Publicidad
وریفای و احراز هویت سایت فریلنسری آپورک
وریفای و احراز هویت سایت فریلنسری آپورک
وریفای و احراز هویت سایت فریلنسری آپورک
وریفای و احراز هویت سایت فریلنسری آپورک
Publicidad
وریفای و احراز هویت سایت فریلنسری آپورک
وریفای و احراز هویت سایت فریلنسری آپورک
وریفای و احراز هویت سایت فریلنسری آپورک
وریفای و احراز هویت سایت فریلنسری آپورک
وریفای و احراز هویت سایت فریلنسری آپورک
Publicidad
وریفای و احراز هویت سایت فریلنسری آپورک
وریفای و احراز هویت سایت فریلنسری آپورک
وریفای و احراز هویت سایت فریلنسری آپورک
وریفای و احراز هویت سایت فریلنسری آپورک
وریفای و احراز هویت سایت فریلنسری آپورک
Próximo SlideShare
وریفای و احراز هویت فایوروریفای و احراز هویت فایور
Cargando en ... 3
1 de 14
Publicidad

Más contenido relacionado

Último(20)

Publicidad

وریفای و احراز هویت سایت فریلنسری آپورک

 1. ‫نتفث‬telmato.ir Telmato.ir 0 09392789822 0 ‫آپورک‬ ‫فریلنسری‬ ‫سایت‬ ‫هویت‬ ‫احراز‬ ‫و‬ ‫وریفای‬ Upwork | ‫اکانت‬ ‫ایجاد‬ ‫و‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫ارتباط‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫با‬ ‫چگونه‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫پیدا‬ ‫کجا‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫مشتری‬ ‫اولین‬ ‫دانید‬ ‫نمی‬ ‫زیاد‬ ‫احتمال‬ ‫به‬ ‫دنبال‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫هستید‬ ‫مبتدی‬ ‫فریلنسر‬ ‫اگر‬ ‫ای‬ ‫در‬ ،‫برسانید‬ ‫اتمام‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫پروژه‬ ‫آن‬ ‫روشی‬ ‫چه‬ ‫به‬ ‫حتی‬ ‫یا‬ ‫کنید‬ ‫برقرار‬ ‫آپورک‬ ‫فریلنسری‬ ‫سایت‬ ‫مواقع‬ ‫ن‬ ( Upwork ) ‫کمک‬ ‫به‬ ‫فریلنسری‬ ‫برای‬ ‫موجود‬ ‫های‬ ‫پلتفرم‬ ‫بزرگترین‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ،‫آید‬ ‫می‬ ‫شما‬ UpWork ‫و‬ ‫آپورک‬ ‫اکانت‬ ‫خرید‬ ‫دنبال‬ ‫به‬ ‫اگر‬ .‫باشد‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫فریلنسری‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫سایت‬ ‫ترین‬ ‫تخصصی‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫سایت‬ ‫این‬ ، ‫گردید‬ ‫می‬ ‫آپورک‬ ‫وریفای‬ ‫هزینه‬ ‫از‬ ‫اطالع‬ ‫باید‬ ‫آپورک‬ ‫سایت‬ ‫در‬ ‫بتوانید‬ ‫تا‬ ‫کنید‬ ‫عرضه‬ ‫خود‬ ‫کاری‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫تخصص‬ ‫و‬ ‫مهارت‬ ‫و‬ ‫باشید‬ ‫رزومه‬ ‫دارای‬ ‫حتما‬ ‫داشته‬ ‫فعالیت‬ ‫آپورک‬ ‫آماده‬ ‫اکانت‬ ‫خرید‬ ‫یا‬ ‫باشید‬ ‫آپورک‬ ‫حساب‬ ‫هویت‬ ‫احراز‬ ‫و‬ ‫وریفای‬ ‫از‬ ‫تا‬ ، ‫دهید‬ ‫انجام‬ ‫تلماتو‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫داشته‬ ‫کامل‬ ‫اطمینان‬ ‫اکان‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫همچنین‬ ‫باشید‬ ‫آپورک‬ ‫شده‬ ‫وریفای‬ ‫آماده‬ ‫ت‬ ‫ثبت‬ ‫نحوه‬ ‫به‬ ‫مقاله‬ ‫ادامه‬ ‫در‬ .‫دهید‬ ‫انجام‬ ‫خودتان‬ ‫یا‬ ‫کنید‬ ‫خریداری‬ ‫را‬ ‫آپورک‬ ‫وریفای‬ ‫هزینه‬ ‫و‬ ‫آپورک‬ ‫در‬ ‫نام‬ ( Upwork ) ، ‫ایم‬ ‫پرداخته‬ ‫است‬ ‫خارجی‬ ‫کشورهای‬ ‫تحریم‬ ‫تحت‬ ‫ایران‬ ‫که‬ ‫شرایطی‬ ‫با‬ ‫همانند‬ ‫بایننس‬ ‫هویت‬ ‫احراز‬ ‫قیمت‬ ‫باشید‬ ‫ما‬ ‫همراه‬ ‫مقاله‬ ‫ادامه‬ ‫در‬ ) ‫آپورک‬ ‫وریفای‬ ‫خدمات‬ ‫دریافت‬ ‫برای‬ . ‫آپورک‬ ‫سایت‬ ‫فعالیت‬ ‫زمینه‬ ( Upwork ) ‫در‬ ‫آپورک‬ ‫سایت‬ 12 ‫اصلی‬ ‫های‬ ‫بخش‬ .‫شوند‬ ‫می‬ ‫تجزیه‬ ‫کوچکتر‬ ‫های‬ ‫بخش‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫دسته‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫کدام‬ ‫هر‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫فعالیت‬ ‫دسته‬ ‫شوند‬ ‫می‬ ‫تجزیه‬ ‫زیر‬ ‫موارد‬ ‫به‬ :  Web, Mobile & Software Dev : ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫و‬ ‫موبایل‬ ، ‫وب‬ ‫توسعه‬  Translation : ‫ترجمه‬  Design & Creative : ‫خالقیت‬ ‫و‬ ‫طراحی‬  Legal : ‫حقوقی‬ ‫کار‬  Writing : ‫نویسندگی‬  Accounting & Consulting : ‫مشاوره‬ ‫و‬ ‫حسابداری‬  Sales & Marketing : ‫بازاریابی‬ ‫و‬ ‫فروش‬  IT & Networking : ‫تی‬ ‫آی‬ ‫و‬ ‫شبکه‬  Admin Support: ‫مدیر‬ ‫پشتیبانی‬  Engineering & Architecture : ‫معماری‬ ‫و‬ ‫مهندسی‬  Customer Service : ‫مشتری‬ ‫خدمات‬  Data Science & Analytics : ‫تحلیل‬ ‫و‬ ‫تجزیه‬ ‫و‬ ‫داده‬ ‫علوم‬
