Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

திருமணம் முஸ்லிம் தனியார் சட்டம் - 01

திருமணம் முஸ்லிம் தனியார் சட்டம் - 01

 • Inicia sesión para ver los comentarios

 • Sé el primero en recomendar esto

திருமணம் முஸ்லிம் தனியார் சட்டம் - 01

 1. 1. v¸©n® •ì¼® uÛ¯õº Œmh® & 01 v¸©n®Aèöå#U G®.H.G®. ©ßéüº (|Ϫ) B.A. (Hons) World Assembly of Muslim Youth (WAMY Sri Lanka) 1
 2. 2. Aèöå#U G®.H.G®. ©ßéüº•ì¼® uÛ¯õº Œmh® & 01v¸©n®B]›¯º: Aèöå#U G®.H.G®. ©ßéüº (|Ϫ)•uØ£v¨¦: iŒ®£º 1993Cμshõ® £v¨¦: öŒ¨h®£º 2012£UP®: 110¤μvPÒ: 1000Amøh¨£h•® uÍU@Põ»•® : Aéõº ÁëºöÁαk: World Assembly of Muslim Youth (WAMY Sri Lanka)£v¨¦›ø© © : Aèöå#U G®.H.G®. ©ßéüº 2
 3. 3. v¸©n® •uØ £v¨¤ß •ßÝøμ Sk®£® Cì»õª¯ ‰P Aø©¨¤ß Ai¨£øh.©ÛuÛß Põ© EnºøÁ ö|Ô¨£kzv BUP Uv¯õP ©õØÓCì»õ® ÁSzu ÁÈ•øÓ÷¯ v¸©n®. CÆÁõÖ E›¯•øÓ°À ö|Ô¨£kzu¨£hõu÷£õx Ax J¸ £õ›¯ AÈÄUv¯õP ©õÖ® Gߣx Áμ»õÖ öŒõÀ¾® Esø©. Cì»õ® Sk®£® GßÓ Aø©¨¤ß Ai¨£øhø¯ ¦Ûu©õÚ Aø©¨£õPU P¸v, AuøÚ JÊ[S£kzu ~qUP©õÚ£» mh[PøÍ ÁSzxÒÍx. AøÁ ÷£n¨£kÁuß AÁ]¯zøu Pkø©¯õP Á¼²ÖzvU TÔ²ÒÍx. C¢u ÁøP°ÀuõßéüÓõ "u»õUCÀ Sk®£ ÁõÌ÷Áõk ®£¢u¨£mh £»mh[PøÍ ÂÍUS® AÀSºBß; AÁØøÓ •iUS®÷£õxAøÁ «Ó¨£kÁx ‰P ÁõÌÂß AÈÂØ÷P Põμn©õPAø©²® GÚ Ga›UQÓx. ""GzuøÚ ¤μ÷u[PÒ u©x CμmPÛß mh[Pøͨ¦ÓUPozx «Ô |h¢uÚ! AÁØøÓ |õ® Pkø©¯õPÂŒõ›z÷uõ®. ªPU Pkø©¯õÚ •øÓ°À usiz÷uõ®.(éüÓõ u»õU: 08) éüÓõ ¡›À ªP ›ÁõP Põ© EnºøÁ ö|Ô¨£kzxÁuØPõÚ mhvmh[PøÍ AÀSºBß ÂÁ›UQßÓx. 33BÁxÁÚ® Áøμ°À Camh[PøÍ÷¯ ÂÍUS® AÀSºBß 3
 4. 4. Aèöå#U G®.H.G®. ©ßéüº34BÁx ÁÚzvÀ ""•ßøÚ¯ ‰P[PÎß Euõμn[PøͲ® G[PÐUS AÁß AÀSºBÛÀ ÂÁ›zxÒÍõß GÚCamh[PÒ «Ó¨£k®÷£õx Põ© EnºÄ AÈÄ Uv¯õP©õÔ, ‰P[PÎß AÈÂØ÷P Ax GÆÁõÖ Põμn©õPAø©¢ux GߣuøÚ _miU PõmkQßÓõß. ""{a¯©õP |õ® E[PÐUS ªPz öuÎÁõÚ ÁÚ[PøÍCÓUQ²Ò÷Íõ®. E[PÐUS •ß ÁõÌ¢x öŒß@Óõ›ßEuõμn[PøͲ® CÓUQ ÂÍUQ÷Úõ®. uUÁõ EÒ÷Íõ¸USE£÷u[PøͲ® CÓUQ²Ò÷Íõ®. (¡À: 34) C¢uÍÄ yμ® •UQ¯zxÁ® Áõ#¢u Camhvmh[PøÍJÆöÁõ¸ •ì¼•® AÔ¢v¸¨£x AÁÚx Phø©. B°Ý®,uªÈÀ Sk®£ ÁõÌÂØPõÚ mhvmh[PøÍ ÂÁ›US®¡ÀPÒ ªPU SøÓÁõP÷Á QøhUQßÓÚ. A¢u ÁøP°ÀAÆÂøhöÁÎø¯ {쨦® ö£¸ •¯Ø]¯õP C¢¡ÀöÁÎÁ¸QßÓx. C¢u ¡¼ß J¸ •UQ¯ ]Ó¨£®zøu C[÷P SÔzxUPõmkÁx ªP AÁ]¯® GÚU P¸xQ@Óõ®. C¢u ¡ÀSÔ¨¤mhöuõ¸ "©zí¨ Œõº¢x GÊu¨£mh ¡»ßÖ. GÛÝ®åõ¤D ©zí¤ß P¸zx JÆöÁõ¸ ¤μa]øÚ°ß ÷£õx®ÂÍUP¨£mkÒÍx. "©zí¦PÒ GߣøÁ öÁÆ÷ÁÖ ©u[PÍßÖ. AÀSºBøÚ²® éúßÚõøÁ²® Bμõ#¢x, AÁØÔ¼¸¢x mh[PøÍÁSUP Gkzu •¯Ø]°ß÷£õx ÷uõßÔ¯ {¯õ¯©õÚ P¸zx÷ÁÖ£õkP÷Í AøÁ. |ÃÚ E»QÀ ÁõÊ® ©Ûuß £» ¦v¯ ¤μa]øÚPøÍGvº÷|õUSQÓõß. A¢u¨ ¤μa]øÚPÎß÷£õx, AÁÝUSCì»õª¯z wºÄ öPõkUP¨£k®÷£õxuõß Cì»õª¯Áøμ¯øÓ°ÝÒ÷Í AÁøÚ ÁõÇ øÁUP •iQÓx. |ÃÚ E»S ÷uõØÖÂzu ¦v¯ ¤μa]øÚPÒ, £øǯ¤μa]øÚPÎß ¦v¯ ÁiÁ[PÒ, Âzv¯õ©õÚ, •ØÔ¾®©õÖ£mh ‰P `Ì{ø»PÒ & CÁØÔß÷£õx SÔ¨¤mhöuõ¸4
 5. 5. v¸©n®©zí¤ß RÌ {ßÖ Cì»õª¯ mhzøu ÂÍUSÁx Pèh©õQÓx. GÚ÷Áuõß |ÃÚ Cì»õª¯ AÔbºPÒ |õßS©zí¦PÒ ©mk©À», AÁØÔØS öÁÎ÷¯²ÒÍ ©zí¦PøͲ® PÁÚzvÀ öPõÒQÓõºPÒ. mhzvÀ •ØÔ¾® ¦v¯B#ÄPÐUS®, CävíõzPÐUS® Á¸QÓõºPÒ. CUPs÷nõmhzv÷»÷¯ C¢u ¡À ÷|õUP¨£h ÷Ásk®.©zí¨ öÁÔ öPõsk {Ø£x® Cì»õª¯U Ps÷nõmhzvÀuÁÖ&£õÁ®. ©zí¦PÒ AøÚzøu²® yUQ GÔ¢x Âmk""B쮣zv¼¸¢x öuõh[P B쮤¨£x® ]Ö¤ÒøÍzuÚ©õÚ ]¢uøÚ, A£õ¯Pμ©õÚöuõ¸ •¯Ø] Gߣx®PÁÚzvØ öPõÒͨ£h ÷Ásk®. Cx |ÃÚ E»Qß Cì»õª¯ mh AÔbºPÒ £»μx]¢uøÚPøͨ ¤ß£ØÔ GkUP¨£mhöuõ¸ •¯Ø]. CvÀB]›¯›ß öŒõ¢u B#Ä & Cävíõz GxÄ® Qøh¯õx.B]›¯º ußøÚ öŒõ¢u "Cävíõz öŒ#¯Ä® uSv £øhzuÁº GßÖ GßÖ÷© P¸v¯xªÀø». •ìu£õ ê£õD, öé#°zéõ¤U, ³éú¨ AÀ PºÍõÂ, •ìu£õ Að©z éºPõ ÷£õßÓ£À÷ÁÖ |ÃÚ Cì»õª¯ E»Qß uø»]Ó¢u Cì»õª¯mh AÔbºPÎß P¸zxUPøͨ ¤ß£ØÔ÷¯ C®•¯Ø]÷©ØöPõÒͨ£mkÒÍx. uªÌ E»QØS Cx ¦v¯x. GÛÝ®, ¤ß£ØÖ® ©Ú¨£õ[SCÀ»õÂmhõ¾®, uÚx ÷Põuμ ©zí¤À GßÚ C¸UQÓxGßÖ £õºzxz öuÎÁøh¯ÁõÁx C¢¡À EuÁmk®. •ì¼® uÛ¯õº mh®; v¸©n®, ©n•ÔÄ, Sk®£zvØPõÚ öŒ»ÄPÒ, ¤ÒøÍ Áͺ¨¦, Áõ›_›ø©, ÁU¨ ÷£õßÓ£» £SvPøÍ Cx EÒÍhUSQÓx. Cx áõªB |Ϫ#¯õÂß"Cì»õª¯ ]¢uøÚ GßÓ g]øP°À öuõhμõP öÁÎÁ¢ux.Auß J¸ £Sv ©mk® C¨÷£õx ¡¾¸ÂÀ öÁÎÁ¸QÓx.öuõhº¢x® Akzu £SvPÒ Cßåõ AÀ»õð ¡¾¸ÂÀÁμÄÒÍÚ. C¢¡¼À Hx® uÁÖPÒ ÷uõßÔ°¸¨¤ß Ax "©Ûu¨£»ÃÚzuõÀ ÷uõßÔ¯ uÁÖ GßÓ ÁøP°À AÀ»õð 5
 6. 6. Aèöå#U G®.H.G®. ©ßéüºÂhzvÀ ©ßÛ¨¦U ÷PmQ@Óß. AÔbºPÒ AzuÁÖPøÍa_miU Põmiß, v¸zvU öPõÒÍ AÁºPÒ EuÄQÓõºPÒGߣøu²® C[S SÔ¨¤kQ@Óß. CuøÚ Aa]mk AÇQ¯ ¡»õP öÁÎÁμ Eu¯ AøÚzx÷PõuμºPÐUS® AÀ»õð T¼ø¯U öPõkUPmk® GÚ¨¤μõºzvUQß@Óß. E[PÒ Cì»õª¯ ÷Põuμß G®.H.G®. ©ßéüº 99, ÁμõPìîßÚ, xÝ» @Óõm, AUSÓøn 17.05.20106
 7. 7. v¸©n® Ao¢xøμ •ì¼® uÛ¯õº mh® £ØÔ¯ C¢¡À, •ì¼®PÒJÆöÁõ¸Á¸® AÔ¢v¸UP ÷Ási¯ £ºÐ Q£õ¯õÁõÚ&]»÷ÁøÍ £ºÐ IÚõÚ AÔÂøÚ ÁÇ[SQÓx. Cì»õ® J¸ ^μõÚ •uõ¯zøu Gvº£õºUQÓx. AuØPõÚ•uõ¯ Aø©¨ö£õßøÓ E¸ÁõUQz u¢xÒÍx. AÆÁø©¨¦uÛ|£›¼¸¢x Sk®£©õPÄ®, Sk®£zv¼¸¢x •uõ¯©õPÄ® ›¢x öŒÀQÓx. A¢u ÁøP°À, uÛ|£º Sk®£{ø»ø¯ Aøh¯ £õ»©õP Aø©Áx &{Põð& v¸n©õS®. v¸©n® £ØÔ¯ ¡ÀPÒ uªÌ ö©õÈ°À {øÓ¯ GÊu¨£mk Á¸QßÓÚ. BÚõÀ, AøÁ £õ¼¯À öuõhº£õÚ ÂÍUP[PøÍ÷¯ AvP©õP¨ ÷£_QßÓÚ. ""•ì¼® uÛ¯õº mh® &1 v¸©n® GßÓ C¢¡À,A¢¡ÀPÎß SøÓ£õmøh {øÓÄöŒ#QßÓx. {Põð £ØÔ¯mhÂvPøÍ AÀSºBß, éúßÚõÂß Jΰ¾®, ©μ¦ÁȯõP¨ ¤ß£ØÓ¨£mk Á¸® •äuîzPÍõÚ C©õ® åõ¤D,C©õ® A§ íÜ£õ, C©õ® ©õ¼U, C©õ® Að©z C¨ÝíߣÀ BQ÷¯õ›ß uh¯[ Pξ® AÁºPÐUS •ßÚº÷uõßÔ¯ AÆéõD, »õî› •u¼¯ •äuîzPÎÚx®Buõμ[Pξ® Bμõ#QßÓ C¢¡À, |ÃÚ •ì¼® mh¯ÀAÔbºPÍõÚ C¨Ý øuª¯õ, C¨ÝÀ øP°®, øé#°z 7
 8. 8. Aèöå#U G®.H.G®. ©ßéüºéõ¤U, A¨xº μð©õß éõ§Û, ³éú¨ AÀ PºÍõ•u»õ÷Úõ›ß P¸zxUPøͲ® CønzxU PõmkQÓx. {Põð £ØÔ¯ Cì»õzvß P¸zxUPÒ, Ax {PÌÁuØPõÚÂv•øÓPÒ, |øh•øÓPÒ, uÁÓõÚ ÁÈ•øÓPÒ GߣڣØÔ¯ ÂÍUP[PøÍ C¢¡À u¸QßÓx. uÂμ, Cì»õª¯ |øh•øÓPÒ CßøÓ¯ E»QÀ GÆÁõÖAqP¨£h ÷Ásk® GߣuØPõÚ •ßÝuõμn©õPÄ®Aø©¢xÒÍx. C¢¡À ÁÇUPÔbºPÒ, mhzxøÓ ©õnÁºPÒ, E¯ºÁS¨¤À Cì»õzøu J¸ £õh©õP¨ £i¨£ÁºPÒ ©ØÖ® •ì¼®uÛ¯õº mhzøu AÔ¢xöPõÒÍ BÁÀ öPõs÷hõº BQ¯AøÚÁ¸US® ö£¸® £¯ÚÎUS® GߣvÀ I¯ªÀø». G®.Ga.G®. |õκ B.A. (Hon) Dip-in-Ed8
 9. 9. v¸©n® £v¨¦øμ Áõª, CøÍbºPøÍ ø©¯¨£kzv öŒ¯Ø£mkÁ¸® J¸ºÁ÷u {ÖÁÚ©õS®. C¢|õmiÀ Auß PÀ ©ØÖ®‰P|»¨£oPÒ J¸ uŒõ¨uzøuU Ph¢xÂmhÚ. ]Ó¢u AÔÄ®, |Àö»õÊUP•®, ‰P¨ £ØÖ•ÒÍCøÍbº ‰uõ¯ö©õßÔøÚ E¸ÁõUS® Áõª°ß £oPÎÀ¡ÀPøÍ GÊv²®, ö©õÈö£¯ºzx® öÁΰkÁx Kº •UQ¯A®©õS®. G¢uöÁõ¸ •ì¼® Bq®, ö£sq® u©x Sk®£ÁõÌÂÀ ~øǯ •ßÚº Sk®£ÁõÌÄ öuõhº£õÚ mhvmh[PøÍ AÔ¢x, öu›¢x øÁzv¸¨£x Pmhõ¯U Phø©¯õS®. AøÁ öuõhº£õÚ AÔÂßÔ Sk®£ÁõÌÂÀ ~øÇ¢u£»¸US Sk®£ÁõÌÄ J¸ P¨£õÚ AÝ£Á©õP ©õÔ°¸UQÓx. CuÚõÀ {®©vø¯²®, Aø©vø¯²® ÷uiz xÁ[Q¯Sk®£ÁõÌÄ ¤μa]øÚPЮ ]UPÀPЮ {øÓ¢uuõP÷ÁPõn¨£mhx. A¢uÁøP°À Eìuõz G®.H.G®. ©ßéüº AÁºPÎÚõÀGÊu¨£mh v¸©Ú® GßÓ C¢¡À G©x CÍ® uø»•øÓ°Ú¸US ]Ó¢u £¯ÚÎUS® GßÓ BÌ¢u |®¤UøPG©USsk. A¢u |®¤UøP°@»@¯ C¢¡ø» Cμshõ®£v¨£õP öÁΰh |õ® •ßÁ¢÷uõ®. 9
 10. 10. Aèöå#U G®.H.G®. ©ßéüº AuøÚ AÀSºBß, éúßÚõ {ǼÀ {ßÖ Cì»õª¯ŒmhÁÀ¾ÚºPÎß P¸zxUPÐhß AÇQ¯ ¡¾¸ÂÀ G©USÁÇ[Q¯ Eìuõz ©ßéüº AÁºPÐUS AÀ»õð A¸Ò£õ¼UP ÷Ásk®. AÁμx C®•¯Ø]ø¯ AÀ»õð A[RP›¨£õÚõP B«ß. E[PÒ ÷Põuμß P»õ{v. Ga. G®. G®. íõ›ì ¤μv¨ £o¨£õͺ WAMY - Sri Lanka10
 11. 11. v¸©n®EÒÍhUP® £UP®1. v¸©n® 112. v¸©n J¨£¢u® 283. •zB &uØPõ¼Pz v¸©n® 434. v¸©n J¨£¢uzvß {£¢uøÚPÒ 515. v¸©n® •iUP AÝ©vUP¨£hõ÷uõº 626. v¸©nzvØS¨ ö£õÖ¨£õP {ØÓÀ 837. v¸©nzvÀ Œõm]¯® 100 11
 12. 12. Aèöå#U G®.H.G®. ©ßéüº12
 13. 13. v¸©n® v¸©n® Cì»õ® ©ÛuÛß Põ© EnºøÁU PÁÚ©õP ö|Ô¨£kzvJÊ[S öŒ#QßÓx. C¢u ÁøP°À CÆÄnºøÁ BUPUv¯õP¨ £¯ß£kzxQÓx. ©ÛuøÚ AÈÄUS CmkaöŒÀ»õ©À PõUQÓx. v¸©n® GßÓ Aø©¨¤À mhÁøμ¯øÓPøÍ Cmk, CÆÄnºøÁ JÊ[S£kzxQÓx. A¢u ÁøP°À, C¢u ‰PzvØS AizuÍ©õP Aø©²®"Sk®£ Aø©¨¦, Cì»õª¯ mh vmh[PÎÀ ªP•UQ¯©õÚ Chzøu¨ ö£ÖQßÓx. GÚ÷Á, v¸©nz÷uõköuõhº¦øh¯ mh vmh[PøÍ J¸ •ì¼® AÔ¢v¸¨£xAÁß «x Phø©¯õQÓx. v¸©n® Œõº¢u mh vmh[PøÍöuõhº¢x ›ÁõP ÷|õUS÷Áõ®. Cì»õ® v¸©nzøu Á¼²ÖzxQÓx. v¸©n® öŒ#xÁõÊ©õÖ £» ÁøP°¾® ÁئÖzxQÓx. v¸©n® öŒ#xÁõÌÁx |¤©õºPÎß ÁÈ•øÓ. |¤©õºPÒ ©Ûu ‰PzvßÁÈPõmiPÒ. GÚ÷Á, AÁºPøͨ ¤ß£ØÔ ÁõÌÁx ©ÛuÛß Phø©¯õS®. ""E©US •ßÚõÀ £» yuºPøÍ {a¯©õP Aݨ¤÷Úõ®.AÁºPÐUS ©øÚ©õºPøͲ®, ¢uvPøͲ® BUQ÷Úõ®.(AÀSºBß) 13
 14. 14. Aèöå#U G®.H.G®. ©ßéüº CøÓyuº (éÀ) AÁºPÒ TÔ¯uõP, A§ A#³¨ (ÓÈ)AÔÂUQÓõº: ""|õßS Âh¯[PÒ |¤©õºPÎß ÁÈ•øÓPÍõS®. ©¸uõo ChÀ, ©n® §À, £À x»USuÀ, v¸©n®öŒ#uÀ GߣøÁ÷¯ AøÁ¯õS®. (vºªv) A¨xÀ»õð C¨Ý A®º C¨Ý Bì (ÓÈ), CøÓ yuº(éÀ) AÁºPÒ AÔÂzuuõP AÔÂUQÓõºPÒ: ""E»P® GߣxCߣ® u¸® ö£õ¸ÍõS®. Auß ªPa ]Ó¢u Cߣ® |À»ö£snõÁõÒ (•ì¼®) CøÓyuº (éÀ) AÁºPÒ TÔ¯uõP AÚì (ÓÈ)AÔÂUQÓõºPÒ: ""AÀ»õð J¸ÁÝUS |À» ©øÚÂø¯UöPõkzx ÂmhõÀ AÁÚx ©õºUP ÁõÌÂß J¸ £SvUSEuÂÂmhõß. Akzu £Svø¯¨ ö£õÖzuÁøμ°À AÀ»õðøÁ¨ £¯¢x |h¢x öPõÒÍmk®. (u£μõo, íõQ®.) CÆÁõÖ £» v¸©øÓ ÁÚ[PЮ íwìPЮ v¸©nzøu Á¼²Özv²ÒÍÚ. AuøÚ J¸ "C£õuz BP÷ÁPozxÒÍÚ. v¸©n® Áõâ£õS® ¢uº¨£® v¸©n® •i¨£uØPõÚ Uv²®, AuØPõÚ Â¸¨£•®Põn¨£mk £aŒõμzvÀ ÂÇ ÷|›k® GßÓ £¯•® Põn¨£mhõÀ, A¢u {ø»°À v¸©n® Áõâ£õQÓx. íμõª¼¸¢xJ¸Áº ußøÚU PõzxU öPõÒÁx Phø©. C[S íμõª¼¸¢x PõzxU öPõÒЮ ÁÈ v¸©n® öŒ#Á÷u. GÚ÷Áv¸©n® Phø©¯õQÓx. C©õ® Sºx¤ CuøÚU RÌÁ¸©õÖTÖQÓõºPÒ. ""v¸©n® öŒ#¯UTi¯ Uv²hÛ¸US® J¸Áº, uõßv¸©n® •iUPõv¸¨£uõÀ uß ©õºUP EnºÄ £õvUP¨£k®GÚU Põoß, AÁº v¸©n® •i¨£x Áõ⨠GߣvÀP¸zx ÷ÁÖ£õiÀø». v¸©n® •iUP BøŒ°¸¢x® ©øÚÂUSa öŒ»ÄöPõkUS® Uv CÀ»õ÷uõøμ¨ £ØÔ AÀSºBß RÌÁ¸©õÖ14
