Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
8 Kompetencat
kyçe
Valbona Imeraj
RECOMMENDATION OF THE
EUROPEAN PARLIAMENT
AND OF THE COUNCIL
of 18 December 2006
on key ...
Në vitin 1968, 75% e njohurive që nevojiteshin për punë duhet të
memorizoheshin. Tashmë ne nuk na duhet të mbajmë mend as ...
TË MËSUARIT GJATË GJITHË JETËS
Lifelong Learning
Angazho veten tende në të mësuarin përgjatë gjithë jetës. Aseti më
me vle...
Pse duhet të jesh i aftë të mësosh gjatë gjithë jetës?
(OECD) The Organisation for Economic Co-
operation and Development is
an international economic organisation of
34 countri...
8 KOMPETENCAT
që zhvillojnë
“Të mësuarin gjatë gjithë jetës”
Lifelong
learning
Komunikimi
në gjuhën
amtare K.
interpersona...
Çfarë është kompetenca?
Competences are defined here as a combination of
skills and attitudes appropriate to the context.
...
Kompetenca e komunikimit në gjuhën
amtare
• Zotësia për të shprehur mendime, ndjenja,
dhe fakte në fjalë të shkruara ose t...
Kompetenca e të mësuarit si të
mësosh
• Si të organizosh njohuritë e tua
• Të kesh mundësi të përballosh pengesat
• Të kes...
Kompetenca e matematikës ,
shkencës dhe teknologjisë
• Aftësia për të përdorur matematikën në
zgjidhjen e situatave proble...
Kompetenca e komunikimit në gjuhë
të huaj
• Zotësia të shprehesh dhe të kuptosh në një
gjuhë të huaj në varësi të rrethana...
Kompetenca digjitale
• Të përdorësh i sigurt dhe në mënyrë kritike
teknologjinë e informacionit shoqëror.
• Të kesh aftësi...
Kompetenca e sipërmarrjes dhe
mjedisit
• Zotësia për të kthyer idetë në veprime, të
jesh kreativ dhe inovator, të riskosh,...
Kompetenca e shprehjes kulturore
• Të vlerësosh rëndësinë e krijimtarisë dhe
shprehjes së ideve, eksperiencës dhe
emocione...
Kompetenca interpersonale,
interkulturale, sociale dhe qytetare
• Zotësia për të komunikuar në një mënyrë të
përshtatshme ...
Why are competencies so important today?
Globalisation and modernisation are creating an
increasingly diverse and intercon...
bibliografia
• http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/lifelong_learning/c11090_en.htm
• http://eu...
KONTAKT:
valbonaimeraj@yahoo.com
FALEMINDERIT !
8 kompetencat/ key competencies
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