 2. ‫نتفث‬telmato.ir Telmato.ir 0 09392789822 0 ‫آپورک‬ ‫در‬ ‫کار‬ ‫شرایط‬ ( Upwork ) ‫ایرانی‬ ‫کاربران‬ ‫برای‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫شرکت‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫سودآور‬ ‫را‬ ‫روش‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫آمد‬ ‫در‬ ‫و‬ ،‫اند‬ ‫کرده‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬ ‫را‬ ‫فریلنسر‬ ‫آنالین‬ ‫های‬ ‫سستم‬ ‫جهان‬ ‫سراسر‬ ‫دلیل‬ ‫به‬ ‫اما‬ .‫دهند‬ ‫می‬ ‫ارائه‬ ‫کشورها‬ ‫اکثر‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫خدمات‬ ‫جغرافیایی‬ ‫عرض‬ ‫گرفتن‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫بدون‬ ‫ها‬ ‫پلتفرم‬ ‫این‬ .‫دانند‬ ‫می‬ ‫پ‬ ‫با‬ ‫خود‬ ‫مخالفت‬ ‫اعالم‬ ‫و‬ ‫المللی‬ ‫بین‬ ‫مالی‬ ‫قوانین‬ ‫از‬ ‫پیروی‬ ‫اند‬ ‫پرداخته‬ ‫کشورها‬ ‫از‬ ‫برخی‬ ‫تحریم‬ ‫به‬ ‫ولشویی‬ . ‫آپورک‬ ‫تحریم‬ ‫لیست‬ ‫در‬ ‫نیز‬ ‫ایران‬ ( Upwork ) ‫این‬ ‫امکانات‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫برای‬ ‫بنابراین‬ .‫دارد‬ ‫قرار‬ ‫تحریم‬ ‫تحت‬ ‫کشورهای‬ ‫بین‬ ‫تغییر‬ ‫به‬ ‫مجبور‬ ‫جهانی‬ ‫بازارهای‬ ‫به‬ ‫شدن‬ ‫وارد‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫سایت‬ IP ‫بپردازند‬ ‫هویت‬ ‫تغییر‬ ‫و‬ . ‫ایجاد‬ ، ‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫مدارک‬ ‫آپورک‬ ‫در‬ ‫هویت‬ ‫احراز‬ ‫و‬ ‫وریفای‬ ، ‫اکانت‬ ( Upwork ) IP.1 ‫ثابت‬ .2 ‫ایمیل‬ ‫وریفای‬ .3 ‫آدرس‬ ‫تایید‬ ‫برای‬ ‫قبض‬ .4 ‫تلفن‬ ‫شماره‬ ‫وریفای‬ .5 ‫وریفای‬ ‫برای‬ ‫هویتی‬ ‫مدارک‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ Video call.6 ‫آپورک‬ ‫هویت‬ ‫احراز‬ ‫و‬ ‫وریفای‬ ‫برای‬ ( Upwork ) .7 ‫آپورک‬ ‫به‬ ‫برداشت‬ ‫سامانه‬ ‫اتصال‬ ( Paypal ) .1 ‫از‬ ‫استفاده‬ IP ‫آپورک‬ ‫در‬ ‫فعالیت‬ ‫برای‬ ‫ثابت‬ ( Upwork ) IP ‫های‬ ‫سایت‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫ایرانی‬ ‫کاربران‬ ‫پی‬ ‫آی‬ ‫تغییر‬ .‫دارد‬ ‫کاربرد‬ ‫دیگر‬ ‫کشور‬ ‫به‬ ‫کشور‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫کاربر‬ ‫هویت‬ ‫تغییر‬ ‫برای‬ ‫ثابت‬ ‫آپورک‬ ‫اکانت‬ ‫خرید‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫کاربرانی‬ .‫است‬ ‫الزامی‬ ‫ندارند‬ ‫فعالیت‬ ‫اجازه‬ ‫خارجی‬ ( Upwork ) ‫ثبت‬ ‫یا‬ ‫آپورک‬ ‫در‬ ‫نام‬ ( Upwork ) ‫شما‬ ‫به‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫رایگان‬ ‫فیلترشکن‬ ‫از‬ ‫اکثریت‬ ‫که‬ ‫معمول‬ ‫های‬ ‫روش‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ،‫هستند‬ ‫چاره‬ ‫راه‬ ‫دنبال‬ ‫به‬ ‫آپورک‬ ‫حساب‬ ‫وارد‬ ‫متفاوتی‬ ‫پی‬ ‫آی‬ ‫با‬ ‫دفعه‬ ‫هر‬ ‫که‬ ‫فریلنسرهایی‬ .‫شود‬ ‫نمی‬ ‫پیشنهاد‬ ( Upwork ) ‫حسابشان‬ ‫شوند‬ ‫می‬ ‫خود‬ ‫در‬ ‫کنید‬ ‫سعی‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫مسدود‬ ‫از‬ ‫امکان‬ ‫صورت‬ VPS ‫از‬ ‫صورت‬ ‫این‬ ‫غیر‬ ‫در‬ ‫و‬ VPN ‫پولی‬ ‫مواقع‬ ‫اکثر‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫ثابت‬ ‫پی‬ ‫ای‬ ‫کنید‬ ‫استفاده‬ ،‫هستند‬ . ‫آپورک‬ ‫رایگان‬ ‫وریفای‬ ‫آپورک‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫تحریم‬ ‫کشورهای‬ ‫مسدود‬ ‫حسابتان‬ ‫شما‬ ‫هویت‬ ‫رفتن‬ ‫لو‬ ‫محض‬ ‫به‬ ،‫نکنید‬ ‫استفاده‬ ‫زیر‬ ‫کشورهای‬ ‫مدارک‬ ‫و‬ ‫پی‬ ‫آی‬ ‫از‬ ‫آپورک‬ ‫در‬ ‫فعالیت‬ ‫برای‬ ‫هرگز‬ ‫خوا‬ ‫شد‬ ‫هد‬ .  ‫ایران‬  ‫شمالی‬ ‫کره‬  ‫سوریه‬  ‫اوکراین‬ ‫منطقه‬ ،‫کریمه‬  ‫کوبا‬  ‫کوبا‬ ‫فردی‬ ‫اتباع‬  )‫کند‬ ‫می‬ ‫تغییر‬ ‫اوقات‬ ‫گاهی‬ ‫مورد‬ ‫(این‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫محدود‬ ‫قانون‬ ‫توسط‬ ‫که‬ ‫دیگری‬ ‫منطقه‬ ‫یا‬ ‫کشور‬ ‫هر‬
 3. ‫نتفث‬telmato.ir Telmato.ir 0 09392789822 0 .2 ‫آپورک‬ ‫در‬ ‫ایمیل‬ ‫وریفای‬ ( Upwork ) ‫د‬ ‫ارائه‬ ‫ایمیل‬ ‫حتما‬ ‫باید‬ ‫ها‬ ‫سایت‬ ‫در‬ ‫اکانت‬ ‫ایجاد‬ ‫و‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫برای‬ ‫آپورک‬ ‫در‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ .‫هید‬ ( Upwork ) ‫مستثنی‬ ‫قاعده‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫نیز‬ ‫یا‬ ،‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫دارید‬ ‫ایمیل‬ ‫قبل‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫صورتی‬ ‫در‬ .‫کنید‬ ‫ثبت‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫ایمیل‬ ‫باید‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫برای‬ ‫حتما‬ ‫و‬ ‫نیست‬ ‫آپورک‬ ‫اکانت‬ ‫برای‬ ‫مشکلی‬ .