Cung cấp vattuthietbidien.vn ống luồn dây điện thép ống ruột gà - ty ren

Vattuthietbidien Catvanloi
Vattuthietbidien CatvanloiDirector en Công ty Thiết bị điện CÁT VẠN LỢI-Ống thép luồn dây điện steel conduit
Electrical Metallic Tubing 1”x 3.05 M
IntermediateMetalConduit3/4”x3.03M
2013
Têët caã caác nhaän hiïåu, hònh aãnh, kiïíu daáng, maä saãn phêím vaâ tiïu chuêín kyä thuêåt trong Catalogue naây thuöåc
baãn quyïìn cuãa Cöng Ty Thiïët Bõ Àiïån Cöng Nghiïåp Caát Vaån Lúåi. Moåi sûå sao cheáp maâ khöng coá sûå àöìng yá cuãa Cöng
Ty chuáng töi laâ vi phaåm Luêåt Súã Hûäu Trñ Tuïå, seä bõ kiïån ra toâa aán vaâ xûã lyá theo phaáp luêåt Viïåt Nam hiïån haânh.
Vùn Phoâng
504 Lï Quang Àõnh, P.1
Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ Minh
Nhaâ maáy
50 Têy Lên, P. Bònh Trõ Àöng A,
Q.Bònh Tên, TP.Höì Chñ Minh	
Tel: 84-8-35886496
84-8-22464699
Fax: 84-8-35886505
Email: sales@catvanloi.com
projectsales@catvanloi.com
lemaihuulam@catvanloi.comwww.catvanloi.com
giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh
KHAÁCH HAÂNG TIÏU BIÏÍU
NHÛÄNG CÖNG TRÒNH ÀAÄ CUNG CÊËP
PHUÅ KIÏåN NÖËI ÀÊËT VAÂ CHÖËNG SEÁT
THANH CHÖËNG ÀA NÙNG - UNISTRUT & PHUÅ KIÏåN
HÏå TREO ÖËNG THEÁP LUÖÌN DÊY ÀIÏåN
ÖËNG THEÁP LUÖÌN DÊY ÀIÏåN G.I - STEEL CONDUIT
ÖËNG THEÁP LUÖÌN DÊY ÀIÏåN MÏÌM/ÖËNG RUÖÅT GAÂ LOÄI THEÁP
PHUÅ KIÏåN ÖËNG THEÁP LUÖÌN DÊY ÀIÏåN G.I
THANG CAÁP, KHAY CAÁP, MAÁNG CAÁP, MAÁNG LÛÚÁI, MIÏåNG GIOÁ
GIÚÁI THIÏåU
1
INTRODUCTION
V
Vùn Phoâng
504 Lï Quang Àõnh, P.1
Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ Minh
Nhaâ maáy
50 Têy Lên, P. Bònh Trõ Àöng A,
Q.Bònh Tên, TP.Höì Chñ Minh	
Tel: 84-8-35886496
84-8-22464699
Fax: 84-8-35886505
Email: sales@catvanloi.com
projectsales@catvanloi.com
lemaihuulam@catvanloi.com www.catvanloi.com
giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh
úái àöåi nguä nhên viïn nùng àöång vaâ chuyïn nghiïåp, luön luön theo àuöíi muåc tiïu kinh doanh :
“LAÂ NHAÂ CUNG CÊËP SAÃN PHÊÍM VAÂ DÕCH VUÅ ÀÑCH THÛÅC
CUÃA KHAÁCH HAÂNG”
Chuáng töi luön àùåt muåc tiïu àûa Cöng ty TNHH THIÏËT BÕ ÀIÏÅN CÖNG NGHIÏÅP CAÁT VAÅN LÚÅI trúã thaânh
nhaâ cung cêëp chuyïn nghiïåp trong lônh vûåc vêåt tû cú àiïån (M&E). Thûúng hiïåu àöìng nghôa vúái
sûå tin cêåy, hiïåu quaã vaâ cam kïët chêët lûúång trong tûâng dûå aán. Trong nhûäng nùm vûâa qua, Chuáng töi
cung cêëp cho Quyá khaách haâng nhûäng saãn phêím mang thûúng hiïåu coá àöå tin cêåy cao vaâ chêët
lûúång töët àûúåc kiïím soaát búãi hïå thöëng chêët lûúång ISO 9001 : 2001 vúái giaá caã húåp lyá, phuâ húåp vúái
khaã nùng taâi chñnh cuãa caác doanh nghiïåp taåi Viïåt Nam. Thêåt vêåy, saãn phêím àaä àûúåc nhiïìu nhaâ
thêìu cú àiïån tin cêåy sûã duång do chêët lûúång öín àõnh, àaãm baão thay thïë hoaân toaân haâng ngoaåi nhêåp
taåi caác cöng trònh troång àiïím úã Viïåt Nam nhû: Nhaâ maáy chñp àiïån tûã INTEL, Nhaâ maáy Panel nùng
lûúång mùåt trúâiFirst Solar, Àaåi sûá quaán Myä (Haâ Nöåi), Toâa nhaâ àiïìu haânh Têåp Àoaân Àiïån Lûåc Viïåt Nam
(EVN Tower), Nhaâ maáy cöng nghiïåp nùång DOOSAN, Nhaâ maáy saãn xuêët àiïån thoaåi di àöång SAMSUNG,
Toâa thaáp taâi chñnh BITEXCO, Nhaâ maáy theáp POSCO, Nhaâ maáy thiïët bõ àoáng ngùæt ABB, Toâa thaáp ngên
haâng BIDV, Cuåm toâa thaáp EVERICH, Àaâi truyïìn hònh Viïåt Nam (VTV), Siïu thõ Lotte 1&2, Nhaâ maáy
thiïët bõ Nùng Lûúång têåp àoaân G.E (USA), Nhaâ maáy thiïët bõ y tïë BBraun, Nhaâ maáy Thuãy àiïån Sún La,
Sên bay Quöëc tïë Cêìn Thú, Nhaâ maáy saãn xuêët myä phêím P&G, Toaâ nhaâ Saâi Goân M&C, Toaâ nhaâ Times
Square, Khaách saån 5 sao WJ Marriot - Haâ Nöåi, Lotte Center - Haâ Nöåi, Nhaâ maáy vi maåch Jabil, Nhaâ
maáy Àiïån thoaåi Di Àöång NOKIA - Bùæc Ninh, Nhaâ maáy Nhiïåt Àiïån Nghi Sún - Thanh Hoáa, Nhaâ maáy
Theáp FOMOSA - Haâ Tônh, Nhaâ maáy Nhiïåt Àiïån Vuäng AÁng - Haâ Tônh v.v.. Àêy chñnh laâ phêìn thûúãng vö
cuâng quyá giaá cho sûå nùng àöång, saáng taåo, möåt têìm nhòn, möåt chiïën lûúåc kinh doanh àöåt phaá cuäng
nhû sûå phêën àêëu khöng ngûâng cuãa Ban Giaám Àöëc vaâ têåp thïí nhên viïn Cöng ty.
Vúái triïët lyá kinh doanh “WIN - WIN”, Chuáng töi tin tûúãng chùæc chùæn rùçng viïåc tön troång lúåi ñch cuãa Quyá
khaách haâng, cuäng nhû sûå àaáng tin cêåy cuãa Quyá khaách haâng seä xêy dûång möåt thûúng hiïåu vûäng maånh
mang àïën sûå phaát triïín phöìn thõnh cho Cöng ty TNHH THIÏËT BÕ ÀIÏÅN CÖNG NGHIÏÅP CAÁT VAÅN LÚÅI trong
tûúng lai. Àïën vúái Chuáng töi, Quyá khaách haâng seä àûúåc àöåi nguä nhên viïn kinh doanh tû vêën, luön lùæng
nghe vaâ thêëu hiïíu nhu cêìu, höî trúå àûa ra giaãi phaáp phuâ húåp vúái àiïìu kiïån kyä thuêåt & taâi chñnh thûåc tïë
trong lônh vûåc M&E.
Àïën vúái Cöng ty TNHH THIÏËT BÕ ÀIÏÅN CÖNG NGHIÏÅP CAÁT VAÅN LÚÅI, caác nhaâ thêìu thi cöng M&E seä
àûúåc cung cêëp têët caã caác loaåi vêåt tû, phuå kiïån àiïån cöng nghiïåp thûúng hiïåu thöng duång vúái
chêët lûúång cao cuäng nhû caác loaåi vêåt tû àiïån àùåc chuãng gia cöng theo yïu cêìu cuå thïí cuãa tûâng
khaách haâng.
