Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Punimi i kontrollit te cilesis

4.060 visualizaciones

Publicado el

 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Punimi i kontrollit te cilesis

 1. 1. “KONTROLLI DHE VLERESIMI I CILESISE SI PJESE KRYESORE E MENAXHMENTIT” Mbikëqyrësi në punim: Prof: Dr. Sc. Ibish Mazreku Institucioni që përfaqëson-punon: Kolegji Evropian Dukagjini E-mail: ibish.mazreku@dukagjinicollege.e Emri dhe mbiemri i Autorit: Valon Pukaj Institucioni që përfaqëson-punon: Kolegji Evropian Dukagjini” E-mail: ????????Abstrakti:Kontrolli i cilësisë është një procedurë apo grup i procedurave që ka për qëllim të siguroj se një produkt i prodhuar i ështëpërmbajtur shërbimeve nga grupi i caktuar duke i vënë në zbatim kriteret e cilësisë për plotësimin e këkesave të klientëve apokonsumatorëve. Kontrolli i cilësis është një filozofi e integruar që ka për qëllim për të përmbushur nevojat e përdoruesvendryshimin dhe pritjet mbi një bazë të vazhdueshme nëpërmjet një procesi të vazhdueshëm të promovimit dhe pjesëmarrjespozitive të palëve të interesuara, interesin dhe zhvillimin e tyre në organizatë. Janë parqitur disa indikatorë që duhet përmbushurqëllimet, si: të zbulohen defektet, kualitetin dhe kontrollin e shërbimeve dhe prodhimit, përdorimin e burimeve, krijimin e besimitnga konsumatori, sigurin e produktivitetit, evitimin e gabimeve, përfitimet nag procesi i kontrollit, etj.Në mënyrë që të realizohet programi për kontrollin e cilësisë me efektivitet të duhur nga ana e organizatës duhet përcaktuarstandarde specifike për produktet apo shërbimet, si të bëhet shrirja e veprimeve të kontrollit të cilësisë, si të mblidhen të dhënate duhura dhe rezultatet e raportuara të menaxhimit e personelit, si të vendosen veprimet korrigjuese nga njësitë e dëmtuara, dhesi proces i vazhdueshëm, si duhet siguruar që përpjekjet korrigjuese kanë prodhuar rezultate të duhura dhe të kënaqshme nëorganizatë.Nga kontrolli i cilësisë është ofruar informacion se si realizohen teknikat operative dhe aktivitetet që përdoren për të përmbushurkërkesat për cilësinë dhe si mund të kuptojmë se këto aktivitete mund të shërbejnë në përmirësimin, menaxhimin, kontrollin osesigurimin e cilësisë.Është përmendur se si programi për kontrollin e cilësisë rregullon punën, parandalon gabimin dhe ndryshimin se kur duhetaplikuar për të rregulluar cilësinë, ecurinë e cilësisë dhe ndryshimet e padëshirueshme për të arritur standardet e cilësisë. Formamë e thjeshtë e kontrollit të cilësisë është paraqitur në tabelen e ilustruar ku paraqet skemën e menaxhimit dhe realizimin epërformancës në modulin të realizimit si fazë e dytë e kontrollit të cilësisë, ndërsa në fazën e parë dhe të tretë, si module, janëpërshkruar në mënyrë sistematike sistemi rreth planifikimit dhe kontrollit për kontrollin e cilësisë.Është e rëndësishme se nga ana e drejtuesit të orgnizates të ketë një sens shumë të zhvilluar dhe të pёrceptimit për njerëzit,duke marrё parasysh: konsideratёn, respektin, besimin, mirёnjohjen, shpёrblimin, komunikim tё hapur, veprime pozitive mbi njёbazё individuale, të cilët janë faktorë kyq që i mundëson të marr iniciativa të duhura dhe të bazohet në komponentët eorganizatës për ti përmbushur obligimet dhe realizuar objektivat në organizatë sipas programeve të parapara dhe të ndara përrealizim.Nё realizimin tё kёtij studimi metaanalitik, ёshtё pёrdorur metoda analitike duke studiuar dhe analizuar teoritë e ndryshme tёkontrollit të cilësisë tё studiuara në periudha tё ndryshme kohore, duke e pёrfshier ndikimin e menaxhmentit dhe faktorёve tëbrendshëm të cilët janë faktorë kyq për realizimin e kontrollit të cilësisë pa i anashkaluar edhe faktorët e jashtëm siq janë: faktorimjedisor, konsumatori dhe gjitha rethananat të cilat ndikojnë në procesin e realizimit. Pёr shkak tё ndikimit, ndryshimeve si dhemungesës së njohurive pёr t’iu pёrgjigjur kёrkesave tё reja, ka qenё qёllimi kryesor i kёtij studimi pёr t’i paraqitur nё mёnyrёsistematike modulet informuese që ndikojn në arritjen e objektivave dhe realizimin e programit për kontrollin e cilësisë.Fjalët kyçe: shtrirja e veprimeve të kontrollit të cilësisë,informacion, teknikat operative, kërkesat për cilësinë, menaxhimin dherealizimin e përformances