‫کنید‬ ‫ایجاد‬ ‫جدید‬ ‫ایمیل‬ ‫یک‬ ( Upwork ) ‫کند‬ ‫نمی‬ ‫ایجاد‬ . .3 ‫قب‬ ‫آدرس‬ ‫تایید‬ ‫برای‬ ‫ض‬ ‫کاربران‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫دارند‬ ‫فعالیت‬ ‫فریلنسری‬ ‫های‬ ‫سایت‬ ‫جمله‬ ‫از‬ ‫مالی‬ ‫زمینه‬ ‫مخصوصا‬ ‫متفاوت‬ ‫های‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫بزرگی‬ ‫های‬ ‫سایت‬ ‫آدرس‬ ‫باید‬ ‫هستند‬ ‫تحریم‬ ‫تحت‬ ‫که‬ ‫ایران‬ ‫ساکن‬ ‫افراد‬ ،‫کنند‬ ‫می‬ ‫درخواست‬ ‫کاربران‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫آدرس‬ ‫تایید‬ ‫عموما‬ ‫هستند‬ ‫ارتباط‬ ‫در‬ ‫کشور‬ ‫آدرس‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫تلماتو‬ ‫توسط‬ ‫فیک‬ ‫آدرس‬ ‫که‬ ‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫توجه‬ .‫باشند‬ ‫داشته‬ ‫فعالیت‬ ‫اجازه‬ ‫تا‬ ‫دهند‬ ‫تغییر‬ ‫دیگر‬ ‫هستند‬ ‫واقعی‬ ‫کامال‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫نمی‬ ‫داده‬ ‫قرار‬ ‫شما‬ . .4 ‫خارجی‬ ‫تلفن‬ ‫شماره‬ ‫با‬ ‫وریفای‬ ‫آپورک‬ ‫هویت‬ ‫احراز‬ ‫و‬ ‫وریفای‬ ‫برای‬ ( Upwork ) ‫آپورک‬ ‫در‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫مرحله‬ ‫در‬ ( Upwork ) ‫شما‬ ‫از‬ ‫تلفن‬ ‫شماره‬ ‫تقاضای‬ ‫خارجی‬ ‫شماره‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫بنابراین‬ .‫دهید‬ ‫انجام‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫سایت‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫ایران‬ ‫شماره‬ ‫پیش‬ ‫با‬ ‫توانید‬ ‫نمی‬ ‫شما‬ ‫ایران‬ ‫تحریم‬ ‫دلیل‬ ‫به‬ .‫میکند‬ ‫هویت‬ ‫احراز‬ ‫و‬ ‫وریفای‬ ‫تا‬ ‫دارید‬ ‫نیاز‬ Upwork ‫آپورک‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫تلفن‬ ‫شماره‬ ‫تهیه‬ ‫برای‬ ‫متفاوتی‬ ‫های‬ ‫روش‬ .‫کنید‬ ‫کامل‬ ‫را‬ . 1 . ‫عدم‬ ‫مجازی‬ ‫شماره‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ : ‫کاربران‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫مختلف‬ ‫کشورهای‬ ‫مجازی‬ ‫شماره‬ ‫رایگان‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫برنامه‬ ‫از‬ ‫برخی‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫ها‬ ‫شماره‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫دوباره‬ ‫دسترسی‬ ‫عدم‬ ‫آید‬ ‫می‬ ‫پیش‬ ‫ها‬ ‫شماره‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫اساسی‬ ‫مشکل‬ ‫اما‬ ،‫دهد‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫چندین‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫همزمان‬ ‫شماره‬ ‫یک‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫استفاده‬ ‫و‬ ‫تهیه‬ ‫از‬ .‫کند‬ ‫می‬ ‫مواجه‬ ‫خطر‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫امنیت‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫کاربر‬ ‫در‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫برای‬ ‫مجازی‬ ‫های‬ ‫شماره‬ Upwork ‫آپورک‬ ‫بپرهیزید‬ . 2 . ‫المللی‬ ‫بین‬ ‫سیمکارت‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ : ‫با‬ .‫باشد‬ ‫می‬ ‫المللی‬ ‫بین‬ ‫سیمکارت‬ ‫خرید‬ ‫و‬ ‫استفاده‬ ، ‫تلفن‬ ‫شماره‬ ‫وریفای‬ ‫برای‬ ‫روش‬ ‫بهترین‬ ‫جا‬ ‫همه‬ ‫در‬ ‫روش‬ ‫این‬ ‫دسترستان‬ ‫در‬ ‫جا‬ ‫همه‬ ، ‫کنید‬ ‫دریافت‬ ‫و‬ ‫ارسال‬ ‫تماس‬ ‫و‬ ‫پیام‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫اینترنت‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫بدون‬ ‫مکان‬ ‫و‬ ‫شد‬ ‫نخواهید‬ ‫مواجه‬ ‫مشکل‬ ‫با‬ ‫خود‬ ‫آمد‬ ‫در‬ ‫برداشت‬ ‫برای‬ ‫و‬ .‫است‬ . .5 ‫آپورک‬ ‫هویت‬ ‫احراز‬ ‫و‬ ‫وریفای‬ ‫برای‬ ‫هویتی‬ ‫مدرک‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ( Upwork ) ‫شناسایی‬ ‫کارت‬ ‫از‬ ‫باید‬ ‫خود‬ ‫هویت‬ ‫تأیید‬ ‫برای‬ ‫متفاوت‬ ‫کشورها‬ ‫از‬ ‫برخی‬ ‫برای‬ ‫قبول‬ ‫قابل‬ ‫های‬ ‫فرم‬ .‫بگیرید‬ ‫عکس‬ ‫خود‬ ‫دولتی‬ ‫است‬ . ‫کند‬ ‫درخواست‬ ‫را‬ ‫هویتی‬ ‫مدرک‬ ‫دو‬ ‫همزمان‬ ‫کشورها‬ ‫از‬ ‫برخی‬ ‫برای‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫وریفای‬ ‫برای‬ ‫کشورها‬ ‫از‬ ‫برخی‬ ‫برای‬ ‫و‬ ‫آپورک‬ ‫هویت‬ ‫احراز‬ ( Upwork ) ‫است‬ ‫کافی‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫ارائه‬ . ‫آپورک‬ ‫رایگان‬ ‫وریفای‬ :‫نکته‬ ‫گذرنامه‬ ‫استثنای‬ ‫به‬ ،‫باشد‬ ‫شما‬ ‫آدرس‬ ‫و‬ ‫تولد‬ ‫تاریخ‬ ،‫نام‬ ،‫امضا‬ ،‫تصویر‬ ‫شامل‬ ‫باید‬ ‫هویتی‬ ‫مدرک‬ ‫شما‬ ‫آدرس‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫ندارند‬ ‫نیازی‬ . ‫آپورک‬ ‫رایگان‬ ‫وریفای‬ ‫آپورک‬ ‫هویت‬ ‫احراز‬ ‫و‬ ‫وریفای‬ ‫برای‬ ‫قبول‬ ‫غیرقابل‬ ‫مدارک‬ ) Upwork (  ‫دانشجویی‬ ‫شناسنامه‬  ‫کارمند‬ ‫شناسنامه‬  ‫کتابخانه‬ ‫کارت‬  ‫شناسنا‬ ‫نویس‬ ‫دست‬ ‫مه‬