 15. 15. v¸©n®TÖQßÓx. ""v¸©nzxUPõÚ Áv°À»õ÷uõß AÀ»õð ußA¸ÍõÀ Ávø¯z u¸®Áøμ Pئ ö|Ô÷¯õk C¸UPmk®.(A¢¡º: 33) CzuøP÷¯õº AvP©õP ÷|õߦ ÷|õØÖ, u® Enºa]PøÍAhUQUöPõÒÍ ÷Ásk®. CøÓyuº (éÀ) AÁºPÒ PmhøÍ°kQÓõºPÒ. ""CøÍbºP÷Í! E[PÎÀ Áv²øh÷¯õºv¸©n® •i²[PÒ. £õºøÁø¯z uõÌzuÄ®, PØø£¨£õxPõUPÄ® Ax÷Á ]Ó¢u ÁȯõS®. Áv°À»õuÁº÷|õߦ ÷|õØPmk®. Ax AÁ¸US¨ £õxPõ¨ø£z u¸®.(¦íõ›, •ì¼®, CßÝ® £»º) v¸©n® "•ìuí¨ BS® ¢uº¨£® v¸©n® •iUP ¸¨£•® Põn¨£mk, AuØS ÁvPЮ Uv²® C¸¢x, A÷u÷ÁøÍ v¸©n® •iUPõv¸¢u÷£õx® £aŒõμzvÀ ÂÊ® {ø»°¼¸¢x £õxPõzxUöPõÒÍÄ® •i²©õ°ß v¸©n® •i¨£x "•ìuí¨BS®. C¢u {ø»°À öuõhº¢x ÁnUP ÁÈ£õkPÎÀDk£kÁøu Âh v¸©n® •i¨£÷u ]Ó¢ux. xÓÁÓzøuCì»õ® HØPÂÀø». A§ E©õ©õ (ÓÈ), CøÓyuº (éÀ) AÁºPÒ TÔ¯uõPAÔÂUQÓõºPÒ: ""v¸©n® öŒ#²[PÒ. HøÚ¯ ‰P[PøÍÂh }[PÒ AvP©õP C¸UP ÷Ásk® GÚ Â¸®¦Q@Óß.QÔìuÁºPÎß xÓÄ {ø»ø¯ }[PÒ øPUöPõÒÍ÷Áshõ®. (ø£íR) CøÓyuº (éÀ) AÁºPÒ SÔ¨¤mhuõP éLz C¨Ý A¥ÁUPõì (ÓÈ) AÔÂUQÓõºPÒ: ""AÀ»õð xÓÁÓzxUS¨£v»õP zv¯©õÚ C»S ußø© öPõsh ©õºUPzøu G©USzu¢xÒÍõß. (u£μõo) v¸©n® íμõ©õS® ¢uº¨£® C©õ® Sºx¤ RÌÁ¸©õÖ TÖQÓõºPÒ: ""J¸Áº ©øÚÂUSa öŒ#¯U Ti¯ Phø©PøÍ {øÓ÷ÁØÓa Uv²ÒÍÁμõP 15
 16. 16. Aèöå#U G®.H.G®. ©ßéüºCÀ»õÂmhõÀ v¸©nzvß •ßÚº uß {ø»ø¯ ÂÍUP÷Ásk®. AÆÁõÖ ÂÍUQU TÓõ©À v¸©n® •i¨£xíμõ©õS®. ©øÚÂUSa öŒ¾zu ÷Ási¯ Phø©PÒ Gߣx C[SAÁÐUSU öPõkUP ÷Ási¯ ©íøμ²® öŒ»øÁ²®SÔUS®. Az÷uõk Eh¾ÓÂÀ Dk£kÁuØPõÚ Uvø¯²®SÔUS®. v¸©n® ©U¹ð BS® ¢uº¨£® ö£sqUSa öŒ#¯ ÷Ási¯ Phø©PÎÀ SøÓ£õkPõn¨£mk, Ax AÁÐUSz w[PõPÄ® Aø©¯õÂmhõÀv¸©n® •i¨£x ©U¹ð BS®. v¸©n® •£õð BS® ¢uº¨£® v¸©n® Áõ⨠AÀ»x •ìuí¨ BÁuØPõÚPõμn[PÒ CÀ»õv¸¢x, íμõ® AÀ»x ©U¹ð BÁuØPõÚPõμoPЮ Põn¨£hõÂmhõÀ v¸©n® öŒ#Áx •£õðBS®. v¸©nzøu Âmk C£õuzvÀ Dk£hÀ v¸©n® •iUPõx •ØÔ¾® (C£õuz) ÁnUP ÁÈ£õkPÎÀ Dk£kÁøu Cì»õ® uøhöŒ#QÓx. éLz C¨Ý A¥ÁUPõì (ÓÈ) AÔÂUQÓõºPÒ: Eì©õß C¨Ý ©ÒFßv¸©n® öŒ#¯õx C£õuzvÀ Dk£h •øÚ¢u÷£õx AuøÚCøÓyuº (éÀ) AÁºPÒ ukzuõºPÒ. AÁ¸US AÝ©vUP¨£mi¸US©õÚõÀ |õ•® Âøu¯izx G®ªÀ ©»mkzußø©ø¯ HØ£kzvU öPõsk C£õuzvÀ ‰ÌQ°¸¨÷£õ®.(¦íõ›) v¸©n©õPõu BÚõÀ, AuߣõÀ ÷uøÁ²ÒÍ J¸ ©Ûuß«x íä Phø©¯õP C¸US® ¢uº¨£zvÀ AÁº AUPhø©ø¯ {øÓ÷ÁØÓa öŒÀ¾®÷£õx xº|hzøu°À Dk£h÷|›k® GßÓ Aa® C¸¨¤ß íä öŒ#¯õx, •u¼À AÁº16
 17. 17. v¸©n®v¸©n® •izxU öPõÒÍ ÷Ásk®. xº|hzøu°À Dk£h÷|›hõx GßÔ¸¨¤ß íä öŒ#ÁvÀ uÁÔÀø». £ºÐ Q£õ¯õÁõP Aø©²® & AÔÄ ÷uhÀ, âíõz÷£õßÓøÁ²® C¢u Ai¨£øh°÷»÷¯ öPõÒͨ£kQßÓÚ.v¸©n® •iUPõx AÁØÔÀ Dk£hÀ uÁÓõÚ ÁÈUS CmkaöŒÀ¾©õ°ß v¸©n® •i¨£x Pmhõ¯©õQÓx. PnÁß&©øÚ öu›Ä Bs&ö£s C¸Á¸US® u® ÁõÌUøPz xønø¯{ø»¯õÚ Ai¨£øhPÎß «x PÁÚ©õPz öu›Ä öŒ#²©õÖCì»õ® ÷£õvUQÓx. ©õºUP EnºÄ, |Àö»õÊUP®GߣøÁ÷¯ öu›Âß Ai¨£øh¯õP C¸UP ÷Ásk®.öŒÀÁ®, AÇS, Sk®£® Gß£Ú öu›Âß •uÀ Ai¨£øhPÍõP Aø©¯U Thõx GßQÓx Cì»õ®. C¢u ÁøP°À,CøÓyuº (éÀ) AÁºPÍx RÌÁ¸® ÁÈPõmhÀPøÍ•ßøÁUP»õ®. ""ö£s |õßS Põμn[PÐUPõP v¸©n® •iUP¨£kQÓõÒ. öŒÀÁ®, AÇS, Sk®£®, ©õºUP EnºÄ GߣøÁ÷¯AøÁ. ©õºUP EnºÄ öPõsh ö£søn÷¯ } öu›Ä öŒ#.AÆÁõÖ |h¢x öPõÒÍÂÀø»¯õ°ß EßøÚ ÁÖø©¥iUPmk®. (¦íõ›, •ì¼®) ö£sqUS›¯ PnÁøÚz ÷uk®÷£õx CuøÚUPÁÚzvÀ öPõÒÍ ÷Ásk®. Cì»õª¯ mh AÔbºPÎÀJ¸ÁμõÚ C©õ® åL¤ (Óð) RÌÁ¸©õÖ TÖQÓõºPÒ: ""ußö£søn ö£¸®£õÂUSz v¸©n® •izxU öPõk¨£Áß,AÁÍx EÓøÁz xsizx ÂkQÓõß. C¨Ý õÛÀCUP¸zx CøÓyuº (éÀ) AÁºPÒ TÔ¯uõP¨ £v¯¨£mi¸UQÓx. (C¨Ý õß CUP¸zøu CøÓyuº (éÀ)AÁºPÒ TÔ¯uõP¨ £vÄöŒ#xÒÍõº. B°Ý®, A¢uAÔ¨¦ £»ÃÚ©õÚx GÚU SÔ¨¤kQÓõº. GÛÝ®, CxC©õ® åL¤°ß P¸zx Gߣx Buõμ§ºÁ©õÚx GÚ AÁºSÔUQÓõº.) 17
 18. 18. Aèöå#U G®.H.G®. ©ßéüº C©õ® Pìéõ¼ (Óð) "Cð¯õÂÀ RÌÁ¸©õÖ SÔ¨¤kQÓõº: ""ö£soß Âh¯zvÀ ªS¢u PÁÚ® öŒ¾zu¨£h÷Ásk®. HöÚÛÀ, AÁÒ v¸©nzvß ‰»® Ti¯Pmk¨£õkPÐUS Em£mk ÂkQÓõÒ. B÷nõ G¢{ø»°¾®u»õU öŒõÀ¾® E›ø© ö£ØÖÒÍõß. GÚ@Á uß ö£sønA{¯õ¯UPõμß, ö£¸®£õÂ, ©õºUP® £ØÔ¯ ¤øǯõÚ]¢uøÚ¨ ÷£õUS öPõsh ¤zAzPõμß, SiPõμß @£õßÓÁºPÐUS ©n•izxU öPõk¨£Áß, AÁÐUS¨ ö£¸¢w[QøÇzx Âmhõß. CuÚõÀ AÁß AÀ»õðÂß÷Põ£zxUS Em£mhÁÚõQÓõß. C©õ® C¨Ý øuª¯õ (Óð) RÌÁ¸©õÖ TÖQÓõº: ""AÔ¢xöPõs÷h ö£¸® £õÁ[PÎÀ ‰ÌQ°¸¨£ÁÝUSz v¸©n®öŒ#x öPõkUPU Thõx. v¸©n® ÷£_uÀ v¸©n® öŒ#ÁuØS •ß£õP v¸©nzvØS •ßÁ¸®C¸Á¸® J¸Áøμ J¸Áº ¦›¢xöPõÒÍ ÷Ásk® GߣuØPõP, Cì»õ® "v¸©n® ÷£_uÀ (Qz£õ) Gߣøu ö|Ô¨£kzv ÂÍUQ²ÒÍx. Cu÷Úõk öuõhº¦£k® mh[PøÍC[S ÷|õUS÷Áõ®. J¸ ö£sønz v¸©n® ÷£_®÷£õx RÌÁ¸® åºzxUPÒPÁÚzvØ öPõÒͨ£h ÷Ásk®.1. A¨ö£sønz v¸©n® •i¨£uØPõÚ åŸAzvß uøhPÒ GxÄ® Põn¨£hU Thõx.2. CUSÔ¨¤mh |£¸US •ßÚº ÷ÁöÓõ¸Áº åŸAzvØS Em£mh •øÓ°À v¸©n® ÷£]°¸UPU Thõx. C¢u ÁøP°À, J¸ ö£s {μ¢uμ©õP÷Áõ, uØPõ¼P©õP÷Áõ v¸©n® •i¨£x íμõ® GÚ åŸAz TÔ°¸¨¤ß,A¨ö£sønU SÔ¨¤mh |£º v¸©n® ÷£_Áx® Thõx.{μ¢uμ©õPÄ®, uØPõ¼P©õPÄ® v¸©n® öŒ#xöPõÒͨ£hU Thõu ö£sPÒ ¯õº Gߣx ¤ßÚº ÂÍUP¨£k®. 18
 19. 19. v¸©n® "Czuõ¾ÒÍ ö£sønz v¸©n® ÷£_uÀ J¸ ö£s u»õUQß Põμn©õP÷Áõ, PnÁÛß CÓ¨¦UPõμn©õP÷Áõ Czuõ¼¸UQßÓ {ø»°À A¨ö£sønzv¸©n® ÷£_Áx íμõ©õS®. ©øÚ GßÓ £¢uzøu •ÔUPõu u»õU {ø»°¾ÒÍ J¸ö£søn CzuõÂß÷£õx v¸©n® ÷£_Áx •ØÔ¾®íμõ©õS®. AÁÒ CßÝ® ¤Óöμõ¸Á›ß ©øÚ¯õPC¸UQÓõÒ Gߣ÷u CuØPõÚ Põμn©õS®. ©øÚ GßÝ® £¢uzøu •ÔUS® u»õUQß Põμn©õP,CzuõÂÀ C¸¨¤ß öuÎÁõP, ÷|μi¯õP AÁøÍz v¸©n®÷£_Áx íμõ©õS®. ©øÓ•P©õP EnºzxÁuß ‰»®v¸©n® ÷£ •i²©õ GߣvÀ mh AÔbºPÎøh÷¯P¸zx ÷ÁÖ£õk Põn¨£mhõ¾®, ö£¸®£õ»õÚÁºPÒ C¢uÁøP°À v¸©n® ÷£»õ® GßÓ P¸zøu Bu›UQßÓÚº.PnÁÛß ©μnzuõÀ J¸ ö£søn²® ©øÓ•P©õPEnºzvz v¸©n® ÷£»õ®. PnÁß CÓ¢uø©¯õÀ J¸ö£s öPõsi¸US® PÁø», Sk®£zuõ›ß ©Ú{ø»GߣÁØøÓ AÁuõÛz÷u Cì»õ® CÆÁõÖ TÖQßÓx. PnÁß CÓ¢uø©¯õÀ Czuõ¼¸US® ö£søn©øÓ•P©õPz v¸©n® ÷£ •i²ö©ß£øuU RÌÁ¸®v¸©øÓ ÁÚ® PõmkQßÓx: ""ö£sPøÍ ©øÓ•P©õPz v¸©n® ÷£_ÁvÀ E[PÐUSU SØÓªÀø». (£PÓõ: 235) J¸Áº J¸ ö£sønz v¸©n® ÷£]°¸US®÷£õxAuØS GvμõP CßöÚõ¸Áº ÷£õ#z v¸©n® ÷£ •Ø£kÁxThõuuõS®. Cx £ØÔ |¤ (éÀ) AÁºPÒ ¤ßÁ¸©õÖTÔÚõºPÒ: ""J¸ •Lªß Akzu •LªÛß ÷PõuμÚõÁõß. AÁßuß ÷PõuμÛß Â¯õ£õμzxUöPvμõÚ •øÓ°À ¯õ£õμ|hÁiUøP°À Dk£hU Thõx. uß ÷PõuμÛß v¸©n® 19
 20. 20. Aèöå#U G®.H.G®. ©ßéüº÷£_® |hÁiUøPUS GvμõP Aø©²® ÁøP°À v¸©n®÷£U Thõx. (•ì¼®) GÚ÷Á, ÷©ØSÔ¨¤mh C¸ ÁøP åºzxPÐUS®Em£m÷h v¸©n® ÷£¨£h öÁsk®. ©n•iUP ¸®¦® ö£søn¨ £õºzuÀ J¸ •ì¼® ©n® •iUP EÖv öPõsk, SÔ¨¤mh J¸ö£søn¨ ÷£Ä® wº©õÛzuõÀ, HøÚ¯ |hÁiUøPPÎÀDk£h •ßÚº AÁøͨ £õº¨£uøÚ Cì»õ® éúßÚzuõPBUQ²ÒÍx. CuøÚ RÌÁ¸® íwìPÒ GkzxU PõmkQßÓÚ. 1. |¤ (éÀ) AÁºPÒ TÔ¯uõP áõ¤º C¨Ý A¨xÀ»õð(ÓÈ) AÔÂUQÓõºPÒ: ""E[PÎÀ ¯õμõÁx J¸ ö£sønzv¸©n® ÷£]ÚõÀ E[PøÍz v¸©n® •iUPz ysk®ÁøP°À AÁøͨ £õºUPmk®. áõ¤º (ÓÈ) TÖQßÓõºPÒ:""|õß £Þ 黩õ ¤›øÁa ÷Œº¢u J¸ ö£sønz v¸©n®÷£]°¸¢÷uß. AÁøÍ |õß JÈ¢v¸¢x £õºz÷uß. AxAÁøÍz v¸©n® •iUP GßøÚz ysi¯x. (A§uõÅz) 2. ""•Rμõ C¨Ý åL£õ (ÖÈ), J¸ ö£sønz v¸©n®÷£]°¸¢uõº. A¨÷£õx CøÓyuº (éÀ) AÁºPÒ, "}AÁøͨ £õºzuõ¯õ? GÚU @PmhõºPÒ. "CÀø» GÚ AÁºTÔÚõº. "AÁøͨ £õº. Ax E[PÒ öuõhºø£¨ £»¨£kzx® GÚ CøÓyuº (éÀ) AÁºPÒ TÔÚõºPÒ. (|éõD, C¨Ý©õáõ, vºªv) C[S |¤ (éÀ) AÁºPÒ, ö£soß G¨£Svø¯¨ £õºUP•i²® Gߣøu Á¼²ÖzvU TÓÂÀø». GÚ÷Á, Cì»õª¯mh AÔbºPÒ CvÀ P¸zx ÷ÁÖ£õk öPõskÒÍÚº. ]»º©oUPmøh²®, •Pzøu²® ©mk÷© £õºUP •i²® GßQßÓÚº. Cx÷Á ö£¸®£õ»õÚ mh AÔbºPÎß P¸zuõS®.»õî› ©zí¤ß ìuõ£Pº uõÅz, ö£soß AøÚzx¨£õP[PøͲ® £õºUP»õ® GßQÓõº. 20
 21. 21. v¸©n® Œõuõμn {ø»PÎ÷»÷¯, ©÷ÚõCaøŒ°ß Á¯¨£hõ©À,J¸ ö£soß ©oUPmøh²® •Pzøu²® ÷uøÁ°ßö£õ¸mk¨ £õºUP»õ®. C[S Âv»UPõÚ J¸ {ø»°Àö£søn¨ £õºUS©õÖ CøÓyuº (éÀ) AÁºPÒ AÝ©vUQÓõºPÒ. GÚ÷Á, AÁºPÒ ö£søn A¢u GÀø»PøÍ ÂhAvP©õP¨ £õºUP÷Á AÝ©vzv¸UP ÷Ásk®. B°Ý®,»õî› ©zí¤ß C©õ® TÔ¯x÷£õÀ wÂμ©õPa öŒÀÁx®ö£õ¸zu©õÚuÀ». |ÃÚ mh AÔbºPÎÀ J¸ÁμõÚ ³_¨ AÀ PºÍõ RÌÁ¸©õÖ CuøÚ ÂÍUSQÓõº. ""v¸©n® öŒ#¯ ¸®¦£ÁºJ¸ ö£søn Œõuõμn©õP uß u¢øu, ÷PõuμºP÷ÍõkC¸US®÷£õx GzuøP¯ Eøh°À C¸¨£õ÷Íõ, A¢u {ø»°À AÁøͨ £õºUP»õ®. Ax ©õzvμ©ßÔ, A¨ö£soßu¢øu ÷£õßÓÁºP÷Íõk AÁÒ Œõuõμn©õPa öŒÀ¾®Ch[PÐUS AÁ÷Íõk öŒßÖ AÁÍx AÔøÁ, £s£õmøhAÔ¯ •¯ÀÁx® uÁÓõÚx AÀ». AÁøÍz v¸©n® öŒ#¯zyskÁuõP Aø©²® ÁøP°À £õºUPmk® GßÓ íwøé~qUP©õP¨ £õºUS®÷£õx CUP¸zøu²® ö£õv¢v¸UQßÓx. v¸©n® •iUP C¸¨£Á¸US¨ ö£søn¨ £õºUPAÝ©vUPõ©À ÂkÁx®, ö£s £õºzuÀ, ö£søn |ßSÂÍ[QU öPõÒÍÀ GßÓ ÁøP°À AÍÄUS ªg]¯ _u¢vμ®öPõkzx, C¸Áøμ²® uÛ¯õPa ¢vzx öPõÒÍ, ÷£AÝ©v¨£x® Cì»õ® BS©õUPõu C¸ wÂμ {ø»PÍõS®.AÍÄUS «Ô¯ _u¢vμ® öPõkzx C¸Áøμ²® uÛ÷¯ ÂhÀíμõ©õS®. G¢u ÁøP°¾® ö£søn¨ £õºUP Âhõv¸¨£xCì»õzvØS •μnõÚ £õ쮣›¯©õS®. Bs ö£søn¨£õºUP AÝ©vUP¨£kÁx ÷£õß@Ó ö£sq® Bøn¨£õºUP AÝ©vUP¨£h ÷Ásk® GÚ Cì»õª¯ mh AÔbºPÒ P¸xQßÓÚº. åõ¤D ©zí¤ß ¡»õÚ, AÀ •ízu¨ Cx £ØÔURÌÁ¸©õÖ TÖQßÓx: ""J¸ ö£s ©n•iUP ¸®¤ßAÁøͨ £õº¨£x AÝ©vUP¨£kQÓx. HöÚÛÀ, GÆÁõÖ 21
