Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

ÚKVS a kreatívny priemysel

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio

Eche un vistazo a continuación

1 de 28 Anuncio

ÚKVS a kreatívny priemysel

Descargar para leer sin conexión

Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov sa zúčastnil Medzinárodnej konferencie CRINSS a bol hostiteľom stretnutia predstaviteľov oddelenia pre kreatívny priemysel Európskej podnikateľskej siete.

Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov sa zúčastnil Medzinárodnej konferencie CRINSS a bol hostiteľom stretnutia predstaviteľov oddelenia pre kreatívny priemysel Európskej podnikateľskej siete.

Anuncio
Anuncio

Más Contenido Relacionado

Similares a ÚKVS a kreatívny priemysel (20)

Más reciente (20)

Anuncio

ÚKVS a kreatívny priemysel

 1. 1. Politike razvoja kreativnih industrija i programi za razvoj kreativne ekonomije Kreativne industrije u funkciji razvoja kultura nacionalnih zajednica u Vojvodini
 2. 2. suživotu brojnih nacionalnih zajednica sa vedinskim narodom i u prožimanju raznolikih kulturnih izraza. Posebnost i izvrsnost Vojvodine ogleda se u
 3. 3. Da li smo zadovoljni načinom i kvalitetom afirmacije ove specifičnosti?
 4. 4. Koliko u stvari znamo o nacionalnim zajednicama koje žive u Vojvodini?
 5. 5. Nacionalne zajednice prepoznajemo najčešde u okviru nekih preuzetih stereotipa. Njih potkrepljuje u vedoj ili manjoj meri zatvorenost zajednica u sopstvene okvire i nedovoljna želja svih aktera kulturnog života – manjinskih, vedinskih - da koristeći potencijale kreativnih i inovativnih pristupa prikažu raznolikost na nove načine.
 6. 6. Umrežavanje Zavoda za kulturu vojvođanskih Slovaka u Kreativni klaster Vojvodine usledilo je kao želja da se produktima koji nastaju kao rezultat delovanja kulturnog sistema Slovaka dodaje uvek nova i nova vrednost. Da probleme rešavamo novim pristupima i da postanemo generator novih ideja u cilju očuvanja, unapređenja i razvoja slovačke kulture u Vojvodini, što je i primarni cilj naše ustanove.
 7. 7. Svaki čovek je na svoj način kreativan. Izazov današnjice – kako upotrebiti vlastiti kreativni potencijal na najbolji mogudi način? Da bi se oslobodio ovaj veliki potencijal – potrebno je stvoriti uslove.
 8. 8. U slučaju manjinskih zajednica, o kulturnoj politici brinu nacionalni saveti nacionalnih manjina – najviše legalne i legitimne institucije, osnovane u skladu sa Zakonom. Saveti imaju institucionalne, zakonske i finansijske okvire, pomodu kojih mogu direktno ili indirektno da utiču na krajnju kulturnu produkciju. U kojoj meri su ove institucije koristile kreativne i inovativne načine da unaprede kulturne sisteme pokazala bi dublja istraživanja.
 9. 9. Razvojem stvaralačkih potencijala stvaramo mogudnost za razvoj kreativne ekonomije. Naš kulturni proizvod – atraktivna i kvalitetna publikacija, kvalitetan festival... privlače pažnju javnosti i javnost je spremna da za nju izdvoji finansijska sredstva. Čak i u vremenu krize.
 10. 10. U slededoj tabeli prikazan je model na koji način Evropska komisija shvata pojam kreativne industrije. U okviru ovog modela, razlikuje se kulturni i kreativni sektor. U kulturni sektor se svrstava oblast tradicionalne kulture i oblast kulturne industrije – njihov glavni rezultat ima primarno kulturni karakter. U kreativni sektor se ubrajaju oblasti kreativne industrije i sve aktivnosti koje su sa njima u vezi. Ove industrije umetnost i kulturu shvataju kao dodatu vrednost pri izradi krajnjeg proizvoda ili u pružanju usluga.