 4. ‫نتفث‬telmato.ir Telmato.ir 0 09392789822 0  ‫موقت‬ ‫شناسنامه‬  ‫شده‬ ‫کپی‬ ‫شناسنامه‬  ‫سالمت‬ ‫کارت‬ ‫و‬ ‫نظامی‬ ‫شناسنامه‬ ‫نکته‬ : ‫باشد‬ ‫هویتیتان‬ ‫مدرک‬ ‫روی‬ ‫موجود‬ ‫عکس‬ ‫با‬ ‫مطابق‬ ‫باید‬ ‫دارید‬ ‫خود‬ ‫پروفایل‬ ‫روی‬ ‫که‬ ‫عکسی‬ ‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫توجه‬ . ‫آپورک‬ ‫هویت‬ ‫واحراز‬ ‫وریفای‬ ‫قبول‬ ‫مورد‬ ‫مدارک‬ ) Upwork ( ‫ب‬ ‫پناهندگان‬ ‫رای‬  ‫س‬ ‫از‬ ‫شده‬ ‫صادر‬ ‫سند‬ ‫وی‬ UNHCR  ‫پناهجو‬ ‫موقت‬ ‫ویزای‬  ‫پناهندگی‬ ‫گواهی‬ ‫آپورک‬ ‫هویت‬ ‫احراز‬ ‫و‬ ‫وریفای‬ ‫برای‬ ‫قبول‬ ‫قابل‬ ‫مدارک‬ ) Upwork (  ‫گذرنامه‬  ‫ملی‬ ‫شناسایی‬ ‫کارت‬ (NIC/CNIC)  ‫رانندگی‬ ‫گواهینامه‬  ‫گواهینامه‬ NBI ‫فیلیپین‬ ‫برای‬ ‫فقط‬ ‫خود‬ ‫مشخصات‬ ‫با‬ ‫زیر‬ ‫مدارک‬ ‫سه‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫تهیه‬ ‫با‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫ایرانی‬ ‫کاربران‬ ‫آپورک‬ ‫حساب‬ ‫وریفای‬ ‫شان‬ ( Upwork ) ‫را‬ ‫دهند‬ ‫انجام‬ . ‫آپورک‬ ‫هویت‬ ‫احراز‬ ‫و‬ ‫وریفای‬ ‫مراحل‬ ‫اگر‬ ( Upwork ) ‫تا‬ ‫را‬ 7 ‫اعالم‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫روز‬ Upwork ‫حساب‬ ،‫نگذارید‬ ‫سر‬ ‫پشت‬ ‫گیرد‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫تعلیق‬ ‫حالت‬ ‫در‬ ‫شما‬ . ‫یا‬ ‫مستقیم‬ ‫استخدام‬ ‫پذیرش‬ ،‫جدید‬ ‫مشاغل‬ ‫برای‬ ‫پیشنهاد‬ ‫ارائه‬ ،‫برداشت‬ ‫از‬ ‫تعلیق‬ ‫این‬ ‫نمایش‬ ‫آپورک‬ ‫در‬ ‫عملیات‬ ‫توقف‬ ‫یا‬ ‫تعلیق‬ ‫حالت‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫لغو‬ ‫نیز‬ ‫فعال‬ ‫پیشنهاد‬ ‫هرگونه‬ .‫کند‬ ‫می‬ ‫جلوگیری‬ ‫جستجو‬ ‫نتایج‬ ‫در‬ Upwork ‫وریفای‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ،‫ندارد‬ ‫تاثیری‬ ‫عملیات‬ ‫از‬ ‫برخی‬ ‫روی‬ ‫آپورک‬ ‫هویت‬ ‫احراز‬ ( Upwork ) ‫قرارداد‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫توقف‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫بپردا‬ ‫فعالیت‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫حذف‬ ‫موجود‬ ‫زید‬ . ‫شده‬ ‫وریفای‬ ‫آماده‬ ‫اکانت‬ Upwork ‫آپورک‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫سطح‬ ‫دو‬ ‫در‬ . ‫سطح‬ 1 : ‫شده‬ ‫وریفای‬ ‫آماده‬ ‫اکانت‬ ‫آپورک‬ ‫تایید‬ ‫و‬ ‫ایمیل‬ ‫ارائه‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫سطح‬ ‫این‬ ، ‫شود‬ ‫می‬ ‫وریفای‬ ‫کاربر‬ ‫خود‬ ‫توسط‬ ‫که‬ ‫اکانتی‬ ‫یا‬ ‫در‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫برای‬ ‫واقع‬ ‫در‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫قبض‬ ‫و‬ ‫تلفن‬ ‫شماره‬ ‫و‬ ‫آدرس‬ Upwork ‫آپورک‬ ‫کاربرد‬ ‫کاربران‬ ‫صالحیت‬ ‫تایید‬ ‫و‬ ‫آپورک‬ ‫اکانت‬ ‫خرید‬ ‫برای‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫کار‬ ‫تازه‬ ‫فریلنسرهای‬ ،‫دارد‬ Upwork ‫کنند‬ ‫اقدام‬ . ‫سطح‬ 2 : ‫هویت‬ ‫احراز‬ ‫و‬ ‫وریفای‬ ‫برای‬ ‫آپورک‬ Upwork ‫تصویری‬ ‫تماس‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫باید‬ ، ‫مدارک‬ ‫ارائه‬ ‫و‬ ‫اولیه‬ ‫تایید‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬ ( Video call ) ‫حسا‬ ‫نمی‬ ‫گذاشته‬ ‫سر‬ ‫پشت‬ ‫کاربران‬ ‫برای‬ ‫داوطلبانه‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫مرحله‬ ‫این‬ .‫کنید‬ ‫وریفای‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫آپورک‬ ‫ب‬ ‫چون‬ .‫دهید‬ ‫انجام‬ ‫تلماتو‬ ‫کمک‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫مرحله‬ ‫این‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫آپورک‬ ‫آماده‬ ‫اکانت‬ ‫خرید‬ ‫با‬ .‫باشد‬ ‫زمانبر‬ ‫کمی‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫م‬ ‫روی‬ ‫شده‬ ‫ثبت‬ ‫عکس‬ ‫و‬ ‫کاربر‬ ‫عکس‬ ‫با‬ ‫مطابق‬ ‫باید‬ ‫کاربر‬ ‫خود‬ ‫چهره‬ ‫باشد‬ ‫هویتی‬ ‫درک‬ . Video call.6 ‫ا‬ ‫و‬ ‫وریفای‬ ‫برای‬ ‫آپورک‬ ‫هویت‬ ‫حراز‬ ( Upwork ) | ‫آپورک‬ ‫وریفای‬ ‫هزینه‬ ‫تا‬ ‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫کاربر‬ ‫با‬ ،‫کمتر‬ ‫و‬ ‫دقیقه‬ ‫ده‬ ‫حد‬ ‫در‬ ‫مختصر‬ ‫ویدئویی‬ ‫چت‬ ‫یک‬ ‫خواهد‬ ‫می‬ ‫کاربران‬ ‫از‬ ‫آپورک‬ ‫موارد‬ ‫برخی‬ ‫در‬ ‫آپورک‬ ‫هویت‬ ‫احراز‬ ‫و‬ ‫وریفای‬ ( Upwork ) ‫کاربریتا‬ ‫پروفایل‬ ‫درباره‬ ‫سواالتی‬ ‫شما‬ ‫از‬ ‫تماس‬ ‫این‬ ‫در‬ .‫دهید‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫می‬ ‫ن‬
