Publicidad

34_VatmaER_Tembang Macapat

vendahBm
29 de Mar de 2023
34_VatmaER_Tembang Macapat
34_VatmaER_Tembang Macapat
34_VatmaER_Tembang Macapat
34_VatmaER_Tembang Macapat
Publicidad
34_VatmaER_Tembang Macapat
34_VatmaER_Tembang Macapat
34_VatmaER_Tembang Macapat
34_VatmaER_Tembang Macapat
34_VatmaER_Tembang Macapat
Publicidad
34_VatmaER_Tembang Macapat
34_VatmaER_Tembang Macapat
34_VatmaER_Tembang Macapat
34_VatmaER_Tembang Macapat
34_VatmaER_Tembang Macapat
Publicidad
34_VatmaER_Tembang Macapat
34_VatmaER_Tembang Macapat
34_VatmaER_Tembang Macapat
34_VatmaER_Tembang Macapat
34_VatmaER_Tembang Macapat
Publicidad
34_VatmaER_Tembang Macapat
34_VatmaER_Tembang Macapat
34_VatmaER_Tembang Macapat
34_VatmaER_Tembang Macapat
34_VatmaER_Tembang Macapat
Publicidad
34_VatmaER_Tembang Macapat
Próximo SlideShare
Tembang Macapat by Aisyah Amelia.pdfTembang Macapat by Aisyah Amelia.pdf
Cargando en ... 3
1 de 25
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad

34_VatmaER_Tembang Macapat

 1. T E M B A N G M A C A P A T S M A N 1 P A S U R U A N V A T M A E R / 3 4 / X I A 2 V A T M A E R / 3 4 / X I A 2 T E M B A N G M A C A P A T 2 0 2 2 / 2 0 2 3
 2. DAFTAR ISI Pangerten Tembang Macapat................................01 Ancase Tembang Macapat.....................................02 Filosofi Tembang Macapat...............................03 ............................................................I Daftar Isi 1. Maskumambang..................................................................05 Contoh Tembang Macapat.....................................04 2. Mijil......................................................................................06 3. Sinom...................................................................................07 4. Kinathi.................................................................................08 5. Asmaradana........................................................................09 6. Gambuh................................................................................10 7. Dhandhanggula....................................................................11 8. Durma....................................................................................12 9. Pangkur.................................................................................13 10. Megatruh..............................................................................14 11. Pocung..................................................................................15 Paugeran Tembang Macapat..................................................16 Tabel Tembang Macapat..........................................................16 Unsur Kebahasaan & Tuladhane.............................................17 1. Tembang Garba.....................................................................18 2. Tembang Kawi.......................................................................19 3. Tembang Dasanama.............................................................20 4. Sandi Asma............................................................................21 5. Sandi Karsa............................................................................22
 3. PANGERTEN TEMBANG MACAPAT Tembang sing nduweni tema dewe lek diurutno akan menceritakan perjalanan urip manungsa teko bayi nganti sedoh. Lan setiap pada e nduweni makna sing lebih lengkap (spesifik) 01
 4. ANCASE TEMBANG MACAPAT ANCASE TEMBANG MACAPAT - JATI DIRI MANUSIA gae pencarian jati diri manungsa sing dikelilingi ambek 4 nafsu ing dunia - PENGENDALIAN EMOSI diharapno saben manungsa biso ngendalikno lan dadi manungsa asli sing sejatine manungsa - PETUNJUK nduweni pitutur kang luhur sing tujuane gawe pepiling para manungsa gae urip ing dunya. 02