 22. 22. Aèöå#U G®.H.G®. ©ßéüºJ¸Áß ö£søn¨ £õºzx v¸¨v²ÖQÓõ÷Úõ, AÆÁõÖö£sq® Bøn¨ £õºzxÂmkz v¸©n® •i¨£vÀv¸¨v²ÖQÓõÒ. PßÛ¨ ö£soh® AÝ©v ö£ÓÀ PßÛ¨ ö£soß u¢øu÷¯õ, AÁÍx £õxPõÁ»÷μõAÁÍx ¸¨£zvØS ©õÓõP AÁÐUSz v¸©n® öŒ#xøÁ¨£x uÁÓõÚuõS®. PßÛ¨ ö£soß AÝ©v ö£ØÖ,AÁÍx v¸¨vø¯U PÁÚzvØ öPõs÷h v¸©n® |øhö£Ó÷Áskö©Ú CøÓyuº (éÀ) AÁºPÒ TÔÚõºPÒ. 1. PßÛ¨ ö£soh® AÝ©v ö£Óõ©À v¸©n® •izxUöPõkUPU Thõx. |¤¯ÁºPÎh®; AÁÍx AÝ©v GÆÁõÖAø©²® GÚU ÷PmP¨£mh÷£õx, AÁÒ ö©ÍÚ©õP ¸¨£xAÁÍx AÝ©vø¯U Põmk® GÚ¨ £v»ÎzuõºPÒ. (¦íõ›) 2. PßÛ¨ ö£soh® AÝ©v ÷Põ쨣h ÷Ásk®. AÁÒö©ÍÚ©õP C¸¨£÷u AÁÍx AÝ©v¯õS®. (•ì¼®) 3. J¸ PßÛ¨ ö£s |¤¯ÁºPÎh® Á¢x; uÚx u¢øu,AÁμx ÷PõuμÛß ©PÝUS uõß Â¸¨£ªÀ»õu÷£õxußøÚz v¸©n® •izxU öPõkzuuõP •øÓ°mhõÒ.CøÓyuº (éÀ) AÁºPÒ A¨ö£søn AÁÒ Â¸®¤¯•iÄUS Á¸®£i Âmk ÂmhõºPÒ. A¨÷£õx A¨ö£s Gßu¢øu öŒ#uøu |õß HØÖU öPõÒQ@Óß. B°Ý®, u¢øu¯ºPÐUS CÆÂh¯zvÀ GzuøP¯ AvPõμ•® Qøh¯õxGÚ¨ ö£sPÐUS Enºzu÷Á |õß Â¸®¤÷Úß GßÓõÒ.(C¨Ý ©õáõ) íÚ¤ ©zí¦® CUP¸zøu÷¯ öPõskÒÍx. C©õ®Að©z C¨Ý íߣ¼hª¸¢x QøhUS® J¸ AÔ¨¦®CUP¸zøu@¯ ¤μv£¼UQßÓx. C©õ® C¨ÝÀ øP³•® CUP¸zøu÷¯ Bu›UQÓõº.CuØPõÚ £» Buõμ[PøÍz u©x "áõxÀ ©Bz 4BÁx£õPzvß •uÀ Azv¯õ¯zvÀ ›ÁõP ÂÍUSQßÓõº. AÁº22
 23. 23. v¸©n®•UQ¯©õP •ßøÁUS® Buõμ[PøÍ _¸UP©õPU R÷Çu¸Qß@Óõ®. 1. ÷©ØSÔ¨¤mh íwìPøÍ GkzxU Põmi CøÁ•ßøÁUS® P¸zx ªPÄ® öuÎÁõÚx. |¤¯ÁºPÒ CuøÚÁئÖzv, PmhøͯõP÷Á TÔ²ÒÍõºPÒ Gߣx íwìPøÍÁõ]US®÷£õx öuÎÁõQßÓx. 2. åŸAzvß ö£õxÁõÚ ÂvPÐUS® CUP¸z÷uö£õ¸zu©õPÄ® Aø©QßÓx. Á¯x Á¢u, ¦zv_ÁõwÚ•ÒÍJ¸ PßÛ¨ ö£soß öŒõzvÀ AÁÒ AÝ©v°ßÔ u¢øuøPøÁUP •i¯õx. AÁÍx v¸¨v°ßÔ AÁÍx öŒõzvÀGuøÚ²® ö£Ó AÁ¸US AÝ©v Qøh¯õx. Cx ö£õxÁõPHØÖUöPõÒͨ£mh mh©õS®. AÆÁõÓõ°ß AÁÍx v¸¨v÷¯õ, AÝ©v÷¯õ CßÔ J¸Á¸US AÁøÍz v¸©n®•izxU öPõk¨£øu GÆÁõÖ åŸAz AÝ©vUP •i²®?Cx AÁÍx öŒõ¢u ÁõÌUøP÷¯õk öuõhº¦£mh Âh¯®BS®. AÁÍx öŒõzøu AÁÒ v¸¨v°ßÔ¨ ö£Ó •i¯õÂmhõÀ, AÁÍx öŒõ¢u ÁõÌøÁ AÁÍx v¸¨v°ßÔ G¨£i{ºn°UP •i²®? ©õºUP¨ £ØÖ® £s¦•ÒÍ uß ©PÐUS ö£õ¸zu©õÚJ¸Áøμz v¸©n® ÷£] Á¢uõÀ, u¢øu AuøÚ¨ ¤Ø÷£õhUThõx GÚ CøÓyuº (éÀ) AÁºPÒ TÔ²ÒÍõºPÒ. ""©õºUP¨£ØÖ, £s£õk CÁØÔÀ }[PÒ v¸¨v¨£hU Ti¯ J¸ÁºE[PÎh® Á¢uõÀ, AÁ¸USU PÀ¯õn® •izxU öPõk[PÒ.CÀ»õÂmhõÀ §ª°À ö£¸® ^º÷PkP÷Í ÂøͲ®.(vºªv) v¸©n¨ ÷£a_ •Ôu¾®, Auß ÂøÍÄPЮ v¸©n¨ ÷£a_ Gߣx •ÔUPU Thõu, Pmhõ¯® {øÓ÷ÁØÓ¨£h ÷Ási¯ J¸ J¨£¢u©õS®. v¸©n¨ ÷£aøŒCøh°À •Ô¨£uØPõÚ E›ø© C¸ ¤›ÂÚ¸US® Esk.GÛÝ®, ©n•i¨£uõP ÁõUSÖv AÎzx, ¤ßÚº AuøÚ{¯õ¯©õÚ Põμn[PÎßÔ •Ô¨£x Cì»õ® J¨¦U öPõÒ 23
 24. 24. Aèöå#U G®.H.G®. ©ßéüºÍõu ÷©õ©õÚ J¸ £s£õS®. ÁõUSÖvø¯ «ÖÁøu|¯ÁgP¨ £s¦PÎß JßÓõP CøÓyuº (éÀ) AÁºPÒSÔ¨¤mkÒÍõºPÒ. ""|¯ÁgPÛß Aøh¯õÍ[PÒ ‰ßÖ: ÷£]ÚõÀ ö£õ#öŒõÀÁõß, ÁõUSÖv AÎzuõÀ ©õÖöŒ#Áõß, |®¤UøPøÁzuõÀ ÷©õi öŒ#Áõß. (¦íõ›) CUP¸zvß Ai¨£øh°÷»÷¯ A¨xÀ»õð C¨Ý E©º(ÓÈ) uÚx ©μnz uÖÁõ°À C¨£iU TÔÚõºPÒ: SøÓæPøÍa ÷Œº¢u CÁøμ¨ £õ¸[PÒ. GÚx ©PÒ Âh¯zvÀ |õßAÁ›h® Qmhzumh ÁõUSÖv AÎzxÒ÷Íß. ‰ßÔö»õ¸|¯ÁgP¨ £s¦hß AÀ»õðøÁa ¢vUP |õß Â¸®£ÂÀø». |õß AÁ¸US Gß ö£sønz v¸©n® •izxøÁUQ@Óß. E[PøÍ |õß AuØS Œõm]¯õPU öPõÒQ@Óß.(uìQμxÀ íú¨£õì & C©õ® uí¥) {¯õ¯©ØÓ Põμn[PÐUPõP &E»P ÷|õUP[PÐUPõP& J¸v¸©n ÁõUSÖv •ÔUP¨£k®÷£õx Ax AÀ»õðÂhzvÀJ¸ SØÓa öŒ¯»õPU PoUP¨£kQßÓx. A÷u÷ÁøÍv¸©n¨ ÷£a_ GUPõμnzuõÀ •Ô¢uõ¾®, AuÚõÀ ]»ÂøÍÄPÒ ÷uõßÓ •i²®. A¢u ÂøÍÄPøͨ £ØÔ¯ mhvmh[PøÍ÷¯ C[S ÷|õUSQ@Óõ®. v¸©n¨ ÷£a_ •iÄØÓ ¤ßÚº v¸©n J¨£¢u® {øÓ÷ÁØÓ¨£h •ßÚ÷μ ©íº öPõkUP¨£h»õ®. £» £›_¨ö£õ¸mPЮ öPõkUP¨£h Ch•sk. v¸©n¨ ÷£a_ Cøh°À •Ô¢uõÀ CÁØÔß {ø» GßÚ? ©í›ß J¸ £Sv@¯õAÀ»x •ÊÁx÷©õ öPõkUP¨£mi¸¢uõÀ, v¸©n®{øÓ÷ÁÓõu {ø»°À Ax «sk® §μn©õPz v¸¨¤UöPõkUP¨£h ÷Ásk®. öPõkzu ©íº A¨£i÷¯ C¸¨¤Ý®AuøÚ A¨£i÷¯ v¸¨¤U öPõkUP ÷Ásk®. Ax öŒ»Âh¨£mi¸¨¤ß AÀ»x ÷ÁÖ ÁøP°À CÀ»õ©»õQ°¸¨¤ß,A¨ö£Ö©õÚ® v¸¨¤a öŒ¾zu¨£h ÷Ásk®. v¸©n®•iUS® ÷|õUPzxUPõP ©mk÷© ©íº öPõkUP¨£kQßÓx.©íº Gߣx v¸©nzvß J¸ ÂøÍ÷Á¯ßÔ ÷ÁÓßÖ.24
 25. 25. v¸©n®C[S v¸©n® {øÓ÷ÁÓÂÀø». Bu»õÀ, v¸¨¤U öPõkUP¨£h öÁsk® Gߣx {¯õ¯©õÚ÷u. Cx mh AÔbºPÎßH÷Põ¤zu •iÁõS®. GÛÝ®, uØPõ»zvÀ J¸ |øh•øÓa ]UPÀ ÷uõßÖQÓx.]»÷£õx ©íøμ¨ ö£ØÓ ö£s Ãmhõº, A®©íº £nzuõÀ£À÷ÁÖ HØ£õkPøÍa öŒ#v¸¨£º. Cøh°À v¸©n¨÷£a_Áõºzøu •ÔÁøh¢x, ©íøμ¨ §μn©õPz v¸¨¤UöPõk¨£uØPõP, Áõ[Q¯ ö£õ¸mPøÍ ÂØÖ¨ ö£Ó •¯¾®ö£õÊx Áõ[Q¯ Âø»U÷P ÂØP •i¯õuuõÀ ö£s ÃmhõºSÔ¨¤hzuUPÍÄ |èh©øhQßÓÚº. C¢u |èhzøu¨ ö£sÃmhõº _©¨£x {¯õ¯©õPz ÷uõßÓÂÀø». ]›¯õÂß •ì¼® uÛ¯õº mh® CuØS J¸ £›PõμzøuaöŒõÀQÓx. Ax £øǯ Cì»õª¯ mh AÔbºPÒ HØPÚ÷ÁÂÍUQ¯ P¸zvØS •μnõP Aø©¢uõ¾®, w[SUS¨ £›Põμ®Põq®÷£õx ""w[QøÇUPÄ® Thõx. ¤Ó¸USz w[SÂøÍÂzx ÂhÄ® Thõx Gߣx ÷£õßÓ Cì»õª¯ mhÂvPÐUS Cø¯¢uuõP÷Á C¸UQßÓx. ]›¯õÂß mh®RÌÁ¸©õÖ TÖQßÓx. 1. v¸©n® ÷£]¯ Bs, £n©õP ©íøμU öPõkUQÓõß.ö£s AuÚõÀ, uÚUPõÚ ö£õ¸mPøÍ Áõ[SQÓõÒ. Bsv¸©n¨ ÷£aøŒ •ÔUQÓõß GÛß, ö£s A¨£nzøuzv¸¨¤U öPõkUP»õ®. Áõ[Q¯ ö£õ¸mPøͲ® öPõkUP»õ®. 2. ö£s v¸©n¨ ÷£aøŒ •ÔzuõÀ ©í›ß ö£Ö©õÚzøu•Êø©¯õPz v¸¨¤U öPõkUP ÷Ásk®. v¸©n¨ ÷£a_Áõºzøu •ÔÂß÷£õx HØ£k® ©íº®£¢u¨£mh ¤μa]øÚUS Cì»õª¯ mh® ÷©ØSÔ¨¤mhwºøÁ •ßøÁUQÓx. v¸©n¨ ÷£a_Áõºzøu •iÄØÖ, v¸©n J¨£¢u®{øÓ÷ÁÖ•ßÚº £›_¨ ö£õ¸mPÒ öPõkUP¨£mi¸UP•i²®. ÷£a_Áõºzøu Cøh°À •iÄØÓõÀ C¨£›_¨ 25
 26. 26. Aèöå#U G®.H.G®. ©ßéüºö£õ¸mPÎß {ø» GßÚ Gߣx £ØÔ¯ Cì»õª¯ mhzwº¨¦ ÷|õUPzuUPx. £›_¨ ö£õ¸mPÒ £ØÔU RÌÁ¸®íwìPøÍ AÁuõÛUP •iQÓx.A) C¨Ý A¨£õì (ÓÈ) AÔÂUQÓõºPÒ: CøÓyuº (éÀ) AÁºPÒ TÔÚõºPÒ: ""J¸ ©Ûuß J¸ ö£õ¸øÍU öPõkzx Âmk AÀ»x £›ŒõPU öPõkzx Âmk, AuøÚz v¸¨¤¨ ö£ÓÀ Thõx. GÛÝ®, ö£Ø@Óõº u® ©PÝUSU öPõkzux Âv»UPõQÓx.B) C¨Ý A¨£õì (ÓÈ) AÔÂUQÓõºPÒ: ""uõß öPõkzu £›_¨ ö£õ¸øÍz v¸¨¤¨ ö£Ö£Áß, uõß Gkzu Áõ¢vø¯ v¸¨¤a Œõ¨¤mhÁß ÷£õ»õQßÓõß.C) |¤ (éÀ) AÁºPÒ TÔÚõºPÒ: ""£›_ öPõkzuÁß AuØ S¨ £Pμ©õP¨ ö£ÓõuÁøμ uõß öPõkzu £›_¨ ö£õ¸Ò «x E›ø© Eøh¯ÁÚõQÓõß. C[S Á¢xÒÍ íwìPÎÀ ‰ßÓõÁx íwì HøÚ¯íwìP÷Íõk •μs£kÁx ÷£õÀ ÷uõßÖQÓx. £›_ öPõkzuõÀ v¸¨¤¨ ö£Ó •i¯õöuÚ ÂÍUS® •uÀ CμskíwìPÐUS® ©õØÓ©õP ‰ßÓõÁx íwì, £›_ öPõkzuö£õ¸Ò «x AuØS¨ £Pμ©õP¨ £›öŒõßøÓ¨ ö£Ö®ÁøμE›ø©°¸¨£uõPU SÔ¨¤kQÓx. C®‰ßÖ íwìPøͲ® SÔzxU Põmk® C©õ® C¨ÝÀøP°®, C[S Põq® •μs£õmøhz uÚx, "AL»õ•À•ÁUP±ß GßÓ ¡¼À RÌÁ¸©õÖ wºzx øÁUQÓõº.""£Pμ©õP¨ ö£Ö® ÷|õUP® GxĪßÔ, £›ŒõP ©õzvμ®öPõk¨£Áß, uõß öPõkzu £›_¨ ö£õ¸øÍz v¸¨¤¨ ö£ÓUThõx. BÚõÀ, ¤μv±hõP GuøÚ²® Gvº£õºzx¨ £›_öPõkzu J¸Áß, uõß öPõkzux ¤μv±hõPU QøhUPõu÷£õx £›øŒz v¸¨¤¨ ö£Ó E›ø© Eøh¯ÁÚõQÓõß.CƸ P¸zxUPøͲ® ÂÍUSÁ÷u ÷©ØSÔ¨¤mh íwìPÎß ÷|õUP®. GÚ÷Á A¢u íwìPøÍ •μs£mh P¸zxUöPõshøÁPÍõP ÷|õUP ÷Ási¯vÀø».26
 27. 27. v¸©n® Cì»õª¯ mh AÔbºPÎß P¸zx RÌÁ¸©õÖ Aø©¢xÒÍx: v¸©n J¨£¢u® |hUP •ßÚõÀ v¸©n® {øÓ÷ÁÓõx•Ô¢xÂiß, öPõkUP¨£mh £›_PÒ, Aȯõ©À A¨£i÷¯C¸¢uõÀ AÁØøÓz v¸¨¤¨ ö£Ó•i²®. AÈ¢xÂißAÀ»x öPõkUP¨£mh A÷u {ø»°À CÀ»õx ÷£õÚõÀv¸¨¤¨ ö£Ó¨£hÀ Thõx. C¢u ÁøP°À ÁøͯÀPÒ, ÷©õvμ®, PiPõμ® ÷£õßÓÚAÆÁõÔ¸¢uõÀ v¸¨¤¨ ö£Ó¨£h •i²®. AøÁ ÂØP¨£mi¸¨¤ß AÀ»x Põnõ©À ÷£õ°¸¨¤ß AÀ»x EnĨö£õ¸ÍõP¸¢x Œõ¨¤h¨£mi¸¨¤ß, xo¯õP¸¢xøuUP¨£mi¸¨¤ß AÁØøÓz v¸¨¤¨ ö£ÓU Thõx. CxíÚ¤ ©zí¤ß P¸zuõS®. `hõß, ]›¯õ, GQ¨x BQ¯|õkPÎß uÛ¯õº mh® CUP¸zøu÷¯ HØÖÒÍx. ©õ¼U ©zí¨ RÌÁ¸©õÖ TÖQßÓx: v¸©n® {øÓ÷ÁÓõx •Ô¢uø©, Boß ¦ÓzuõÀ{PÌ¢v¸¨¤ß AÁß £›_¨ ö£õ¸mPøÍz v¸¨¤¨ ö£Ö®E›ø©ø¯ CÇUQÓõß. £›ŒõPU öPõkUP¨£mh ö£õ¸mPÒöPõkUP¨£mh A÷u {ø»°À C¸¨¤Ý® ›, CÀ»õÂiÝ®› C¢u mh÷© ¤ß£ØÓ¨£k®. v¸©n¨ ÷£a_Áõºzøuø¯ ö£s £Sv°Úº •Ôzv¸¨¤ß C¨÷£õx Bs, uõß öPõkzu £›_¨ ö£õ¸mPøÍzv¸¨¤¨ ö£Ö® E›ø©ø¯¨ ö£ÖQÓõß. ö£õ¸mPÒöPõkUP¨£mh A÷u {ø»°À C¸¨¤ß AuøÚ÷¯ v¸¨¤¨ö£ÖÁõß. AÆÁõÖ CÀ»õÂiÀ Auß ö£Ö©õÚzøuzv¸¨¤¨ ö£ÖÁõß. ö©õ÷μõU÷PõÂß uÛ¯õº mh®CUP¸zøu¨ ¤ß£ØÖQÓx. åõ¤D ©zí¤ß P¸zuõÁx: öPõkUP¨£mh £›_¨ ö£õ¸mPÒ G¢{ø»°¾® v¸¨¤¨ö£Ó¨£hÀ ÷Ásk®. £›_¨ ö£õ¸mPÒ A÷u {ø»°ÀPõn¨£iß A¨ö£õ¸mPøͲ®, AÆÁõÔÀ»õÂißAÁØÔß ö£Ö©õÚzøu²® ö£ÓÀ @Ásk®. 27
