SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 2
Descargar para leer sin conexión
ICTUS
  Sospita d’ictus                                        Valoració inicial
   Alteració del llenguatge
   Asimetria facial
                                                1. Si hi ha compromís vital: ABC i contactar amb el 061.
                                                2. Excloure altres causes (hipoglucèmia). Breu anamnesi i exploració.
                                                  Registrar sempre l'hora d'inici, glucèmia, TA, FC, Ta, Sat. O2, nivell
                                                                                           RECOMENDACIONES
   Debilitat, paràlisi sensorial en una o més extremitats                    de consciència i dèficit neurològic. ECG. Si se li implanta una via, cal
                                                  evitar el braç parètic.
   Descoordinació, alteracions de l'equilibri de la marxa                  3. Atenció als símptomes o signes d'alarma: alteració del nivell de la
                                                  consciència, dificultat respiratòria, convulsions, deteriorament
   Pèrdua visual monocular o defecte campimètric                        progressiu, quadre vegetatiu.
   Vertigen, diplopia, sordesa unilateral                          4 Si Sat. O2 < 92 %„ màscara d'oxigen 35-50 % o ulleres nasals 2-4
                                                  litres.
   Cefalea de gran intensitat d'inici sobtat                         5. Si Ta > 37,5 oC„ paracetamol o metamizole per la via intravenosa en
                                                  perfusió lenta per no provocar hipotensió.
   Alteració del nivell de la consciència
                                                6. No administrar antiagregants ni serum glucosat (excepte en cas
                                                  d'hipoglucèmia).
                                                7. No administrar hipotensors. Si TA > 220/120, confirmada al cap de
                                                  10 minuts, valorar l'administració de labetalol per la via intravenosa
                                                  en bol de 10-20 mg en dos minuts (1 ampolla = 20 ml = 100 mg).
                                                  Contraindicat per als casos d'asma, ICC, blocatge A-V, captopril 6,25
                                                  12,5 mg per la via oral.
                   TEMPS D’EVOLUCIÓ DES DE L’INICI DELS SÍMPTOMES
                                                                                           ACTUACIÓN EN
           <6 hores                     6-24 hores               24 hores /30 dies              >30 dies
                                                                                           LA ATENCIÓN
                                                                                           PRIMARIA PARA
                                                                                           LOS CASOS DE
        Qualitat de vida                  Qualitat de vida               Urgències de
                                                        l’hospital del
                                                                             Consulta
                                                                            especialitzada        ICTUS
                                                          sector                preferent
   Rankin 3, 4, 5**       Rankin 0, 1, 2     Rankin 0, 1, 2      Rankin 3, 4, 5**
                                                                              ESCALA DE RANKIN
                                                      0 Cap tipus de símptomes.
                                                      1 Sense cap incapacitat important: capaç de dur a terme les seves
                                                       activitats i obligacions habituals.
    Hospital          Codi Ictus      Unitat d’ictus                   2 Incapacitat lleu: incapaç de dur a terme algunes de les activitats
    del sector          061        Equip d’ictus                    habituals, però capaç de tenir cura pels seus interessos i assumptes
                                                       sense ajuda.
                                                      3 Incapacitat moderada: símptomes que restringeixen
                                                       signif icativament el seu estil de vida o li impedeixen
Si no se sap l’hora d’inici dels símptomes (ictus del despertar), s’ha de considerar la darrera en què va   una subsistència totalment autònoma.
ser vist asimptomàtic.                                           4 Incapacitat moderadament greu: símptomes que li impedeixen
Davant d’una sospita d’AIT, avisar el 061; si Rankin 2, unitat d’ictus / equip d’ictus;            clarament una subsistència independent,
si Rankin > 2, urgències de l’hospital del sector.                              tot i que sense necessitat d’atenció contínua.
                                                      5 Incapacitat greu: totalment dependent, ja que necessita assistència
** En pacients amb qualitat de vida molt deteriorada (demència prèvia, malaltia terminal)           constant dia i nit.
  es pot optar pel tractament domiciliari.                                 6 Mort.