 5. FILOSOFI TEMBANG MACAPAT Macapat yaiku tembang cekhak gubahan para wali lan pujangga.. Tembung Macapat kang duwe arti maca papat-papat yaiku cara maca saben 4 suku kata.Macapat ngandung isi ajaran seng dirangkum. Tembung Macapat duwe 11 pola lan 11 tembang macapat iku rupa perjalanan uripe manungsa saka lahir ngantu tekan sedo 03
 6. CONTOH CONTOH TEMBANG TEMBANG MACAPAT MACAPAT CONTOH TEMBANG MACAPAT 04
 7. 01 MASKUMAMBANG -perjalanan manungsa diawali karo nyeritakno tentang keadaan manungsa wektu masih di alam ruh/alam kadungan seorang ibu -pada fase iki, para masyarakat jawi ngelakukoni upacara "slametan" agar bakal baik sing dikandung biso sehat lan mbawa harapan bagi wong tuwane 05
 8. 02 MIJIL -proses kelairan manungsa utawa lahire jabang bayi -kekuatan lan nafsu ikulah sing nantie mbantu jasad manungsa gae biso merangkak, berjalan, lan memahami peri kehidupan awam sebagai anak" 06
 9. 03 SINOM -usia anak" pada mulai belajar nyesuaikno diri lan tumbuh berkembang seiring berjalane waktu lan kehidupan -penggambaran masa mula sing indah penuh ambek harapan lan angan" bermain lan kumpul karo konco sekaligus ngolah kemampuan lan aru ciger biso nduweni keinginan lan harapan 07
 10. 04 KINANTHI -masa pembentukan jati diri manungsa lan dalan kanggo nuju cita" sekolah. -mengenal urip nang njobo omah dadi kagiyatan individual manungsa -Ing sekolah, anak-anak bakal diajari nilai sosial. Ing omah, anak-anak bakal diajari tentang agama 08
 11. 05 ASMARADANA -fase iki ngisahno akan masa" kisah asmara, percintaan utawa ing larutan cinta kasih -fase iki dinamika kahuripan semakin nyoto lan kompleks dibutuhno perjuangan gae ngalahno ego dewe hingga terbentuk kesepakatan sing disebut toleransi saling nerimo kekurangan masing" individu 09
 12. 06 GAMBUH -fase iki nyeritakno soal komitmen ing perkawinan gae nyatukno cinta ing satu hidup rumah tangga -perkawinan duduk hanya ttng menikah karo individu manungsa nanging pun saling menikahi keluarga e hingga kebentuk kerukunan, kesalarasan, lan saling hormati antara kedua pasangan -fase iki tentu e ora mudah mergo identitas kesukuan, bahasa utawa cara sosial tiap individu manungsa, terkadang bedo" hingga mbutuhake sifat legowo utawa berjiwa gedhe 10
 13. 07DHANDHANGGULA -fase iki kehidupan wes mencapai tahap pencarian kemampuan sosial serta kesejahteraan golek nilai gae nyukupno sandang, pangan lan papan -fase iki duduk berarti sugeh nanging cukup gae kebutuhan saben dinae. Fase iki disebut pait manis e kehidupan 11
 14. 08 DURMA -nduweni makna manungsa sing kudu wani ngadepi segala cobaan hidup -fase iki nyermino jiwa sing tolong- menolong, welas asih utawa cinta kasih marang sesama manungsa lainne -fase iki diharapno Kahuripan manungsa iku biso bermanfaat nang kehidupan manungsa sing lain serta ngelemburno jiwa manungsa sampe jauh teko sikap amarah 12
 15. 09 PANGKUR -fase iki semestine manungsa mulai biso ngendalikno hawa nafsu -fase iki digambarno sebagai pangkur sing nduweni arti nyikirno hawa nafs lan angkara murka serta nafsu negatif sing nggrogoti jiwa manungsa -fase iki diajari luhure dgn opo sing disebut prihatin lan lelaku -prihatin berarti memendam angkara murka nafsu ambek cara njalano perintah" agama lan ajaran kebaikan sing diwarisno leluhur masyarakat Jawa -Dalam hati manungsa sing dinamakno tawakal utawa pasrah diri 13
