1.3 bien luan_pt_bang_do_thi

Bi n lu n phương trình, b t phương trình b ng th
99
BI N LU N PHƯƠNG TRÌNH, BPT B NG TH
I. BI N LU N PHƯƠNG TRÌNH B NG TH
1. Bài toán: a) Kh o sát và v th (C): y = f (x)
b) Bi n lu n theo m s nghi m: F(x, m) = 0
2. Phương pháp: b) Bi n i F(x, m) = 0 v 1 trong 4 d ng sau:
D ng 1: ƒ(x) = m D ng 2: ƒ(x) = g(m)
D ng 3: ƒ(x) = ax + g(m) D ng 4: ƒ(x) = g(m) (x − x0) + y0
3. Các bài t p m u minh h a
Bài 1. 1) Kh o sát s bi n thiên và v th ( )
2
3 3( ):
2
x xC y f x
x
+ += =
+
2) Bi n lu n theo a s nghi m c a PT: ( )2
3 3 2 0x a x a+ − + − = và so sánh các
nghi m ó v i (−3) và (−1)
Gi i: 1) 1.1. T p xác nh: { } ( ) ( )D 2 , 2 2,f = − = −∞ − − +∞» ∪
1.2. Chi u bi n thiên:
a) o hàm và c c tr :
( )
2 1
2
2
3
4 3 0
2 1
x x
x xy
x x x
= = −
+ +′ = = ⇔ 
+ = = −
⇒ ( ) ( ) ( ) ( )1 23 3; 1 1f x f f x f= − = − = − =
b) Ti m c n: ( ) 11
2
f x x
x
= + +
+
( )
2
2 1
3 3
lim lim
2x x
x x
f x
x→ − →−
+ +
= = ∞
+
⇒ TC : x = −2.
( ) ( ) 1lim 1 lim 0
2x x
f x x
x→∞ →∞
 − + = =  +
⇒ TCX: y = x + 1.
c) B ng bi n thiên:
x −∞ −3 −2 −1 +∞
( )f x′ + 0 − − 0 +
( )f x
−∞
−3
−∞
+∞
1
+∞
www.VNMATH.com
Chương I. Hàm s – Tr n Phương
100
d) Nh n xét: Hàm s ng bi n trên ( ) ( ), 3 1,−∞ − − +∞∪
Hàm s ngh ch bi n trên ( ) ( )3, 2 2, 1− − − −∪ ;
Hàm s có c c i ( )3, 3− − và c c ti u (−1, 1)
2) PT ( )2
3 3 2x x a x⇔ + + = +
( )
2
3 3
2
x xf x a
x
+ +⇔ = =
+
Nghi m c a phương trình ã cho là hoành
giao i m c a ư ng th ng y a= v i th
(C): y = f (x). Nhìn vào th ta có:
N u a < −3 thì x1 < −3 < x2 < −1 N u a = −3 thì x1 = x2 = −3 < −1
N u −3 < a < 1 thì phương trình vô nghi m.
N u a = 1 thì −3 < −1 = x1 = x2 N u a > 1 thì −3 < x1 < −1 < x2
Bài 2. a. Kh o sát và v th ( )
2
( ):
1
xC y f x
x
= =
−
b. Bi n lu n s nghi m c a PT: ( )4 3 2
2 1 0z mz m z mz− + + − + =
c. Bi n lu n s nghi m t∈(0,π) c a PT: 2
cos cos 0t m t m− + =
Gi i
( ) 11
1
f x x
x
= + +
−
⇒
TCÐ: 1
TCX: 1
x
y x
=

= +
( ) ( )
( )2
0 02
0
1 2 4
x yx x
f x
x x y
= ⇒ =−′ = = ⇔ 
− = ⇒ =
(T l p BBT)
b. ( )4 3 2
2 1 0z mz m z mz− + + − + =
⇔ ( )2
2
12 0mz mz m
z z
− + + − + =
⇔ ( ) ( )
2
1 1 0z m z m
z z
+ − + + = . t 1 1 2x z x z
z z
= + ⇒ = + ≥ ,
( )2
1x m x= − ⇔ ( )
2
1
xf x m
x
= =
−
v i ( ] [ )D , 2 2,x∈ = −∞ − +∞∪
c) t ( ) ( )cos 1,1 0,x t t= ∈ − ∀ ∈ π . Khi ó 2
cos cos 0t m t m− + =
⇔ ( )
2
1
xf x m
x
= =
−
v i x ∈ (−1, 1).
1 2-1
1
4
x
y
O
O x
y
1
-1
-3
-3 -2
y=a
x21x
a
1.3. th :
www.VNMATH.com
Bi n lu n phương trình, b t phương trình b ng th
101
Bài 3. a. Kh o sát và v
2
3
2
x xy
x
+ −=
+
b. Bi n lu n theo m s nghi m: ( )4 2
1 3 2 0t m t m+ − − − =
Gi i
a.
TCÐ: 211
2 TCX : 1
x
y x
x y x
=
= − − ⇒ 
+ = −
( )2
11 0 2
2
y x
x
′ = + > ∀ ≠ −
+
b. ( )4 2
1 3 2 0t m t m+ − − − =
⇔ ( )4 2 2
3 2t t m t+ − = + ⇔
4 2
2
3
2
t t m
t
+ − =
+
⇔ ( )
2
3
2
x xf x m
x
+ −= =
+
v i x = t2
≥ 0
Bài 4. a) Kh o sát và v th ( )
2
1( ):
1
x xC y f x
x
+ += =
+
b) Bi n lu n s nghi m c a PT: ( )2
1 1 0x m x m+ − + − =
c) Bi n lu n s nghi m x∈[0,π] c a PT: ( )2
sin 1 sin 1 0x a x a− − + − =
Gi i
( ) 1
1
f x x
x
= +
+
⇒
TCÐ: 1
TCX : 1
x
y x
=

= +
( ) ( )
( )2
2 22
0
1 0 1
x yx x
f x
x x y
= − ⇒ = −+′ = = ⇔ 
+ = ⇒ =
x −∞ −2 −1 0 +∞
f ′ + 0 − − 0 +
f
−∞
−3
−∞
+∞
1
+∞
-2 1O
y
x
-1
-3/2
x
y
O
-1 1-2
-3
2
3
1
1
-2
-3
-1
O
y
x
www.VNMATH.com
Chương I. Hàm s – Tr n Phương
102
b) ( )2
1 1 0x m x m+ − + − = ⇔ ( )
2
1
1
x x
f x m
x
+ +
= =
+
.
(C′): ( )y f x= ư c v t (C): y = f (x) theo qui t c: Gi nguyên ph n th (Ca)
c a (C) ng x ≥ 0. L y (C′a) i x ng v i (Ca) qua Oy, khi ó (C′) = (Ca) ∪ (C′a)
c) t [ ] [ ]sin 0,1 0,t x x= ∈ ∀ ∈ π . Khi ó ( )2
sin 1 sin 1 0x a x a− − + − =
⇔ ( )
2
1
1
t tf t a
t
+ += =
+
v i t ∈ [0, 1].
Bài 5. a. Kh o sát s bi n thiên và v th c a ( )
2
2( ):
1
x xC y f x
x
− += =
−
b. Tìm a phương trình:
2
2 1
1
x x ax a
x
− + = − +
−
có nghi m
c. Bi n lu n theo m s nghi m c a phương trình:
2
2
2
log
1
x x
m
x
− +
=
−
Gi i: a. ( )
( )
2 1
2
2
1 2
2 1 0
1 1 2
x x
x xf x
x x x
 = = −
− − ′ = = ⇔
− = = +
⇒
( )
( )
1
2
1 2 1 2 2
1 2 1 2 2
y f
y f
 = − = −

 = + = +
( ) 2
1
f x x
x
= +
−
⇒ TC : x = 1; TCX: y = x.
b. Nghi m c a
2
2 1
1
x x ax a
x
− + = − +
−
là
hoành giao i m c a ư ng th ng
(D): ( )1 1y a x= − + v i (C): y = f (x).
Do (D) luôn i qua i m c nh
I(1, 1) nên phương trình trên có
nghi m thì (D) ph i n m trong góc nh n
t o b i 2 ti m c n: TC : x = 1 (v i h
s góc k = +∞) và TCX: y = x (v i h
s góc k = 1) ⇒ a > 1
c. Do ( )
2
2
1
x x
y f x
x
− +
= =
−
là hàm
ch n nên th ( ) ( ):C y f x′ = nh n
Oy làm tr c i x ng và ư c v t
(C): y = f (x) theo qui t c:
x
21-
y
1+ 2
-2
1
21+2
1
O
O
1
1+2 2
1
-2
21+
y
x-1- 2
www.VNMATH.com
Bi n lu n phương trình, b t phương trình b ng th
103
Gi nguyên ph n th c a (C) ng v i x ≥ 0 r i l y i x ng ph n này qua Oy.
Nghi m c a phương trình ( ) 2logf x m= (m > 0) là hoành giao i m c a
ư ng th ng 2logy m= v i th (C′). Nhìn vào th ta có:
N u 2log 2m < − ⇔ 10
4
m< < thì phương trình có 2 nghi m. …
Bài 6. a. Kh o sát và v ( ) 4 2
2 3y f x x x= = − + +
b. Bi n lu n theo m s nghi m: 4 2 4 2
2 2x x m m− = −
Gi i
a. ( ) ( )3 2
4 4 4 1 0 0; 1f x x x x x x x′ = − + = − = ⇔ = = ± ⇒ C c tr (0, 3), (±1, 4)
( ) ( )2 2 112 4 4 1 3 0
3
f x x x x′′ = − + = − = ⇔ = ± ⇒ i m u n 321 ,
93
 ± 
 
b. ( ) ( )4 2 4 2 4 2 4 2
2 2 2 3 2 3x x m m x x m m f x f m− = − ⇔ − + + = − + + ⇔ = (*)
Nhìn vào th ta có:
N u ( ) 4 1f m m= ⇔ = ± thì (*) có 2 nghi m kép x = ±1.
N u ( ) ( ) { }3 4 2, 2 0, 1f m m< < ⇔ ∈ − ± thì (*) có 4 nghi m phân bi t.
N u ( ) { }3 0, 2f m m= ⇔ ∈ ± thì (*) có 3 nghi m x = 0; 2x = ± .
N u ( ) ( ) ( )3 , 2 2,f m m< ⇔ ∈ −∞ − +∞∪ thì (*) có 2 nghi m phân bi t.
Bài 7. a) Kh o sát và v th ( ) 3
( ): 4 3 1C y f x x x= = − −
b) Tìm m
3
4 3 1 0x x mx m− − + − = có 4 nghi m phân bi t.
Gi i
( ) 2 112 3 0
2
f x x x′ = − = ⇔ = ±
( ) 24 0 0f x x x′′ = = ⇔ =
⇒ C c i ( )1 ,0
2
− ; c c ti u ( )1 , 2
2
−
x −∞ −1 0 1 +∞
f ′ + 0 − 0 + 0 −
f
−∞
4
3
4
−∞
x −∞
1
2
− 1
2 +∞
f ′ + 0 − 0 +
f
−∞
0
−2
+∞
3- 3
O x
y
1-1
- 2 2
3
4
www.VNMATH.com
Chương I. Hàm s – Tr n Phương
104
i m u n U(0, −1)
b)
3
4 3 1 0x x mx m− − + − = ⇔ ( ) ( )3
4 3 1 1f x x x m x= − − = − (*)
th (C′): ( )y f x= ư c v t th (C): y = f (x) theo qui t c:
- Gi nguyên ph n th (Ca) c a (C) ng v i x ≥ 0.
- L y (Ca′) i x ng v i (Ca) qua Oy, khi ó (C′) = (Ca) ∪ (Ca′)
Nghi m c a (*) là hoành giao i m
c a ư ng th ng ( ) ( ): 1md y m x= −
v i th (C′): ( )y f x= .
Ta th y (dm) luôn i qua i m A(1, 0) ∈ (C′)
và (dm) qua B(0, −1) là (AB):
1y x= − có h s góc k1 = 1.
ư ng th ng c a h (dm) ti p xúc v i (Ca′)
t i i m có hoành x0 < 0 là nghi m c a phương trình:
( )
( )
3
2
2
2
4 3 1 1
3 1 4
x x k x
x k
 − + − = −

