Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
Līgatnes novada
Līgatnes
pagasta
bibliotēkas
darba pārskats
2015
Līgatnes pagasta bibliotēka
| 2
Bibliotēku darbības vispārīgs raksturojums.
Bibliotēkas misija
Līgatnes pagasta bibliotēka...
Līgatnes pagasta bibliotēka
| 3
Bibliotēkas piedāvājums
jaunieguvumu izstādes interesenti var pierakstīties rindā pēc jaun...
Līgatnes pagasta bibliotēka
| 4
Bibliotēkai ir jāsniedz kvalitatīvi informācijas pakalpojumi, kuru uzdevums ir
padarīt zin...
Līgatnes pagasta bibliotēka
| 5
Aptauja
24 respondenti
Kā Jūs izmantojat bibliotēkas datorus
Komunikācijai (e-pasts, sociā...
Līgatnes pagasta bibliotēka
| 6
sījums arī pēc daiļliteratūras angļu valodā. Mūsdienu jaunieši sāk saprast, ka izglītība
i...
Līgatnes pagasta bibliotēka
| 7
Tradicionāli pasākumi bērniem ir 1.klases iepazīšanās ar bibliotēku, „Tek pa
ceļu pasaciņa...
Līgatnes pagasta bibliotēka
| 8
Bibliotēkas publicitāte
Sabiedrība tiek informēta ar Līgatnes novada domes mājas lapas sta...
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Līgatnes pagasta bibliotēkas atskaite- 2015.

rakstiskā gada atskaite

  • Inicia sesión para ver los comentarios

  • Sé el primero en recomendar esto

Līgatnes pagasta bibliotēkas atskaite- 2015.

  1. 1. Līgatnes novada Līgatnes pagasta bibliotēkas darba pārskats 2015
  2. 2. Līgatnes pagasta bibliotēka | 2 Bibliotēku darbības vispārīgs raksturojums. Bibliotēkas misija Līgatnes pagasta bibliotēka ir vietējas nozīmes publiska bibliotēka, kas ir ieinteresējusi un piesaistījusi: Daudzveidīgu lasītāju loku ar piedāvātās literatūras klāstu- gan dvēselei, gan pie kafijas tases, gan izglītībai. Skolas vecuma bērni un jaunieši, studenti, bez- darbnieki, pirmspensijas, pensijas vecuma lasītāji bibliotēkā lasa ne tikai grā- matas, periodiku, bet izmanto arī jauno tehnoloģiju plašo piedāvājumu. Bibli- otēka pagastā ir kultūrvides veidotāja , veic iedzīvotāju tālākizglītību, kultūras vērtību apriti un saglabāšanu. Domubiedru tikšanās vieta. Šajos sarežģītajos krīzes apstākļos bibliotēka ir iespēja, kur pulcēties vientu- ļiem, atstumtiem un krīzes piemeklētiem, lai sniegtu viņiem patvērumu un pie- dāvātu problēmu risinājumus. Bibliotēka veicina dažādu paaudžu pašizglītoša- nos, katram pieņemamā un pieejamā veidā. Īss situācijas raksturojums Bibliotēka atrodas ģeogrāfiski ļoti izdevīgā vietā, blakus esošajam valsts nozī- mes autoceļam, priekšrocība ir arī WIFI un datori lietotājiem. Bibliotēkas krājums ir rekataloģizēts pilnībā. Turpinās faktiskā krājuma eksemplāru ziņu elektroniskajā katalogā salīdzinā- šana ar summārās uzskaites datiem.
