Publicidad

Más contenido relacionado

Presentaciones para ti(20)

Destacado(20)

Publicidad

Similar a 15. България - новата държава на Балканския полуостров - ЧО, 4 клас, Булвест(20)

Más de Veska Petrova(20)

Publicidad

15. България - новата държава на Балканския полуостров - ЧО, 4 клас, Булвест

 1. план Въпреки упоритата си съпротива, траките били покорени от римляните.
 2. Новите господари наложили своя език, закони и държавна организация в завладените земи.
 3. Римляните прокарвали пътища и изграждали нови селища, в които имало водопроводи, просторни площади и храмове на различни божества.
 4. Отначало тракийското население запазило своя език и религия, но в следващите десетилетия постепенно се смесило с римското. Само високо в планините, откъснати от света, се съхранили части от тракийските племена. Те продължили да говорят своя език и да почитат боговете си.
 5. план През VІ в. на Балканския полуостров се появил нов народ - . Само за едно столетие многобройните славянски племена се заселили по целия полуостров.
 6. През VІІ в. / почти сто години след появата на първите славяни/ северно до река Дунав се установили и .
 7. Така на днешните български земи се срещнали различни племена и народи, които по-късно създали тук нова държава.
 8. Славяните и българите се различавали по много неща. Славяните живеели на племена. Начело на всяко племе стоял вожд или княз, избиран от всички мъже, годни да носят оръжие. Българите също се делели на различни племена, всяко от които се състояло от няколко рода. Всяко племе си имало свое име. Начело на българите стоял хан.
 9. С Л А В Я Н И Б Ъ Л Г А Р И Как живеели? Кой ги предвождал?
 10. С Л А В Я Н И Б Ъ Л Г А Р И Външен вид. Качества.
 11. С Л А В Я Н И Б Ъ Л Г А Р И Оръжия.
 12. С Л А В Я Н И Б Ъ Л Г А Р И Основен поминък.
 13. С Л А В Я Н И Б Ъ Л Г А Р И Жилища.
 14. С Л А В Я Н И Б Ъ Л Г А Р И Вярвания.
 15. план През 632 г. / VII век/ обединил разпокъсаните български племена и създали своя държава. Нарекли я . Столица бил град Фанагория.
 16. Златни предмети от погребението на хан Кубрат, открити в украинско селище. Мечът е символ на ханската власт.
 17. – родът на първите български владетели От този род произлизат ранните владетели на прабългарите. От тази династия са хан Кубрат, основателят на Велика България и неговите синове Батбаян, Аспарух, Котраг, Кубер и Алцек.
 18. Стара велика България просъществувала три десетилетия. Разпаднала се след като я нападнали нашественици. Българите били принудени да се отправят към нови земи. Легендата разказва, че преди да умре, хан Кубрат събрал синовете си, взел снопче пръчки и се опитал да ги разчупи. Не успял. Тогава започнал да ги чупи една по една. Дал им мъдър урок.
 19. Няколко племена, предвождани от третия син на хан Кубрат – хан Аспарух, поели на югозапад. Изминали огромни разстояния и се заселили на нови земи на север от р. Дунав /до устието ѝ/, в областта, наречена Онгъл.
 20. Преминаването на река Дунав.
 21. Така българите станали съседи на славяните и започнали да се опознават. Новите заселници започнали да опустошават византийските земи. Те имали реална възможност да се съюзят със славяните за общи дела.
 22. Византия се бояла от съюз между българи и славяни. Ето защо византийският император Константин ІV изпратил срещу българите две силни войски - по суша и по вода. Те трябвало да ги победят и прогонят от тези места.
 23. В битките през 680 г. българите разгромили византийската войска.
 24. Аспарух завладял земите между р. Дунав и Стара планина. Той се съюзил със славянските вождове, а техен общ враг бил Византия.
 25. Двата народа се отличавали един от друг по външен вид, говорели различни езици и почитали различни богове. Сближавал ги общият враг – Византия.
 26. Войската на хан Аспарух преминала река Дунав и нанесла второ поражение на византийците.
 27. Двете победи принудили византийския император да сключи договор за мир с хан Аспарух. Годината е 681.
 28. С него Византийската империя признала съществуването на българската държава.
 29. Територия на българската държава при хан Аспарух Поход на император Константин IV
 30. България при хан Аспарух