Th.S LÏ MAI HÛÄU LÊM (MSc - Asian Institute of Technology)
GIAÁM ÀÖËC
2
CAM KÏËT VÚÁI KHAÁCH HAÂNG
CATVANLOI’SCOMMITMENT
Th.S LÏ MAI HÛÄU LÊM (MSc - AIT)
GIAÁM ÀÖËCISO 9001: 2008
2
Ban Giaám Àöëc & têåp thïí nhên viïn Cöng ty TNHH THIÏËT BÕ ÀIÏÅN CÖNG NGHIÏÅP
CAÁT VAÅN LÚÅI cam kïët cung cêëp cho khaách haâng saãn phêím vaâ dõch vuå àûúåc kiïím
soaát theo hïå thöëng quaãn lyá chêët lûúång ISO 9001: 2008 :
v Caác saãn phêím vúái giaá caã caånh tranh & dõch vuå khaách haâng vúái
chêët lûúång töët nhêët.
v Liïn tuåc caãi tiïën chêët lûúång saãn phêím & dõch vuå nhùçm thoãa
maän nhu cêìu ngaây caâng cao cuãa khaách haâng.
v Giao haâng trong thúâi gian ngùæn nhêët àaáp ûáng töët nhêët tiïën àöå
thi cöng.
v Luön duy trò lúåi thïë caånh tranh thöng qua nhûäng saãn phêím
àûúåc gia tùng giaá trõ trong chêët lûúång vaâ dõch vuå.
v Luön lùæng nghe, thêëu hiïíu nhu cêìu cuãa khaách haâng àïí àûa ra
giaãi phaáp phuâ húåp.
v	Thñch ûáng nhanh vaâ saáng taåo laâ sûác maånh caånh tranh cuãa Cöng ty.
Têìm nhòn VISION
Trúã thaânh thûúng hiïåu dêîn àêìu
trong saãn xuêët & cung cêëp vêåt tû
cú àiïån M&E taåi Viïåt Nam.
Sûá mïånh MISSION
Mang àïën cho khaách haâng giaãi
phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån M&E
phuâ húåp vúái chêët lûúång töët nhêët.
Giaá trõ cöët loäi CORE VALUES
CHÊËT LÛÚÅNG CAÅNH TRANH CON NGÛÚÂI TIN CÊÅY SAÁNG TAÅO BÏÌN VÛÄNG
Cam kïët vúái khaách haâng COMMITMENT
giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh
Vùn Phoâng
504 Lï Quang Àõnh, P.1
Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ Minh
Nhaâ maáy
50 Têy Lên, P. Bònh Trõ Àöng A,
Q.Bònh Tên, TP.Höì Chñ Minh	
Tel: 84-8-35886496
84-8-22464699
Fax: 84-8-35886505
Email: sales@catvanloi.com
projectsales@catvanloi.com
lemaihuulam@catvanloi.comwww.catvanloi.com
COLORED/WHITE
G.I CONDUITS/STEEL CONDUITS
ÖËNG THEÁP LUÖÌN
DÊY ÀIÏåN G.I
Saãn phêím àaåt 5 huy chûúng vaâng chêët lûúång taåi
triïín laäm quöëc tïë VIETBUILD 2009
do Böå Xêy dûång trao tùång
White Conduit 25mmx3.75M-BS4568 Class 3
Intermediate Metal Conduit 1/2”x 3.03 M
White Conduit BS 31 3/4” x 3.81M
BS 4568/BS31 & JISC 8305
Vùn Phoâng
504 Lï Quang Àõnh, P.1
Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ Minh
Nhaâ maáy
50 Têy Lên, P. Bònh Trõ Àöng A,
Q.Bònh Tên, TP.Höì Chñ Minh	
Tel: 84-8-35886496
84-8-22464699
Fax: 84-8-35886505
Email: sales@catvanloi.com
projectsales@catvanloi.com
lemaihuulam@catvanloi.com www.catvanloi.com
ÖËNG THEÁP LUÖÌN DÊY ÀIÏåN G.I
COLORED/WHITESTEELCONDUITS
Vùn Phoâng
504 Lï Quang Àõnh, P.1
Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ Minh
Nhaâ maáy
50 Têy Lên, P. Bònh Trõ Àöng A,
Q.Bònh Tên, TP.Höì Chñ Minh	
Tel: 84-8-35886496
84-8-22464699
Fax: 84-8-35886505
Email: sales@catvanloi.com
projectsales@catvanloi.com
lemaihuulam@catvanloi.comwww.catvanloi.com
ÖËngtheápluöìndêyàiïånloaåitrúnEMT -VIETNAM( Electrical MetallicTubing)
Tiïu chuêín (Standard): ANSI C 80.3/UL 797- USA
Maâu öëng (Color ): Trùæng (White)
Maâu öëng theo yïu cêìu cuãa khaách haâng (To be painted as customer’s request)
(Xem chi tiïët Chûáng chó chêët lûúång vaâ taãi catalog tûâ website: www.vattudien.vn)
Maä saãn phêím
Product Code
Kñch thûúác
Size
(inch)
Àûúâng kñnh ngoaâi
OD
(mm)
Àöå daây
Thickness
(mm)
Chiïìu daâi öëng
Length
(mm)
EMT12 1/2 17.93 1.07 3050
EMT34 3/4 23.42 1.25 3050
EMT100 1 29.54 1.45 3050
EMT114 1 1/4 38.35 1.57 3050
EMT112 1 1/2 44.20 1.57 3050
EMT200 2 55.8 1.57 3050
ÖËngtheápluöìndêyàiïånloaåirenIMC -VIETNAM( IntermediateMetal Conduit)
Tiïu chuêín (Standard): ANSI C 80.6/UL 1242- USA
Maâu öëng (Color ): Trùæng (White)
Maâu öëng theo yïu cêìu cuãa khaách haâng (To be painted as customer’s request)
(Xem chi tiïët Chûáng chó chêët lûúång vaâ taãi catalog tûâ website: www.vattudien.vn)
Maä saãn phêím
Product Code
Kñch thûúác
Size
(inch)
Àûúâng kñnh ngoaâi
OD
(mm)
Àöå daây
Thickness
(mm)
Chiïìu daâi öëng
Length
(mm)
IMC12 1/2 20.70 1.79 3030
IMC34 3/4 26.14 1.90 3030
IMC100 1 32.77 2.16 3025
IMC114 1 1/4 41.59 2.16 3025
IMC112 1 1/2 47.81 2.29 3025
IMC200 2 59.93 2.41 3025
IMC212 2 1/2 72.56 3.56 3010
IMC300 3 88.29 3.56 3010
IMC312 3 1/2 100.86 3.56 3005
IMC400 4 113.43 3.56 3005
Intermediate Metal Conduit 1/2” x 3.03 M
Intermediate Metal Conduit 3/4” x 3.03 M
Electrical Metallic Tubing 3/4”x 3.05 M
Electrical Metallic Tubing 1/2”x 3.05 M
4
giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh
BS 4568/BS31 & JISC 8305
ÖËNG THEÁP LUÖÌN DÊY ÀIÏåN G.I
COLORED/WHITESTEELCONDUITS
Vùn Phoâng
504 Lï Quang Àõnh, P.1
Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ Minh
Nhaâ maáy
50 Têy Lên, P. Bònh Trõ Àöng A,
Q.Bònh Tên, TP.Höì Chñ Minh	
Tel: 84-8-35886496
84-8-22464699
Fax: 84-8-35886505
Email: sales@catvanloi.com
projectsales@catvanloi.com
lemaihuulam@catvanloi.com www.catvanloi.com
ÖËng theáp luöìn dêy àiïån loaåi ren BS31 - VIETNAM
( Steel Conduit BS31: 1940 Screwed)
Tiïu chuêín (Standard): BS31: 1940 Class 3 - England
Maâu öëng (Color): Trùæng (White)
	 Maâu öëng theo yïu cêìu cuãa khaách haâng (To be painted as customer’s request)
(Xem chi tiïët Chûáng chó BS31: 1940 Class 3 vaâ taãi catalog tûâ website: www.vattudien.vn)
Maä saãn phêím
Product Code
Kñch thûúác
Size
mm (inch)
Àûúâng kñnh ngoaâi
OD
(mm)
Àöå daây
Thickness
(mm)
Chiïìu daâi öëng
Length
(mm)
BS3119 19 (3/4”) 18.9 1.6 3810/3750
BS3125 25 (1”) 25.2 1.6 3810/3750
BS3132 32 (1 1/4”) 31.6 1.6 3810/3750
BS3138 38 (1 1/2”) 37.9 1.8 3810/3750
BS3150 50 (2”) 50.6 2.0 3810/3750
ÖËng theáp luöìn dêy àiïån loaåi ren BS4568 class 3 - VIETNAM 		 	
( Steel Conduit BS4568: 1970 Class 3)
Tiïu chuêín (Standard): BS4568: 1970 Class 3 - England
Maâu öëng (Color): Trùæng (White)
		 Maâu öëng theo yïu cêìu cuãa khaách haâng (To be painted as customer’s request)
(Xem chi tiïët Chûáng chó BS4568: 1970 Class 3 vaâ taãi catalog tûâ website: www.vattudien.vn)
Maä saãn phêím
Product Code
Kñch thûúác
Size
mm
Àûúâng kñnh ngoaâi
OD
(mm)
Àöå daây
Thickness
(mm)
Chiïìu daâi öëng
Length
(mm)
BS456820 20 19.85 1.6 3810/3750
BS456825 25 24.80 1.6 3810/3750
BS456832 32 31.80 1.6 3810/3750
White Conduit 3/4”x3.81M - BS 31 Class 3