− =
⇒
( )( )3 2
4 3 1 3 1 4 1x x x x− + − = − −
⇔ ( ) ( )( )2 2
1 4 2 1 3 1 4 1x x x x x− + − = − −
⇔ ( )( )2
2 2 1 2 2 1 0x x x− − − = .
Do x0 < 0 nên 0
1 3
2
x
−
= ⇒ 2 6 3 9k = −
Nhìn vào th (C′) ta th y: phương trình có 4 nghi m phân bi t thì
( ) ( ): 1md y m x= − ph i c t th (C′): ( )y f x= t i 4 i m phân bi t ⇔
1 2k m k< < ⇔ 1 6 3 9m< < −
Bài 8. Tìm m 3
2 1m x x− + + = có 3 nghi m phân bi t.
Gi i
-2
y
xO
1/2 1-1/2
-1
-1
-1/2 11/2
O x
y
-2
-1
A
B
t
www.VNMATH.com
Bi n lu n phương trình, b t phương trình b ng th
105
t 2
2 0 2t x x t= + ≥ ⇒ = − , khi ó PT ⇔ 3 2
2 1m t t− + = −
( )32
2 1m t t⇔ − + = − ( ) 3 2
4 3 1f t t t t m⇔ = − + − − = .
Xét th (C): y = ƒ(t). Ta có: ( ) 2 4 7
3 8 3 0
3
f t t t t
±′ = − + − = ⇔ =
⇒ C c tr :
4 7 7 14 7
3 27
f
 ± − ±
= 
 
và ( )0 1f = − ⇒ Hình d ng th (C)
V i m i giá tr t ≥ 0 thì cho ta 1 nghi m
2
2x t= − nên PT ã cho có 3 nghi m
phân bi t thì ƒ(t) = m ph i có 3 nghi m
phân bi t t ≥ 0.
Nghi m c a ƒ(t) = m là hoành giao i m c a th y = ƒ(t) v i y = m.
Nhìn vào th ta có ƒ(t) = m có 3 nghi m phân bi t t ≥ 0
⇔ ( )4 7 7 14 7
0 1
3 27
f m f m
 − − −
< ≤ ⇔ < ≤ 
 
Bài 9. Tìm m PT: 2 2 2
sin sin 3 cos 2 0x x m x+ − = (*) có nghi m.
Gi i
( )2 21 cos 2 1 cos6 1(*) cos 2 1 cos6 cos 2 cos 2
2 2 2
x x m x x x m x− −⇔ + = ⇔ − + =
3 2
2cos 2 cos 2 1 cos 2x x m x⇔ − + + =
t [ ]cos 2 1,1t x= ∈ − , khi ó (*) ⇔ ( ) 3 2
2 1f t t t mt= − + + = .
Ta có: ( ) 2 16 1 0
6
f t t t′ = − + = ⇔ = ±
Nhìn vào th ta th y: (*) có nghi m ⇔ Parabol (Pm): 2
y mt= c t th
(C): y = ƒ(t) t i i m có hoành t∈[−1, 1] ⇔ m > 0
t −1
1
6
− 1
6
1
f ′ + 0 − 0 +
ƒ
2
CT
C
0
-1
O x
y
74+
3
3
4- 7
714
3
-7
-7
3
-14 7
y
xO
2
1
1
-1
www.VNMATH.com
Chương I. Hàm s – Tr n Phương
106
II. BI N LU N B T PHƯƠNG TRÌNH B NG TH
1. Các bài t p m u minh h a
Bài 1. Tìm m BPT: ( )( ) 2
4 6 2x x x x m+ − ≤ − + úng ∀x∈[−4, 6]
Gi i
t ( )( )
( )( )
( )
( )22 2
00
4 6 :
4 6 1 25
yy
y x x C
y x x x y
≥≥ 
= + − ⇔ ⇔ 
= + − − + =  
• (C) là n a ư ng tròn phía trên Ox
v i tâm I(1, 0), bán kính R = 5.
• ( ) 2
: 2mP y x x m= − + là 1 parabol có
nh D(1, m − 1) ∈ ư ng th ng x = 1.
Ta có: ( )( ) 2
4 6 2x x x x m+ − ≤ − + ∀x∈[−4, 6]
⇔ (C) n m phía dư i (Pm) ∀x∈[−4, 6]
⇔ nh T(1, 5) c a (C) n m dư i D(1, m − 1) ⇔ m − 1 ≥ 5 ⇔ m ≥ 6.
Bài 2. Cho BPT: ( ) 2
2 1 2 3x x m x x− + + ≥ − + (*)
a. Tìm m BPT (*) có nghi m
b. Tìm m dài mi n nghi m c a (*) b ng 2.
Gi i
Parabol (P): 2
2 3y x x= − + có nh D(1, 2)
G i (Cm): ( )2 1y x x m= − + + ⇔
( )2
2 1
0
y x x m
y
 = − + +

≥
⇔ (Cm):
( )2 2
0
1 2
y
x y m
≥

− + = +
v i m ≥ −2.
Ta có (Cm) là n a ư ng tròn phía trên Ox
v i tâm I(1, 0), bán kính 2R m= + và có
nh ( )T 1, 2m + .
a. BPT (*) có nghi m thì nh ( )T 1, 2m + ph i n m phía trên D(1, 2)
⇔ 2 2 2 4 2m m m+ ≥ ⇔ + ≥ ⇔ ≥
b. Gi s (Cm) ∩ (P) t i 2 i m phân bi t A1(x1, y0), A2(x2, y0)
O
y
x1-4 6
T
Dm-1
1 x
y
O
2 3
3
A
B
T
D
-1
www.VNMATH.com
Bi n lu n phương trình, b t phương trình b ng th
107
⇒ Mi n nghi m c a BPT (*) là [ ]1 2,x x ⇒ x2 − x1 = 2 (1)
Vì A1, A2∈(P) nên ta có x1, x2 là nghi m c a phương trình 2
02 3 0x x y− + − =
⇒ 1 2 2x x+ = , k t h p v i (1) ⇒ 1 20, 2x x= = ⇒ 0 3y =
⇒ ( )
2 2
1 02 1 1 9 10m x y+ = − + = + = ⇔ m = 8.
Bài 3. Tìm m BPT: ( )( ) 2
4 4 2 2 18x x x x a− − + ≤ − + − úng ∀x∈[−2, 4]
Gi i
( )( ) ( )( )
2
2 184 4 2 2 18 4 2
4 2 4
x x ax x x x a x x − −− − + ≤ − + − ⇔ − + ≥ + −
t ( )( )
( )( )
( )
( )22 2
00
4 2 :
4 2 1 9
yy
y x x C
y x x x y
≥≥ 
= − + ⇔ ⇔ 
= − + − + =  
• (C) là n a ư ng tròn phía trên
Ox v i tâm I(1, 0), bán kính R = 3.
• ( )
2
18:
4 2 4m
x x aP y − −= + − là m t
parabol quay b lõm xu ng dư i và
nh n x = 1 làm tr c i x ng.
• (C) ∩ Ox t i A(−2, 0) và B(4, 0) i x ng qua x = 1. Ta xét parabol (P) thu c
h (Pm) i qua A, B:
2
184 40 10
4 2 4
a a−−= + − ⇔ = ⇒ ( )
2
: 2
4 2
x xP y −= + +
Nhìn vào th suy ra (*) úng ∀x∈[−2, 4] thì a ≥ 10.
Bài 4. Cho BPT: ( ) 2
6 6 2x x x x m− ≥ − + + (*)
Tìm m dài mi n nghi m p c a (*) tho mãn: 2 ≤ p ≤ 4.
Gi i
t ( )
( )
( )
( )22 2
00
6 :
6 3 9
yy
y x x C
y x x x y
≥≥ 
= − ⇔ ⇔ 
= − − + =  
• (C) là n a ư ng tròn phía trên
Ox v i tâm I(3, 0), bán kính R = 3.
• ( ) 2
: 6 2mP y x x m= − + + là m t
parabol quay b lõm lên trên và
nh n x = 3 làm tr c i x ng.
A
-2
y
xO
1 4
B
O x
y
(P )1
2
(P )
C
A B
D
1 2
3
4 5 6
www.VNMATH.com
Chương I. Hàm s – Tr n Phương
108
Gi s (C) ∩ (Pm) t i 2 i m phân bi t M1(x1, y0), M2(x2, y0) v i x1 < x2.
⇒ M1, M2 i x ng v i nhau qua ư ng th ng x = 3 ⇒ 1 2 2.3 6x x+ = =
Nghi m c a BPT (*) là x∈[ ]1 2,x x ⇒ dài mi n nghi m p c a (*) là:
( )2 1 22 3p x x x= − = − . 2 ≤ p ≤ 4 thì 1 ≤ x2 − 3 ≤ 2 ⇔ 4 ≤ x2 ≤ 5
Xét các parabol P1, P2 thu c h (Pm) l n lư t qua ( ) ( )4,2 2 , 5, 5A B ∈(C) là
( ) 2
1 : 6 8 2 2P y x x= − + + và ( ) 2
2 : 6 5 5P y x x= − + +
Nhìn vào th suy ra (*) có dài mi n nghi m p tho mãn 2 ≤ p ≤ 4
thì 5 5 2 8 2 2 3 5 6 2 2m m+ ≤ + ≤ + ⇔ + ≤ ≤ +
Bài 5. Tìm m BPT: ( )2
2 2 3x x m− + − ≥ úng x∀ ∈»
Gi i
( )2
2 2 3x x m− + − ≥ ⇔
( )2 23 2 12
2 2 2
x xx m x m x
− − −− ≥ ⇔ − ≥ + −
Parabol
2
1( ): 2
2 2
xP y x−= + − quay b lõm xu ng dư i.
th ( )D :m y x m= − là hình v
ch V nh M(m, 0) g m 2 n a
ư ng th ng n m phía trên Ox và
t o v i Ox các góc 45° và 135°.
Xét nhánh ph i c a (Dm) ti p xúc v i (C), khi ó hoành ti p i m là nghi m
c a:
21 12 1
2 2
01 2
x m x x x
mx
− − = + − = 
⇔ 
= = − +
⇒ ( )0D : y x= ti p xúc (C)
Xét nhánh trái c a (Dm) ti p xúc v i (C), khi ó hoành ti p i m là nghi m
c a:
21 12 3
2 2
41 2
x m x x x
mx
−− + = + − = 
⇔ 
= − = − +
⇒ ( )4D : 4y x= − ti p xúc (C)
Nhìn vào th ta có: BPT úng ∀x ⇔ nh M(m, 0) c a (Dm) n m bên trái
nh (0, 0) c a (D0) ho c n m bên ph i nh (4, 0) c a (D4) ⇔ m ≤ 0 ho c m ≥ 4.
y
xO
1
1 2 3 4
3/2
www.VNMATH.com
Bi n lu n phương trình, b t phương trình b ng th
109
Bài 6. Gi i bi n lu n BPT: 2
5 4x x a− + <
Gi i
( )
( )
[ ]
2
2
2
5 4 khi 1,4
: 5 4
5 4 khi 1,4
x x x
C y x x
x x x
 − + ∈
= − + = 
− + − ∈
»
G i (C1) là ph n th n m phía trên tr c hoành c a 2
5 4y x x= − + còn (C2) là
ph n th i x ng qua Ox v i ph n th n m phía dư i Ox c a 2
5 4y x x= − +
Khi ó (C) = (C1) ∪ (C2). Xét ( ) ( ) 2
1 : 5 4C y a x x a= − + =∩
⇔ 1 2
5 9 4 5 9 4
;
2 2
a a
x x x x
− + + +
= = = =
Xét ( ) ( ) 2
2 : 5 4 0C y a x x a= − + + =∩
⇔ 3 4
5 9 4 5 9 4
;
2 2
a a
x x x x
− − + −
= = = =
Nhìn vào th ta có:
N u a ≤ 0 thì BPT vô nghi m.
N u 90
4
a< ≤ thì BPT có nghi m x∈(x1, x3) ∪ (x4, x2)
N u 9
4
a > thì BPT có nghi m x∈(x1, x2)
Bài 7. 1) Kh o sát và v (C): ( )
2
2 1
1
x xy f x
x
+ += =
−
2) Tìm s a nh nh t ( ) ( )22 2
1 1a x x x x+ − ≤ + + úng ∀x∈[0, 1]
Gi i
1) ( ) 43
1
f x x
x
= + +
−
⇒
TCÐ: 1
TCX : 3
x
y x
=

