Seminario Permante - CPI Vicente Otero Valcarcel - Carral . A Coruña

Eduardo Rodríguez Machado
Eduardo Rodríguez MachadoProfesor en Consellería de Educación. Xunta de Galicia

Seminario Permante - CPI Vicente Otero Valcarcel - Carral . A Coruña

APLICACIÓNS DIDÁCTICAS E
ELABORACIÓN DE
MATERIAIS EDUCATIVOS
PARA O ENCERADO DIXITAL
COORDINADOR: EDUARDO RODRIGUEZ MACHADO
Seminario Permanente
MEMORIA
CPI Vicente Otero Valcárcel – Carral
Curso 2009-2010
MEMORIA FINAL
Curso 2009-10
1. Título do seminario: Aplicacións didácticas e elaboración de materiaisAplicacións didácticas e elaboración de materiais
educativos para o encerado dixitaleducativos para o encerado dixital
Sede do seminario:
Centro: CPI Vicente Otero Valcárcel
Enderezo: Rúa Juan Seijas, s/n
Localidade Carral Código Postal 15175
Concello A Coruña Teléfono 981670532
Correo
electrónico
cpi.vicente.otero@edu.xunta.es
1. Profesorado que participou no seminario
Coordinador: Rodríguez Machado, Eduardo Rafael - upa@edu.xunta.es
Apelidos e nome NIF Nivel E-mail
1. Rodríguez Machado, Eduardo R.
2. Reija Martul, Mª José
3. Carballedo Ferreiro, Balbina
4. Otero Miragaya, Xosé Luís
5. Liste Rodríguez, Verónica
6. Caneda Iglesias, María
32.825.008 Y
33.858.465 G
32.409.357 B
33.842.904 Z
44.846.647 M
76.414.842 X
Mestre (E.F.)
Mestra (E.P)
Mestra
Mestre
Mestra (Francés)
Mestra (E.F.)
upa@edu.xunta.es
mjreijas@edu.xunta.es
marisacarfer@edu.xunta.es
xlmiragaia@edu.xunta.es
veroliste@edu.xunta.es
macaigle@edu.xunta.es
2. Características del contexto no que se desenvolveu o Seminario.
A realización das actividades implicou 50 horas de traballo, en sesións de dúas ou tres horas de
duración, nas que se participou en grupo.
3. Xustificación das variacións introducidas respecto do proxecto final.
Debido á selección do noso centro no proxecto Abalar, alternamos o noso seminario permanente
co grupo de traballo realizado no noso centro sobre a Web 2.0.
Por iso mostramos interese por estes temas, xa que van resultar imprescindibles para ofrecer un
ensino de calidade.
4. Obxectivos alcanzados.
A educación, entendida como actividade social que pretende lograr que os alumnos/as alcancen
unha formación integral, un nivel de autonomía satisfactorio e que prepara ós rapaces para
integrarse no seu ámbito sociocultural, debe ver nas TICs unha vía máis para acadar o seus
obxectivos.
A función principal do profesorado consiste en aproximar –gradualmente- o alumnado aos
temas controvertidos, achegando informacións ao seu alcance e orientando as súas
investigacións.
Obxectivos xerais:
- Implicación de toda a Comunidade Educativa na utilización das TICs na aula.
- Equipamento informático acorde coa incorporación das TICs ao ensino.
- Analizar o uso e posibilidades didácticas do Encerado Dixital e a Web 2.0
no ensino.
- - Utilizar as TIC para buscar, localizar, avaliar e
recuperar información a partir dunha gran diversidade de
fondos.
- Utilizar as TIC para realizar o tratamento de datos e
presentar os resultados en diferentes formatos.
- Aprender a implementar aplicacións Web 2.0 a partir de
experiencias prácticas.
- Difusión do uso das TICs entre a Comunidade Educativa.
Obxectivos específicos
Profesorado
- Fomentar o traballo en grupo.
- Elaborar materiais didácticos.
- Seleccionar programas e materiais informáticos educativos que poidan axudar ó
profesorado na aprendizaxe da materia a traballar.
- Introducir as TICs no ensino de forma xeneralizada e innovadora, analizando os
cambios que supoñen para o profesor, como mediador nos procesos de ensino-
aprendizaxe.
- Coñecer os riscos e posibilidades educativas das TICs na súa utilización pedagóxica.
- Contribuír a eliminar a “brecha tecnolóxica” no profesorado do centro, incorporándoos
ao uso habitual da web do centro, estimulando a colaboración no Blog das
Competencias Dixitais, potenciando o uso dos EDI.
- Renovar e manter a páxina WEB do centro.
Alumnado
- Comprender e expresar mensaxes con corrección, interpretando e utilizando
axeitadamente os códigos correspondentes, tanto
informáticos como da lingua oral e escrita.
- Buscar e utilizar a información necesaria para poder
resolver os traballos programados.
- Fomentar o traballo en equipos planificando e
realizando traballos en equipo con actitude
colaboradora.
- Desenvolver hábitos de traballo persoal axeitados.
- Estimular a súa curiosidade e o seu interese na resolución de conflitos.
- Utilización de métodos activos baseados na experiencia e investigación do propio
alumno.
- Tratamento interdisciplinar dos temas.
- Utilizar unha variada gama de recursos que aporten información e facilitar o manexo
das TICs e a realización das actividades.
Atención a diversidade
- Facilitar a integración do alumnado con necesidades específicas apoiándose nas TICs.
- Adaptar os temas ás necesidades especiais de certos grupos de alumnos.
- Elaborar materiais interactivos que se adapten ao ritmo e progresión do alumnado.
Biblioteca
- Fomentar a utilización da biblioteca como recurso de busca de información empregando
o material informático e audiovisual.
- Colaborar coas iniciativas nas que interveñen as TICs.
Comunidade Educativa
- Mellorar a comunicación a través das TICs cos diferentes integrantes da Comunidade
Educativa.
5. Contidos tratados no seminario.
O Encerado Dixital:
- Funcionamento e aplicacións máis comúns.
- Emprego da súas capacidades.
- Dispositivos de rede.
- Notebook.
- Documentación sobre PDI. Ofrece interesantes
enlaces para formarse en canto a Pizarra Dixital: que é unha PDI, cales son os seus
elementos, PDIs existentes no mercado, localización idónea,...
- Programa de aplicación “Smart Board ”.
- Ferramentas: punteiros, lapises, borradores, teclado...
- Descarga e uso de recursos específicos. Aproveitamento de material didáctico doutros
coles, institucións etc. Nos enlaces podedes descargar o material das webs que se citan.
O encerado virtual: Notebook.
- Deseño de actividades informatizadas no encerado dixital interactivo empregadas na
labor docente diaria: http://pizarradixital-carral.blogspot.com
Ferramentas Educativas WEB 2.0.
- Para expresarse, crear e publicar: Blogger, Wordpress, Wikispaces…
- Para publicar e buscar información: Youtube, Google Video, Picassa, flickr, scribd,
slideshare, MisterWong, del.icio.us,…-
- Para acceder as novidades rápidamente: Google
Reader, RSS, Facebook, tuenti, Ning…
- Plataformas multiareas: igoogle, zoho,…
- Plataformas de teleformación: moodle…
- Proxecto REDETIC, proxecto Agrega…
- http://gtcarral2010.blogspot.com
Coñecemento e uso da Aula-Net.
- Posibilidades e inconvinintes.
- Coñecemento e uso da Intranet e de Internet.
- Coñecemento do procesador de texto: Startoffice /o Word / PowerPoint
Recursos formativos para a tecnoloxía na rede.
Estructura lóxica e física da rede:
- Utilización de recursos na rede, descargas, adobe acrobat, flash, weblog... e a
súa utilización didáctica, búsqueda de información e avaliar a súa calidade…
- Familiarización cos principios básicos para o traballo con diferentes tipos de
ficheiros de media (imaxe, audio, video e texto), así como cos formatos txt, rtf,
gif, jpeg, wav, mp3, avi e mov. Así como para a súa visualización Windows
Media Player, Quick Time. Real Player..
- Recensión de ligazóns interesantes.
- ....
6. Proceso de avaliación empregados
Cuestionario de Avaliación Inicial e Final.
Observación directa e sistemática.
7. Conclusións
O grupo participante no Seminario estiman que o encerado dixital é unha ferramenta moi útil
para o centro igual que a aula de informática. O uso da tecnoloxía permite acceder a fontes
variadas de información con rapidez baixo a tutela do profesor que poderá ir dirixindo a procura
e aconsellando na selección dos contidos. Os efectos do encerado dixital na aprendizaxe de
conceptos foron positivos no grupo.
Os efectos de Internet no desenvolvemento de procedementos, habilidades, destrezas e