 5. ‫نتفث‬telmato.ir Telmato.ir 0 09392789822 0 ‫آپورک‬ ‫هویت‬ ‫احراز‬ ‫و‬ ‫وریفای‬ ‫شروع‬ ‫برای‬ .‫پرسد‬ ( Upwork ) ‫از‬ ‫که‬ ‫آپورک‬ ‫سایت‬ ‫پشتیبان‬ .‫کنید‬ ‫دقت‬ ‫زیر‬ ‫نکات‬ ‫به‬ ‫باید‬ ‫نیست‬ ‫مشاهده‬ ‫قابل‬ ‫کال‬ ‫ویدئو‬ ‫در‬ ‫پرسد‬ ‫می‬ ‫کاربریتان‬ ‫حساب‬ ‫پروفایل‬ ‫درباره‬ ‫سواالتی‬ ‫شما‬ .  ‫دارید‬ ‫کار‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫وبکم‬ ‫و‬ ‫میکروفن‬ ‫یک‬ ‫که‬ ‫شوید‬ ‫مطمئن‬ .  ‫آپورک‬ ‫ویدئویی‬ ‫هویت‬ ‫احراز‬ ‫و‬ ‫وریفای‬ ‫مرحله‬ ‫وارد‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫کلیک‬ ‫خود‬ ‫ایمیل‬ ‫در‬ ‫ارسالی‬ ‫لینک‬ ‫روی‬ ( Upwork ) ‫شوید‬ .  ‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫متصل‬ ‫میکروفون‬ ‫و‬ ‫دوربین‬ ‫با‬ ‫همراه‬ ‫تلفن‬ ‫دستگاه‬ ‫یا‬ ‫رایانه‬ ‫از‬ .  ‫ویدیویی‬ ‫های‬ ‫تماس‬ ‫از‬ ‫تا‬ ‫باشد‬ ‫پایدار‬ ‫و‬ ‫سریع‬ ‫کافی‬ ‫اندازه‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫اتصالی‬ ‫از‬ ‫کند‬ ‫پشتیبانی‬ .  ‫راهنمای‬ ‫مرکز‬ ‫به‬ Upwork ‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫دسترسی‬ ‫شما‬ ‫میکروفون‬ ‫و‬ ‫دوربین‬ ‫به‬ ‫دهید‬ ‫اجازه‬ .  ‫کنید‬ ‫غیرفعال‬ ‫خود‬ ‫سیستم‬ ‫یا‬ ‫مرورگر‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫آپ‬ ‫پاپ‬ ‫های‬ ‫کننده‬ ‫مسدود‬ .  ‫کنید‬ ‫فعال‬ ‫خود‬ ‫مرورگر‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ثالث‬ ‫شخص‬ ‫های‬ ‫کوکی‬ .  ‫کنید‬ ‫فعال‬ ‫خود‬ ‫مرورگر‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫اسکریپت‬ ‫جاوا‬ .  ‫خو‬ ‫اینترنت‬ ‫کش‬ ‫کنید‬ ‫پاک‬ ‫را‬ ‫د‬ .  ‫وریفای‬ ‫هزینه‬ ‫از‬ ‫اطالع‬ ‫برای‬ .‫باشد‬ ‫شخص‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫متعلق‬ ‫هویتی‬ ‫مدارک‬ ‫با‬ ‫کاربر‬ ‫عکس‬ ‫باید‬ ‫آپورک‬ ‫آماده‬ ‫اکانت‬ ‫خرید‬ ‫در‬ ‫باشید‬ ‫ارتباط‬ ‫در‬ ‫ما‬ ‫با‬ ‫تلفنی‬ ‫تماس‬ ‫یا‬ ‫واتساپ‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫آپورک‬ . ‫آپورک‬ ‫رایگان‬ ‫وریفای‬ ‫ور‬ ‫برای‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫مرورگرهایی‬ ‫آپورک‬ ‫هویت‬ ‫احراز‬ ‫و‬ ‫یفای‬ ( Upwork ) ‫با‬ ‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫آپورک‬ ‫حساب‬ ‫وریفای‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫لطفا‬ ، ‫است‬ ‫شده‬ ‫مشخص‬ ‫باال‬ ‫جدول‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫نسخه‬ ( Upwork ) ‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫توجه‬ ‫آن‬ ‫به‬ . .7 ‫آپورک‬ ‫به‬ ‫برداشت‬ ‫سامانه‬ ‫اتصال‬ ( Upwork ) ،‫پروژه‬ ‫انجام‬ ‫از‬ ‫حاصل‬ ‫خود‬ ‫موجودی‬ ‫کردن‬ ‫نقد‬ ‫برای‬ ‫ایران‬ ‫تحریم‬ ‫دلیل‬ ‫به‬ ،‫دارید‬ ‫وجه‬ ‫انتقال‬ ‫و‬ ‫دریافت‬ ‫سامانه‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫شما‬ ‫چاره‬ ‫راه‬ ‫بنابراین‬ .‫نیست‬ ‫مقدور‬ ‫کشورمان‬ ‫کاربران‬ ‫برای‬ ‫وجه‬ ‫برداشت‬ ‫برای‬ ‫بانکی‬ ‫کارت‬ ‫و‬ ‫اعتباری‬ ‫کارت‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫و‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ PayPal ‫پال‬ ‫پی‬ ‫با‬ ‫پال‬ ‫پی‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ،‫است‬ ‫ید‬ IP ‫واحد‬ ‫پی‬ ‫آی‬ ‫یک‬ ‫پلتفرم‬ ‫دو‬ ‫هر‬ ‫و‬ ‫از‬ ‫خود‬ ‫دارایی‬ ‫برداشت‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫آپورک‬ ‫کاربران‬ ‫برای‬ ‫پال‬ ‫پی‬ ‫کاربری‬ ‫حساب‬ ‫نوع‬ ‫دو‬ .‫باشد‬ ‫شخص‬ ‫یک‬ ‫نام‬ ‫به‬ ‫آپورک‬ ( Upwork ) ‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫توانید‬ ‫می‬ . ‫حساب‬ Personal ‫شخصی‬ ‫پال‬ ‫پی‬ ‫در‬ : ‫کا‬ ‫برای‬ ‫حساب‬ ‫نوع‬ ‫این‬ ‫کلی‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫های‬ ‫سایت‬ ‫استفاده‬ ‫برای‬ ‫فقط‬ ‫که‬ ‫ربرانی‬ ‫ندارد‬ ‫بر‬ ‫در‬ ‫کاربر‬ ‫برای‬ ‫بیشتری‬ ‫هزینه‬ ‫و‬ .‫است‬ ‫مناسب‬ ‫خواهند‬ ‫می‬ ‫فریلنسری‬ . ‫حساب‬ Business ‫تجاری‬ ‫در‬ PayPal : ‫تجاری‬ ‫حساب‬ ‫ثبت‬ ‫مانند‬ ‫دیگری‬ ‫های‬ ‫گزینه‬ ‫برخی‬ ‫پول‬ ‫برداشت‬ ‫و‬ ‫دریافت‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬ ‫می‬ ‫خواستار‬ ‫کاربران‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫تجاری‬ ‫مدارک‬ ‫ارائه‬ ‫و‬ ‫باشد‬ ‫ساز‬ ‫مشکل‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫ایرانی‬ ‫کاربر‬ ‫برای‬ ‫عموما‬ ‫که‬ ‫شود‬ . ‫آپورک‬ ‫سایت‬ ‫وریفای‬ ‫و‬ ‫اکانت‬ ‫ایجاد‬ ‫قدم‬ ‫به‬ ‫قدم‬ ‫و‬ ‫تصویری‬ ‫آموزش‬ (Upwork ) ‫ای‬ ‫در‬ ‫اتصال‬ ، ‫تلفن‬ ‫شماره‬ ، ‫اکانت‬ ‫ایجاد‬ ‫نحوه‬ ‫تصویری‬ ‫بصورت‬ ‫نحوه‬ ‫مرحله‬ ‫ن‬ PayPal ‫آپورک‬ ‫هویت‬ ‫احراز‬ ‫و‬ ‫وریفای‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫توضیح‬ ‫کامل‬ ‫طور‬ ‫به‬ .