 28. 28. Aèöå#U G®.H.G®. ©ßéüº |èhDk ö£Ó¨£h ÷Ásk©õ? v¸©n® {øÓ÷ÁÓõx Cøh°À •ÔÁøh¢x ÂmhõÀAuØPõÚ |èhDk ö£Ó¨£h ÷Ásk©õ GßÓ ÂÚõ GÊÁx®{¯õ¯©õÚ÷u. v¸©n¨ ÷£a_Áõºzøu •iÄ Gߣx J¸ÁõUSÖv÷¯ uÂμ J¨£¢u® AÀ» GÚ HØPÚ÷Á ÂÍUP¨£mhx. C®•iøÁ ©õØÔ, •ÔzxU öPõÒЮ E›ø© C¸Œõμõ¸US® Esk. öPõkzu ÁõUSÖvø¯ AÝ›zx Psi¨£õP v¸©nzøu {øÓ÷ÁØÓ ÷Áskö©Ú C¸ Œõμõ›ÀGÁøμ²® {º¨£¢vUS® E›ø© ¯õ¸US® Qøh¯õx. GÛÝ®, |ÃÚ ‰P Aø©¨¤À v¸©n¨ ÷£a_Áõºzøu°ß •ÔÄ C¸ ¤›ÂÚ¸US® £õv¨ø£ HØ£kzv ÂkÁxsk. ]»÷ÁøÍPÎÀ, v¸©n¨ ÷£a_Áõºzøu •iÄØÖ,v¸©n® •i¨£uõP ÁõUSÖv¯ÎUP¨£mi¸¢x, £» Á¸h[PÒ Ax }izx, vjöμßÖ AuøÚ Bs •ÔzxÂkÁx•sk. CuÚõÀ ö£s Á¯x ÷£õÚuõÀ £õv¨¦USÒÍõQÓõÒ.Bs ©n•i¨£uõP ÁõUSÖv¯Îzx, ö£soh® AÁÍxPÀÂø¯ {Özx©õÖ AÀ»x öuõÈø» Âmk Âk©õÖ÷PmQÓõß. AÁЮ Âmk ÂkQÓõÒ. ¤ßÚº Bs uÚxÁõUSÖvø¯ •Ôzx ÂkQÓõß. ]»÷ÁøÍ ö£s Ãmhõº Boh® SÔ¨¤mh J¸ öuõÈø»Âmk Âk©õÖ ÷Põ› AÁß AuøÚ Âmh ¤ßÚº v¸©nÁõUSÖvø¯ •Ô¨£x•sk. CzuøP¯ ¢uº¨£[PÎÀ C¸Œõμõ›À J¸ ¤›ÂÚº £õv¨¦USÒÍõQßÓÚº. CuØS |èhDkö£Ó¨£kÁøu¨ £ØÔ¯ ]¢uøÚ ÷uõßÓ •i¯õuõ? Cì»õª¯ mh® J¸ öŒ¯ø» AÝ©vUS®÷£õx •i²©õÚÁøμG¨¤›ÂÚ¸US® GzuøP¯ w[S® HØ£hõuÁõÖ PÁÛzxUöPõÒQÓx. AÆÁõÖ w[S {PÊ®÷£õx AuØPõÚ |èhDmøhÁ¼²ÖzxQÓx Gߣx Cì»õª¯ mhÂvPøÍ AÁuõÛUS®÷£õx öuÎÁõQßÓx. GÚ÷Á, C[S {PÊ® öŒ¯ÀAÝ©vUP¨£mhuõ°Ý®, CuÚõÀ Á¸® w[QØS |èhDkÁÇ[P¨£kÁx AÁ]¯©õQÓx GÚU öPõÒÍ •i²©õ? Cx £ØÔ ]›¯õÂß mh AÔbºPÎÀ J¸ÁμõÚ P»õ{vA¨xº μð©õß Œõ§Û SÔ¨¤k®÷£õx ""v¸©n ÁõUSÖv28
 29. 29. v¸©n®•Ô²®÷£õx AuØPõÚ |èhDk ÁÇ[P¨£h ÷Ásk©õGߣx SÔzx |ÃÚ Cì»õª¯ mh AÔbºPÎøh÷¯P¸zx ÷ÁÖ£õk {»ÄQÓx. v¸©n ÁõUSÖvø¯ •ÔUS®E›ø© C¸ uμ¨¤Ú¸US® C¸¨¤Ý®, AuÚõÀ HuõÁx J¸¤›ÂÚº SÔ¨¤hzuUPÍÄ £õv¨¦USm£iß AuØPõÚ|èhDmøhU ÷Põ¸® E›ø©ø¯ AÁºPÒ ö£ÖQÓõºPÒ GßÓP¸zøu÷¯ |õ® öu›Ä öŒ#Q@Óõ®. C¢u |èhDk }v£v°ß Po¨¥miØS Âh¨£hõ©ÀÁøμ¯ÖzxU PoUP¨£h ÷Ásk®. AÆÁõÔÀ»õu÷£õxö£s÷nõ B÷nõ {º¨£¢u©õP v¸©nzøu {øÓ÷ÁØÓ÷Ási¯ {ø»US EÒÍõQßÓÚº. ©Úz v¸¨v÷¯õk|øhö£Ó ÷Ási¯ CÆöÁõ¨£¢uzvß C¯À¦US Ax©õØÓ©õQÓx. GÚ÷Á, C¢u |èhDk ©í›ß AøμÁõ]¨ ö£Ö©õÚzøuÂh AvP©õP C¸UPU Thõx GÚU P¸xQ@Óß. HöÚÛÀ,|èhDk CuøÚÂh AvP©õPU ÷Põ쨣k®÷£õx, v¸©n®•izx Âmk¨ ¤ßÚº "u»õU öŒõÀ¼ mhzv¼¸¢x u¨¤aöŒÀ¾® {ø» E¸ÁõP •i²®. C¢{ø»°À J¸ ö£sö£¸® £õv¨¦USÒÍõÁõÒ GߣvÀ ¢÷uPªÀø». 29
 30. 30. Aèöå#U G®.H.G®. ©ßéüº v¸©n J¨£¢u® v¸©n® Kº BqUS®, AÁÝUS v¸©n® •iUPAÝ©vUP¨£mh ö£sqUSªøh°»õÚ J¨£¢u©õS®.©Ûu ¢uvø¯¨ ö£¸USÁuØPõP, BqUS® ö£sqUSªøh°»õÚ TmkÓÄ ÁõÌÄ •øÓø¯ JÊ[S£kzxÁ÷uCuß ÷|õUP©õS®. CÆöÁõ¨£¢u® Bs ö£s C¸Œõμõ¸US® E›ø©PøͲ® Phø©PøͲ® Áøμ¯ÖUS®. Cì»õª¯ mhU Ps÷nõmhzvÀ v¸©n® Gߣx{º¨£¢uzxUS Em£hõu £μì£μ v¸¨v°À E¸ÁõS®J¨£¢u©õS®. "©uS¸UPÒ GßÓøÇUP¨£k® ¤›ÂÚº |hzu÷Ási¯ "©ua h[SPÒ öPõsh J¨£¢u©õP Cì»õ®CuøÚU P¸uÂÀø». CÆöÁõ¨£¢uzvß åºzxUPøͨ÷£o, GÆÂhzv¾® ¯õº •ßÛø»°¾® {øÓ÷ÁØÓ¨£hUTi¯ ]ÂÀ J¨£¢u©õP÷Á CuøÚ Cì»õ® P¸xQÓx. v¸©n J¨£¢uzvß Ai¨£øh¨ £Sv Bs, ö£s C¸Œõμõμx® £μì£μ v¸¨v¯õS®. v¸¨v, EÒÍz÷uõk Œõº¢uöŒ¯»õS®. EÒÍzvß {ø»ø¯ AÀ»õðøÁz uÂμ ÷ÁÖ¯õ¸® AÔ¯õº. GÚ÷Á EÍz v¸¨vø¯U Põmh Áõ#ö©õÈ÷¯ŒõuÚ©õS®. C¢u ÁøP°À Cì»õ® EÍ {ø» £ØÔ Tku»õÚ PÁÚ® öŒ¾zx®. A÷u÷ÁøÍ, öÁβ»øP G¢uÂu©õÚ JÊ[S©ØÓ •øÓ°À ÂmkÂhÂÀø». v¸©nJ¨£¢uzxUS® Cuß Ai¨£øh°À £» mh ÂvPøÍÁSzxz u¢xÒÍx.30
 31. 31. v¸©n® v¸©n J¨£¢uzvÀ Dk£k® C¸ ¤›ÂÚ¸® u[PÒv¸¨vø¯a öŒõØPÎß ‰»® öÁΰkÁº. J¨£¢uzvÀ C¸Œõμõ›¾® •u¼À ÷£_£Á›ß Áõ#‰» öÁαk "v¸¨vø¯EÖv¨£kzuÀ (Dáõ¨) GÚÄ® CμshõÁx ¤›ÂÚ›ßÁõ#‰» öÁαk "v¸¨v²hß HØÓÀ (P§À) GÚÄ®ÁÇ[P¨£kQÓx. åºzxPÒ "Dáõ¨, P§¾USU RÌÁ¸® åºzxPÒ AÁ]¯©õQßÓÚ. 1. J¨£¢uzvÀ Dk£k£Áº J¨£¢uzøu {PÌzxÁuØPõÚ§μn uSv öPõshÁμõP C¸UP ÷Ásk®. uSv¯ØÓÁμõPUPõn¨£iß J¨£¢u® öŒÀ¾£i¯õPõx. CuØS Euõμn©õP,J¨£¢uzvÀ Dk£k£Áº ø£zv¯UPõμÚõP C¸zuÀ AÀ»x|ßø© wø©ø¯¨ ¤›zuÔ²® Á¯øu Aøh¯õv¸zuÀ÷£õßÓÁØøÓU TÓ»õ®. J¨£¢uzøu {PÌzxÁuØPõÚ uSvPÎÀ SøÓ£õkPÒPõn¨£iß, Euõμn©õP |»ß, w[S CÁØøÓ KμÍĤ›zuÔ²® Œõuõμn Á¯uõQ¯ HÊ Á¯øu Aøh¢v¸¢x,£¸Á Á¯øu Aøh¢v¸UPÂÀø»¯õ°ß, AÁμx J¨£¢u®öŒÀ¾£i¯õÁx; AÁμx ö£õÖ¨¦uõμ›ß AÝ©v°Àu[Q°¸US®. 2. Dáõ¨, P§À J÷μ A©ºÂÀ |øhö£ÓÀ ÷Ásk®. J÷μA©ºÄ Gߣuß ö£õ¸Ò, AøÁ Cμsi¾® ÷ÁÖ ÁõºzøuPÒ¤›Ä HØ£kzuU Thõx. AÀ»x CÆöÁõ¨£¢u {PÌÂßCøh÷¯ Ax ¦ÓUPoUP¨£kQÓx GÚ ÁÇUQÀ P¸u¨£hzuUP J¸ {PÌÄ {PÇUThõx. íߣ¼, íÚ¤ ©zí¦PÒ Dáõ¤ß ¤ßÚº Eh÷Ú÷¯P§¾® {PÇ ÷Ásk® GßÖ {£¢uøÚ ÂvUPÂÀø». Dáõ¨{PÌ¢x P§À AuØS ]Ôx ÷|μzvß ¤ßÚº P§À {PÌQÓx."¦ÓUPo¨¦ GÚU P¸x® J¸ {PÌÄ A[S {PÇÂÀø»GßÔ¸¨¤ß CuøÚ J÷μ A©ºÄ GÚU P¸v Dáõ¨, P§ø»CƸ ©zí¦PЮ HØQßÓÚ. 31
 32. 32. Aèöå#U G®.H.G®. ©ßéüº åõ¤D ©zí¤Úº Dáõ¨ |h¢x •i¢u Eh÷Ú÷¯ P§¾®{PÇ ÷Ásk® GÚU TÖQßÓÚº. Dáõ¨ P§¼ß Cøh@¯"v¸©n Sz£õ {PÌzu •i²©õ GߣvÀ åõ¤D ©zí¤ÀP¸zx ÷ÁÖ£õk C¸UQßÓx.1. Dáõ¨, P§À CμskUSªøh@¯ Sz£õ {PÇ •i²®. HöÚÛÀ, Sz£õ v¸©nzvØS A¨£õØ£mhußÖ. Ax J¸ éúßÚzuõÚ öŒ¯»õS®.2. Dáõ¨, P§À GߣÁØÔØQøh@¯ GzuøP¯ ¤›Ä HØ£kzu¾® Thõx. Dáõ¨, P§À Cøh÷¯ ]Ô¯ Põ» CøhöÁÎ Põn¨£hÀuÁÓõPõx GßÓ P¸zøu C©õ® ©õ¼U öPõskÒÍõº. C©õ® C¨Ý Suõ©õ "•QÛ GßÓ ¡¼À RÌÁ¸©õÖTÖQÓõº: Dáõ¨ {PÌ¢x ]Ôx ÷|μzvß ¤ßÚº P§À{PÊ©õ°ß &A©ºÄ öuõh¸©õ°ß& Ax ¦ÓUPoUP¨£hÂÀø»¯õ°ß Ax öŒÀ¾£i¯õPU Ti¯÷u. 3. J¨£¢uzvß C¸ Œõμõ¸® v¸©n J¨£¢u® {PÌÁuØPõÚ Áõºzøu¨ ¤μ÷¯õP[PøÍa öŒÂ©kzuÀ. uÛzuÛ¯õÚ JÆöÁõ¸ öŒõÀø»²® ÂÍ[Q°¸UPõÂiÝ®,v¸©n J¨£¢u® {PÌÁuØPõÚ ÁõºzøuP÷Í ¤μ÷¯õQUP¨£kQßÓÚ GÚ ÂÍ[Qa öŒÂ©kzuÀ ÷Ásk®. 4. "Dáõ¤ß ÁõºzøuPÐUS •μnõP P§¼ß ÁõºzøuPÒAø©¯U Thõx. GÛÝ®, Dáõ¤À £õÂUP¨£mh ÁõºzøuPøÍ Âha ]Ó¢uuõP Aø©°ß, Ax AÝ©vUP¨£kQÓx.Euõμn©õP, "GÚx ©PÒ £õzv©õøÁ 100/& ¹£õ# ©í¸US©n•izxz u¸Q@Óß GÚU TÓ, "|õß 200/& ¹£õ# ©í¸USAÁÍx v¸©nzøu HØ@Óß GÛß C¢uU P§¼À ©õØÓ®HØP¨£kQÓx. v¸©n {PÌÄUPõÚ öŒõØPÒ "v¸©n® GßÓ P¸zøuU Põmk® (J¨£¢uzvß C¸Œõμõ¸® ÂÍ[S® ÁøP°À Aø©¢u SǨ£©ØÓ) G¢ua 32
 33. 33. v¸©n®öŒõØPÍõ¾® v¸©n® {øÓ÷ÁÖ®. Dáõ¨, P§¾UöPÚzuÛ¨£mh, SÔ¨¤h¨£mh öŒõؤμ÷¯õP[PÒ Qøh¯õx."v¸©n® GßÓ P¸zøuU öPõkUS® G¢ua öŒõÀ»õ¾® AxG¢u ö©õÈ°À Aø©¢uõ¾®, v¸©n® {øÓ÷ÁÖ®.AøÚzx J¨£¢u[PÎÚx® {ø» CzuøP¯÷u GÚ C©õ®C¨Ý øuª¯õ (Óð) TÖQÓõº. Cì»õª¯ mh AÔbºPÒ P§ø»¨ ö£õÖzuÁøμ°À Ax"HØÖUöPõÒÍÀ GßÓ P¸zøuU Põmk® GaöŒõÀ»õP Aø©°Ý® {øÓ÷ÁÖ® GßÓ P¸zøu H÷Põ¤zxU TÖQßÓÚº. "Dáõø£¨ ö£õÖzuÁøμ°À v¸©n® GßÓ P¸zøu÷|μi¯õPU öPõkUS® "éÁõä GßÓ öŒõØPÍõ¾® v¸©n®{øÓ÷ÁÖ® GߣvÀ mh AÔbºPÎøh÷¯ P¸zx÷ÁÖ£õk Qøh¯õx. CƸ öŒõØPÍÀ»õx £›_, ÂØ£øÚ,Eøhø© ¯õUPÀ, uº©® ÷£õßÓ öŒõØPÍõ¾® v¸©n®{øÓ÷ÁÖ©õ GߣvÀ P¸zx ÷ÁÖ£õk {PÌQÓx. íÚ¤ ©zí¤Úº, C©õ® öuÍŸ, A§ Eø£z, A§uõÅz÷£õß@Óõº CzuøP¯ öŒõØPÍõ¾® {PÊ® GßÓ P¸zøuUöPõskÒÍÚº. u©x P¸zxUS AÁºPÒ RÌÁ¸® Buõμ[PøÍ •ßøÁUQßÓÚº. 1. J¨£¢uzvß öŒõؤμ÷¯õP[PÒ PÁÚzvÀ öPõÒͨ£kÁvÀø». J¨£¢uzvÀ Dk£k÷Áõ›ß Gsn÷© PÁÚzvÀöPõÒͨ£kQÓx. GÚ÷Á, öŒõؤμ÷¯õP® GÆÁõÖ Aø©¢uõ¾®, P¸zx ÂÍUP¨£k©õ°ß Ax ÷£õx©õÚuõS®. 2. CøÓyuº (éÀ) AÁºPÒ J¸ ö£søn ©n•izxUöPõkUS®÷£õx RÌÁ¸©õÖ TÔÚõºPÒ: ""} ©ÚÚªmi¸US® SºBøÚ ©íμõP øÁzx CÁøÍ EÚUSa öŒõ¢u©õUQ÷Úß. (¦íõ›) C[S öŒõzx›ø©ø¯U SÔUS® "ªÀU GßÓöŒõÀ ¤μ÷¯õQUP¨£mkÒÍø© AÁuõÛUPzuUPx. 3. CøÓyuº (éÀ) AÁºPÒ v¸©n® JßøÓ |hzvøÁzu÷£õx AÀSºBß RÌÁ¸©õÖ TÖQÓx: ""ußøÚ|¤US¨ £›ŒõPU öPõkzu J¸ •LªÚõÚ ö£søn²®E©US |õ® BS©õUQ÷Úõ®. 33
 34. 34. Aèöå#U G®.H.G®. ©ßéüº C©õ® åõ¤D, Að©z, éDz C¨Ý •é#¯¨, AuõL÷£õßÓ C©õ®PÒ "{Põð, "éÁõä ÷£õßÓ v¸©n® GßÓP¸zøu ÷|μi¯õPU Põmk® öŒõØPÍõÀ ©mk÷© Dáõ¨Aø©¯ ÷Ásk® GßÓ P¸zøuU öPõskÒÍÚº. v¸©n J¨£¢u öŒõØPÐUPõÚ {£¢uøÚPÒ 1. Dáõ¨, P§À CμskUS® ¤μ÷¯õQUP¨£k® öŒõØPÒ C¸£SvPξ® CÓ¢u Põ»©õP C¸UP ÷Ásk® AÀ»x JßÖCÓ¢u Põ»©õPÄ® ©ØÓx GvºPõ»©õPÄ® C¸UP»õ®.Euõμn©õP, EhߣiUøP°À Dk£k® •uÀ uμ¨¤Úº "GÚx©PÒ £õzv©õøÁ EÚUSz v¸©n® •izxz u¢÷uß GßÖTÓ Akzu uμ¨¤Úº "|õß Azv¸©nzøu HØÖU öPõs÷hßGßÖ TÓÀ. Euõμn® 2: "GÚx ©PÒ £õzv©õøÁ EÚUSz v¸©n®•izxz u¸Q@Óß AÀ»x u¸÷Áß GßÖ •uÀ uμ¨¤ÚºTÖ®÷£õx AkzuÁº "|õß Azv¸©nzøu HØÖU öPõs÷hß GßÖ TÓÀ. CƸÁøPa öŒõؤμ÷¯õP[PЮ v¸©n J¨£¢u®{PÌÁuØPõÚ ›¯õÚ Aø©¨¦UPÍõS®. CÆÁõÖ Cì»õª¯mh AÔbºPÒ {£¢uøÚ°mhuØPõÚ Põμn®, v¸©n J¨£¢uzvß Ai¨£øh J¨£¢uzvÀ Dk£k® C¸ ¤›ÂÚμx®£μì£μ v¸¨v÷¯¯õS®. Dáõ¨, P§¼À £õÂUP¨£k® ÁõºzøuP÷Í Czv¸¨vø¯U PõmkÁuØPõÚ ŒõuÚ©õS®. GÚ÷Áv¸©n J¨£¢uzvß÷£õx C¨£μì£μz v¸¨v Põn¨£mhxGߣøuz vmhÁmh©õPU PõmhU Ti¯ ÁøP°À Dáõ¨,P§À Aø©Áx AÁ]¯©õQÓx. CÓ¢u Põ» öŒõؤμ÷¯õP® C¢uz v¸¨vø¯z vmhÁmh©õPU Põmk®, ÷ÁöÓ¢uU P¸zøu²® Põmhõx. GvºPõ»P¸zøuU Põmk® öŒõؤμ÷¯õP[PÒ J¨£¢u® {PÊ®÷£õxv¸¨v Põn¨£mhx Gߣøuz vmhÁmh©õPU Põmh©õmhõx. C¢u ÁøP°À, J¨£¢u® öŒÀ¾£i¯õPõø©UPõÚöŒõؤμ÷¯õP Aø©¨¦USU RÌÁ¸® Euõμnzøuz uμ»õ®. 34
 35. 35. v¸©n®v¸©n J¨£¢uzvß •uÀ uμ¨¤Úº: GÚx ©PÒ £õzv©õøÁEÚUS |õß v¸©n® •izxz u¸÷Áß AÀ»x u¸Q@ÓßGÚU TÓ, Akzu uμ¨¤Úº |õß Azv¸©nzøu HØÖU öPõÒQ@Óß AÀ»x HØÖU öPõÒ÷Áß GÚU TÓÀ. CÆöÁõ¨£¢u®öŒÀ¾£i¯õPõx. HöÚÛÀ, CaöŒõؤμ÷¯õP® v¸©n®•i¨£uõP ÁõUSÖv öPõkzu÷» GßÓ P¸zv¾® öPõÒͨ£h •i²®. v¸©n® •i¨£uõP ÁõUSU öPõkzuÀ uØ÷£õx{PÊ® Kº J¨£¢u©õPU öPõÒͨ£h •i¯õx. v¸©n J¨£¢uzøu AvÀ ®£¢u¨£hõu ‰ßÓõÁx |£ºJ¸Áº ö£õÖ¨£õP C¸¢x |hzv øÁUPÄ® •i²®. CuøÚ"ÁPõ»z GÚÄ® ö£õÖ¨£õP C¸¨£Áøμ "ÁRÀ GÚÄ®AøǨ£º. 2. v¸©n J¨£¢uzvØPõÚ öŒõؤμ÷¯õP[PÒ GzuøP¯åºzøu²® {øÓ÷ÁØÖÁuØPõÚ GzuøP¯ Pmk¨£õmøh²®öPõsi¸UPU Thõx. v¸©n J¨£¢u öŒõؤμ÷¯õP® J¸åºzøuU öPõsi¸¢uõÀ AÀ»x GvºPõ» {ø»÷¯õköuõhº¦£mi¸¢uõÀ AÀ»x J¸ SÔ¨¤mh Põ»z÷uõköuõhº¦£mi¸¢uõÀ CzuøP¯ v¸©n J¨£¢u® öŒÀ¾£i¯õPõx. CuøÚU RÌÁ¸©õÖ ÂÍUP©õPz uμ»õ®. (I) ÷ÁÖö©õÈ°À J¨£¢u® J¨£¢u® öŒ#÷Áõ›À J¸Á÷μõ AÀ»x C¸Á¸÷©õAÓ¦ö©õÈ öu›¯õuÁμõP C¸¢uõÀ, AÓ¦ AÀ»õu ÷ÁÖ G¢uö©õÈ°¾® v¸©n J¨£¢u® |øhö£Ó»õ® Gߣx Cì»õª¯ mh AÔbºPÎß H÷Põ¤zu •iÁõS®. C¸Á¸US®AÓ¦ö©õÈ öu›²©õ°ß ÷ÁöÓõ¸ ö©õÈ°À v¸©nJ¨£¢u® |øhö£Ó •i²©õ GߣvÀ mh AÔbºPÒ P¸zx÷ÁÖ£õk öPõÒQßÓÚº. C¨Ý Suõ©õ "•UÜ°À RÌÁ¸©õÖ TÖQÓõºPÒ: ""AÓ¦ö©õÈ°À v¸©n J¨£¢uzvÀ Dk£h •i²©õ°ß, ÷ÁØÖö©õÈ°À öŒ#Áx öŒÀ¾£i¯õPõx. Cx C©õ® åõ¤D°ßC¸ P¸zxUPÎÀ JßÓõS®. C©õ® A§íÜ£õ, AÓ¦ö©õÈ 35
