Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Story of appreciate

145 visualizaciones

Publicado el

A Story of appreciate

Publicado en: Desarrollo personal
  • Sé el primero en comentar

  • Sé el primero en recomendar esto

Story of appreciate

  1. 1. ]Ó¢u PÀÂz uøPø© öPõsh CøÍbº J¸Áº ö£›¯ P®£Û JßÔß •Põø©zxÁ¨ £uÂUS Âsn¨¤zv¸¢uõº. AÁº •u»õÁx ÷|º•P¨ £Ÿmø°À ]zv¯øh¢x Âmhõº. CÖv ÷|º•P¨ £Ÿmøø¯ AUP®£Û°ß £o¨£õͺ |hõzv CÖvz wº©õÚzøu GkUP ÷Ási°¸¢ux. AÆ CøÍbº Cøh{ø»¨ £õhõø» •uÀ £mh¨¤ß B´Ä Áøµ¯õÚ AøÚzxU PÀÂa ö¯Ø £õkPξ® ]Ó¨£õÚ AøhÄ ©mhzvøÚ öÁΨ £kzv°¸¨£øu²® AÁº G¢uöÁõ¸ Á¸hzv¾® ¦ÒÎPÒ ö£Óõ©À C¸¢uvÀø» Gߣøu²® AÁ¸øh¯ _¯&uµÄ¨ £iÁzvß ‰»® £o¨£õͺ AÔ¢x öPõshõº. £o¨£õͺ: ""E[PÐUS¨ £õhõø»°À HuõÁx ¦»ø©¨£›]À Qøhzuuõ?'' ? Story of Appreciation WAMY-SRI LANKA -1-
  2. 2. CøÍbß: ""J¸ ¦»ø©¨£›]¾® QøhUP ÂÀø»'' £o¨£õͺ: ""E[PÒ £õhõø»U Pmhn[PÒ AøÚzøu²® E[PÒ A¨£õuõß ö¾zvÚõµõ?'' CøÍbß: ""|õß J¸ Á¯xU SÇ¢øu¯õP C¸US® ÷£õx GÚx A¨£õ CÓ¢x Âmhõº. GÚx £õhõø»U Pmhn[PÒ AøÚzøu²® GÚx A®©õuõß ö¾z vÚõº.'' £o¨£õͺ: ""E[PÒ A®©õ G[÷P ÷Áø» ö´uõº?'' CøÍbº: ""GÚx A®©õ xo xøÁ¨£ÁµõP ÷Áø» ö´uõº'' £o¨£õͺ: ""E[PÒ øPPεsøh²® £õºUP ÷Ás k®. G[÷P Põmk[PÒ £õºUP»õ®'' A¢u CøÍbº uÚx C¸ øPPøͲ® PõmkQßÓõº. AøÁ ªPÄ® ö©ßø©¯õÚøÁ¯õPÄ® £›§µn©õP Ä® EÒÍÚ. £o¨£õͺ: ""}[PÒ E[PÒ A®©õÄUS xo xøÁ¨ £uØS G¨÷£õuõuÁx Eu ö´xÒϺPÍõ?'' CøÍbº: ""J¸÷£õx® CÀø». |õß G¨÷£õx® £iUP ÷Ásk®. CßÝ® CßÝ® ¦zuP[PøÍ Áõ]UP ÷Ásk® Gߣøu÷¯ A®©õ ¸®¤Úõº. Azxhß GÚx A®©õ GßøÚ Âh ÷ÁP©õPz xo xøÁ¨£ÁµõPÄ® C¸¢uõº'' £o¨£õͺ: ""J¸ £oÁõÚ ÷Ásk÷PõÒ, CßÖ }[PÒ ÃmkUSa ößÖ E[PÒ A®©õÂß øPPøÍU PÊ Âmk «sk® |õøÍU Põø»°À Áõ¸[PÒ'' WAMY-SRI LANKA -2-