White Conduit 20mmx3.75M-BS 4568 Class 3
5
giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh
BS 4568/BS31 & JISC 8305
ÖËNG THEÁP LUÖÌN DÊY ÀIÏåN G.I
COLORED/WHITESTEELCONDUITS
Vùn Phoâng
504 Lï Quang Àõnh, P.1
Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ Minh
Nhaâ maáy
50 Têy Lên, P. Bònh Trõ Àöng A,
Q.Bònh Tên, TP.Höì Chñ Minh	
Tel: 84-8-35886496
84-8-22464699
Fax: 84-8-35886505
Email: sales@catvanloi.com
projectsales@catvanloi.com
lemaihuulam@catvanloi.comwww.catvanloi.com
ÖËng theáp luöìn dêy àiïån loaåi trún JIS C 8305 - VIETNAM
( Steel Conduit JIS C 8305: 1999 Type E)
Tiïu chuêín (Standard): JIS C 8305: 1999 (Japan)
Maâu öëng (Color): Trùæng (White)
	 Maâu öëng theo yïu cêìu cuãa khaách haâng (To be painted as customer’s request)
(Xem chi tiïët Chûáng chó JIS C 8305: 1999 vaâ taãi catalog tûâ website: www.vattudien.vn)
Maä saãn phêím
Product Code
Àûúâng kñnh ngoaâi
OD
(mm)
Àöå daây
Thickness
(mm)
Chiïìu daâi öëng
Length
(mm)
E19 19.1 1.2 3660
E25 25.4 1.2 3660
E31 31.8 1.4 3660
E39 38.1 1.4 3660
E51 50.8 1.4 3660
E63 63.5 1.6 3660
E75 76.2 1.6 3660
ÖËng theáp luöìn dêy àiïån loaåi ren JIS C 8305 - VIETNAM
( Steel Conduit JIS C 8305: 1999 Type C)
Tiïu chuêín (Standard): JIS C 8305: 1999 (Japan)
Maâu öëng (Color): Trùæng (White)
	 Maâu öëng theo yïu cêìu cuãa khaách haâng (To be painted as customer’s request)
(Xem chi tiïët Chûáng chó JIS C 8305: 1999 vaâ taãi catalog tûâ website: www.vattudien.vn)
Maä saãn phêím
Product Code
Àûúâng kñnh ngoaâi
OD
(mm)
Àöå daây
Thickness
(mm)
Chiïìu daâi öëng
Length
(mm)
C19 19.1 1.6 3660
C25 25.4 1.6 3660
C31 31.8 1.6 3660
C39 38.1 1.6 3660
C51 50.8 1.6 3660
C63 63.5 2.0 3660
C75 76.2 2.0 3660
White Conduit E 31 X 3.66 M - JIS C 8305
White Conduit E 25 X 3.66 M - JIS C8305
White Conduit E 19 X 3.66 M - JIS C 8305
6
White Conduit C 25 X 3.66 M - JIS C 8305
White Conduit C 19 X 3.66 M - JIS C 8305
giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh
BS 4568/BS31 & JISC 8305
ÖËNG THEÁP LUÖÌN DÊY ÀIÏåN G.I
COLORED/WHITESTEELCONDUITS
Vùn Phoâng
504 Lï Quang Àõnh, P.1
Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ Minh
Nhaâ maáy
50 Têy Lên, P. Bònh Trõ Àöng A,
Q.Bònh Tên, TP.Höì Chñ Minh	
Tel: 84-8-35886496
84-8-22464699
Fax: 84-8-35886505
Email: sales@catvanloi.com
projectsales@catvanloi.com
lemaihuulam@catvanloi.com www.catvanloi.com
COLORED/WHITE
G.I CONDUITS/STEEL CONDUITS
ÖËNG THEÁP LUÖÌN
DÊY ÀIÏåN G.I
Smartube
3/4”
MALAYSIAIMC
SouthernSteelPipe
3/4”
MALAYSIACONDUIT
BS31
Smartube
25mm
MALAYSIACONDUIT
BS4568
Smartube
Vùn Phoâng
504 Lï Quang Àõnh, P.1
Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ Minh
Nhaâ maáy
50 Têy Lên, P. Bònh Trõ Àöng A,
Q.Bònh Tên, TP.Höì Chñ Minh	
Tel: 84-8-35886496
84-8-22464699
Fax: 84-8-35886505
Email: sales@catvanloi.com
projectsales@catvanloi.com
lemaihuulam@catvanloi.com
www.catvanloi.com
Vùn Phoâng
504 Lï Quang Àõnh, P.1
Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ Minh
Nhaâ maáy
50 Têy Lên, P. Bònh Trõ Àöng A,
Q.Bònh Tên, TP.Höì Chñ Minh	
Tel: 84-8-35886496
84-8-22464699
Fax: 84-8-35886505
Email: sales@catvanloi.com
projectsales@catvanloi.com
lemaihuulam@catvanloi.comwww.catvanloi.com
ÖËNG THEÁP LUÖÌN DÊY ÀIÏåN G.I
COLORED/WHITESTEELCONDUITS
8
giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh
Smartube
1/2” MALAYSIA
EMTSouthern Steel Pipe
Smartube
3/4” MALAYSIA
EMTSouthern Steel Pipe
Smartube
1/2” MALAYSIA
IMC
Southern Steel Pipe
Smartube
3/4” MALAYSIA
IMC
Southern Steel Pipe
ÖËng theáp luöìn dêy àiïån loaåi trún EMT - SMARTUBE (Malaysia)
(SMARTUBE Electrical Metallic Tubing)
Tiïu chuêín (Standard): ANSI C 80.3/UL 797- USA
Maâu öëng (Color): Trùæng (White)
	 Maâu öëng theo yïu cêìu cuãa khaách haâng (To be painted as customer’s request)
(Xem chi tiïët Chûáng chó UL 797 vaâ catalog taãi tûâ website: www.vattudien.vn)
Maä saãn phêím
Product Code
SMARTUBE
Kñch thûúác
Size
(inch)
Àûúâng kñnh
OD
(mm)
Àöå daây
Thickness
(mm)
Chiïìu daâi öëng
Length
(mm)
SEMT12 1/2 17.93 1.07 3050
SEMT34 3/4 23.42 1.25 3050
SEMT100 1 29.54 1.45 3050
SEMT114 1 1/4 38.35 1.65 3050
SEMT112 1 1/2 44.20 1.65 3050
SEMT200 2 55.8 1.65 3050
ÖËng theáp luöìn dêy àiïån loaåi ren IMC- SMARTUBE (Malaysia)
(SMARTUBE Intermediate Metal Conduit)
Tiïu chuêín (Standard): ANSI C 80.6/UL 1242 - USA
Maâu öëng (Color): Trùæng (White)
	 Maâu öëng theo yïu cêìu cuãa khaách haâng (To be painted as customer’s request)
(Xem chi tiïët Chûáng chó UL 1242 vaâ catalog taãi tûâ website: www.vattudien.vn)			
											
											
											
											
										
Maä saãn phêím
Product Code
SMARTUBE
Kñch thûúác
Size
(inch)
Àûúâng kñnh
OD
(mm)
Àöå daây
Thickness
(mm)
Chiïìu daâi öëng
Length
(mm)
SIMC12 1/2 20.70 1.79 3030
SIMC34 3/4 26.14 1.90 3030
SIMC100 1 32.77 2.16 3025
SIMC114 1 1/4 41.59 2.16 3025
SIMC112 1 1/2 47.81 2.29 3025
SIMC200 2 59.93 2.41 3025
SIMC212 2 1/2 72.56 3.56 3010
SIMC300 3 88.29 3.56 3010
SIMC312 3 1/2 100.86 3.56 3005
SIMC400 4 113.43 3.56 3005
Vùn Phoâng
504 Lï Quang Àõnh, P.1
Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ Minh
Nhaâ maáy
50 Têy Lên, P. Bònh Trõ Àöng A,
Q.Bònh Tên, TP.Höì Chñ Minh	
Tel: 84-8-35886496
84-8-22464699
Fax: 84-8-35886505
Email: sales@catvanloi.com
projectsales@catvanloi.com
lemaihuulam@catvanloi.com www.catvanloi.com
ÖËng theáp luöìn dêy àiïån loaåi ren BS31 - SMARTUBE (Malaysia)
(SMARTUBE Steel Conduit BS31: 1940 Screwed)
Tiïu chuêín (Standard): BS31: 1940 Class 3 - England
Maâu öëng (Color): Trùæng (White)
	 Maâu öëng theo yïu cêìu cuãa khaách haâng (To be painted as customer’s request)
(Xem chi tiïët Chûáng chó BS31: 1940 vaâ catalog taãi tûâ website: www.vattudien.vn)
Maä saãn phêím
Product Code
SMARTUBE
Kñch thûúác
Size
mm (inch)
Àûúâng kñnh ngoaâi
OD
(mm)
Àöå daây
Thickness
(mm)
Chiïìu daâi öëng
Length
(mm)
SBS3119 19 (3/4”) 18.9 1.6 3810/3750
SBS3125 25 (1”) 25.2 1.6 3810/3750
SBS3132 32 (1 1/4”) 31.6 1.6 3810/3750
SBS3138 38 (1 1/2”) 37.9 1.8 3810/3750
SBS3150 50 (2”) 50.6 2.0 3810/3750
ÖËNG THEÁP LUÖÌN DÊY ÀIÏåN G.I
COLORED/WHITESTEELCONDUITS