ICTUS
  Sospecha de ictus                                      Valoración inicial
   Alteración del lenguaje
   Asimetría facial
                                               1. Si hay compromiso vital: ABC y contactar con el 061.
                                               2. Excluir otras causas (hipoglucemia). Breve anamnesis y exploración.
                                                 Registrar siempre la hora de inicio, glucemia, TA, FC, Ta, Sat. O2, nivel
                                                                                           RECOMANACIONS
   Debilidad, parálisis sensorial en una o más extremidades                  de conciencia y déficit neurológico. ECG. Si se le implanta una vía, hay
                                                 que evitar el brazo parético.
   Descoordinación, alteraciones del equilibrio de la marcha                3. Atención a los síntomas o signos de alarma: alteración del nivel de la
                                                 conciencia, dificultad respiratoria, convulsiones, deterioro progresivo,
   Pérdida visual monocular o defecto campimétrico                      cuadro vegetativo.
   Vértigo, diplopia, sordera unilateral                          4. Si Sat. O2 < 92 %„ mascarilla de oxígeno 35-50 % o gafas nasales 2-
                                                 4 litros.
   Cefalea de gran intensidad de inicio súbito                       5. Si Ta > 37,5 oC„ paracetamol o metamizol por la vía intravenosa, en
                                                 perfusión lenta para no provocar hipotensión.
   Alteración del nivel de la conciencia
                                               6. No administrar antiagregantes ni suero glucosado (salvo en caso de
                                                 hipoglucemia).
                                               7. No administrar hipotensores. Si TA > 220/120, confirmada al cabo de
                                                 10 minutos, valorar la administración de labetalol por la vía intravenosa
                                                 en bolo de 10-20 mg en dos minutos (1 ampolla = 20 ml = 100 mg)
                                                 (contraindicado para los casos de asma, ICC, bloqueo A-V) o captopril
                                                 6,25-12,5 mg por la vía oral.
             TIEMPO DE EVOLUCIÓN DESDE EL INICIO DE LOS SÍNTOMAS
                                                                                          ACTUACIÓ A
           <6 horas                    6-24 horas               24 horas /30 días               >30 días
                                                                                          L’ATENCIÓ
                                                                                          PRIMÀRIA PER
                                                                                          ALS CASOS
        Calidad de vida                  Calidad de vida               Urgencias del
                                                        hospital del
                                                                             Consulta
                                                                            especializada        ICTUS
                                                         sector                 preferente
   Rankin 3, 4, 5**      Rankin 0, 1, 2     Rankin 0, 1, 2      Rankin 3, 4, 5**
                                                                             ESCALA DE RANKIN
                                                     0 Sin síntomas.
                                                     1 Sin incapacidad importante: capaz de llevar a cabo sus actividades
                                                      y obligaciones habituales.
    Hospital         Código Ictus     Unidad de ictus                  2 Incapacidad leve: incapaz de llevar a cabo algunas de las actividades
    del sector         061        Equipo de ictus                   habituales, pero capaz de velar por sus intereses y asuntos sin
                                                      ayuda.
                                                     3 Incapacidad moderada: síntomas que restringen significativamente
                                                      su estilo de vida o le impiden una subsistencia totalmente
Si se desconoce la hora de inicio de los síntomas (ictus del despertar), debe considerarse la última en   autónoma.
que fue visto asintomático.                                        4 Incapacidad moderadamente grave: síntomas que le impiden
Ante una sospecha de AIT, avisar al 061; si Rankin 2, unidad de ictus / equipo de ictus;          claramente una subsistencia independiente, aunque sin necesidad
si Rankin >2, urgencias del hospital del sector.                              de atención continua.
** En pacientes con calidad de vida muy deteriorada (demencia previa, enfermedad terminal) se puede    5 Incapacidad grave: totalmente dependiente, ya que necesita
  optar por el tratamiento domiciliario.                                 asistencia constante día y noche.
                                                     6 Muerte.

Más contenido relacionado

Más de viletanos

130702 calendarios vacunales pdf
130702 calendarios vacunales pdf130702 calendarios vacunales pdf
130702 calendarios vacunales pdf
viletanos
 
130502 parasitosis intestinal pdf
130502 parasitosis intestinal pdf130502 parasitosis intestinal pdf
130502 parasitosis intestinal pdf
viletanos
 
130525 psoriasis pdf
130525 psoriasis pdf130525 psoriasis pdf
130525 psoriasis pdf
viletanos
 
130226 Actualización Tabaco 2012
130226 Actualización Tabaco 2012130226 Actualización Tabaco 2012
130226 Actualización Tabaco 2012
viletanos
 
121120 sesion ped dermatologia 20 nov final marcado
121120 sesion ped dermatologia 20 nov final marcado121120 sesion ped dermatologia 20 nov final marcado
121120 sesion ped dermatologia 20 nov final marcado
viletanos
 
120926 evaluacion pediátrica de urgencias pdf
120926 evaluacion pediátrica de urgencias pdf120926 evaluacion pediátrica de urgencias pdf
120926 evaluacion pediátrica de urgencias pdf
viletanos
 
120919 enfermedad de chagas pdf
120919 enfermedad de chagas pdf120919 enfermedad de chagas pdf
120919 enfermedad de chagas pdf
viletanos
 
120912 determinantes de la salud pdf
120912 determinantes de la salud pdf120912 determinantes de la salud pdf
120912 determinantes de la salud pdf
viletanos
 
120904 rcp pediátrica pdf
120904 rcp pediátrica pdf120904 rcp pediátrica pdf
120904 rcp pediátrica pdf
viletanos
 
120717 enfermedad tromboembólica venosa pdf
120717 enfermedad tromboembólica venosa pdf120717 enfermedad tromboembólica venosa pdf
120717 enfermedad tromboembólica venosa pdf
viletanos
 
120731 trastornos del sueño en pdf
120731 trastornos del sueño en pdf120731 trastornos del sueño en pdf
120731 trastornos del sueño en pdf
viletanos
 
120620 hta, actualizacion pdf
120620 hta, actualizacion pdf120620 hta, actualizacion pdf
120620 hta, actualizacion pdf
viletanos
 
120719 leishmaniasis cutánea pdf
120719 leishmaniasis cutánea pdf120719 leishmaniasis cutánea pdf
120719 leishmaniasis cutánea pdf
viletanos
 
120425 pie diabético pdf
120425 pie diabético pdf120425 pie diabético pdf
120425 pie diabético pdf
viletanos
 
120627 farmacos y embarazo pdf
120627 farmacos y embarazo pdf120627 farmacos y embarazo pdf
120627 farmacos y embarazo pdf
viletanos
 
120605 nutricion en geriatria pdf
120605 nutricion en geriatria pdf120605 nutricion en geriatria pdf
120605 nutricion en geriatria pdf
viletanos
 
120503 Algoritmo ictus pdf
120503 Algoritmo ictus pdf120503 Algoritmo ictus pdf
120503 Algoritmo ictus pdf
viletanos
 
120503 ictus nrl sesión ap 5 pdf
120503 ictus nrl sesión ap 5 pdf120503 ictus nrl sesión ap 5 pdf
120503 ictus nrl sesión ap 5 pdf
viletanos
 
110101 GuiasClínicas del Ibsalut 5 Ictus
110101 GuiasClínicas del Ibsalut 5 Ictus 110101 GuiasClínicas del Ibsalut 5 Ictus
110101 GuiasClínicas del Ibsalut 5 Ictus
viletanos
 
120525 revisión dm pdf
120525  revisión dm pdf120525  revisión dm pdf
120525 revisión dm pdf
viletanos
 

Más de viletanos (20)

130702 calendarios vacunales pdf
130702 calendarios vacunales pdf130702 calendarios vacunales pdf
130702 calendarios vacunales pdf
 
130502 parasitosis intestinal pdf
130502 parasitosis intestinal pdf130502 parasitosis intestinal pdf
130502 parasitosis intestinal pdf
 
130525 psoriasis pdf
130525 psoriasis pdf130525 psoriasis pdf
130525 psoriasis pdf
 
130226 Actualización Tabaco 2012
130226 Actualización Tabaco 2012130226 Actualización Tabaco 2012
130226 Actualización Tabaco 2012
 
121120 sesion ped dermatologia 20 nov final marcado
121120 sesion ped dermatologia 20 nov final marcado121120 sesion ped dermatologia 20 nov final marcado
121120 sesion ped dermatologia 20 nov final marcado
 
120926 evaluacion pediátrica de urgencias pdf
120926 evaluacion pediátrica de urgencias pdf120926 evaluacion pediátrica de urgencias pdf
120926 evaluacion pediátrica de urgencias pdf
 
120919 enfermedad de chagas pdf
120919 enfermedad de chagas pdf120919 enfermedad de chagas pdf
120919 enfermedad de chagas pdf
 
120912 determinantes de la salud pdf
120912 determinantes de la salud pdf120912 determinantes de la salud pdf
120912 determinantes de la salud pdf
 
