Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Līgatnes upes

Līgatnes novads,Līgatnes pagasts,Līgatnes upes

  • Inicia sesión para ver los comentarios

  • Sé el primero en recomendar esto

Līgatnes upes

  1. 1. Līgatnes upes GaujaveidodaļunovadaZ robežu(~17 kmgarumā) unLīgatnes pilsētasZrobežu(~3,4 km garumā).Gauja ir lašveidīgo zivjuūdeņi.Upeskopējaisgarumsir452 km un tā ir garākā upe Latvijasteritorijā.Gaujadaudzūdeņusuzņemnoavotiemunsīkiemstrautiem, tādēļpēc spēcīgaslietusgāzesupesaugšdaļā,ūdenslīmenisstrauji paceļasarīlejtecē.Ūdenslīmeņa svārstības Gaujas senlejāvarsasniegtgandrīz6 m. Mazākie caurplūdumi novērotigada sākumā,betlielākie–aprīlī, maijā,kāarī novembrīun decembrī.Ledusiešanaparasti sākas martā, upeslīkumosledusreizēmveidosastrēgumus,applūdinottuvējoapkārtni.Gaujas gultne irsmilšaina,daudzsēres,straujilīkumi,nobrukušikrasti.Palienē daudzvecuatteku. Lielāsaugstumastarpībasdēļ . Gaujas pietekasLīgatne,SkaļupeunVildogapiederpie straujākajāmmazupēm , pietekasnovadateritorijā–Tildurga,Silavēveru strauts,Biemupīte,Rāmniekustrauts(veido daļuGaujas nacionālāparkarobežasun novadarietumurobežasdaļu). Amata ir Gaujaskreisākrasta pieteka,kassākasVidzemesaugstienē unkuraskopējais garums ir66 Kmaugstossmilšakmensundolomītakrastos.Amataveidomazudaļuno novadarobežas. Līgatne irGaujas kreisāpieteka,kuraskopējaisgarumsir31 km, betbaseinalaukums88,9 km2, Upe noteiktakālašveidīgozivjuūdeņi.Upe iztekNītaurespagastā,tekpanovada centrālodaļu, kā arī Līgatnespilsētasteritoriju.VisstraujākānoGaujaspietekām, tās relatīvaiskritumsir6 m/km.Novada D daļā tekpa dziļoBada(Elles) gravu,kasnetāluno „Springšļiem”beidzas,bet,sākotnoŠķēpeļu dzirnavezera,upe atkal plūstpalabi izteiktu ieleju(tajāZvaigznesunĶempjugrava),kaslejtecē sasniedz45-60 m. Kreisākrasta lielākāspietekasirLiepenesupe unEgļupīte (izteknoMuižnieku ezera). Vildoga irGaujas kreisāpieteka,kuraskopgarumsir10 km, bet kritums102 m. Upe noteiktakālašveidīgozivjuūdeņi.Izteknomazadīķīša (tajāietekgrāvisnoSudas – Zviedru purva),kasatrodas uz R no Līgatnesdzelzceļastacijas,untekpadziļušauru,kokiem aizaugušuieleju –Lūsaru gravu,Killas gravu,Buļļugravu,Ratniekugravu(tajādaudz sāngravu– Vilkzeķugrava,Andrijāņugravau.c.). LielākāskreisākrastapietekasirSproguurdziņa,Krāčupīte ,savukārtlabākrasta – Ūdensrijējaupīte unTimermaņuurdziņa. Skaļupeir Gaujas kreisāpieteka,tāsgarums13 km, betsatecesbaseinalaukums43km2. Upe noteiktakālašveidīgozivjuūdeņi.PlūstpaZušugravugleznaināapvidūarmežiemun pakalniem, lejtece atrodasGaujassenlejā.Upesapkārtne avotaina,tai ir10 mazaspietekas, no kurāmlielākāsirKazupīte,Ellīte,Ķikutupe.MežonīgairSkaļupeskreisākrastagrava– Ellītesgrava ar Ellesvārtiem –4 m platuun 3,5 m augstugrotu,kas atgādinatempļavārtus ar lokosliegtāmarkām.Skaļupesgravas kreisajākrastāstarpZušuun Dravantumājām atrodas 6 m garā Dravantuala.
  2. 2. Kumada ir Amataskreisākrasta pieteka,kasveidodaļunonovadaA robežas.Upes kopējaisgarumsir13 km untā noteiktakālašveidīgozivjuūdeņi.IzteknoAsaruezera Nītaurespagastā,tek pa dziļu ieleju.Upe ar lielukritumu,vietāmkrāčainaarlīdz 12 m augsts smilšakmensatsegums –Cecīļuiezisarnišām – Velnakambariem.LejpusKumadasietekas – Amatas LīgatnespilsētasteritorijusaposmoarīGaujaskreisākrasta mazāspietekas - Biemupīte, Podupīte, Lielmežustrauts. latvijas.daba.lv/biotopi/upes.shtm dziedava.lv/daba/udeni.php www.gnp.lv/node/415 lv.wikipedia.org/wiki/Līgatne_(upe) www.irlaiks.lv/tourism/articles/article.php?id=225874 www.upes.lv/informacija/gaujas-baseins/

×