 36. 36. Aèöå#U G®.H.G®. ©ßéüºöu›¢v¸¨¤Ý® ÷ÁØÖ ö©õÈ°À v¸©n J¨£¢u® |øhö£Ó •i²® GßÓ P¸zøuU öPõskÒÍõº. AÓ¦ö©õÈ öu›¯õÂmhõÀ v¸©n J¨£¢u® {PÌÁuØSAÓ¦ö©õÈø¯¨ £iUP ÷Ásk®. J¸Á¸US ©õzvμ® AÓ¦ö©õÈ öu›²©õ°ß AÁº AÓ¦ö©õÈ°¾® AkzuÁº AÁμxö©õÈ°¾® v¸©n J¨£¢u ÁõºzøuPøÍ ö©õȯ»õ®Gߣx ]» mh AÔbºPÎß P¸zuõS®. Cx Pkø©¯õÚ ÷£õUS, Cx AÁ]¯©ØÓuõS®. C©õ®C¨Ý øuª¯õ (Óð) RÌÁ¸©õÖ TÖQÓõº: ""v¸©n® Gߣx Kº C£õuz. B°Ý®, Ax éuPõ,Aiø©ø¯ Âkuø» öŒ#uÀ ÷£õßÓ Jß@Ó¯õS®. AuØöPÚJ¸ ö©õÈaöŒõÀ AÁ]¯ªÀø». (II) ÷£ •i¯õuÁ›ß v¸©n J¨£¢u® ÷£ •i¯õu Fø© v¸©n J¨£¢uzvÀ Dk£iß, AÁºÂÍ[S® ÁøP°À øŒøP ‰»® P¸zøu EnºzxuÀ÷Ásk®. øPøŒ ‰»® P¸zx En쨣hõÂmhõÀ J¨£¢u®{øÓ÷ÁÓõx. J¨£¢u® C¸Á¸UQøh÷¯ {PÌÁuõÀ,AÁºPÎÀ JÆöÁõ¸Á¸® AkzuÁº öŒõÀÁøu ÂÍ[P÷Ásk® Gߣ÷u CuØPõÚ Põμn©õS®. (III) ‰P©ÎUPõuÁ¸UPõÚ v¸©n J¨£¢u® v¸©n J¨£¢uzvß J¸ £Sv°Úº ‰P©ÎUPõxv¸©n® öŒ#¯ ¸®¤ß, AÁº J¸ yxÁøμ AÀ»xPiuzøu Aݨ£ ÷Ásk®. v¸©nzvß Akzu £Sv°Úº Œõm]PÎß •ßÚõÀAUPiuzøu Áõ]¨£Áº AÀ»x AzyxÁ›ß öŒ#vø¯J¨¦Â¨£Áº, Piu® Aݨ¤¯Áº AÀ»x yxÁøμ Aݨ¤¯A¢u |£º v¸©nzøu HØÓõº GߣuØSa Œõm]PÒ ŒõßÓõPC¸¨£º.36
 37. 37. v¸©n® (IV) J¸ åºz÷uõk öuõhº¦£kzu¨£mh v¸©n J¨£¢u® v¸©n® {øÓ÷ÁÖÁx CßöÚõ¸ {PÌ÷Áõk ®£¢u¨£kzu¨£mk v¸©n J¨£¢u® Põn¨£k©õ°ß, CÆöÁõ¨£¢u® öŒÀ¾£i¯õPõx. CuØS Euõμn©õP RÌÁ¸® J¨£¢uAø©¨ø£z uμ»õ®. EÚx ©PÒ öuõȼÀ ÷Œº¢xÂiß AÁøÍ |õß ©n•iz÷uß GßÖ J¨£¢uzvß J¸ uμ¨¤Úº TÓ, A¨ö£soß u¢øu "|õß AuøÚ HØÖUöPõs÷hß GÚU TÓÀ. C[S J¨£¢u® {PÇÀ "GvºPõ»zvÀ {PÇ»õ® GÚGvº£õºUP¨£k® J¸ {PÌÂÀ u[Q²ÒÍx. GÚ÷Á CÆöÁõ¨£¢u® öŒÀ¾£i¯õPõx. J¨£¢u® {PÊ® Põ»zvÀ Põn¨£k® J¸ Âh¯zøuJ¨£¢uzvÀ TÔß, AzuøP¯ J¨£¢u® öŒÀ¾£i¯õS®.Euõμn©õP: "EÚx ©PÒ C¸£x Á¯xøh¯ÁÍõ°ß AÁøÍ|õß v¸©n® •iz÷uß GÚ J¨£¢uzvß J¸ uμ¨¤Úº TÓ,ö£soß u¢øu "|õß AuøÚ HØÖUöPõs÷hß GßQÓõº.Esø©°À ö£soß Á¯x® C¸£÷u. "GÚx u¢øu HØÖUöPõÒÎß EßøÚ |õß v¸©n®•iz÷uß GÚ¨ ö£s TÓ, J¨£¢uzvß AkzuÁº "AuøÚ|õß HØ@Óß GßQÓõº. J¨£¢u® {PÊ®÷£õx C¸¢u AÁÍxu¢øu "|õß AuøÚ HØ@Óß GßQÓõº. ÷©ØSÔ¨¤mh C¸ Euõμn[Pξ® J¨£¢u ¢uº¨£zvÀPõn¨£k® Kº A®÷© åºzuõP •ßøÁUP¨£kQÓx. GÚ÷ÁJ¨£¢u® öŒÀ¾£i¯õQÓx. (V) GvºPõ» {PÌøÁU öPõsh J¨£¢u Aø©¨¦ CuØS Euõμn©õP RÌÁ¸® J¨£¢u Aø©¨ø£z uμ»õ®. J¨£¢uzvß •uÀ u쨦: "EÚx ©PøÍ |õøÍ AÀ»x J¸©õuzvß ¤ßÚº v¸©n® •iz÷uß. J¨£¢uzvß Akzu 37
 38. 38. Aèöå#U G®.H.G®. ©ßéüºu쨦: "|õß AuøÚ HØÖUöPõs÷hß. C¢u J¨£¢u® SÔ¨¤mh Põ»¨ £Sv¯õÚ÷£õx öŒÀ¾£i¯õPõx. {PÌ¢u÷£õx®öŒÀ¾£i¯õPõx. GvºPõ»z÷uõk ®£¢u¨£kzv¯uõPU Põn¨£hÀ v¸©nJ¨£¢uzvØS •μs£mhuõS®. Ehß {PÇUTi¯ Aø©¨ø£÷¯ Ax öPõsi¸zuÀ ÷Ásk®. (VI) SÔ¨¤mh Põ»¨¤›øÁ Áøμ¯ÖzuuõP Aø©²® J¨£¢u® J¸ ©õu® AÀ»x Á¸h® GßÓ ÁøP°À J¸ SÔ¨¤mhPõ» AÍøÁ Áøμ¯ÖzxU PõmkÁuõP v¸©n J¨£¢u®Aø©²©õ°ß, AÆöÁõ¨£¢u® {øÓ÷ÁÓõx. v¸©n®Cì»õª¯ mhzvÀ {μ¢uμ©õPU öPõÒͨ£kQÓx. C¢u ÁøP°À, "uð½À, "•zB GßÓ C¸ ÁøP v¸©nAø©¨¦PøͲ® ÷|õUSuÀ AÁ]¯©õQÓx. CøÁ Cμsk®J¸ ÁøP°À Põ»¨ ¤›Ä Áøμ¯ÖUP¨£k® v¸©nAø©¨¦PÍõS®. (VII) uð½À J¸ ö£s ‰ßÓõÁx •øÓ u»õU öŒõÀ»¨£k®÷£õxAÁÒ PnÁÛhª¸¢x ¤›QÓõÒ. ÷ÁöÓõ¸Áøμz v¸©n•izx AÆÂμshõÁx PnÁß CÓ¢uuß Põμnzuõ÷»õ,u»õU öŒõßÚuõ÷»õ ¤›¯ ÷|º¢uõÀ ©mk÷© •uØ PnÁßC¨ö£søn «sk® v¸©n® •iUP»õ® GߣxCì»õª¯ mh®. Camhzv¼¸¢x u¢vμ©õÚ •øÓ°À u¨¦ÁuØS ©UPÒE¸ÁõUQU öPõsh •øÓ÷¯ "uð½À v¸©n •øÓGÚ¨£kQÓx. AuõÁx, J¸Áº uß ©øÚÂø¯ ‰ßÓõ®•øÓ u»õU öŒõßÚuß ¤ßÚº, «sk® AÁøÍ ©øÚ¯õPøÁzxUöPõÒÍ Â¸®¦QÓõº. ¤Ó J¸Á›ß ©øÚ¯õP AÁÒC¸¢x, C¯À£õP¨ ¤›¢x ÁμÀ Œõzv¯©õS©õ Gߣx¢÷uP®. GÚ÷Á ÷ÁÖ J¸Á›h® uß ©øÚÂø¯ J¸ ]»38
 39. 39. v¸©n®©o ÷|μzvØ÷Põ, |õmPÐU÷Põ v¸©n® •izxz u»õUöŒõÀ¾©õÖ J¨£¢uzvØS Á¸QÓõº. CÆÂμshõ® |£¸®CuØS Ehߣmk, •uØ PnÁÝUS ©øÚÂø¯ «mS®uØPõ¼Pz v¸©nzvÀ Dk£kQÓõº. Cx÷Á uð½À v¸©nAø©¨¦ GÚ¨£kQÓx. CzuøP¯ v¸©n Aø©¨¦{ø»£ØÔU RÌÁ¸® íwìPÒ ÂÍUSQßÓÚ. 1. A¨xÀ»õð C¨Ý ©ìFz (ÓÈ) AÔÂUQÓõºPÒ:CøÓyuº (éÀ) AÁºPÒ, •uØ PnÁÝUS ©øÚÂø¯«mS® ÷|õUShß v¸©n® öŒ#uÁøμ²®, AaöŒ#øPUSEh¢øu¯õP C¸¢u •uØ PnÁøÚ²® ¤zuõºPÒ. (Að©z,|éõD, vºªv) C©õ® vºªv C¢u íwøé ›Áõ¯z öŒ#uuß ¤ßÚºRÌÁ¸©õÖ TÖQÓõº: CøÓyuº (éÀ) AÁºPÍx ÷uõǺPÒC¢u íwêß P¸zx¨ £i@¯ öŒ¯Ø£mhõºPÒ. E©º,Eì©õß, A¨xÀ»õð C¨Ý E©º (ÓÈ) ÷£õßÓ £»éíõ£õUPøÍ C[S Euõμn©õPU SÔUP»õ®. uõ¤DßPÎßmh AÔbºPЮ CzuøP¯ v¸©n® öŒÀ¾£i¯õPõx GßÓP¸zøu÷¯ öPõsi¸¢uÚº. 2. E©º (ÓÈ) RÌÁ¸©õÖ TÖQÓõºPÒ: ©øÚÂø¯ •uØPnÁÝUS «mS® ÷|õUQÀ v¸©n® öŒ#uÁ¸® AuØSEh¢øu¯õP C¸¢uÁ¸® GßÛh® öPõsk Á쨣iß,C¸Á¸US® v¸©n® •izuÁº £aŒõμ® öŒ#uõÀöPõkUP¨£k® ushøÚø¯U öPõk¨÷£ß. Cx £ØÔ AÁμx ©Pß A¨xÀ»õðÂh® ÂÚÁ¨£mh÷£õx, C¸Á¸÷© £aŒõ›PÒ GÚ¨ £v»Îzuõº. (AÔ¨÷£õº: C¨ÝÀ •ßvº, C¨Ý A¥ øå£õ, A¨xº μìéõU) 3. J¸ ©Ûuº C¨Ý E©›h® Á¢x, ""|õß J¸ ö£sønAÁÍx •uØ PnÁÝUS «mkU öPõkUP ÷Ásk® GßÓ÷|õUQÀ ©n•iUQ@Óß. B°Ý® •uØ PnÁÝUS Cx£ØÔ GxÄ® öu›¯õx. AÁº GßÛh® CÆÁõÖ ÷PmkUöPõÒÍÄ® CÀø». Cx £ØÔ GßÚ P¸xQÕºPÒ? C¨ÝE©º: ""CÀø», }[PÒ _¯Â¸¨£zvÀ ©n•iUP ÷Ásk®. 39
 40. 40. Aèöå#U G®.H.G®. ©ßéüºAÁÒ E[PÐUSz v¸¨v¯õ°ß AÁ÷Íõk ÁõÇ ÷Ásk®.AÁ÷Íõk ÁõÇ •i¯õx GÚU PshõÀ ©mk÷© u»õU öŒõÀ»÷Ásk®. }[PÒ öŒõßÚ Aø©¨¤»õÚ v¸©nzøuCøÓyuº (éÀ) AÁºPÒ Põ»zvÀ £aŒõμ® Gß@Ó |õ®P¸v÷Úõ®. (íõQ®, u£μõo) Czv¸©nzøu¨ £ØÔ C©õ®PÎß P¸zøuU R÷Çu¸Q@Óõ®. C©õ® åõ¤D: •uØ PnÁÝUS ©øÚÂø¯ «miU öPõkUP ÷Ásk®GßÓ ÷|õUQÀ, SÔ¨¤mhöuõ¸ Põ»® v¸©n® öŒ#x,¤ßÚº u»õU öŒ#°ß, AzuøP¯ ÷|õUSU öPõsh v¸©nJ¨£¢u® öŒÀ¾£i¯õPõx. HöÚÛÀ, A¢u ÷|õUQÀuõßu»õU öŒõÀ»¨£mh J¸ ö£søn J¸Áº v¸©n® öŒ#QÓõº Gߣx v¸©n J¨£¢uzv÷»÷¯ öuÎÁõQÓx. v¸©nJ¨£¢uzvÀ AÆÁõÖ GxÄ® SÔ¨¤h¨£hõÂmhõÀ Czv¸©n J¨£¢u® öŒÀ¾£i¯õPz uUP÷u. mhzvÀ öÁΨ£øh¯õÚ {ø»PøÍ÷¯ PÁÛUP •i²®. EÍ{ø»PøÍ AÍÂh•i¯õx. GÚ÷Á, ©Ú Gsn® JßÓõP C¸UP J¨£¢uzvÀ@ÁöÓõßøÓU SÔUS®÷£õx J¨£¢uzvÀ EÒÍ£i÷¯ mh®ÁSUP •i²®. EÍ{ø»PøÍ ©ÛuÚõÀ AÁuõÛUP •i¯õx. GÚ÷Á, åõ¤D ©zí¤ß P¸zx¨£i, •uØ PnÁÝUS¨ö£søn «mkU öPõkUP÷Á v¸©n® |øhö£ÖQÓx GÚJ¨£¢uzvÀ Põn¨£mhõÀ ©mk÷© v¸©n® öŒÀ¾£i¯õPõx. AzuøP¯ ÷|õU÷Põk J¨£¢uzvÀ SÔ¨¤h¨£hõx,CzuøP¯ v¸©n® {PÈß, AuøÚz ukUP •i¯õx.mh¨£i AÆöÁõ¨£¢u® öŒÀ¾£i¯õS®. íÚ¤ ©zí¨: C©õ® A§ íÜ£õ C©õ® áL£ºBQ÷¯õμx P¸zx, •uØ PnÁÝUS¨ ö£søn «mkU öPõkUP÷Á Czv¸©n® {PÌQÓx GÚU SÔ¨¤mhõÀ J¨£¢u® {øÓ÷ÁÖ®.u»õU öŒõßÚuß ¤ßÚº •uØ PnÁÝUSz v¸©n®40
 41. 41. v¸©n®•iUPÄ® •i²®. B°Ý®, Cx ©U¹ð BÚ öŒ¯»õS®.CÁºPÍx P¸zx¨£i ¤øǯõÚ åºzxPÒ v¸©n J¨£¢uzøu •ÔUPõx. C©õ® A§ ³éú¨; C¢u J¨£¢u®, v¸©n® GߣÚuØPõ¼P©õÚøÁ GßÓ P¸zøuU öPõsi¸¨£uõÀ öŒÀ¾£i¯õPõx GÚU P¸xQÓõº. C©õ® •í®©z; CzuøP¯ J¨£¢u® öŒÀ¾£i¯õS®.BÚõÀ, •uØ PnÁÝUS ©øÚÂø¯ Cuß ‰»® v¸©n®•iUP BS©õUP •i¯õx GßÓ P¸zøuU öPõskÒÍõº. C©õ® ©õ¼U, C©õ® Að©z, C¨Ý íߣÀ Gß÷£õ›ßP¸zx: •uØ PnÁÝUS ©øÚÂø¯ «mkU öPõkzuÀ GßÓGsn® öÁΨ£øh¯õPz öu›Áx ©mk÷© Czv¸©nJ¨£¢u® öŒÀ¾£i¯õPõx GߣuØS¨ ÷£õx©õÚx.J¨£¢uzvÀ CUP¸zx SÔ¨¤h¨£mi¸UP ÷Ásk® GßÓåºzx Qøh¯õx. SÔ¨¤h¨£mi¸¢uõ¾®, P¸zx J¨£¢uzvÀ Dk£k@Áõ›h® KμÍÄ öÁΨ£øh¯õPU Põn¨£iß,v¸©n J¨£¢u® öŒÀ¾£i¯õPõx. Cμshõ® •øÓ©n•izuÁ¸US® A¨ö£s ©øÚ¯õP ©õmhõÒ •uØPnÁÝUS® AÁÒ «sk® ©øÚ¯õP •i¯õx. C©õ® C¨ÝÀ øP°® CUP¸zøuU RÌÁ¸©õÖÂÍUSQÓõº: ©wÚõÂß B쮣 Põ» mh ÁÀ¾|ºPÒ, •ízvìPÒ,•uØ PnÁÝUS ©øÚÂø¯ «mkU öPõkzuÀ GßÓ P¸zxv¸©n J¨£¢uzvÀ GÊzx¸ÂÀ AßÔ J¨£¢uzvß C¸u쨤Úμx® |hzøu°À Põn¨£mhõ¾® Cμsk® Jß@ÓGÚU P¸xQßÓÚº. J¨£¢u[PÎÀ öŒõØPøÍ Âh ÷|õUP÷© P¸zvØöPõÒͨ£kQßÓx. C£õuzPÎÀ öŒõØPЮ ªP •UQ¯®ö£ÖQßÓÚ. J¨£¢uzvß C¸ uμ¨¤Ú¸® Ehߣmk HØÖÁ¸® åºzx, Áõ#ö©õÈ ‰»® öŒõÀÁx ÷£õßÓ÷u¯õS®. 41
 42. 42. Aèöå#U G®.H.G®. ©ßéüºöŒõØPÒ, ÁÚ[PÒ GߣøÁ P¸zøuU Põmh÷Á £¯ß£kzu¨£kQßÓÚ. P¸zx® ÷|õUP•® öuÎÄ£k©õÚõÀöÁÖ® öŒõØPÒ A[S AÁ]¯ªÀø». öŒõØPÒ, ÁÚ[PÒC[S P¸zøuU Põmk® öÁÖ® ŒõuÚ[P@Í. CUP¸zvß Ai¨£øh°À ÷|õUSøP°À, C¢u J¨£¢uzvÀ Dk£k® C¸ Œõμõμx® ÷|õUS® P¸zx® öuÎÁõPzöu›²©õ°ß, AÁºPÒ J¨£¢uzvÀ SÔ¨¤k® ÁõºzøuPÒ•UQ¯©ßÖ. C¢uÁøP°À, CzuøP¯ v¸©n® öŒÀ¾£i¯õPõx GßÓ P¸zøu CÁºPÒ öPõskÒÍÚº. CUP¸zøu÷¯C©õ®PÍõÚ AÀíéß, AÀ&|PD, Puõuõ, AÀ&ø»ì, C¨ÝAÀ•£õμU ÷£õß@Óõ¸® öPõskÒÍÚº. CUP¸zx ÷ÁÖ£õk PÁÚ©õP¨ ¦›¯¨£h ÷Ásk®. J¸Áºuß ©øÚÂø¯ ‰ßÖ •øÓ u»õU öŒ#x ÂkQÓõº. Cu߉»® AÁÒ AÁμx ©øÚ GßÓ {ø»ø¯ Âmk }[SQÓõÒ. AÁøÍ «sk® ©øÚ¯õPU öPõÒÍ ÷Ásk©õ°ß,÷ÁÖ J¸Áº AÁøÍz v¸©n® •izx, GzuøP¯ {º¨£¢u÷©õ ysku÷»õ, Ehߣõ÷hõ CßÔ u»õU öŒõÀ» ÷Ásk®. AÀ»x CμshõÁx PnÁº ©μn©øh¯ ÷Ásk®. AÀ»õð ÁSzu C¢ua mhzv¼¸¢x u¢vμ©õPz u¨¦®ÁÈ•øÓ÷¯ "uðÀ GßÓ v¸©n •øÓ¯õS®. CuøÚUPsizx¨ £» íwìPЮ Á¢xÒÍø©ø¯U Põn •iQÓx.mhzv¼¸¢x u¢vμ©õPz u¨¦® CzuøP¯ •øÓ uÁÓõÚx,£õÁ©õÚx Gߣx C©õ®PÒ AøÚÁ¸® HØS® Esø©¯õS®. BÚõÀ, |øh•øÓ°À mh® ÁSUS®÷£õx J¸v¸©n J¨£¢u® öŒÀ¾£i¯õS©õ? öŒÀ¾£i¯õPõuõ GÚzwº©õÛUS®÷£õ÷u ÷©ØTÔ¯ P¸zx ÷ÁÖ£õk ÷uõßÔ¯x. v¸©n J¨£¢u ÁõºzøuPøÍU PÁÛz÷u wº¨¦ ÁÇ[P•i²®. ©Ú{ø»PøÍ ©Ûuß AÁuõÛUP •i¯õx GßÓJ¸ ]¢uøÚ¨ ÷£õUS®, J¨£¢uzvØPõÚ |õmh®, ÷|õUSGß£Ú öuÎÄ£mhõÀ öÁÖ® ÁõºzøuPÒ AÁ]¯©ØÓøÁGßÓ CßöÚõ¸ ]¢uøÚ¨ ÷£õUS® AuÚõÀ EshõÚ P¸zx÷ÁÖ£õk÷© CxÁõS®.42
