Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Te dhenat sekondare dhe primare

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 21 Anuncio
Anuncio

Más Contenido Relacionado

Presentaciones para usted (20)

Más de Veton Sopjani (20)

Anuncio

Te dhenat sekondare dhe primare

 1. 1. BIZNESI I VOGËL DHE I MESËM METODAT DHE FORMAT E MBLEDHJES SE TE DHENAVE Te dhënat Sekondare dhe Primare
 2. 2. Te dhënat s ekondare dhe te dhenat primare <ul><li>Te dhenat Sekondare </li></ul><ul><li>janë statistika jo të mbledhura prej studimit aktual por prej studimeve që kanë patur tjeter qëllim </li></ul><ul><li>Te dhena Primare </li></ul><ul><li>te mbledhura prej kerkuesit per zgjidhjen e problemit qe ka ne dore </li></ul>
 3. 3. Te dhënat s ekondare dhe te dhenat primare <ul><li>Te dhenat Sekondare </li></ul><ul><li>Nëse ata e sigurojnë këtë informacion nëpërmjet regjistrave të brendshëm, i mbledhur për arsye të tjera apo prej statistikave të botuara </li></ul>Te dhena Primare Nëse Ndermarrja XXXXX mbl e dh informacion mbi karakteristikat demografike mbi blerësit e YY produktit për të përcaktuar se kush blen madhësi të ndryshme të produktit YYYY
 4. 4. Llojet e te dhenave sekundare Te jashtme The selling function Te dhenat sekundare Te brendshme
 5. 5. Llojet e te dhenave sekundare Te jashtme The selling function Te dhenat sekundare Te brendshme Raportet e brendshme Faturat Tema%206%20Te%20dhenat%20Sekondare%20dhe%20Primare.ppt#8. Slide 8
 6. 6. Llojet e te dhenave sekundare Te jashtme Te dhenat sekundare Udhezuesit (Guidat) Te brendshme Kerkimet kompjuterike online Metodat e vezhgimit Raportet e brendshme Shoqatat Faturat
 7. 7. Llojet e te dhenave sekundare Te jashtme Te dhenat sekundare Udhezuesit (Guidat) Te brendshme Kerkimet kompjuterike online Metodat e vezhgimit Raportet e brendshme Shoqatat Faturat Vezhgimi i pastrukturuar Vezhgimi i strukturuar
 8. 8. <ul><li>AVANTAZHET </li></ul><ul><li>përfitimet në kosto dhe kohë </li></ul><ul><li>ndihmojnë në formulimin më të mirë të problemit, </li></ul><ul><li>sugjeroje metoda të përmirësuar apo të dhëna për një lidhje më të mirë me problemin dhe /ose </li></ul><ul><li>sigurojnë të dhëna krahasuese nëpërmjet të cilave të dhënat primare mund të intepretohen më mirë. </li></ul><ul><li>DISAVANTAZHET </li></ul><ul><li>Ato nuk përputhen plotesisht me problemin në fjalë </li></ul><ul><li>Ka probleme me saktesinë e tyre </li></ul>
 9. 9. Te dhena sekondare <ul><li>te dhena e disponueshme </li></ul><ul><li>Te dhena nga sondazhet, statistikat e studimet e qeverise/industrise </li></ul><ul><li>Dokumentacioni e dosjet e kompanise </li></ul><ul><li>Publikime per Industrine/tregtine e te ngjashme </li></ul><ul><li>Duhet te jeni te kujdesshem per: </li></ul><ul><li>Besueshmerine e burimit </li></ul><ul><li>Qendrimin e mundshem te influencuar te burimit / agjentit qe ka mbledhur informacionin </li></ul><ul><li>Vjetersine e mundshme te te dhenave </li></ul><ul><li>Aplikueshmerine e te dhenave per qellimin specifik aktual </li></ul>