ÖËng theáp luöìn dêy àiïån loaåi ren BS4568: 1970 - SMARTUBE (Malaysia)
(SMARTUBE Steel Conduit BS4568: 1970 Screwed)
Tiïu chuêín (Standard): BS4568: 1970 Class 3 - England
Maâu öëng (Color): Trùæng (White)
	 Maâu öëng theo yïu cêìu cuãa khaách haâng (To be painted as customer’s request)
(Xem chi tiïët Chûáng chó BS4568: 1970 vaâ catalog taãi tûâ website: www.vattudien.vn)
Maä saãn phêím
Product Code
SMARTUBE
Àûúâng kñnh
OD
(mm)
Àöå daây
Thickness
(mm)
Chiïìu daâi öëng
Length
(mm)
SBS456820 19.85 1.6 3810/3750
SBS456825 24.8 1.6 3810/3750
SBS456832 31.8 1.6 3810/3750
3/4” MALAYSIA
CONDUIT
BS 31Smartube
25mm MALAYSIA
CONDUIT
BS 4568
Smartube
32mm MALAYSIA
CONDUIT
BS 4568
Smartube
9
giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh
ÖËNG THEÁP LUÖÌN DÊY ÀIÏåN G.I
COLORED/WHITESTEELCONDUITS
Vùn Phoâng
504 Lï Quang Àõnh, P.1
Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ Minh
Nhaâ maáy
50 Têy Lên, P. Bònh Trõ Àöng A,
Q.Bònh Tên, TP.Höì Chñ Minh	
Tel: 84-8-35886496
84-8-22464699
Fax: 84-8-35886505
Email: sales@catvanloi.com
projectsales@catvanloi.com
lemaihuulam@catvanloi.comwww.catvanloi.com
Maáy beã öëng theáp luöìn dêy àiïån ( Conduit Bending Machine)
Kñch thûúác beã öëng: EMT (1/2”, 3/4”, 1”, 1 1/4”)
		 IMC (1/2”, 3/4”, 1”, 1 1/4”)
JIS C 8305 (19, 25, 31, 39)
BS4568/BS31 (20, 25, 32)
Ûu àiïím: Beã öëng theáp nheå khöng töën sûác nhiïìu, dïî thao taác, cú àöång tiïët kiïåm thúâi gian,
kinh tïë vò sûã duång cho nhiïìu cúã öëng theáp (1/2” - 1 1/4”) vaâ sûã duång úã nhiïìu cöng trònh.
Maä saãn phêím
Product Code
Kñch thûúác beã öëng
Conduit size of EMT/IMC/JIS C8305/BS31 & BS4568
MBO12114
1/2”(19mm)
3/4”(25mm)
1”(31mm)
1 1/4”(39mm)
Duång cuå beã öëng theáp luöìn àiïån ( Conduit Bender)
Vêåt liïåu : Húåp kim nhöm (Aluminum alloy)
Hûúáng dêîn caách beã öëng xem chi tiïët trïn website: www.vattudien.vn
Maä saãn phêím
Beã öëng EMT
Product Code
Kñch thûúác öëng
EMT/IMC
Size (inch )
Maä saãn phêím
Beã öëng IMC
Product Code
Kñch thûúác öëng
Ren BS31/BS4568
Size (mm)
Maä saãn phêím
Product Code
ABOE12 1/2 ABO12 19 BO19
ABOE34 3/4 ABO34 25 BO25
ABOE100 1 ABO100 31 BO31
ÖËng theáp luöìn dêy àiïån loaåi trún E - JISC8305 - SMARTUBE (Malaysia)
(SMARTUBE Plain Steel Conduit – JISC8305 Type E)
Tiïu chuêín (Standard): JISC8305: 1999
Maâu öëng (Color) : Trùæng (White)
(Xem chi tiïët Chûáng chó JISC8305 vaâ catalog taãi tûâ trang website: www.vattudien.vn)
Maä saãn phêím
Product Code
SMARTUBE
Àûúâng kñnh ngoaâi
OD
(mm)
Àöå daây
Thickness
(mm)
Chiïìu daâi öëng
Length
(mm)
SE19 19.1 1.2 3660
SE25 25.4 1.2 3660
10
Smartube JISC 8305 E25 Conduit
Smartube JISC 8305 E25 Conduit
giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh

Recomendados

Catvanloi.com steel conduit & flexible conduit - thread rod - pipe hanger cat... por
Catvanloi.com steel conduit & flexible conduit - thread rod - pipe hanger cat...Catvanloi.com steel conduit & flexible conduit - thread rod - pipe hanger cat...
Catvanloi.com steel conduit & flexible conduit - thread rod - pipe hanger cat...Vattuthietbidien Catvanloi
479 vistas80 diapositivas
Catvanloi steel conduit & fittings mechanical support systems and hangers por
Catvanloi steel conduit & fittings mechanical support systems and hangersCatvanloi steel conduit & fittings mechanical support systems and hangers
Catvanloi steel conduit & fittings mechanical support systems and hangersVattuthietbidien Catvanloi
334 vistas80 diapositivas
CATVANLOI.COM GI CONDUIT/electrical conduit catalog 2013 - Vietnam.pdf por
CATVANLOI.COM GI CONDUIT/electrical conduit catalog 2013 - Vietnam.pdfCATVANLOI.COM GI CONDUIT/electrical conduit catalog 2013 - Vietnam.pdf
CATVANLOI.COM GI CONDUIT/electrical conduit catalog 2013 - Vietnam.pdfVattuthietbidien Catvanloi
983 vistas17 diapositivas
Introducing the Quickway Proposal - A Vision for a World-Class Transit System... por
Introducing the Quickway Proposal - A Vision for a World-Class Transit System...Introducing the Quickway Proposal - A Vision for a World-Class Transit System...
Introducing the Quickway Proposal - A Vision for a World-Class Transit System...Alan Hoffman
3.9K vistas149 diapositivas
Cung cấp vattuthietbidien.vn tel mr.tâm 0943353039 ống ruột gà ống luồn dây... por
Cung cấp vattuthietbidien.vn tel mr.tâm 0943353039 ống ruột gà  ống luồn dây...Cung cấp vattuthietbidien.vn tel mr.tâm 0943353039 ống ruột gà  ống luồn dây...
Cung cấp vattuthietbidien.vn tel mr.tâm 0943353039 ống ruột gà ống luồn dây...Ongthepluondaydien Catvanloi
403 vistas12 diapositivas
Nhà máy sản xuất thiết bị điện công nghiệp Cát Vạn Lợi- nơi sản phẩm cơ khí đ... por
Nhà máy sản xuất thiết bị điện công nghiệp Cát Vạn Lợi- nơi sản phẩm cơ khí đ...Nhà máy sản xuất thiết bị điện công nghiệp Cát Vạn Lợi- nơi sản phẩm cơ khí đ...
Nhà máy sản xuất thiết bị điện công nghiệp Cát Vạn Lợi- nơi sản phẩm cơ khí đ...CVLOngthep
51 vistas66 diapositivas

Más contenido relacionado

Similar a Cung cấp vattuthietbidien.vn ống luồn dây điện thép ống ruột gà - ty ren

Ống ruột gà lõi thép por
Ống ruột gà lõi thépỐng ruột gà lõi thép
Ống ruột gà lõi thépHTun26
13 vistas8 diapositivas
Thang máng cáp por
Thang máng cápThang máng cáp
Thang máng cápHTun26
19 vistas15 diapositivas
Cat Van Loi Catalog - G.I Steel Conduit - Electrical wire mesh tray - Lightni... por
Cat Van Loi Catalog - G.I Steel Conduit - Electrical wire mesh tray - Lightni...Cat Van Loi Catalog - G.I Steel Conduit - Electrical wire mesh tray - Lightni...
Cat Van Loi Catalog - G.I Steel Conduit - Electrical wire mesh tray - Lightni...Cat Van Loi
22 vistas132 diapositivas
Awards, Merits and Quality Compliance of CVL por
Awards, Merits and Quality Compliance of CVLAwards, Merits and Quality Compliance of CVL
Awards, Merits and Quality Compliance of CVLCat Van Loi
11 vistas32 diapositivas
PHƯƠNG ÁN TÁI CẤU TRÚC CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NHẬT CÔNG TY C CÔNG... por
PHƯƠNG ÁN TÁI CẤU TRÚC CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NHẬT CÔNG TY C CÔNG...PHƯƠNG ÁN TÁI CẤU TRÚC CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NHẬT CÔNG TY C CÔNG...
