Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Projecte 5e Mas Maso Salt.ppt

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 14 Anuncio

Projecte 5e Mas Maso Salt.ppt

Descargar para leer sin conexión

El nostre projecte parteix del tema de l'estudi de la població del nostre municipi i del seu fenòmen immigratori. A a partir d'aquest estudi hem introduit les noves tecnologies dins de l'aula i hem potenciat agrupaments diversos sobretot el grups cooperatius i i el treball en parelles.

El nostre projecte parteix del tema de l'estudi de la població del nostre municipi i del seu fenòmen immigratori. A a partir d'aquest estudi hem introduit les noves tecnologies dins de l'aula i hem potenciat agrupaments diversos sobretot el grups cooperatius i i el treball en parelles.

Anuncio
Anuncio

Más Contenido Relacionado

Presentaciones para usted (20)

A los espectadores también les gustó (20)

Anuncio

Similares a Projecte 5e Mas Maso Salt.ppt (20)

Anuncio

Más reciente (20)

Projecte 5e Mas Maso Salt.ppt

 1. 1. P rojecte: Salt. Anàlisi poblacional. Evolució. Els processos migratoris. <ul><li>5è Educació Primària </li></ul><ul><li>Escola Mas Masó </li></ul><ul><li>Salt </li></ul>
 2. 2. Situem-nos! <ul><li>La nostra escola està ubicada a la població de Salt que forma part de l’àrea metropolitana de la ciutat de Girona. Salt és un municipi de la comarca del Gironès d’uns 30.000 habitants, té una superfície total de 6,47 quilòmetres quadrats i està unit a la ciutat de Girona (d’uns 100.000 habitants). </li></ul><ul><li>En termes quantitatius, segons les dades del Padró Municipal de 2007, dels 28.859 habitants empadronats a Salt, 10.632 són persones de més de 70 nacionalitats diferents (36,84 % de la població), xifra que ha ascendit al 40 % al 2009. Aquestes dades confirmen la ciutat de Salt com una de les més diverses i plurals de Catalunya, constituint-se en un exemple del repte que suposa conviure i dur a terme experiències positives d’interculturalitat.. </li></ul>
 3. 3. Justificació del projecte <ul><li>El nou Currículum d’Educació Primària té com principal novetat el fet de considerar com a eix principal del procés educatiu les competències que l’alumnat necessitarà per desenvolupar la seva vida en societat. </li></ul><ul><li>A cadascun dels cicles es prescriu la realització d’un Projecte Interdisciplinar. </li></ul><ul><li>El treball per projectes és una metodologia que ajuda a l’adquisició de les competències bàsiques ja que: </li></ul><ul><ul><li>Parteix d’un tema, problema.., proper a l’alumnat </li></ul></ul><ul><ul><li>Fa protagonista l’alumnat en la construcció del propi coneixement, ja que partir del desig de conèixer coses noves, es formulen preguntes, es reflexiona sobre el propi saber i alhora, sobre tot el procés d’aprenentatge </li></ul></ul><ul><ul><li>Es porta a terme treball cooperatiu. Es prenen decisions en el repartiment de tasques, s’elabora col·lectivament un resultat </li></ul></ul><ul><ul><li>S’incentiva la investigació de tal manera que es dóna molta importància a la recerca, selecció i interpretació a través de fonts diverses </li></ul></ul><ul><ul><li>S’avalua com es va aprenent i el que s’ha après </li></ul></ul><ul><ul><li>Es dona molta importància a la comunicació i el diàleg, a la discussió en petit grup. Es construeix el coneixement de forma compartida. </li></ul></ul><ul><li>És en aquest sentit que l’Escola Mas Masó ha considerat importantíssim que els nostres alumnes coneguin el seu entorn més proper i per això hem programat el coneixement dels nostre municipi al llarg de tota l’escolaritat, incidint cada nivell en aquells aspectes que el currículum ja marca com a rellevants. </li></ul>
 4. 4. Competència comunicativa lingüística i audiovisual <ul><li>Objectius: </li></ul><ul><ul><li>Expressar idees, opinions en debats i assemblees. </li></ul></ul><ul><ul><li>Participar en exposicions orals per comunicar les recerques fetes. </li></ul></ul><ul><ul><li>Potenciar la lectura d’informacions en webs, diaris, llibres,.... </li></ul></ul><ul><ul><li>Exercitar l’escriptura de textos de tipologia diversa </li></ul></ul><ul><li>Activitats: </li></ul><ul><ul><li>Debat en el grup classe per esbrinar els coneixements previs i elaborar el guió de treball del projecte. </li></ul></ul><ul><ul><li>Exposicions orals amb suport visual (power point) per expressar el treball realitat a cada grup cooperatiu o parella. </li></ul></ul><ul><ul><li>Lectura en webs, diaris, d’informacions necessaris per anar realitzant el projecte. Ex, Dades d’indescat, web de l’ajuntament de Salt, .... </li></ul></ul><ul><ul><li>Elaboració d’una entrevista per passar a una persona que hagi immigrat a Salt. </li></ul></ul><ul><ul><li>Elaboració d’un text expositiu que reculli les recerques de tots els grups </li></ul></ul>