120904 rcp pediátrica pdf
120904 rcp pediátrica pdf120904 rcp pediátrica pdf
120904 rcp pediátrica pdf
 
120717 enfermedad tromboembólica venosa pdf
120717 enfermedad tromboembólica venosa pdf120717 enfermedad tromboembólica venosa pdf
120717 enfermedad tromboembólica venosa pdf
 
120731 trastornos del sueño en pdf
120731 trastornos del sueño en pdf120731 trastornos del sueño en pdf
120731 trastornos del sueño en pdf
 
120620 hta, actualizacion pdf
120620 hta, actualizacion pdf120620 hta, actualizacion pdf
120620 hta, actualizacion pdf
 
120719 leishmaniasis cutánea pdf
120719 leishmaniasis cutánea pdf120719 leishmaniasis cutánea pdf
120719 leishmaniasis cutánea pdf
 
120425 pie diabético pdf
120425 pie diabético pdf120425 pie diabético pdf
120425 pie diabético pdf
 
120627 farmacos y embarazo pdf
120627 farmacos y embarazo pdf120627 farmacos y embarazo pdf
120627 farmacos y embarazo pdf
 
120605 nutricion en geriatria pdf
120605 nutricion en geriatria pdf120605 nutricion en geriatria pdf
120605 nutricion en geriatria pdf
 
120503 Algoritmo ictus pdf
120503 Algoritmo ictus pdf120503 Algoritmo ictus pdf
120503 Algoritmo ictus pdf
 
120503 ictus nrl sesión ap 5 pdf
120503 ictus nrl sesión ap 5 pdf120503 ictus nrl sesión ap 5 pdf
120503 ictus nrl sesión ap 5 pdf
 
110101 GuiasClínicas del Ibsalut 5 Ictus
110101 GuiasClínicas del Ibsalut 5 Ictus 110101 GuiasClínicas del Ibsalut 5 Ictus
110101 GuiasClínicas del Ibsalut 5 Ictus
 
120525 revisión dm pdf
120525  revisión dm pdf120525  revisión dm pdf
120525 revisión dm pdf
 

Último

Introduccion-a-las-Funciones-Esenciales-de-Salud-Publica-FESP (1).pptx
Introduccion-a-las-Funciones-Esenciales-de-Salud-Publica-FESP (1).pptxIntroduccion-a-las-Funciones-Esenciales-de-Salud-Publica-FESP (1).pptx
Introduccion-a-las-Funciones-Esenciales-de-Salud-Publica-FESP (1).pptx
PaulDavidZulaRiofrio1
 
(23-06-24) Rango, poder y privilegios en la consulta médica (doc).docx
(23-06-24) Rango, poder y privilegios en la consulta médica (doc).docx(23-06-24) Rango, poder y privilegios en la consulta médica (doc).docx
(23-06-24) Rango, poder y privilegios en la consulta médica (doc).docx
UDMAFyC SECTOR ZARAGOZA II
 
El-Dolor-No-Es-Para-Siempre-Los-Grupos-de-Ayuda-Mutua-en-El-Duelo-Arnaldo-Pan...
El-Dolor-No-Es-Para-Siempre-Los-Grupos-de-Ayuda-Mutua-en-El-Duelo-Arnaldo-Pan...El-Dolor-No-Es-Para-Siempre-Los-Grupos-de-Ayuda-Mutua-en-El-Duelo-Arnaldo-Pan...
El-Dolor-No-Es-Para-Siempre-Los-Grupos-de-Ayuda-Mutua-en-El-Duelo-Arnaldo-Pan...
PATRICIACANDYLOPEZZU
 
Jornada investigación e innovación en procesos de gestión hospitalaria
Jornada investigación e innovación en procesos de gestión hospitalariaJornada investigación e innovación en procesos de gestión hospitalaria
Jornada investigación e innovación en procesos de gestión hospitalaria
Safor Salut
 
Compresión radicular y medular. Síndromes sensitivos. Clasificación del dol...
Compresión radicular y medular. Síndromes sensitivos. Clasificación del dol...Compresión radicular y medular. Síndromes sensitivos. Clasificación del dol...
Compresión radicular y medular. Síndromes sensitivos. Clasificación del dol...
hernandezrosalesmari
 

Último (20)

conocimiento en la cobertura de los medicamentos e insumos del plan de benefi...
conocimiento en la cobertura de los medicamentos e insumos del plan de benefi...conocimiento en la cobertura de los medicamentos e insumos del plan de benefi...
conocimiento en la cobertura de los medicamentos e insumos del plan de benefi...
 