 10. 10. TË DHËNAT PRIMARE <ul><li>Rrallë herë të dhënat sekondare mund të </li></ul><ul><li>paraqesnin një zgjidhje të plotë të problemit. </li></ul><ul><li>Kërkuesi në menyre logjike do të kthehet tek të </li></ul><ul><li>dhënat primare në rast se të dhënat sekondare </li></ul><ul><li>janë të vjeteruara për kohën apo nuk janë të </li></ul><ul><li>plota mjaftueshëm . </li></ul>
 11. 11. LLOJET E TË DHËNAVE PRIMARE QË MBLIDHËN ZAKONISHT <ul><li>Karakteristikat Demografike / Socioekonomike </li></ul><ul><li>Karakteristikat psikologjike / Stili i jetes </li></ul><ul><li>Qëndrimet / Opinionet </li></ul><ul><li>Dijenia / Njohurite </li></ul><ul><li>Synimet </li></ul><ul><li>Motivimi </li></ul><ul><li>Sjellja T </li></ul>
 12. 12. Karakteristikat Demografike <ul><li>Mosha </li></ul><ul><li>Arsimimi </li></ul><ul><li>Punesimi </li></ul><ul><li>Statusi martesor </li></ul><ul><li>Gjinia </li></ul><ul><li>Te ardhurat </li></ul><ul><li>Klasat sociale </li></ul>LLOJET E TË DHËNAVE PRIMARE QË MBLIDHËN ZAKONISHT
 13. 13. Karakteristikat psikologjike / Stili i jetes <ul><li>Atributet/karakteristikat e individit </li></ul><ul><li>Tiparet </li></ul><ul><ul><li>agresiviteti </li></ul></ul><ul><ul><li>miqesia </li></ul></ul><ul><ul><li>solidarizimi </li></ul></ul><ul><ul><li>ndikimet </li></ul></ul><ul><li>Zakonet e sjelljes </li></ul>LLOJET E TË DHËNAVE PRIMARE QË MBLIDHËN ZAKONISHT
 14. 14. Qëndrimet / Opinionet <ul><li>Qendrimet </li></ul><ul><ul><li>Preferenca </li></ul></ul><ul><ul><li>Prirjes </li></ul></ul><ul><ul><li>Veshtrimit apo ndjenjes drejt nje fenomeni </li></ul></ul><ul><li>Opinionet – shprehje verbale te qendrimit </li></ul>LLOJET E TË DHËNAVE PRIMARE QË MBLIDHËN ZAKONISHT
 15. 15. Dijenia / Njohurite <ul><li>Njohja për një problem te veçante psh efektivitetit te reklamës ne revista </li></ul><ul><ul><li>Rikujtimi pa ndihme </li></ul></ul><ul><ul><li>Rikujtimi me ndihme </li></ul></ul><ul><ul><li>Njohja </li></ul></ul><ul><ul><li>Psh njohurite per nje produkt </li></ul></ul><ul><ul><li>Produktit </li></ul></ul><ul><ul><li>Karakteristikave te produktit </li></ul></ul><ul><ul><li>Ku mund ta gjeje </li></ul></ul><ul><ul><li>Çmimin </li></ul></ul><ul><ul><li>Prodhuesin </li></ul></ul><ul><ul><li>Ku është prodhuar </li></ul></ul><ul><ul><li>Si është bere dhe për ç fare qëllimi </li></ul></ul><ul><ul><li>Karakteristikat dalluese specifike </li></ul></ul>LLOJET E TË DHËNAVE PRIMARE QË MBLIDHËN ZAKONISHT
 16. 16. Synimet Synimet mblidhen n ë p ë rmjet te pyeturit p ë r te treguar se cila nga situatat te m ë poshtme p ë rshkruan planet e tyre ndaj nj ë produkti apo sh ë rbimi te ri <ul><li>Përfundimisht do ta blija </li></ul><ul><li>Ndoshta mund ta blija </li></ul><ul><li>I pavendosur </li></ul><ul><li>Ndoshta nuk do ta blije </li></ul><ul><li>Përfundimisht nuk do ta blejë </li></ul>LLOJET E TË DHËNAVE PRIMARE QË MBLIDHËN ZAKONISHT
