Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Laungpoo ginnaree

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Próximo SlideShare
Luangpoo wan
Luangpoo wan
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 3 Anuncio
Anuncio

Más Contenido Relacionado

Más de MI (20)

Anuncio

Laungpoo ginnaree

  1. 1. สตินี้เป็นสิ่งสำคัญมำก ถ้ำเรำทรำบระเบียบวินัยที่มีอยู่มำกมำยอย่ำงละเอียดรอบคอบแล้ว และตำมรักษำได้อย่ำงครบถ้วน สติของเรำก็จะต่อเนื่องกัน จิตใจก็จักจดจ่ออยู่ แน่ในข้อวัตรปฏิบัติของตน ไม่มีโอกำสที่จะแส่ส่ำยไปภำยนอก ถ้ำขำดสติ โอกำสที่จิตใจจะวิ่งไปตำมอำรมณ์ภำยนอกมันก็มีมำกขึ้น และอำรมณ์ทั้งหลำยก็ย่อมครอบงำจิตให้หลงไหลมัวเมำได้ง่ำยขึ้น ....
  2. 2. ท่านรู้ไหม... นั่งเย็บผ้านี่ก็ภาวนาได้!" หลวงปูกินรีเมตตาเตือน หลวงปู่ชาเรื่องการทาสมาธิในทุกขณะจิต!!!
  3. 3. ถ้าขาดสติ โอกาสที่จิตใจจะวิ่งไปตามอารมณ์ภายนอก มันก็มีมากขึ้น และอารมณ์ทั้งหลาย ก็ย่อมครอบงาจิตให้หลงไหลมัวเมาได้ง่ายขึ้น

×