 2. 2. HYRJEKontrolli i cilësisë është një praktikë gjithëpërfshirëse që synon të promovojë punën e organizatave me kultivimin ekulturës me cilësi të shëndosha, përfshien edhe zhvillimin e një sërë vlerash dhe bindjeve që e bëjnë çdo punonjëstë vetëdijshëm për faktin se cilësia është qëllimi kryesor i organizatës .Sigurimi i kontrollit të cilësisë është çelës i suksesit të secilit biznes apo organizatë.Kontrolli i cilësisë është i nevojshme për menaxhmentin dhe përdoret si mjet për të gjykuar raportet e vlerësimit dherezultateve. Përsoni përgjegjës për menagjimin e vlerësimit së bashku me trupen menaxhuese marrin përgjegjësinpër aplikimin e standardeve për cilësin e kontrollit.Në bazë të rregullorës së vendosur nga organizata, trupi menaxhues duhet të jetë mirë i informuar në mënyrë që tëvlerësojë zbatimin e kriteriumeve të kontrollit dhe cilësisë së arritur.Në mënyrë që të zbatohet me efektivitet kontrolli i cilësisë, një organizatë së pari duhet të vendos se cilat standardespecifike duhet përmbushur për shërbim apo produkt, shtrirjen e veprimit, mbledhjen e dhënave e rezultateve tëparaqitura e të raportuara tek përsoneli i menaxhmentit. Pas kësaj, duhet vendosur veprimet korrigjuese. Në rast sedobësohen apo dështojn instancat e shërbimeve apo të prodhimit, atëherë duhet ndërmarrë masa për të përgaditurplanin e ri që të vihet në zbatim në mënyrë që të kompenzohen dëmët apo vonesat.Cilësia e bazuar në kontroll vazhdimisht duhet korrigjuar që të sigurohemi se a ka rezultate të kënaqshme apongecje. Cilësia është një karakteristikë e procesit nëpërmjet të cilit aktivitetet e vlerësimit janë kryer. Vlerësimi icilësisë përfshinë mënyrën në të cilën autoriteti paraqet dhe zhvillon vendimin për procesin e fushëveprimit dheburimeve në dispozicion. Sigurimi i cilësisë në procesin e vlerësimit kontribon më shumë për të mësuar në lidhje mevlerësimin e menaxhimit dhe siguron inpute se si duhet të përmirësohet menaxhimi në bazë të vlerësimit.Raporti i kontrollit të cilësisë ofron një siguri për atë çka përmban, për punën e kryer dhe mbështetet në bazë tëpërfundimit apo konkluzave të nxjerra.Kontrolli, menaxhimi i punës, proceset e përcaktuara dhe të menaxhuara mirë, performanca dhe kriteret e integritetit,identifikimi i të dhënave, kompetenca, njohuritë, aftësitë, përvoja, kualifikimi, besimi, kultura organizative, motivimi,ekipet e ndërtuara dhe marrëdhëniet e cilësisë, janë faktorë që ndërlidhen dhe ndikojn shumë në shqyrtimin dhearritjen e cilësisë dhe rezultateve të duhura.Rol të rëndësishëm për kontrollin të cilësisë është vlerësimi, sepse përdor tregues dhe rekomandon mënyrat për tëarritur dhe rritur efektivitetin e shërbimit dhe rezlutatin e prodhimit.Kontrolli i cilësis si proces, në këtë punim e kemi ndarë në tre kategori, si: planifikimi(definohet problemi që do tëtrajtohet, mbledhja e të dhënave përkatëse), realizimi(si zhvillohet dhe zbatohet një planë, vendosen matjet për tëvlerësuar efektivitetin dhe si realizohet përformanca e një plani rreth kontrollit të cilësisë), kontrolli ( konfirmimi irezultateve para-dhe-pas të dhënave krahasuese),( Margaret Rouse, 2005).Kontrolli i cilësisë në mënaxhment shqyrton mundësinë e integrimit të sigurisë dhe menaxhimit të cilësisë në paralelmidis sigurisë dhe përgjegjshmërisë së menaxhimit të cilësisë si dhe ndërlidhja në mes sigurisë dhe cilësisë sëndërtimit. Roli dhe sigurimi i profesionistëve ndikon në ndërtimin e terrenit për menaxhimin e cilësisë, ndërtimin esigurisë profesionale për menaxhimin e një fushe kontrolli në bazë të cilësisë së programit. Për menaxhimin ekontrollit të cilësisë, menaxhmenti duhet pasur parasyesh dhe të bazohet në disa aspekte profesionale, si; ta njohmirë termin menaxhimi i cilësisë, përfitimet, qëllimi i përgjithshëm i cilësisë për një fushë të caktuar, rruga për zerodefekte, kryerjen e inspektimeve dhe siguri për cilësi të integruar dhe burimet e informacionit në lidhje memenaxhimin e kontrollit dhe cilësisë1.Pyetja kërkimore: Cilat janë specifikat e dhe qëllimi i tre kategorive të cilat e sigurojn kontrollin e cilësisë, dhe si mundtë përfitoj organizata nga ana e kontrollit të cilësisë?1 S. Rajendran, B. Clarke, R. Andrews, “Quality Management in contruction”, 2012