estratexias de aprendizaxe igualmente foron moi positivos para o profesorado do seminario.
Para que o uso das TICs sexa viable nun centro educativo, débese contar cunha infraestructura
básica (Aula de informática en rede local, equipos suficientes, alta velocidade, impresoras,
encerado dixital, canon, e mobiliario apropiado), xa que o traballo coas TICs require a
existencia de, polo menos, un profesor con dedicación especial durante un curso escolar á
formación dos profesores do centro que estean interesados no uso das TICs na aula ao mesmo
tempo que iniciar aos alumnos. A viabilidade das TICs como recurso didáctico para o
desenvolvemento curricular no futuro pode resultar importante para achegar o desenvolvemento
curricular no noso centro coa posta en marcha do Proxecto Abalar.
As conclusións son as todas luces positivas. Partindo do efecto de que houbo unha asistencia
continua e unha boa participacións das sesións de posta en común e nas docencias impartidas,
podemos concluír que houbo un manifesto interese pola actividade.
De cara o centro podemos salientar:
• Por unha parte o proxecto Abalar vai a condicionar no futuro o funcionamento do
centro polo que a súa incidencia cremos que vai ser grande pero só avaliable no futuro.
• Por outra a preparación do profesorado do seminario e o grupo de traballo permitirá que
os membros poidan espallar entre os seus compañeiros os seus coñecementos e ser
referente para solucionar posibles obstáculos e problemas que poidan aparecer.
8. Relación detallada de material didácticos e documentos que se empregan.
Carpetas, bolígrafos, material impreso e actividades para cada unha das sesións.
CD , DVD, pen-drive, … a cada membro do grupo (ver páxina web elaborada do encerado
dixital: http://pizarradixital-carral.blogspot.com/ ).
Carral, a 29 de Maio de 2010
O/A Coordinador/a
Eduardo Rodríguez Machado
Asdo.:_______________________________________
ANEXO
RECURSOS PARA UTILIZAR CO
ENCERADO DIXITAL
EDUCACIÓN INFANTIL:
http://pintacuentos.net
(Láminas e debuxos para colorear)
http://www.pequenet.com
(Edición semanal Peque Times)
http://pacomova.eresmas.net
(Contos infantís)
http://www.sparta.k12.il.us
(Comunidad escolar de sparta)
http://www.gusanosdeseda.com/lavisa.htm
(La vida do gusano de seda)
http://www.isftic.mepsyd.es/profesores/infantil
(Recursos do Ministerio de Educación e Ciencia)
http://www.oup.com/elt/global/products/galaxy/level1/gamepc
(Xogos de Osford University Press)
http://www.edu365.cat/infantil/index.htm
(Páxina en catalán de Primaria)
http://www.angles365.com
(Páxina en catalán)
http://www.teacherwillian.com/pronunciation/alphabet.asp
(Páxina brasileira de inglés)
http://www.edu.xunta.es/contidos/portal/infantil.htm
http://www.educacioninfantil.com/
http://ares.cnice.mec.es/infantil/
http://www.educacioninicial.com/
http://www.infantil.profes.net/
http://www.sminfantil.profes.net/ver_seccionFija.aspx?id=2
EDUCACIÓN PRIMARIA:
LINGUA E LITERATURA GALEGA:
http://www.edu.xunta.es/contidos/portal/php/listado_particular.php?
ensino=primaria&materia=lingua%20galega
http://www.edu.xunta.es/contidos/jclic/capergal/
http://www.bvg.udc.es/index.jsp
LINGUA E LITERATURA CASTELÁ:
http://www.edu.xunta.es/contidos/portal/php/listado_particular.php?ensino=primaria&materia=lingua
%20castel%C3%A1
http://www.terra.es/personal6/bardonmanuela/toc.htm
FRANCES:
http://www.edu.xunta.es/contidos/portal/php/listado_particular.php?ensino=primaria&materia=lingua
%20francesa
MATEMÁTICAS:
http://www.isftic.mepsyd.es/profesores/primaria/matematicas/
(Páxina de Matemáticas interactivas para Educación Primaria)
http://ares.cnice.mec.es/matematicasep/c00.html
(Internet na aula)
http://www.edu.xunta.es/contidos/portal/php/listado_particular.php?
ensino=primaria&materia=matem%C3%A1ticas
(Software de Matemáticas)
http://www.recursosmatematicos.com/redemat.html
(Recursos de matemáticas para todos os niveis)
http://www.matematicas.net
(Grandísima variedade de material matemático)
http://www.matematicas.net/paraiso/cabri.php?id=cabritut
(Curso e titorial de Cabri II)
http://www.cientec.or.cr/matematica.html
(Propón xogos para realizar operacións matemáticas sinxelas)
http://juegosdelogica.net
(Xogos e problemas de lóxica e estratexia)
http://www.educar.org/enlared/planes/tics.htm
(simulacións gráficas interactivas que facilitan a comprensión dos conceptos matemáticos)
http://www.genmagic.net/educa/
(Portal de creación e investigación multimedia educativa)
COÑECEMENTO DO MEDIO:
http://icarito.tercera.cl
(No seu apartado “experimenta” temos actividades de física e química)
http://icarito.latercera.cl
(Contén animacións flash do corpo humano)
http://www.cientec.or.cr/ciencias.html
(É interesante a sección de trivial con preguntas de ciencia e tecnoloxía e a sección de
experimentos sinxelos)
http://clic.xtec.net/es/index.htm
(centos de aplicacións didácticas creadas co CLIC)
http://www.isftic.mepsyd.es
(Material didáctico interactivo para estudiar a alimentación e a nutrición)
http://www.isftic.mepsyd.es/profesores/asignaturas/area_del_conocimiento_del_medio_natural_s
ocial_y_cultural/
(Material didáctico interactivo para estudiar o sistema circulatorio de invertebrados e
vertebrados)
http://proyectos.cnice.mec.es/arquimedes/corredera.php
(Proxecto Arquímedes de Ciencias da Natureza de Primaria e Secundaria)
http://proyectos.cnice.mec.es/arquimedes/ut.php?
familia_id=5&ciclo_id=1&modulo_id=23&unidad_id=15&menu_id=511&pagina=&pagestoyen=0&padr
e_id=0
(Astronomía para estudiantes de Primaria)
http://www.supersaber.com
http://centros.edu.xunta.es/contidos/premios/p2008/b/viaxe_estrelas/
http://www.elmundo.es/fotografia
http://www.eumed.net/cursecon/2/piramides_de_poblacion.htm
http://www.edu365.com/primaria/muds/natural/esquelet2/index.htm
http://www.edu.xunta.es/contidos/portal/php/listado_particular.php?
ensino=primaria&materia=co%C3%B1ecemento%20do%20medio
http://www.solarviews.com/span/toc.htm
MÚSICA:
http://www.xtec.es/rtee/europa/index.htm
(Cancións populares de Europa)
http://icarito.latercera.cl/icarito/2001/828/index.htm
http://www.musicamaestros.com
INGLÉS:
http://www.recyclezone.org.uk
(Sitio didáctico en inglés sobre o reciclaxe)
http://www.edu365.com/primaria/muds/angles/cinderella/index.htm
http://www.oup.com/elt/global/products/galaxy/?version=1
http://www.angles365.com
http://www.teacherwilliam.com/flash_lyrics.asp
EDUCACIÓN SECUNDARIA:
MATEMÁTICAS:
http://descartes.cnice.mec.es/
(Matemáticas interactivas para os catro curso da ESO e para o Bacharelato)
http://www.recursosmatematicos.com/redemat.html
(Recursos de Matemáticas)
http://www.agapema.com/agapema.html
(Asociación Galega de profesores de educación matemática)
http://www.educaplus.org/
(Páxina interactiva para Física, Química e Matemáticas)
http://clic.xtec.net/db/listact_es.jsp?
lang=es&ordre=0&desc=1&from=1&area=mat&idioma=*&nivell=*&text_titol=&text_aut=&text_desc=
&num=25
(O CLIC en Matemáticas)
http://www.matematicas.net/paraiso/cabri.php?id=indice
http://www.terra.es/personal/jariasca/
(Páxina de José María Arias)
http://thales.cica.es/
(Sociedade andaluza de Matemáticas)
http://www.usc.es/olympia/
(Olimpíada Matemática Galega)
http://www.elenamatematicas.es/
(Matemáticas para a ESO e o Bacharelato)
FÍSICA e QUÍMICA:
http://teleformacion.edu.aytolacoruna.es/FISICA/document/index.htm
(Recursos de física, problemas, prácticas e multitude de applets para aprender conceptos de
física)
http://www.xtec.es/~pbartres/programes.htm
(Páxina de física e formulación química)
http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/default.htm
(Física co ordenador)
http://www.educaplus.org/index.php?mcid=2
http://www.fisicainteractiva.com/
http://aula21.net/
http://www.edu.xunta.es/contidos/portal/php/listado_particular.php?
ensino=secundaria&materia=f%C3%ADsica%20e%20qu%C3%ADmica
http://newton.cnice.mec.es/index2.html
(Proxecto newton para física)