PHƯƠNG ÁN TÁI CẤU TRÚC CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NHẬT CÔNG TY C CÔNG...nataliej4
15 vistas23 diapositivas
Lean 6 Sigma Số 26 por
Lean 6 Sigma Số 26Lean 6 Sigma Số 26
Lean 6 Sigma Số 26IESCL
53 vistas32 diapositivas

Similar a Cung cấp vattuthietbidien.vn ống luồn dây điện thép ống ruột gà - ty ren(20)

Ống ruột gà lõi thép por HTun26
Ống ruột gà lõi thépỐng ruột gà lõi thép
Ống ruột gà lõi thép
HTun2613 vistas
Thang máng cáp por HTun26
Thang máng cápThang máng cáp
Thang máng cáp
HTun2619 vistas
Cat Van Loi Catalog - G.I Steel Conduit - Electrical wire mesh tray - Lightni... por Cat Van Loi
Cat Van Loi Catalog - G.I Steel Conduit - Electrical wire mesh tray - Lightni...Cat Van Loi Catalog - G.I Steel Conduit - Electrical wire mesh tray - Lightni...
Cat Van Loi Catalog - G.I Steel Conduit - Electrical wire mesh tray - Lightni...
Cat Van Loi22 vistas
Awards, Merits and Quality Compliance of CVL por Cat Van Loi
Awards, Merits and Quality Compliance of CVLAwards, Merits and Quality Compliance of CVL
Awards, Merits and Quality Compliance of CVL
Cat Van Loi11 vistas
PHƯƠNG ÁN TÁI CẤU TRÚC CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NHẬT CÔNG TY C CÔNG... por nataliej4
PHƯƠNG ÁN TÁI CẤU TRÚC CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NHẬT CÔNG TY C CÔNG...PHƯƠNG ÁN TÁI CẤU TRÚC CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NHẬT CÔNG TY C CÔNG...
PHƯƠNG ÁN TÁI CẤU TRÚC CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NHẬT CÔNG TY C CÔNG...
nataliej415 vistas
Lean 6 Sigma Số 26 por IESCL
Lean 6 Sigma Số 26Lean 6 Sigma Số 26
Lean 6 Sigma Số 26
IESCL53 vistas
Lean 6 Sigma Số 50 por IESCL
Lean 6 Sigma Số 50Lean 6 Sigma Số 50
Lean 6 Sigma Số 50
IESCL203 vistas
Tổ chức tiệc teabreak - buffet - finger food tận nơi por dichvutiecdung
Tổ chức tiệc teabreak - buffet - finger food tận nơiTổ chức tiệc teabreak - buffet - finger food tận nơi
Tổ chức tiệc teabreak - buffet - finger food tận nơi
dichvutiecdung434 vistas
Thanh chống đa năng por HTun26
Thanh chống đa năngThanh chống đa năng
Thanh chống đa năng
HTun2612 vistas
Thanh chống đa năng por Phuoc Hai
Thanh chống đa năngThanh chống đa năng
Thanh chống đa năng
Phuoc Hai21 vistas
Ống thép luồn dây điện G.I có như lời đồn không por Hoitrn52
Ống thép luồn dây điện G.I có như lời đồn khôngỐng thép luồn dây điện G.I có như lời đồn không
Ống thép luồn dây điện G.I có như lời đồn không
Hoitrn5228 vistas
Ống thép luồn dây điện Cát Vạn Lợi por Phuoc Hai
Ống thép luồn dây điện Cát Vạn LợiỐng thép luồn dây điện Cát Vạn Lợi
Ống thép luồn dây điện Cát Vạn Lợi
Phuoc Hai12 vistas
Ống Thép Luồn Dây Điện G.I Cát Vạn Lợi por DngHongHuy1
Ống Thép Luồn Dây Điện G.I Cát Vạn LợiỐng Thép Luồn Dây Điện G.I Cát Vạn Lợi
Ống Thép Luồn Dây Điện G.I Cát Vạn Lợi
DngHongHuy118 vistas
ỐNG THÉP LUỒN DÂY ĐIỆN G.I CÁT VẠN LỢI por HuyCVLHong
ỐNG THÉP LUỒN DÂY ĐIỆN G.I CÁT VẠN LỢIỐNG THÉP LUỒN DÂY ĐIỆN G.I CÁT VẠN LỢI
ỐNG THÉP LUỒN DÂY ĐIỆN G.I CÁT VẠN LỢI
HuyCVLHong9 vistas
Ống thép luồn dây điện G.I por HTun26
Ống thép luồn dây điện G.IỐng thép luồn dây điện G.I
Ống thép luồn dây điện G.I
HTun2618 vistas
Ưu điểm của ống thép luồn dây điện CVL por HaiPhm9
Ưu điểm của ống thép luồn dây điện CVLƯu điểm của ống thép luồn dây điện CVL
Ưu điểm của ống thép luồn dây điện CVL
HaiPhm911 vistas
Ban tin 57 HAWA - Go va Noi that por HAWA Viet Nam
Ban tin 57 HAWA - Go va Noi that Ban tin 57 HAWA - Go va Noi that
Ban tin 57 HAWA - Go va Noi that
HAWA Viet Nam384 vistas
NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG VÀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA CHI NHÁNH NGÂN HÀNG CÔ... por NuioKila
NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG VÀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA CHI NHÁNH NGÂN HÀNG CÔ...NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG VÀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA CHI NHÁNH NGÂN HÀNG CÔ...
NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG VÀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA CHI NHÁNH NGÂN HÀNG CÔ...
NuioKila4 vistas
24.8.2012 lean6sigma 31 por dothi ngoc
24.8.2012 lean6sigma 3124.8.2012 lean6sigma 31
24.8.2012 lean6sigma 31
dothi ngoc94 vistas

Cung cấp vattuthietbidien.vn ống luồn dây điện thép ống ruột gà - ty ren

 • 1. Electrical Metallic Tubing 1”x 3.05 M IntermediateMetalConduit3/4”x3.03M 2013
 • 2. Têët caã caác nhaän hiïåu, hònh aãnh, kiïíu daáng, maä saãn phêím vaâ tiïu chuêín kyä thuêåt trong Catalogue naây thuöåc baãn quyïìn cuãa Cöng Ty Thiïët Bõ Àiïån Cöng Nghiïåp Caát Vaån Lúåi. Moåi sûå sao cheáp maâ khöng coá sûå àöìng yá cuãa Cöng Ty chuáng töi laâ vi phaåm Luêåt Súã Hûäu Trñ Tuïå, seä bõ kiïån ra toâa aán vaâ xûã lyá theo phaáp luêåt Viïåt Nam hiïån haânh. Vùn Phoâng 504 Lï Quang Àõnh, P.1 Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ Minh Nhaâ maáy 50 Têy Lên, P. Bònh Trõ Àöng A, Q.Bònh Tên, TP.Höì Chñ Minh Tel: 84-8-35886496 84-8-22464699 Fax: 84-8-35886505 Email: sales@catvanloi.com projectsales@catvanloi.com lemaihuulam@catvanloi.comwww.catvanloi.com giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh KHAÁCH HAÂNG TIÏU BIÏÍU NHÛÄNG CÖNG TRÒNH ÀAÄ CUNG CÊËP PHUÅ KIÏåN NÖËI ÀÊËT VAÂ CHÖËNG SEÁT THANH CHÖËNG ÀA NÙNG - UNISTRUT & PHUÅ KIÏåN HÏå TREO ÖËNG THEÁP LUÖÌN DÊY ÀIÏåN ÖËNG THEÁP LUÖÌN DÊY ÀIÏåN G.I - STEEL CONDUIT ÖËNG THEÁP LUÖÌN DÊY ÀIÏåN MÏÌM/ÖËNG RUÖÅT GAÂ LOÄI THEÁP PHUÅ KIÏåN ÖËNG THEÁP LUÖÌN DÊY ÀIÏåN G.I THANG CAÁP, KHAY CAÁP, MAÁNG CAÁP, MAÁNG LÛÚÁI, MIÏåNG GIOÁ