 3. 3. Kontrolli i cilësisë është një bazë e vlerave, i cili përmes procesit të menaxhimit dhe informacionit nxit mendjet dhetalentet e njerëzore për të krijuar dhe zbatuar plotësisht përmirësimin dhe realizimin e programit të organizatës.Ndryshimet dhe rezultatet arrihen, nëse: natyra e njërëzve dhe rruga që ata dëshirojn të kenë ndryshime në fushëne menaxhimit, të ketë ndryshim apo efekt të vogël ditor (me kalimin e kohës mund të këtë ndryshime më të mëdhapër përiudha të shkurtëra kohore), varen nga kapacitetet përsonale që veprojn më ndryshe dhe grupi përcjellës. Nëbazë të kapacitetit të përsonelit dhe menaxhimit të duhur në organizatë gjithmon duhet vënë para një qëllim: “Ku jemidhe ku dëshirojm të shkojmë”2.Në vijim do të përshkruhen karakteristikat, përmbledhjet, specifikat, ndryshimet, përfitimet, etj, që janë paraqitur nëpyetjen kërkimore që e përkufizojn kontrollin e cilësisë.Tre metodat më dëmëthenëse që nënkputon arritjen e objektivit kryesor nga programi i paraparë për ti realizuar gjatëprocesit të kontrollit të cilësisë;PLANIFIKIMIPlanifikimi është një metodë sistematike duke u përpjekur për të arritur objektivat e qarta për të ardhmen nëpërmjetpërdorimit efikas të resurseve në dispozicion të cilat janë të përshtatshme për të ardhmën.Çelesi për ta kuptuar dëmëthënien e menaxhimit është lidhja ne mes burimeve dhe qëllimeve. Menaxhimi ështëproces i të bërit vendime si dhe sa resurse do të gjenerohen, zhvillohen dhe përdoren në ndjekjen e veçanarishtorganizimin për arritjen e objektivave. Përcaktimi i komponentët më të rëndësishëm gjatë planifikimit janë3:objektivat - ku do arrijmresurset - me çfarë do arrijmzbatimin efikas e të duhur –si do të arrijme ardhmja – kur do të arrijmQëllimi i zhvillimit të një plani për kontrollin e cilësisë është që të nxjerrë pritjet e klientit në aspektin e cilësisë dhe tëpërgatisë një plan të menaxhimit për të përmbushur pritshmëritë.Plani i menaxhimit të cilësisë ndihmon drejtuesit e projektit nëse porosit e dërguara janë duke u prodhuar në njënivel të pranueshëm të cilësisë dhe në qoftë se procesi i menaxhimit të projektit është realizuar a janë arritur efektete duhura. Përcakton nivelin e pranueshëm të cilësisë, që është përcaktuar në mënyrë tipike nga ana e konsumatorit,dhe përshkruan se si projekti do të sigurojë nivel të cilësisë në mundësin e dërgesave të saj në proceset të punës.Qëllimi i kontrollit të cilësis do të thotë, dallim në sigurimin e shërbimeve dhe prodhimeve të kërkuara. Këto shërbimedhe prodhime duhet të jenë: të mos ketë të meta, gabime dhe defekte në shërbim apo produkt, kostot të jenëefektive, gadishmëri për shërbim dhe prodhim, të plotësohen kërkesat e konsumatorëve, zhvillimi të varet nga punae përditshme, kërkesat të përputhen me standardet e përformances dhe të realizohen detyrat në mënyrë të drejtë etë duhur. Objektivat e kontrollit të cilësisë synojn të aplikojn në kontrollin e cilësisë dhe vlerësimit, rritjen e kulturëssë cilësisë në mesin e stafit të organizatës, të miratojë matjen dhe operacionet statistikore, analizën e rezultatevebazuar në performancë, dhe të identifikojnë çmimet me përsosmëri.Aktivitetet e kontrollit të cilësisë monitorojnë dhe verifikojnë se kriteret e vendosura në projekt, përmbushjen estandardeve dhe cilësitë e përcaktuara. Aktivitete të sigurimit të cilësisë monitorojnë dhe të verifikojnë se proceset epërdorura gjatë menaxhimit janë ndjekur dhe janë efektive dhe janë realizuar sipas komponentëve të kontrollit tëcilësisë, si: objektivat e cilësisë, standardet e cilësisë, kontrolli i cilësisë dhe sigurimin e realizimit të aktiviteteve, roletdhe përgjegjësitë, mjetet, plani për raportimin e kontrollit të cilësisë dhe problemet e sigurimit2 Lewis. A.Rhodes, “Educational Ledership”, 19923 A.Green, Ch. Collins,“ Management and planingfor public health”, Jones and Bartledd publishers,