= +
( )
( )2
1 041 0
3 81
x y
f x
x yx
= − ⇒ =
′ = − = ⇔ 
= ⇒ =− 
x −∞ −1 1 3 +∞
f ′ + 0 − − 0 +
f
−∞
0
−∞
+∞
8
+∞
45/21
y
xO
4
9/4
-9/4
y=a
www.VNMATH.com
Chương I. Hàm s – Tr n Phương
110
2) t [ ] [ ]2
0,2 0,1t x x x= + ∈ ∀ ∈
( ) ( )22 2
1 1a x x x x+ − ≤ + + ∀x∈[0, 1]
( ) ( )2
1 1a t t⇔ − ≤ + ∀t∈[0, 2]
⇔
( ) ( ]
( ) [ )
1,2
0,1
f t a t
f t a t
 ≥ ∀ ∈

≤ ∀ ∈
⇔
( ]
( )
[ )
( )
1,2
0,1
Min
Max
t
t
f t a
f t a
∈
∈
 ≥


≤

( )
( )
2 9
0 1
f a
f a
 = ≥
⇔ 
= − ≤
⇔ −1 ≤ a ≤ 9.
V y s a nh nh t ( ) ( )22 2
1 1a x x x x+ − ≤ + + úng ∀x∈[0, 1] là a = −1.
Bài 8. 1) Kh o sát và v (C): ( )
2
3 3
2
x xy f x
x
− += =
−
2) Tìm s a l n nh t ( )2
6 12 4 2x x a x− + ≥ − úng ∀x∈[4, 5]
Gi i
1) ( ) 11
2
f x x
x
= − +
−
⇒
TCÐ: 2
TCX: 1
x
y x
=

= −
( )
( )2
1 111 0
3 32
x y
f x
x yx
= ⇒ = −
′ = − = ⇔ 
= ⇒ =− 
2) ( )2
6 12 4 2x x a x− + ≥ − ∀x∈[4, 5]
⇔
( )
2
6 12
4 2
x x a
x
− + ≥
−
∀x∈[4, 5]
⇔
2
3 3 3
2 4
x x x a
x
− + ≥ +
−
∀x∈[4, 5]
⇔ ư ng th ng (d): 3
4
y x a= +
n m phía dư i (C) ∀x∈[4, 5]
Xét ( ) ( )23 2 4
4
f x x′ = ⇔ − = [ ]4 4;5x⇔ = ∈
⇒ Phương trình ti p tuy n c a (C) song song v i (d) là:
(D): ( ) ( )3 3 14 4
4 4 2
y x f x= − + = + . Nhìn hình v suy ra:
S a l n nh t ( )2
6 12 4 2x x a x− + ≥ − úng ∀x∈[4, 5] là 1
2
a =
y
O-3
8
x1-1 32
-1
9
3
x −∞ 1 2 3 +∞
f ′ + 0 − − 0 +
f
−∞
−1
−∞
+∞
3
+∞
-1
2
3
3
O
x
y
1
(D)
4 5
www.VNMATH.com
Bi n lu n phương trình, b t phương trình b ng th
111
III. BI N LU N H PHƯƠNG TRÌNH B NG TH
1. Phương pháp chung
Bi u di n các i u ki n b ng ngôn ng hình h c và xét tính tương giao
Nghi m c a h là giao i m c a các ư ng cong bi u di n các i u ki n
2. Các bài t p m u minh h a
Bài 9. Tìm a h
( )
( )
2 2
2
2 1
4
x y a
x y
 + = +

+ =
có úng 2 nghi m.
Gi i
N u a < −1 thì h vô nghi m.
Xét a ≥ −1: ( ) ( )2 2
: 2 1aC x y a+ = + là ư ng
tròn tâm O(0, 0) bán kính ( )2 1R a= + .
( )2
4x y+ = ⇔ x + y = ±2.
Nghi m c a h ã cho chính là to c a các giao i m do ư ng th ng
( )1 : 2 0x y∆ + + = và ( )2 : 2 0x y∆ + − = c t (Ca).
Do (∆1), (∆2) i x ng nhau qua O nên h ã cho có úng 2 nghi m
⇔ (∆1), (∆2) ti p xúc (Ca) ⇔ ( )( ) ( )1O, 2 1 2 0R d a a= ∆ ⇔ + = ⇔ =
Bài 10. Cho h phương trình:
2 2
0
0
x ay a
x y x
+ − =

+ − =
a. Tìm a h có 2 nghi m phân bi t.
b. G i ( ) ( )1 1 2 2, , ,x y x y là các nghi m c a h .
CMR: ( ) ( )
2 2
2 1 2 1 1x x y y− + − ≤ . D u b ng x y ra khi nào?
Gi i
( ) ( )
( ) ( )
2
2 2 2
: 1 0
0
1 10 :
2 4
a x a y
x ay a
x y x C x y
 ∆ + − =
+ − = 
⇔ 
+ − = − + =

(C) là ư ng tròn tâm ( )1 ,0
2
I bán kính 1
2
R =
(∆a) là ư ng th ng quay quanh i m A(0, 1) c nh.
a. h có 2 nghi m phân bi t thì (∆a) c t (C) t i 2 i m phân bi t
( )1∆
∆2( )
xO
y
2
2
-2
-2
y
O x1
I
1
M
N
2
A
www.VNMATH.com
Chương I. Hàm s – Tr n Phương
112
⇔ ( )( ) ( )2
2
22 2
1
1 22 1 4, 1 3 4 0 0
2 311
a
a
a
d I R a a a
aa
−
−
∆ < ⇔ < ⇔ < ⇔ − < ⇔ < <
++
b. V i 40
3
a< < thì ư ng th ng (∆a) c t (C) t i 2 i m phân bi t
( )1 1M ,x y , ( )2 2N ,x y ⇒ 2MN R≤ =1 ( ư ng kính là dây l n nh t)
⇔ ( ) ( )
2 2
2 1 2 1 1x x y y− + − ≤ ⇒ ( pcm)
D u b ng x y ra ⇔ MN = 2R ⇔ (∆a) i qua ( )1 ,0
2
I ⇔ 1
2
a =
Bài 11. Tìm a h
1 2
3
x y a
x y a
 + + + =

+ =
có nghi m.
Gi i
N u a < 0 thì h vô nghi m. Xét a ≥ 0:
t
1 0
2 0
u x
v y
 = + ≥

= + ≥
. H ⇔
( )2 2
, 0
3 1
u v
u v a
u v a
≥

+ =

+ = +
( ) ( )2 2
: 3 1C u v a+ = + là h các ư ng tròn tâm O(0, 0) bán kính ( )3 1R a= +
( ):d u v a+ = là h các ư ng th ng // v i nhau t o v i Ou góc 135°
Xét ư ng th ng ( )1( ): 3 1d u v a+ = + i qua A(R, 0); B(0, R) ∈(C)
và ư ng th ng ( )2( ): 6 1d u v a+ = + ti p xúc v i (C) t i M
Nhìn vào th ⇒ h có nghi m thì (d) c t (C) t i i m có t a dương
⇔ (d) n m gi a (d1) và (d2) ⇔ ( ) ( )3 1 6 1a a a+ ≤ ≤ +
⇔
2
2
3 3 0 3 21
3 15
26 6 0
a a
a
a a
 − − ≥ +
⇔ ≤ ≤ +
− − ≤
Bài 12. Tìm m h
2 2
1 1 1x y
x y m
 − + + =

+ =
có 4 nghi m phân bi t.
3a+3
v
O u
3a+3
6a+6
6a+6
www.VNMATH.com
Bi n lu n phương trình, b t phương trình b ng th
113
Gi i
( ): 1 1 1L x y− + + = ⇔
[ ] [ ]
[ ] [ ]
[ ] [ ]
[ ] [ ]
1 0 1,2 , 1,0
3 0 1,2 , 2, 1
1 0 0,1 , 2, 1
1 0 0,1 , 1,0
x y x y
x y x y
x y x y
x y x y
 + − = ∈ ∈ −

 − − = ∈ ∈ − −

 + + = ∈ ∈ − −

− + + = ∈ ∈ −
víi
víi
víi
víi
• (L) có hình bi u di n là 4 c nh c a hình vuông
ABCD v i A(1, 0); B(2, −1); C(1, −2); D(0, −1)
• ( ) 2 2
:C x y m+ = là ư ng tròn tâm O(0, 0) bán
kính R m= .
Xét ư ng tròn tâm O ti p xúc v i BC có bán kính là: ( )1
3,( )
2
R d O BC= =
ư ng tròn tâm O i qua 2 i m B, C có bán kính là: 2 5R OC= = .
Nhìn vào th ta có: H có 4 nghi m phân bi t ⇔ (L) c t (C) t i 4 i m.
⇔ 1 2
3 95 5
22
R R R m m< < ⇔ < < ⇔ < <
Bài 13. Cho 2 2
1 và 6a b c d+ = + = . CMR: 2 2
2 2 18 6 2c d ac bd+ − − ≥ − (1)
Gi i
Trên m t ph ng t a l y M(a, b) và N(c, d) ⇒ ( ) ( )2 22
MN c a d b= − + −
và M n m trên ư ng tròn ( ) 2 2
: 1C x y+ = ; N n m trên (∆): 6x y+ =
Khi ó (1) ⇔ 2
MN 19 6 2 MN 3 2 1≥ − ⇔ ≥ −
G i kho ng cách t O n (∆) là: ( )O,d ∆
Ta có: ( )OM MN ON O,d+ ≥ ≥ ∆
⇒ ( ) 2 2
0 0 6
1 MN O, 3 2
1 1
d
+ −
+ ≥ ∆ = =
+
⇒ MN 3 2 1≥ − ( pcm)
D u b ng x y ra ⇔ M ∈ o n ON và ON ⊥ (∆) ⇔ 1
2
a b= = ; 3c d= =
xO
y
D
A
B
C
O
y
6
6
M
N
1 x
www.VNMATH.com
Chương I. Hàm s – Tr n Phương
114
IV. BI N LU N H B T PHƯƠNG TRÌNH B NG TH
Bài 1. Cho h b t phương trình:
2
2
2 0
4 6 0
x x a
x x a
 + + ≤

− − ≤
a. Tìm a h có nghi m. b. Tìm a h có nghi m duy nh t.
Gi i
( )
( )
2
2
2
2
22 0
44 6 0
6
a f x x xx x a
x xa g xx x a
 ≤ = − − + + ≤ 
⇔  −≥ =− − ≤  
(P1): y = f (x) là 1 parabol quay b lõm
xu ng dư i và có nh là (−1, 1)
(P2): y = g(x) là 1 parabol quay b lõm lên trên và c t (P1) t i 80;
7
x x −= =
a. H ã cho có nghi m ⇔ ư ng th ng y = a i qua mi n g ch chéo t o b i
(P1) và (P2) ⇔ 0 ≤ a ≤ 1.
b. H ã cho có nghi m duy nh t ⇔ ư ng th ng y = a c t mi n g ch chéo t i
m t i m duy nh t ⇔ a = 0 ho c a = 1.
Bài 2. Tìm m BPT: ( )2
1
2
log 2 3x x m− + > − (1) có nghi m
và m i nghi m u ∉ TX c a ( )3
1log 1 .log 2x xy x x+= + − (2)
Gi i
• TX c a (2) là nghi m c a h :
( ) ( ) ( )23 3
1
0 10 1
2
log 1 2 1 1x
xx
x
x x x+
< ≠< ≠  
⇔ ⇔ ≥ 
+ ≥ + ≥ +  
• ( )2
1
2
log 2 3x x m− + > − ⇔ 2
0 2 8x x m< − + <
⇔
( ) ( )
( ) ( )
2
1
2
2
2 :
2 8 :
m x x f x y P
m x x g x y P
 > − + = =

< − + + = =
ư ng th ng y = m i qua mi n g ch chéo t o b i (P1) và (P2) ⇔ m ≤ 9.
M i nghi m c a (1) u ∉ TX c a (2) ⇔ M i nghi m x c a (1) u < 2
⇔ Hình chi u c a o n th ng giao gi a y = m v i mi n g ch chéo lên Ox là
t p con c a kho ng (−∞, 2). T th duy ra 8 ≤ m ≤ 9.
y
O
x-1
-2 2 4
1
-2/3
9
-2
21 x
8
O
y
4
www.VNMATH.com
Bi n lu n phương trình, b t phương trình b ng th
115
Bài 3. Tìm m h
2
4 2
2 4 0
6 8 18 0
x x m
x x x m
 − − + ≤