 • 3. GIÚÁI THIÏåU 1 INTRODUCTION V Vùn Phoâng 504 Lï Quang Àõnh, P.1 Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ Minh Nhaâ maáy 50 Têy Lên, P. Bònh Trõ Àöng A, Q.Bònh Tên, TP.Höì Chñ Minh Tel: 84-8-35886496 84-8-22464699 Fax: 84-8-35886505 Email: sales@catvanloi.com projectsales@catvanloi.com lemaihuulam@catvanloi.com www.catvanloi.com giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh úái àöåi nguä nhên viïn nùng àöång vaâ chuyïn nghiïåp, luön luön theo àuöíi muåc tiïu kinh doanh : “LAÂ NHAÂ CUNG CÊËP SAÃN PHÊÍM VAÂ DÕCH VUÅ ÀÑCH THÛÅC CUÃA KHAÁCH HAÂNG” Chuáng töi luön àùåt muåc tiïu àûa Cöng ty TNHH THIÏËT BÕ ÀIÏÅN CÖNG NGHIÏÅP CAÁT VAÅN LÚÅI trúã thaânh nhaâ cung cêëp chuyïn nghiïåp trong lônh vûåc vêåt tû cú àiïån (M&E). Thûúng hiïåu àöìng nghôa vúái sûå tin cêåy, hiïåu quaã vaâ cam kïët chêët lûúång trong tûâng dûå aán. Trong nhûäng nùm vûâa qua, Chuáng töi cung cêëp cho Quyá khaách haâng nhûäng saãn phêím mang thûúng hiïåu coá àöå tin cêåy cao vaâ chêët lûúång töët àûúåc kiïím soaát búãi hïå thöëng chêët lûúång ISO 9001 : 2001 vúái giaá caã húåp lyá, phuâ húåp vúái khaã nùng taâi chñnh cuãa caác doanh nghiïåp taåi Viïåt Nam. Thêåt vêåy, saãn phêím àaä àûúåc nhiïìu nhaâ thêìu cú àiïån tin cêåy sûã duång do chêët lûúång öín àõnh, àaãm baão thay thïë hoaân toaân haâng ngoaåi nhêåp taåi caác cöng trònh troång àiïím úã Viïåt Nam nhû: Nhaâ maáy chñp àiïån tûã INTEL, Nhaâ maáy Panel nùng lûúång mùåt trúâiFirst Solar, Àaåi sûá quaán Myä (Haâ Nöåi), Toâa nhaâ àiïìu haânh Têåp Àoaân Àiïån Lûåc Viïåt Nam (EVN Tower), Nhaâ maáy cöng nghiïåp nùång DOOSAN, Nhaâ maáy saãn xuêët àiïån thoaåi di àöång SAMSUNG, Toâa thaáp taâi chñnh BITEXCO, Nhaâ maáy theáp POSCO, Nhaâ maáy thiïët bõ àoáng ngùæt ABB, Toâa thaáp ngên haâng BIDV, Cuåm toâa thaáp EVERICH, Àaâi truyïìn hònh Viïåt Nam (VTV), Siïu thõ Lotte 1&2, Nhaâ maáy thiïët bõ Nùng Lûúång têåp àoaân G.E (USA), Nhaâ maáy thiïët bõ y tïë BBraun, Nhaâ maáy Thuãy àiïån Sún La, Sên bay Quöëc tïë Cêìn Thú, Nhaâ maáy saãn xuêët myä phêím P&G, Toaâ nhaâ Saâi Goân M&C, Toaâ nhaâ Times Square, Khaách saån 5 sao WJ Marriot - Haâ Nöåi, Lotte Center - Haâ Nöåi, Nhaâ maáy vi maåch Jabil, Nhaâ maáy Àiïån thoaåi Di Àöång NOKIA - Bùæc Ninh, Nhaâ maáy Nhiïåt Àiïån Nghi Sún - Thanh Hoáa, Nhaâ maáy Theáp FOMOSA - Haâ Tônh, Nhaâ maáy Nhiïåt Àiïån Vuäng AÁng - Haâ Tônh v.v.. Àêy chñnh laâ phêìn thûúãng vö cuâng quyá giaá cho sûå nùng àöång, saáng taåo, möåt têìm nhòn, möåt chiïën lûúåc kinh doanh àöåt phaá cuäng nhû sûå phêën àêëu khöng ngûâng cuãa Ban Giaám Àöëc vaâ têåp thïí nhên viïn Cöng ty. Vúái triïët lyá kinh doanh “WIN - WIN”, Chuáng töi tin tûúãng chùæc chùæn rùçng viïåc tön troång lúåi ñch cuãa Quyá khaách haâng, cuäng nhû sûå àaáng tin cêåy cuãa Quyá khaách haâng seä xêy dûång möåt thûúng hiïåu vûäng maånh mang àïën sûå phaát triïín phöìn thõnh cho Cöng ty TNHH THIÏËT BÕ ÀIÏÅN CÖNG NGHIÏÅP CAÁT VAÅN LÚÅI trong tûúng lai. Àïën vúái Chuáng töi, Quyá khaách haâng seä àûúåc àöåi nguä nhên viïn kinh doanh tû vêën, luön lùæng nghe vaâ thêëu hiïíu nhu cêìu, höî trúå àûa ra giaãi phaáp phuâ húåp vúái àiïìu kiïån kyä thuêåt & taâi chñnh thûåc tïë trong lônh vûåc M&E. Àïën vúái Cöng ty TNHH THIÏËT BÕ ÀIÏÅN CÖNG NGHIÏÅP CAÁT VAÅN LÚÅI, caác nhaâ thêìu thi cöng M&E seä àûúåc cung cêëp têët caã caác loaåi vêåt tû, phuå kiïån àiïån cöng nghiïåp thûúng hiïåu thöng duång vúái chêët lûúång cao cuäng nhû caác loaåi vêåt tû àiïån àùåc chuãng gia cöng theo yïu cêìu cuå thïí cuãa tûâng khaách haâng. Th.S LÏ MAI HÛÄU LÊM (MSc - Asian Institute of Technology) GIAÁM ÀÖËC
 • 4. 2 CAM KÏËT VÚÁI KHAÁCH HAÂNG CATVANLOI’SCOMMITMENT Th.S LÏ MAI HÛÄU LÊM (MSc - AIT) GIAÁM ÀÖËCISO 9001: 2008 2 Ban Giaám Àöëc & têåp thïí nhên viïn Cöng ty TNHH THIÏËT BÕ ÀIÏÅN CÖNG NGHIÏÅP CAÁT VAÅN LÚÅI cam kïët cung cêëp cho khaách haâng saãn phêím vaâ dõch vuå àûúåc kiïím soaát theo hïå thöëng quaãn lyá chêët lûúång ISO 9001: 2008 : v Caác saãn phêím vúái giaá caã caånh tranh & dõch vuå khaách haâng vúái chêët lûúång töët nhêët. v Liïn tuåc caãi tiïën chêët lûúång saãn phêím & dõch vuå nhùçm thoãa maän nhu cêìu ngaây caâng cao cuãa khaách haâng. v Giao haâng trong thúâi gian ngùæn nhêët àaáp ûáng töët nhêët tiïën àöå thi cöng. v Luön duy trò lúåi thïë caånh tranh thöng qua nhûäng saãn phêím àûúåc gia tùng giaá trõ trong chêët lûúång vaâ dõch vuå. v Luön lùæng nghe, thêëu hiïíu nhu cêìu cuãa khaách haâng àïí àûa ra giaãi phaáp phuâ húåp. v Thñch ûáng nhanh vaâ saáng taåo laâ sûác maånh caånh tranh cuãa Cöng ty. Têìm nhòn VISION Trúã thaânh thûúng hiïåu dêîn àêìu trong saãn xuêët & cung cêëp vêåt tû cú àiïån M&E taåi Viïåt Nam. Sûá mïånh MISSION Mang àïën cho khaách haâng giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån M&E phuâ húåp vúái chêët lûúång töët nhêët. Giaá trõ cöët loäi CORE VALUES CHÊËT LÛÚÅNG CAÅNH TRANH CON NGÛÚÂI TIN CÊÅY SAÁNG TAÅO BÏÌN VÛÄNG Cam kïët vúái khaách haâng COMMITMENT giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh Vùn Phoâng 504 Lï Quang Àõnh, P.1 Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ Minh Nhaâ maáy 50 Têy Lên, P. Bònh Trõ Àöng A, Q.Bònh Tên, TP.Höì Chñ Minh Tel: 84-8-35886496 84-8-22464699 Fax: 84-8-35886505 Email: sales@catvanloi.com projectsales@catvanloi.com lemaihuulam@catvanloi.comwww.catvanloi.com
 • 5. COLORED/WHITE G.I CONDUITS/STEEL CONDUITS ÖËNG THEÁP LUÖÌN DÊY ÀIÏåN G.I Saãn phêím àaåt 5 huy chûúng vaâng chêët lûúång taåi triïín laäm quöëc tïë VIETBUILD 2009 do Böå Xêy dûång trao tùång White Conduit 25mmx3.75M-BS4568 Class 3 Intermediate Metal Conduit 1/2”x 3.03 M White Conduit BS 31 3/4” x 3.81M BS 4568/BS31 & JISC 8305 Vùn Phoâng 504 Lï Quang Àõnh, P.1 Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ Minh Nhaâ maáy 50 Têy Lên, P. Bònh Trõ Àöng A, Q.Bònh Tên, TP.Höì Chñ Minh Tel: 84-8-35886496 84-8-22464699 Fax: 84-8-35886505 Email: sales@catvanloi.com projectsales@catvanloi.com lemaihuulam@catvanloi.com www.catvanloi.com