 43. 43. v¸©n® åõ¤D ©zí¤ß ]¢uøÚ¨£i J¸Áº CÆÄ»QÀ mhzvß ¤i°¼¸¢x u¨¤Úõ¾® ©Öø©°À AÀ»õðÂhª¸¢xu¨£ •i¯õx Gߣx PÁÚzvÀ öPõÒͨ£h ÷Ásk®. •uÀ PnÁÛh® ©øÚ «sk ÁμÀ ÷©ØSÔ¨¤mh ÂÍUP[PÎß Ai¨£øh°À ÷|õUS®÷£õx J¸ ö£s ‰ßÖ •øÓ u»õU öŒõÀ»¨£mk ÂmhõÀ,•uØ PnÁß AÁøÍ «sk® v¸©n® •iUP RÌÁ¸®åºzxPÒ {øÓ÷ÁØÓ¨£hÀ ÷Ásk®. 1. A¨ö£s ÷ÁöÓõ¸Áøμ öŒÀ¾£i¯õS® J¨£¢uzv߉»® v¸©n® •iUP ÷Ásk®. 2. {º¨£¢u÷©õ C¸ u쨦 Ehߣõ÷hõ GxĪßÔ¸¨£z÷uõk v¸©n® {PÌ¢v¸UP ÷Ásk®. 3. J¨£¢uzvß ¤ßÚº C¸Á¸® Eh¾ÓÂÀ Dk£mi¸UP÷Ásk®. CUP¸zxUPøÍU RÌÁ¸® íwì ÂÍUSQÓx. B°åõ (ÓÈ) TÖQÓõºPÒ: ›£õB AÀ PμÛ°ß ©øÚÂCøÓyuº (éÀ) AÁºPÎh® Á¢x RÌÁ¸©õÖ TÔÚõº: ""|õß›£õB Ehß ÁõÌ¢÷uß. AÁº GßøÚ •®•øÓ u»õUöŒõÀ¼Âmhõº. ¤ßÚº A¨xº μð©õß C¨Ý éúø£ºGßøÚz v¸©n® •izuõº. GÛÝ®, AÁº Eh¾ÓÂÀDk£kÁuØS¨ ö£õ¸zu©ØÓÁμõPU Põn¨£kQÓõº. CøuU÷Pmka ]›zu CøÓyuº (éÀ) AÁºPÒ & ""›£õBÂh® öŒÀ»Â¸®¦QÓõ¯õ? CÀø» &Eh¾ÓÂÀ Dk£k® Áøμ AÆÁõÖöŒÀ» •Ç¯õx GßÓõºPÒ. (¦íõ›, •ì¼®, Að©z) ö£s Boß øP°À J¸ Âøͯõmk¨ ö£õ¸ÍõPAø©¢x ÂhU Thõx GߣuØPõP÷Á AÀ»õð u»õUøPÁøμ¯Özuõß. u»õU GzuøÚ •øÓ²® öŒ#¯»õ®,ö£søn «miU öPõÒЮ ¢uº¨£•® Esk GßÔ¸¨¤ßö£s Pkø©¯õP¨ £õvUP¨£kÁõÒ. ‰ßÓõÁx •øÓ u»õUöŒ#uõÀ, ©øÚ ußøÚ Âmk }[QÂkÁõÒ GÝ®÷£õxPnÁß ªPÄ® PÁÚ©õP |h¢xöPõÒÁõß. 43
 44. 44. Aèöå#U G®.H.G®. ©ßéüº Kº Bs uÚx ©øÚ ÷ÁÖ J¸Á›ß ©øÚ¯õP©õÖÁøu J¸÷£õx® ¸®£ ©õmhõß. AÆÁõÖ ¤Óº©øÚ¯õP ©õÔ¯uøÚ Akzx AÁÒ AÁÚõ¾® u»õUöŒ#¯¨£mhuß ¤ßÚº, •uØ PnÁß AÁøÍ ©n•iUP¸®¦QÓõÚõ°ß C¨÷£õx ö£¸®£õ¾® Cøn¢xÁõÌÁuØPõÚ EÖv AÁÛh® Tku»õP÷Á C¸US®.AÁºPÍx ÁõÌÄ ö£¸®£õ¾® ]Ó¨£õP÷Á Aø©²®.AÀ»õð Camhzøu C¯ØÔ¯uß ÷|õUP[PÎÀ CxÄ®JßÓõP C¸UP»õ®.44
 45. 45. v¸©n® •zB & uØPõ¼Pz v¸©n® •zB GßÓ v¸©n Aø©¨¦ J¸ ö£søn ©íºöPõkzxU SÔ¨¤mh J¸ Põ»¨ ¤›ÄUSz v¸©n® •i¨£øuU SÔUQÓx. Czv¸©n •øÓ íμõ©õÚx GߣxAð¾ì éúßÚõ ©zí¤Ú›ß H÷Põ¤zu •iÁõS®. HøÚ¯¤›ÂÚ›À çBUPÒ ©õzvμ÷© Cx BS©õÚx GßÓ P¸zøuzuØ÷£õx öPõskÒÍÚº. {μ¢uμz v¸©n•® uØPõ¼Pz v¸©n•® Œõuõμn©õP {μ¢uμz v¸©nzvØS®, uØPõ¼Pz v¸©nzvØS©õÚ ÷ÁÖ£õmøh ÷|õUSÁx "•zB £ØÔ¯ öuÎÁõÚÂÍUPzøuz u¸®. 1. uØPõ¼Pz v¸©n® Gߣx Bq®, ö£sq® uõ®{ºn°zxU öPõÒЮ J¸ SÔ¨¤mh Põ»zvØS PnÁß,©øÚ¯õP ÁõÌÁøuU SÔUQÓx. Põ»® •i¢ux® AÁºPÒ¸®¤ß ÁõÌøÁz öuõhμ»õ® AÀ»x ¤›¢x Âh»õ®.Cx÷Á Ai¨£øh¯õÚ •u»õÁx ÷ÁÖ£õk. 2. Czv¸©n J¨£¢uzvØS {£¢uøÚ Âv¨£vÀ BqUS®, ö£sqUS® £›§μn _u¢vμ® Esk. Euõμn©õP,{μ¢uμz v¸©nzvÀ J¸ PnÁß, ©øÚÂUPõÚ AøÚzxöŒ»ÂÚ[PøͲ® öPõkUP ÷Ási¯ÁÚõQÓõß. BÚõÀ, 45
 46. 46. Aèöå#U G®.H.G®. ©ßéüºCzv¸©nzvÀ AÆÁõÓõÚ öŒ»ÂÚ[PøÍz uμ •i¯õxGÚ {£¢uøÚ ÂvUP AÁÝUS E›ø© Esk. 3. {μ¢uμz v¸©nzvÀ PnÁ÷Úõk ©øÚÂ, AÁßSk®£z uø»Áß GßÓ ÁøP°À |h¢xöPõÒÍ ÷Ási¯xPhø©¯õQÓx. BÚõÀ, Czv¸©nzvß £i Cx AÁºPÒC¸Á›Úx® Ehߣõmøh¨ ö£õÖzuuõS®. 4. {μ¢uμz v¸©nzvÀ Áõ›_›ø© Põn¨£k®. Czv¸©nzvÀ Áõ›_›ø©a öŒõzx¨ £[Rk Gߣx Qøh¯õx.AuõÁx PnÁß ©øÚÂUQøh°»õÚ Áõ›_›ø© Qøh¯õx. 5. uØPõ¼Pz v¸©nzvÀ AkzuÁ›ß EhߣõißÔ@¯P¸zu›UPõv¸¨£uØPõÚ AÝ©v Esk. Czv¸©n Aø©¨¦UPÒ CμsiØSªøh°»õÚJØÖø©ø¯U RÌÁ¸©õÖ ÂÍUP»õ®.1. {μ¢uμz v¸©nzuõÀ QøhUS® ¤ÒøÍPÐUS®, uØPõ¼ Pz v¸©nzuõÀ QøhUS® ¤ÒøÍPÐUS® E›ø©PÎÀ GzuøP¯ ÷ÁÖ£õk® Qøh¯õx.2. ©íº C¸ v¸©n[Pξ® Áõâ£õQÓx. Czv¸©nz vÀ, ©íº J¨£¢uzvÀ SÔ¨¤hõx ÂmhõÀ J¨£¢u® öŒÀ¾£i¯õPõx.3. ©øÚ塧 ÷Põu›, uõ# ÷£õß@Óõº PnÁÝUS {μ¢uμz v¸©nzvÀ ÷£õß@Ó C[S® íμõ©õQßÓÚº. PnÁ Ûß ©Pß, u¢øu ÷£õß@Óõ¸® ©øÚÂUSz uØPõ¼Pz v¸©nz vÀ íμõ©õQßÓÚº.4. {μ¢uμz v¸©nzvÀ J¸Áº v¸©n® •izuÁøμz v¸©n® ÷£ •i¯õux ÷£õ»÷Á, C[S® uØPõ¼Pz v¸©nzvÀ EÒÍ ö£søn ©ØöÓõ¸Áº v¸©n® ÷£ •i¯õx.5. u»õU öŒõÀ»¨£mh ¤ßÚº {μ¢uμz v¸©nzvÀ C¸¢u ö£s Czuõ C¸¨£x ÷£õß@Ó C¢u¨ ö£sq® v¸©n Põ»® •i¢u ¤ßÚº Czuõ C¸UP @Ásk®. BÚõÀ, CÁÍx CzuõU Põ»® C¸ ©õuÂhõ#U Põ»® AÀ»x 45 |õmPÒ BS®.46
 47. 47. v¸©n®6. {μ¢uμz v¸©nzvÀ £aŒõμ® íμõ©õÁx ÷£õß@Ó Cz v¸©nzvÀ C¸US® J¸Áº «x £aŒõμ® íμõ©õÚ÷u.7. {μzuμz v¸©nzvÀ Ehß ¤Ó¢u C¸ ÷Põu›PøÍ J÷μ ÷|μzvÀ ©øÚ¯õPU öPõsi¸¨£x íμõ©õÚx. AÆÁõ@Ó Czv¸©n •øÓ°¾® AaöŒ¯À íμõ©õÚ uõPU öPõÒͨ£kQßÓx. Czv¸©n® ®£¢u©õP Á¢xÒÍ íwìPÎÀ •UQ¯©õÚøÁ Á¸©õÖ. 1. C¨Ý ©ìFz (ÓÈ) AÔÂUQÓõºPÒ: ""CøÓyuº (éÀ)AÁºP÷Íõk |õ[PÒ ²zuzvØSa öŒÀ÷Áõ®. G[PÐhßö£sPÒ C¸UP ©mhõºPÒ. GÚ÷Á, |õ® CøÓyuº (éÀ)AÁºPÎh® |»©izxU öPõÒÍmk©õ GßÖ ÷Pm÷hõ®.CøÓyuº (éÀ) AÁºPÒ AÆÁõÖ öŒ#¯ ÷Áshõö©ÚG®ø©z ukzuõºPÒ. ¤ßÚº Eøh ÷£õßÓÁØøÓU öPõkzx,SÔ¨¤mh Põ»¨ ¤›ÄUSz v¸©n® •i¨£uøÚ AÁºPÒ¾øP¯õP G©US AÝ©vzuõºPÒ. (¦íõ›, •ì¼®) 2. A¼ (ÓÈ) AÔÂUQßÓõºPÒ: ""CøÓyuº (éÀ) AÁºPÒøP£º ²zu Põ»zvÀ "•zB v¸©nzøu²® PÊøu CøÓa]ø¯²® íμõ©õUQÚõºPÒ. (¦íõ›, •ì¼®) 3. é¦μõ AÀ áúíÛ (ÓÈ) AÔÂUQßÓõºPÒ: ""©UPõöÁØÔ°ß÷£õx |õß CøÓyuº (éÀ) AÁºPÐhß öŒßÔ¸¢÷uß. A[S |õ® 15 |õmPÒ u[Q°¸¢÷uõ®. CøÓyuº (éÀ)AÁºPÒ •zBøÁ AÝ©vzuõºPÒ. C¢u íwêß öuõh›Àé¦μõ "|õ® A¢u ²zuzvÀ C¸¢x v¸®¦ÁuØQøh°À CøÓyuº AuøÚ íμõ©õUQÚõºPÒ GßQÓõº. ÷ÁöÓõ¸ ›Áõ¯z RÌÁ¸©õÖ TÖQÓx: ""CøÓyuºA¨÷£õx RÌÁ¸©õÖ TÔÚõºPÒ: "©UP÷Í, |õß ö£sPøÍAݣ¨£uøÚ (AuõÁx SÔ¨¤mh Põ» AÍÄz v¸©nzøu) AÝ©vz÷uß. AÀ»õð ©Öø©|õÒ Áøμ CuøÚíμõ©õUQÚõß. GÚ÷Á, ¯õ÷μÝ® C¢u ÁøP°À ö£sPøÍøÁzv¸¢uõÀ AÁºPøÍ ÂmkÂhÄ®. AÁºPÐUSU öPõkzuGuøÚ²® v¸¨¤¨ ö£Ó ÷Áshõ®. (C¢u ›Áõ¯zxPÒ•ì¼®, Að©z BQ¯ C¸ ¡ÀPξ® £vÁõQ²ÒÍÚ.) 47
 48. 48. Aèöå#U G®.H.G®. ©ßéüº 4. é¦μõ AÀ áúíÛ AÔÂUS® CßÝö©õ¸ ›Áõ¯zÁ¸©õÖ: ""©UPõ öÁØÔ°ß÷£õx •zB v¸©nzøu CøÓyuº (éÀ) AÁºPÒ AÝ©vzuõºPÒ. ©UPõ¼¸¢x öÁÎ÷¯ÖÁuØQøh°À AuøÚ AÁºPÒ ukzuõºPÒ. (•ì¼®) 5. é¦μõ AÔÂUS® ÷ÁöÓõ¸ ›Áõ¯z: íäáxÀ ÂuõÂÀCøÓyuº (éÀ) AÁºPÒ •zB v¸©nzøuz uøhöŒ#uuõºPÒ. (Að©z, A§uõÅz) ÷©ØSÔ¨¤mh íwìPЮ Cx £ØÔ Á¢v¸US® HøÚ¯£» íwìPЮ RÌÁ¸® Esø©PøÍz u¸QßÓÚ. 1. CøÓyuº (éÀ) AÁºPÒ •zB v¸©nzøu J¸ ¾øP¯õP AÝ©vzuuõºPÒ. BÚõÀ, C¢ua ¾øPø¯¨ ¤μ¯õn[PÎß÷£õ÷u AÝ©vzuõºPÒ. CUP¸zøu; C[S SÔ¨¤h¨£mkÒÍ •u»õÁx íwì PõmkQÓx. CuøÚ íõâ« u©x"A¢|õêU ÁÀ ©ßéüU GßÓ ¡¼À RÌÁ¸©õÖ ÂÍUSQßÓõº: ""Camh® Cì»õzvß B쮣 Põ»¨ ¤›ÂÀ Põn¨£mhx. C¨Ý ©ìFz (ÓÈ) ”miUPõmi¯ PõμnzvØPõP÷ÁCa¾øPø¯ CøÓyuº (éÀ) AÁºPÒ ÁÇ[QÚõºPÒ. CxAÁºPÎß ¤μ¯õn[PÎß÷£õx ©mk÷© {PÌ¢ux. CøÓyuº (éÀ) AÁºPÒ |õmi¾® C¸US®÷£õx® CuøÚAÝ©vzuõºPÒ GߣuØS G¢u Buõμ•® Qøh¯õx.¤μ¯õnzvß÷£õx ©mk® AÝ©vzuø©¯õÀuõß £»¢uº¨£[PÎÀ AÝ©vzuø©ø¯U PõsQ@Óõ®. CÖv¯õP, CøÓyuº (éÀ) AÁºPÒ u©x CÖvU Põ»zvÀCuøÚ •iÁõPz uøhöŒ#uÚº. CøÓyuº (éÀ) AÁºPÒE®μõ AÀ P»õÂß ÷£õx®, øP£º ²zuzvß÷£õx®, ©UPõöÁØÔ°ß÷£õx®, íúøÚß ²zuzvß÷£õx® AÝ©vzuõºPÒ GÚ •øÓ÷¯ C¨Ý õß, ¦íõ›, •ì¼®, |éõD÷£õß@Óõº AÔÂUQßÓÚº. GÚ÷Á, ¤μ¯õn[PÎß÷£õx©mk÷© CøÓyuº (éÀ) AÁºPÒ AÝ©vzuõºPÒ GߣxCuß ‰»® öuÎÁõQßÓx. F›À C¸US®@£õx Œõuõμn©õP Czv¸©nzøu CøÓyuº (éÀ) AÁºPÒ AÝ©vzuõºPÒ GߣuØS G¢u Buõμ•® Qøh¯õx.48
 49. 49. v¸©n® 2. CøÓyuº (éÀ) AÁºPÒ Põ»zvÀ CÆÁõÓõÚ ¾øPPøÍ AÝ©vzuø©UPõÚ Põμnzøu P»õ{v ³éú¨ AÀPºÍõ RÌÁ¸©õÖ ÂÍUSQßÓõº: ""CøÓyuº (éÀ) AÁºPÒ CuøÚ B쮣zvÀ AÝ©vUPU Põμn®; Cì»õzøu HØÓ A¢u ‰P® áõî¼#¯zv¼¸¢x Cì»õzxUS Á¸ÁuØPõÚ "Âk£k PmhzvÀ C¸¢ux.áõî¼#¯õU Põ»¨¤›ÂÀ £aŒõμ® ªPa Œõuõμn©õP¨£μ°¸¢ux. Cì»õzøuz uʯx® ²zu PõμnzvØPõPÄ®, HøÚ¯ Põμn[PÐUPõPÄ® |õmøh Âmk öÁÎ÷¯Ó÷Ási¯ ¢uº¨£® HØ£mhx. u©x ö£sPøÍ Âmkz yμ©õP C¸¨£x AÁºPÐUS® ö£¸® Pèh©õ°ØÖ. AÁºPÎøh@¯ £»©õÚ D©õÝøh¯ÁºPЮ £»ÃÚ©õÚ D©õÝøh¯ÁºPЮ C¸¢uÚº. GÚ÷Á £aŒõμzvÀ ÂÇU Ti¯¢uº¨£® Põn¨£mhx. C¢{ø»°À £»©õÚ D©õßöPõshÁºPÒ, Bsø©ø¯ }US® "|»©izxU öPõÒЮ•øÓø¯¨ ¤ß£ØÓ»õS©õ GÚ CøÓyuº (éÀ) AÁºPøÍU÷PmhÚº. CƸ ¤›ÂÚμx® ¤μa]øÚUSz wºÁõPAø©²® ÁøP°÷»÷¯ CøÓyuº (éÀ) AÁºPÒ •zBv¸©nzøu AÝ©vzuõºPÒ. Cì»õª¯ mhzvß ÷£õUøP AÁuõÛ¨¤ß Cì»õzvßC¢|hzøuUPõÚ Põμn® öuÎÁõS®. Cì»õ® Phø©PøÍÂv¯õUS®÷£õx® áõî¼#¯õU Põ»¨¤›ÂÀ £μ°¸¢uwø©PøÍ íμõ©õUS®÷£õx® £i•øÓ Aø©¨ø£UøP¯õskÒÍx. Ámi, ©x ÷£õßÓ wø©PøÍ íμõ©õUQ¯xC¢u Aø©¨ø£÷¯ ö£ØÓx. £aŒõμ® £μ¨ ÷£õ°¸¢u©UPøÍ Pmk¨£õkPÒ {øÓ¢u •Êø©¯õÚ Sk®£Aø©¨¦USÒ öPõskÁμa ]Ôx Põ»® öŒÀ¾® GߣvÀ¢÷uPªÀø». C¢u ÁøP°Àuõß, CøÓyuº (éÀ) AÁºPÒ¤μ¯õn[PÎß÷£õx CuøÚ AÝ©vzuõºPÒ. 3. CøÓyuº (éÀ) AÁºPÒ CuøÚ •Êø©¯õPz u[PÍxCÖvU Põ»¨¤›ÂÀ uøhöŒ#uõºPÒ GߣvÀ ¢÷uPªÀø». CuøÚ÷¯ ÷©ØSÔ¨¤mh 3BÁx, 4BÁx íwìPÒPõmkQßÓÚ. CμshõÁx íwéúUS® ‰ßÓõÁx íwéúU 49