  3. 3. Līgatnes pagasta bibliotēka | 3 Bibliotēkas piedāvājums jaunieguvumu izstādes interesenti var pierakstīties rindā pēc jaunām grāmatām tiek veiktas aptaujas ieteikumi Līgatnes pagasta bibliotēkai lai veicinātu bērnu interesi par bibliotēku klašu apmeklējums-ekskursija pa bibliotēku bērnudārza bērnu iepazīšanās ar bibliotēku lai atvieglotu orientēšanos grāmatu klāstā regulāri tiek piedāvāti literatūras saraksti ‘’Līgatnes pa- gasta bibliotēka piedāvā...'' visjaunākā informācija par bibliotēku, lasīšanu, grāmatām izlasāma blogā ''Līgatnes pagasta bibliotēka'' ''Maģiskais zīmulis'' ar krāsu zīmuļa un baltas lapas palīdzību izteikt savas domas ,šī brīža sajūtas... Lasīšanas mērķprogramma ''Bērnu žūri- ja'' Arī šogad bērni lasa sparīgi. Arī šogad mums ir paredzēts blakusdarbiņš- izlasot savu paņemto grāmatu, izveidot reklāmu grāma- tai- kā ieteikt šo grāmatu savam draugam, klasesbiedram . ''Iepazīsti! Mācies! Lieto!'' interesentiem tiek demonstrētas interneta iespējas rēķi- nu apmaksā, darba meklējumos ,saziņas iespējas caur skype, e-pastu . Notika domes apmaksāti datorkursi senioriem. ‘’Satikšanās vieta-bibliotēka’’ Tikšanās ar Cēsu Kultūras biedrības ‘’Harmonija’’ dzejniekiem un gleznotājiem. Gleznu izstāde. ''Uz Līgatni man brauciet līdz...'' Materiāli par tūrisma piedāvājumu Līgatnes pagastā Novadnieku datubāze Iespējami pilnīgāk ir jāapzina tos cilvēkus, kuri saistīti ar Līgatnes pagastu, nešķirojot vai šis cilvēks ir populārs visā pasaulē vai Latvijā, vai arī tikai savā dzimtajā pagas- tā- galvenais ir viņa devums savam pagastam. Datu bāze apkopo novadnieku biogrāfijas, kuri dzīvojuši un dažā- dus darbus strādājuši , kuriem kopēja bijusi dzimšanas vieta, dzīve vai darbs Līgatnes pagastā. Bibliotēkā ir iz- veidotas 32 novadpētniecības mapes un novadpētniecī- bas kartotēka. ''Pirmā iepazīšanās ar bibliotēku'' Māmiņas ar maziem bērniem nāk uz bibliotēku, bērniņš iepazīst grāmatu pasauli, bibliotēkas mīkstās rotaļlietas ,grāmatiņas. Pirmā iepazīšanās! Lai nezūd lasītprieks!
  4. 4. Līgatnes pagasta bibliotēka | 4 Bibliotēkai ir jāsniedz kvalitatīvi informācijas pakalpojumi, kuru uzdevums ir padarīt zināšanas pieejamas un informēt par tām, reklamēt tās ikvienam pagasta ie- dzīvotājam. Lpb šo uzdevumu veic, izmantojot visus tās rīcībā esošos informācijas iz- platīšanas paņēmienus un līdzekļus: tradicionālos kartīšu katalogus (papildināti līdz 2009.gadam), CCB elektronisko katalogu ar attālinātas rezervēšanas iespējām daudzveidīgas tematiskās kartotēkas, tematiskās mapes tiešsaistes datu bāzi Letonika universālu un aktuālu krājumu gan pieaugušajiem, gan bērniem un jauniešiem kvalitatīvu novadpētniecības krājumu, bibliotēku un literatūru popularizējošus pasākumus lasīšanu veicinošus pasākumus bērniem apkalpošanu jautājumu un atbilžu režīmā izpildītas tematiskās uzziņas –120/55 Informācija par bibliotēkas sniegtajiem pakalpojumiem un radošajām aktivitātēm re- gulāri tiek ievietota ‘’Līgatnes novada vēstis’’ , novada mājas lapa, Latvijas bibliotēku portāls, bibliotēkas blogā. Bibliotēkas darba kvalitāte Dokumentu (fizisko vienību) skaits uz vienu lasītāju 8.25 Apmeklējumu skaits uz vienu lasītāju 5.2 Kārtējie izdevumi uz vienu lasītāju 32.99 Izsniegumu skaits uz vienu lasītāju 12.06 Krājuma apgrozība 2.03 Projektizstrāde 1 Tematiskie pasākumi 6/6 Izstādes 18/12 Uzziņas 120/55