− − + − ≤
(*) có nghi m.
Gi i
H
2
4 2
2 4 0
6 8 18 0
x x m
x x x m
 − − + ≤

− − + − ≤
( )
( )
2
4 2
2 4
6 8 18
m f x x x
m g x x x x
 ≤ = − + +
⇔ 
≥ = − − +
(P): y = f (x) là 1 parabol quay b lõm xu ng dư i và có nh là D(1, 5)
• Xét (C): y = g(x).
Ta có: ( ) ( ) ( )23
4 12 8 4 1 2g x x x x x′ = − − = + −
Xét (C) ∩ (P): ( ) ( )g x f x=
( )( )3 2
1 4 14 0x x x x⇔ − + − − = ⇔ ( ) 3 2
1 4 14 0x h x x x x= ∨ = + − − =
Do ( ) ( )2 6; 3 10h h= − = nên (C) ∩ (P) t i x1 = 1 và x2∈(2, 3)
Nhìn vào th ta có h (*) có nghi m ⇔ ư ng th ng y = m i qua mi n
g ch chéo t o b i (P) và (C) ⇔ −6 ≤ m ≤ 5.
Bài 4. Tìm a ( )2 1 2x y x y a+ + − + = (*)
có nghi m.
Gi i
(*) ( ) ( )2 1 2x y a x y⇔ − + = − +
( ) ( )
2
2
2 1 2
x y
x y a x y
+ ≤

⇔ 
 − + = − +  
( ) ( )22
2 0
1 2 1
x y
x y a
+ − ≤
⇔ 
− + − = +
( ) ( ) ( )22
: 1 2 1C x y a− + − = + là ư ng tròn tâm I(1, 2) bán kính 1R a= +
x −∞ −1 2 +∞
f ′ − 0 − 0 +
f
+∞
−6
+∞
y
O x1
2 51+1- 5
-6
5
I
2
2
1 xO
y
www.VNMATH.com
Chương I. Hàm s – Tr n Phương
116
Nghi m c a (*) là giao c a ư ng tròn (C) v i mi n g ch chéo n m phía dư i
ư ng th ng (∆): x + y − 2 = 0.
(*) có nghi m thì ( )( ) 2 2
1 2 2 1 1, 1 1
2 21 1
d I R a a a
+ − −∆ ≤ ⇔ ≤ + ⇔ ≤ + ⇔ ≥
+
Bài 5. Tìm m h
( )2 2log 1 (1)
2 (2)
x y
x y
x y m
+
 + ≥

 + =
có nghi m.
Gi i
(1) ⇔
2 2
2 2
1
0
1
x y x y
x y
x y x y
 + ≥ + >

 + >

 + ≤ + <
⇔
( ) ( ) ( ) ( )
2 2
2 2
2 2
2 2
1
1
0
1 1 1
1 1 12 2 2
2 2 2
x y
x y
x y
x y
x y
 + <
 + > 
  + >
∨ 
− + − ≤ 
 − + − ≥

( ) 2 2
1 : 1C x y+ = là ư ng tròn tâm O(0, 0) bán kính 1 1R =
( ) ( ) ( )
2 2
2
1 1 1:
2 2 2
C x y− + − = là ư ng tròn tâm ( )1 1,
2 2
I bán kính 2
1
2
R =
(d): x + y = 0 c t (C1) t i 1 1 1 1, ; ,
2 2 2 2
A B− −   
   
   
. Nghi m c a (1) là mi n
g ch chéo (hình v ) trong ó không l y biên c a (C1) nhưng l y biên c a (C2).
Xét ư ng th ng thu c h (∆m): x + 2y = m i qua A là (∆1): 12
2
x y −+ =
ư ng th ng thu c h (∆m) ti p xúc v i (C2)
⇔ ( ) 2, md I R∆ =
2 2
1 1
2 1
21 2
m+ −
⇔ =
+
10 3 103
2 2 2
m m
±
⇔ − = ⇔ =
⇒ ư ng th ng (∆2):
3 10
2
2
x y
+
+ =
n m phía trên và ti p xúc v i (C2).
(*) có nghi m thì (∆m) c t mi n g ch chéo
⇔ (∆m) n m gi a (∆1) và (∆2) ⇔
3 101
22
m
+− < ≤
O
x
y
I
1
11/2
1/2
A
(D )1
2
(D )
www.VNMATH.com

Recomendados

Cực trị-hàm-đa-thức por
Cực trị-hàm-đa-thứcCực trị-hàm-đa-thức
Cực trị-hàm-đa-thứcvanthuan1982
709 vistas10 diapositivas
1.2 tuong giao_cua_do_thi_cac_ham_so por
1.2 tuong giao_cua_do_thi_cac_ham_so1.2 tuong giao_cua_do_thi_cac_ham_so
1.2 tuong giao_cua_do_thi_cac_ham_sovanthuan1982
291 vistas12 diapositivas
Bai giang 8_tiep_tuyen por
Bai giang 8_tiep_tuyenBai giang 8_tiep_tuyen
Bai giang 8_tiep_tuyengadaubac2003
336 vistas14 diapositivas
Hàm bậc 4 por
Hàm bậc 4Hàm bậc 4
Hàm bậc 4Long Nguyen
31 vistas13 diapositivas
Bt daiso10-c3 por
Bt daiso10-c3Bt daiso10-c3
Bt daiso10-c3Nguyen Van Tai
120 vistas16 diapositivas
Pt mũ, logarit por
Pt mũ, logaritPt mũ, logarit
Pt mũ, logaritThế Giới Tinh Hoa
5.3K vistas15 diapositivas

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Tuyen tap cac bai toan va phuong phap giai pt va bpt vo ty por
Tuyen tap cac bai toan va phuong phap giai pt va bpt vo ty Tuyen tap cac bai toan va phuong phap giai pt va bpt vo ty
Tuyen tap cac bai toan va phuong phap giai pt va bpt vo ty Huynh ICT
2.6K vistas36 diapositivas
Toan pt.de079.2011 por
Toan pt.de079.2011Toan pt.de079.2011
Toan pt.de079.2011BẢO Hí
168 vistas8 diapositivas
04 phuong trinh mu p3 por
04 phuong trinh mu p304 phuong trinh mu p3
04 phuong trinh mu p3Huynh ICT
137 vistas9 diapositivas
04 phuong trinh mu p4 por
04 phuong trinh mu p404 phuong trinh mu p4
04 phuong trinh mu p4Huynh ICT
199 vistas3 diapositivas
Toan pt.de130.2011 por
Toan pt.de130.2011Toan pt.de130.2011
Toan pt.de130.2011BẢO Hí
302 vistas3 diapositivas
[Vnmath.com] bai giang-trong_tam_ve_ham_so_thay_dang_viet_hung por
[Vnmath.com] bai giang-trong_tam_ve_ham_so_thay_dang_viet_hung[Vnmath.com] bai giang-trong_tam_ve_ham_so_thay_dang_viet_hung
[Vnmath.com] bai giang-trong_tam_ve_ham_so_thay_dang_viet_hungĐức Mạnh Ngô
452 vistas137 diapositivas

La actualidad más candente(17)

Tuyen tap cac bai toan va phuong phap giai pt va bpt vo ty por Huynh ICT
Tuyen tap cac bai toan va phuong phap giai pt va bpt vo ty Tuyen tap cac bai toan va phuong phap giai pt va bpt vo ty
Tuyen tap cac bai toan va phuong phap giai pt va bpt vo ty
Huynh ICT2.6K vistas
Toan pt.de079.2011 por BẢO Hí
Toan pt.de079.2011Toan pt.de079.2011
Toan pt.de079.2011
BẢO Hí168 vistas
04 phuong trinh mu p3 por Huynh ICT
04 phuong trinh mu p304 phuong trinh mu p3
04 phuong trinh mu p3
Huynh ICT137 vistas
04 phuong trinh mu p4 por Huynh ICT
04 phuong trinh mu p404 phuong trinh mu p4
04 phuong trinh mu p4
Huynh ICT199 vistas
Toan pt.de130.2011 por BẢO Hí
Toan pt.de130.2011Toan pt.de130.2011
Toan pt.de130.2011
BẢO Hí302 vistas
[Vnmath.com] bai giang-trong_tam_ve_ham_so_thay_dang_viet_hung por Đức Mạnh Ngô
[Vnmath.com] bai giang-trong_tam_ve_ham_so_thay_dang_viet_hung[Vnmath.com] bai giang-trong_tam_ve_ham_so_thay_dang_viet_hung
[Vnmath.com] bai giang-trong_tam_ve_ham_so_thay_dang_viet_hung
Đức Mạnh Ngô452 vistas
De thi vao 10 chuyen le hong phong 2018 2019 por Sang Nguyễn
De thi vao 10 chuyen le hong phong 2018 2019De thi vao 10 chuyen le hong phong 2018 2019
De thi vao 10 chuyen le hong phong 2018 2019
Sang Nguyễn83 vistas
1.2.tinh don dieu_cua_ham_so.1 por vanthuan1982
1.2.tinh don dieu_cua_ham_so.11.2.tinh don dieu_cua_ham_so.1
1.2.tinh don dieu_cua_ham_so.1
vanthuan1982423 vistas
04 phuong trinh mu p2 por Huynh ICT
04 phuong trinh mu p204 phuong trinh mu p2
04 phuong trinh mu p2
Huynh ICT97 vistas
Giải bài tập Phương pháp tính por dinhtrongtran39
Giải bài tập Phương pháp tínhGiải bài tập Phương pháp tính
Giải bài tập Phương pháp tính
dinhtrongtran3921.9K vistas
Toan pt.de143.2011 por BẢO Hí
Toan pt.de143.2011Toan pt.de143.2011
Toan pt.de143.2011
BẢO Hí1K vistas
75 bài tập hệ phương trình por tuituhoc
75 bài tập hệ phương trình75 bài tập hệ phương trình
75 bài tập hệ phương trình
tuituhoc113.5K vistas
05 phuong trinh logarith p2 por Huynh ICT
05 phuong trinh logarith p205 phuong trinh logarith p2
05 phuong trinh logarith p2
Huynh ICT107 vistas

Destacado

10.khaosaths por
10.khaosaths10.khaosaths
10.khaosathsvanthuan1982
242 vistas15 diapositivas
curiculam vita-cpsingh por
curiculam vita-cpsinghcuriculam vita-cpsingh
curiculam vita-cpsinghChitranjan Prasad Singh
387 vistas3 diapositivas
Hamhuuti por
HamhuutiHamhuuti
Hamhuutivanthuan1982
291 vistas22 diapositivas
Organización, sistemas de gestion y desarrollo 081016 por
Organización, sistemas de gestion y desarrollo 081016Organización, sistemas de gestion y desarrollo 081016
Organización, sistemas de gestion y desarrollo 081016Gloria Nancy Dunham
103 vistas13 diapositivas
Chude1 por
Chude1Chude1
Chude1vanthuan1982
307 vistas7 diapositivas
10.khaosaths por
10.khaosaths10.khaosaths
10.khaosathsvanthuan1982
214 vistas15 diapositivas

Destacado(15)

Organización, sistemas de gestion y desarrollo 081016 por Gloria Nancy Dunham
Organización, sistemas de gestion y desarrollo 081016Organización, sistemas de gestion y desarrollo 081016
Organización, sistemas de gestion y desarrollo 081016
Gloria Nancy Dunham103 vistas
Chde cuctri-tieptuyen por vanthuan1982
Chde cuctri-tieptuyenChde cuctri-tieptuyen
Chde cuctri-tieptuyen
vanthuan1982436 vistas
Cd su tuong-giao-cua-hai-do-thi-ltdh_2014 por vanthuan1982
Cd su tuong-giao-cua-hai-do-thi-ltdh_2014Cd su tuong-giao-cua-hai-do-thi-ltdh_2014
Cd su tuong-giao-cua-hai-do-thi-ltdh_2014
vanthuan1982183 vistas
On thi-dh-tiep-tuyen-cua-do-thi-ham-so por vanthuan1982
On thi-dh-tiep-tuyen-cua-do-thi-ham-soOn thi-dh-tiep-tuyen-cua-do-thi-ham-so
On thi-dh-tiep-tuyen-cua-do-thi-ham-so
vanthuan1982771 vistas
Екологічні проблеми річки прут та їх вирішення por tetyanadmitrieva
Екологічні проблеми річки прут та їх вирішенняЕкологічні проблеми річки прут та їх вирішення
Екологічні проблеми річки прут та їх вирішення
tetyanadmitrieva2.2K vistas
« загальні відомості про мінеральні добрива» por tetyanadmitrieva
« загальні відомості про мінеральні добрива»« загальні відомості про мінеральні добрива»
« загальні відомості про мінеральні добрива»
tetyanadmitrieva1.1K vistas