8 kompetencat/ key competencies

 • Inicia sesión para ver los comentarios

8 kompetencat/ key competencies

 1. 1. 8 Kompetencat kyçe Valbona Imeraj RECOMMENDATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 18 December 2006 on key competences for lifelong learning (2006/962/EC) http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/;ELX_SESSIONID=9hQ5TvqCQSNVLh9PëDnn51xhh8GC9rn7C3jFë0TmKDYjmGTxqj4g!-862135581?uri=CELEX:32006H0962
 2. 2. Në vitin 1968, 75% e njohurive që nevojiteshin për punë duhet të memorizoheshin. Tashmë ne nuk na duhet të mbajmë mend as 10% të tyre. Kujtesën tonë e ka zëvendësuar teknologjia. Aftësi të tjera kanë zënë vendin e saj.
 3. 3. TË MËSUARIT GJATË GJITHË JETËS Lifelong Learning Angazho veten tende në të mësuarin përgjatë gjithë jetës. Aseti më me vlerë që ke për të patur ndonjëherë do të jetë mendja jote dhe ajo çka fut në të. Brian Tracy
 4. 4. Pse duhet të jesh i aftë të mësosh gjatë gjithë jetës?
 5. 5. (OECD) The Organisation for Economic Co- operation and Development is an international economic organisation of 34 countries founded in 1961 to stimulate economic progress and ëorld trade. Sustainable development and social cohesion depend critically on the competencies of all of our population. OECD Education Ministers Zhvillimi i qëndrueshëm dhe kohezioni social varet në mënyrë kritike nga kompetencat e popullsisë sonë. OECD Ministria e Arsimit Kompetencat si nevojë e individit për të përballuar sfidat e reja
 6. 6. 8 KOMPETENCAT që zhvillojnë “Të mësuarin gjatë gjithë jetës” Lifelong learning Komunikimi në gjuhën amtare K. interpersonale, interkulturale, sociale dhe qytetare K. e shprehjes kulturore K. e sipërmarrjes dhe mjedisit K. digjitale Komunikimi në gjuhë të huaja K. Matematikës dhe shkencës dhe teknologjisë K. e të mësuarit si të mësosh
 7. 7. Çfarë është kompetenca? Competences are defined here as a combination of skills and attitudes appropriate to the context. • Kompetenca është kombinimi i njohurive, shprehive, qëndrimeve dhe bindjeve në përshtatje me kontekstin. • P.sh., aftësia për të komunikuar në një mënyrë efektive është një kompetencë që përfshin: njohuritë e individit ndaj gjuhës, shkathtësive praktike IT dhe qëndrimet personale ndaj atij ose asaj me të cilët po komunikon. Key competences are those which all individuals need for personal fulfilment and development, active citizenship, social inclusion and employment. • Kompetencat kyçe janë ato të cilat i nevojiten çdo individi për përmbushjen personale dhe zhvillimin, qytetari aktive, perfshirje sociale dhe punësim.
 8. 8. Kompetenca e komunikimit në gjuhën amtare • Zotësia për të shprehur mendime, ndjenja, dhe fakte në fjalë të shkruara ose të folura në gjuhën amtare. • Të jesh i zoti të komunikosh me të tjerët nëpërmjet gjuhës amtare në mënyrën e duhur.
 9. 9. Kompetenca e të mësuarit si të mësosh • Si të organizosh njohuritë e tua • Të kesh mundësi të përballosh pengesat • Të kesh përgjegjësi për të mësuarin tënd • Të vlerësosh arritjet që ke prej të mësuarit tënd
 10. 10. Kompetenca e matematikës , shkencës dhe teknologjisë • Aftësia për të përdorur matematikën në zgjidhjen e situatave problemore dhe sfidave të jetës së përditshme. • Zotësia dhe gatishmëria të përdorësh dijen për të shpjeguar botën, për të identifikuar çështje dhe për të përgatitur evidenca me faktet e mbledhura.
 11. 11. Kompetenca e komunikimit në gjuhë të huaj • Zotësia të shprehesh dhe të kuptosh në një gjuhë të huaj në varësi të rrethanave të jetës. • Të kesh një qëndrim pozitiv ndaj ndryshimeve dhe diferencave që kanë kulturat e ndryshme. • Të kesh kuriozitet rreth gjuhëve të huaja dhe komunikimit interkultural.
 12. 12. Kompetenca digjitale • Të përdorësh i sigurt dhe në mënyrë kritike teknologjinë e informacionit shoqëror. • Të kesh aftësi bazë për të përdorur kompjuterin dhe internetin.
 13. 13. Kompetenca e sipërmarrjes dhe mjedisit • Zotësia për të kthyer idetë në veprime, të jesh kreativ dhe inovator, të riskosh, të menaxhosh projekte.
 14. 14. Kompetenca e shprehjes kulturore • Të vlerësosh rëndësinë e krijimtarisë dhe shprehjes së ideve, eksperiencës dhe emocioneve. • Gjithshka lidhet me median, muzikën, artin performues, literaturën dhe artin viziv.
 15. 15. Kompetenca interpersonale, interkulturale, sociale dhe qytetare • Zotësia për të komunikuar në një mënyrë të përshtatshme me familjen, shokët, kolegët. • Të jesh i zoti të komunikosh me të gjithë personat pavarësisht nga ndryshimet kulturore. • Të jesh i zoti të zgjidhësh konfliktet në një mënyrë konstruktive. • Të jesh në dijeni të asaj që ndodh në fshatin, komunitetitn , qytetin, shtetin tënd apo në botë. • Të kesh njohuri për konceptet për shoqërinë demokratike, qytetarinë dhe të drejtat civile. • Të marrësh pjesë në jetën shoqërore.
 16. 16. Why are competencies so important today? Globalisation and modernisation are creating an increasingly diverse and interconnected world. To make sense of and function well in this world, individuals need for example to master changing technologies and to make sense of large amounts of available information. They also face collective challenges as societies – such as balancing economic growth with environmental sustainability, and prosperity with social equity. In these contexts, the competencies that individuals need to meet their goals have become more complex, requiring more than the mastery of certain narrowly defined skills.
 17. 17. bibliografia • http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/lifelong_learning/c11090_en.htm • http://eur-lex.europa.eu/legal- content/EN/ALL/;ELX_SESSIONID=9hQ5TvqCQSNVLh9PwDnn51xhh8GC9rn7C3jFw0TmKDYjmGTxqj4g!- 862135581?uri=CELEX:32006H0962 • https://www.salto-youth.net/downloads/4-17-1881/Trainer_%20Competence_study_final.pdf • http://www.britishcouncil.org/sites/britishcouncil.uk2/files/youth-in-action-keycomp-en.pdf • http://www.oecd.org/pisa/35070367.pdf
 18. 18. KONTAKT: valbonaimeraj@yahoo.com FALEMINDERIT !

×