 17. 17. Sjellja LLOJET E TË DHËNAVE PRIMARE QË MBLIDHËN ZAKONISHT Sjellja e blerësve Sjellja e përdorimit Ç fare dhe sa shume Kush Kur Ku Si
 18. 18. MËNYRAT BAZË PËR MARRJEN E TË DHËNAVE PRIMARE <ul><li>Komunikimi </li></ul><ul><li>Observimi </li></ul><ul><li>Shumanshmëria </li></ul><ul><li>Shpejtesia dhe kostoja </li></ul><ul><li>Objektiviteti dhe siguria </li></ul>
 19. 19. Metodat e komunikimit <ul><li>Strukturimi </li></ul><ul><li>Maskimi </li></ul><ul><li>Pyetesor të strukturuar / të pamaskuar </li></ul><ul><li>Pyetesorë të pastrukturuar dhe të pamaskuar </li></ul><ul><li>Pyetsoret e pastrukturuar dhe të maskuar </li></ul><ul><li>Pyetsoret e strukturuar dhe të maskuar </li></ul><ul><ul><li>Shoqerizimi i fjaleve </li></ul></ul><ul><ul><li>Plotesimi i fjalive </li></ul></ul><ul><ul><li>Tregimi i historive </li></ul></ul><ul><li>Pyetsorë të klasifikuar sipas mënyrës së administrimit </li></ul><ul><ul><li>Një intervistë personale </li></ul></ul><ul><ul><li>Intervista nëpërmjet telefonit </li></ul></ul><ul><ul><li>Intervista me postë </li></ul></ul>
 20. 20. Metoda e komunikimit <ul><li>Metoda e intervistes ose e anketes </li></ul><ul><li>Intervista nepermjet telefonit, </li></ul><ul><li>Pyetsori nepermjet postes, </li></ul><ul><li>Intervistat e konbinuara </li></ul><ul><li>Intervista e thelle </li></ul><ul><li>Intervistat grupore </li></ul><ul><li>Grupet e konsumatoreve </li></ul><ul><li>Grupet e shitoreve </li></ul><ul><li>Grupet e bashkesive familjare, </li></ul><ul><li>Grupet Nielsen </li></ul><ul><li>Grupet e TV-shikuesit </li></ul>
 21. 21. Faleminderit!

Notas del editor

 • Llojet e te dhenave sekundare Ka menyra të shumta nëpërmjet të cilave mund të klasifikohen të dhënat sekondare. Njëra me e dobishmja është nëpërmjet burimit, e cila sugjeron menjëhere klasifikim e të dhënave të brendeshme dhe të jashtme. Të dhënat e brendëshme janë ato që gjenden brenda organizates për të cilën po realizohet kërkimi. Të dhënat e jashtme janë ato që meren jashtë burimit. Burimet e jashtme mund të ndahen në ato të cilat botojnë rregullisht statistika dhe i bëjnë ato të vlefshme për përdoruesin pa pagese dhe organizatave tregtare të cilat shesin shërbimet e tyre tek përdorues të ndryshëm. TË DHËNA SEKONDARE TË BRENDËSHME Të dhëna të cilat vijnë prej firmës për të cilën po realizohet kërkimi janë të dhëna të brendëshme. Nëse ato janë mbledhur për një qëllim tjeter, ato janë të dhëna sekondare të brendëshme. Të dhëna mbi shitjet dhe kostot në ciklin normal të kontabilitetit paraqesin të dhëna sekondare për shumë probleme kërkimi. TË DHËNA SEKONDARE TË JASHTME DISA BURIME KRYESORE TË TË DHËNAVE SEKONDARE TË JASHTME: -SHOQATAT – shumë shoqata mbledhin, shpesh publikojnë informacion të detajuar mbi gjëra të tilla si transporti i industrisë dhe shitjet, modelet e rritjes, faktorët mjedisor që ndikojnë industrinë, karakteristikat operative dhe të ngjashme GUIDA TË PËRGJITHSHME