 6. ‫نتفث‬telmato.ir Telmato.ir 0 09392789822 0 .1 ‫آپورک‬ ‫در‬ ‫در‬ ‫اکانت‬ ‫ایجاد‬ ( Upwork ) 1 . ‫روی‬ ‫اکانت‬ ‫ایجاد‬ ‫برای‬ Sign Up ‫کنید‬ ‫کلیک‬ ‫باال‬ ،‫راست‬ ‫سمت‬ ‫گوشه‬ ‫در‬ . ‫آپورک‬ ‫رایگان‬ ‫وریفای‬ 2 . ‫آپورک‬ ‫وریفای‬ ‫ایمیل‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ( Upwork ) ‫ساخت‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫دارید‬ ‫قبل‬ ‫از‬ ‫ایمیلی‬ ‫اگر‬ .‫کنید‬ ‫شروع‬ ‫آغازین‬ ‫مرحله‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫خود‬ ‫موجود‬ ‫ایمیل‬ ‫از‬ ‫ورود‬ ‫برای‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫و‬ ‫نیست‬ ‫جدید‬ ‫ایمیل‬ . ‫مانند‬ ‫مشخصاتی‬ ‫افزودن‬ ‫با‬ ‫قسمت‬ ‫این‬ :‫کنید‬ ‫وارد‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫شخصی‬ ‫اطالعات‬ :  ‫و‬ ‫نام‬ ‫خانوادگی‬ ‫نام‬  ‫کاربری‬ ‫حساب‬ ‫عبور‬ ‫رمز‬  ‫کشور‬ ‫نام‬ ‫انتخاب‬
 7. ‫نتفث‬telmato.ir Telmato.ir 0 09392789822 0 ‫در‬ ‫فریلنسر‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫خواهید‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫کنید‬ ‫مشخص‬ ‫حتما‬ Upwork ‫روی‬ ‫و‬ ‫زده‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫گزینه‬ ‫تیک‬ .‫دهید‬ ‫ادامه‬ ‫خود‬ ‫فعالیت‬ ‫به‬ Create my account ‫کنید‬ ‫کلیک‬ . ‫شغل‬ ‫برای‬ ‫ازدرخواست‬ ‫قبل‬ ‫باید‬ 60 ‫ب‬ ‫کرده‬ ‫تکمیل‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫پروفایل‬ ‫از‬ ‫درصد‬ ‫اشید‬ .  ‫خودتان‬ ‫عکس‬  ‫عنوان‬  ‫کلی‬ ‫نمای‬  ‫کار‬ ‫تاریخچه‬  ‫مهارت‬ ‫برچسب‬ ‫یک‬ ‫حداقل‬ ‫خواهد‬ ‫می‬ ،‫دهید‬ ‫می‬ ‫ارائه‬ ‫که‬ ‫مهارتهایی‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫اطالعاتی‬ ‫شما‬ ‫از‬ ‫قسمت‬ ‫این‬ ‫در‬ .  ‫شما‬ ‫کار‬ ‫کلی‬ ‫دسته‬  ‫دارید‬ ‫تخصص‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫خاصی‬ ‫های‬ ‫مهارت‬ .  ‫دارید‬ ‫که‬ ‫ای‬ ‫تجربه‬ ‫سطح‬ . ‫حداکثر‬ ‫توانید‬ ‫می‬ 4 ‫پیشن‬ ،‫کنید‬ ‫انتخاب‬ ‫دسته‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫کاری‬ .‫است‬ ‫تقاضا‬ ‫دسته‬ ‫ترین‬ ‫تخصصی‬ ‫و‬ ‫ترین‬ ‫قوی‬ ‫انتخاب‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫ما‬ ‫هاد‬ ‫دارید‬ ‫را‬ ‫کافی‬ ‫مهارت‬ ‫آن‬ .
 8. ‫نتفث‬telmato.ir Telmato.ir 0 09392789822 0 ‫متوسط‬ ،‫ورودی‬ ‫سطح‬ :‫کنید‬ ‫کلیک‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫توصیف‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫تخصص‬ ‫سطح‬ ‫ترین‬ ‫دقیق‬ ‫که‬ ‫ای‬ ‫گزینه‬ ‫روی‬ ،‫بعدی‬ ‫صفحه‬ ‫در‬ ‫یا‬ ‫متخصص‬ . ،‫باشد‬ ‫می‬ ‫شما‬ ‫تحصیالت‬ ‫نمایانگر‬ ‫بخش‬ ‫این‬
 9. ‫نتفث‬telmato.ir Telmato.ir 0 09392789822 0 ‫بنویسید‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫کاری‬ ‫تجربه‬ . ‫ور‬ ‫آپورک‬ ‫رایگان‬ ‫یفای‬ ‫بنویسید‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫زبان‬ ‫مهارت‬ . Upwork ‫که‬ ‫هنگامی‬ .‫کنید‬ ‫اشاره‬ ‫دارید‬ ‫که‬ ‫انگلیسی‬ ‫مهارت‬ ‫به‬ ‫خود‬ ‫پروفایل‬ ‫در‬ ‫باید‬ ‫شما‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫کار‬ ‫انگلیسی‬ ‫زبان‬ ‫به‬ ‫ممکن‬ ‫کار‬ ‫این‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫دقت‬ ‫نویسید‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫زبانی‬ ‫های‬ ‫مهارت‬ ‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫زیادی‬ ‫های‬ ‫مشتری‬ ‫است‬ . ‫کنید‬ ‫می‬ ‫وارد‬ ‫مرحله‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫کار‬ ‫ساعتی‬ ‫نرخ‬ .  ‫کنید‬ ‫تنظیم‬ ‫زمان‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫کلی‬ ‫نرخ‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫شما‬  ‫کنید‬ ‫سفارشی‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫نرخ‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ،‫کنید‬ ‫می‬ ‫ارائه‬ ‫را‬ ‫پیشنهادی‬ ‫که‬ ‫بار‬ ‫هر‬
 10. ‫نتفث‬telmato.ir Telmato.ir 0 09392789822 0 ‫خود‬ ‫پروفایل‬ ‫برای‬ ‫عنوان‬ ‫انتخاب‬  ‫را‬ ‫خود‬ ‫عنوان‬ ‫کنید‬ ‫انتخاب‬ ‫کوتاه‬ .  ‫بنویسید‬ ‫را‬ ‫کنند‬ ‫جستجو‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫مشتریان‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫کلیدی‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫باشید‬ ‫خاص‬ .  ‫باشد‬ ‫جدید‬ ‫کاربران‬ ‫برای‬ ‫حیاتی‬ ‫ابزاری‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫شما‬ ‫بیوگرافی‬ ‫کل‬ .‫کنید‬ ‫حساب‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫جمله‬ ‫اولین‬ . ‫قسمت‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫نباید‬ ‫هستید‬ ‫آپورک‬ ‫شده‬ ‫وریفای‬ ‫آماده‬ ‫اکانت‬ ‫خرید‬ ‫دنبال‬ ‫به‬ ‫اگر‬ ‫حتی‬ ‫کنید‬ ‫پوشی‬ ‫چشم‬ ‫ها‬ .
