Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Orientació 4t eso 09 10

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Próximo SlideShare
Orientació 4t ESO 2009-2010
Orientació 4t ESO 2009-2010
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 36 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Presentaciones para usted (19)

Similares a Orientació 4t eso 09 10 (19)

Anuncio

Orientació 4t eso 09 10

 1. 1. IES LLANÇÀ. Curs 2009-2010<br />Procés d’orientació de l’alumnat <br />de 4t d’ESO<br />
 2. 2. Factors per a la presa de decisions<br />
 3. 3. Factors externs: sortides acadèmiques<br />UNIVERSITAT<br />
 4. 4. Finalitat:<br />Proporcionar formació bàsica i professional <br />Facilitar la incorporació al món laboral <br />Possibilitar continuïtat del seu itinerari formatiu, especialment en la formació professional específica de grau mitjà, un cop superada la prova d'accés. <br />Fer una formació complementària per obtenir el títol de graduat/ada en ESO.<br />Requisits:<br />Joves entre 16 i 21 anys que no hagin obtingut el títol de graduat en ESO<br />Durada:<br />Un curs acadèmic (800-1100h) els mòduls obligatoris i aprox. 175 h el mòdul C<br />Programes de Qualificació Professional Inicial (PQPI)<br />
 5. 5. Programes de Qualificació Professional Inicial (PQPI)<br />Continguts:<br />Mòdul A. Formació professional específica: Competències d'un perfil professional + formació en centres de treball. <br />Mòdul B.Formació bàsica de caràcter general:Coneixements i capacitats bàsiques + orientació laboral<br />Mòdul C.Formació per a l'obtenció del títol de graduat/ada en ESO. Voluntari.<br />Certificació acadèmica:<br />Aquesta acreditació tindrà efectes per a l'obtenció del certificat de professionalitat que expedeix el Departament de Treball. <br />Els que superin el mòdul C obtindran la titulació de graduat en ESO<br />
 6. 6. Programes de Qualificació Professional Inicial (PQPI)<br />Oferta:<br />a) Programes directament organitzats pel Departament d'Educació :<br /><ul><li>Pla de Transició al Treball (PTT)
 7. 7. Programes de Formació i Aprenentatge Professional (FIAP)</li></ul>b) Programes organitzats per altres administracions i entitatsi autoritzats pel Departament d'Educació : <br /><ul><li> Centres docents
 8. 8. Administracions locals
 9. 9. Altres entitats/centres de formació: Centre Tècnic Automoció/ Escola Hostaleria </li></ul> de Vilamalla<br />
 10. 10. Obtenció del Graduat en ESO fora de l’IES<br /><ul><li>Un alumne pot romandre escolaritzat a l’IES fins els 18 anys, si en aquest termini no s’ha graduat també el pot obtenir a:
 11. 11. Escola d’Adults
 12. 12. Prova per a l’obtenció del GES ( 2 convocatòries anuals)
 13. 13. Institut Obert de Catalunya
 14. 14. Al propi centre presentant-se a les proves de recuperació les dues convocatòries següents.</li></li></ul><li>Comprèn un conjunt d’ensenyaments que capaciten per a l’exercici qualificat de diverses professions que s’agrupen en 22 famílies professionals<br /><ul><li>Imatge i so
 15. 15. Imatge personal
 16. 16. Indústries alimentàries
 17. 17. Informàtica i comunicacions
 18. 18. Instal·lació i manteniment
 19. 19. Marítimopesquera
 20. 20. Química
 21. 21. Sanitat
 22. 22. Serveis Socioculturals i a la comunitat
 23. 23. Tèxtil, Confecció i Pell
 24. 24. Transports i manteniment de vehicles
 25. 25. Activitats físiques i esportives
 26. 26. Administració i gestió
 27. 27. Agrària
 28. 28. Arts gràfiques
 29. 29. Comerç i màrqueting
 30. 30. Edificació i Obra Civil
 31. 31. Electricitat i Electrònica
 32. 32. Energia i aigua
 33. 33. Fabricació Mecànica
 34. 34. Fusta,moble i suro
 35. 35. Hoteleria i turisme</li></ul>Cicles Formatius. La formació professional reglada<br />
 36. 36. Cicles Formatius. La formació professional reglada<br />Estructura:<br /><ul><li>Cicles Formatius de Grau Mig