PËR INFORMACIONIN E BIZNESIT – një burim tjeter i rëndësishëm për alokimin e informacionit në një cështje të veçantë janë guidat e përgjithshme të informacionit të biznesit. KËRKIMET KOMPJUTERIKE ONLINE – kërkimet kompjuterike online janë bërë shumë të njohura në 20 vitet e fundit në lidhje me alokimin e të dhënave dhe informacionit të publikuar. METODAT E VEZHGIMIT Vezhgimi i ofron kërkuesit një numër modelesh të mundshme. Ashtu si metodat e komunikimit, të dhënat e vezhgimit mund të mblidhen duke përdorur metoda të stukturuara apo të pastruktururara. VEZHGIMI I STRUKTURURA, I PASTRUKTURUAR Vëzhgimi i strukturuar aplikohet ateher kur problemi është përcaktuar në menyre precize për të lejuar një një specifikim të qartë të sjelljeve të cilat do të vezhgohen dhe të kategorive të cilat do të përdoren për të regjistruar dhe analizuar situaten. Vezhgimet e pastrukturuara përdoren studime në të cilat formulimi i problemit nuk është shumë specifik; një shkalle të lartë fleksibiliteti për vezhguesit në terma të asaj që ata venë re dhe regjistrojnë. Dallimi mes vezhgimit të strukturuar dhe të pastrukturuar jepet nëpërmjet shembullit të mëposhtem. Le të marim rastin e studimit mbi shitjet e një detergjenti. Vezhguesi mund të ketë mare instruksionë të qëndroje në një cep të supërmarketit dhe të vezhgoje sjelljen e secilit klient. Bleresi i parë ndalon përpara markes ABC. Zgjedh një kuti të kesaj marke, shikon cmimin dhe e vendos atë perseri tek vendi. Pastaj ai shikon etiketen dhe cmimin e produktit të markes DEF. Pasi e vendos atë në vendin e vet mer perseri një kuti të vogel të markes ABC dhe e vendos atë në koshin e vet. Vezhguesit mund ti jetë thenë thjesht të regjistroje detergjentin e parë që bleresi pa, numrin total të kutive që ai pa, dhe kohen në sekonda që ai i kushtoi çdo kutie. Për të përdorur një trajtim me të strukturuar , do të ishtë e rëndësishme për të parashikuar paraprakisht në menyre precize ajo se cfare do të veshgohet dhe kategoritë dhe njësitë specifike që do të vezhgohen. Keto vendime presupozon hipoteza specifike dhe trajtimi i strukturuar është me i pershtateshmi për studime pershkruese dhe rastesore. VEZHGIMI I MASKUAR (i fshehte) Maskimi në metodat e vëzhgimit i referohet asaj nëse subjektet e dinë që janë duke u vezhguar apo jo. Në disa rastë vëzhguesi mund të përfshihet në një situatë me të vëzhguarin i cili nuk është në dijeni të këtij roli nga ana e vëzhguesit. Arsyeja pse mbulohet prezenca e vëzhguesit, sigurisht është që të kontrollohet tendenca e të vëzhguarve të sillen ndryshe kur ata kanë dijeni që veprimet e tyre po vëzhgohen. Ka shumë probleme që lodhën me maskimin. Së pari, është e vështirë që të realizohet një maskim i plotë i vezhgimit. Së dyti, duke e indentifikuar veten si punonjës kërkimi, shpesh rrit mundësinë e ndonjërit të sigurojë informacion që rëndësishem si për shembull të dhëna bazë.] Nga ana tjeter nën cilat kushte maskohet vëzhgimi etik?