 11. ‫نتفث‬telmato.ir Telmato.ir 0 09392789822 0 ‫پروفایل‬ ‫عکس‬ ‫کردن‬ ‫اضافه‬ ‫شاخص‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫شما‬ ‫پروفایل‬ ‫عکس‬ .‫باشند‬ ‫داشته‬ ‫مشارکت‬ ‫و‬ ‫کنند‬ ‫کار‬ ‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫افراد‬ ‫با‬ ‫دارند‬ ‫دوست‬ ‫عموما‬ ‫کارها‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫است‬ ‫مجازی‬ ‫دنیای‬ ‫در‬ ‫اعتماد‬ ‫ایجاد‬ ‫برای‬ ‫اصلی‬ ‫های‬ . ‫بگیرید‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫عکس‬ ‫انتخاب‬ ‫برای‬ ‫باید‬ ‫که‬ ‫نکاتی‬ :  ‫توان‬ ‫نمی‬ ‫عکس‬ ‫باشد‬ ‫خالی‬ ‫د‬ .  ‫باشد‬ ‫مشاهده‬ ‫قابل‬ ‫وضوح‬ ‫به‬ ‫باید‬ ‫شما‬ ‫صورت‬ .  ‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫کاریکاتور‬ ‫یا‬ ‫لوگو‬ ‫از‬ ‫توانید‬ ‫نمی‬ ‫شما‬ . ‫کنید‬ ‫اضافه‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫مکانی‬ ‫اطالعات‬ . ‫آپورک‬ ‫سایت‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫مکانی‬ ‫موقعیت‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫اول‬ ‫مرحله‬ ‫در‬ ‫کاربران‬ ( Upwork ) ‫باید‬ ‫مرحله‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫اما‬ .‫کنند‬ ‫می‬ ‫وارد‬ ‫جزئی‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫تکمیل‬ ‫واقعی‬ ‫آدرس‬ ‫و‬ ‫تلماتو‬ ‫تیم‬ ‫توسط‬ ‫قسمت‬ ‫این‬ ‫آپورک‬ ‫شده‬ ‫وریفای‬ ‫آماده‬ ‫اکانت‬ ‫در‬ .‫کنید‬ ‫وارد‬ ‫را‬ ‫بیشتری‬ ‫ات‬ .
 12. ‫نتفث‬telmato.ir Telmato.ir 0 09392789822 0 12 . ‫آپورک‬ ‫در‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫که‬ ‫کنید‬ ‫دقت‬ .‫کنید‬ ‫وارد‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫تلفن‬ ‫شماره‬ ( Upwork ) ‫بنابراین‬ ‫است‬ ‫ممنوع‬ ‫ایرانی‬ ‫کاربران‬ ‫برای‬ ‫شما‬ ‫پیش‬ ‫با‬ ‫نباید‬ ‫شده‬ ‫خریداری‬ ‫شماره‬ ‫باشد‬ ‫ایران‬ ‫ره‬ . 2 . ‫پال‬ ‫پی‬ ‫اتصال‬ ( PayPal ) ‫آپورک‬ ‫به‬ ( Upwork ) ‫آپورک‬ ‫به‬ ‫پال‬ ‫پی‬ ‫اتصال‬ ‫برای‬ ( Upwork ) ‫شده‬ ‫وریفای‬ ‫اکانت‬ ‫وارد‬ ‫ابتدا‬ Upwork ‫آپورک‬ ‫شوید‬ ‫خود‬ . ‫قسمت‬ ‫وارد‬ Billing & payments ‫شوید‬ . ‫گزینه‬ ‫روی‬ Add Method ‫شوید‬ ‫بعدی‬ ‫مراحل‬ ‫وارد‬ ‫تا‬ ‫کنید‬ ‫کلیک‬ . ‫قسمت‬ ‫در‬ Add a billing method ‫باشد‬ ‫می‬ ‫اعتباری‬ ‫های‬ ‫کارت‬ ‫شامل‬ ‫اول‬ ‫گزینه‬ ، ‫دهد‬ ‫می‬ ‫نمایش‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫گزینه‬ ‫دو‬ . ‫که‬ ‫دوم‬ ‫گزینه‬ ‫روی‬ PayPal ‫شود‬ ‫آبی‬ ‫آن‬ ‫کناری‬ ‫دایره‬ ‫تا‬ ‫کنید‬ ‫کلیک‬ ‫باشد‬ ‫می‬ .
