Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
ATZINUMS 
Par Līgatnes novada Līgatnes pagasta bibliotēkas atkārtotu akreditāciju 
Bibliotēku akreditācijas komisijas sast...
Bibliotēka piesaista līdzekļus, piedaloties dažādos projektu konkursos. 3 gadu 
periodā tika iesniegti 4 projekti un papil...
Bibliotēka nodrošina lietotājiem informacionālos pakalpojumus gan tradicionālā 
veidā, gan, izmantojot informācijas tehnol...
Ieteikumi 
1. Uzsākt darbu elektroniskās novadpētniecības datubāzes 
papildināšanā. 
2. Izstrādāt bibliotēkas darba plānu,...
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Atzinums 1

  • Inicia sesión para ver los comentarios

  • Sé el primero en recomendar esto

Atzinums 1

  1. 1. ATZINUMS Par Līgatnes novada Līgatnes pagasta bibliotēkas atkārtotu akreditāciju Bibliotēku akreditācijas komisijas sastāvs: Dzintra Justa, Zinaīda Rabša. 2008.gadā Līgatnes novada Līgatnes pagasta bibliotēka (turpmāk tekstā - Bibliotēka) tika akreditēta vietējas nozīmes bibliotēkas statusā. Bibliotēka ir iesniegusi iesniegumu atkārtotai akreditācijai. Bibliotēku akreditācijas komisija 2014. gada 22.maijā apmeklēja Bibliotēku un izvērtēja tās atbilstību akreditācijas nosacījumiem. Bibliotēkas darbības vispārīgs raksturojums Bibliotēka nodrošina bibliotekāros pakalpojumus, informācijas pieejamību ikvienam novada iedzīvotājam un visiem interesentiem, veic literatūras popularizēšanu, novadpētniecības materiālu apzināšanu, vākšanu un uzkrāšanu. Bibliotēkai ir izstrādāti un apstiprināti bibliotēkas darbību reglamentējošie pamatdokumenti, darba procesus veic atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. Bibliotēkai ir izstrādāts ceturkšņu pasākumu plāns. Bibliotēkas darba plānošana jāveic detalizētāk, aptverot visas darba jomas. Bibliotēka atrodas Cēsu Centrālās bibliotēkas kā reģiona galvenās bibliotēkas metodiskās vadības teritorijā. Novada pašvaldībai ir noslēgts līgums ar Cēsu novada pašvaldību par reģiona galvenās bibliotēkas funkciju veikšanu Līgatnes novada bibliotēkām. Bibliotēkas akreditācijas ieteikumu izpilde par iepriekšējo periodu Bibliotēku akreditācijas komisijas ieteikumi pēc iepriekšējās akreditācijas ir izpildīti. Ieteikums turpināt strādāt pie krājuma rekataloģizācijas ir izpildīts. Ieteikums paaugstināt finansējumu krājuma iegādei ir izpildīts. Ieteikums turpināt kosmētiskos remontdarbus un mēbeļu atjaunošanu ir izpildīts. Bibliotekārais personāls Bibliotēkā strādā viens darbinieks – bibliotēkas vadītāja. Bibliotēkas vadītājai ir vidējā speciālā izglītība citā jomā. Darbiniece regulāri apmeklē tālākizglītības kursus un seminārus, piedalās reģiona galvenās bibliotēkas rīkotajos profesionālās pilnveides pasākumos. Bibliotēkas vadītājai ir izteiktas pašvaldības un Cēsu Centrālās bibliotēkas pateicības par ilggadēju un sekmīgu darbu bibliotēkā. Finansiālais nodrošinājums Piešķirtie budžeta līdzekļi nodrošina bibliotēkas pamatfunkciju veikšanu un attīstību. Krājuma komplektēšanai piešķirtais pašvaldības finansējums atbilst LR MK noteikumu Nr.415 „Bibliotēku darbībai nepieciešamie finansējuma normatīvi” ieteikumiem, 2013. gadā tas sastādīja 3.70 Ls abās novada bibliotēkās kopā uz vienu pašvaldības iedzīvotāju.
  2. 2. Bibliotēka piesaista līdzekļus, piedaloties dažādos projektu konkursos. 3 gadu periodā tika iesniegti 4 projekti un papildus piesaistīti līdzekļi 255 Ls apmērā. Bibliotēkas darba pamatrādītāji pārskata periodā No 2009. gada līdz 2013. gadam lietotāju skaits ir samazinājies par 64%, izsniegums samazinājies par 42,5%, bet apmeklējumu skaits – par 20,5%, kas lielā mērā skaidrojams ar to, ka 2012./2013.gadā bibliotēkas telpās notika remonts. Bibliotēkas krājuma un informācijas resursu organizācija un attīstība Krājums (5223 vienības) ir izvietots pārskatāmi, sistematizēts atbilstoši prasībām, tā fiziskā kvalitāte ir laba. Krājuma atlase no mazpieprasītas, dublešu un nolietotas literatūras tiek veikta regulāri. Krājuma apgrozība ir 1,4 kas ir augsts rādītājs un liecina par krājuma kvalitāti. Krājuma komplektēšana notiek, apzinot bibliotēkas lietotāju vajadzības un intereses. Nozaru, uzziņu, bērnu un jauniešu literatūras kvalitāte ir ļoti laba. Latviešu daiļliteratūras iegādei tiek izlietoti 24 % no krājuma komplektēšanai paredzētā finansējuma. Krājuma papildināšanai bērniem tiek izlietoti 19 % no krājuma komplektēšanai paredzētā finansējuma. Krājuma apjoms bērniem sastāda aptuveni 11 % no kopējā krājuma. Pārskata periodā bibliotēka papildināja krājumu, izstrādājot un īstenojot projektus ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu un piedaloties LNB lasīšanas veicināšanas programmā „Bērnu žūrija”. Bibliotēkas abonēto periodisko izdevumu klāsts ir daudzveidīgs, to abonēšanai izlietoti aptuveni 34 % no finansējuma krājuma komplektēšanai. Bibliotēkā lietotājiem pieejamas abonētās elektroniskās datubāzes „Letonika”, „Lursoft laikrakstu bibliotēka”. Krājuma vienību individuālā un summārā uzskaite tiek veikta atbilstoši prasībām. Bibliotēka strādā ar bibliotēku informācijas sistēmu ALISE-i. Krājums pilnībā ir atspoguļots reģiona elektroniskajā kopkatalogā. Bibliotēkā pieejams apjomīgs sistematizēts novadpētniecības materiālu krājums. Izveidotas tematiskas mapes par pagasta vēsturi, novadniekiem: rakstu kopijas no preses izdevumiem, fotogrāfijas, pierakstīti atmiņu stāsti un 12 videofilmas. Novadpētniecības materiāli tiek popularizēti izstādēs. Ir izveidotas tematiskās mapes par aktuālām, pieprasītām tēmām. Bibliotēka vēl nepievieno reģiona elektroniskajā novadpētniecības datubāzē ierakstus par Līgatnes novadu. Bibliotēkas pakalpojumi
  3. 3. Bibliotēka nodrošina lietotājiem informacionālos pakalpojumus gan tradicionālā veidā, gan, izmantojot informācijas tehnoloģijas. Bibliotēkas darbiniecei ir labas informācijas meklēšanas prasmes. Bibliotēka īpašu uzmanību velta iedzīvotāju apmācībai darbam ar datoru un internetu: veic individuālo un grupu apmācību, tiek sniegtas konsultācijas darbam ar abonētajām datubāzēm un bibliogrāfiskajiem resursiem. Pārskata periodā regulāri tika rīkoti krājuma popularizēšanas pasākumi: apmeklētājiem tika piedāvātas izstādes, jaunieguvumu apskati, informatīvās nodarbības, literārās stundas skolēniem, konkursi, tikšanās ar literātiem. Tematisko pasākumu rīkošanā Bibliotēkai ir laba sadarbība ar citām pašvaldības iestādēm – Līgatnes vidusskolu, kultūras namu, pensionāru biedrību „Možums”. Pasākumi tiek rīkoti visām vecuma grupām. Informācija par bibliotēku ir pieejama tīmekļa vietnēs Cēsu Centrālās bibliotēkas mājas lapā: www.bibliotēka.cesis.lv, Līgatnes novada mājas lapā: www.ligatne.lv un bibliotēku portālā: www.biblioteka.lv. Par bibliotēkas aktualitātēm informācija tiek sniegta vietējās avīzēs „Līgatnes novada ziņas” un „Druva”. Atsauksmju un ierosinājumu burtnīcā ir pozitīvas apmeklētāju atsauksmes. Lai uzzinātu sabiedrības vērtējumu par bibliotēkas darbu, tiek veiktas aptaujas. Bibliotēka atvērta lietotājiem 40 stundas nedēļā, arī sestdienās. Bibliotēkas infrastruktūra Bibliotēka atrodas pagasta centrā vienā ēkā ar pagasta pārvaldi. Telpu kopējā platība ir 90 m2, no tiem lasītāju apkalpošanai – 90 m2, krājuma krātuves telpa - nav. Telpas ir labā stāvoklī. Ēkas ieejas zonā nepieciešams remonts. 2012./2013. gadā tika veikti telpu remontdarbi. Bibliotēkas aprīkojums ir labā stāvoklī. Pakāpeniski nepieciešams atjaunot datortehniku. Bibliotēkas plaukti ir atjaunoti, bet pie tiem lietotāju ērtībai, nepieciešami speciāls sols, kur pakāpties, lai piekļūtu augšējiem plauktiem. Telpas iekārtotas funkcionāli, estētiski noformētas. Ir izveidota atbilstoši aprīkota vizuāli ļoti pievilcīga zona bērniem. Telpu apgaismojums ir labs. Bibliotēka ir pieejama cilvēkiem ar funkcionālo spēju ierobežojumiem. Pie ēkas ir velonovietne. Apmeklētāju informēšanai pie ieejas ir plāksne ar bibliotēkas nosaukumu un darba laiku. Atsevišķa norāde apdzīvotajā teritorijā uz bibliotēku nav, bet ir tūrisma karte, kurā ir norādīta bibliotēka. Slēdziens Līgatnes novada Līgatnes pagasta bibliotēka atbilst akreditācijas nosacījumiem, un akreditācijas rezultātā bibliotēkai jāpiešķir vietējas nozīmes bibliotēkas statuss.
  4. 4. Ieteikumi 1. Uzsākt darbu elektroniskās novadpētniecības datubāzes papildināšanā. 2. Izstrādāt bibliotēkas darba plānu, aptverot visas darba jomas. 3. Pakāpeniski nepieciešams atjaunot datortehniku. 4. Ēkas ieejas zonā nepieciešams remonts. 5. Iegādāties speciālu solu pakāpieniem pie grāmatu plauktiem.

×