 • AVANTAZHET E TË DHËNAVE SEKONDARE Avantazhi më i rëndësishëm i të dhënave sekondare janë përfitimet në kosto dhe kohë që ato ofrojnë tek kërkuesi. Nëse informacioni i kërkuar gjendet si e dhënë sekondare, kërkuesi duhet thjesht të shkojë në bibliotekë, dhe të marrë informacionin e dëshiruar. Kjo do të kërkojë jo më shumë se disa ditë dhe do të ketë kosto të ulët. Këto kursime në kohë dhe kosto vë në në dukje këshillën: M os anashkaloni të dhënat sekondare. Filloni me të dhënat sekondare dhe vetem kur të konsumohen ato apo kur ato japin një kthim të vogel, kaloni tek të dhënat primare. D he pse rallë ndodh që të dhënat sekondare zgjidhin plotesisht problemin e veçantë nën studim, të dhënat sekondare në mënyre tipike do të ndihmojnë në formulimin më të mirë të problemit, sugjeroje metoda të përmirësuar apo të dhëna për një lidhje më të mirë me problemin dhe /ose sigurojnë të dhëna krahasuese nëpërmjet të cilave të dhënat primare mund të intepretohen më mirë. DISAVANTAZHET E TË DHËNAVE SEKONDARE Zakonisht shfaqën dy probleme kur përdoren të dhënat sekondare Ato nuk përputhen plotesisht me problemin në fjalë Ka probleme me saktesinë e tyre
 • MËNYRAT BAZË PËR MARRJEN E TË DHËNAVE PRIMARE Komunikimi përfshin të pyeturit për të siguruar informacionin e dëshiruar duke përdorur një instrument për mbledhjen e të dhënave të quajtur pyetësor. Pyetjet mund të bëhen me gojë ose të jenë të shkuara dhe i pyeturi mund të përgjigjet në po këto menyrë Observimi nuk përdor të pyeturit.(VROJTIM- Ne studimet dhe analizat statestikore vrojtimi eshte teknike kerkimore sipas se ciles ekspertet kerkimor grumbullojne te dhena per te vleresuar aspekte te ndryshme te rrethanave ekonomike aktuale si dhe per te parashikuar per te ardhmen). “Vëzhguesi” mund të jetë një person apo persona, apo të dhënat mund të mblidhen edhe duke përdorur edhe pajisje mekanike. Zgjedhja e metodes së mbledhjes së të dhënave primare përfshin vendime suplementare të ndryshme. Për shembull, a duhet të administrojme pyetesoret nëpërmjet postës, telefonit apo duke kontaktuar personalisht? Shumanshmeria i referohet aftesisë së një teknike për të mbledhur informacion mbi shumë lloje të të dhënave primare me interes për marketerët. Karakteristikat demografike, socioekonomike, stili i jetës, qëndrimi dhe opinionet, dijenia dhe njohuria, motivimi që nënvijëzon veprimet individuale madje dhe sjelljen individuale mund të sigurohen prej metodes së komunikimit. E vetmja gjë që duhet të bëjmë është që të pyesim edhe pse mund të kemi disa probleme se saktesinë.