 13. ‫نتفث‬telmato.ir Telmato.ir 0 09392789822 0 ‫روی‬ ‫سپس‬ Continue ‫کنید‬ ‫کلیک‬ . ‫کاربران‬ ‫سواالت‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫آیا‬ ‫آپورک‬ ( Upwork ) ‫است؟‬ ‫رایگان‬ ‫می‬ ‫دریافت‬ ‫خدماتی‬ ‫هزینه‬ ‫فریلنسر‬ ‫هر‬ ‫برای‬ ‫و‬ ‫نیست‬ ‫رایگان‬ ‫سایت‬ ‫در‬ ‫کار‬ ‫اما‬ ‫است‬ ‫رایگان‬ ‫آپورک‬ ‫در‬ ‫اکانت‬ ‫ایجاد‬ ‫و‬ ‫پیوستن‬ ‫پرداخت‬ ‫با‬ ‫همچنین‬ .‫کند‬ 10 ‫دهید‬ ‫ارتقا‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫پالس‬ ‫برنامه‬ ‫به‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫ماه‬ ‫در‬ ‫دالر‬ . ‫در‬ ‫چگونه‬ ‫فریلنسرها‬ Upwork ‫دریافت‬ ‫حقوق‬ ‫کنند؟‬ ‫می‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫پیگیری‬ ‫هفتگی‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫ساعتی‬ ‫های‬ ‫پروژ‬ ،‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫ثابت‬ ‫قیمت‬ ‫و‬ ‫ساعتی‬ ‫داد‬ ‫قرار‬ ‫نوع‬ ‫دو‬ . ‫آپورک‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫پرداخت‬ ‫های‬ ‫درگاه‬ ‫انواع‬ ( Upwork ) ‫هستند؟‬ ‫ها‬ ‫کدام‬ ‫پال‬ ‫پی‬ ، ‫سیمی‬ ‫انتقال‬ ، ‫بانکی‬ ‫انتقال‬ ( PayPal ) ‫آپورک‬ ‫وریفای‬ ‫انجام‬ ‫قیمت‬ ‫آپورک‬ ‫وریفای‬ ‫هزینه‬ Upwork ‫است؟‬ ‫چقدر‬ ‫تلماتو‬ ‫در‬ ‫آپورک‬ ‫وریفای‬ ‫هزینه‬ ‫پلتفرم‬ ‫این‬ ، ‫آپورک‬ ‫فریلنسری‬ ‫سایت‬ ‫در‬ ‫حساب‬ ‫وریفای‬ ‫برای‬ ( Upwork ) ‫و‬ ‫نمیگیرد‬ ‫کاربر‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫برای‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫ایران‬ ‫علیه‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫تحریم‬ ‫دلیل‬ ‫به‬ ‫ولی‬ .‫پذیرد‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫آپورک‬ ‫هویت‬ ‫احراز‬ ‫و‬ ‫وریفای‬ ‫رایگان‬ ‫کامال‬ ‫حساب‬ ‫تایید‬ ‫آپورک‬ ‫وریفای‬ ‫هزینه‬ ‫و‬ ‫انجام‬ ‫قیمت‬ ‫از‬ ‫باید‬ ( Upwork ) ‫شوید‬ ‫مطلع‬ . ‫آپورک‬ ‫حساب‬ ‫وریفای‬ ‫برای‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫مدارک‬ ‫آیا‬ ( Upwork ) ‫باشد؟‬ ‫فیریکی‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫باید‬
 14. ‫نتفث‬telmato.ir Telmato.ir 0 09392789822 0 ‫آپورک‬ ‫حساب‬ ‫وریفای‬ ‫انجام‬ ‫برای‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫عکس‬ ‫که‬ ‫مدارکی‬ ، ‫بله‬ ( Upwork ) ‫کار‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫فیزیکی‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫باید‬ ‫است‬ ‫بر‬ ‫کنید‬ ‫آپلود‬ ‫سایت‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫گرفته‬ ‫عکس‬ ‫شده‬ ‫چاپ‬ ‫مدرک‬ ‫روی‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫باشد‬ . ‫آپورک‬ ‫شده‬ ‫وریفای‬ ‫آماده‬ ‫اکانت‬ ‫در‬ ‫کاربران‬ ‫پروفایل‬ ‫اطالعات‬ ( Upwork ) ‫است؟‬ ‫چگونه‬ ‫عکس‬ ‫بودن‬ ‫کپی‬ ‫به‬ ‫لزومی‬ ،‫باشند‬ ‫داشته‬ ‫تطابق‬ ‫یکدیگر‬ ‫با‬ ‫باید‬ ‫کاربر‬ ‫پروفایل‬ ‫عکس‬ ‫و‬ ‫هویتی‬ ‫مدرک‬ ‫تصویر‬ ‫باید‬ ‫فقط‬ ‫نیست‬ ‫باشد‬ ‫شخص‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫متعلق‬ ‫عکس‬ ‫دو‬ ‫هر‬ . ‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫همخوانی‬ ‫کاربری‬ ‫پروفایل‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫نوشته‬ ‫آدرس‬ ‫با‬ ‫قبض‬ ‫روی‬ ‫شده‬ ‫نوشته‬ ‫آدرس‬ . ‫آپورک‬ ‫وریفای‬ ‫انجام‬ ‫شرایط‬ ( Upwork ) ‫است؟‬ ‫چگونه‬ ‫ایرانی‬ ‫کاربران‬ ‫برای‬ ‫تحریم‬ ‫تحت‬ ‫دلیل‬ ‫به‬ ‫ایرانی‬ ‫کاربران‬ ‫آپورک‬ ‫وریفای‬ ‫انجام‬ ‫برای‬ ‫خود‬ ‫مدارک‬ ‫از‬ ‫نباید‬ ‫بودن‬ ( Upwork ) ‫نیازمند‬ ، ‫کنند‬ ‫استفاده‬ ‫آپورک‬ ‫وریفای‬ ‫هزینه‬ ( Upwork ) ‫آپورک‬ ‫آماده‬ ‫اکانت‬ ‫خرید‬ ‫با‬ ،‫کنند‬ ‫انتخاب‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫دیگری‬ ‫روش‬ ‫که‬ ‫یا‬ ‫هستند‬ ( Upwork ) ‫کنید‬ ‫قطعی‬ ‫سایت‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫فعالیت‬ . ‫ایمن‬ ‫از‬ ‫چگونه‬ ‫کاربران‬ ‫شوند؟‬ ‫مطمئن‬ ‫آپورک‬ ‫شده‬ ‫وریفای‬ ‫آماده‬ ‫اکانت‬ ‫خرید‬ ‫ی‬ ‫آپورک‬ ‫شده‬ ‫وریفای‬ ‫آماده‬ ‫آکانت‬ ، ‫آپورک‬ ‫وریفای‬ ‫هزینه‬ ‫پرداخت‬ ‫و‬ ‫کاربری‬ ‫حساب‬ ‫دریافت‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫کاربران‬ ( Upwork ) ‫را‬ ‫و‬ ‫دهید‬ ‫تغییر‬ ‫را‬ ‫عبور‬ ‫رمز‬ ‫امنیت‬ ‫برای‬ ،‫داشت‬ ‫خواهند‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ 2 FA ‫فعال‬ ‫را‬ ‫حسابتان‬ ‫به‬ ‫دیگری‬ ‫شخص‬ ‫دسترسی‬ ‫از‬ ‫تا‬ ‫کنید‬ ‫شود‬ ‫جلوگیری‬ . ‫شود؟‬ ‫می‬ ‫توصیه‬ ‫کاربرانی‬ ‫چه‬ ‫به‬ ‫آپورک‬ ‫اکانت‬ ‫خرید‬ ‫آپورک‬ ‫شده‬ ‫وریفای‬ ‫آماده‬ ‫اکانت‬ ‫خرید‬ ( Upwork ) ‫آشنایی‬ ‫پلتفرم‬ ‫این‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫دارند‬ ‫ایرانی‬ ‫هویتی‬ ‫مدارک‬ ‫که‬ ‫کاربرانی‬ ‫برای‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫ندارند‬ ‫آپورک‬ ‫شده‬ ‫وریفای‬ ‫آماده‬ ‫اکانت‬ ‫خرید‬ ( Upwork ) ‫دهند‬ ‫انجام‬ ‫را‬ .
Publicidad