 • 6. ÖËNG THEÁP LUÖÌN DÊY ÀIÏåN G.I COLORED/WHITESTEELCONDUITS Vùn Phoâng 504 Lï Quang Àõnh, P.1 Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ Minh Nhaâ maáy 50 Têy Lên, P. Bònh Trõ Àöng A, Q.Bònh Tên, TP.Höì Chñ Minh Tel: 84-8-35886496 84-8-22464699 Fax: 84-8-35886505 Email: sales@catvanloi.com projectsales@catvanloi.com lemaihuulam@catvanloi.comwww.catvanloi.com ÖËngtheápluöìndêyàiïånloaåitrúnEMT -VIETNAM( Electrical MetallicTubing) Tiïu chuêín (Standard): ANSI C 80.3/UL 797- USA Maâu öëng (Color ): Trùæng (White) Maâu öëng theo yïu cêìu cuãa khaách haâng (To be painted as customer’s request) (Xem chi tiïët Chûáng chó chêët lûúång vaâ taãi catalog tûâ website: www.vattudien.vn) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size (inch) Àûúâng kñnh ngoaâi OD (mm) Àöå daây Thickness (mm) Chiïìu daâi öëng Length (mm) EMT12 1/2 17.93 1.07 3050 EMT34 3/4 23.42 1.25 3050 EMT100 1 29.54 1.45 3050 EMT114 1 1/4 38.35 1.57 3050 EMT112 1 1/2 44.20 1.57 3050 EMT200 2 55.8 1.57 3050 ÖËngtheápluöìndêyàiïånloaåirenIMC -VIETNAM( IntermediateMetal Conduit) Tiïu chuêín (Standard): ANSI C 80.6/UL 1242- USA Maâu öëng (Color ): Trùæng (White) Maâu öëng theo yïu cêìu cuãa khaách haâng (To be painted as customer’s request) (Xem chi tiïët Chûáng chó chêët lûúång vaâ taãi catalog tûâ website: www.vattudien.vn) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size (inch) Àûúâng kñnh ngoaâi OD (mm) Àöå daây Thickness (mm) Chiïìu daâi öëng Length (mm) IMC12 1/2 20.70 1.79 3030 IMC34 3/4 26.14 1.90 3030 IMC100 1 32.77 2.16 3025 IMC114 1 1/4 41.59 2.16 3025 IMC112 1 1/2 47.81 2.29 3025 IMC200 2 59.93 2.41 3025 IMC212 2 1/2 72.56 3.56 3010 IMC300 3 88.29 3.56 3010 IMC312 3 1/2 100.86 3.56 3005 IMC400 4 113.43 3.56 3005 Intermediate Metal Conduit 1/2” x 3.03 M Intermediate Metal Conduit 3/4” x 3.03 M Electrical Metallic Tubing 3/4”x 3.05 M Electrical Metallic Tubing 1/2”x 3.05 M 4 giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh BS 4568/BS31 & JISC 8305
 • 7. ÖËNG THEÁP LUÖÌN DÊY ÀIÏåN G.I COLORED/WHITESTEELCONDUITS Vùn Phoâng 504 Lï Quang Àõnh, P.1 Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ Minh Nhaâ maáy 50 Têy Lên, P. Bònh Trõ Àöng A, Q.Bònh Tên, TP.Höì Chñ Minh Tel: 84-8-35886496 84-8-22464699 Fax: 84-8-35886505 Email: sales@catvanloi.com projectsales@catvanloi.com lemaihuulam@catvanloi.com www.catvanloi.com ÖËng theáp luöìn dêy àiïån loaåi ren BS31 - VIETNAM ( Steel Conduit BS31: 1940 Screwed) Tiïu chuêín (Standard): BS31: 1940 Class 3 - England Maâu öëng (Color): Trùæng (White) Maâu öëng theo yïu cêìu cuãa khaách haâng (To be painted as customer’s request) (Xem chi tiïët Chûáng chó BS31: 1940 Class 3 vaâ taãi catalog tûâ website: www.vattudien.vn) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size mm (inch) Àûúâng kñnh ngoaâi OD (mm) Àöå daây Thickness (mm) Chiïìu daâi öëng Length (mm) BS3119 19 (3/4”) 18.9 1.6 3810/3750 BS3125 25 (1”) 25.2 1.6 3810/3750 BS3132 32 (1 1/4”) 31.6 1.6 3810/3750 BS3138 38 (1 1/2”) 37.9 1.8 3810/3750 BS3150 50 (2”) 50.6 2.0 3810/3750 ÖËng theáp luöìn dêy àiïån loaåi ren BS4568 class 3 - VIETNAM ( Steel Conduit BS4568: 1970 Class 3) Tiïu chuêín (Standard): BS4568: 1970 Class 3 - England Maâu öëng (Color): Trùæng (White) Maâu öëng theo yïu cêìu cuãa khaách haâng (To be painted as customer’s request) (Xem chi tiïët Chûáng chó BS4568: 1970 Class 3 vaâ taãi catalog tûâ website: www.vattudien.vn) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size mm Àûúâng kñnh ngoaâi OD (mm) Àöå daây Thickness (mm) Chiïìu daâi öëng Length (mm) BS456820 20 19.85 1.6 3810/3750 BS456825 25 24.80 1.6 3810/3750 BS456832 32 31.80 1.6 3810/3750 White Conduit 3/4”x3.81M - BS 31 Class 3 White Conduit 20mmx3.75M-BS 4568 Class 3 5 giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh BS 4568/BS31 & JISC 8305
 • 8. ÖËNG THEÁP LUÖÌN DÊY ÀIÏåN G.I COLORED/WHITESTEELCONDUITS Vùn Phoâng 504 Lï Quang Àõnh, P.1 Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ Minh Nhaâ maáy 50 Têy Lên, P. Bònh Trõ Àöng A, Q.Bònh Tên, TP.Höì Chñ Minh Tel: 84-8-35886496 84-8-22464699 Fax: 84-8-35886505 Email: sales@catvanloi.com projectsales@catvanloi.com lemaihuulam@catvanloi.comwww.catvanloi.com ÖËng theáp luöìn dêy àiïån loaåi trún JIS C 8305 - VIETNAM ( Steel Conduit JIS C 8305: 1999 Type E) Tiïu chuêín (Standard): JIS C 8305: 1999 (Japan) Maâu öëng (Color): Trùæng (White) Maâu öëng theo yïu cêìu cuãa khaách haâng (To be painted as customer’s request) (Xem chi tiïët Chûáng chó JIS C 8305: 1999 vaâ taãi catalog tûâ website: www.vattudien.vn) Maä saãn phêím Product Code Àûúâng kñnh ngoaâi OD (mm) Àöå daây Thickness (mm) Chiïìu daâi öëng Length (mm) E19 19.1 1.2 3660 E25 25.4 1.2 3660 E31 31.8 1.4 3660 E39 38.1 1.4 3660 E51 50.8 1.4 3660 E63 63.5 1.6 3660 E75 76.2 1.6 3660 ÖËng theáp luöìn dêy àiïån loaåi ren JIS C 8305 - VIETNAM ( Steel Conduit JIS C 8305: 1999 Type C) Tiïu chuêín (Standard): JIS C 8305: 1999 (Japan) Maâu öëng (Color): Trùæng (White) Maâu öëng theo yïu cêìu cuãa khaách haâng (To be painted as customer’s request) (Xem chi tiïët Chûáng chó JIS C 8305: 1999 vaâ taãi catalog tûâ website: www.vattudien.vn) Maä saãn phêím Product Code Àûúâng kñnh ngoaâi OD (mm) Àöå daây Thickness (mm) Chiïìu daâi öëng Length (mm) C19 19.1 1.6 3660 C25 25.4 1.6 3660 C31 31.8 1.6 3660 C39 38.1 1.6 3660 C51 50.8 1.6 3660 C63 63.5 2.0 3660 C75 76.2 2.0 3660 White Conduit E 31 X 3.66 M - JIS C 8305 White Conduit E 25 X 3.66 M - JIS C8305 White Conduit E 19 X 3.66 M - JIS C 8305 6 White Conduit C 25 X 3.66 M - JIS C 8305 White Conduit C 19 X 3.66 M - JIS C 8305 giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh BS 4568/BS31 & JISC 8305
 • 9. ÖËNG THEÁP LUÖÌN DÊY ÀIÏåN G.I COLORED/WHITESTEELCONDUITS Vùn Phoâng 504 Lï Quang Àõnh, P.1 Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ Minh Nhaâ maáy 50 Têy Lên, P. Bònh Trõ Àöng A, Q.Bònh Tên, TP.Höì Chñ Minh Tel: 84-8-35886496 84-8-22464699 Fax: 84-8-35886505 Email: sales@catvanloi.com projectsales@catvanloi.com lemaihuulam@catvanloi.com www.catvanloi.com COLORED/WHITE G.I CONDUITS/STEEL CONDUITS ÖËNG THEÁP LUÖÌN DÊY ÀIÏåN G.I Smartube 3/4” MALAYSIAIMC SouthernSteelPipe 3/4” MALAYSIACONDUIT BS31 Smartube 25mm MALAYSIACONDUIT BS4568 Smartube Vùn Phoâng 504 Lï Quang Àõnh, P.1 Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ Minh Nhaâ maáy 50 Têy Lên, P. Bònh Trõ Àöng A, Q.Bònh Tên, TP.Höì Chñ Minh Tel: 84-8-35886496 84-8-22464699 Fax: 84-8-35886505 Email: sales@catvanloi.com projectsales@catvanloi.com lemaihuulam@catvanloi.com www.catvanloi.com