 5. 5. Tractament de la informació i competència digital <ul><li>Objectius: </li></ul><ul><ul><li>Transformar la informació en coneixement, comprenent-la, processant-la i comunicant-la amb les possibilitats que ofereixen les tecnologies d ela informació. </li></ul></ul><ul><ul><li>Seleccionar de forma crítica la informació d’internet. </li></ul></ul><ul><ul><li>Aprendre a utilitzar el programari: word, excel i power point </li></ul></ul><ul><li>Activitats: </li></ul><ul><ul><li>Fer gràfics de barres, circulars,.. amb el programa excel per tal de representar les dades que van recollint sobre població: creixement natural, treball, estudis,... per després analitzar-les. </li></ul></ul><ul><ul><li>Utilitzar els processador de textos word i totes les seves eines per escriure i editar els textos: entrevista, text expositiu sobre població i immigració, resum del vídeo,... </li></ul></ul><ul><ul><li>Organitzar la informació en diferents carpetes i saber-la anar a buscar i desar </li></ul></ul><ul><ul><li>Elaboració d’una presentació power point, en parelles, per exposar el treball realitzat. I filmar-les en video </li></ul></ul>Exemple de gràfica
 6. 6. Competència matemàtica <ul><li>Objectius: </li></ul><ul><ul><li>Aplicar els raonaments matemàtics a la vida quotidiana </li></ul></ul><ul><ul><li>Elaborar informació a partir d’eines matemàtiques (mapes, gràfics,..) </li></ul></ul><ul><ul><li>Fomentar l’habilitat d’analitzar, interpretar i expressar amb claredat i precisió dades </li></ul></ul><ul><li>Activitats: </li></ul><ul><ul><li>Treball amb dades agrupant-les, convertint-les en unitats més petites i equivalents, per tal de poder-les representar en un gràfic. </li></ul></ul><ul><ul><li>Elaboració, observació i anàlisis de mapes i gràfics on han representant les dades de la població. </li></ul></ul>
 7. 7. Competència d’aprendre a aprendre <ul><li>Objectius: </li></ul><ul><ul><li>Adquirir habilitats per conduir el propi aprenentatge mitjançant el treball en parelles i grups cooperatius. </li></ul></ul><ul><ul><li>Prendre consciència del que saben, del que han d’aprendre i del que han après. </li></ul></ul><ul><ul><li>Fomentar el pensament creatiu i la curiositat de formular-se preguntes </li></ul></ul><ul><li>Activitats: </li></ul><ul><ul><li>Formulació de preguntes sobre aspectes de població </li></ul></ul><ul><ul><li>Recerca d’informació sobre un aspecte de població, elaboració i expressió de dades, en parelles. </li></ul></ul><ul><ul><li>Elaboració de textos individualment i en parelles i anar prenent consciència del que pot fer sol i amb l’ajuda dels altres </li></ul></ul>
 8. 8. Competència d’autonomia i iniciativa personal <ul><li>Objectius: </li></ul><ul><ul><li>Adquirir la capacitat de controlar-se emocionalment i afrontar problemes mitjançant la relació que comporta el treball cooperatiu. </li></ul></ul><ul><ul><li>Practicar la responsabilitat en l’elaboració de les tasques assignades </li></ul></ul><ul><li>Activitats: </li></ul><ul><ul><li>Autoavaluació del treball en el grup posant creus en una graella, representant-se en una imatge i exposant oralment davant el grup com s’’han sentit treballant </li></ul></ul><ul><ul><li>Autoavaluació i conscienciació dels aprenentatges realitzats a partir d’una graella amb ítems i 4 valoracions. </li></ul></ul>
 9. 9. Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic <ul><li>Objectius: </li></ul><ul><ul><li>Aprendre a interpretar el món que els envolta estudiant la població de Salt i el fenomen migratori. </li></ul></ul><ul><li>Activitats: </li></ul><ul><ul><li>Recollida de dades sobre població: creixement, natural, ocupació, atur, estudis,.... </li></ul></ul><ul><ul><li>Elaboració de gràfics de diferents tipus i anàlisis crític dels resultats de les gràfiques </li></ul></ul><ul><ul><li>Exposició oral i gràfica dels resultats. </li></ul></ul>
 10. 10. Competència social i ciutadana <ul><li>Objectius: </li></ul><ul><ul><li>Afavorir la tolerància i el respecte envers la gran diversitat de cultures que composen de la població de Salt. </li></ul></ul><ul><ul><li>Potenciar els valors que fomenten la societat democràtica </li></ul></ul><ul><li>Activitats: </li></ul><ul><ul><li>Escolta atenta i respectuosa de les aportacions dels companys/es en totes les activitats. </li></ul></ul><ul><ul><li>Elaborar una entrevista a una persona immigrada i analitzar , comprendre i respectar les causes de la immigració. </li></ul></ul><ul><ul><li>Visió d’un programa “d’entre línies” en el que dues persones immigrades exposaven les seves conviccions independentistes. Comprendre, analitzar i fer un resum dels principals arguments </li></ul></ul>
 11. 11. Recull d’activitats en un blog: <ul><li>http://masmasoprojecte5.blogspot.com/ </li></ul>
 12. 12. Com hem treballat: <ul><li>Agrupaments diversos </li></ul><ul><ul><li>L’agrupament ha estat divers en funció de l’activitat que s’havia de desenvolupar. Mitjançant l’activitat i la interacció, l’alumnat té la possibilitat de construir, consolidar, ampliar i /o modificat nocions, habilitats i formes de comportament, al mateix temps que desenvolupa procediments per adquirir coneixement. </li></ul></ul><ul><li>Gran grup (20 alumnes) </li></ul><ul><ul><li>Aquest s’ha desenvolupat bàsicament de dues formes: </li></ul></ul><ul><ul><li>Dirigit pel professorat en: </li></ul></ul><ul><ul><li>Clarificació dels objectius </li></ul></ul><ul><ul><li>Establiment de pautes per les activitats </li></ul></ul><ul><ul><li>Explicacions i exposicions per part del professorat </li></ul></ul><ul><ul><li>Debats </li></ul></ul><ul><ul><li>Dirigit per l’alumnat en: </li></ul></ul><ul><ul><li>Exposició de les recerques fetes en el treball en els grups cooperatius o ne les parelles </li></ul></ul><ul><ul><li>Presentacions en power point als companys de la classe o als d’altres grups. </li></ul></ul><ul><ul><li>Presentació de conclusions </li></ul></ul>
 13. 13. Com hem treballat: <ul><li>Grups cooperatius </li></ul><ul><ul><li>Considerem que els grups cooperatius com una de les eines per afavorir l’atenció a la diversitat. Es constituïen grups de quatre alumnes totalment heterogenis: un de nivell alt, un d’AA o EE, un de nivell mig i un altre amb problemes de comportament o atenció i a més es procurava que a cada grup hi hagués algun alumne/a amb una bona competència comunicativa a nivell oral i/o escrit. </li></ul></ul><ul><ul><li>La finalitat d’aquests grups és:: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Aconseguir el treball autònom de tots els alumnes </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Passar la responsabilitat de l’aprenentatge als propis alumnes. El professorat pren un paper de mediador, de dinamitzador i de facilitador de recursos. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Explicitar clarament quins són els objectius de cada tasca i quina funció ha de complir cada un dels membres del grup </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Potenciar un organització autònoma de les activitats dins el grup, establint rols: organitzador, secretari, interlocutor, grafista,...) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Desenvolupar la capacitat de discutir, negociar i acceptar i treballar els valors del respecte i la solidaritat </li></ul></ul></ul>
 14. 14. Com hem treballat: <ul><li>Parelles </li></ul><ul><ul><li>Les activitats en parella han estat molt interessants, només ha calgut controlar que hi hagi bona sintonia entre els dos membres de la parella. Aquest agrupament acostuma a donar seguretat i permet exercitar l’escolta, practicar el respecte per les aportacions de l’altre i desenvolupar la responsabilitat pròpia. De seguida s’adonen que sumant esforços poden arribar més enllà. </li></ul></ul><ul><ul><li>És l’agrupament que més s’ha utilitzat, degut a que es disposava d’un ordinador per cada dos alumnes i la majoria d’activitats s’han proposat en parella </li></ul></ul><ul><ul><li>Extreure informació d’un web. Decidir que cal recollir </li></ul></ul><ul><ul><li>Escriure frases o textos que expressin la informació extreta, per documentar la seva recerca. </li></ul></ul><ul><ul><li>Elaboració de gràfics </li></ul></ul><ul><ul><li>Anàlisis de gràfics </li></ul></ul><ul><ul><li>Creació de documents word amb tota la informaicó recollida </li></ul></ul><ul><ul><li>Etc. </li></ul></ul><ul><li>Individual </li></ul><ul><ul><li>El treball individual és important per facilitar la reflexió personal i potenciar l’activitat mental individual que ha de poder nodrir la posterior interacció amb el grup. </li></ul></ul><ul><ul><li>Les tasques que l’alumnat ha realitzat individualment han estat: </li></ul></ul><ul><ul><li>Passar l’enquesta </li></ul></ul><ul><ul><li>Autoavaluació i exposició oral de l’autoavaluació </li></ul></ul><ul><ul><li>Text exposant el que va aprenent en el projecte. </li></ul></ul><ul><ul><li>Formulació correcta a nivell oral i escrit dels conceptes bàsics de població </li></ul></ul>

×