Test Cleaver (manual) es un test psicométrico
Test Cleaver (manual) es un test psicométricoTest Cleaver (manual) es un test psicométrico
Test Cleaver (manual) es un test psicométrico
 
Suturas y propiedades , ventajas, desventajas .pptx
Suturas y propiedades , ventajas, desventajas .pptxSuturas y propiedades , ventajas, desventajas .pptx
Suturas y propiedades , ventajas, desventajas .pptx
 
TEMA 13 CAP.14 EL ENCEFALO Y LOS NERVIOS CRANEALES.pptx
TEMA 13 CAP.14 EL ENCEFALO Y LOS NERVIOS CRANEALES.pptxTEMA 13 CAP.14 EL ENCEFALO Y LOS NERVIOS CRANEALES.pptx
TEMA 13 CAP.14 EL ENCEFALO Y LOS NERVIOS CRANEALES.pptx
 
Depresión Post Parto para embarazadas 2023
Depresión Post Parto para embarazadas 2023Depresión Post Parto para embarazadas 2023
Depresión Post Parto para embarazadas 2023
 
Introduccion-a-las-Funciones-Esenciales-de-Salud-Publica-FESP (1).pptx
Introduccion-a-las-Funciones-Esenciales-de-Salud-Publica-FESP (1).pptxIntroduccion-a-las-Funciones-Esenciales-de-Salud-Publica-FESP (1).pptx
Introduccion-a-las-Funciones-Esenciales-de-Salud-Publica-FESP (1).pptx
 
F-Words y Comunicación desde el nacimiento y los 1ros años del bebé - Estrat...
F-Words y Comunicación desde el nacimiento y los 1ros años del bebé - Estrat...F-Words y Comunicación desde el nacimiento y los 1ros años del bebé - Estrat...
F-Words y Comunicación desde el nacimiento y los 1ros años del bebé - Estrat...
 
(23-06-24) Rango, poder y privilegios en la consulta médica (doc).docx
(23-06-24) Rango, poder y privilegios en la consulta médica (doc).docx(23-06-24) Rango, poder y privilegios en la consulta médica (doc).docx
(23-06-24) Rango, poder y privilegios en la consulta médica (doc).docx
 
Cancer de piel presentación digital para exponer
Cancer de piel presentación digital para exponerCancer de piel presentación digital para exponer
Cancer de piel presentación digital para exponer
 
El-Dolor-No-Es-Para-Siempre-Los-Grupos-de-Ayuda-Mutua-en-El-Duelo-Arnaldo-Pan...
El-Dolor-No-Es-Para-Siempre-Los-Grupos-de-Ayuda-Mutua-en-El-Duelo-Arnaldo-Pan...El-Dolor-No-Es-Para-Siempre-Los-Grupos-de-Ayuda-Mutua-en-El-Duelo-Arnaldo-Pan...
El-Dolor-No-Es-Para-Siempre-Los-Grupos-de-Ayuda-Mutua-en-El-Duelo-Arnaldo-Pan...
 
4.CUIDADOS DE ENFERMERÍA EN PACIENTES CON FRACTURA DE CLAVÍCULA.pdf
4.CUIDADOS DE ENFERMERÍA EN PACIENTES CON FRACTURA DE CLAVÍCULA.pdf4.CUIDADOS DE ENFERMERÍA EN PACIENTES CON FRACTURA DE CLAVÍCULA.pdf
4.CUIDADOS DE ENFERMERÍA EN PACIENTES CON FRACTURA DE CLAVÍCULA.pdf
 
HERIDA POR ARMA BLANCA presentacion para exponer
HERIDA POR ARMA BLANCA presentacion para exponerHERIDA POR ARMA BLANCA presentacion para exponer
HERIDA POR ARMA BLANCA presentacion para exponer
 
Protocolo de actuación sanitaria frente a la violencia en la infancia y adole...
Protocolo de actuación sanitaria frente a la violencia en la infancia y adole...Protocolo de actuación sanitaria frente a la violencia en la infancia y adole...
Protocolo de actuación sanitaria frente a la violencia en la infancia y adole...
 
