Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

நோன்பின் இலக்கு -ஒரு திட்டமிடல்-

170 visualizaciones

Publicado el

நோன்பை சிறந்த முறையில் பயன்படுத்துவற்கான சில வழிகாட்டல்கள்

Publicado en: Meditación
  • Sé el primero en comentar

  • Sé el primero en recomendar esto

நோன்பின் இலக்கு -ஒரு திட்டமிடல்-

  1. 1. Cx éí¸US •ßÚº GÊ¢x 1/2 & 1 ©o÷|µ® öuõÇÀ ]Ó¢ux. C¢ {ø»°À áúìE A®© ¾ÒÍ ]Ô¯ éúµõUPøÍ £izx, ö£õ¸Ò ÂÍU P® £õºzx, ©ÚvÀ öPõsk Kvz öuõÇÀ. A¨ö£õÊx £õÁ©ßÛ¨¦, ¤µõºzuøÚ Gߣ ÁØøÓa ÷ºzxUöPõÒÍÀ. •u»õ® ÷|õߤ¼¸ ¢x Âk£hõ©À ªS¢u P›øÚ²hß CuøÚa ö´x Áµ •i²©õÚõÀ {a¯©õP Cx ÷©ØSÔ¨ ¤mh C»UøP AøhÁvÀ ö£¸® £[PΨ¦ ö´²®. CLvPõ¨: öuõhº¦PøÍ {ÖzvU öPõsk £ÒΰÀ u›zx CøÓ ]¢uøÚ, vUº ÷£õßÓ ÁnUP[PÎÀ Dk £hÀ Gߣ÷u Cuß ö£õ¸Ò. Pmhõ¯® J¸ •Ê|õÒ AÀ»x SÔ¨¤mhÍÄ ÷|µ® PÈUP ÷Ásk® GßÓ åºzx CuØSU Qøh ¯õx. GÚ÷Á, ÷|õߦ Bµ®£zv¼¸¢x SÔ¨ ¤mh Áv¯õÚ ÷|µzøu¯õÁx £ÒΰÀ PÈz uÀ. Cuß÷£õx, CøÓ ]¢uøÚ, £õÁ©ßÛ¨¦U ÷PmhÀ, ¤µõºzuøÚ, vUº ÷£õßÓÁØÔÀ Dk£hÀ. CÖv¨ £zx CµÄPÒ “"ø»»xÀ Pzº'' GßÓ ©PzuõÚ CµÄ, C¨ £Sv°÷»÷¯ C¸¨£uÚõÀ Â÷åh©õP C¢ |õmPøÍU PÁÚzvØ öPõÒÍ ÷Ásk®. J¸ |õÍõÁx CLvPõ¨ C¸UP •¯»À AÀ»x JÆ öÁõ¸ |õЮ J¸ ©o ÷|µ® AÀ»x ]» ©o ÷|µ[PÒ CLvPõ¨ C¸zuÀ. éuPõ ö´uÀ Cx C®©õuzvß Â÷åh C»USPÎÀ JßÖ. •i¢u J¸ öuõøPø¯ CuØöPÚ uÛ¯õP JxUQ JÆöÁõ¸ |õЮ AÀ»x SÔ¨¤mh ]» |õm PÎÀ éuPõ ö´x Áµ ÷Ásk®. ÷©÷» SÔ¨¤ mh {´¯zxh÷Ú÷¯ CuøÚ²® ö´¯ ÷Ásk® AÀSºBß KuÀ ö©xÁõPÄ®, AÇPõPÄ® KvÚõÀ GÆÁÍÄ Ku •i²÷©õ AÁÆÍ÷Á Ku ÷Ásk®. JÆöÁõ¸ |õЮ CuØöPÚ 1/2 ©o, 15 {ªh® AÀ»x G¨£i÷¯õ uÚUS Áv¯õÚ ÷|µzøu JxUP ÷Ásk®. Cì»õ® £izuÀ: ÷©÷» SÔ¨¤mh £i AÀSºBøÚ¨ £izuÀ. |® ¤UøPø¯ £»¨£kzvUöPõÒÍ £izuÀ Gߣx uµ Cì»õzøu¨ £ØÔ¨ ö£õxÁõP¨ £iUP SÔ ¨¤mh ÷|µzøu JxUPÀ. RÌÁ¸® AÔbºPÎß ¡ÀPøͨ £izuÀ ªPÄ® ¤µ÷¯õÚ©õÚx. & ö©Í»õÚ A¦À AL»õ ö©Íyv & ö©Í»õÚ A¦À íéß A¼ |z & øå´U ³éú¨ AÀ PºÇõ & øå´U •í®©z AÀ Pìéõ¼ & åïz øé°z Sx¨ ÷£õßÓ CßÝ® £» AÔbºPÍx ¡ÀPÒ. 1. ÷©ØSÔ¨¤mh Âh¯[PøÍa ö´ÁuØS ÷|µz øu¨ ¤›zx J¸ ÷|µ`]ø¯ Aø©zxU öPõÒÍÀ ÷Ásk®. öuõȼ¼¸¢x ØÖ ½Ä ö£Ó •i²©õ? GÚÄ® C[÷P ÷¯õ]UP ÷Ás k®. ÷|õߦUS Cµsöhõ¸ |õmPÒ •ßÚ uõP÷Á C¢u ÷|µ`] u¯õµõQ Âh ÷Ásk®. 2. uµzvØ÷P ªS¢u •UQ¯zxÁ® öPõkUP ÷Ásk®. öuõøPUS AÀ» Gߣøu |ßS ©ÚvÀ öPõÒÍ ÷Ásk®. GzuøÚ µUAz, GzuøÚ áúìE Gߣøu Âh GÆÁÍÄ E°÷µõmh©õP, uµ©õPz öuõÊ÷uß Gߣ÷u •UQ¯®. 3. Tmhz÷uõk ö´Áx J¸ ¦Óª¸UP GÚUSz uÛ¯õP ö´²® ÁnUP[PÒ ªP •UQ¯® Gß £øu²® ªPÄ® PÁÚzvØ öPõÒÍ ÷Ásk®. 4. JÆöÁõ¸ •ì¼•® uÚx uØ÷£õøu¯ {ø» £ØÔ¯ ]Ó¢u Po¨¥mkh÷Ú÷¯ vmhªhø» Bµ®¤UP ÷Ásk®. ¤µõºzuøÚ÷¯õk®, BÌ¢u ©Ú EÖv÷¯õk® Bµ®¤¨÷£õ®... C¢u ÷|õߦ G©US öÁØÔPµ©õP Aø©²® Cßåõ AÀ»õð... PÁÚzvÀöPõÒÍ÷Ási¯]»AÔÄÖzuÀPÒ: ¼åV[¸[ ÖéÂz¼åV[¸[ ÖéÂz -Îò ]â¦t¦_- 658/83-1/1, Mahawila Gardens, Colombo-09 Tel: 0114616652 Fax:0112688606 Email: wamy-lanka@sltnet.lk Website: www.wamysrilanka.com WAMY - SRI LANKA WORLD ASSEMBLY OF MUSLIM YOUTH
  2. 2. A¸Ò {øÓ¢u µ©ÇõÛ¼¸¢x GÆÁõÖ ]Ó¢u £¯ßö£Ó •i²®? GߣuØPõÚ J¸ vmh ©õv›ø¯ •ßøÁUP C[S •¯ÀQ÷Óõ®. ÁnUP ÁÈ £õkPÎÀ BÌ¢u Dk£õk®, Cì»õª¯¨ ÷£õUQÀ BÌ¢xÒ÷Íõøµ PÁÚzvØ öPõsk Cx Áøµ¯¨£hÂÀø». õuõµn •ì¼®P÷Í C[S PÁÚzvØ öPõÒͨ£kQÓõºPÒ. µ©Çõß •i¢uuß ¤ßÚº |õ® GßÚ C»UøP Aøh¯¨ ÷£õQ÷Óõ® Gߣx •UQ¯®. GÚ÷Á, RÌÁ¸©õÖ G® vmhzøu ÁøµQ÷Óõ®. ö£¸® £õÁa ö¯ÀPμ¸¢x Âk£mk CøÓ¯a•ÒÍ Cì»õª¯¨ ÷£õUSÒÍÁµõP ©õÓÀ. (ö£¸®£õÁa ö¯ÀPÒ Gߣx öuõÊøP°À PÁÚ±Ú®, ö£¸ø©, ö£õÓõø©, ÷£õßÓ ÁØøÓ²® SÔUS® Gߣøu PÁÚzvØ öPõÒP.) 1. öuõÊøPPÎÀ |À» Dk£õk 2. AÀSºBÝhÚõÚ öuõhº¦ 3. £õÁ©ßÛ¨¦U ÷Pm£øu £ÇUP©õPU öPõÒÍÀ 4. Cì»õzøu |ßS öuÎÄÓ AÔ¢x öPõÒ Í¼À Dk£õk PõmhÀ 5. Bß«Pz uº¤´¯zøu öuõhº¢x ÷£nÀ ÷|õߦ •i¢uuß ¤ÓS® ÷©ØTÔ¯ I¢x {ø» PøͲ® ÷£oÁµÀ. AÀSºBÝhÚõÚ öuõhº¦: & JÆöÁõ¸ |õЮ AÀSºBÛß Cµsk £UP÷©Ý® Bµ®£zv¼¸¢x KvÁµÀ & AÀSºBß ÂÍUP ¡ÀPÒ (u¨ëº), AÀSºBß £ØÔ¯ ¡ÀPøÍ £izuÀ & AÀSºBß ÂÍUP ÁS¨¦PÐUSa öÀ»À & |À» Põ›PÎß QµõAzPÐUS ö©kzuÀ £õÁ©ßÛ¨¦U ÷Pm£øu £ÇUP©õPU öPõÒÍÀ & J¸ |õøÍUS J¸ •øÓ÷¯Ý® £õÁ©ßÛ¨ ¤À Dk£hÀ. (E&®: I¢x ÷|µz öuõÊøP PÎÀ J¸ ÷|µ©õÁx) C»US Cuß÷|õUP[PÒ ÷|õUP[PÒ£ØÔ¯ÂÍUP® Cì»õzøu |ßS öuÎÄÓ AÔ¢x öPõÒͼÀ Dk£õk PõmhÀ & Cì»õ® £ØÔ¯ ¡ÀPÒ, g]øPPÒ, £zv›øPPøÍ Áõ]zuÀ. Cì»õ® £ØÔ¯ ¡ÀPÒ EÒÍhUQ¯ ]Ô¯ J¸ Áõ]Põø» ø¯ E¸ÁõUQU öPõÒÍÀ & Cx £ØÔ¯ ÁS¨¦UPÐUSa öÀ»À Bß«Pz uº¤´¯zøu öuõhº¢x ÷£nÀ & ©õu® J¸ •øÓ÷¯Ý® ÷|õߦ ¤izuÀ. A¢u |õÎÀ J¸ ]Ô¯ ÷|µ÷©Ý® (15&20 { ª h[PÒ) uíäáz öuõÇÀ, £õÁ©ßÛ¨¦ ÷PmhÀ. Azxhß •Ê |õЮ ªS¢u £US Á©õP C¸zuÀ. öuõÊøPPÎÀ Dk£õk & GzöuõÊøP²® uÁÔÂhõx ªS¢u PÁÚ ©õP C¸zuÀ. CuØPõP _¸UQ, ÷ºzxz öuõ ÇÀ, u¯•® ÷£õßÓ öuõÊøP°À ¾øP u¸® mhvmh[PøÍ |ßS ÂÍ[Q C¸zuÀ. & á©õAz öuõÊøPø¯ •i¢uÍÄ ÷£nÀ. _£íúz öuõÊøPø¯ K›¸ •øÓ¯õÁx á©õAz÷uõk öuõÇÀ. ÷|õߦz uº¤´¯zvß C»US Cx÷Á. C¢u C»UøP G¨£i Aøh¯»õ®? GߣuØPõÚ ÁÈ •øÓ R÷Ç uµ¨£kQßÓx. 