http://ull.chemistry.uakron.edu/classroom.html
(Páxina interactiva de química e bioquímica, está en inglés pero contén moitas animacións)
http://www.educar.org/enlared/planes/tics.htm
(simulacións gráficas que facilitan a comprensión e conceptos físicos e químicos)
http://clic.xtec.net/db/listact_es.jsp?
lang=es&ordre=0&desc=1&from=1&area=exp&idioma=*&nivell=SEC&text_titol=&text_aut=&text_de
sc=&num=25
http://www.windpower.org/es/kids/
(Estudio dun aeroxenerador)
http://www.uv.es/~jaguilar/
(Curiosidades sobre a Ciencia)
http://enebro.pntic.mec.es/~fmag0006/index.html
(Laboratorio virtual)
http://icarito.tercera.cl/icarito/enciclopedia/
(Material enciclopédico de Física e Química)
BIOLOXÍA e XEOLOXÍA:
http://www2.uah.es/biomodel/
(Diagramas animados de técnicas e procesos químicos)
http://enfenix.webcindario.com/biologia/
(Aula virtual de Bioloxía)
http://platea.pntic.mec.es/~iali/personal/agua/indice.html
(unidade didáctica da auga)
http://www.arrakis.es/~rfluengo/
(Recompilación de prácticas de bioloxía, bioquímica e citoloxía)
http://www.isftic.mepsyd.es/profesores/asignaturas/biologia_y_geologia/
http://www.botanical-online.com/index.html
http://www.edu.xunta.es/contidos/portal/php/listado_particular.php?
ensino=secundaria&materia=biolox%C3%ADa%20e%20xeolox%C3%ADa
http://www.cellsalive.com/
http://ull.chemistry.uakron.edu/genobc/
ARTE:
Pinacoteca:
http://personal1.iddeo.es/jrg/enlaces_arte_pintura_museos.html
(Enlaces a páxinas adicadas a pintura)
http://www.mcu.es/museos/
(Museos Estatais)
Recursos:
http://www.creha.com/
Visitas Virtuais:
http://www.fundacion.telefonica.com/arsvirtual/
Animacións:
http://icarito.latercera.cl/icarito/enciclopedia/canal/canal/0,0,38035857_152309005,00.h
tml
http://www.ub.es/historiadidactica/venus_internet.exe
Webquest:
http://cprandor.educa.aragon.es/wq/gotico/gotico.htm#1.Introducci%C3%B3n
LINGUAS EXTRANXEIRAS:
Xogos en Inglés:
http://www.onestopenglish.com/section.asp?sectionType=listsummary&catid=59817
http://www.edu.xunta.es/contidos/portal/php/listado_particular.php?
ensino=secundaria&materia=ingl%C3%A9s
Exercicios en Inglés:
http://cursonajera.blogspot.com/
Vídeos e Listening en Inglés:
http://www.brainpop.com/
http://www.mansioningles.com/
http://www.bbc.co.uk/voices/wil/
http://www.esl-lab.com/
Cultura inglesa:
http://www.royal.gov.uk/output/page218.asp
Francés:
http://prof-inet.cslaval.qc.ca/
http://clio.chez.com/
http://www.edu.xunta.es/contidos/portal/php/listado_particular.php?
ensino=secundaria&materia=franc%C3%A9s
CIENCIAS SOCIAIS:
Historia:
Prehistoria:
http://thales.cica.es/rd/Recursos/rd98/HisArtLit/01/prehistoria.htm
http://www.elpais.com/static/viajero/castillaleon/atapuerca/index.html
Exipto:
http://www.ancientegypt.co.uk/menu.html
http://www.egiptomania.com/
http://www.antiguoegipto.com/
Roma:
http://www.unicaen.fr/services/cireve/rome/index.php?langue=it
http://www.edu.xunta.es/contidos/portal/php/listado_particular.php?
ensino=secundaria&materia=ciencias%20sociais
http://www.imperioromano.com/
http://www.gloriaderoma.com/
Historia medieval:
http://cfievalladolid2.net/WebSociales/Isabel/isindex.htm
http://www.euroaventura.net/medieval/
Historia Contemporánea:
http://nogal.mentor.mec.es/~lbag0000/html/biogra_1.HTM
http://www.medievalismo.org/principal.htm
http://www.fortunecity.es/imaginapoder/humanidades/587/medieval.htm
http://www.almendron.com/historia/medieval/medieval.htm
XEOGRAFIA:
Climatoloxía:
http://www.terra.es/personal/jesusconde/Koppen/interactivo/interactivo.htm
Animacións:
http://www.santillana.es
http://www.tasagraphicarts.com/activities/PlatesLow.html#top
http://www.seed.slb.com/en/scictr/watch/living_planet/tsunami.htm?src=mmm
http://www.seed.slb.com/en/scictr/watch/living_planet/mountains.htm
http://www.seed.slb.com/en/scictr/watch/living_planet/index.htm
http://www.seed.slb.com/en/scictr/watch/living_planet/earthquakes.htm
http://www.geophys.washington.edu/tsunami/movies/kanto1.mov
http://www.geophys.washington.edu/tsunami/movies/globe.mov
http://www.seed.slb.com/en/scictr/watch/elevator/build.htm
http://www.seed.slb.com/en/scictr/watch/seismology/waves.htm
http://www.ucmp.berkeley.edu/geology/tectonics.html
http://www.scotese.com/newpage13.htm
Recursos:
http://earth.jsc.nasa.gov/sseop/efs/
http://www.santillana.es/recursos.html?lang=es#
Mapas:
http://www.guiadelmundo.org.uy/cd/countries/map.html
http://go.hrw.com/atlas/span_htm/world.htm
http://www.luventicus.org/mapas.html
http://www.cuervoblanco.com/atlas_mapas.html
CULTURA CLÁSICA:
Xerais:
http://www.culturaclasica.com/
http://www.supercable.es/~jaimemorente/
http://recursos.cnice.mec.es/latingriego/Palladium/_comun/eshome.php
http://antalya.uab.es/pcano/aulatin/
http://www.culturaclasica.net/
http://iessapostol.juntaextremadura.net/latin/gramatica/gramatica.html
http://www.viadomitia.org/es.html
http://www.frasesquequedan.com/
http://www.citasyaforismos.galeon.com/
Xogos en Latín:
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/ies_alcaria/departamentos/clasicas/index.htm
http://alerce.pntic.mec.es/~rmarti41/actividad/menulat.htm
Mitoloxía:
http://www.kelpienet.net/rea/
http://www.elolimpo.com/
Latín en Inglés:
http://www.ancientgreece.com/s/Main_Page/
Latín en francés:
http://www.xena.ad/lcf/latin/indexlat.htm
Cancións en latín:
http://www.navidaddigital.com/villancicos/en/latin/
LINGUA E LITERATURA CASTELÁ:
http://www.auladeletras.net/
http://roble.pntic.mec.es/msanto1/lengua/
http://www.lenguacastellana.com/
http://www.rae.es/rae.html
http://buscon.rae.es/draeI/
http://www.edu.xunta.es/contidos/portal/php/listado_particular.php?ensino=secundaria&materia=lingua
%20castel%C3%A1
http://www.edu.xunta.es/contidos/portal/php/listado_particular.php?ensino=bacharelato&materia=lingua
%20castel%C3%A1
http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/04694925499104944157857/index.htm
LINGUA E LITERATURA GALEGA:
http://www.edu.xunta.es/contidos/portal/php/listado_particular.php?ensino=secundaria&materia=lingua
%20galega
http://www.edu.xunta.es/contidos/portal/php/listado_particular.php?ensino=bacharelato&materia=lingua
%20galega
http://www.xunta.es/linguagalega/politica-linguistica
http://www.edu.xunta.es/galingua/
http://ilg.usc.es/
http://www.realacademiagalega.org/volga/
MÚSICA:
http://www.edu.xunta.es/contidos/portal/php/listado_particular.php?ensino=secundaria&materia=m
%C3%BAsica
http://www.edu.xunta.es/contidos/portal/php/listado_particular.php?ensino=bacharelato&materia=m
%C3%BAsica
http://inicia.es/de/teo_ramirez/recursos.htm
http://www.xtec.es/centres/a8019411/caixa/index_es.htm
http://www.xtec.es/rtee/esp/fem/index.htm
http://www.xtec.es/rtee/europa/mapa.htm
http://marianmus.wordpress.com/2007/03/27/recursos-online-para-la-asignatura-de-musica-en-eso-y-
bachillerato/
http://educacionmusical.blogspot.com/2005/09/recursos-educativos-de-msica-para-la.html
EDUCACIÓN FÍSICA:
http://efteruel.educa.aragon.es/index.htm
http://www.edu.xunta.es/contidos/portal/php/listado_particular.php?ensino=secundaria&materia=educaci
%C3%B3n%20f%C3%ADsica
http://recursos.cnice.mec.es/edfisica/
http://www.terra.es/personal2/lopeznoss/casa.htm
ECONOMIA
http://www.cincodias.com/economia/
http://www.crearempresas.com/
http://www.ecomur.com/departamento.htm
http://www.edu.xunta.es/contidos/portal/php/listado_particular.php?
ensino=bacharelato&materia=econom%C3%ADa
http://www.ecobachillerato.com/
http://www.ecobachillerato.com/blog4/2006/09/economa-1-bachillerato-blog-de-la.html
http://www.webeconomia.com/
http://personal.telefonica.terra.es/web/felipefoj/ECONOMIA%20DE%20CINE.htm
DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN:
http://www.aula21.net/orientacion/oriwebquest/index.htm
http://es.geocities.com/baldomeroab/t/DO-index.html
http://www.orientaeduc.com/el-departamento-de-orientacion-4
http://www.anayaformacion.com/foroanaya/index.html
http://www.edu.xunta.es/contidos/portal/orientacion.htm