 37. 37. Cicle Formatius de Grau Superior</li></ul>Durada:<br /><ul><li>Varia entre 1.400 i 2.000 hores (1 o 2 cursos)</li></ul>Tipus de crèdits: <br /><ul><li>Crèdits de l’especialitat
 38. 38. Crèdits de FOL (formació i orientació laboral)
 39. 39. Crèdits de FCT (formació centres de treball)
 40. 40. Crèdit de Síntesi</li></li></ul><li>Cicles Formatius. La formació professional reglada<br />Accés:<br /><ul><li>CFGS</li></ul>-Títol Batxillerat o equivalent<br />-Prova Accés<br /><ul><li>CFGM</li></ul>-Títol Graduat ESO o equivalent<br />-Prova Accés<br /><ul><li>Requisits: tenir 19 anys/18 + CFGM
 41. 41. Continguts: </li></ul>*Part Comuna( Cat/Cast/Idio/Mat)<br /> **Part específica (2 mat. en funció del <br /> cicle triat)<br /> **No si es té Títol CFGM<br /><ul><li>Requisits: tenir 17 anys
 42. 42. Continguts: </li></ul>*Part Sociolingüística<br /> *Part científica, tecnològica<br /> i matemàtica<br />Títol: <br />CGFM: Tècnic CFGS: Tècnic Superior<br />
 43. 43. BatxilleratDecret d’ordenació dels ensenyaments de batxillerat<br />Principis generals:<br />El Batxillerat forma part de l’educació secundària postobligatòria.<br />Es distribueix en dos cursos acadèmics<br />Els alumnes poden romandre al batxillerat en règim diürn un màxim de quatre anys, consecutius o no<br />
 44. 44. Batxillerat<br />Decret d’ordenació dels ensenyaments de batxillerat<br />Estructura:<br />Les modalitats del batxillerat són:<br /><ul><li> Arts -Arts plàstiques ( disseny i imatge)</li></ul> -Arts escèniques (música i dansa)<br /><ul><li> Ciències i tecnologia
 45. 45. Humanitats i ciències socials</li></ul>El batxillerat s’organitza en: <br /><ul><li> Matèries comunes
 46. 46. Matèries de modalitat
 47. 47. Matèries optatives</li></li></ul><li>Batxillerat<br />Decret d’ordenació dels ensenyaments de batxillerat<br />Matèries comunes:<br />Ciències per al món contemporani (1r curs)<br />Educació Física (1r curs)<br />Filosofia i ciutadania (1r curs)<br />Filosofia (2n curs)<br />Història (2n curs)<br />Llengua catalana i literatura I i II<br />Llengua castellana i literatura I i II<br />Llengua estrangera (Anglès o Francès) I i II <br />*Tot l’alumnat ha de fer un treball de recerca.<br /> Computa entre les matèries de 2n curs.<br />
 48. 48. Batxillerat<br />Decret d’ordenació dels ensenyaments de batxillerat<br />Matèries de modalitat Arts<br />Arts plàstiques, imatge i disseny<br />Cultura audiovisual<br />Dibuix artístic I i II<br />Dibuix tècnic I i II<br />Disseny<br />Història de l’Art<br />Tècniques d’expressió grafoplàstica<br />Volum<br />Arts escèniques, música i dansa<br />Anàlisi musical I i II<br />Anatomia aplicada<br />Arts escèniques<br />Cultura audiovisual<br />Hª de la música i dansa<br />Llenguatge i pràctica musical<br />Literatura universal<br />Literatura catalana<br />Literatura castellana<br />
 49. 49. Batxillerat<br />Decret d’ordenació dels ensenyaments de batxillerat<br />Matèries de modalitat ciències i tecnologia:<br />Biologia I i II<br />Dibuix Tècnic I i II<br />Física I i II<br />Matemàtiques I i II<br />Química I i II<br />Tecnologia I i II<br />Ciències de la terra i mediambientals<br />Electrotècnia<br />
 50. 50. Batxillerat<br />Decret d’ordenació dels ensenyaments de batxillerat<br />Modalitat humanitats i ciències socials:<br />Geografia (2n curs)<br />Història de l’Art (2n curs)<br />Història del món contemporani (1r curs)<br />Llatí I i II<br />Matemàtiques aplicades a les ciències socials I i II<br />Literatura catalana <br />Literatura castellana<br />Economia<br />Economia de l’empresa I iII<br />Grec I iII<br />Literatura Universal<br />
 51. 51. Batxillerat<br />Decret d’ordenació dels ensenyaments de batxillerat<br />Regulació de les matèries de modalitat:<br /><ul><li>Els alumnes han de cursar en el conjunt dels dos cursos de batxillerat un mínim de sis matèries de modalitat, de les quals almenys cinc han de ser de la modalitat triada.
