. 21. เฉลย พระอภัย มณี เมนู
 22. 22. เฉลย นางเงือก เมนู
 23. 23. เฉลย นางผีเสื้อ สมุทร เมนู
 24. 24. 30% 10% 45% 15% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% เปอร์เซ็นต์ การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน ทักษะ ทักษะที่ใช้ในการเรียนเรื่องพระอภัยมณี ทักษะที่ใช้(%) พัฒนาการและทักษะที่ต้องใช้ในการเรียนวรรณคดีพัฒนาการและทักษะที่ต้องใช้ในการเรียนวรรณคดี เมนู

×