 50. 50. Aèöå#U G®.H.G®. ©ßéüºS® Cøh°À •μs£õk C¸¨£uõPU P¸u¨£hU Tk®.HöÚÛÀ, CμshõÁuõPU SÔ¨¤h¨£mh íwì øP£º²zuzvÀ "•zB uøhöŒ#¯¨£mhuõPÄ® ‰ßÓõÁx íwì©UPõ öÁØÔ°ß@£õx uøhöŒ#¯¨£mhuõPÄ® SÔ¨¤kQÓx. C¸•øÓ uøhöŒ#¯¨£mi¸UQÓuõ GßÓ ÷PÒ GÇCh•sk. C®•μs£õk £ØÔU SÔ¨¤k® C©õ® C¨ÝÀ øP°®¤ßÁ¸©õÖ SÔ¨¤kQÓõº: ""A¢u íwêß ›Áõ¯zvÀ ]ÖuÁÖ {PÌ¢xÒÍx. AuõÁx, A¢u íwì CøÓyuº (éÀ)AÁºPÒ øP£º ²zuzvÀ PÊøu CøÓa] Œõ¨¤kÁøuzuøhöŒ#uõºPÒ. •zB v¸©nzøu²® uøhöŒ#uõºPÒ.BÚõÀ, •zB v¸©n® G¨@£õx uøhöŒ#¯¨£mhxGߣøu C¢u íwì PõmhÂÀø». PÊøu CøÓa] uøhöŒ#¯¨£mh Põ»zøu÷¯ Cx PõmkQÓx. C¢u íwøé›Áõ¯z öŒ#u μõÂPÎÀ J¸Áº, Cμsk® øP£›À {PÌ¢uuõPz uÁÓõP ›Áõ¯z öŒ#x Âmhõº. •zB uøhöŒ#¯¨£mhPõ»zøu÷¯ •ì¼ªÀ Á¸® ÷©÷» SÔ¨¤h¨£mkÒ͉ßÓõÁx íwì PõmkQÓx. íäáxÀ ÂuõÂÀ CøÓyuº(éÀ) AÁºPÒ AøÚÁ¸US® öu›¯¨£kzx® ÁøP°À÷©¾® J¸•øÓ Á¼²Özva öŒõßÚõºPÒ. 4. AÀSºBß {μ¢uμz v¸©nzøu÷¯ Á¼²ÖzvU TÔ²ÒÍx. AuØS›¯ mh[PøÍ÷¯ ÁSzxz u¢xÒÍx. Czuõ,u»õU, Áõ›_›ø©, SÇ¢øu Áͺ¨¦ ÷£õßÓ £À÷ÁÖ mh¨£SvPÒ {μ¢uμz v¸©n Aø©¨¦U÷P ö£õ¸¢xÁÚÁõS®.uØPõ¼Pz v¸©n Aø©¨¦ Œõuμn©õP AÝ©vUP¨£ißCamh[PÐUS GzuøP¯ ö£Ö©õÚ•® CÀ»õx ÷£õS®. GÚ÷Á, {μ¢uμz v¸©n Aø©¨÷£ AÀSºBß HØS®v¸©n •øÓ¯õS®. ©ÛuÛß Põ© EnºøÁ ö|Ô¨£kzx®E¯º¢u, ]Ó¢u JÊ[S •øÓ Ax÷Á. uØPõ¼Pz v¸©n®Gߣx £aŒõμ® £μ°¸¢u ‰PzvÀ ÁõÌ¢x, Cì»õzvÀ~øÇ¢uÁºPÐUS CøÓyuº (éÀ) AÁºPÒ Psh uØPõ¼PzwºÁõS®. GÚ÷Áuõß, ¤ØPõ»zvÀ AÁºP÷Í CuøÚ•Êø©¯õPz uøhöŒ#uõºPÒ.50
 51. 51. v¸©n® •zB v¸©nzvÀ PÁÛUP ÷Ási¯ J¸ £Sv²ÒÍx.AuõÁx •zB v¸©n® •Êø©¯õP GzuøP¯ ¾øP²®CßÔ íμõ©õUP¨£mkÒÍuõ? AuõÁx uõ#, ©PÒ CÁºPøÍz v¸©n® öŒ#Áx GÆÁõÖ •Êø©¯õP íμõ÷©õ(GzuøP¯ {º¨£¢u `Ì{ø»Pξ® íμõ÷©õ) AÆÁõ@ÓCzv¸©n•® íμõ©õ? AÀ»x CÓ¢uøÁ, Cμzu®, £ßÔCøÓa] ÷£õßÓÚÁØøÓ íμõ©õUQ, {º¨£¢u `Ì{ø»PÎÀ©mk® AÝ©vUP¨£mhø© ÷£õßÓ J¸ íμõ©õP CxöPõÒͨ£h •i²©õ? ö£õxÁõP Cx {º¨£¢u `ÇÀPÎÀ Th öŒ#¯¨£hU ThõxGßÓ P¸zøu÷¯ éíõ£õUPÒ öPõskÒÍÚº. HöÚ ÛÀ,C¢{PÌÄ ©ÛuÛß Põ© Enº÷Áõk ®£¢u¨£mhx.©Ûuß «x BÌ¢u BvUP® öPõshx Põ© EnºÄ. AxÂh¯zvÀ Põmh¨£k® Œõuõμn ¾øP²® Th £õ›¯ÂøÍøÁ HØ£kzuU Tk®. GÛÝ®, {º¨£¢u `Ì{ø»PÎÀ •zB v¸©n® AÝ©vUP¨£h •i²® GßÓ P¸zøu C¨Ý A¨£õì (ÓÈ) öPõsi¸¢uõºPÒ. ¤ßÚº ©UPÒ {º¨£¢u ‹ÇÀPÎÀ ©mk©ßÔGÀø» Ph¢x Ca¾øPø¯¨ £¯ß£kzxÁøuU Pshx®u©x £zÁõøÁ Áõ£ì ö£ØÓõºPÒ. CuøÚ C©õ® C¨ÝÀøP°® "áõz AÀ ©BvÀ SÔ¨¤mkÒÍõºPÒ. C¢u Ai¨£øh°Àuõß Að¾ì éúßÚõÂß AøÚzx ©zí¦ PЮ"•zB v¸©n® •Êø©¯õP íμõ® GßÓ P¸zøuU öPõskÒÍÚ. GÚ@Á •zB íμõ® Gߣx Cä©õÁõÚ •iÁõQÓx. çBUPÒ ©mk@© •zB v¸©n® í»õÀ GßÓ P¸zøuUöPõskÒÍÚº. BÚõÀ, öuÎÁõÚ Buõμ[PÒ GuøÚ²®•ßøÁUPÂÀø». •zB v¸©nzøu AÝ©v¨÷£õº;CøÓyuº (éÀ) AÁºPÒ u©x ¤μ¯õn[PÎß÷£õx ¾øPPÍõP AÝ©vzu {PÌøÁ÷¯ Buõμ©õPU öPõskÒÍÚº.AÆÁõÖ CøÓyuº (éÀ) AÝ©vzuõºPÒ Gߣøu¨ö£õxÁõP AøÚzxa mh AÔbºPЮ HØÓÚº. BÚõÀ, ¤ßÚº AuøÚ CøÓyuº (éÀ) AÁºPÒ uøhöŒ#uõºPÍõ? Gߣv÷»÷¯ ¢÷uP® C¸¨£uõP AÁºPÒP¸xQßÓÚº. E©º (ÓÈ) AÁºP÷Í u©x Bm]°ß CÖvU 51
 52. 52. Aèöå#U G®.H.G®. ©ßéüºPõ»¨¤›ÂÀ uøhöŒ#uõºPÒ. Ax Bm]¯õÍÝUS Cì»õ®öPõkzxÒÍ AvPõμ GÀø»°ß EÒ÷Í AÁºPÒ ÷©ØöPõsh|hÁiUøP¯õS® GÚ •zB v¸©nzøu AÝ©v¨@£õºP¸xQßÓÚº. CÁºPÍx CUP¸zøu HØP •i¯õø©USU RÌÁ¸®{¯õ¯[PøÍ |õ® •ßøÁUP •i²®. 1. CøÓyuº (éÀ) AÁºPÒ u[PÍx CÖvU Põ»¨¤›ÂÀ•zB v¸©nzøuz uøhöŒ#uõºPÒ Gߣx vmhÁmh©õÚEsø©¯õS®. ÷©ØSÔ¨¤mh íwìPÒ AuØS Buõμ©õPAø©¢xÒÍÚ. AøÁ ¦íõ›, •ì¼® ÷£õßÓ ªP Buõμ§ºÁ©õÚ ¡ÀPÎÀ Á¢xÒÍÚ. 2. E©º (ÓÈ) u©x Põ»¨¤›ÂÀ CuøÚ •ØÔ¾® uøhöŒ#uõºPÒ. AÁºPÍx Põ»¨¤›Ä Áøμ Czv¸©n® AÝ©vUP¨£mi¸¢ux Esø© GÚU öPõshõÀ, RÌÁ¸® ÂÚõGÊQÓx. •zB v¸©n® CøÓyuº AÝ©vzu J¸ ¾øP. HÓzuõÇHøÚ¯ £À÷ÁÖ ¾øPPøͨ ÷£õßÓx Ax. SºBÛ¾®éúßÚõ¾® Á¢u mhzøu, Ax öPõkUP¨£mh ¾øPPÍõÚõ¾® íμõ©õUS® E›ø© ¯õ¸US® Qøh¯õx. Bm]¯õÍÛß AvPõμ©õÚx SºBÛß, éúßÚõÂß mh ÁÚ[PÒ Áμõu £SvPÎ÷»÷¯ öŒÀ¾£i¯õS®. GÚ÷Á, éúßÚõ,•zBøÁ J¸ ¾øP¯õP AÝ©vzv¸¨¤ß, E©º (ÓÈ)AuøÚz uøhöŒ#v¸UP •i¯õx. AÁº uøhöŒ#uøu, AxéúßÚõÄUS ©õØÓ©õ°ß HøÚ¯ éíõ£õUPÒ HØÖUöPõsi¸UPÄ® •i¯õx. GÚ÷Á, E©º (ÓÈ) u©x Põ»¨ ¤›ÂÀ Cx £ØÔUSÔ¨¤mhõºPÍõ°ß, HØPÚ÷Á íμõ©õUP¨£mh JßøÓ÷¯Á¼²ÖzvU TÔÚõºPÒ. Cx v¸©n® •izuÁ¸UPõÚushøÚ¯õP "μä® £ØÔ AÁºPÒ u[PÍx Põ»¨¤›ÂÀÁ¼²ÖzvU TÔ¯ø©ø¯ JzuuõS®.52
 53. 53. v¸©n® v¸©n J¨£¢uzvß {£¢uøÚPÒ v¸©n J¨£¢uzvÀ Dk£k® C¸ Œõμõ¸® uõ® ¸®¦®ÁøP°À åºzxUPøÍ Ch •i²©õ? Œõuõμn©õP ö£sußøÚz v¸©n® •i¨£Áº ußøÚz uÚx F¸USöÁÎ÷¯ Si¯©ºzuU Thõx GÚ {£¢uøÚ CkQÓõÒ.CÆÁõÖ C¸ Œõμõ¸® v¸©n J¨£¢uzvß÷£õx uõ®Â¸®¤¯ {£¢uøÚPøÍ CkÁvÀ _u¢vμ® EÒÍÁºPÍõ? C¢u Âh¯® ö£õxÁõP AøÚzx J¨£¢u[P÷Íõk®®£¢u¨£k® A®©õS®. GÚ÷Á, ö£õxÁõP J¨£¢u[PÎÀ{£¢uøÚPÒ CkÁvÀ C¸ uμ¨¤Ú¸US® GzuøP¯_u¢vμzøu Cì»õª¯ mh® AÎUQÓx Gߣøu ÷|õUSÁxAÁ]¯©õS®. J¨£¢uzvÀ Põn¨£k® u©x uÛ¨£mh E›ø©PøͲ®J¨£¢uzvß Ai¨£øha mh[PøͲ® ©mk©ßÔ u©x _¯Â¸¨£zvØ÷PØ£ £À÷ÁÖ Phø©PøͲ® Pmk¨£õkPøͲ® ÂvzxU öPõÒÁvÀ J¨£¢uzvÀ Dk£k£Á¸US GzuøP¯ _u¢vμ® Põn¨£kQÓx Gß£Ú £ØÔ²® Cì»õª¯mh® ›ÁõP ÂÍUSQÓx. J¨£¢uzvß ÂøÍÄPøͲ® Auß mh[PøͲ®JÊ[S£kzxÁx Ai¨£øh°À mhª¯ØÖ÷ÁõÛß E›ø©¯õS® GߣvÀ GzuøP¯ P¸zx ÷ÁÖ£õk® Cì»õª¯ 53
 54. 54. Aèöå#U G®.H.G®. ©ßéüºmhzvÀ Põn¨£hÂÀø». BÚõÀ, J¨£¢uzvÀ ÂøÍÄPøÍ Áøμ¯Özx J¨£¢uzvÀ £À÷ÁÖ {£¢uøÚPøͲ®ÂvzxU öPõÒÁvÀ J¨£¢uzvÀ Dk£k® uμ¨¤Ú¸USG¢uÍÄ _u¢vμ® öPõkUP¨£mkÒÍx GߣuøÚ¨ ö£õÖzuÁøμ°À ©zí¦PÎøh÷¯ P¸zx ÷ÁÖ£õk {»ÄQÓx. C¨¤μa]øÚ°ß Ai¨£øh°À C¸ ÁøP¯õÚ ]¢uøÚ¨¤›ÄPøÍ Cì»õª¯ mhzvÀ Põn •i²®.1. J¨£¢u åºzxUPÎÀ åŸBÂß Ai¨£øh, Áøμ¯øÓUS Em£kzu÷» GßÓ öPõÒøPø¯ J¸ ¤›ÂÚº Pøh¨ ¤iUQßÓÚº.2. J¨£¢u åºzxUPÎÀ åŸBÂß Ai¨£øh, _zvμ©õP ÂhÀ Gߣ÷u GßÓ öPõÒøPø¯ CßöÚõ¸ Œõμõº Pøh¨¤iUQßÓÚº. •uØ ¤›ÂÚ›ß ]¢uøÚø¯U RÌÁ¸©õÖ ÂÍUP»õ®: åŸB AøÚzx J¨£¢u[PÐUS® Ai¨£øh¯õÚ£À÷ÁÖ mh[PøͲ® ÁSzuÎzxÒÍx. ÷|μi¯õÚ mhÁÚ[PÍõP AøÁ Á¢v¸UP •i²® AÀ»x mh AÔbºPÎß B#Ä ‰»® ö£Ó¨£mi¸UP •i²®. CÆÁõÖ JÆ÷ÁõºJ¨£¢u•® Œõº¢v¸US® C¢ua mh[PÐUS öÁÎ÷¯ G¢uåºzøu²® J¨£¢u® Œõº¢÷uõº Ch•i¯õx GÚ C¨¤›ÂÚºP¸xQßÓÚº. Euõμn©õP, v¸©n J¨£¢u® Bs, ö£sEh¾ÓÄ öPõÒÍø» í»õ»õUSQÓx. BqUS Sk®£zvß{ºÁõPz uø»ø©ø¯U öPõkUQÓx. ö£sqUPõPa öŒ»ÁȨ£øu Bs «x Phø©¯õUSQÓx. PnÁÝUS®,©øÚÂUSªøh÷¯²® Áõ›_›ø©ø¯U Phø©¯õUSQÓx.CÆÁõÖ £À÷ÁÖ mh[PÒ CÆöÁõ¨£¢uzvß ÂøÍÁõPE¸ÁõQßÓÚ. CÆÁõ@Ó Â¯õ£õμ®, ÁõhøP, AhSøÁzuÀ ÷£õßÓ£À÷ÁÖ J¨£¢u[Pξ® AÆöÁõ¨£¢u[PÒ Œõº¢u £À÷ÁÖmh[PÒ Põn¨£kQßÓÚ. C¢ua mh[PÐUS AøÁSÔ¨¤hõu G¢u åºzx® Ch¨£h •i¯õx GÚ Ca]¢uøÚ¨ 54
 55. 55. v¸©n®¤›ÂÚº P¸xQßÓÚº. Euõμn©õP, HØPÚ÷Á SÔ¨¤mhåºzøu &AuõÁx ö£sønz uß F¸US öÁÎ÷¯ Si¯©ºzuU Thõx GÚ åºzx Ciß& {øÓ÷ÁØÖÁx PnÁÛßPhø©¯õPõx. C¢u åºzx öŒÀ¾£i¯õP ©õmhõx Gߣ@uC¨¤›ÂÚμx P¸zuõS®. ""ö£õ¸øÍ Áõ[S® J¸Áº ÂØ£Á›h® ö£õ¸mPøÍz uõ®SÔ¨¤k® ChzvØSU öPõskÁ¢x uμ ÷Ásk® GÚåºzvkQÓõº. CxÄ® ¯õ£õμ J¨£¢uzvß öÁÎ÷¯ EÒÍCì»õª¯ mh®. ¯õ£õμ J¨£¢uzvÀ Áøμ¯ÖzxU TÓ¨£hõu mh©õøP¯õÀ öŒÀ¾£i¯õPõx. ÂØ£Áº A¢u åºzøu{øÓ÷ÁØÖ® Phø©¨£õk Eøh¯ÁμõP ©õmhõº. åõ¤D, íÚ¤, ©õ¼Q ©zí¤Úμx ]¢uøÚ÷¯ CxÁõS®.CßÝ® £» mh AÔbºPЮ CUP¸zøu÷¯ öPõskÒÍÚº. CÁºPÎøh÷¯ CUöPõÒøPø¯ ÂÍUSøP°À ]»P¸zx ÷ÁÖ£õkPÒ Põn¨£mhõ¾® Ai¨£øha ]¢uøÚ°À JØÖø©¨£kQßÓÚº. GÚ÷Á, v¸©n J¨£¢u® Œõº¢u,Ax ÂvUPõu G¢u {£¢uøÚPøͲ® J¨£¢uzvß C¸ uμ¨¤Ú¸® ÂvUPU Thõx Gߣx÷Á Cuß Œõμ®©õS®. ©øÚÂø¯ AÁÍx Ãmøh Âmk öÁÎ÷¯ ÷ÁÖ ÃmiÀSi¯©ºzuU Thõx, ÷ÁöÓõ¸ ö£sønz v¸©n® öŒ#¯UThõx, }sh ¤μ¯õnzvß÷£õx ©øÚÂø¯ AøÇzxaöŒÀ»U Thõx ÷£õßÓ {£¢uøÚPÒ CÁºPÎß P¸zx¨£iöŒÀ¾£i¯õPõx. J¨£¢u åºzxUPÎÀ åŸBÂß Ai¨£øh, J¨£¢uzvßC¸ u쨤Úøμ²® _u¢vμ©õP ÂhÀ Gߣx÷Á, GßÓ CμshõÁx öPõÒøP²øh@¯õº CuØS ÷|º•μnõÚ ]¢uøÚø¯UöPõskÒÍÚº. CÁºPÍx ]¢uøÚø¯U RÌÁ¸©õÖÂÍUP»õ®. Cì»õ® ö£õxÁõP C£õuz uº¢u •B©»õz £Sv°À©Ûuß _u¢vμ©õP Dk£kÁøu AÝ©vUQÓx. •B©»õzAuõÁx C£õuz uº¢u ©Ûu |hÁiUøPPøÍ Cì»õª¯mh® E¸ÁõUPÂÀø». ©Ûu÷Ú E¸ÁõUSQÓõß. Cì»õ® 55
 56. 56. Aèöå#U G®.H.G®. ©ßéüºAÁØøÓz v¸zx® ÁøP°÷»÷¯ öuõhº¦£kQÓx. ©UPõÂÀAÀSºBß CÓ[S®÷£õx ¯õ£õμ® ÷£õßÓ •B©»õzŒõº¢u |hÁiUøPPÒ HØPÚ÷Á Põn¨£mhÚ. AÁØøÓ•ØÖ•ÊuõP AÈzx Âmk¨ ¦vuõP Cì»õ® E¸ÁõUPÂÀø». ©õÓõP AÁØøÓz v¸zx® £o°÷»÷¯ Dk£mhx. C¢u ÁøP°À J¨£¢u[PЮ •B©»õz Œõº¢u |hÁiUøP¯õS®. Cì»õ® AÁØÔ¾® C÷u öPõÒøPø¯÷¯ Pøh¨¤iUQÓx. ¦v¯ J¨£¢u[PøÍ E¸ÁõUPÀ, J¨£¢uzvÀåºzxUPøÍ Cmk AÁØÔß ÂøÍÄPøÍ Áøμ¯ÖzuÀGߣÁØÔÀ ©Ûuß _u¢vμ® ö£ÖQÓõß. Cì»õª¯ mh®;J¨£¢u[PÒ Œõº¢u £À÷ÁÖ mh[PøÍ ÂvzxÒÍuõ°ß,AøÁ ÷£n¨£h ÷Ásk® Gߣøu C¢ua ]¢uøÚ¨ ¤›Ä©ÖUPÂÀø». J¨£¢u Aø©¨¦US •μnõP Á¸® åºzxPøͲ® C¢u ÁøP°À C¢ua ]¢uøÚ¨ ¤›Ä® HØÖUöPõÒÍÂÀø». ©øÚÂUSa öŒ»ÁÈUP •i¯õx GÚ åºzvhÀ, ©íº öPõkUP •i¯õx GÚ åºzvhÀ ÷£õßÓÁØøÓCuØS Euõμn[PÍõU SÔ¨¤h •i²®. CÆÁõÓõÚ åºzxUPÎߣi A¢u åμzxUPÒ {øÓ÷ÁÓ ©õmhõx. BÚõÀ,J¨£¢u® öŒÀ¾£i¯õS®. AvÀ GzuøP¯ £õv¨ø£²®C®•μs£õhõÚ åºzxPÒ HØ£kzuõx. J¨£¢uzvØS öÁÎ÷¯ AuõÁx Cì»õª¯ mh®SÔzxU Põmhõu åºzxUPøÍ Âv¨£vÀ ©Ûuß _u¢vμ®ö£ÖQÓõß. HöÚÛÀ, Ai¨£øh°À J¨£¢u[PøÍ E¸ÁõUS® E›ø©ø¯ ©Ûuß ö£ÖQÓõß Gߣx÷Á Cì»õzvß]¢uøÚ¯õS® GÚ Ca]¢uøÚ¨ ¤›Ä P¸xQÓx. C¢u ÁøP°À, v¸©n J¨£¢uzvÀ Dk£k® J¸ ö£suß F¸US öÁÎ÷¯ ußøÚU Si¯©ºzuU Thõx Gß@Óõ,}sh ¤μ¯õnzvß÷£õx ußøÚ AøÇzxa öŒÀ»U ThõxGß@Óõ, AÁøÍ Ãmøh Âmk ÷ÁÖ ÃöhõßÔÀ Si¯©ºzuU Thõx Gß@Óõ, ÷ÁöÓõ¸ ö£sønz v¸©n® •iUPUThõx Gß@Óõ, åºzvh •i²® GÚ Ca]¢uøÚ¨ ¤›ÄP¸xQßÓx. C¢u ÁøP°À, J¨£¢uzvÀ Dk£k® C¸¤›ÂÚ¸® u©US ¸®¤¯ ÁøP°À åºzxUPøÍ Ch56