  3. 3. CuøÚU ÷Pmh CøÍb¸US ©miÀ»õ ©QÌa]. uÚUS AzöuõÈÀ Qøh¨£uØPõÚ Áõ´¨¦ ªPÄ® AvP® GßÖ GsoÚõº. AÁº ÃmkUSa ößÓx® A®©õÂh® E[PÒ øPPøÍU PÊÄQ÷Óß. øPPøÍ }mk[PÒ GßÖ TÔÚõº. A¨÷£õx A®©õÄUS [Ph •® ©QÌa]²® P»¢x J¸ EnºÄ HØ£mhx. AÁº uÚx Pµ[PøÍ uÚx Aߦ ©PÝUSU PõmiÚõº. AÆ CøÍbß uÚx uõ°ß Pµ[PøÍ ªPÄ® ö©xÁõPU _zu® ö´QßÓõº. AÁÚx PsPμ¸¢x Pspº ÁÈQßÓx. uÚx uõ°ß Pµ[PÎÀ _¸UP[PÒ ÂÊ¢v¸¨£øu²® AÁØÔÀ £» Põ¯[PÒ C¸¨£øu ²® •uß •øÓ¯õP AÁuõÛUQßÓõß. ]» Põ¯[PÒ AvP ÷ÁuøÚ uµUTi¯øÁ¯õPÄ® Põn¨£kQß ÓÚ. AÁØøÓ }›ÚõÀ _zu® ö´²® ÷£õx AÁÚx uõ´ Á¼°ÚõÀ |k[SQßÓõº. uÚx £õhõø»U Pmhn[PøÍa ö¾zxÁuØPõP JÆöÁõ¸ |õЮ xo xøÁzu Pµ[øÍ CøÁ uõß Gߣøu AÆ CøÍbß •uß •øÓ¯õP EnºQß Óõß. uÚx uõ°ß Pµ[PξÒÍ Põ¯[PÒ uõß, uÚx £mh¨£i¨¤ØPõP, uÚx PÀÂa ö¯Ø£õkPÐUPõP, uÚx GvºPõ»zvØPõP uÚx uõ´ ö¾zv¯ Âø» Gߣøu A¨÷£õx uõß EnºQßÓõß. uÚx uõ°ß Pµ[PøÍU Pʯuß ¤ßÚº, Gg] °¸¢u AøÚzx xoPøÍ AÆ CøÍb÷Ú xøÁU QßÓõß. CµÂÀ uõ²®, ©PÝ® ªP }sh÷|µ® ÷£]U öPõs i¸UQßÓõºPÒ. Akzu |õÒ Põø»°À CøÍbß £o¨£õÍ›ß A¾Á» PzvØSa öÀQßÓõº. WAMY-SRI LANKA -3-
  4. 4. CøÍbÛß PsPÎÀ ÁȲ® Pspøµ AÁuõÛzu £o¨£õͺ ¤ßÁ¸©õÖ ÂÚÄ QßÓõº. ""ÃmiÀ ÷|ØÖ }[PÒ GßÚ PØÖUöPõsjºPÒ GßÖ öõÀ» •i²©õ?'' CøÍbß: ""|õß GÚx uõ°ß Pµ[PøÍU PÊÂ÷Úß, ¤ßÚº Gg]°¸¢u AøÚzxz xoPøͲ® xøÁz ÷uß'' £o¨£õͺ: ""A¨÷£õx E[PÐUS GzuøP¯ EnºÄ HØ£mhx?' CøÍbß : ""•u»õÁx, |ßÔ²nºÄ GßÓõÀ GßÚöÁßÖ C¨÷£õxuõß GÚUS¨ ¦›QßÓx. GÚx uõ°ßÔ |õß CßÖ C¢ {ø»US Á¢v¸UP •i¯õx. CµshõÁx, J¸ Âh¯zøua õv¨£x GÆÁÍÄ Pèh©õÚx Gߣ øu GÚx uõ²hß TmhõPa ö¯Ø£kÁuß ‰»•® AÁ¸US Eu¯uß ‰»÷© öu›¢x öPõs÷hß. ‰ßÓõÁx, Sk®£ EÓÂß •UQ¯zxÁzøu²® ö£Ö©vø¯²® Enºzv¯ø©US |ßÔ ö¾zu÷Á C[S Á¢÷uß.'' A¨÷£õx £o¨£õͺ ¤ßÁ¸©õÖ TÔÚõº, ""GÚx •Põø©¯õÍ›h® CuøÚz uõß |õß Gvº £õºUQß÷Óß. AkzuÁºPÒ ö´u EuÂPÐUS |ßÔ £õµõmhUTi¯, J¸ Âh¯zøua õv¨£uØPõP Akzu ÁºPÒ AÝ£ÂUS® Pèh[Pøͨ ¦›¢xöPõÒÍU Ti¯, £nzøu uÚx ÁõÌÂß HP C»m]¯©õPU öPõsiµõu J¸ ©Ûuøµz uõß •Põø©¯õͺ £u°À A©ºzu ¸®¦Qß÷Óß. C÷uõ E[PøÍz öu›Ä ö´x Âm÷hß.'' WAMY-SRI LANKA -4-