 31. Тези събития били толкова значими, че един западен летописец ги отбелязал с думите: „От сега нататък трябва да се отбележи българското ханство“.
 32. В новата държава задълженията за защита на границите били поделени между българите и славяните. Неин владетел станал българският хан.
 33. хан Аспарух, рис. Б. Ангелушев Крепостни- те стени на Плиска Български владетел и победен от него противник – изображение върху икона
 34. Сребърен орел – вещ от погребението на хан Аспарух Българско златно съкровище, открито край селище в днешна Румъния. Състои се от 23 съда.
 35. За столица на държавата била избрана Плиска.
 36. В нея започнали да се издигат дворци и крепостни стени.
 37. Предстояло да се изгради добре управлявана държава за народите, които я създали – българи и славяни.
 38. 1. Запиши за кого се отнася описанието: за славяните, за българите или за траките. Оцвети с еднакъв цвят частта от таблицата за всеки един от тях. Били многобройни племена, които заселили почти целия Балкански п-в. ……………………………………………. Предводителят им се наричал ХАН. ……………………………………………. Погребвали своите знатни в ГРОБНИЦИ и правели МОГИЛИ. ……………………………………………. Лесни за пренасяне кожени жилища - . ЮРТИ. ……………………………………………. Предводителят им се наричал КНЯЗ. ……………………………………………. Били отлични ВОЙНИЦИ КОННИЦИ. ……………………………………………. славяни българи траки българи славяни българи
 39. 3. Напиши под всяка от илюстрациите коя е свързана със славяните и коя – с българите. Златен предмет от съкровището на хан Кубрат Юрта - българи Дялана лодка - славяни
 40. 4. Прочети какво разказват древни летописци за славяните и за българите и отговори на въпросите: а/ По какъв начин славяните решавали общи проблеми? б/ Кои техни качества, описани тук ти харесват? в/ Защо българите почитали толкова много конете си? За славяните: Те не се управляват от един човек…винаги общо разглеждат полезните и трудни работи… Свободолюбиви са и по никакъв начин не се оставят да бъдат поробени… Те са многобройни и издръжливи, и леко понасят и жега, и студ, и дъжд, и телесна голота, и недостиг на храна. Към чужденците, които идват при тях, са любезни и грижливо ги прекарват от едно място на друго. За българите: Конете, които употребяват във война, пасат постоянно свободни из ливадите и никой не ги язди, освен във време на война. И ако намерят човек, който в мирно време се качва на кон, убиват го.
 41.  в битка - с конете си;  въоръжение - лъкове, саби, шлемове, ризници. 5. Направи сравнение между славяни и българи, като използваш изображенията.  селища - до гори, край реки, езера и блата;  жилища – наколни с много изходи.  къщите им - кожени юрти - лесни за пренасяне при дълги походи.  в битка - пеш;  въоръжение - малки щитове и копия.
 42. Какво знаем за българите? руси хора, земеделци, жилищата им са с много изходи; отглеждали животни, отлични конници, живеели в юрти; изработвали красиви предмети от злато и сребро. За кои племена се отнася описанието? Изграждали жилищата си до реки, езера и блата. Така се чувствали по-защитени. В бой влизали пеш. за траките; за българите; за славяните
 43. В какво вярвали българите? в много богове, главен бог – Тангра; в един бог – Тангра. в много богове, главен бог – Перун; Кое е вярното твърдение? Траките /1/ и славяните /2/ вярвали в: 1- един бог – Тракийски конник, 2- много богове, главен бог – Перун; 1- много богове – почитали Тракийски конник, 2- много богове, главен бог – Тангра. 1- много богове – почитали Тракийски конник, 2- много богове, главен бог – Перун;
 44. Предводителят на българите бил: княз; хан; император. Предводителят на славяните бил: хан; император.княз; Съюзените българи и славяни създали обща държава през: 680 г., VII век; 681 г., VI век; 681 г., VII век.
 45. Основател на българската държава е ____________, а за столица на държавата бил избран град: хан Аспарух Плиска; Преслав; Охрид. Домашна работа: УТ: стр. 18/ зад. 2
 46. План на урока: 1. Съдбата на траките 2. Появата на славяните и българите 3. Създаване на българската държава
 47. Речник: Император – владетелят на държава, която управлява и подчинява много народи. Такава държава била Византия. Юрти – кожени жилища, лесни за пренасяне при дългите походи на българите.
Publicidad