 57. 57. v¸©n®E›ø© ö£ÖQÓõºPÒ. AÁºPÒ Ck® åºzxPÒ åŸBÂßmh ÂvPÐUS •μs£hõ©¾®, SºBß íwêß mhÁÚ[PÐUS •μs£hõ©¾® Aø©¯ ÷Ásk® Gߣx©mk÷© CuØPõÚ J÷μ J¸ {£¢uøÚ¯õS®. CUP¸zøu÷¯ íߣ¼ ©zí¨ öPõskÒÍx. E©º ¤ßA¨xÀ Aëì, C¨Ý åõ¨¸©õ AÆéõD BQ÷¯õ¸®, ©õ¼U©zí¤ß ]» mh AÔbºPЮ CUP¸zøu÷¯ öPõskÒÍÚº. E©º C¨Ý Pzuõ¨ (ÓÈ), éLv¨Ý A¥ ÁUPõì (ÓÈ),•B¯õ (ÓÈ), A®º C¨Ý Bì (ÓÈ) ÷£õßÓ éíõ£õUPЮ CUP¸zøu÷¯ öPõskÒÍÚº. éíõ£õUPÎß CUP¸zxUS •μs£õhõÚ P¸zxU öPõs÷hõº C¸¨£uõP{ÖÁ¨£hÂÀø». ÷©ØSÔ¨¤mh ÁøP°À Aø©²® åμzxPÒ öŒÀ¾£i¯õPõx GßÓ ]¢uøÚø¯U öPõs÷hõº •ßøÁUS®Buõμ[PÒ Á¸©õÖ: AÀ»õðÂß ÷ÁuzvÀ CÀ»õu AøÚzx åºzxUPЮöŒÀ¾£i¯õP ©õmhõx. (£äáõº, u£μõo) ÷©ØSÔ¨¤mhÁøP°À Aø©²® åºzxUPÒ GxÄ® AÀ»õð SÔ¨¤mkUTÓõuøÁ. J¨£¢u® ŒõμõuøÁ. GÚ÷Á AøÁ öŒÀ¾£i¯ØÓøÁ¯õQßÓÚ. }sh ¤μ¯õnzvß÷£õx ©øÚÂø¯ EhÚøÇzxaöŒÀ»À, •uÀ ©øÚ塧 ¤ßÚº CßöÚõ¸ ö£sønv¸©n® öŒ#uÀ, ©øÚ塧 Fº AÀ»õu ÷Á@Óõº F›ÀSi÷¯ØÓÀ ÷£õßÓ AøÚzx |hÁiUøPPЮ åŸAzvÀBS©õÚøÁ. AÁØøÓ uk¨£x GÆÁõÖ Œõzv¯©õS®?GÚ÷Á, CzuøP¯ åºzxPÒ CkÁx åŸBÄUS •μnõQÓx.GÚ÷Á, CzuøP¯ åºzxPÒ öŒÀ¾£i¯õPõx. ÷©ØTÔ¯ åºzxPÒ öŒÀ¾£i¯õÚøÁ. CzuøP¯åºzxPøÍ J¨£¢uzvÀ Dk£k÷Áõº Âv¨£uØSa ”u¢vμ®ö£ÖQßÓÚº Gß÷£õº RÌÁ¸® Buõμ[PøÍ •ßøÁUQßÓÚº. 57
 58. 58. Aèöå#U G®.H.G®. ©ßéüº AÀSºBß RÌÁ¸©õÖ TÖQÓx: ""Â_Áõ]P÷Í J¨£¢u[PøÍ {øÓ÷ÁØÖ[PÒ (©õCuõ)C¢u ÁÚ® ªP¨ ö£õxÁõÚuõP Aø©¢xÒÍx. J¨£¢uzøu{øÓ÷ÁØÖ©õÖ TÖ® C¢u ÁÚ®, Auß åºzxUPÒAøÚzx® {øÓ÷ÁØÓ¨£h ÷Ásk® Gߣøu÷¯ SÔUQÓx.C[S G¢u Áøμ¯øÓø¯²® SºBß uμÂÀø». J¨£¢u[PøͲ®, AÁØÔØPõÚ åμzxUPøͲ® E¸ÁõUSÁvÀ _u¢vμzøu÷¯ öPõkzxÒÍx. CøÓyuº (éÀ) AÁºPÒ RÌÁ¸©õÖ TÔÚõºPÒ: •ì¼®PÒ AÁºPÍx åºzxUPøÍ {øÓ÷ÁØÖÁuØSUPhø©¨£õk öPõshÁºPÒ (A§uõÅz, íõQ®, •ìÚzAð©z) C¢u åºzx®, ö£õxÁõP •ì¼®PÒ, uõ® ÂvzxUöPõÒЮ åºzxUPÎÀ Phø©¨£õkøh¯ÁºPÒ Gß@ÓTÖQÓx. GÚ÷Á, CxÄ® åºzxUPøÍ Âv¨£vÀ ”u¢vμ®ÁÇ[P¨£mkÒÍø©ø¯÷¯ PõmkQÓx. EU£õ C¨Ý Bªº (ÓÈ) CøÓyuº (éÀ) AÁºPÒ TÔ¯uõP AÔÂUQÓõºPÒ: ""{øÓ÷ÁØÓ ªP¨ ö£õ¸zu©õÚ åμzxPÒ; }[PÒ PØø£ BS©õUS®÷£õx SÔ¨¤mhøÁP÷ͯõS®. (¦íõ›, •ì¼®) C¢u íwê¾® v¸©nzvß÷£õx Ch¨£mh åºzxPÒGÚ¨ ö£õxÁõP÷Á SÔ¨¤h¨£mkÒÍx. CzuøP¯ åºzxPÒ©mk÷© öŒÀ¾£i¯õS® GÚ Áøμ¯ÖzxU SÔ¨¤h¨£hÂÀø». C©õ® ¦íõ› RÌÁ¸® ®£Ázøuz u©x íwì ¡¼À£v¢xÒÍõº. ""J¸ ©Ûuº J¸ ö£sønz v¸©n® •izuõº.AÁÍx ÃmiÀ øÁ¨£uØPõÚ åºzxUPøͲ® HØÓõº.¤ßÚº AÁøÍ ÷ÁÖ ÃmkUSU öPõsk öŒÀ» •Ø£mhõº.¤μa]øÚ EshõÚx C¸Á¸® E©›h® Á¢uÚº. E©º (ÓÈ)RÌÁ¸©õÖ SÔ¨¤mhõº: ""E›ø©PÒ, åºzxPÎÞ÷h58
 59. 59. v¸©n®wº©õÛUP¨£kQßÓÚ. } Cmh åºzvß E›ø©ø¯ } ö£ÖQÓõ# GÚ A¨ö£soß åºzøu AÝ©vzuõºPÒ. Akzu ¤›ÂÚμx Buõμ® £ØÔ C¨¤›ÂÚº RÌÁ¸©õÖ©ÖUQßÓÚº. ""AÀ»õðÂß ÷ÁuzvÀ CÀ»õu AøÚzxåºzxUPЮ öŒÀ¾£i¯õP ©õmhõx GßÓ íwøé@¯CÁºPÒ •UQ¯ Buõμ©õPU öPõshÚº. C¢u íwêÀ"Quõ¦À»õð GßÓ ¤μ÷¯õPzvØ÷P C[S AÀ»õðÂß÷Áu® GßÓ P¸zxU öPõkUP¨£mkÒÍx. Quõ¨ Gߣx Phø© GßÓ P¸zv¾® ¤μ÷¯õQUP¨£kQÓx. C[S AUP¸zøu÷¯ Ax öPõkUQÓx. C[S Quõ¨GßÓ öŒõÀ¾US ÷Áu® &SºBß GßÓ P¸zøuU öPõÒÍ•i¯õx. HöÚÛÀ, AÀSºBß åŸBÂß Ai¨£øh ÂvPøÍ ÂÍUQ²ÒÍ÷u uÂμ J¨£¢u[PÎß åºzxUPøͨ£ØÔ Â›ÁõP, ÂÍUP©õP £›UPÂÀø». Quõ¨ GßÓ öŒõÀ Phø© GßÓ ¤μ÷¯õPzvÀ £õÂUP¨£mkÒÍø©ø¯¨ £» Ch[PÎÀ ÷|õUP •i²®. ""öuõÊøP •LªßPÒ «x ÷|μ® Áøμ¯ÖUP¨£mhPhø©¯õP EÒÍx. ""Âv¯õUP¨£mh CzuõÂß uÁøn •i²©mk® v¸©nJ¨£¢uzøu EÖv¨£kzuõwºPÒ. CƸ v¸©øÓ ÁÚ[Pξ® Phø©, Âv¯õUP¨£hÀGßÓ C¸ Ch[Pξ® "Quõ¨ GßÓ öŒõÀ÷» ¤μ÷¯õQUP¨£kQÓx. GÚ@Á, ÷©ØSÔ¨¤mh íwêß ªPa ›¯õÚ ÂÍUP®RÌÁ¸©õÖ Aø©²®: AÀ»õðÂß åŸAzvÀ CÀ»õuAÀ»x mhzvÀ CÀ»õu åºzxUPÒ AøÚzx® öŒÀ¾£i¯õPõx. GÚ÷Á íμõø© í»õ»õUPõu, Ai¨£øha mhÂvPÐU÷Põ, SºBß íwêß mh ÁÚ[PÐU÷Põ •μs£mk Áμõu åºzxPÒ AøÚzx® öŒÀ¾£i¯õÚx GÚ C¨¤›ÂÚº £›UQßÓÚº. C¨£i¯õÚ åºzxPÒ {øÓ÷ÁØÓ¨£hõu÷£õx ÂÁõP J¨£¢uzøu •ÔUS® E›ø© QøhUQÓxGÚ CÁºPÒ P¸xÁº. 59
 60. 60. Aèöå#U G®.H.G®. ©ßéüº CƸ ©zí¨Pξ® íߣ¼ ©zí¤ß ]¢uøÚ÷¯£»©õÚ Buõμ® öPõshx Gߣx C©õ® C¨Ý øuª¯õ,C¨ÝÀ øP°® ÷£õß@Óõμx® |ÃÚ Cì»õª¯ mh AÔbºPÍõÚ •í®©z A§ éðμõ, •ìu£õ éºPõE ÷£õß@Óõμx®P¸zuõS®. ]» ÁøP¯õÚ P¸zxUPøÍU SÔ¨¤mkz ukzx®Cì»õ® TÔ²ÒÍx. AuØSU RÌÁ¸® EuõμnzøuU SÔ¨¤h»õ®. J¸ ö£s J¸Áøμz v¸©n® •iUS®÷£õx, uõßv¸©n® •iUP¨ ÷£õS® A¢u |£¸US HØPÚ÷Á ©øÚ¯õP C¸¨£Áøμz u»õU öŒ#¯ ÷Ásk® GÚ åºzvh•i¯õx. Cx £ØÔ CøÓyuº (éÀ) AÁºPÒ RÌÁ¸©õÖTÔÚõºPÒ: A§ íúøμμõ (ÓÈ) AÁºPÒ AÔÂUQÓõºPÒ: ""CøÓyuº(éÀ) AÁºPÒ, uß ÷PõuμÛß v¸©n¨ ÷£a_ÁõºzøuUSGvμõPz v¸©n® ÷£_Áøu²®, uß ÷PõuμÛß Â¯õ£õμzvØS GvμõÚ •øÓ°À ¯õ£õμ® öŒ#Áøu²® ukzuõºPÒ.J¸ ö£s J¸Áøμz v¸©n® öŒ#²®÷£õx •Ê |»ßPøͲ® ¤μ÷¯õÚ[PøͲ® uõ÷Ú ö£Ó÷Ásk® GßÓAi¨£øh°À uÚx ÷Põu›ø¯z u»õU öŒ#²©õÖ ÷PmPÄ®Thõx. AÀ»õð AÁÐUS EnÁÎUS® ö£õÖ¨ø£HØÖÒÍõß. (¦íõ›, •ì¼®) A¨xÀ»õ C¨Ý E©º (ÓÈ) CøÓyuº (éÀ) AÁºPÒRÌÁ¸©õÖ SÔ¨¤kÁuõP AÔÂUQÓõºPÒ: ""J¸ ö£sønzu»õU öŒ#Áuß ‰»® CßöÚõ¸ ö£s v¸©n® •iUP¨£hU Thõx. (•ìÚz Að©z) CÆÁõÖ öuÎÁõPU SÔ¨¤mk CzuøP¯ åºzxPÒÂvUP¨£hÀ Thõx GÚ Á¸©õ°ß AzuøP¯ åºzxPÒÂvUP¨£hÀ Thõx GߣvÀ P¸zx ÷ÁÖ£õiÀø». v¸©n J¨£¢uzvÀ Ch¨£k® {£¢uøÚ Œõº¢u CßöÚõ¸ v¸©n Aø©¨¦ C[S ÷|õUP¨£kQÓx. AuõÁx,J¸Áº uÚx £μõ©›¨¤ß RÊÒÍ ö£søn CßöÚõ¸Á÷Úõk J¨£¢u® öŒ#x öPõsk v¸©n® •izx øÁUQÓõº.60
 61. 61. v¸©n®C¸Á¸® uõ® SÔ¨¤k® BsPÐUS A¨ö£sPøÍz v¸©n® öŒ#x øÁUP ÷Ásk® GÚ {£¢uøÚ CkQßÓÚº.©íº C¸ ö£sPÐUS® öPõkUP¨£kÁvÀø». Euõμn©õP,J¸ u¢øu uÚx ©PøÍ CßöÚõ¸Áμx ©PÝUS ©n•izxUöPõkUQÓõº. A¨÷£õx Cμshõ©Áº, uÚx ©PøÍ•u»õÁ©Áμx ©Pß ©n•i¨£uõ°ß Czv¸©nzøuHØ£uõPU TÖQÓõº. ©íøμ C¸Á¸® öPõkUPõx ÂmkÂkQßÓÚº. CÆÁøP¯õÚ v¸©n •øÓø¯U SÔ¨£uõPUP¸u¨£k® íwìPÒ Á¸©õÖ: 1. ""Cì»õzvÀ "]Võº Gߣx Qøh¯õx (•ì¼®,•ìÚz Að©z) CuøÚ C¨Ý E©º (ÓÈ) AÔÂUQÓõºPÒ. ""CøÓyuº (éÀ) AÁºPÒ v¸©nzvÀ ]Võº Aø©¨ø£zuøhöŒ#uõºPÒ. (¦íõ›, •ì¼®) C¢u íwìPÎÀ "]Võº GßÖ SÔ¨¤h¨£mkÒÍxGuøÚU SÔUQÓx GߣuøÚ CøÓyuº (éÀ) AÁºP÷ÍÂÍUQÚõºPÒ GߣuØS BuõμªÀø». HØPÚ÷Á SÔ¨¤h¨£mh ©õØÖz v¸©n Aø©¨÷£ ]Võº GߣuõS® GÚ C¢uíwøé ›Áõ¯z öŒ#u C¨Ý E©º (ÓÈ), A§íúøμμõ (ÓÈ)BQ¯ C¸Á¸® SÔ¨¤mkÒÍÚº. C¢u ÁøP¯õÚ v¸©n Aø©¨¦ •øÓ Thõx GߣvÀP¸zx ÷ÁÖ£õk GxÄ® Qøh¯õx. AuõÁx, SÔ¨¤h¨£mh{£¢uøÚ²hß ©í›ßÔz v¸©n® {PÈß Ax íμõ©õÚ|hÁiUøP GߣvÀ P¸zx ÷ÁÖ£õk Qøh¯õx. GÛÝ®, ©í›ßÔ J¸Áº C¢u Aø©¨¤À v¸©n®•izx øÁUQßÓõº. A¨£i¯õ°ß Czv¸©n® öŒÀ¾£i¯õS©õ? GߣvÀ P¸zx ÷ÁÖ£õk {»ÄQßÓx. Cì»õª¯mh AÔbºPÎÀ ö£¸®£õ»õ÷Úõº Cx íμõ©õÚ |hÁiUøP Gߣ÷uõk, v¸©n® öŒÀ¾£i¯õPõx GÚUP¸xQßÓÚº. ÷ÁÖ ]»º |hÁiUøP íμõ©õÚuõP C¸¢uõ¾®, v¸©nJ¨£¢u® öŒÀ¾£i¯õS® GßQßÓÚº. Euõμn©õP, J¸Áº 61
 62. 62. Aèöå#U G®.H.G®. ©ßéüºJ¸ ÷£õzuÀ ©xøÁ ©íμõP øÁzxz uÚx £μõ©›¨¤¾ÒÍö£sønz v¸©n® •izx øÁUQÓõº. C¨÷£õx Czv¸©n J¨£¢u® öŒÀ¾£i¯õS®. ©íº ©õzvμ÷© öŒÀ¾£i¯õPõx. v¸©n® •i¨£Áº E›¯ •øÓ°À ©íºöPõkUPU Phø©¨£kQßÓõº. AÁº J¸ ÷£õzuÀ ©xøÁ©íμõPU öPõkUPU Thõx. C¢u Aø©¨ø£÷¯ Czv¸©n•® öPõskÒÍx. GÚ÷Á, v¸©n® öŒÀ¾£i¯õS®. E›¯©íøμ E›¯ •øÓ°À C¸Œõμõ¸® öPõkUPU Phø©¨£kQßÓÚº. C©õ® A§ íÜ£õ, C©õ® éúð›, ø»ì C¨Ý éLz,©UíüÀ ÷£õß@Óõº CUP¸zøu÷¯ öPõskÒÍÚº. Czv¸©n •øÓ uøhöŒ#¯¨£mhuØPõÚ {¯õ¯ö©ßÚ Gߣv¾®P¸zx ÷ÁÖ£õk {»ÄQÓx. Cx £ØÔ •UQ¯©õÚ C¸P¸zxUPÒ •ßøÁUP¨£kQßÓÚ. 1. C[S ö£soß PØ÷£ ©íμõPU öPõÒͨ£kQßÓx.GÚ÷Áuõß Cx íμõ©õUP¨£mhx. CUP¸zøu÷¯ ]Võº £ØÔC¨Ý E©º, A§íúøμμõ ÷£õß@Óõº AÎzu ÂÍUP®u¸QßÓx. 2. Czv¸©nzvÀ {£¢uøÚ Aø©¨¦U Põn¨£kQßÓx.Ax÷Á Czv¸©n Aø©¨¦ íμõ©õÚuØSU Põμn©õS®.AuõÁx, {¯õ¯zvß Ai¨£øh°À C¢u {£¢uøÚ Põn¨£iÝ®, ©íøμ C¸ Œõμõ¸® E›¯ •øÓ°À öPõk¨£õºPÍõ°ß v¸©n® íμõ©õPõx. CμshõÁx {¯õ¯zvߣi, ©íº £ØÔ¯ {ø» G¨£i¯õ°Ý®, C¢uz v¸©n Aø©¨¦ •Êø©¯õP íμõ©õPUöPõÒͨ£kQÓx. •u»õÁx TÓ¨£mh {¯õ¯÷© AÓ¦ö©õÈU P¸zxUSCø¯¢uuõP Aø©¢xÒÍx GÚ C©õ® C¨ÝÀ øP°®, C©õ®Sºx¤ ÷£õß@Óõº P¸xQßÓÚº. C¨Ý E©º, A§ íúøμμõ÷£õßÓ éíõ£õUPÍx P¸zx® CuøÚ÷¯ Á¼²ÖzxQßÓx.62
 63. 63. v¸©n® v¸©n® öŒÀ¾£i¯õÁuØPõÚ {£¢uøÚPÒ v¸©n J¨£¢u® mh Ÿv¯õP {PÇÄ®, v¸©nzuõÀ÷uõßÖ® HøÚ¯ mh[PÒ |øh•øÓUS ÁμÄ® ]» åμzxPÒ AÁ]¯©õQßÓÚ. AøÁ÷¯ v¸©n® öŒÀ¾£i¯õÁuØPõÚ {£¢uøÚPÒ GÚU SÔUP¨£kQßÓÚ. J¸ v¸©n®öŒÀ¾£i¯õÁuØS C¸ •UQ¯ åºzxPøÍ Cì»õ®•ßøÁUQÓx.1. v¸©n® •iUS® Bq® ö£sq® mhŸv¯õPz v¸©n® öŒ#xöPõÒÍ BS©õÚÁºPÍõPU Põn¨£hÀ.2. Œõm]PÎß •ßÛø»°À v¸©n® {PÇÀ. 63
 64. 64. Aèöå#U G®.H.G®. ©ßéüº v¸©n® •iUP AÝ©vUP¨£hõ÷uõº v¸©n® •iUP AÝ©vUP¨£hõu ö£sPÒ v¸©n® •iUS® Bq® ö£sq® mhŸv¯õPv¸©n® öŒ#xöPõÒÍ BS©õÚÁºPÍõPU Põn¨£hÀv¸©n® öŒÀ¾£i¯õÁuØPõÚ •uÀ {£¢uøÚ¯õS®. C¢uÁøP°À SÔ¨¤mh EÓÄ •øÓ°À ©ðμª¯õPU Põn¨£k®ö£sPÒ v¸©n® •i¨£uØS AÝ©vUP¨£hõuÁºPÒ GÚCì»õ® SÔ¨¤kQÓx. v¸©n® •iUP AÝ©vUP¨£hõu ö£sPÒ C¸ÁøP¨£kÁº. 1. {μ¢uμ©õP÷Á v¸©n® •iUP AÝ©vUP¨£hõ÷uõº. 2. uØPõ¼P©õPz v¸©n® •iUP AÝ©vUP¨£hõ÷uõº. J¸ SÔ¨¤mh |£¸US ]» EÓÄ•øÓ¨ ö£sPøÍv¸©n® •i¨£øu Cì»õ® íμõ©õUSQÓx. C¢u íμõ©õÚ{ø» GUPõμn® öPõsk® }[Põx {μ¢uμ©õP÷Á C¸US®.CuøÚ÷¯ •u»õÁx ÁøP SÔUQÓx. J¸ SÔzu |£¸US]» EÓÄ •øÓ¨ ö£sPÒ uØPõ¼P©õPz v¸©n® •iUPíμõ©õÁøu÷¯ Cμshõ® ÁøP SÔUQÓx.64

×