Publicidad

Más contenido relacionado

Presentaciones para ti(20)

Similar a Природата на моя роден край - ЧО,-3-клас,-Булвест(20)

Publicidad

Más de Veska Petrova(20)

Último(20)

Publicidad

Природата на моя роден край - ЧО,-3-клас,-Булвест

 1. ЗАДАЧА 1 Къде е разположен вашият роден край?  Посочваме низината, равнината, котловината, полето или планината, където е разположено селището ни.  На коя река или на брега на кое езеро или море се намира?
 2. град Ловеч
 3.  Ловеч е град в Централна Северна България.  Разположен е на границата на Дунавската хълмиста равнина и Предбалкана.
 4. Разположен е в котловина, оформена от Ловчанските височини, които представляват продълговати ридове и хълмове с предимно плоски била и стръмни в горната си част склонове по поречието на река Осъм.
 5. Ловешка област
 6. Градът е разположен на двата бряга на река Осъм.
 7. Излизайки от скалиста теснина, реката прави няколко извивки между хълмовете „Стратеш“, „Хисаря“ и „Баш бунар“.
 8. ЗАДАЧА 2 Как се изменят сезоните във вашето родно селище?  Кои са най-топлият и най-студеният месеци?  Кога вали най-много дъжд и сняг?  Как се променят растенията и животните през сезоните?
 9. Климатът в Ловеч е умереноконтинентален. По-хладна пролет, за разлика от южните части на страната. Сравнително горещо лято. Река Осъм създава прохлада в летните горещини.
 10. Есента е по-хладна и настъпва по-рано. Зимата е много студена. По равните места има навявания и се образуват преспи от сняг.
 11. Зимните виелици са често явление. По равните места има навявания и се образуват преспи от сняг. Валят пролетни, летни и есенни дъждове. Най-много през май, юни, юли.
 12. Свържете картинките със съответния сезон, за да разберем как се променят някои от растенията Кликни на номера. и животните. 1 пролет 2 лято 3 есен Разкажете как се променят други животни и растения. 4 зима
 13. ЗАДАЧА 3 Какво е най-характерно за водите във вашия роден край?  Коя река преминава през него?  Има ли езеро, море или язовир наблизо?  За какво се използват водите му?  Има ли лечебни извори в селището или района му?
 14. През нашето родно селище преминава река Осъм.
 15. На 34 км. североизточно от град Ловеч и на 8 км. от гр.Летница се намира местността „Маарата“, позната като Крушунските водопади. Местността се намира след село Крушуна.
 16.  Водите на река Осъм, особено в долното течение на Дунавската равнина, се използват главно за напояване.
 17. Тя е основен източник на вода за селищата в поречието и района на град Плевен.
 18. Поречието се използва за производство на електроенергия. Тук са изградени: ВЕЦ „Ловеч“ ВЕЦ „Китка“ ВЕЦ „Баш бунар“ ВЕЦ „Камен рид“
 19. Минерални извори има в:  селата Шипково, Сливек и Крушуна;  планинските градове-курорти Тетевен, Троян, Априлци;  селата Рибарица, Орешак,Чифлик, Черни Осъм ;  местността Беклемето.
 20. ЗАДАЧА 4 Плодородни ли са почвите около селището, в което живеете?  Какви селскостопански култури виреят върху тях?  Каква е преобладаващата растителност във вашия роден край – дървета, храсти или треви?  Кои са най-характерните растителни видове тук?
 21. Почвите в нашия роден край са много разнообразни и плодородни. Подходящи са за отглеждане на: пшеница слънчоглед овес ечемик царевица
 22. лозя Някои овощни видове: сливи круши праскови и други ягоди Различни зеленчукови култури.
 23. Преобладаващата растителност е от: широколистни гори и храсти селскостопански площи на мястото на смесени гори разнообразна тревиста растителност
 24. Най-характерните растителни видове:  дървета – бук, дъб, бор, габър, липа, бреза, орех  храсти – бъз, шипка, глог, леска, дрян, акация, малина, къпина  тревисти – лайка, метличина, бисерка, минзухар, равнец и други.