 4. 4. REALIZIMIPërcaktuesi më i rëndësishëm i një organizatë është aftësia e zbatimit të suksesshëm për të integruar sjelljet nëpraktikën e përditshme në punë dhe për tu sigururar në gjërat e drejta të cilat janë duke u bërë për arritjen e suksesit(L. S. Pheng, J. A. Teo, 2004).Realizimi i kontrollit të cilësisë është një qasje për përmirësimin e konkurrencës, efektivitetit dhe fleksibilitetit në tërëorganizatën.Menaxhimi i realizimit të kontrollit të cilësisë përfshin një kulturë të përgjithshme për zhvillimin e një ekipi në atëdrejtim që është përcaktuar për të arritur cilësinë e duhur gjatë kontrollit. Hapat të cilët duhet ndërmarrë në realizimine kontrollit të cilësisë janë: angazhimi për cilësinë e klientelës, të gjenerohet ndërgjegjësimi, edukimi dhe tëndryshojn qendrimet e stafit, të zhvillohet qasja në procesin e kontrollit të cilësisë, përgaditja dhe planifikimi iprojekteve për të gjitha nivelet e punës, përmirësimi i vazhdueshëm i institucionit, promovimi i kontributit dhepjesëmarrjes së stafit duke përdorur programet e motivimit dhe shqyrtimi i planeve dhe përformancës.
 5. 5. Menaxhimi i kontrollit të cilësisë o Sistemi i reagimit të klientëve o Përmirësimi i vazhdueshëm o Inkurajimi i punës në grup o Ulja e numrit të furnizuesve o Procesi i menaxhimit dhe përmirësimi i produktivitetit përmes studimeve o Sistemi efikas - komunikimi brenda organizatës dhe o Përkushtimi i menaxhmentit të lartë o Menaxhmenti i lartë vendos për kontrollin e cilësisë o Kryerja e një analize strategjike të organizatës o Punësimi i konsulentëve të jashtëm o Resurces organizatës o Menaxhmenti i lartë të zhvilloj një plan strategjik o Rishikimi apo shqyrtimi i kulturës në organizatë Formata e termit “ Alokimi i bugjetit komunikim” të shpërdahen dhe në tërë organizatën resurseve Arritja e objektivave dhe për disa departamenteReagimi o Përgaditja e planit për avansim o Pergaditja për procesin e monitorimit Reagimi nga punëtorët Identifikimi i nevojave për o Fillimi i zbatimit me monitorimin e avansim vazhdueshëm ndaj qëllimeve të përcaktuara më parë dhe objektivave Tab. 1. Menaxhimi i kontrollit të cilësisë
 6. 6. Realizimi i planit menaxhues i kontrollit të cilësisë Objektivat e përgjithshme Çfarë duhet bërë Si të arrihetNr1 Identifikimi i objektivave të përgjithshme Deklarimi i objektivave të cilësisë për cilësinë e projektit në drejtim të objektivave të organizatës Përcaktimi i objektivave cilësore për produkt dhe konsumator Plani për produktin dhe cilësinë – kontrolli i cilësisë Çfarë duhet bërë Si të arrihet Nr 1 Identifikimi i faktorëve kyç që do ti Faktorët kryesor janë rezultatet që duhet dorëzuar për të arritur qëllimin nënshtrohen rishikimit të cilësisë 2 Identifikimi i standardeve që do të Identifikimi i standardeve relevante të cilësisë dhe masat që përdoren për përdoren në vlerësimin e cilësisë të përcaktuar një përfundim të suksesshëm P.sh. standadet e cilësisë duhet përmbledhur: Formatin e programit Web faqja sipas standardit Dokumentacioni sipas standadit 3 Identifikimi i kritereve te plota dhe të sakta Tërrësia e kritereve në radhë të parë janë përcaktuar nga konsumatori. Duhet punuar me konsumatorin për të përcaktuar obligim të saktë dhe të kompletuar. 4 Aktivitetet e kontrollit të cilësisë në projekt Kontrolli i cilësisë na bën të sigurt se rezultatet e arritura janë ato që janë do të përdoren për të siguruar standard të pritur. Kontrolli i cilësisë është produkt i orientuar ". cilësisë, Kontrolli i cilësisë, zgjidh dhe parandalon gabimet në realizimin e projektit. Kontrolli i cilësisë vërteton se të arriturat janë të kualitetit të pranueshme dhe ato përmbushin standardet sipas kritereve të përgjithshme për të arritur A janë plotësuar obligimet sipas planit? me saktësinë e tërësishme. Për çdo përgjegjës, duhet përshkruar aktivitetet e kontrollit të cilësisë që duhet përmbajtur në realizim. Aktivitetet e kontrollit të cilësisë: • Listë kontrolli • Rishikimi i përgjegjësve • Stuktura sipas realizimit • Mostra statistikore • Procesi i testimit 5 Sa shpesh ose kur kryhet veprimtaria e Vendosja e afatit kohor për kryerjen e aktivitetit të kontrollit të cilësisë. kontrollit të cilësisë? P. sh. Rishikimi i përgjegjësve - në shpërndarjen përfundimtare Plani për sigurimin e cilësisë Çfarë duhet bërë Si të arrihetNr
 7. 7. 1 Identifikimi i proceseve kritike të projektit Proceset kritike të projektit janë aktivitetet që duhet të ndërmerren saktë që do të jenë objekt i rishikimit të cilësisë dhe në mënyrë efektive për të krijuar mundësin e dërgesës. Proceset e projektit si shembull: • Ndryshimi në procesin e menaxhimit • Procesi i komunikimit • Procesi i testimit2 Identifikimi i standardeve përkatëse të Identifikimi i standardeve përkatëse të cilësisë së procesit, apo "masa" të cilësisë dhe procesit te vlerësimin përdorura për të përcaktuar një përfundim të suksesshëm për një mundësi të dërgesës. Organizata ka identifikuar standardet e cilësisë që do të aplikohen. Nëse jo, duhet të përcaktojë se cilat do të përdoretnpër projektin.3 Identifikimi i palëve të interesuara për Puna me palët e projektit, për të përcaktuar se çfarë do të thotë për një proceset dhe pritshmëritë e projektit proces të projektit dhe përmbushur pritjet e tyre. Pritshmëritë palëve të interesuara, shembull: • Komunikimi mujor i statusit • Ekspertët si subjekt afarist të marrin pjesë në të gjitha seancat për mbledhje të informative dhe kërkesave4 Të përshkruhen aktivitetet e sigurimit të "Sigurimin e cilësisë e bën të sigurt kur janë duke u bërë gjerat e duhura, cilësisë që do të përdoren për të siguruar në mënyrë të drejtë. Sigurimi i cilësisë është proces i orientuar. " standardet e Sigurimi i cilësisë i referohet proceseve të brendshme të punës për të menaxhuar dhe të japë zgjidhje. Sigurimi i cilësisë mund të kryhet nga një mbikqyrës, menaxher i klientit apo palës së tretë ose të ndarë për sigurimin e cilësisë në grup. Aktivitetet, sigurim cilësor: • Auditimi i sigurimit të cilësisë • Lista kontrolluese për sigurimin e cilësisë • Pikat e kontrollit për sigurimin e cilësisë5 Të përcaktohen se sa shpesh apo kur, Vendosja e afatit kohor për kryerjen e veprimtarisë të sigurimit të cilësisë. aktiviteti i sigurimit të cilësisë do të kryhet. shembull: Auditimit-mujore, për sigurimin e cilësisë Lista e kontrollit, për sigurimin e cilësisë - në fund të çdo faze Identifikimi i roleve, mjetet dhe problemet - procedurat e raportimit Çfarë duhet bërë Si të arrihetNr1 Identifikimi i kontrollit të cilësisë dhe të Rolet dhe përgjegjësitë janë identifikuar në statutin e projektit, dhe burimet sigurimit të cilësisë rolet dhe përgjegjësitë aktuale janë caktuar në planin e personelit. për burime aktuale të projektit2 Identifikimi dhe mjetet relative për ti Identifikimi i mjeteve që do të përdoren apo qëllimi i tyre për përdorim. përdorur për mbështëtjen e cilësisë3 Definimi i kontrollit të cilësisë dhe sigurimi i Përshkrimi i planit për të shënuar, dokumentet dhekontrollet e bëra përgjatë cilësisë në planin e raportimit kontrollit për sigurimin e cilësisë Tab.1. Performanca në realizimin e planit për kontrollin e cilësisë
 8. 8. KONTROLLIPlani i kontrollit është një përmbledhje me shkrim që përshkruan se çfarë është e nevojshme për të mbajtur njëproces të përmirësuar në nivelin e tij aktual. Kjo përfshien burimet njerëzore dhe kërkesave të trajnimit, veprimet qëduhet të ndërmerren, të ndërmirren masa, në çoftë se intervali kohor i caktuar nuk është përmbushur, si dhereagimet e nevojshme për të mbështetur përmirësimit për procesin e kontrollit.Plani i kontrollit ka për qëllim të siguron përmirësimet e performancës të bëra nga ekipi i projektit, dhe a janë tëqëndrueshme me kalimin e kohës. Plani përcakton, bënë matjen, analizon, përmirëson, kontrollon procesin si kashkuar dhe krahason një fazë të ngjashme me metodologjit të tjera.Ekipi i projektit duhet të krijojë planin e kontrollit së bashku me pronarin dhe palët nga të gjitha fushat e përfshira nëkëtë proces4.Përfitimet nga plani i kontrollit të cilësisëPjesët më të rëndësishme gjatë kontrollit sipas planit duhet përmbledhur në bazë të dhënave të sakta, si:përmbledhja e njohurive gjatë procesit, mbajtja e kërkesave dhe pritjeve të dukshme për gjithë zonën funksionale qëështë e përfshirë, përshkrimin e të dhënave të përdorura për vlerësimin e performancës gjatë procesit, përshkriminkur veprimi duhet të ndodhë, sa shpesh duhet kontrolluar punën, cili është përgjegjës për kontroll, cilat janë planet eemergjencës dhe zbulimi i defekteve, për: a. Gabimet- si burim kryesor i defekteteve. - gabime të tilla definohen, si: o kryerjen e një veprimi të ndaluar; o dështimit për te kryer një veprim të kërkuara; dhe o keqinterpretimi i Informatave të domosdoshme për ekzekutimin e saktë të një detyre. b. Korigjimi i gabimit – duhet përshtatur për çdo problem, si: o kontrolle të tepërta, o kontrolle besueshmërie, o testime, etj c. Kompleksiteti i kontrollit – vështirësia e një detyre jap mundësi të vogla për tu bërë gabime d. Parashikimet për ti eliminuar defektet e. Efektiviteti relativ i kontrollit të cilësisë-metodat e përdorura5 f. Kontrollin e shërbimeve dhe prodhimit, si: o disponueshmërin e informacionit që përshkruan karakteristikat e produktit, o disponueshmërinë e udhëzimeve të punës sipas nevojës, o përdorimin e mjeteve të përshtatshme, o disponueshmërinë dhe zbaueshmërinë e monitorimit dhe matjes.Përfitimet e stafit nga Kontrolli i CilësisëMenaxhimi i kontrollit është si udhërefyes në botën e biznesit, është një teknikë e komunikimit e përdorur përmenaxhimin e punonjësve se çfarë është e nevojshme për të prodhuar dhe arritur cilësinë e dëshiruar të produktevedhe shërbimeve dhe për të ndikuar në veprimet e punonjësve në detyrë të plotë në përputhje me specifikat ecilësisë6.4 http://asq.org/service/body-of-knowledge/tools-control-plan. Date: 15.01.20135C. Martin Hinckley, “Defining the best quality-control systems by design and inspection” ,19976 TLFeBOOK , “Quality Management Systems”, Chapter 14, p.265, http://www.abahe.co.uk/business-administration/Quality-Management-Systems.pdf. Date: 02.01.2013
 9. 9. Përfitimet e stafit nga ana e kontrollit të cilësisë, paraqiten: Duke i marrë punonjësit si konsumatorë të cilëve duhetplotësuar dëshirat dhe ngritur moralin, zhvillimin e mjedisit të duhur për të përmirësuar kënaqësinë e punës,inkurajim për punën në grup, nxitjen e marrëdhënieve midis ndarjeve të ndryshme të punës në organizatë, promovimii cilësisë së kushteve të punës, ruajtja e stabilitetit të punës dhe përmirësimi i arritjeve dhe ngritja e nivelit të punës,sigurimi i personelit të mirë me mundësitë e trajnimit, sigurimi i personelit me metodat e duhura të performancës, dhedhënia e mundësive për zhvillim të qëndrueshëm të stafit.Përfitimet e organizates nga kontrolli i cilësisëSipas (Kevin J. Foley), kujdesi pët të promovuar biznesin ose përsosmërin organizative duhet vështruar nga afërmenaxhimin e cilësisë sipas metodave të punës të aplikuara të cilat janë thelbësore për një biznes të sukseshëmbashkëkohor. Aplikimi i sistemit të menaxhimit të cilësisë në menaxhimin e një procesi paraqet arritjet e kënaqësisëmaksimale të pronarit me koston e përgjithshme më të ulët të organizatës duke vazhduar përmirësimin gjatëprocesit7. Organizata për të siguruar cilësi të kontrollit duhet angazhuar profesionistë që mund të jap vlera edhe mëtë mëdha duke zhvilluar kompetencat dhe zgjerimin e roleve menaxhuese në kuadër të programit. Përfitimet eorganizatës nga ana e kontrollit të cilësisë, janë: Promovimi i performancës dhe ofrimi i shërbimeve që tejkalojnëpritjet, udhëheqen e organizatës drejt realizimit të objektivave të saj strategjikë, përgatitja e organizatës përpartneritete, ngritjen e ekipeve, minimizimin e kostove dhe maksimizimin e fitimit, minimizimin e defekteve të punësdhe humbjes materiale, puna në rritje dhe stimuj të prodhimit., inkurajimi në krijimtarinë dhe marrjen e iniciativave,shfrytëzimin e të mirave dhe burimeve në organizatë, përmirësimin e aftësisë konkurruese dhe rritjen e reputacionittë mirë .Krijimin i besimit dhe kënaqësisë së konsumatorit dhe sigurin në produktivitet, arrihet përmes: prodhimit dheproduktivitetit, inspektimit dhe kontrollit të cilësisë, sistemit të procedures dhe procesit, si dhe cilesia e kontrollit dhee menaxhmentit.7 S. Rajendran, B. Clarke, R. Andrews, “Quality management in construction”, ProfessionalSafety , 2012 , p.40,www.asse.org
 10. 10. PËRMBLEDHJENё kёtё punim janё paraqitur njohuritë themelore për tre metodat e kontrollit të cilësisë që ndikojnë në arritjen eobjektivit kryesor nga programi i paraparë në organizatë.Me anë të kontrollit të cilësisë, hartimit dhe realizimin të skemës menaxheriale dhe atë të përformancës për kontrolline cilësisë sipas moduleve të prezantuara janë bazë elementare dhe shumë e rëndësishme që një ekip menaxherialduhet zbatuar por çdo herë duke u monitoruar nga përgjegjësit e lartë, në mënyrë që tu shmangen gabimeve dhe tëarrihen rezultatet e duhura në organizatë.Sipas teorive tё shumta qё janё studiuar dhe analizuar për kontrollin e cilësisë, janё nxjerrë informacione tё cilat mёposhtё do tё pёrshkruhen nё mёnyrё tё shkurtёr duke i paraqitur definicionet pёr secilën modul të prezantuar:Planifikimi (dëmëthenia dhe komponentët që ndikojn për të qartësuar fazën planifikuese, duke përfshier qëllimin, çfarpërcakton, objektivat, aktivitetet, komponentët që ndihmojnë në realizimin e planit si fazë e planifikimit dhemenaxhementi të përfshier) është proces që ndikon në identifikimin dhe hartimin e planit të kontrollit të cilësisë.Faza e realizimit si përcaktues shumë i rëndësishëm i një organizate, mundëson dhe përdor metodat më efikase përtë siguruar cilësi gjatë kontrollit, dhe duke gjeneruar përherë staf që siguron cilësi në procesin e menaxhimit,sigurimin e kualitetit përmes mekanizmave të përcaktuar si plani i menaxhimit nga stafi përgjegjës dhe detyrat e tyresi dhe realizimin e planit të veprimit duke i përfshier të gjitha objektivat e përgjithshme që ndihmojn të përcaktohenobligimet e punës, çasja dhe shpërdarja inforamacionit nga klientela, promovimin e punës, etjFaza e kontrollit paraqet përmbledhjen me shkrim për veprimet qe duhet ndërmarrë organizata, kërkesat nga stafi,ndërhyrjen në përmirësimet (nëse është e nevojshme), analizën dhe kontrollin e procesit të punës duke përdormetodën e krahasimit dhe duke u bazuar çdo herë në kuadër të planit të përgaditur të kontrollit për kontrollin ecilësisë.Qёllimi kryesor i punimit ka qenё që përmes tre moduleve të ofruara të ipen të dhëna sa më të sakta, të kuptueshme,duke përdorur gjuhen e thjeshtë e të qartë, për individë që drejtojn kompani dhe përfaqaësues të ekipeve të cilëtende nuk e kanë të qartë se në çfar mënyrë duhet zgjedhur apo cilën metod duhet përdorur për të planifikuar,realizuar dhe kontrolluar, për të arritur rezultatin e duhur në procesin e kontrollit të cilësisë në organizatë.Duke pёrkufizuar nё mёnyrё tё shkurtёr secilën prej moduleve, me anë të praktikës sigurisht se do të kishin efekt tëduhur përgjat procesit në drejtim menaxherial, do të arrihet zgjedhja e problemeve që është kërkuar, e kjo arrihetpërmes analizës dhe përsonave përgjegjës në punë që kanë njohuri themelore për pozicionet të cilat kërkojnvëmendje në detaje, përvojë, dhe aftësi menaxheriale që arrijnë të sigurojn zhvillim dhe cilësi në organizatë. Çdoorganizatë apo biznes ka nevojë për kontrollin e cilësisë dhe sigurohen që të kenë sukses.
 11. 11. Bibliografia 1. A. M. Barrett, R. C.-Duggan, J. Lowe, J. Nikel, E. Ukpo, “THE CONCEPT OF QUALITY IN EDUCATION”, EdQual RPC is a Research Consortium, 2006 2. A.Green, Ch. Collins,“ Management and planingfor public health”, Jones and Bartledd publishers, 3. C. Martin Hinckley, “Defining the best quality-control systems by design and inspection” ,1997 4. C. Martin Hinckley, “Defining the best quality-control systems by design and inspection” ,Clinical Chemistry 43, No. 5, 1997 5. Ch. Elie-Dit-Cosaque, J. Pallud, M. Kalika” The Influence of Individual, Contextual, and Social Factors on Perceived Behavioral Control of Information Technology: A Field Theory Approach”, Journal of Management Information Systems / 2011–12, Vol. 28, No. 3 6. D. B. Hay, C. Kehoe, M. E. Miquel, S. Hatzipanagos, I. M. Kinchin, S. F. Keevil, S. L.Baker, “Measuring the quality of e-learning”, British Journal of Educational Technology Vol 39 No 6 2008 7. Dell Ward and James Jones, “Quality control through Design and Process”, techdirections ◆ december 2011 8. FreddieMac, “Quality Control Best Practices”, – Establishing and Managing an In-House Quality Control Program”, 2012 9. Green. A.(1999). An intrduction to health planing in developing countries(2nd ed.).Oxford, England: Oxford University press 10. Henrki Eriksson,“Benefits from TQM for organizational performance”, Division of quality technology and statistics, no.19., 2002 11. ISO 9001: 2008,751, “Control of production and service provision” 12. Kevin J. Foley,” From Quality Management To Organization Excellence”, Centre For Management Quality Research, p.2. http://mams.rmit.edu.au/mhrhum2at1qn.pdf, Date: 02.01.2013 13. Lewis. A.Rhodes, “Educational Ledership”, 1992, P.80. 14. Lewis. A.Rhodes, “ On the road to quality”, educational lidership, 1992 15. Low Sui Pheng, Jasmine Ann Teo,” Implementing Total Quality Management in Construction Firms”, JOURNAL OF MANAGEMENT IN ENGINEERING © ASCE / JANUARY 2004 16. Margaret Rouse, 2005, http://searchcio.techtarget.com/definition/Total-Quality-Management( Date: 25.12.2012) 17. Mike Cooke, “PEOPLEMANAGEMENT.CO.UK” , MAY 2012 18. Max Williams,”Risk assessment and quality control”, www.mlo-online.com, 2012 19. Richard Barton, “ The politics of skill”, PEOPLEMANAGEMENT.CO.UK, 2012 20. S. Rajendran, B. Clarke, R. Andrews, “Quality Management in contruction”, ProfessionalSafety, NOVEMBER, 2012, , p. 37, 39, www.asse.org 21. S. Rajendran, B. Clarke, R. Andrews, “Quality management in construction”, ProfessionalSafety , 2012 , p.40, www.asse.org 22. Soren Bisgaard, “Quality Management and Juran’s Legacy”, Quality Engineering, 20:390–401, 2008 23. S. Rajendran, B. Clarke, R. Andrews, “Quality management in construction”, ProfessionalSafety , 2012 , p.40, www.asse.org 24. Stephen Murgatroyd, “ A new frame for managing school: total quality management, school organization, vo.12, No. 2, 1992
 12. 12. 25. Shand H. Stringham, “DOES QUALITY MANAGEMENT WORK IN THE PUBLIC SECTOR?”, Public Administration and Management: An Interactive Journal 9 (3), 2004. pp 182-21126. TLFeBOOK , “Quality Management Systems”, Chapter 14, p.265, http://www.abahe.co.uk/business- administration/Quality-Management-Systems.pdf. Date: 02.01.201327. Phu Van Ho, “TOTAL QUALITY MANAGEMENT APPROACH TO THE INFORMATION SYSTEMS DEVELOPMENT PROCESSES: AN EMPIRICAL STUDY”, Virginia Polytechnic Institute and State University, 201128. http://colleges.ksu.edu.sa/CommunityCollege/Pages/QGoals.aspx29. http://asq.org/service/body-of-knowledge/tools-control-plan. Date: 15.01.201330. http://www.askartsolutions.com/iso9001training/Control-of-Production-and-Service-Provision.html. Date: 26.12.201231. http://www.pma.doit.wisc.edu/plan/3-2/what.html32. http://www.pma.doit.wisc.edu/plan/3-2/how.html. Date: 15.01.201333. http://asq.org/service/body-of-knowledge/tools-control-plan. Date: 15.01.201334. http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/evalsed/guide/designing_implementing/des igning_planning/planning_en.htm35. http://whatis.techtarget.com/definition/quality-control-QC. Date: 15.01.201336. http://www.howardcollege.edu/index.php?option=com_content&view=article&id=168, Date: 15.01.20131. http://www.jcsee.org/program-evaluation-standards/program-evaluation-standards-statements: 22.12.2012

×