  5. 5. ¤ßÚº, CÆ CøÍbß PiÚ EøǨ¤ß ‰»® uÚUS RÌ EÒÍ £o¦›²® FȯºPÎß ©v¨ ¦US›¯ ÁµõÚõº. AøÚzx FȯºPЮ Aº¨£o¨¦hß J÷µ SÊÁõPa ö¯Ø£mhõºPÒ. P®£Û°ß ö¯»õØÖøP A_µ ÷ÁPzvÀ ÷©®£hz öuõh[Q¯x. C¢uUPøuG©USaöõÀ¾®£õh®GßÚ? J¸ ¤ÒøÍUS C¯À£õP÷Á AÁß Â¸®¦® AøÚz x® ÁÇ[P¨£k©õ°ß, AÁÛh® ""E›ø© ©Ú¨£õsø©'' Á͸®. AuÚõÀ AÁß G¨÷£õx® uÚU÷P •ßÝ›ø© ÁÇ[SÁõß. AÁß uÚx ö£Ø÷Óõ›ß Pèh[PøÍU PÁÚzvÀ GkUP ©õmhõß. AÁß ÷Áø» ö´¯ Bµ®¤US® ÷£õx GÀ÷»õ¸® AÁß öõÀÁøuU ÷PmP ÷Ásk® GßÖ Gvº£õº¨£õß. AÁß J¸ •Põø©¯õ͵õP C¸¢uõÀ AÁÝUS RÌ £o¦›²® FȯºPÎß Pèh[PøÍ J¸ ÷£õx® ÂÍ[QUöPõÒÍ ©õmhõß. AkzuÁºPÎÀ G¨÷£õx® SøÓ Põs£õß. CzuøP¯ ©ÛuºPÒ PÀÂz uµzvÀ ]Ó¢uÁºPÍõP, ]Ôx Põ»z xUS ÁõÌUøP°À öÁØÔ ö£ØÓÁºPÍõP C¸¨¤ Ý®, Põ»¨÷£õUQÀ AÁºPÎh® ""õvz÷uõ®'' GßÓ EnºÄ SøÓÁøh²®. AÁºPÒ SøÓ¨£mkU öPõsk® öÁÖ¨¦nºÄh Ý® C¸¨£õºPÒ. AvP® ÷Ásk® GßÖ søh ¤i¨£õºPÒ. CÆÁõÖ ¤ÒøÍPøͨ ""£õxPõUQßÓ'' ö£Ø÷ÓõºPÍõP |õ® C¸¨÷£õ©õ°ß, Ax |õ® ¤Ò øÍPÐUS Esø©¯õP÷Á Aߦ PõmkÁuõP Aø© ²©õ? AÀ»x Ax AÁºPÍx AÈÄUS Põµn©õP Aø©²©õ? }[PÒ E[PÒ ¤ÒøÍUS J¸ ö£›¯ ÃmiÀ ÁõÇ øÁUPÄ® _ØÔz v›ÁuØS J¸ õµvø¯²® Põøµ²® ÁÇ[PÄ®, õ¨¤kÁuØS ]Ó¢u EnøÁ²® ÁÇ[ WAMY-SRI LANKA -5-
  6. 6. PÄ® ¤¯õ÷Úõ PؤUPÄ® £õº¨£uØS J¸ ö£›¯ vøµz öuõø»UPõm]ø¯ ÁÇ[PÄ® •i²®. E[PÎ h® ÁõPÚ® Áõ[SÁuØS AÀ»x £o¨ö£sPøÍ ÷Áø»US A©ºzxÁuØS £n•® öÀÁ•® C¸UP •i²®. BÚõÀ }[PÒ ¦À öÁmk® ÷£õx AÁºPÐUS A¢u AÝ£ÁzøuU öPõkzx¨ £õ¸[PÒ. õ¨¤mhuß ¤ßÚº ¥[PõßPøͲ® £õzvµ[ PøͲ® PÊÁa öõÀ¾[PÒ. AÁºPøͨ ö£õx £ìPÎÀ Aݨ¤¨ £õ¸[PÒ. Cxuõß E[PÒ ¤ÒøÍPøÍ E›¯ •øÓ°À ¸®¦ ÁuØPõÚ ÁÈ•øÓ. AÁºPÐUS AÁºPÍx ö£Ø÷Óõº GÆÁÍÄ öÀÁ¢uº PÒ Gߣx •UQ¯©À». J¸ |õÎÀ AÁºPЮ CUPøu°À TÓ¨£mh CøÍbÛß uõø¯¨ ÷£õßÖ Áͺ¢x Á¯x •vº¢uÁºPÍõÁº. E[PÒ ¤ÒøÍ •¯Ø]PÐUS |ßÔ öu›Â¨£ÁºPÍõP Pèh[PøÍ AÝ£Âzx ÷Áø»PøÍa ö´xöPõÒ ÁuØS AkzxÁºPÍx TmhõPa ö¯Ø£k® BØÓ ø»¨ ö£ØÖUöPõÒÁx÷© C[S •UQ¯©õÚuõS®. 658/83-1/1, Mahawila Gardens, Colombo-09 Tel: 0114616652 Fax:0112688606 Email: wamy-lanka@sltnet.lk Website: www.wamysrilanka.com WORLD ASSEMBLY OF MUSLIM YOUTH (WAMY SRI LANKA) WAMY-SRI LANKA -6-

×