 52. 52. Amb caràcter general, les matèries de modalitat de nivell I s’han d’impartir a 1r curs i les de nivell II a 2n
 53. 53. Si en matricular-se de 2n l’alumne decideix canviar de modalitat, el centre pot modificar-li el currículum assegurant que cursi tres matèries de la nova modalitat corresponents a 2n, i que en acabar l’etapa hagi superat quatre o més de les matèries de la nova modalitat.</li></li></ul><li>Batxillerat<br />Decret d’ordenació dels ensenyaments de batxillerat<br />Les matèries optatives:<br /><ul><li>En una de les franges horàries de modalitat de cada un dels dos cursos de l’etapa els centres poden proposar i oferir matèries optatives.
 54. 54. Les matèries optatives de Batxillerat contribueixen a completar la formació de l’alumne aprofundint en aspectes propis del centre o ampliant perspectives de formació general.</li></li></ul><li>Batxillerat<br />Decret d’ordenació dels ensenyaments de batxillerat<br />Avaluació i promoció:<br /> Els resultats de l’avaluació de cada matèria s’expressen mitjançant qualificacions numèriques de zero a deu sense decimals.<br /> Els alumnes passen a segon curs quan han superat totes les matèries o tenen avaluació negativa en dues matèries com a màxim.<br /> Els alumnes poden romandre al batxillerat en règim ordinari un màxim de quatre anys, consecutius o no.<br />http://www20.gencat.cat/portal/site/Educacio<br />
 55. 55. Universitat Nou Espai Europeu Educació Superior<br />El Procés de Bolonya es va signar el 1999 a la ciutat de Bolonya i el seu objectiu es crear per al 2010 un Espai Europeu d’Educació Superior (EEES) o , en altres paraules, fer que l’educació universitària sigui comparable a la resta de països europeus, i d’aquesta manera facilitar l’intercanvi entre els diferents membres.<br /><ul><li>Es basa en:</li></ul>L’establiment d'un sistema de crèdits compatible, similar al Sistema europeu de transferència de crèdits (European Credit Transfer System, ECTS) o unitat de valoració de l'activitat acadèmica que integra ensenyaments teòrics i pràctics, altres activitats acadèmiques dirigides i el treball personal de l'estudiant. <br />
 56. 56. Universitat<br />ESTRUCTURA DEL NOU SISTEMA UNIVERSITARI<br />2. L’establiment de dos cicles principals:<br /><ul><li>El grau
 57. 57. Tindrà una durada de 3 o 4 anys
 58. 58. Per obtenir el títol de grau caldrà completar entre 180 i 240 crèdits europeus.
 59. 59. El títol que es concedeix és el de Graduat.
 60. 60. El Postgrau
 61. 61. Si desitges completar la teva formació podràs fer-ho a través d’un màster oficial, al qual s’hi accedeix a través de l’obtenció d’un títol de grau.