Similar a 1.3 bien luan_pt_bang_do_thi

Tiếp tuyến của đồ thị hàm số por
Tiếp tuyến của đồ thị hàm sốTiếp tuyến của đồ thị hàm số
Tiếp tuyến của đồ thị hàm sốtuituhoc
4.2K vistas10 diapositivas
Hambac4 por
Hambac4Hambac4
Hambac4vanthuan1982
275 vistas13 diapositivas
Phương pháp giải phương trình, bất phương trình mũ por
Phương pháp giải phương trình, bất phương trình mũPhương pháp giải phương trình, bất phương trình mũ
Phương pháp giải phương trình, bất phương trình mũLinh Nguyễn
2.8K vistas15 diapositivas
Các phương pháp hay giải Phuong trinh-vo-ty por
Các phương pháp hay giải Phuong trinh-vo-tyCác phương pháp hay giải Phuong trinh-vo-ty
Các phương pháp hay giải Phuong trinh-vo-tyroggerbob
28.2K vistas17 diapositivas
Phuong trinh vo ty por
Phuong trinh vo tyPhuong trinh vo ty
Phuong trinh vo tytututhoi1234
7.4K vistas17 diapositivas
Ds10 c3 phan2-www.mathvn.com por
Ds10 c3  phan2-www.mathvn.comDs10 c3  phan2-www.mathvn.com
Ds10 c3 phan2-www.mathvn.comnhacsautuongtu
294 vistas7 diapositivas

Similar a 1.3 bien luan_pt_bang_do_thi(20)

Tiếp tuyến của đồ thị hàm số por tuituhoc
Tiếp tuyến của đồ thị hàm sốTiếp tuyến của đồ thị hàm số
Tiếp tuyến của đồ thị hàm số
tuituhoc4.2K vistas
Phương pháp giải phương trình, bất phương trình mũ por Linh Nguyễn
Phương pháp giải phương trình, bất phương trình mũPhương pháp giải phương trình, bất phương trình mũ
Phương pháp giải phương trình, bất phương trình mũ
Linh Nguyễn2.8K vistas
Các phương pháp hay giải Phuong trinh-vo-ty por roggerbob
Các phương pháp hay giải Phuong trinh-vo-tyCác phương pháp hay giải Phuong trinh-vo-ty
Các phương pháp hay giải Phuong trinh-vo-ty
roggerbob28.2K vistas
Phuong trinh vo ty por tututhoi1234
Phuong trinh vo tyPhuong trinh vo ty
Phuong trinh vo ty
tututhoi12347.4K vistas
Ds10 c3 phan2-www.mathvn.com por nhacsautuongtu
Ds10 c3  phan2-www.mathvn.comDs10 c3  phan2-www.mathvn.com
Ds10 c3 phan2-www.mathvn.com
nhacsautuongtu294 vistas
Đáp Án Các Đề Thi Thử Toán 11 HK2 por thithanh2727
Đáp Án Các Đề Thi Thử Toán 11 HK2Đáp Án Các Đề Thi Thử Toán 11 HK2
Đáp Án Các Đề Thi Thử Toán 11 HK2
thithanh27274.4K vistas
Toan pt.de014.2012 por BẢO Hí
Toan pt.de014.2012Toan pt.de014.2012
Toan pt.de014.2012
BẢO Hí210 vistas
78 de thi dai hoc ve pt,hpt,bpt por diemthic3
78 de thi dai hoc ve pt,hpt,bpt78 de thi dai hoc ve pt,hpt,bpt
78 de thi dai hoc ve pt,hpt,bpt
diemthic3312 vistas
Tập 7 chuyên đề Toán học: Số phức - Megabook.vn por Megabook
Tập 7 chuyên đề Toán học: Số phức - Megabook.vnTập 7 chuyên đề Toán học: Số phức - Megabook.vn
Tập 7 chuyên đề Toán học: Số phức - Megabook.vn
Megabook743 vistas
Toan d dh_2011 por Huynh ICT
Toan d dh_2011Toan d dh_2011
Toan d dh_2011
Huynh ICT289 vistas
04 nguyen ham cua ham huu ti p3 por Huynh ICT
04 nguyen ham cua ham huu ti p304 nguyen ham cua ham huu ti p3
04 nguyen ham cua ham huu ti p3
Huynh ICT68 vistas
Toan pt.de017.2011 por BẢO Hí
Toan pt.de017.2011Toan pt.de017.2011
Toan pt.de017.2011
BẢO Hí256 vistas
Toan pt.de039.2012 por BẢO Hí
Toan pt.de039.2012Toan pt.de039.2012
Toan pt.de039.2012
BẢO Hí219 vistas
Toan cao cap 2 de thi mau 01 apr 2012 por Vivian Tempest
Toan cao cap 2 de thi mau 01 apr 2012Toan cao cap 2 de thi mau 01 apr 2012
Toan cao cap 2 de thi mau 01 apr 2012
Vivian Tempest273 vistas

Más de vanthuan1982

1.3 bien luan_pt_bang_do_thi por
1.3 bien luan_pt_bang_do_thi1.3 bien luan_pt_bang_do_thi
1.3 bien luan_pt_bang_do_thivanthuan1982
205 vistas18 diapositivas
100 bai-toan-khao-sat-kshs-tran-si-tung por
100 bai-toan-khao-sat-kshs-tran-si-tung100 bai-toan-khao-sat-kshs-tran-si-tung
100 bai-toan-khao-sat-kshs-tran-si-tungvanthuan1982
756 vistas37 diapositivas
200caukhaosathamso 130720043224-phpapp01 por
200caukhaosathamso 130720043224-phpapp01200caukhaosathamso 130720043224-phpapp01
200caukhaosathamso 130720043224-phpapp01vanthuan1982
460 vistas102 diapositivas
Bai giang trong_tam-mu_logarit por
Bai giang trong_tam-mu_logaritBai giang trong_tam-mu_logarit
Bai giang trong_tam-mu_logaritvanthuan1982
508 vistas90 diapositivas
Chde giai tich12-hki por
Chde giai tich12-hkiChde giai tich12-hki
Chde giai tich12-hkivanthuan1982
347 vistas36 diapositivas
Ham so da thuc por
Ham so da thucHam so da thuc
Ham so da thucvanthuan1982
1.2K vistas16 diapositivas

Más de vanthuan1982(11)

1.3 bien luan_pt_bang_do_thi por vanthuan1982
1.3 bien luan_pt_bang_do_thi1.3 bien luan_pt_bang_do_thi
1.3 bien luan_pt_bang_do_thi
vanthuan1982205 vistas
100 bai-toan-khao-sat-kshs-tran-si-tung por vanthuan1982
100 bai-toan-khao-sat-kshs-tran-si-tung100 bai-toan-khao-sat-kshs-tran-si-tung
100 bai-toan-khao-sat-kshs-tran-si-tung
vanthuan1982756 vistas
200caukhaosathamso 130720043224-phpapp01 por vanthuan1982
200caukhaosathamso 130720043224-phpapp01200caukhaosathamso 130720043224-phpapp01
200caukhaosathamso 130720043224-phpapp01
vanthuan1982460 vistas
Bai giang trong_tam-mu_logarit por vanthuan1982
Bai giang trong_tam-mu_logaritBai giang trong_tam-mu_logarit
Bai giang trong_tam-mu_logarit
vanthuan1982508 vistas
Chde giai tich12-hki por vanthuan1982
Chde giai tich12-hkiChde giai tich12-hki
Chde giai tich12-hki
vanthuan1982347 vistas
On thi-dh-su-tuong-giao-cua-dths por vanthuan1982
On thi-dh-su-tuong-giao-cua-dthsOn thi-dh-su-tuong-giao-cua-dths
On thi-dh-su-tuong-giao-cua-dths
vanthuan1982808 vistas
Cd su tuong-giao-cua-hai-do-thi-ltdh_2014 por vanthuan1982
Cd su tuong-giao-cua-hai-do-thi-ltdh_2014Cd su tuong-giao-cua-hai-do-thi-ltdh_2014
Cd su tuong-giao-cua-hai-do-thi-ltdh_2014
vanthuan1982281 vistas
De toan-ve-phuong-trinh-chua-can-thuc 1 por vanthuan1982
De toan-ve-phuong-trinh-chua-can-thuc 1De toan-ve-phuong-trinh-chua-can-thuc 1
De toan-ve-phuong-trinh-chua-can-thuc 1
vanthuan19828.8K vistas