Recomendados

Plan tic 2010  2011Plan tic 2010  2011
Plan tic 2010 2011profesorbouzabrey
274 vistas10 diapositivas
Memoria Pfac 2012Memoria Pfac 2012
Memoria Pfac 2012IES Monte Carrasco
533 vistas11 diapositivas
Pizarra dixital interactivaPizarra dixital interactiva
Pizarra dixital interactivaJesús Castro
272 vistas21 diapositivas
TIC practica 1TIC practica 1
TIC practica 1Adriana Bermúdez Rego
228 vistas12 diapositivas

Más contenido relacionado

La actualidad más candente(8)

Proxecto AbalarProxecto Abalar
Proxecto Abalar
msclass207 vistas
eTwinning projectseTwinning projects
eTwinning projects
Ana Arias Castro373 vistas
Pizarra Dixital InteractivaPizarra Dixital Interactiva
Pizarra Dixital Interactiva
Xosé Blanco189 vistas
Presentación espazo abalarPresentación espazo abalar
Presentación espazo abalar
Marta Pérez Lage181 vistas
abalar/webs dinámicasabalar/webs dinámicas
abalar/webs dinámicas
Carlos Suarez Iglesias165 vistas
Actividade Era DixitalActividade Era Dixital
Actividade Era Dixital
pousada10183 vistas

Destacado(20)

Social advertising in 2011 with Havas Sports & EntertainmentSocial advertising in 2011 with Havas Sports & Entertainment
Social advertising in 2011 with Havas Sports & Entertainment
Havas Sports & Entertainment1.2K vistas
Msds Sodium Isobutyl Xanthate SolMsds Sodium Isobutyl Xanthate Sol
Msds Sodium Isobutyl Xanthate Sol
Gustavo Maldonado1.2K vistas
Bock psicanáliseBock psicanálise
Bock psicanálise
Sara Cristina2K vistas
spectrumK-Tagung_Versorgungsmanagement.pdfspectrumK-Tagung_Versorgungsmanagement.pdf
spectrumK-Tagung_Versorgungsmanagement.pdf
unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH1.3K vistas
Building The Perfect OfferBuilding The Perfect Offer
Building The Perfect Offer
G3 Communications 613 vistas
SPSS: Praxis-LeitfadenSPSS: Praxis-Leitfaden
SPSS: Praxis-Leitfaden
René Reineke4.1K vistas
SasSas
Sas
Felipe Dominguez528 vistas
Español para tiEspañol para ti
Español para ti
Cruz María Hernandez1.1K vistas
Curso tecnologias educacionaisCurso tecnologias educacionais
Curso tecnologias educacionais
E Instituto - Jansen Santana1.3K vistas
La inmaculadaLa inmaculada
La inmaculada
Gerardo Pineda Chaparro1.4K vistas
a innovación disruptiva de las redes sociales de investigadores frente a las ...a innovación disruptiva de las redes sociales de investigadores frente a las ...
a innovación disruptiva de las redes sociales de investigadores frente a las ...
CRECS. Conferencia Internacional de Revistas Científicas448 vistas
Asesoramiento patrimonial - Axa Exclusiv 2016Asesoramiento patrimonial - Axa Exclusiv 2016
Asesoramiento patrimonial - Axa Exclusiv 2016
Rodrigo da Rocha Ribeiro521 vistas
Iwa profile 2013Iwa profile 2013
Iwa profile 2013
Karen Hover492 vistas
Problemas de aprendizajeProblemas de aprendizaje
Problemas de aprendizaje
Jackeline Prieto620 vistas
Feb. 2016 webinar_condensate_return_pipingFeb. 2016 webinar_condensate_return_piping
Feb. 2016 webinar_condensate_return_piping
lorenzo Monasca913 vistas

Similar a Seminario Permante - CPI Vicente Otero Valcarcel - Carral . A Coruña

Pizarra dixital interactivaPizarra dixital interactiva
Pizarra dixital interactivaJesús Castro
398 vistas21 diapositivas
Pfac 2 aPfac 2 a
Pfac 2 aMiguel de Castro
287 vistas12 diapositivas
Necesidad protocoloNecesidad protocolo
Necesidad protocolovigotic
288 vistas12 diapositivas
Vagalume ticsVagalume tics
Vagalume ticsSoniafp
124 vistas9 diapositivas