Jornada investigación e innovación en procesos de gestión hospitalaria
Jornada investigación e innovación en procesos de gestión hospitalariaJornada investigación e innovación en procesos de gestión hospitalaria
Jornada investigación e innovación en procesos de gestión hospitalaria
 
LA TEORIA DEL APEGO DE BOWLE Y EL DESARROLLO DE LA PERSONALIDADpdf
LA TEORIA DEL APEGO DE BOWLE Y EL DESARROLLO DE LA PERSONALIDADpdfLA TEORIA DEL APEGO DE BOWLE Y EL DESARROLLO DE LA PERSONALIDADpdf
LA TEORIA DEL APEGO DE BOWLE Y EL DESARROLLO DE LA PERSONALIDADpdf
 
Historia Natural y Cadena Epidemiológica de Malaria
Historia Natural y Cadena Epidemiológica de MalariaHistoria Natural y Cadena Epidemiológica de Malaria
Historia Natural y Cadena Epidemiológica de Malaria
 
Compresión radicular y medular. Síndromes sensitivos. Clasificación del dol...
Compresión radicular y medular. Síndromes sensitivos. Clasificación del dol...Compresión radicular y medular. Síndromes sensitivos. Clasificación del dol...
Compresión radicular y medular. Síndromes sensitivos. Clasificación del dol...
 
SGSSS-SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD.pptx
SGSSS-SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD.pptxSGSSS-SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD.pptx
SGSSS-SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD.pptx
 
Del ADN al Pódium: ¿Mis genes son la clave?
Del ADN al Pódium: ¿Mis genes son la clave?Del ADN al Pódium: ¿Mis genes son la clave?
Del ADN al Pódium: ¿Mis genes son la clave?
 
PROSTAGLANDINAS - Origen - Mecanismo - CS T3.ppt
PROSTAGLANDINAS - Origen - Mecanismo - CS T3.pptPROSTAGLANDINAS - Origen - Mecanismo - CS T3.ppt
PROSTAGLANDINAS - Origen - Mecanismo - CS T3.ppt
 