 • 10. Vùn Phoâng 504 Lï Quang Àõnh, P.1 Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ Minh Nhaâ maáy 50 Têy Lên, P. Bònh Trõ Àöng A, Q.Bònh Tên, TP.Höì Chñ Minh Tel: 84-8-35886496 84-8-22464699 Fax: 84-8-35886505 Email: sales@catvanloi.com projectsales@catvanloi.com lemaihuulam@catvanloi.comwww.catvanloi.com ÖËNG THEÁP LUÖÌN DÊY ÀIÏåN G.I COLORED/WHITESTEELCONDUITS 8 giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh Smartube 1/2” MALAYSIA EMTSouthern Steel Pipe Smartube 3/4” MALAYSIA EMTSouthern Steel Pipe Smartube 1/2” MALAYSIA IMC Southern Steel Pipe Smartube 3/4” MALAYSIA IMC Southern Steel Pipe ÖËng theáp luöìn dêy àiïån loaåi trún EMT - SMARTUBE (Malaysia) (SMARTUBE Electrical Metallic Tubing) Tiïu chuêín (Standard): ANSI C 80.3/UL 797- USA Maâu öëng (Color): Trùæng (White) Maâu öëng theo yïu cêìu cuãa khaách haâng (To be painted as customer’s request) (Xem chi tiïët Chûáng chó UL 797 vaâ catalog taãi tûâ website: www.vattudien.vn) Maä saãn phêím Product Code SMARTUBE Kñch thûúác Size (inch) Àûúâng kñnh OD (mm) Àöå daây Thickness (mm) Chiïìu daâi öëng Length (mm) SEMT12 1/2 17.93 1.07 3050 SEMT34 3/4 23.42 1.25 3050 SEMT100 1 29.54 1.45 3050 SEMT114 1 1/4 38.35 1.65 3050 SEMT112 1 1/2 44.20 1.65 3050 SEMT200 2 55.8 1.65 3050 ÖËng theáp luöìn dêy àiïån loaåi ren IMC- SMARTUBE (Malaysia) (SMARTUBE Intermediate Metal Conduit) Tiïu chuêín (Standard): ANSI C 80.6/UL 1242 - USA Maâu öëng (Color): Trùæng (White) Maâu öëng theo yïu cêìu cuãa khaách haâng (To be painted as customer’s request) (Xem chi tiïët Chûáng chó UL 1242 vaâ catalog taãi tûâ website: www.vattudien.vn) Maä saãn phêím Product Code SMARTUBE Kñch thûúác Size (inch) Àûúâng kñnh OD (mm) Àöå daây Thickness (mm) Chiïìu daâi öëng Length (mm) SIMC12 1/2 20.70 1.79 3030 SIMC34 3/4 26.14 1.90 3030 SIMC100 1 32.77 2.16 3025 SIMC114 1 1/4 41.59 2.16 3025 SIMC112 1 1/2 47.81 2.29 3025 SIMC200 2 59.93 2.41 3025 SIMC212 2 1/2 72.56 3.56 3010 SIMC300 3 88.29 3.56 3010 SIMC312 3 1/2 100.86 3.56 3005 SIMC400 4 113.43 3.56 3005
 • 11. Vùn Phoâng 504 Lï Quang Àõnh, P.1 Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ Minh Nhaâ maáy 50 Têy Lên, P. Bònh Trõ Àöng A, Q.Bònh Tên, TP.Höì Chñ Minh Tel: 84-8-35886496 84-8-22464699 Fax: 84-8-35886505 Email: sales@catvanloi.com projectsales@catvanloi.com lemaihuulam@catvanloi.com www.catvanloi.com ÖËng theáp luöìn dêy àiïån loaåi ren BS31 - SMARTUBE (Malaysia) (SMARTUBE Steel Conduit BS31: 1940 Screwed) Tiïu chuêín (Standard): BS31: 1940 Class 3 - England Maâu öëng (Color): Trùæng (White) Maâu öëng theo yïu cêìu cuãa khaách haâng (To be painted as customer’s request) (Xem chi tiïët Chûáng chó BS31: 1940 vaâ catalog taãi tûâ website: www.vattudien.vn) Maä saãn phêím Product Code SMARTUBE Kñch thûúác Size mm (inch) Àûúâng kñnh ngoaâi OD (mm) Àöå daây Thickness (mm) Chiïìu daâi öëng Length (mm) SBS3119 19 (3/4”) 18.9 1.6 3810/3750 SBS3125 25 (1”) 25.2 1.6 3810/3750 SBS3132 32 (1 1/4”) 31.6 1.6 3810/3750 SBS3138 38 (1 1/2”) 37.9 1.8 3810/3750 SBS3150 50 (2”) 50.6 2.0 3810/3750 ÖËNG THEÁP LUÖÌN DÊY ÀIÏåN G.I COLORED/WHITESTEELCONDUITS ÖËng theáp luöìn dêy àiïån loaåi ren BS4568: 1970 - SMARTUBE (Malaysia) (SMARTUBE Steel Conduit BS4568: 1970 Screwed) Tiïu chuêín (Standard): BS4568: 1970 Class 3 - England Maâu öëng (Color): Trùæng (White) Maâu öëng theo yïu cêìu cuãa khaách haâng (To be painted as customer’s request) (Xem chi tiïët Chûáng chó BS4568: 1970 vaâ catalog taãi tûâ website: www.vattudien.vn) Maä saãn phêím Product Code SMARTUBE Àûúâng kñnh OD (mm) Àöå daây Thickness (mm) Chiïìu daâi öëng Length (mm) SBS456820 19.85 1.6 3810/3750 SBS456825 24.8 1.6 3810/3750 SBS456832 31.8 1.6 3810/3750 3/4” MALAYSIA CONDUIT BS 31Smartube 25mm MALAYSIA CONDUIT BS 4568 Smartube 32mm MALAYSIA CONDUIT BS 4568 Smartube 9 giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh
 • 12. ÖËNG THEÁP LUÖÌN DÊY ÀIÏåN G.I COLORED/WHITESTEELCONDUITS Vùn Phoâng 504 Lï Quang Àõnh, P.1 Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ Minh Nhaâ maáy 50 Têy Lên, P. Bònh Trõ Àöng A, Q.Bònh Tên, TP.Höì Chñ Minh Tel: 84-8-35886496 84-8-22464699 Fax: 84-8-35886505 Email: sales@catvanloi.com projectsales@catvanloi.com lemaihuulam@catvanloi.comwww.catvanloi.com Maáy beã öëng theáp luöìn dêy àiïån ( Conduit Bending Machine) Kñch thûúác beã öëng: EMT (1/2”, 3/4”, 1”, 1 1/4”) IMC (1/2”, 3/4”, 1”, 1 1/4”) JIS C 8305 (19, 25, 31, 39) BS4568/BS31 (20, 25, 32) Ûu àiïím: Beã öëng theáp nheå khöng töën sûác nhiïìu, dïî thao taác, cú àöång tiïët kiïåm thúâi gian, kinh tïë vò sûã duång cho nhiïìu cúã öëng theáp (1/2” - 1 1/4”) vaâ sûã duång úã nhiïìu cöng trònh. Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác beã öëng Conduit size of EMT/IMC/JIS C8305/BS31 & BS4568 MBO12114 1/2”(19mm) 3/4”(25mm) 1”(31mm) 1 1/4”(39mm) Duång cuå beã öëng theáp luöìn àiïån ( Conduit Bender) Vêåt liïåu : Húåp kim nhöm (Aluminum alloy) Hûúáng dêîn caách beã öëng xem chi tiïët trïn website: www.vattudien.vn Maä saãn phêím Beã öëng EMT Product Code Kñch thûúác öëng EMT/IMC Size (inch ) Maä saãn phêím Beã öëng IMC Product Code Kñch thûúác öëng Ren BS31/BS4568 Size (mm) Maä saãn phêím Product Code ABOE12 1/2 ABO12 19 BO19 ABOE34 3/4 ABO34 25 BO25 ABOE100 1 ABO100 31 BO31 ÖËng theáp luöìn dêy àiïån loaåi trún E - JISC8305 - SMARTUBE (Malaysia) (SMARTUBE Plain Steel Conduit – JISC8305 Type E) Tiïu chuêín (Standard): JISC8305: 1999 Maâu öëng (Color) : Trùæng (White) (Xem chi tiïët Chûáng chó JISC8305 vaâ catalog taãi tûâ trang website: www.vattudien.vn) Maä saãn phêím Product Code SMARTUBE Àûúâng kñnh ngoaâi OD (mm) Àöå daây Thickness (mm) Chiïìu daâi öëng Length (mm) SE19 19.1 1.2 3660 SE25 25.4 1.2 3660 10 Smartube JISC 8305 E25 Conduit Smartube JISC 8305 E25 Conduit giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh