Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Al Quran - අල්කුර්ආන්

556 visualizaciones

Publicado el

අල්කුර්ආන්
-විශ්වාසය තැබිය හැකි ගර න්ථයකි-

  • Sé el primero en comentar

Al Quran - අල්කුර්ආන්

  1. 1. ixl,amh jQ l,S" bia,dóh oekqï iïNdrhla leá lr.;a;d jQ úYajdihfha ifydaorhls l=¾wdkfha mKsúvhw,a,dyaf.a O¾uh fj; ñksiqkag werhqï lsÍuhs lsisums<su jkaokdjlg bv fkd§ f,dfõ uejqïlreg muKlakeuÿï lsÍuhs bia,dufha we;s tal foaj jdohms<sno ixl,amh jQ l,S" ;%s;ajh jeks ixlS¾K ixl,amhglsisfia;au bvla fkdue;a;ls l=vdu mrudKqfõ mgkaish¨u oE ys l%shdldß;ajh tlu foúfhla i;=h foúhkajQ l,S w;súYsIag iylrefjl=f.ka f;dr" jeÿfõo ke;s"jokq ,enqfõo ke;s w;suy;a lreKdjlg ysñlï lshkakdjQ flfkls wms msysg m;kakd jQo" hyu. m;kakdjQo" tufoúhka w;rg meñfKk ´kEu fohla" ish wd;auh mjdiu lsÍfï jrog yiqfjñka Tyqf.a keuÿï ksIaM, lrhs Okh" m%isoaêh" YdÍßl wdl¾IKh jeks f,!lsloE flÈkl fyda uelS hk w;r" fï Ôú;hg iuq§ urKhje<| .kakd l, tajd /f.k hdugo fkdyelsh wmf.aúYajdih yd hym;a l%shdjka muKla wmf.a fidfydfkawdf,dalh yd m%§mh jkafkah Y=oaO jQ w,al=¾wdkhg fjk;a NdIdj,ska imhdwe;s mßj¾;khka w¾: l;khka tys uQ,sl wrdìw¾:hg tl yd iudk fkdjqk;a tu mdGhkaf.ka tysw¾:h .ek hï woyila ,nd .ekSug yelsh fï tjeksjelshla Tjqka fj; bn%dySïf.a l:d mqj; mjikak Tyq;u mshdf.ka yd ish f.da;%slhkaf.ka "Tn,d l=ulakuÈkafkaoehs¶ weiQ l, "wms ms<su j¢kafkuq wms iod taflfrys Nla;sfhka isákafkuq¶hs Tjqka ms<s;=re ÿkay túgTyq "Tn,d wËk l, Tjqkg wefikjdo@ tfia fkdue;skï Tn,dg Tjqka m%fhdackhla fyda wdmodjla f.kfokafkao@¶ hehs úuiSh ^túg& Tjqka" "ke; tfy;a wmswfma uq;=kañ;a;ka tf,i lrkjd ÿgqfjuq¶ hehs mejiQy"Tn,d yd Tn,df.a uq;=kañ;a;ka kuÈkafka l=ulaoehsÿgqfõo@¶ hehs weiSh "we;a; jYfhkau" úYajh uejQfoúhka jykafia yer" ^Tn,d foúhka jykafiafia i,lk&tajd udf.a úreoaOjd§kah Tyq udj ueõfõh Tyqu ug u.fmkajkafkah Tyqu ug wdydrmdk ,nd fokafkah udfrda.d;=r jQ l, Tyqu ud iqj lrkafkah Tyqu ud urKhgm;a lrkafkah h<s;a mK§ ke.sgq jkafkah Tyqu úksYaphÈkfha udf.a mdmhka CIud lrkq we;ehs úYajdilrkafkñ "foúhfka" ug m%{dj ,nd fokq uek" udjhyuf.ys .sh wh iuÕ tlalrkq uek" uf.ka miq tkakka WORLD ASSEMBLY OF MUSLIM YOUTH;=, udf.a joka isysm;a lrkq uek" Wiia jQ iaj¾.fha SRI LANKA OFFICEysñlrefjl= njg ud m;alrkq uek ish¨fokd h<s www.wamysrilanka.commKfokq ,enqj" ke.sgqjk l, ud wmlS¾;shg m;a 658/83-1/1, Mahawila Gardens, Colombo-09fkdlrkq uek ;u Okh yd orejka M,la f.k fkdfok taÈkfha mdßY=oaO jQ is;;a /f.k foúhka fj; tk Tel: 0114616652 Fax:0112688606flfkl= yer¶ ^w,al=¾wdka 26(83-89& Email: wamy-lanka@sltnet.lk Website: www.wamysrilanka.com 4 5
  2. 2. Y=oaO jQ w,al=¾wdkh úoHdj i|yd jQ .=refmd;la mßj¾;kh lsÍug wjia:dj ie,iqKq w;r fuu újD; w,al=¾wdka f,i ie,flkafka ke; lsuo h;a" iajNdj O¾uhdf.a Ñka;kh iamd[a[hfha uqia,sï md,kh fj; hqfoõ yd wmQ¾j;djhka Tiafia;a b;sydifha;a wdYap¾Hh Tiafia;a l%sia;shdksjrekaj wdl¾IKh l< w;r merKs .%Sl yd th wmg wÕjkafka w,a,dya;wd,df.a Yla;shhs Tyqf.a frdaudkq lD;Ska wrdì NdIdfjka úúO hqfrdamSh NdIdj,g f,dfõ ñksiqka úiska wêl f,i mdrdhKd lrkakd w;suy;a lreKdjhs ld,hdf.a wejEfuka fjkia lsÍïj,g mßj¾;kh lrk ,§jQ .%ka:h Y=oaO jQ w,al=¾wdkhhs 7jk Y; j¾Ifha§ ,la fkdjQ tlu .%ka:h jk fuh kùk hq.hg;a tlfiaw,a,dya;wd,d ^foúhka& úiska uqyïuoa ;=ud ^Tyqf.a .e,fmk w;r" th Ôjudk .%ka:hla nj uqia,sïjre mKsúvhla yd wNsm%dhla iys; .%ka:hlsjla;Djrhd& fj; fuu .%ka:h my< lf<ah uqia,sïjre úYajdi lr;sw,a,dya;wd,d úiska my< lrkq ,enQ wjika Od¾ñl Y=oaO jQ w,al=¾wdkh f,dfõ uejqïlref.a w;s.%ka:h w,al=¾wdkh nj úYajdi lrñka th mdrdhKd l=¾wdkh yd oekqu úYsIag jQ mKsúvhla ukqIH j¾.hd fj; f.k thslr;s OdrKh lr;s tys ksfhda.hka m%dfhda.slj l%shdlr;s l=¾wdka hk moh "mdrdhKh¶ hk w¾:h f.k Ôú;fha wNsm%dh .ek fidhkakd whg ish Ôú;h fohs ðíÍ,a ^wff,ysiai,dï - foaj mKsúvh /f.k tk ;=,skau Wiia jQ ,eîul m%;srejla f.k yer olajkakg tu Y=oaO jQ joka mdrdhKd lrk l, thg ijka foaj¥;hd& ud¾.fhka uqyïuoa ^i,a,,a,dyq wff,hsys ñksia j¾.hd fj; ish uejqïlref.ka my< jQ w;afmd;fok ienE úYajdijka;hkaf.a is;a m%fndaOu;a jk w;r ji,a,ï& ;=ud fj; my< jQ m%:u jdlH "lshjkak" Tnf.a fuu l=¾wdkhhs thg fmr my< jQ .%ka:hka ld,hdf.afofk;a l÷,ska msfrhs úoHd;aul fodaIhkaf.ka f;dr foúhkaf.a kdufhka¶ hkakhs tu msßyqKq hq.fha wejEfuka fjkia lsÍïj,g ,laj ixlS¾K jQ whqre úia;rtlu .%ka:h jk Y=oaO jQ w,al=¾wdkfha i;H;djh lshjkakg" ,shkakg fkdo;a mqoa.,fhl=g my< jQ fuu lrhs nhsn,h lshjQ flfkl=g tys§ foúhkaf.a ueùï";yjqre ù we;s w;r tlu wkqjdohlska th iqrlaIs;j .%ka:h" tys wdYap¾Hu;a nj ikd: lrñka kj hq.hlg jla;Djrekaf.a Ôú; l;d" id;ka" ue,elajre ^foajmj;S wrdì cd;slhkag muKla fkdj ish¨u NdId l;d werUqula jQ w;r oekqu" udkj iïnkaO;d yd ixj¾Okhg ¥;hka&" úksYaph Èkh" wdpdr O¾u jeks oE i|yka ùlrk uqia,sïjrekag l=uk iudc uÜgul iáh;a fuu s kj uqyqKqjrla f.k ÿkafkah O¾ufha m%drïNlhdf.a ;sîu oel .ekSug yels jqj;a" l=¾wdkh merKs l:d m%;sY=oaO jQ w,al=¾wdkh OdrKh lsÍug yels ù ;sîu tys wejEfuka miq fjkia lsÍïj,g ,la jQ O¾uhka fuka fkdj ks¾udKh fkdlrk w;r" w;súYsIag jQo" mq¿,awdYap¾Hu;a nj ikd: lrhs fuu mDÓúfhka 1$4 lg Y=oaO jQ w,al=¾wdkh tys wdrïNl hq.h jk uqyïuoa o¾Ykhlska hqla; jQ o fyhska kQ;k iudchg;a fuhwdikak ckldhlf.a O¾uh" ixialD;sh yd Ôjk rgdj ;=udf.a ld,fha isgu iqrlaIs;j tla/ia lrk ,§ kì tlfia .e,fmhs/£ we;s fuu .%ka:fha h:d¾;fhka ì|la oek .kakg ;=udKkaf.a uq,a ld,Sk wkq.dñlhka jvd;a lemùfuka thfudfyd;la fï fj; is; fhduq lrkakg Tng;a werhqï OdrKh lr.;a w;r ish¨u jdlH th my< jQ iekska Y=oaO jQ w,al=¾wdkfha i|yka jk mßÈ wdoï ydlrkafkuq igyka lr.kakd ,§ t;=udf.a urKfhka jir follg tajd fofokdu ;ykï lrk ,o .fika wkqNj lsÍfï muK miq m%:u l,S*djrhd ^rdcH md,lhd& jQ wnQnlal¾ jrog j.lsj hq;= w;r wdoïj fkdu. heùu ksid tajd úoHd;aul hq.hg úoHd;aul .%ka:hla ^r,sh,a,dyq wkayq - Tyqg foúhkaf.a ohdj ysñfõjd& foúhkaf.a Ydmhg ,la jQ njla tys i|yka fkdfjhs tjlg f,aLk lghq;=j, ksr; jQ zihsoa ìka idì;a ;jo "uQ,sl mdmh¶ kï mrïmrdfjka ysïfjk mdmhlg ^r,sh,a,dyq wkayq - Tyqg foúhkaf.a ohdj ysñfõjd& ;=udg ñksid ,lafkdjk nj l=¾wdkh mjihs wdoï yd wtajd ;drld úoHdj" N+ úoHdj" id.r úoHdj" Ôj foúhkaf.ka CIudj whe¥ w;r wdoï ^wff,ys i,dïúoHdj we;=¨ úúO lafIa;%j,g wod< úoHd;aul o;a;hka tu ,sÅ; jdlHhka tla/ia lrk fuka wK l, w;r bkamiq Y=oaO jQ w,al=¾wdkh .%ka:drEG lrk ,§ fuu Tyqg foúhkaf.a idka;sh ysñfõjd& m%:u jla;Djrhd f,i/ila fuu Y=oaO jQ w,al=¾wdkfha i|yka ù ;sîu tys bia,dï O¾uh ms<s.kSúYsIag;ajh fmkakqï lrhs 7jk Y;j¾Ifha§ my< jQ w;amsgmf;ka uqøKh lrk ,o msgm;a Wiaudka ;=udf.afuu .%ka:fha i|yka jk úoHd;aul lreKq úoHd{hka ld,fha§ uqia,sïjreka úiska úúO m%foaYj,g fnodyßk ,§ tu w;amsgm;aj,ska iuyrla wog;a fl!;=ld.drj, Y=oaO jQ w,al=¾wdkh;a wfkl=;a wd.ñl .%ka:;anyq;rhlf.a ms<s.ekSug ,la ù we;s w;r" tys i|yka w;r we;s ;j;a m%Odk;u fjkila jkafka" tu .%ka:iuyrla oE Tjqka úiska fidhd.kq ,enqfõo uE;l§h iqrlaIs;j we; ld,hdf.a wejEfuka fjkia lsÍïj,g ,laùuhs nhsn,fhafuh fndfyda fofkl= bia,duh je<| .ekSug fya;=jla úúO wkqjdohka mej;Sug fya;= ù ;sfnkafka tys uQ,slúh uOHu hq.fha hqfrdamfha" úYajdih;a - Ñka;kh;a" uqia,sïjrekag m%fhdackj;a oekqu ,nd.ekSug W;aiql lrk kì;=udKkaf.a wdo¾Yu;a Ôú;h wkq.ukh .%ka:h wysñ ùu;a we;eï .%ka: ld,dka;rhlg miqO¾uh;a - úoHdj;a w;r we;s jQ .egqï bia,duh ;=, we;s mÍCIKj,ska fidhd .ekSu;ah WodyrK jYfhka u<fkdjq w;r tjka úIu;djhkag bvla fkdue;s fï .%ka:h lrñka m,a,sh ^uqia,sï foajia:dkh& keuÿï i|yd muKla fjka jQ ;ekla f,i fkdj wOHdmk flakaøhla njgo uqyqfoa mqj; oelaúh yelsh l=¾wdkh cd;s" l=," fNaohñksidg ;u nqoaêfhka wjfndaO lrf.k úYajdi lsÍug m%;slafIam lrk w;r w,a,dya bÈßfha ñksiqka i|yd tjkamjihs thu úoHd{hska" m¾fhaIlhka we;=¨ fndfyda m;aúh m%d:ñl wOHdmkh i|yd jQ úYaj ixl,amh bia,dï O¾ufhka werUqKs l=vd <uqkag lshùug" ,sùug yd Y=oaO jQ fNaohka fkdue; mdmfhka ñ§u Wfoid ñksia Ôú; fydafokd bia,duh fj; we§ taug fya;=úh wysxil i;=ka mß;Hd. lsÍu bia,duh wkqu; fkdlrhs w,al=¾wdkh OdrKh lsÍug W.kajkq ,enQ w;r .Ks;h" Y=oaO jQ w,al=¾wdkfha we;eï jdlH ñksia úoHdj jeks m%d:ñl oekquo tys§ Tjqkg ,enqKs thska olaI isiqka Wiia wOHdmkh i|yd fhduq jQy m%:u úYaj nhsn,fha i|yka mßÈ fÊiq ;=uka l=reisfha weKÔú;hl werUqu jk Ôjudk l<,fha j¾Okh mshjfrka .eiSug ,la fkdjQ w;r Tyq i;=rkaf.ka fírd .kq ,enmshjr úia;r lrhs iúu;a l÷ hdhj,a" N+ mg,h úoHd," wdfrda.H Yd,djka yd ;eme,a fiajdjka wrUkq ,enqfõ uqia,sïjreka úisks n.aodofha msysgqjkq ,enQ "m%{d foúhka fj; Tijkq ,enQ nj w,al=¾wdkh mjihsia:djrj ;nk wdldrh úia;r lrhs uqyqÿ folla w;r bia,duhg wkqj mdmfhka ñ§ug we;s tlu u.jk iajNdúl udhsula .ek i|yka lrhs ÿfuka ueõjd jQ ksji¶ thg WodyrKhls tys§ úúO NdIdj,ska ,shejqKq úoHd;aul" idys;H yd wd.ñl .%ka: wrdì NdIdjg foúhkaf.ka mõ CIudj wheo" h<s;a tjeks mdmhkawyi yd mDÓúh tlaj mej;=k nj mjihs lsÍfuka je,lS isàuh bia,dufha mQcljrfhl=f.a 1 2 3

×