Similar a Seminario Permante - CPI Vicente Otero Valcarcel - Carral . A Coruña(20)

Grupo De TraballoGrupo De Traballo
Grupo De Traballo
Eduardo Rodríguez Machado163 vistas
Pizarra dixital interactivaPizarra dixital interactiva
Pizarra dixital interactiva
Jesús Castro398 vistas
Pfac 2 aPfac 2 a
Pfac 2 a
Miguel de Castro287 vistas
Necesidad protocoloNecesidad protocolo
Necesidad protocolo
vigotic288 vistas
Vagalume ticsVagalume tics
Vagalume tics
Soniafp124 vistas
Proxecto interdisciplinar v3Proxecto interdisciplinar v3
Proxecto interdisciplinar v3
Olga López Míguez193 vistas
Proxecto Interdisciplinar V3Proxecto Interdisciplinar V3
Proxecto Interdisciplinar V3
guest895d57347 vistas
RadioescolarRadioescolar
Radioescolar
albertevalverde398 vistas
Directrices teletraballo Consellería EducaciónDirectrices teletraballo Consellería Educación
Directrices teletraballo Consellería Educación
orientacionjuanadevega172 vistas
Tarefa modulo 4 ABALARTarefa modulo 4 ABALAR
Tarefa modulo 4 ABALAR
juan josé 123 vistas
PLAN DIXITAL.pdfPLAN DIXITAL.pdf
PLAN DIXITAL.pdf
CEIPN1TUI21.4K vistas
Secuencias de lingua e literatura na redeSecuencias de lingua e literatura na rede
Secuencias de lingua e literatura na rede
Luciano Fernández891 vistas
Cuadernillo DesireCuadernillo Desire
Cuadernillo Desire
Carlos Parada Gandos727 vistas
Recomendacions centros pilotoRecomendacions centros piloto
Recomendacions centros piloto
aurelio620 vistas
Proxecto abalarProxecto abalar
Proxecto abalar
infantilcouceiro180 vistas
AbalarAbalar
Abalar
Jose Vilar210 vistas
Presentación AbalarPresentación Abalar
Presentación Abalar
eclogita220 vistas

Más de Eduardo Rodríguez Machado(20)

ActividadesActividades
Actividades
Eduardo Rodríguez Machado86 vistas
Programacion 8Programacion 8
Programacion 8
Eduardo Rodríguez Machado68 vistas
Triptico2012 MERA F.S. CTriptico2012 MERA F.S. C
Triptico2012 MERA F.S. C
Eduardo Rodríguez Machado1.5K vistas
Cartel 2012 XI CAMPUS MERA F.S.Cartel 2012 XI CAMPUS MERA F.S.
Cartel 2012 XI CAMPUS MERA F.S.
Eduardo Rodríguez Machado1.4K vistas
Alfonso Barca LozanoAlfonso Barca Lozano
Alfonso Barca Lozano
Eduardo Rodríguez Machado1K vistas
Normas comite 2011-2012Normas comite 2011-2012
Normas comite 2011-2012
Eduardo Rodríguez Machado501 vistas
Premios XXX Torneo Intercentros Santillana Curso2008 09Premios XXX Torneo Intercentros Santillana Curso2008 09
Premios XXX Torneo Intercentros Santillana Curso2008 09
Eduardo Rodríguez Machado568 vistas
Gala entrega trofeos tic santillana 2009Gala entrega trofeos tic santillana 2009
Gala entrega trofeos tic santillana 2009
Eduardo Rodríguez Machado517 vistas
BodegaBodega
Bodega
Eduardo Rodríguez Machado351 vistas
Sugerencias del ChefSugerencias del Chef
Sugerencias del Chef
Eduardo Rodríguez Machado402 vistas
CARTA VEROL 2011CARTA VEROL 2011
CARTA VEROL 2011
Eduardo Rodríguez Machado593 vistas
Carta Verol 2011Carta Verol 2011
Carta Verol 2011
Eduardo Rodríguez Machado315 vistas
Reflexions cea coloquio 8 abril 2011Reflexions cea coloquio 8 abril 2011
Reflexions cea coloquio 8 abril 2011
Eduardo Rodríguez Machado634 vistas
Cea Coloquio FEAE-GALICIA 2011Cea Coloquio FEAE-GALICIA 2011
Cea Coloquio FEAE-GALICIA 2011
Eduardo Rodríguez Machado664 vistas
Saímos no xornalSaímos no xornal
Saímos no xornal
Eduardo Rodríguez Machado166 vistas
Sesion6Sesion6
Sesion6
Eduardo Rodríguez Machado239 vistas
Sesion5Sesion5
Sesion5
Eduardo Rodríguez Machado291 vistas
Sesion4Sesion4
Sesion4
Eduardo Rodríguez Machado373 vistas
Actividades eBeam pizarra digitalActividades eBeam pizarra digital
Actividades eBeam pizarra digital
Eduardo Rodríguez Machado965 vistas