 62. 62. La seva durada és de 1 o 2 anys (entre 60 i 120 crèdits)</li></li></ul><li>Universitat<br />ESTRUCTURA DEL NOU SISTEMA UNIVERSITARI<br /><ul><li>El doctorat
 63. 63. Si vols segui estudiant, pots fer un doctorat, però per això cal haver cursat uns 300 crèdits ( entre crèdits de grau i de postgrau) i també cal presentar una tesi doctoral</li></li></ul><li>Universitat<br />3. L’ adopció d'un sistema comprensible i comparable de titulacions, principalment mitjançant el que s'anomena suplement europeu al títol.<br /> El suplement europeu s'entén com un document que acompanyarà tot títol europeu d'educació superior i que descriurà la naturalesa, el nivell, el context, el contingut i l’estatus dels estudis cursats.<br />4. Promoció de la mobilitat d'estudiants, professorat i personal d'administració i serveis de les universitats, i d'altres institucions d'ensenyament superior.<br />http://www.gencat.cat/diue/ambits/ur/index.html<br />
 64. 64. PAU-LOE 2010Noves Proves Accés a la Universitat<br />Model obert i més flexible<br /><ul><li>No hi ha vies examen-accés fixades
 65. 65. Modalitat de batxillerat no condiciona
 66. 66. Matèries examinades vinculen al grau
 67. 67. Cada estudiant defineix la seva pròpia opció d’examen</li></li></ul><li>PAU-LOE Canvis<br /><ul><li>Estructura: Dues fases.</li></ul>Fase general: obligatòria = nota base accés<br />Fase específica: opcional = complement nota base<br /><ul><li>Qualificació: Independent en les dues fases.
 68. 68. Convocatòries: Sense límit per aprovar.
 69. 69. Durada: 1h. ½ cada exercici + 45m. (entre exercici)</li></li></ul><li>PAU-LOEFase General<br /><ul><li>FASES</li></ul>1. Fase General i obligatòria:<br />Matèries:Català/Castellà/Idioma/ Hª Espanya o Hª Filosofia/ Matèria de modalitat a triar (2n Bat)<br />Qualificació: mitjana aritmètica dels cinc exercicis<br />
 70. 70. PAU-LOESuperació de la PAU<br /><ul><li>Mitjana aritmètica dels exercicis de la fase general:cada exercici com a mínim ha de tenir un 4 i la mitjana de tots ha de ser més gran o igual que cinc</li></ul>60% nota mitjana de batx.<br />40% nota fase general<br />Nota d’accés amb validesa indefinida<br />
 71. 71. PAU-LOEFase específica<br />2. Fase específica:<br /><ul><li> L’estudiant es pot examinar de qualsevol matèria de modalitat de 2n de batxillerat, distinta a l’examinada a la fase general.
 72. 72. Les matèries avaluades tenen relació amb els graus que es volen cursar.
 73. 73. Qualificació per matèria: la matèria es supera amb nota igual o superior a 5</li></li></ul><li>PAU-LOENota admissió ponderada<br />Incorpora qualificacions de fase específica<br />Nota d’admissió= 0,6 NMB + 0,4 QFG + a* M1+b*M2<br />NMB<br />Nota mitjana de batx.<br />QFG<br />Qualificació fase general<br />M1,M2<br />Dues millors qualificacions de matèries<br /> superades a la fase específica<br />a,b<br />Paràmetres de ponderació de les matèries<br />de la fase específica (0,1.0,2)<br />
 74. 74. PAU-LOEAdmissió amb nota ponderada<br />Ministeri publicarà relació de matèries i vinculació<br /> a les branques de coneixement<br />Paràmetre de ponderació 0,1 <br />Universitats podran decidir quines matèries són més <br />Idònies per a cada grau<br />Paràmetre de ponderació 0,2 <br />