 25. ЗАДАЧА 5 Кои са най-характерните животни в родния край?  бозайници – таралеж, къртица, заек, полевка, сърни, глигани и др.  земноводни и влечуги – различни видове жаби, змии, гущери, дъждовник , смок мишкар и други.  птици– качулата чучулига, градска лястовица, гълъб, домашно врабче, обикновена ветрушка и други.
 26. ЗАДАЧА 6 Как се опазва природата на родния ви край?  Има ли защитени природни обекти близо до селището ви?  Какво се опазва в тях? В района се намират осем резервата и защитени територии, които са част от огромния Национален парк “Централен Балкан”.
 27. По-известни от тях са резерватите: „Козята стена“ „Боатин“ „Стенето“ „Царичина“
 28. В резерватите се опазват:  Много разнообразна растителност. Установени са близо 2350 вида и подвида растения, като от тях:  над 1900 са висшите растения;  около 170 вида растения с лечебни свойства;  229 вида мъхове;  256 вида гъби.
 29. Голямата територия на Парка, както и голямото климатично и релефно разнообразие, обуславят изключително разнообразие на животинския свят.  близо 2390 вида и подвида безгръбначни животни – бръмбари и пеперуди;  8 вида земноводни– дъждовник, зелена крастава жаба, дългокрака горска жаба, голяма крастава жаба, жаба дървеница;
 30.  14 вида влечуги – усойница, живороден гущер, пепелянка, късокрак гущер, кримски гущер, стенен гущер, змиите медянка и смок мишкар;  6 вида риби – балканска пъстърва, лешанка, главоч, балканска мряна, дъгова пъстърва и сивен; Балканската пъстърва се смята за застрашен вид в Европа.
 31. Общо в Парка се срещат 224 вида птици.  Установени са 123 вида през гнездовия период, 22 от тях са включени в Червената книга на България пъстрогушата завирушка, скалолазката и жълтоклюната хайдушка гарга;  16 вида дневни грабливи птици – скален орел, царски орел /вписан в Световната Червена книга/ …;
 32.  В европейските списъци на застрашените от изчезване животни са вписани птиците белоопашат мишелов, орел змияр, ловен сокол и сокол скитник.  У нас са защитени видовете черношипа ветрушка, планински кеклик, бухал, уралска улулица, врабчова кукумявка, малка мухоловка, пъстър скален дрозд и черен кълвач.
 33. В Централен Балкан намират убежище голяма част от бозайниците, срещащи се у нас - 18 вида прилепи, 17 вида дребни и 16 вида едри бозайници.  В Европейските и Световни червени списъци са вписани видове като снежната полевка, лалугерът, горският и обикновеният сънливец.  Тук се намира и най-голямата в Европа популация от кафява мечка.
 34.  Широко разпространени в почти всички части на Парка са копитните бозайници – сърни, елени, диви кози.  Голям е броят на хищниците в Националния парк. Тук те са 12 вида вълк, чакал, лисица, мечка, невестулка, черен и пъстър пор, белка, златка, видра, язовец, дива котка.  Видрата е включена в Червения списък на световнозастрашените видове.
 35. ЗАДАЧА 7 Защо трябва да опазваме и обичаме природата на родния край? ________________________________________ ________________________________________  Ние сме част от природата. Без нея ________________________________________ животът ни е невъзможен. Тя е наш дом. ________________________________________  Тя ни дава водата, която пием; въздуха, ________________________________________ който дишаме и всички останали ________________________________________ природни ресурси… ________________________________________  Освен, че са красиви, растенията и ________________________________________ животните са нашата храна... ________________________________________ ________________________________________ Довърши.
 36. УТ: стр. 35/ упр.1, 2 Използвайте посочените в учебника стъпки за характеризиране на природата в родния край и напишете писмо до свой приятел, за да го убедите, че има за какво да ви гостува.
Publicidad