Seminario Permante - CPI Vicente Otero Valcarcel - Carral . A Coruña

 • 1. APLICACIÓNS DIDÁCTICAS E ELABORACIÓN DE MATERIAIS EDUCATIVOS PARA O ENCERADO DIXITAL COORDINADOR: EDUARDO RODRIGUEZ MACHADO Seminario Permanente MEMORIA CPI Vicente Otero Valcárcel – Carral Curso 2009-2010
 • 2. MEMORIA FINAL Curso 2009-10 1. Título do seminario: Aplicacións didácticas e elaboración de materiaisAplicacións didácticas e elaboración de materiais educativos para o encerado dixitaleducativos para o encerado dixital Sede do seminario: Centro: CPI Vicente Otero Valcárcel Enderezo: Rúa Juan Seijas, s/n Localidade Carral Código Postal 15175 Concello A Coruña Teléfono 981670532 Correo electrónico cpi.vicente.otero@edu.xunta.es 1. Profesorado que participou no seminario Coordinador: Rodríguez Machado, Eduardo Rafael - upa@edu.xunta.es Apelidos e nome NIF Nivel E-mail 1. Rodríguez Machado, Eduardo R. 2. Reija Martul, Mª José 3. Carballedo Ferreiro, Balbina 4. Otero Miragaya, Xosé Luís 5. Liste Rodríguez, Verónica 6. Caneda Iglesias, María 32.825.008 Y 33.858.465 G 32.409.357 B 33.842.904 Z 44.846.647 M 76.414.842 X Mestre (E.F.) Mestra (E.P) Mestra Mestre Mestra (Francés) Mestra (E.F.) upa@edu.xunta.es mjreijas@edu.xunta.es marisacarfer@edu.xunta.es xlmiragaia@edu.xunta.es veroliste@edu.xunta.es macaigle@edu.xunta.es 2. Características del contexto no que se desenvolveu o Seminario. A realización das actividades implicou 50 horas de traballo, en sesións de dúas ou tres horas de duración, nas que se participou en grupo.
 • 3. 3. Xustificación das variacións introducidas respecto do proxecto final. Debido á selección do noso centro no proxecto Abalar, alternamos o noso seminario permanente co grupo de traballo realizado no noso centro sobre a Web 2.0. Por iso mostramos interese por estes temas, xa que van resultar imprescindibles para ofrecer un ensino de calidade. 4. Obxectivos alcanzados. A educación, entendida como actividade social que pretende lograr que os alumnos/as alcancen unha formación integral, un nivel de autonomía satisfactorio e que prepara ós rapaces para integrarse no seu ámbito sociocultural, debe ver nas TICs unha vía máis para acadar o seus obxectivos. A función principal do profesorado consiste en aproximar –gradualmente- o alumnado aos temas controvertidos, achegando informacións ao seu alcance e orientando as súas investigacións. Obxectivos xerais: - Implicación de toda a Comunidade Educativa na utilización das TICs na aula. - Equipamento informático acorde coa incorporación das TICs ao ensino. - Analizar o uso e posibilidades didácticas do Encerado Dixital e a Web 2.0 no ensino. - - Utilizar as TIC para buscar, localizar, avaliar e recuperar información a partir dunha gran diversidade de fondos. - Utilizar as TIC para realizar o tratamento de datos e presentar os resultados en diferentes formatos. - Aprender a implementar aplicacións Web 2.0 a partir de experiencias prácticas. - Difusión do uso das TICs entre a Comunidade Educativa. Obxectivos específicos Profesorado - Fomentar o traballo en grupo. - Elaborar materiais didácticos. - Seleccionar programas e materiais informáticos educativos que poidan axudar ó profesorado na aprendizaxe da materia a traballar.
 • 4. - Introducir as TICs no ensino de forma xeneralizada e innovadora, analizando os cambios que supoñen para o profesor, como mediador nos procesos de ensino- aprendizaxe. - Coñecer os riscos e posibilidades educativas das TICs na súa utilización pedagóxica. - Contribuír a eliminar a “brecha tecnolóxica” no profesorado do centro, incorporándoos ao uso habitual da web do centro, estimulando a colaboración no Blog das Competencias Dixitais, potenciando o uso dos EDI. - Renovar e manter a páxina WEB do centro. Alumnado - Comprender e expresar mensaxes con corrección, interpretando e utilizando axeitadamente os códigos correspondentes, tanto informáticos como da lingua oral e escrita. - Buscar e utilizar a información necesaria para poder resolver os traballos programados. - Fomentar o traballo en equipos planificando e realizando traballos en equipo con actitude colaboradora. - Desenvolver hábitos de traballo persoal axeitados. - Estimular a súa curiosidade e o seu interese na resolución de conflitos. - Utilización de métodos activos baseados na experiencia e investigación do propio alumno. - Tratamento interdisciplinar dos temas. - Utilizar unha variada gama de recursos que aporten información e facilitar o manexo das TICs e a realización das actividades. Atención a diversidade - Facilitar a integración do alumnado con necesidades específicas apoiándose nas TICs. - Adaptar os temas ás necesidades especiais de certos grupos de alumnos. - Elaborar materiais interactivos que se adapten ao ritmo e progresión do alumnado. Biblioteca - Fomentar a utilización da biblioteca como recurso de busca de información empregando o material informático e audiovisual. - Colaborar coas iniciativas nas que interveñen as TICs. Comunidade Educativa
 • 5. - Mellorar a comunicación a través das TICs cos diferentes integrantes da Comunidade Educativa. 5. Contidos tratados no seminario. O Encerado Dixital: - Funcionamento e aplicacións máis comúns. - Emprego da súas capacidades. - Dispositivos de rede. - Notebook. - Documentación sobre PDI. Ofrece interesantes enlaces para formarse en canto a Pizarra Dixital: que é unha PDI, cales son os seus elementos, PDIs existentes no mercado, localización idónea,... - Programa de aplicación “Smart Board ”. - Ferramentas: punteiros, lapises, borradores, teclado... - Descarga e uso de recursos específicos. Aproveitamento de material didáctico doutros coles, institucións etc. Nos enlaces podedes descargar o material das webs que se citan. O encerado virtual: Notebook. - Deseño de actividades informatizadas no encerado dixital interactivo empregadas na labor docente diaria: http://pizarradixital-carral.blogspot.com Ferramentas Educativas WEB 2.0. - Para expresarse, crear e publicar: Blogger, Wordpress, Wikispaces… - Para publicar e buscar información: Youtube, Google Video, Picassa, flickr, scribd, slideshare, MisterWong, del.icio.us,…- - Para acceder as novidades rápidamente: Google Reader, RSS, Facebook, tuenti, Ning… - Plataformas multiareas: igoogle, zoho,… - Plataformas de teleformación: moodle… - Proxecto REDETIC, proxecto Agrega… - http://gtcarral2010.blogspot.com Coñecemento e uso da Aula-Net.
 • 6. - Posibilidades e inconvinintes. - Coñecemento e uso da Intranet e de Internet. - Coñecemento do procesador de texto: Startoffice /o Word / PowerPoint Recursos formativos para a tecnoloxía na rede. Estructura lóxica e física da rede: - Utilización de recursos na rede, descargas, adobe acrobat, flash, weblog... e a súa utilización didáctica, búsqueda de información e avaliar a súa calidade… - Familiarización cos principios básicos para o traballo con diferentes tipos de ficheiros de media (imaxe, audio, video e texto), así como cos formatos txt, rtf, gif, jpeg, wav, mp3, avi e mov. Así como para a súa visualización Windows Media Player, Quick Time. Real Player.. - Recensión de ligazóns interesantes. - .... 6. Proceso de avaliación empregados Cuestionario de Avaliación Inicial e Final. Observación directa e sistemática. 7. Conclusións O grupo participante no Seminario estiman que o encerado dixital é unha ferramenta moi útil para o centro igual que a aula de informática. O uso da tecnoloxía permite acceder a fontes variadas de información con rapidez baixo a tutela do profesor que poderá ir dirixindo a procura e aconsellando na selección dos contidos. Os efectos do encerado dixital na aprendizaxe de conceptos foron positivos no grupo. Os efectos de Internet no desenvolvemento de procedementos, habilidades, destrezas e estratexias de aprendizaxe igualmente foron moi positivos para o profesorado do seminario. Para que o uso das TICs sexa viable nun centro educativo, débese contar cunha infraestructura básica (Aula de informática en rede local, equipos suficientes, alta velocidade, impresoras, encerado dixital, canon, e mobiliario apropiado), xa que o traballo coas TICs require a existencia de, polo menos, un profesor con dedicación especial durante un curso escolar á formación dos profesores do centro que estean interesados no uso das TICs na aula ao mesmo tempo que iniciar aos alumnos. A viabilidade das TICs como recurso didáctico para o desenvolvemento curricular no futuro pode resultar importante para achegar o desenvolvemento curricular no noso centro coa posta en marcha do Proxecto Abalar. As conclusións son as todas luces positivas. Partindo do efecto de que houbo unha asistencia continua e unha boa participacións das sesións de posta en común e nas docencias impartidas, podemos concluír que houbo un manifesto interese pola actividade.