 16. 10 MEGATRUH -fase iki diwara manungsa ketemu ing kekasihe yaiku Tuhan Yang Maha Esa. -Jika manungsa njadikno agama gae dasar kahidupan maka fase iki sangat indah dijalani, fase iki diwara ketemu karo sang pencipta -megatroh yaiku fase terpisah nyawa teko jasad, terlepas e roh utawa nyawa nang alam keabadian. -fase iki tergambari teko kehidupan sehari-hari sing dijalani manungsa kasebut. Sing biasae beribadah lan nyebut nama Tuhan ing setiap dua 14
 17. 11 POCUNG -setelah pisah ruh karo jasad, manungsa diabadikni ke alam semesta, balik ng kehadiran Tuhan yang Maha Esa lan raga dibungkus karo kain putih 5 utawa 7 lembar lan diikat setiap ruas raga sing disebut pucung -pucung berarti pocong utawa jasad manungsa sing dibungkus kain -fase iki dijenengi fase peristirahatan jasad lan roh suci ngelanjutno kehidupan ing alam selanjutnya sesuci ambek awal perbuatan selama ing dunia. 15
 18. PAUGERAN TEMBANG MACAPAT 1. GURU GATRA kuwi cacahe larik (banyaknya baris) saben pada (tiap bait). 2. GURU WILANGAN kuwi cacahe wanda (jumlah suku kata) saben larik (tiap baris). 3. GURU LAGU kuwi wuni pungkasane saben larik. Wuni pungkasane saben gatra (a, i, u, e, o) uga diarani dong dinge swara'. TABEL TEMBANG MACAPAT 16
 19. UNSUR KEBAHASAAN TEMBANG MACAPAT & TULADHANE UNSUR KEBAHASAAN TEMBANG MACAPAT & TULADHANE 17
 20. TEMBUNG GARBA Tembung loro utawa luwih digabung dadi siji kanthi ngurangi cacahing wanda, nuwuhake tembung utawa frasa anyar. Tembung kang kedadeyan saka gandhenge tembung loro utawa luwih. Tuladha : aneng = ana dan ing. raneki = arane dan iki. kalyan = kalih dan lan. 18
 21. TEMBUNG KAWI Tembung kawi yaiku tembung-tembung ing basa Jawa kang asale saka Basa Jawa Tengahan utawa Jawa Kuno. Tembung sing wis arang banget digunakake kanggo omongan padinan, mula saiki wis arang keprungu. Mula ana saperangan masyarakat sing ora ngerti babar blas. Lumrahe kanggo mangerteni tumrap tembung kawi kudu digoleki ing Kamus Basa Jawa. Tuladha : Jagad = bumi, donya Cakrawala = langit Arnawa = segara, lautan 19
 22. TEMBUNG DASANAMA Tembung Dasanama yaiku tembung-tembung kang nunggal teges (padha utawa meh padha tegese). Gegandhengan ing basa Jawa ana warna basa kang manut unggah-ungguh ing bisa kaprinci dadi pirang-pirang warna, mula ana tembung sepuluh. fuwch utawa kurang saka sepuluh nanging sing nunggal teges. Dasanama ing bahasa Indonesia asring diarani sinonim utawa persamaan kata. Tuladha : 1. Banyu = Sindu 2. Alas = Kenana 3. Bagus = Segit 20
 23. Jagad iki mung Endah tenan Dahaga lan sindu dadi salah sijine Rekta jingga ngiasi cakrawala Sitoresmi ajeg ing angkoso Kenana lan segara dadi bukti sang kuasa Semilir angin sakagati nuntut tiang ing tujuan Lintang ancing cakrawala ngiasi wengiku Prayatna mugi-mugi kang kejogo selalu SANDI ASMA Sandhi asma duwe teges jeneng kang disamarake. jeneng kang ora diketarakake, utawa jeneng kang didhelikake. Sejatine jeneng mau wis jangkep. nanging jeneng mau dipedhot-pedhot. ora langsung bisa ditemtokake. Biasane sandhi asma iki dumunung ing reriptan/karya sastra awujud tembang utawa ing geguritan. Nanging bisa uga ing sesanti. Tuladha : Asma : Endah Retnantiany 21
 24. SANDI KARSA Sandi Karsa yaiku tujuan, ancas, utawa karep kang sinamun utawa sinamar ana ing tembang. Ana uga wong kang ngarani sandi karsa kuwi sandi ukara yaiku ukara (ukarane kanggo medharake cipta. gagasan. rasa - pangrasa utawa kekarepan) Tuladha : Dimen lebdeng kawruh Ing pakaryan mrih trengginas Nalar mulur rinengga ambeg berbudi Anjrah mring para siswa Pepinginan kang samya kae Esthining tyas maujud Naningmulya Dina dina kepungkur Iku dadi landhasaneki Dina kang bakal teka Ing pangangkah tumus Kita bangsa Indonesia Anemahi jaman Nyrambahi Nuwsantara 22
Publicidad