120503 Actuacion en ap en el ictus pdf

 • 1. ICTUS Sospita d’ictus Valoració inicial Alteració del llenguatge Asimetria facial 1. Si hi ha compromís vital: ABC i contactar amb el 061. 2. Excloure altres causes (hipoglucèmia). Breu anamnesi i exploració. Registrar sempre l'hora d'inici, glucèmia, TA, FC, Ta, Sat. O2, nivell RECOMENDACIONES Debilitat, paràlisi sensorial en una o més extremitats de consciència i dèficit neurològic. ECG. Si se li implanta una via, cal evitar el braç parètic. Descoordinació, alteracions de l'equilibri de la marxa 3. Atenció als símptomes o signes d'alarma: alteració del nivell de la consciència, dificultat respiratòria, convulsions, deteriorament Pèrdua visual monocular o defecte campimètric progressiu, quadre vegetatiu. Vertigen, diplopia, sordesa unilateral 4 Si Sat. O2 < 92 %„ màscara d'oxigen 35-50 % o ulleres nasals 2-4 litres. Cefalea de gran intensitat d'inici sobtat 5. Si Ta > 37,5 oC„ paracetamol o metamizole per la via intravenosa en perfusió lenta per no provocar hipotensió. Alteració del nivell de la consciència 6. No administrar antiagregants ni serum glucosat (excepte en cas d'hipoglucèmia). 7. No administrar hipotensors. Si TA > 220/120, confirmada al cap de 10 minuts, valorar l'administració de labetalol per la via intravenosa en bol de 10-20 mg en dos minuts (1 ampolla = 20 ml = 100 mg). Contraindicat per als casos d'asma, ICC, blocatge A-V, captopril 6,25 12,5 mg per la via oral. TEMPS D’EVOLUCIÓ DES DE L’INICI DELS SÍMPTOMES ACTUACIÓN EN <6 hores 6-24 hores 24 hores /30 dies >30 dies LA ATENCIÓN PRIMARIA PARA LOS CASOS DE Qualitat de vida Qualitat de vida Urgències de l’hospital del Consulta especialitzada ICTUS sector preferent Rankin 3, 4, 5** Rankin 0, 1, 2 Rankin 0, 1, 2 Rankin 3, 4, 5** ESCALA DE RANKIN 0 Cap tipus de símptomes. 1 Sense cap incapacitat important: capaç de dur a terme les seves activitats i obligacions habituals. Hospital Codi Ictus Unitat d’ictus 2 Incapacitat lleu: incapaç de dur a terme algunes de les activitats del sector 061 Equip d’ictus habituals, però capaç de tenir cura pels seus interessos i assumptes sense ajuda. 3 Incapacitat moderada: símptomes que restringeixen signif icativament el seu estil de vida o li impedeixen Si no se sap l’hora d’inici dels símptomes (ictus del despertar), s’ha de considerar la darrera en què va una subsistència totalment autònoma. ser vist asimptomàtic. 4 Incapacitat moderadament greu: símptomes que li impedeixen Davant d’una sospita d’AIT, avisar el 061; si Rankin 2, unitat d’ictus / equip d’ictus; clarament una subsistència independent, si Rankin > 2, urgències de l’hospital del sector. tot i que sense necessitat d’atenció contínua. 5 Incapacitat greu: totalment dependent, ja que necessita assistència ** En pacients amb qualitat de vida molt deteriorada (demència prèvia, malaltia terminal) constant dia i nit. es pot optar pel tractament domiciliari. 6 Mort.
 • 2. ICTUS Sospecha de ictus Valoración inicial Alteración del lenguaje Asimetría facial 1. Si hay compromiso vital: ABC y contactar con el 061. 2. Excluir otras causas (hipoglucemia). Breve anamnesis y exploración. Registrar siempre la hora de inicio, glucemia, TA, FC, Ta, Sat. O2, nivel RECOMANACIONS Debilidad, parálisis sensorial en una o más extremidades de conciencia y déficit neurológico. ECG. Si se le implanta una vía, hay que evitar el brazo parético. Descoordinación, alteraciones del equilibrio de la marcha 3. Atención a los síntomas o signos de alarma: alteración del nivel de la conciencia, dificultad respiratoria, convulsiones, deterioro progresivo, Pérdida visual monocular o defecto campimétrico cuadro vegetativo. Vértigo, diplopia, sordera unilateral 4. Si Sat. O2 < 92 %„ mascarilla de oxígeno 35-50 % o gafas nasales 2- 4 litros. Cefalea de gran intensidad de inicio súbito 5. Si Ta > 37,5 oC„ paracetamol o metamizol por la vía intravenosa, en perfusión lenta para no provocar hipotensión. Alteración del nivel de la conciencia 6. No administrar antiagregantes ni suero glucosado (salvo en caso de hipoglucemia). 7. No administrar hipotensores. Si TA > 220/120, confirmada al cabo de 10 minutos, valorar la administración de labetalol por la vía intravenosa en bolo de 10-20 mg en dos minutos (1 ampolla = 20 ml = 100 mg) (contraindicado para los casos de asma, ICC, bloqueo A-V) o captopril 6,25-12,5 mg por la vía oral. TIEMPO DE EVOLUCIÓN DESDE EL INICIO DE LOS SÍNTOMAS ACTUACIÓ A <6 horas 6-24 horas 24 horas /30 días >30 días L’ATENCIÓ PRIMÀRIA PER ALS CASOS Calidad de vida Calidad de vida Urgencias del hospital del Consulta especializada ICTUS sector preferente Rankin 3, 4, 5** Rankin 0, 1, 2 Rankin 0, 1, 2 Rankin 3, 4, 5** ESCALA DE RANKIN 0 Sin síntomas. 1 Sin incapacidad importante: capaz de llevar a cabo sus actividades y obligaciones habituales. Hospital Código Ictus Unidad de ictus 2 Incapacidad leve: incapaz de llevar a cabo algunas de las actividades del sector 061 Equipo de ictus habituales, pero capaz de velar por sus intereses y asuntos sin ayuda. 3 Incapacidad moderada: síntomas que restringen significativamente su estilo de vida o le impiden una subsistencia totalmente Si se desconoce la hora de inicio de los síntomas (ictus del despertar), debe considerarse la última en autónoma. que fue visto asintomático. 4 Incapacidad moderadamente grave: síntomas que le impiden Ante una sospecha de AIT, avisar al 061; si Rankin 2, unidad de ictus / equipo de ictus; claramente una subsistencia independiente, aunque sin necesidad si Rankin >2, urgencias del hospital del sector. de atención continua. ** En pacientes con calidad de vida muy deteriorada (demencia previa, enfermedad terminal) se puede 5 Incapacidad grave: totalmente dependiente, ya que necesita optar por el tratamiento domiciliario. asistencia constante día y noche. 6 Muerte.