 • 7. De cara o centro podemos salientar: • Por unha parte o proxecto Abalar vai a condicionar no futuro o funcionamento do centro polo que a súa incidencia cremos que vai ser grande pero só avaliable no futuro. • Por outra a preparación do profesorado do seminario e o grupo de traballo permitirá que os membros poidan espallar entre os seus compañeiros os seus coñecementos e ser referente para solucionar posibles obstáculos e problemas que poidan aparecer. 8. Relación detallada de material didácticos e documentos que se empregan. Carpetas, bolígrafos, material impreso e actividades para cada unha das sesións. CD , DVD, pen-drive, … a cada membro do grupo (ver páxina web elaborada do encerado dixital: http://pizarradixital-carral.blogspot.com/ ). Carral, a 29 de Maio de 2010 O/A Coordinador/a Eduardo Rodríguez Machado Asdo.:_______________________________________
 • 8. ANEXO RECURSOS PARA UTILIZAR CO ENCERADO DIXITAL EDUCACIÓN INFANTIL: http://pintacuentos.net (Láminas e debuxos para colorear) http://www.pequenet.com (Edición semanal Peque Times) http://pacomova.eresmas.net (Contos infantís) http://www.sparta.k12.il.us (Comunidad escolar de sparta) http://www.gusanosdeseda.com/lavisa.htm (La vida do gusano de seda) http://www.isftic.mepsyd.es/profesores/infantil (Recursos do Ministerio de Educación e Ciencia) http://www.oup.com/elt/global/products/galaxy/level1/gamepc (Xogos de Osford University Press) http://www.edu365.cat/infantil/index.htm (Páxina en catalán de Primaria) http://www.angles365.com (Páxina en catalán) http://www.teacherwillian.com/pronunciation/alphabet.asp (Páxina brasileira de inglés) http://www.edu.xunta.es/contidos/portal/infantil.htm http://www.educacioninfantil.com/
 • 9. http://ares.cnice.mec.es/infantil/ http://www.educacioninicial.com/ http://www.infantil.profes.net/ http://www.sminfantil.profes.net/ver_seccionFija.aspx?id=2 EDUCACIÓN PRIMARIA: LINGUA E LITERATURA GALEGA: http://www.edu.xunta.es/contidos/portal/php/listado_particular.php? ensino=primaria&materia=lingua%20galega http://www.edu.xunta.es/contidos/jclic/capergal/ http://www.bvg.udc.es/index.jsp LINGUA E LITERATURA CASTELÁ: http://www.edu.xunta.es/contidos/portal/php/listado_particular.php?ensino=primaria&materia=lingua %20castel%C3%A1 http://www.terra.es/personal6/bardonmanuela/toc.htm FRANCES: http://www.edu.xunta.es/contidos/portal/php/listado_particular.php?ensino=primaria&materia=lingua %20francesa MATEMÁTICAS: http://www.isftic.mepsyd.es/profesores/primaria/matematicas/ (Páxina de Matemáticas interactivas para Educación Primaria) http://ares.cnice.mec.es/matematicasep/c00.html (Internet na aula) http://www.edu.xunta.es/contidos/portal/php/listado_particular.php? ensino=primaria&materia=matem%C3%A1ticas (Software de Matemáticas) http://www.recursosmatematicos.com/redemat.html (Recursos de matemáticas para todos os niveis) http://www.matematicas.net (Grandísima variedade de material matemático) http://www.matematicas.net/paraiso/cabri.php?id=cabritut (Curso e titorial de Cabri II) http://www.cientec.or.cr/matematica.html (Propón xogos para realizar operacións matemáticas sinxelas) http://juegosdelogica.net
 • 10. (Xogos e problemas de lóxica e estratexia) http://www.educar.org/enlared/planes/tics.htm (simulacións gráficas interactivas que facilitan a comprensión dos conceptos matemáticos) http://www.genmagic.net/educa/ (Portal de creación e investigación multimedia educativa) COÑECEMENTO DO MEDIO: http://icarito.tercera.cl (No seu apartado “experimenta” temos actividades de física e química) http://icarito.latercera.cl (Contén animacións flash do corpo humano) http://www.cientec.or.cr/ciencias.html (É interesante a sección de trivial con preguntas de ciencia e tecnoloxía e a sección de experimentos sinxelos) http://clic.xtec.net/es/index.htm (centos de aplicacións didácticas creadas co CLIC) http://www.isftic.mepsyd.es (Material didáctico interactivo para estudiar a alimentación e a nutrición) http://www.isftic.mepsyd.es/profesores/asignaturas/area_del_conocimiento_del_medio_natural_s ocial_y_cultural/ (Material didáctico interactivo para estudiar o sistema circulatorio de invertebrados e vertebrados) http://proyectos.cnice.mec.es/arquimedes/corredera.php (Proxecto Arquímedes de Ciencias da Natureza de Primaria e Secundaria) http://proyectos.cnice.mec.es/arquimedes/ut.php? familia_id=5&ciclo_id=1&modulo_id=23&unidad_id=15&menu_id=511&pagina=&pagestoyen=0&padr e_id=0 (Astronomía para estudiantes de Primaria) http://www.supersaber.com http://centros.edu.xunta.es/contidos/premios/p2008/b/viaxe_estrelas/ http://www.elmundo.es/fotografia http://www.eumed.net/cursecon/2/piramides_de_poblacion.htm http://www.edu365.com/primaria/muds/natural/esquelet2/index.htm http://www.edu.xunta.es/contidos/portal/php/listado_particular.php? ensino=primaria&materia=co%C3%B1ecemento%20do%20medio http://www.solarviews.com/span/toc.htm
 • 11. MÚSICA: http://www.xtec.es/rtee/europa/index.htm (Cancións populares de Europa) http://icarito.latercera.cl/icarito/2001/828/index.htm http://www.musicamaestros.com INGLÉS: http://www.recyclezone.org.uk (Sitio didáctico en inglés sobre o reciclaxe) http://www.edu365.com/primaria/muds/angles/cinderella/index.htm http://www.oup.com/elt/global/products/galaxy/?version=1 http://www.angles365.com http://www.teacherwilliam.com/flash_lyrics.asp EDUCACIÓN SECUNDARIA: MATEMÁTICAS: http://descartes.cnice.mec.es/ (Matemáticas interactivas para os catro curso da ESO e para o Bacharelato) http://www.recursosmatematicos.com/redemat.html (Recursos de Matemáticas) http://www.agapema.com/agapema.html (Asociación Galega de profesores de educación matemática) http://www.educaplus.org/ (Páxina interactiva para Física, Química e Matemáticas) http://clic.xtec.net/db/listact_es.jsp? lang=es&ordre=0&desc=1&from=1&area=mat&idioma=*&nivell=*&text_titol=&text_aut=&text_desc= &num=25 (O CLIC en Matemáticas) http://www.matematicas.net/paraiso/cabri.php?id=indice http://www.terra.es/personal/jariasca/ (Páxina de José María Arias) http://thales.cica.es/ (Sociedade andaluza de Matemáticas) http://www.usc.es/olympia/ (Olimpíada Matemática Galega)