  5. 5. Līgatnes pagasta bibliotēka | 5 Aptauja 24 respondenti Kā Jūs izmantojat bibliotēkas datorus Komunikācijai (e-pasts, sociālie tīkli) 6 (66%) Internetbankas izmantošanai pirkumiem un norē- ķiniem, e-pakalpojumu izmantošana 7 (77%) Klausīties un skatīties - mūziku, video 4 (44%) skatos filmas.lv 3 (33%) Spēles, čati, skype 6 (66$) darba meklējumiem, latvija.lv 6 (66%) Bibliotēkas krājums Līgatnes novada Kultūras un tūrisma centrs 75 grāmatas 669 Eiro Dāvinājumi 43 137 Eiro ‘’Bērnu žūrija’’ 10 69 Bezatlīdzības kārtā nodotas 2 9 Kopā 130 885 Eiro Periodika bibliotēkai 2015.gadā pasūtīta par Eiro 598 Bibliotēkas galvenais uzdevums – veidot universālu un aktuālu, dažā- dam lietotāju vecumam un izglītības līmenim atbilstošu, dažādu veidu, nozaru un va- lodu dokumentu krājumu, lai varētu sniegt mūsdienīgus informācijas pakalpojumus un veicināt sabiedrības mūžizglītību. Lai krājums būtu aktuāls ar mūsdienīgu informāciju, ir jāveic krājuma attīrīšana no aktualitāti zaudējušas literatūras, nolietotiem iespieddarbiem, liekajiem dubletiem. Lietotāju nepieprasītā grāmata no krājuma tiek izņemta, ja tā nav izsniegta 5 gadu laikā. 2015. gadā no krājuma izslēgti iespieddarbi: 90 grāmatas Eiro 49 vērtībā. Komplektējot literatūru, organizējot izstādes un pasākumus, cenšos ievērot lasītāju intereses un vajadzības. Iegādājos enciklopēdijas, uzziņu krājumus un vārd- nīcas, kuras skolēniem varētu noderēt kā palīglīdzeklis mācību procesā. Jaunākās grāmatas par ceļojumiem, piedzīvojumiem ceļo no rokas rokā. Pēdējā laikā ir piepra-
  6. 6. Līgatnes pagasta bibliotēka | 6 sījums arī pēc daiļliteratūras angļu valodā. Mūsdienu jaunieši sāk saprast, ka izglītība ir pakāpiens labam darbam, tāpēc izmanto visu iespējamo literatūru zināšanu iegu- vei. Bibliotēkas izmantošana Lasītāju kopskaits 621 t.sk. bērni un jaunieši līdz 18 gadiem 90 Klātienes apmeklējumu kopskaits 3283 bērni un jaunieši līdz 18 gadiem 400 Virtuālie apmeklējumi 17930 Izsniegumu kopskaits 7490 no kopējā izsnieguma skaita: bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem 480 SBA Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA) 83 t. sk. no citām Latvijas bibliotēkām saņemto dokumentu skaits 36 uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtīto dokumentu skaits 47 Novadpētniecības darbs Lai saglabātu kultūrvēsturisko mantojumu nākamajām paaudzēm : bibliotēka nopietnu darbu veic novadpētniecības materiālu apzināšanā, apko- pošanā, saglabāšanā, veidojot tematiskas mapes (kopskaitā 45 ). ''Novadnieku datubāze'' Bibliotēkā tiek apkopota Līgatnes pagasta notikumu hronoloģija Metodiskā un konsultatīvā darba un sadarbības raksturojums Var vajadzības gadījumā uzrunāt jebkuru Cēsu bibliotēkas speciālistu, nekad netiek atteikts. Mācījāmies Cēsu bibliotēkas speciālistu rīkotajos semināros devāmies pieredzes apmaiņas braucienā – uz Vācijas bibliotēkām Mācījos 3 kursos ,par ko saņēmu apliecinājumus. Darbs ar bērniem un jauniešiem Bibliotēka strādā, lai rosinātu un saglabātu interesi par grāmatu, veicinot lasī- šanu bērnu un jauniešu vidū, uzklausot un palīdzot bērniem atrast noderīgāko informāciju, kas atbildētu uz viņu jautājumiem – Kur? Kas? Kad? Ko? Kāpēc?