1. C»UøP öuÎÁõP GÊv öuõ[PÂkuÀ C»UøP |ßS öuÎÁõP GÊv AvP©õP PsqU S¨ £kªhzvÀ øÁUP ÷Ásk®. E&®: RÌÁ¸©õÖ GÊu»õ®. (A) öuõÊøP°À |À» Dk£õkÒÍÁÚõP |õß ©õÖ÷Áß. (B) £õÁ©ßÛ¨¦U ÷Pm£øu Gß £ÇUP©õPU öPõÒ÷Áß. C¨£i AøÚzøu²® GÊv JÆöÁõ¸ |õЮ ©ÚvÀ £vÁuØS £õºzx Áõ]UP ÷Ásk®. 2. EÖv¯õÚ Gsn® öPõÒÍÀ: EÒÍzvß BÌ¢u ¸¨£©õP CuøÚU öPõÒÍ ÷Ásk®. •u¼À ÂÍUP¨£mh £Sv AuøÚ÷¯ öõÀQÓx. ÷|õUP[PøÍAøh²®ÁÈ•øÓPÒ 3. ¤µõºzuøÚ: C¢uU SÔ¨¤mh C»USPøÍ Aøh¯a ö´² ©õÖ v¸¨¤z v¸¨¤ ªS¢u ©Ú E¸UPzxhß ¤µõºzvzuÀ SÔ¨£õP: & ÷|õߦ xÓUS® ÷|µzvÀ & uíäáúz öuõÊøP°ß ¤ßÚº & ø»»xÀ Pzº GÚU P¸u¨£k® |õmPÒ (CÖv¨ £zvß JØøÓ¨£h Á¸® |õmPÒ) ö£õxÁõP ÷|õߦhß C¸US® Põø» •uÀ ©õø» Áøµ EÒÍ ÷|µ[PÎÀ 4. £õÁ©ßÛ¨¦: ÷|õߦ xÁ[Q¯v¼¸¢x £õÁ©ßÛ¨¦U ÷Pm £vÀ ªS¢u PÁÚ® ö¾zuÀ. (CuØPõP |õ® HØPÚ÷Á SÔ¨¤mh ÷|µ[Pøͨ £¯ß£kz u»õ®.) ¤µõºzuøÚ°ß J¸ £Sv¯õP £õÁ©ßÛ ¨¦ Aø©²®. 5. |®¤UøPø¯ EÖv¨£kzuÀ: SÔ¨£õP CøÓ |®¤UøP ©Öø© |õÒ |®¤UøP. RÌÁ¸® ¡ÀPøÍ BÌ¢x Áõ]zuÀ, £izuÀ 1. CøÓÁß C¸UQßÓõß & ³éú¨ AÀPºÇõ 2. ©µnzvØS¨ ¤ß & A¦À AL»õ ö©Íyv 3. áúìE A®©øÁ¨ £izuÀ & AÀSºBÛß {ǼÀ øé¯z Sx¨ 4. v¸©øÓ°ß ÷uõØÖÁõ´ &A¦À P»õ® Béõz ÷©ØSÔ¨¤mh I¢x Âh¯[PøͲ® |ßS PÁÚzvØöPõshuß ¤ßÚº ÷|õß¤ß Â÷åh ÁnUP[PøÍ £¯Ú¨kzxÁuØPõÚ vmh[PøÍ ÁSzxU öPõÒÍ»õ®. AuØPõÚ B÷»õøÚPÒ ]» R÷Ç uµ¨£kQßÓÚ. uµõÃð öuõÊøP: Cx Esø©°À uíäáúz AÀ»x Q¯õ•À ø»À öuõÊøP÷¯¯õS®. C»S £kzu¾UPõP CåõÂß ¤ßÚº ÷|õߦ Põ»zvÀ Cx BUP¨£m kÒÍx. C¯ßÓÍÄ á©õAzuõP öuõǨ£k® Cz öuõÊøP°À P»¢x öPõÒÁ÷uõk •UQ¯©õP Ãmi÷» uÚx UvU÷PØ£ uÛ¯õP öuõÊ® Âh ¯zv¾® PÁÚzvØ öPõÒÍÀ ÷Ásk®. ÷|õߤßÂ÷åhÁnUP[PÒ

×