 • 12. http://www.elenamatematicas.es/ (Matemáticas para a ESO e o Bacharelato) FÍSICA e QUÍMICA: http://teleformacion.edu.aytolacoruna.es/FISICA/document/index.htm (Recursos de física, problemas, prácticas e multitude de applets para aprender conceptos de física) http://www.xtec.es/~pbartres/programes.htm (Páxina de física e formulación química) http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/default.htm (Física co ordenador) http://www.educaplus.org/index.php?mcid=2 http://www.fisicainteractiva.com/ http://aula21.net/ http://www.edu.xunta.es/contidos/portal/php/listado_particular.php? ensino=secundaria&materia=f%C3%ADsica%20e%20qu%C3%ADmica http://newton.cnice.mec.es/index2.html (Proxecto newton para física) http://ull.chemistry.uakron.edu/classroom.html (Páxina interactiva de química e bioquímica, está en inglés pero contén moitas animacións) http://www.educar.org/enlared/planes/tics.htm (simulacións gráficas que facilitan a comprensión e conceptos físicos e químicos) http://clic.xtec.net/db/listact_es.jsp? lang=es&ordre=0&desc=1&from=1&area=exp&idioma=*&nivell=SEC&text_titol=&text_aut=&text_de sc=&num=25 http://www.windpower.org/es/kids/ (Estudio dun aeroxenerador) http://www.uv.es/~jaguilar/ (Curiosidades sobre a Ciencia) http://enebro.pntic.mec.es/~fmag0006/index.html (Laboratorio virtual) http://icarito.tercera.cl/icarito/enciclopedia/ (Material enciclopédico de Física e Química) BIOLOXÍA e XEOLOXÍA: http://www2.uah.es/biomodel/ (Diagramas animados de técnicas e procesos químicos) http://enfenix.webcindario.com/biologia/ (Aula virtual de Bioloxía)
 • 13. http://platea.pntic.mec.es/~iali/personal/agua/indice.html (unidade didáctica da auga) http://www.arrakis.es/~rfluengo/ (Recompilación de prácticas de bioloxía, bioquímica e citoloxía) http://www.isftic.mepsyd.es/profesores/asignaturas/biologia_y_geologia/ http://www.botanical-online.com/index.html http://www.edu.xunta.es/contidos/portal/php/listado_particular.php? ensino=secundaria&materia=biolox%C3%ADa%20e%20xeolox%C3%ADa http://www.cellsalive.com/ http://ull.chemistry.uakron.edu/genobc/ ARTE: Pinacoteca: http://personal1.iddeo.es/jrg/enlaces_arte_pintura_museos.html (Enlaces a páxinas adicadas a pintura) http://www.mcu.es/museos/ (Museos Estatais) Recursos: http://www.creha.com/ Visitas Virtuais: http://www.fundacion.telefonica.com/arsvirtual/ Animacións: http://icarito.latercera.cl/icarito/enciclopedia/canal/canal/0,0,38035857_152309005,00.h tml http://www.ub.es/historiadidactica/venus_internet.exe Webquest: http://cprandor.educa.aragon.es/wq/gotico/gotico.htm#1.Introducci%C3%B3n LINGUAS EXTRANXEIRAS: Xogos en Inglés: http://www.onestopenglish.com/section.asp?sectionType=listsummary&catid=59817 http://www.edu.xunta.es/contidos/portal/php/listado_particular.php? ensino=secundaria&materia=ingl%C3%A9s Exercicios en Inglés:
 • 14. http://cursonajera.blogspot.com/ Vídeos e Listening en Inglés: http://www.brainpop.com/ http://www.mansioningles.com/ http://www.bbc.co.uk/voices/wil/ http://www.esl-lab.com/ Cultura inglesa: http://www.royal.gov.uk/output/page218.asp Francés: http://prof-inet.cslaval.qc.ca/ http://clio.chez.com/ http://www.edu.xunta.es/contidos/portal/php/listado_particular.php? ensino=secundaria&materia=franc%C3%A9s CIENCIAS SOCIAIS: Historia: Prehistoria: http://thales.cica.es/rd/Recursos/rd98/HisArtLit/01/prehistoria.htm http://www.elpais.com/static/viajero/castillaleon/atapuerca/index.html Exipto: http://www.ancientegypt.co.uk/menu.html http://www.egiptomania.com/ http://www.antiguoegipto.com/ Roma: http://www.unicaen.fr/services/cireve/rome/index.php?langue=it http://www.edu.xunta.es/contidos/portal/php/listado_particular.php? ensino=secundaria&materia=ciencias%20sociais http://www.imperioromano.com/ http://www.gloriaderoma.com/ Historia medieval: http://cfievalladolid2.net/WebSociales/Isabel/isindex.htm
 • 15. http://www.euroaventura.net/medieval/ Historia Contemporánea: http://nogal.mentor.mec.es/~lbag0000/html/biogra_1.HTM http://www.medievalismo.org/principal.htm http://www.fortunecity.es/imaginapoder/humanidades/587/medieval.htm http://www.almendron.com/historia/medieval/medieval.htm XEOGRAFIA: Climatoloxía: http://www.terra.es/personal/jesusconde/Koppen/interactivo/interactivo.htm Animacións: http://www.santillana.es http://www.tasagraphicarts.com/activities/PlatesLow.html#top http://www.seed.slb.com/en/scictr/watch/living_planet/tsunami.htm?src=mmm http://www.seed.slb.com/en/scictr/watch/living_planet/mountains.htm http://www.seed.slb.com/en/scictr/watch/living_planet/index.htm http://www.seed.slb.com/en/scictr/watch/living_planet/earthquakes.htm http://www.geophys.washington.edu/tsunami/movies/kanto1.mov http://www.geophys.washington.edu/tsunami/movies/globe.mov http://www.seed.slb.com/en/scictr/watch/elevator/build.htm http://www.seed.slb.com/en/scictr/watch/seismology/waves.htm http://www.ucmp.berkeley.edu/geology/tectonics.html http://www.scotese.com/newpage13.htm Recursos: http://earth.jsc.nasa.gov/sseop/efs/ http://www.santillana.es/recursos.html?lang=es# Mapas: http://www.guiadelmundo.org.uy/cd/countries/map.html http://go.hrw.com/atlas/span_htm/world.htm http://www.luventicus.org/mapas.html
 • 16. http://www.cuervoblanco.com/atlas_mapas.html CULTURA CLÁSICA: Xerais: http://www.culturaclasica.com/ http://www.supercable.es/~jaimemorente/ http://recursos.cnice.mec.es/latingriego/Palladium/_comun/eshome.php http://antalya.uab.es/pcano/aulatin/ http://www.culturaclasica.net/ http://iessapostol.juntaextremadura.net/latin/gramatica/gramatica.html http://www.viadomitia.org/es.html http://www.frasesquequedan.com/ http://www.citasyaforismos.galeon.com/ Xogos en Latín: http://www.juntadeandalucia.es/averroes/ies_alcaria/departamentos/clasicas/index.htm http://alerce.pntic.mec.es/~rmarti41/actividad/menulat.htm Mitoloxía: http://www.kelpienet.net/rea/ http://www.elolimpo.com/ Latín en Inglés: http://www.ancientgreece.com/s/Main_Page/ Latín en francés: http://www.xena.ad/lcf/latin/indexlat.htm Cancións en latín: http://www.navidaddigital.com/villancicos/en/latin/ LINGUA E LITERATURA CASTELÁ: http://www.auladeletras.net/
 • 17. http://roble.pntic.mec.es/msanto1/lengua/ http://www.lenguacastellana.com/ http://www.rae.es/rae.html http://buscon.rae.es/draeI/ http://www.edu.xunta.es/contidos/portal/php/listado_particular.php?ensino=secundaria&materia=lingua %20castel%C3%A1 http://www.edu.xunta.es/contidos/portal/php/listado_particular.php?ensino=bacharelato&materia=lingua %20castel%C3%A1 http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/04694925499104944157857/index.htm LINGUA E LITERATURA GALEGA: http://www.edu.xunta.es/contidos/portal/php/listado_particular.php?ensino=secundaria&materia=lingua %20galega http://www.edu.xunta.es/contidos/portal/php/listado_particular.php?ensino=bacharelato&materia=lingua %20galega http://www.xunta.es/linguagalega/politica-linguistica http://www.edu.xunta.es/galingua/ http://ilg.usc.es/ http://www.realacademiagalega.org/volga/ MÚSICA: http://www.edu.xunta.es/contidos/portal/php/listado_particular.php?ensino=secundaria&materia=m %C3%BAsica http://www.edu.xunta.es/contidos/portal/php/listado_particular.php?ensino=bacharelato&materia=m %C3%BAsica http://inicia.es/de/teo_ramirez/recursos.htm http://www.xtec.es/centres/a8019411/caixa/index_es.htm http://www.xtec.es/rtee/esp/fem/index.htm http://www.xtec.es/rtee/europa/mapa.htm http://marianmus.wordpress.com/2007/03/27/recursos-online-para-la-asignatura-de-musica-en-eso-y- bachillerato/ http://educacionmusical.blogspot.com/2005/09/recursos-educativos-de-msica-para-la.html EDUCACIÓN FÍSICA: http://efteruel.educa.aragon.es/index.htm
 • 18. http://www.edu.xunta.es/contidos/portal/php/listado_particular.php?ensino=secundaria&materia=educaci %C3%B3n%20f%C3%ADsica http://recursos.cnice.mec.es/edfisica/ http://www.terra.es/personal2/lopeznoss/casa.htm ECONOMIA http://www.cincodias.com/economia/ http://www.crearempresas.com/ http://www.ecomur.com/departamento.htm http://www.edu.xunta.es/contidos/portal/php/listado_particular.php? ensino=bacharelato&materia=econom%C3%ADa http://www.ecobachillerato.com/ http://www.ecobachillerato.com/blog4/2006/09/economa-1-bachillerato-blog-de-la.html http://www.webeconomia.com/ http://personal.telefonica.terra.es/web/felipefoj/ECONOMIA%20DE%20CINE.htm DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN: http://www.aula21.net/orientacion/oriwebquest/index.htm http://es.geocities.com/baldomeroab/t/DO-index.html http://www.orientaeduc.com/el-departamento-de-orientacion-4 http://www.anayaformacion.com/foroanaya/index.html http://www.edu.xunta.es/contidos/portal/orientacion.htm