  7. 7. Līgatnes pagasta bibliotēka | 7 Tradicionāli pasākumi bērniem ir 1.klases iepazīšanās ar bibliotēku, „Tek pa ceļu pasaciņa”, pirmsskolas izglītības iestādes bērnu iepazīšanās ar bibliotēku. Skolēni tiek aicināti iesaistīties VKKF lasīšanas veicināšanas programmā „Bēr- nu žūrija”. Tematiskie pasākumi bērniem - diskusijas, pārrunas, lasījumi, erudīcijas kon- kursi, valsts svētku, gadskārtu ieražu svētku tematikai veltītas izstādes tiek piedāvātas galda spēles, rotaļlietas. Datorapmācības senioriem Bibliotekāram jārūpējas, lai visiem bibliotēkas lietotājiem būtu iespējas iz- mantot datorus un internetu – savu izglītības, sociālo vai citu vajadzību apmierināša- nai. Pieaugušo datorapmācības mērķis ir sniegt priekšstatu par informācijas elektro- nisko resursu daudzveidību, papildināt zināšanas par informācijas meklēšanas iespē- jām internetā . Bibliotēkā šī iespēja ir ikvienam. Cilvēki jau ir novērtējuši iespēju bez maksas, ar e-pasta vai Skype palīdzību sazināties ar radiem un draugiem, un tagad arvien vairāk vēlas veikt komunālos un citus maksā- jumus: preses abonēšana, biļešu rezervēšana, sludinājumu ievietošana, latvenergo norēķini, jo e-pakalpojumi ļauj kaut nedaudz, bet ietaupīt. Datora apmācībā pieaugušajiem ''Iepazīsti. Lieto'' var pieteikties un nākt mācīties katru dienu 11.00-12.00, iepriekš piesakoties pa telefonu: 64155486
  8. 8. Līgatnes pagasta bibliotēka | 8 Bibliotēkas publicitāte Sabiedrība tiek informēta ar Līgatnes novada domes mājas lapas starpniecību, „Siguldas vēstis’’ ,bibliotēkas blogs, publicējot informāciju par bibliotēkas darbību un norisēm ar bibliotēkas darbības pārskatu iepazīstas iedzīvotāji, bibliotēkas apmeklētāji un domes deputāti. Ikdienas darbā bibliotekāre gan formālu un neformālu sarunu gaitā ar bibliotēkas lietotā- jiem, gan izpētot pieprasījumus, ikdienas izsniegumus, veic dažādus pētījumus, lai noteiktu lietotāju vēlmes un vajadzības. Bibliotēkā tiek veiktas aptaujas . Bibliotēkā ir iekārtota lietotāju atsauksmju un ierosinājumu aploksne, kurā tiek ievietoti ie- rosinājumi bibliotēkas darbības un pakalpojumu uzlabošanu . http://everests.blogiem.lv/ http://www.ligatne.lv/ http://picasaweb.google.com/veradalberga http://twitter.com/ligpagbibl http://www.biblioteka.lv/libraries/ligatnes-pagasta-biblioteka/default.aspx http://www.flickr.com/photos/ligatnespagastabiblioteka/ http://www.netvibes.com/b20 http://www.panoramio.com/user/3902957 http://www.slideshare.net/tag/everests-blogiem-lv?order=latest http://www.slideshare.net/veradalberga/presentations http://www.youtube.com/watch?v=YT6reGQpgIQ

×