1.3 bien luan_pt_bang_do_thi

 • 1. Bi n lu n phương trình, b t phương trình b ng th 99 BI N LU N PHƯƠNG TRÌNH, BPT B NG TH I. BI N LU N PHƯƠNG TRÌNH B NG TH 1. Bài toán: a) Kh o sát và v th (C): y = f (x) b) Bi n lu n theo m s nghi m: F(x, m) = 0 2. Phương pháp: b) Bi n i F(x, m) = 0 v 1 trong 4 d ng sau: D ng 1: ƒ(x) = m D ng 2: ƒ(x) = g(m) D ng 3: ƒ(x) = ax + g(m) D ng 4: ƒ(x) = g(m) (x − x0) + y0 3. Các bài t p m u minh h a Bài 1. 1) Kh o sát s bi n thiên và v th ( ) 2 3 3( ): 2 x xC y f x x + += = + 2) Bi n lu n theo a s nghi m c a PT: ( )2 3 3 2 0x a x a+ − + − = và so sánh các nghi m ó v i (−3) và (−1) Gi i: 1) 1.1. T p xác nh: { } ( ) ( )D 2 , 2 2,f = − = −∞ − − +∞» ∪ 1.2. Chi u bi n thiên: a) o hàm và c c tr : ( ) 2 1 2 2 3 4 3 0 2 1 x x x xy x x x = = − + +′ = = ⇔  + = = − ⇒ ( ) ( ) ( ) ( )1 23 3; 1 1f x f f x f= − = − = − = b) Ti m c n: ( ) 11 2 f x x x = + + + ( ) 2 2 1 3 3 lim lim 2x x x x f x x→ − →− + + = = ∞ + ⇒ TC : x = −2. ( ) ( ) 1lim 1 lim 0 2x x f x x x→∞ →∞  − + = =  + ⇒ TCX: y = x + 1. c) B ng bi n thiên: x −∞ −3 −2 −1 +∞ ( )f x′ + 0 − − 0 + ( )f x −∞ −3 −∞ +∞ 1 +∞ www.VNMATH.com
 • 2. Chương I. Hàm s – Tr n Phương 100 d) Nh n xét: Hàm s ng bi n trên ( ) ( ), 3 1,−∞ − − +∞∪ Hàm s ngh ch bi n trên ( ) ( )3, 2 2, 1− − − −∪ ; Hàm s có c c i ( )3, 3− − và c c ti u (−1, 1) 2) PT ( )2 3 3 2x x a x⇔ + + = + ( ) 2 3 3 2 x xf x a x + +⇔ = = + Nghi m c a phương trình ã cho là hoành giao i m c a ư ng th ng y a= v i th (C): y = f (x). Nhìn vào th ta có: N u a < −3 thì x1 < −3 < x2 < −1 N u a = −3 thì x1 = x2 = −3 < −1 N u −3 < a < 1 thì phương trình vô nghi m. N u a = 1 thì −3 < −1 = x1 = x2 N u a > 1 thì −3 < x1 < −1 < x2 Bài 2. a. Kh o sát và v th ( ) 2 ( ): 1 xC y f x x = = − b. Bi n lu n s nghi m c a PT: ( )4 3 2 2 1 0z mz m z mz− + + − + = c. Bi n lu n s nghi m t∈(0,π) c a PT: 2 cos cos 0t m t m− + = Gi i ( ) 11 1 f x x x = + + − ⇒ TCÐ: 1 TCX: 1 x y x =  = + ( ) ( ) ( )2 0 02 0 1 2 4 x yx x f x x x y = ⇒ =−′ = = ⇔  − = ⇒ = (T l p BBT) b. ( )4 3 2 2 1 0z mz m z mz− + + − + = ⇔ ( )2 2 12 0mz mz m z z − + + − + = ⇔ ( ) ( ) 2 1 1 0z m z m z z + − + + = . t 1 1 2x z x z z z = + ⇒ = + ≥ , ( )2 1x m x= − ⇔ ( ) 2 1 xf x m x = = − v i ( ] [ )D , 2 2,x∈ = −∞ − +∞∪ c) t ( ) ( )cos 1,1 0,x t t= ∈ − ∀ ∈ π . Khi ó 2 cos cos 0t m t m− + = ⇔ ( ) 2 1 xf x m x = = − v i x ∈ (−1, 1). 1 2-1 1 4 x y O O x y 1 -1 -3 -3 -2 y=a x21x a 1.3. th : www.VNMATH.com
 • 3. Bi n lu n phương trình, b t phương trình b ng th 101 Bài 3. a. Kh o sát và v 2 3 2 x xy x + −= + b. Bi n lu n theo m s nghi m: ( )4 2 1 3 2 0t m t m+ − − − = Gi i a. TCÐ: 211 2 TCX : 1 x y x x y x = = − − ⇒  + = − ( )2 11 0 2 2 y x x ′ = + > ∀ ≠ − + b. ( )4 2 1 3 2 0t m t m+ − − − = ⇔ ( )4 2 2 3 2t t m t+ − = + ⇔ 4 2 2 3 2 t t m t + − = + ⇔ ( ) 2 3 2 x xf x m x + −= = + v i x = t2 ≥ 0 Bài 4. a) Kh o sát và v th ( ) 2 1( ): 1 x xC y f x x + += = + b) Bi n lu n s nghi m c a PT: ( )2 1 1 0x m x m+ − + − = c) Bi n lu n s nghi m x∈[0,π] c a PT: ( )2 sin 1 sin 1 0x a x a− − + − = Gi i ( ) 1 1 f x x x = + + ⇒ TCÐ: 1 TCX : 1 x y x =  = + ( ) ( ) ( )2 2 22 0 1 0 1 x yx x f x x x y = − ⇒ = −+′ = = ⇔  + = ⇒ = x −∞ −2 −1 0 +∞ f ′ + 0 − − 0 + f −∞ −3 −∞ +∞ 1 +∞ -2 1O y x -1 -3/2 x y O -1 1-2 -3 2 3 1 1 -2 -3 -1 O y x www.VNMATH.com
 • 4. Chương I. Hàm s – Tr n Phương 102 b) ( )2 1 1 0x m x m+ − + − = ⇔ ( ) 2 1 1 x x f x m x + + = = + . (C′): ( )y f x= ư c v t (C): y = f (x) theo qui t c: Gi nguyên ph n th (Ca) c a (C) ng x ≥ 0. L y (C′a) i x ng v i (Ca) qua Oy, khi ó (C′) = (Ca) ∪ (C′a) c) t [ ] [ ]sin 0,1 0,t x x= ∈ ∀ ∈ π . Khi ó ( )2 sin 1 sin 1 0x a x a− − + − = ⇔ ( ) 2 1 1 t tf t a t + += = + v i t ∈ [0, 1]. Bài 5. a. Kh o sát s bi n thiên và v th c a ( ) 2 2( ): 1 x xC y f x x − += = − b. Tìm a phương trình: 2 2 1 1 x x ax a x − + = − + − có nghi m c. Bi n lu n theo m s nghi m c a phương trình: 2 2 2 log 1 x x m x − + = − Gi i: a. ( ) ( ) 2 1 2 2 1 2 2 1 0 1 1 2 x x x xf x x x x  = = − − − ′ = = ⇔ − = = + ⇒ ( ) ( ) 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 y f y f  = − = −   = + = + ( ) 2 1 f x x x = + − ⇒ TC : x = 1; TCX: y = x. b. Nghi m c a 2 2 1 1 x x ax a x − + = − + − là hoành giao i m c a ư ng th ng (D): ( )1 1y a x= − + v i (C): y = f (x). Do (D) luôn i qua i m c nh I(1, 1) nên phương trình trên có nghi m thì (D) ph i n m trong góc nh n t o b i 2 ti m c n: TC : x = 1 (v i h s góc k = +∞) và TCX: y = x (v i h s góc k = 1) ⇒ a > 1 c. Do ( ) 2 2 1 x x y f x x − + = = − là hàm ch n nên th ( ) ( ):C y f x′ = nh n Oy làm tr c i x ng và ư c v t (C): y = f (x) theo qui t c: x 21- y 1+ 2 -2 1 21+2 1 O O 1 1+2 2 1 -2 21+ y x-1- 2 www.VNMATH.com
 • 5. Bi n lu n phương trình, b t phương trình b ng th 103 Gi nguyên ph n th c a (C) ng v i x ≥ 0 r i l y i x ng ph n này qua Oy. Nghi m c a phương trình ( ) 2logf x m= (m > 0) là hoành giao i m c a ư ng th ng 2logy m= v i th (C′). Nhìn vào th ta có: N u 2log 2m < − ⇔ 10 4 m< < thì phương trình có 2 nghi m. … Bài 6. a. Kh o sát và v ( ) 4 2 2 3y f x x x= = − + + b. Bi n lu n theo m s nghi m: 4 2 4 2 2 2x x m m− = − Gi i a. ( ) ( )3 2 4 4 4 1 0 0; 1f x x x x x x x′ = − + = − = ⇔ = = ± ⇒ C c tr (0, 3), (±1, 4) ( ) ( )2 2 112 4 4 1 3 0 3 f x x x x′′ = − + = − = ⇔ = ± ⇒ i m u n 321 , 93  ±    b. ( ) ( )4 2 4 2 4 2 4 2 2 2 2 3 2 3x x m m x x m m f x f m− = − ⇔ − + + = − + + ⇔ = (*) Nhìn vào th ta có: N u ( ) 4 1f m m= ⇔ = ± thì (*) có 2 nghi m kép x = ±1. N u ( ) ( ) { }3 4 2, 2 0, 1f m m< < ⇔ ∈ − ± thì (*) có 4 nghi m phân bi t. N u ( ) { }3 0, 2f m m= ⇔ ∈ ± thì (*) có 3 nghi m x = 0; 2x = ± . N u ( ) ( ) ( )3 , 2 2,f m m< ⇔ ∈ −∞ − +∞∪ thì (*) có 2 nghi m phân bi t. Bài 7. a) Kh o sát và v th ( ) 3 ( ): 4 3 1C y f x x x= = − − b) Tìm m 3 4 3 1 0x x mx m− − + − = có 4 nghi m phân bi t. Gi i ( ) 2 112 3 0 2 f x x x′ = − = ⇔ = ± ( ) 24 0 0f x x x′′ = = ⇔ = ⇒ C c i ( )1 ,0 2 − ; c c ti u ( )1 , 2 2 − x −∞ −1 0 1 +∞ f ′ + 0 − 0 + 0 − f −∞ 4 3 4 −∞ x −∞ 1 2 − 1 2 +∞ f ′ + 0 − 0 + f −∞ 0 −2 +∞ 3- 3 O x y 1-1 - 2 2 3 4 www.VNMATH.com
 • 6. Chương I. Hàm s – Tr n Phương 104 i m u n U(0, −1) b) 3 4 3 1 0x x mx m− − + − = ⇔ ( ) ( )3 4 3 1 1f x x x m x= − − = − (*) th (C′): ( )y f x= ư c v t th (C): y = f (x) theo qui t c: - Gi nguyên ph n th (Ca) c a (C) ng v i x ≥ 0. - L y (Ca′) i x ng v i (Ca) qua Oy, khi ó (C′) = (Ca) ∪ (Ca′) Nghi m c a (*) là hoành giao i m c a ư ng th ng ( ) ( ): 1md y m x= − v i th (C′): ( )y f x= . Ta th y (dm) luôn i qua i m A(1, 0) ∈ (C′) và (dm) qua B(0, −1) là (AB): 1y x= − có h s góc k1 = 1. ư ng th ng c a h (dm) ti p xúc v i (Ca′) t i i m có hoành x0 < 0 là nghi m c a phương trình: ( ) ( ) 3 2 2 2 4 3 1 1 3 1 4 x x k x x k  − + − = −  − = ⇒ ( )( )3 2 4 3 1 3 1 4 1x x x x− + − = − − ⇔ ( ) ( )( )2 2 1 4 2 1 3 1 4 1x x x x x− + − = − − ⇔ ( )( )2 2 2 1 2 2 1 0x x x− − − = . Do x0 < 0 nên 0 1 3 2 x − = ⇒ 2 6 3 9k = − Nhìn vào th (C′) ta th y: phương trình có 4 nghi m phân bi t thì ( ) ( ): 1md y m x= − ph i c t th (C′): ( )y f x= t i 4 i m phân bi t ⇔ 1 2k m k< < ⇔ 1 6 3 9m< < − Bài 8. Tìm m 3 2 1m x x− + + = có 3 nghi m phân bi t. Gi i -2 y xO 1/2 1-1/2 -1 -1 -1/2 11/2 O x y -2 -1 A B t www.VNMATH.com