 • Metodat e komunikimit Strukturimi është shkalla e standartizimit e vendosur në pyetesor. Në një pyetsor shumë të strukturuar, pyetjet dhe përgjigjet që duhet të japë i pyeturi janë totalisht të paracaktuara. Në një pyetsor shumë të pastrukturuar pyetjet janë pak të paracaktuara dhe i pyeturi është i lirë të përgjigjet me fjalet e veta. Në një pyetesor ku pyetjet janë fikse por përgjigjet mund të jenë me fund të hapur paraqesin një shkalle të mesme të strukturimit. Maskimi është sasia e njohurive që i përcillen të pyeturve mbi qëllimin e pyetsorit. Një pyetsor i pamaskuar e bën qëllim e pyetesorit të qartë nëpërmjet pyetjeve nderkohe që një pyetesor i maskuar përpiqët ta fshehe qëllimin e studimit Pyetesor të strukturuar / të pamaskuar Këta janë pyetsorë që përdoren gjerë në kërkimin marketing. Nëpëmjet tyre, pyetjet paraqiten me të njëjten sasi fjalësh, dhe në të njëjtin rend tek të gjithe të pyeturit. Arsyeja e strukturimit të pyetjeve është që të gjithë të pyeturit të përgjigjen në të njëjten mënyrë. Nëse një intervistues pyet”a pini lëng portokkalli?” dhe një tjeter pyet “ a e përdor familja juaj lëng portokalli të ftohteë?”, përgjigjet në ketë rast nuk do të mund të ishin të krahasueshme Pyetesorë të pastrukturuar dhe të pamaskuar Këta lloj pyetesorësh dallohen për faktin se qëllimi i studimit është i shprehur qartë por përgjigjet janë me fund të hapur. Për shembull “ si ndiheni në lidhje me ndotjen dhe çfarë mendoni për nevojën për më shumë legjislacion mbi mosndotjen?” Stimuli fillestar këtu është konstant. Me atë, intervistuesi përpiqet që të bëjë të intervistuarin të flasë lirshëm në lidhje me qëndrimin e tij mbi ketë çështje. Liria e lejuar në këto pyetsorë sjell avantazhet dhe disavantazhet e saj. Një intervistues me eksperience mund ta drejtojë të intervistuarin drejt dhënies së një tabloje më të plotë të dhe të saktë në lidhje me pozicionin e tij për një cështje të caktuar duke e kufizuar të intervistuarin në një grup alternativash dhe duke e nxitur me kujdes. Kjo kërkon aftësi shumë të medha nga ana e intervistuesit. Një intervistë e tillë kërkon goxha kohë dhe intervistues të tille kërkojnë pagesë të lartë. Pyetsoret e pastrukturuar dhe të maskuar Këta janë pyetsor që ndeshen në zemër të kërkimeve mbi motivimin. Kërkuesit kanë gjetur një menyrë për të menjanuar mungesën e dëshirës nga ana e të intervistuarit për të pershkruar ndjenjat e tij në lidhje me një cështje. Stimuli zakonisht është i standartizuar dhe të intervistuarit mund të përgjigjen në një mënyrë krejt të pastrukturuar. Sa më shumë i pastrukturuar të jetë një stimul, aq me shumë mund dhe do të projektojë një individ emocionet, nevojat, motivet, qëndrimet dhe sjelljet e tij. Pyetsoret e strukturuar dhe të maskuar Këta janë pyetsorët e fundit që përdoren në kërkimin marketing. Këta janë krijuar në përpjekje për të përfituar nga avantazhi i maskimit në nxjerjen e motiveve dhe qëndrimeve si dhe nga avantazhi në kodim dhe tabelim. Egziston një mendim që njohuritë , përceptimi dhe kujtesa e një personi kushtëzohen prej qëndrimit të tij. Kështu për të siguruar informacion mbi qëndrimet e njerzve në rastet kur një pyetje direkte mund të shkaktonte një përgjigje të kufizur, ne thjesht mund ti pyesim se çfare dinë ata. Pyetsorë të klasifikuar sipas mënyrës së administrimit Pyetsorët mund të klasifikohen dhe sipas mënyrës që do të përdoret për të administruar ata. Menyrat kryesore janë nëpërmejt postës, nëpërmjet telefonit, nëpërmjet intervistes personale. Një intervistë personale , përfshin një bashkëbisedim të drejtpërdrejtë ndërmjet intervistuesit dhe të intervistuarit. Intervistuesi bën pyetjet dhe regjishtron përgjigjet. Intervista mund të realizohet në shtepi, në zyre, apo në një qënder tregtare ku bleresit ndalohen dhe u kërkohet të marrin pjesë. Intervista nëpërmjet telefonit realizohet duke pyetur nëpërmjet telefonit. Intervista me postë përfshin dergimin e pyetesorit me postë së bashku me një leter shoqëruese tek personat që janë pëzgjedhur për interviste. Ata e plotësojnë pyetesorin dhe e ripostojnë atë mbrapsh

×