 11. 11. Oblast Grana Podgrana KULTURNI SEKTOR OBLAST TRADICIONALNE UMETNOSTI Likovna umetnost Dramska umetnost, pozorište stari zanati, slikarstvo, vajarstvo, fotografija pozorište, ples, cirkus, festivali Kulturno nasleđe muzeji, biblioteke, arheološka nalazišta, arhivi OBLAST KULTURNIH INDUSTRIJA Film i video Televizija i radio Video-igre Muzika muzička industrija, živa muzička izvođenja Knjige i štampa Izdavaštvo, objavljivanje knjiga, časopisa i novina KREATIVNI SEKTOR OBLAST KREATIVNIH INDUSTRIJA I AKTIVNOSTI Dizajn modni dizajn, grafički dizajn, arhitektura enterijera, industrijski dizajn Arhitektura Reklama SRODNE OBLASTI Proizvođači PC, MP3, mobilnih telefona itd. Tabela: Definisanje kulturnog i kreativnog sektora The Economy of Culture (2006) KEA, MKW, Turun Kauppakorkeakoulu.
 12. 12. Kulturne industrije mogu se odnositi na oblast manjinske kulture, jer se one fokusiraju na kulturni karakter proizvoda, bududi da on nije u mogudnosti da ima komercijalni potencijal. On ne može biti večiti gubitaš ved mora da pronalazi kvalitetna rešenja za prevazilaženje ovih nedostataka. Kulturne industrije i zajednica stvaralaca značajno doprinose povedanju dijaloga među različitim kulturama.
 13. 13. Osnovu kreativnih industrija čine ljudska kreativnost i stvaralački talenat i potencijal. Danas stvaralaštvo koje je zasnovano na ideji postaje utoliko značajno koliko je značajan i kapital i ljudski rad. Stvaralački faktor je neograničen, ujedno ga je i teško definisati. Kreativna ekonomija je danas predmet mnogih naučnih disciplina, koje se između ostalog bave stvaranjem novih ekonomskih modela.
 14. 14. Za pripadnike nacionalnih zajednica ne treba da važe niži kriterijumi. Polje kreativnosti je široko koliko i kreativnost sama i zato je potrebno definisati pravila koja omoguduju da svaka dobra ideja može da dobije šansu i da bude realizovana.
 15. 15. U tom smislu potrebno je:
 16. 16. Podržavati nacionalnu kulturu i kulture nacionalnih zajednica i etničkih grupa u njihovoj raznovrsnosti, različitosti umetničkih formi i novih trendova sa akcentom na jednakost šansi
 17. 17. Stvarati sredinu, koja svima omoguduje stvaranje i širenje kulturnih vrednosti, angažovanje u vlastitim stvaralačkim aktivnostima i omoguduje pristup kulturnim vrednostima
 18. 18. Povedavati efektivnost kulturnih institucija u javnom sektoru – njihovog upravljanja, finansiranja i vrednovanja njihove efikasnosti
 19. 19. Stvarati sredinu, koja omoguduje da umetnost i kultura budu nezavisan i dinamičan faktor razvoja društva
 20. 20. Podržavati obrazovanje u oblasti kulture i umetnosti
 21. 21. Podržavati razvoj međunarodne saradnje i razmene
 22. 22. Stvarati uslove za efikasno uključivanje kulture u procese razvoja kulturnog turizma
 23. 23. Kreativne industrije crpe pre svega iz kvalitetnog obrazovanja na svim nivoima obrazovnog procesa i iz sredine koja pruža mogudnost kvalitetnog razvoja nauke. Uz sredstva za razvoj nauke i podršku obrazovanju u ovoj oblasti potrebno je ukloniti barijere, koje ne dozvoljavaju pretakanje ideja nastalih na akademskom nivou u njihovu upotrebu u realnoj praksi.
 24. 24. Ukoliko bi donosioci odluka na manjinskom ili vedinskom nivou iskazali vedu podršku kreativnom sektoru i kulturnim industrijama, i kulture nacionalnih zajednica bi postale vidljivije i prepoznatljive u nekim novim oblicima i formama, koje su u skladu sa savremenim trendovima i standardima u njihovom očuvanju, ali i svestranom razvoju.
 25. 25. Hvala na pažnji.

×