 75. 75. PAU-LOEPreferència d’admissió<br />MATÈRIES DE MODALITAT/VINCULACIÓ BRANQUES DE CONEIXEMENT<br />ARTS I HUMANITATS<br />.Anàlisi Musical I-II<br />.Cultura Audiovisual<br />.Dibuix artístic I-II<br />.Dibuix tècnic I-II<br />.Disseny<br />.Geografia<br />.Grec I-II<br />.Llatí I-II<br />.Liter. catalana<br />.Liter. castellana<br />.Història de l’art<br />.Tècniques d’expressió<br /> grafoplàtica<br />CIÈNCIES<br />.Biologia <br />.Ciències terra i medi <br />ambient<br />.Física<br />.Matemàtiques I-II<br />.Química<br />CIÈNCIES SOCIALS I<br />JURÍDIQUES<br />.Economia i organització<br /> empresa<br />.Geografia<br />.Llatí I-II<br />.Liter. catalana<br />.Liter. castellana<br />.MACCSS<br />ENGINYERIA I ARQUITECTURA<br />.Ciències terra i medi <br />ambient<br />.Física<br />.Matemàtiques I-II<br />.Química<br />.Tecnologia industrial<br />.Electrotècnia<br />.Dibuix tècnic I-II<br />CIÈNCIES SALUT<br />.Biologia <br />.Ciències terra i medi <br />ambient<br />.Física<br />.Matemàtiques I-II<br />.Química<br />
 76. 76. PAU-LOEExemple admissió amb nota ponderada<br />Paula<br />Nota admissió 9,24<br />
 77. 77. Admissió Graus universitaris des de CFGS<br /><ul><li>Es pot accedir als ensenyaments universitaris oficials de grau des de Cicles Formatius de Grau Superior i sense fer cap prova.
 78. 78. S'estableix un accés preferentl'adscripció de cadascuna de les famílies professionals a una o més branques de coneixement en què s'estructuren els ensenyaments universitaris oficials de grau. La nota d'admissió a un determinat estudi de grau incorpora les qualificacions dels dos millors mòduls (exceptuant els mòduls de Formació i orientació laboral, Formació en centres de treball i Empresa i cultura emprenedora), sempre que el CFGS pertanyi a una família professional que estigui adscrita a la mateixa branca de coneixement del títol de grau. </li></li></ul><li>Admissió Graus universitaris des de CFGS<br /><ul><li>La nota d'admissió es calcula amb la fórmula:Nota d'admissió = NMC+ a*M1 + b*M2</li></ul>NMC= Nota mitjana del cicle formatiu.<br />M1, M2 = Les dues millors qualificacions dels mòduls de què es compon el cicle formatiu de grau superior<br />a, b = Paràmetres de ponderació dels mòduls del cicle formatiu. El paràmetre de ponderació (a o b) dels mòduls és igual a 0,1.<br />
 79. 79. Adreces d’interès<br /><ul><li>Pàgina web recursos educatius:</li></ul>http://www.xtec.net/estudis/index.htm<br /><ul><li>Pàgina web Departament Educació (Estudiar a Catalunya)</li></ul>http://www20.gencat.cat/portal/site/Educacio<br /><ul><li>Pàgina web Departament Universitats i recerca</li></ul>http://www.gencat.cat/diue/ambits/ur/index.html<br /><ul><li>Què i per què estudiar a les universitats catalanes</li></ul>http://www14.gencat.cat/qpq<br /><ul><li>Admissió PAU: taules de ponderacions</li></ul>http://www.gencat.cat/diue/ambits/ur/universitats/acces/prein/info/admissio/index.html<br />
 80. 80. Adreces d’interès<br /><ul><li>Admissió Universitat des de CFGS</li></ul>http://www.gencat.cat/diue/ambits/ur/universitats/acces/prein/info/admissio_cfgs/index.html<br /><ul><li>Pàgina web que aplega tota la informació de l'oferta universitària, pública i privada, i que permet per primer cop establir comparacions entre els més de 450 graus que el curs que ve es podran cursar a Catalunya </li></ul>http://www.unportal.net/wb/unportal/ca/cercador/index.html<br /><ul><li>Pàgina web queproporciona dades estadístiques que permeten conèixer l’evolució dels resultats acadèmics en cadascuna de les carreres i subministrar informació útil durant el procés d’accés a la Universitat. </li></ul>http://unidata.gencat.cat/<br />

×