 • 7. Bi n lu n phương trình, b t phương trình b ng th 105 t 2 2 0 2t x x t= + ≥ ⇒ = − , khi ó PT ⇔ 3 2 2 1m t t− + = − ( )32 2 1m t t⇔ − + = − ( ) 3 2 4 3 1f t t t t m⇔ = − + − − = . Xét th (C): y = ƒ(t). Ta có: ( ) 2 4 7 3 8 3 0 3 f t t t t ±′ = − + − = ⇔ = ⇒ C c tr : 4 7 7 14 7 3 27 f  ± − ± =    và ( )0 1f = − ⇒ Hình d ng th (C) V i m i giá tr t ≥ 0 thì cho ta 1 nghi m 2 2x t= − nên PT ã cho có 3 nghi m phân bi t thì ƒ(t) = m ph i có 3 nghi m phân bi t t ≥ 0. Nghi m c a ƒ(t) = m là hoành giao i m c a th y = ƒ(t) v i y = m. Nhìn vào th ta có ƒ(t) = m có 3 nghi m phân bi t t ≥ 0 ⇔ ( )4 7 7 14 7 0 1 3 27 f m f m  − − − < ≤ ⇔ < ≤    Bài 9. Tìm m PT: 2 2 2 sin sin 3 cos 2 0x x m x+ − = (*) có nghi m. Gi i ( )2 21 cos 2 1 cos6 1(*) cos 2 1 cos6 cos 2 cos 2 2 2 2 x x m x x x m x− −⇔ + = ⇔ − + = 3 2 2cos 2 cos 2 1 cos 2x x m x⇔ − + + = t [ ]cos 2 1,1t x= ∈ − , khi ó (*) ⇔ ( ) 3 2 2 1f t t t mt= − + + = . Ta có: ( ) 2 16 1 0 6 f t t t′ = − + = ⇔ = ± Nhìn vào th ta th y: (*) có nghi m ⇔ Parabol (Pm): 2 y mt= c t th (C): y = ƒ(t) t i i m có hoành t∈[−1, 1] ⇔ m > 0 t −1 1 6 − 1 6 1 f ′ + 0 − 0 + ƒ 2 CT C 0 -1 O x y 74+ 3 3 4- 7 714 3 -7 -7 3 -14 7 y xO 2 1 1 -1 www.VNMATH.com
 • 8. Chương I. Hàm s – Tr n Phương 106 II. BI N LU N B T PHƯƠNG TRÌNH B NG TH 1. Các bài t p m u minh h a Bài 1. Tìm m BPT: ( )( ) 2 4 6 2x x x x m+ − ≤ − + úng ∀x∈[−4, 6] Gi i t ( )( ) ( )( ) ( ) ( )22 2 00 4 6 : 4 6 1 25 yy y x x C y x x x y ≥≥  = + − ⇔ ⇔  = + − − + =   • (C) là n a ư ng tròn phía trên Ox v i tâm I(1, 0), bán kính R = 5. • ( ) 2 : 2mP y x x m= − + là 1 parabol có nh D(1, m − 1) ∈ ư ng th ng x = 1. Ta có: ( )( ) 2 4 6 2x x x x m+ − ≤ − + ∀x∈[−4, 6] ⇔ (C) n m phía dư i (Pm) ∀x∈[−4, 6] ⇔ nh T(1, 5) c a (C) n m dư i D(1, m − 1) ⇔ m − 1 ≥ 5 ⇔ m ≥ 6. Bài 2. Cho BPT: ( ) 2 2 1 2 3x x m x x− + + ≥ − + (*) a. Tìm m BPT (*) có nghi m b. Tìm m dài mi n nghi m c a (*) b ng 2. Gi i Parabol (P): 2 2 3y x x= − + có nh D(1, 2) G i (Cm): ( )2 1y x x m= − + + ⇔ ( )2 2 1 0 y x x m y  = − + +  ≥ ⇔ (Cm): ( )2 2 0 1 2 y x y m ≥  − + = + v i m ≥ −2. Ta có (Cm) là n a ư ng tròn phía trên Ox v i tâm I(1, 0), bán kính 2R m= + và có nh ( )T 1, 2m + . a. BPT (*) có nghi m thì nh ( )T 1, 2m + ph i n m phía trên D(1, 2) ⇔ 2 2 2 4 2m m m+ ≥ ⇔ + ≥ ⇔ ≥ b. Gi s (Cm) ∩ (P) t i 2 i m phân bi t A1(x1, y0), A2(x2, y0) O y x1-4 6 T Dm-1 1 x y O 2 3 3 A B T D -1 www.VNMATH.com
 • 9. Bi n lu n phương trình, b t phương trình b ng th 107 ⇒ Mi n nghi m c a BPT (*) là [ ]1 2,x x ⇒ x2 − x1 = 2 (1) Vì A1, A2∈(P) nên ta có x1, x2 là nghi m c a phương trình 2 02 3 0x x y− + − = ⇒ 1 2 2x x+ = , k t h p v i (1) ⇒ 1 20, 2x x= = ⇒ 0 3y = ⇒ ( ) 2 2 1 02 1 1 9 10m x y+ = − + = + = ⇔ m = 8. Bài 3. Tìm m BPT: ( )( ) 2 4 4 2 2 18x x x x a− − + ≤ − + − úng ∀x∈[−2, 4] Gi i ( )( ) ( )( ) 2 2 184 4 2 2 18 4 2 4 2 4 x x ax x x x a x x − −− − + ≤ − + − ⇔ − + ≥ + − t ( )( ) ( )( ) ( ) ( )22 2 00 4 2 : 4 2 1 9 yy y x x C y x x x y ≥≥  = − + ⇔ ⇔  = − + − + =   • (C) là n a ư ng tròn phía trên Ox v i tâm I(1, 0), bán kính R = 3. • ( ) 2 18: 4 2 4m x x aP y − −= + − là m t parabol quay b lõm xu ng dư i và nh n x = 1 làm tr c i x ng. • (C) ∩ Ox t i A(−2, 0) và B(4, 0) i x ng qua x = 1. Ta xét parabol (P) thu c h (Pm) i qua A, B: 2 184 40 10 4 2 4 a a−−= + − ⇔ = ⇒ ( ) 2 : 2 4 2 x xP y −= + + Nhìn vào th suy ra (*) úng ∀x∈[−2, 4] thì a ≥ 10. Bài 4. Cho BPT: ( ) 2 6 6 2x x x x m− ≥ − + + (*) Tìm m dài mi n nghi m p c a (*) tho mãn: 2 ≤ p ≤ 4. Gi i t ( ) ( ) ( ) ( )22 2 00 6 : 6 3 9 yy y x x C y x x x y ≥≥  = − ⇔ ⇔  = − − + =   • (C) là n a ư ng tròn phía trên Ox v i tâm I(3, 0), bán kính R = 3. • ( ) 2 : 6 2mP y x x m= − + + là m t parabol quay b lõm lên trên và nh n x = 3 làm tr c i x ng. A -2 y xO 1 4 B O x y (P )1 2 (P ) C A B D 1 2 3 4 5 6 www.VNMATH.com
 • 10. Chương I. Hàm s – Tr n Phương 108 Gi s (C) ∩ (Pm) t i 2 i m phân bi t M1(x1, y0), M2(x2, y0) v i x1 < x2. ⇒ M1, M2 i x ng v i nhau qua ư ng th ng x = 3 ⇒ 1 2 2.3 6x x+ = = Nghi m c a BPT (*) là x∈[ ]1 2,x x ⇒ dài mi n nghi m p c a (*) là: ( )2 1 22 3p x x x= − = − . 2 ≤ p ≤ 4 thì 1 ≤ x2 − 3 ≤ 2 ⇔ 4 ≤ x2 ≤ 5 Xét các parabol P1, P2 thu c h (Pm) l n lư t qua ( ) ( )4,2 2 , 5, 5A B ∈(C) là ( ) 2 1 : 6 8 2 2P y x x= − + + và ( ) 2 2 : 6 5 5P y x x= − + + Nhìn vào th suy ra (*) có dài mi n nghi m p tho mãn 2 ≤ p ≤ 4 thì 5 5 2 8 2 2 3 5 6 2 2m m+ ≤ + ≤ + ⇔ + ≤ ≤ + Bài 5. Tìm m BPT: ( )2 2 2 3x x m− + − ≥ úng x∀ ∈» Gi i ( )2 2 2 3x x m− + − ≥ ⇔ ( )2 23 2 12 2 2 2 x xx m x m x − − −− ≥ ⇔ − ≥ + − Parabol 2 1( ): 2 2 2 xP y x−= + − quay b lõm xu ng dư i. th ( )D :m y x m= − là hình v ch V nh M(m, 0) g m 2 n a ư ng th ng n m phía trên Ox và t o v i Ox các góc 45° và 135°. Xét nhánh ph i c a (Dm) ti p xúc v i (C), khi ó hoành ti p i m là nghi m c a: 21 12 1 2 2 01 2 x m x x x mx − − = + − =  ⇔  = = − + ⇒ ( )0D : y x= ti p xúc (C) Xét nhánh trái c a (Dm) ti p xúc v i (C), khi ó hoành ti p i m là nghi m c a: 21 12 3 2 2 41 2 x m x x x mx −− + = + − =  ⇔  = − = − + ⇒ ( )4D : 4y x= − ti p xúc (C) Nhìn vào th ta có: BPT úng ∀x ⇔ nh M(m, 0) c a (Dm) n m bên trái nh (0, 0) c a (D0) ho c n m bên ph i nh (4, 0) c a (D4) ⇔ m ≤ 0 ho c m ≥ 4. y xO 1 1 2 3 4 3/2 www.VNMATH.com
 • 11. Bi n lu n phương trình, b t phương trình b ng th 109 Bài 6. Gi i bi n lu n BPT: 2 5 4x x a− + < Gi i ( ) ( ) [ ] 2 2 2 5 4 khi 1,4 : 5 4 5 4 khi 1,4 x x x C y x x x x x  − + ∈ = − + =  − + − ∈ » G i (C1) là ph n th n m phía trên tr c hoành c a 2 5 4y x x= − + còn (C2) là ph n th i x ng qua Ox v i ph n th n m phía dư i Ox c a 2 5 4y x x= − + Khi ó (C) = (C1) ∪ (C2). Xét ( ) ( ) 2 1 : 5 4C y a x x a= − + =∩ ⇔ 1 2 5 9 4 5 9 4 ; 2 2 a a x x x x − + + + = = = = Xét ( ) ( ) 2 2 : 5 4 0C y a x x a= − + + =∩ ⇔ 3 4 5 9 4 5 9 4 ; 2 2 a a x x x x − − + − = = = = Nhìn vào th ta có: N u a ≤ 0 thì BPT vô nghi m. N u 90 4 a< ≤ thì BPT có nghi m x∈(x1, x3) ∪ (x4, x2) N u 9 4 a > thì BPT có nghi m x∈(x1, x2) Bài 7. 1) Kh o sát và v (C): ( ) 2 2 1 1 x xy f x x + += = − 2) Tìm s a nh nh t ( ) ( )22 2 1 1a x x x x+ − ≤ + + úng ∀x∈[0, 1] Gi i 1) ( ) 43 1 f x x x = + + − ⇒ TCÐ: 1 TCX : 3 x y x =  = + ( ) ( )2 1 041 0 3 81 x y f x x yx = − ⇒ = ′ = − = ⇔  = ⇒ =−  x −∞ −1 1 3 +∞ f ′ + 0 − − 0 + f −∞ 0 −∞ +∞ 8 +∞ 45/21 y xO 4 9/4 -9/4 y=a www.VNMATH.com
 • 12. Chương I. Hàm s – Tr n Phương 110 2) t [ ] [ ]2 0,2 0,1t x x x= + ∈ ∀ ∈ ( ) ( )22 2 1 1a x x x x+ − ≤ + + ∀x∈[0, 1] ( ) ( )2 1 1a t t⇔ − ≤ + ∀t∈[0, 2] ⇔ ( ) ( ] ( ) [ ) 1,2 0,1 f t a t f t a t  ≥ ∀ ∈  ≤ ∀ ∈ ⇔ ( ] ( ) [ ) ( ) 1,2 0,1 Min Max t t f t a f t a ∈ ∈  ≥   ≤  ( ) ( ) 2 9 0 1 f a f a  = ≥ ⇔  = − ≤ ⇔ −1 ≤ a ≤ 9. V y s a nh nh t ( ) ( )22 2 1 1a x x x x+ − ≤ + + úng ∀x∈[0, 1] là a = −1. Bài 8. 1) Kh o sát và v (C): ( ) 2 3 3 2 x xy f x x − += = − 2) Tìm s a l n nh t ( )2 6 12 4 2x x a x− + ≥ − úng ∀x∈[4, 5] Gi i 1) ( ) 11 2 f x x x = − + − ⇒ TCÐ: 2 TCX: 1 x y x =  = − ( ) ( )2 1 111 0 3 32 x y f x x yx = ⇒ = − ′ = − = ⇔  = ⇒ =−  2) ( )2 6 12 4 2x x a x− + ≥ − ∀x∈[4, 5] ⇔ ( ) 2 6 12 4 2 x x a x − + ≥ − ∀x∈[4, 5] ⇔ 2 3 3 3 2 4 x x x a x − + ≥ + − ∀x∈[4, 5] ⇔ ư ng th ng (d): 3 4 y x a= + n m phía dư i (C) ∀x∈[4, 5] Xét ( ) ( )23 2 4 4 f x x′ = ⇔ − = [ ]4 4;5x⇔ = ∈ ⇒ Phương trình ti p tuy n c a (C) song song v i (d) là: (D): ( ) ( )3 3 14 4 4 4 2 y x f x= − + = + . Nhìn hình v suy ra: S a l n nh t ( )2 6 12 4 2x x a x− + ≥ − úng ∀x∈[4, 5] là 1 2 a = y O-3 8 x1-1 32 -1 9 3 x −∞ 1 2 3 +∞ f ′ + 0 − − 0 + f −∞ −1 −∞ +∞ 3 +∞ -1 2 3 3 O x y 1 (D) 4 5 www.VNMATH.com
 • 13. Bi n lu n phương trình, b t phương trình b ng th 111 III. BI N LU N H PHƯƠNG TRÌNH B NG TH 1. Phương pháp chung Bi u di n các i u ki n b ng ngôn ng hình h c và xét tính tương giao Nghi m c a h là giao i m c a các ư ng cong bi u di n các i u ki n 2. Các bài t p m u minh h a Bài 9. Tìm a h ( ) ( ) 2 2 2 2 1 4 x y a x y  + = +  + = có úng 2 nghi m. Gi i N u a < −1 thì h vô nghi m. Xét a ≥ −1: ( ) ( )2 2 : 2 1aC x y a+ = + là ư ng tròn tâm O(0, 0) bán kính ( )2 1R a= + . ( )2 4x y+ = ⇔ x + y = ±2. Nghi m c a h ã cho chính là to c a các giao i m do ư ng th ng ( )1 : 2 0x y∆ + + = và ( )2 : 2 0x y∆ + − = c t (Ca). Do (∆1), (∆2) i x ng nhau qua O nên h ã cho có úng 2 nghi m ⇔ (∆1), (∆2) ti p xúc (Ca) ⇔ ( )( ) ( )1O, 2 1 2 0R d a a= ∆ ⇔ + = ⇔ = Bài 10. Cho h phương trình: 2 2 0 0 x ay a x y x + − =  + − = a. Tìm a h có 2 nghi m phân bi t. b. G i ( ) ( )1 1 2 2, , ,x y x y là các nghi m c a h . CMR: ( ) ( ) 2 2 2 1 2 1 1x x y y− + − ≤ . D u b ng x y ra khi nào? Gi i ( ) ( ) ( ) ( ) 2 2 2 2 : 1 0 0 1 10 : 2 4 a x a y x ay a x y x C x y  ∆ + − = + − =  ⇔  + − = − + =  (C) là ư ng tròn tâm ( )1 ,0 2 I bán kính 1 2 R = (∆a) là ư ng th ng quay quanh i m A(0, 1) c nh. a. h có 2 nghi m phân bi t thì (∆a) c t (C) t i 2 i m phân bi t ( )1∆ ∆2( ) xO y 2 2 -2 -2 y O x1 I 1 M N 2 A www.VNMATH.com
 • 14. Chương I. Hàm s – Tr n Phương 112 ⇔ ( )( ) ( )2 2 22 2 1 1 22 1 4, 1 3 4 0 0 2 311 a a a d I R a a a aa − − ∆ < ⇔ < ⇔ < ⇔ − < ⇔ < < ++ b. V i 40 3 a< < thì ư ng th ng (∆a) c t (C) t i 2 i m phân bi t ( )1 1M ,x y , ( )2 2N ,x y ⇒ 2MN R≤ =1 ( ư ng kính là dây l n nh t) ⇔ ( ) ( ) 2 2 2 1 2 1 1x x y y− + − ≤ ⇒ ( pcm) D u b ng x y ra ⇔ MN = 2R ⇔ (∆a) i qua ( )1 ,0 2 I ⇔ 1 2 a = Bài 11. Tìm a h 1 2 3 x y a x y a  + + + =  + = có nghi m. Gi i N u a < 0 thì h vô nghi m. Xét a ≥ 0: t 1 0 2 0 u x v y  = + ≥  = + ≥ . H ⇔ ( )2 2 , 0 3 1 u v u v a u v a ≥  + =  + = + ( ) ( )2 2 : 3 1C u v a+ = + là h các ư ng tròn tâm O(0, 0) bán kính ( )3 1R a= + ( ):d u v a+ = là h các ư ng th ng // v i nhau t o v i Ou góc 135° Xét ư ng th ng ( )1( ): 3 1d u v a+ = + i qua A(R, 0); B(0, R) ∈(C) và ư ng th ng ( )2( ): 6 1d u v a+ = + ti p xúc v i (C) t i M Nhìn vào th ⇒ h có nghi m thì (d) c t (C) t i i m có t a dương ⇔ (d) n m gi a (d1) và (d2) ⇔ ( ) ( )3 1 6 1a a a+ ≤ ≤ + ⇔ 2 2 3 3 0 3 21 3 15 26 6 0 a a a a a  − − ≥ + ⇔ ≤ ≤ + − − ≤ Bài 12. Tìm m h 2 2 1 1 1x y x y m  − + + =  + = có 4 nghi m phân bi t. 3a+3 v O u 3a+3 6a+6 6a+6 www.VNMATH.com
 • 15. Bi n lu n phương trình, b t phương trình b ng th 113 Gi i ( ): 1 1 1L x y− + + = ⇔ [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 1 0 1,2 , 1,0 3 0 1,2 , 2, 1 1 0 0,1 , 2, 1 1 0 0,1 , 1,0 x y x y x y x y x y x y x y x y  + − = ∈ ∈ −   − − = ∈ ∈ − −   + + = ∈ ∈ − −  − + + = ∈ ∈ − víi víi víi víi • (L) có hình bi u di n là 4 c nh c a hình vuông ABCD v i A(1, 0); B(2, −1); C(1, −2); D(0, −1) • ( ) 2 2 :C x y m+ = là ư ng tròn tâm O(0, 0) bán kính R m= . Xét ư ng tròn tâm O ti p xúc v i BC có bán kính là: ( )1 3,( ) 2 R d O BC= = ư ng tròn tâm O i qua 2 i m B, C có bán kính là: 2 5R OC= = . Nhìn vào th ta có: H có 4 nghi m phân bi t ⇔ (L) c t (C) t i 4 i m. ⇔ 1 2 3 95 5 22 R R R m m< < ⇔ < < ⇔ < < Bài 13. Cho 2 2 1 và 6a b c d+ = + = . CMR: 2 2 2 2 18 6 2c d ac bd+ − − ≥ − (1) Gi i Trên m t ph ng t a l y M(a, b) và N(c, d) ⇒ ( ) ( )2 22 MN c a d b= − + − và M n m trên ư ng tròn ( ) 2 2 : 1C x y+ = ; N n m trên (∆): 6x y+ = Khi ó (1) ⇔ 2 MN 19 6 2 MN 3 2 1≥ − ⇔ ≥ − G i kho ng cách t O n (∆) là: ( )O,d ∆ Ta có: ( )OM MN ON O,d+ ≥ ≥ ∆ ⇒ ( ) 2 2 0 0 6 1 MN O, 3 2 1 1 d + − + ≥ ∆ = = + ⇒ MN 3 2 1≥ − ( pcm) D u b ng x y ra ⇔ M ∈ o n ON và ON ⊥ (∆) ⇔ 1 2 a b= = ; 3c d= = xO y D A B C O y 6 6 M N 1 x www.VNMATH.com
 • 16. Chương I. Hàm s – Tr n Phương 114 IV. BI N LU N H B T PHƯƠNG TRÌNH B NG TH Bài 1. Cho h b t phương trình: 2 2 2 0 4 6 0 x x a x x a  + + ≤  − − ≤ a. Tìm a h có nghi m. b. Tìm a h có nghi m duy nh t. Gi i ( ) ( ) 2 2 2 2 22 0 44 6 0 6 a f x x xx x a x xa g xx x a  ≤ = − − + + ≤  ⇔  −≥ =− − ≤   (P1): y = f (x) là 1 parabol quay b lõm xu ng dư i và có nh là (−1, 1) (P2): y = g(x) là 1 parabol quay b lõm lên trên và c t (P1) t i 80; 7 x x −= = a. H ã cho có nghi m ⇔ ư ng th ng y = a i qua mi n g ch chéo t o b i (P1) và (P2) ⇔ 0 ≤ a ≤ 1. b. H ã cho có nghi m duy nh t ⇔ ư ng th ng y = a c t mi n g ch chéo t i m t i m duy nh t ⇔ a = 0 ho c a = 1. Bài 2. Tìm m BPT: ( )2 1 2 log 2 3x x m− + > − (1) có nghi m và m i nghi m u ∉ TX c a ( )3 1log 1 .log 2x xy x x+= + − (2) Gi i • TX c a (2) là nghi m c a h : ( ) ( ) ( )23 3 1 0 10 1 2 log 1 2 1 1x xx x x x x+ < ≠< ≠   ⇔ ⇔ ≥  + ≥ + ≥ +   • ( )2 1 2 log 2 3x x m− + > − ⇔ 2 0 2 8x x m< − + < ⇔ ( ) ( ) ( ) ( ) 2 1 2 2 2 : 2 8 : m x x f x y P m x x g x y P  > − + = =  < − + + = = ư ng th ng y = m i qua mi n g ch chéo t o b i (P1) và (P2) ⇔ m ≤ 9. M i nghi m c a (1) u ∉ TX c a (2) ⇔ M i nghi m x c a (1) u < 2 ⇔ Hình chi u c a o n th ng giao gi a y = m v i mi n g ch chéo lên Ox là t p con c a kho ng (−∞, 2). T th duy ra 8 ≤ m ≤ 9. y O x-1 -2 2 4 1 -2/3 9 -2 21 x 8 O y 4 www.VNMATH.com
 • 17. Bi n lu n phương trình, b t phương trình b ng th 115 Bài 3. Tìm m h 2 4 2 2 4 0 6 8 18 0 x x m x x x m  − − + ≤  − − + − ≤ (*) có nghi m. Gi i H 2 4 2 2 4 0 6 8 18 0 x x m x x x m  − − + ≤  − − + − ≤ ( ) ( ) 2 4 2 2 4 6 8 18 m f x x x m g x x x x  ≤ = − + + ⇔  ≥ = − − + (P): y = f (x) là 1 parabol quay b lõm xu ng dư i và có nh là D(1, 5) • Xét (C): y = g(x). Ta có: ( ) ( ) ( )23 4 12 8 4 1 2g x x x x x′ = − − = + − Xét (C) ∩ (P): ( ) ( )g x f x= ( )( )3 2 1 4 14 0x x x x⇔ − + − − = ⇔ ( ) 3 2 1 4 14 0x h x x x x= ∨ = + − − = Do ( ) ( )2 6; 3 10h h= − = nên (C) ∩ (P) t i x1 = 1 và x2∈(2, 3) Nhìn vào th ta có h (*) có nghi m ⇔ ư ng th ng y = m i qua mi n g ch chéo t o b i (P) và (C) ⇔ −6 ≤ m ≤ 5. Bài 4. Tìm a ( )2 1 2x y x y a+ + − + = (*) có nghi m. Gi i (*) ( ) ( )2 1 2x y a x y⇔ − + = − + ( ) ( ) 2 2 2 1 2 x y x y a x y + ≤  ⇔   − + = − +   ( ) ( )22 2 0 1 2 1 x y x y a + − ≤ ⇔  − + − = + ( ) ( ) ( )22 : 1 2 1C x y a− + − = + là ư ng tròn tâm I(1, 2) bán kính 1R a= + x −∞ −1 2 +∞ f ′ − 0 − 0 + f +∞ −6 +∞ y O x1 2 51+1- 5 -6 5 I 2 2 1 xO y www.VNMATH.com
 • 18. Chương I. Hàm s – Tr n Phương 116 Nghi m c a (*) là giao c a ư ng tròn (C) v i mi n g ch chéo n m phía dư i ư ng th ng (∆): x + y − 2 = 0. (*) có nghi m thì ( )( ) 2 2 1 2 2 1 1, 1 1 2 21 1 d I R a a a + − −∆ ≤ ⇔ ≤ + ⇔ ≤ + ⇔ ≥ + Bài 5. Tìm m h ( )2 2log 1 (1) 2 (2) x y x y x y m +  + ≥   + = có nghi m. Gi i (1) ⇔ 2 2 2 2 1 0 1 x y x y x y x y x y  + ≥ + >   + >   + ≤ + < ⇔ ( ) ( ) ( ) ( ) 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 0 1 1 1 1 1 12 2 2 2 2 2 x y x y x y x y x y  + <  + >    + > ∨  − + − ≤   − + − ≥  ( ) 2 2 1 : 1C x y+ = là ư ng tròn tâm O(0, 0) bán kính 1 1R = ( ) ( ) ( ) 2 2 2 1 1 1: 2 2 2 C x y− + − = là ư ng tròn tâm ( )1 1, 2 2 I bán kính 2 1 2 R = (d): x + y = 0 c t (C1) t i 1 1 1 1, ; , 2 2 2 2 A B− −            . Nghi m c a (1) là mi n g ch chéo (hình v ) trong ó không l y biên c a (C1) nhưng l y biên c a (C2). Xét ư ng th ng thu c h (∆m): x + 2y = m i qua A là (∆1): 12 2 x y −+ = ư ng th ng thu c h (∆m) ti p xúc v i (C2) ⇔ ( ) 2, md I R∆ = 2 2 1 1 2 1 21 2 m+ − ⇔ = + 10 3 103 2 2 2 m m ± ⇔ − = ⇔ = ⇒ ư ng th ng (∆2): 3 10 2 2 x y + + = n m phía trên và ti p xúc v i (C2). (*) có nghi m thì (∆m) c t mi n g ch chéo ⇔ (∆m) n m gi a (∆1) và (∆2) ⇔ 3 101 22 m +− < ≤ O x y I 1 11/2 1/2 A (D )1 2 (D ) www.VNMATH.com