Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Dijital haritalar-turkiye-rusya

3.824 visualizaciones

Publicado el

Bu raporda; Türkiye ve Rusya internet pazarları hakkında detaylı bilgi ve işe yarar karşılaştırmaları bulabilirsiniz.

Publicado en: Datos y análisis
 • Inicia sesión para ver los comentarios

Dijital haritalar-turkiye-rusya

 1. 1. DÝJÝTAL HARÝTALAR TÜRKÝYE RUSYAve
 2. 2. Türkiye ve Rusya yüzyýllardýr birbirlerine komºu iki ülke. Tarihi, coðrafi ve ekonomik anlamda ciddi birbaðlarý bulunuyor. Sonyýllarda iki ülkenin de büyümesi dünyanýn ilgisini çekiyor,yatýrýmcýlarý bu ülkeleri daha yakýndan takip etmeye zorluyor.Dijital endustri de Rusya ve Türkiye'ye benziyor. Dinamizmi ve potansiyeli o kadar büyük ki yatýrýmcýlardan, trendleri takip etmeyi seven sýradan kullanýcýya kadar her yaºtan ve ýrktan tüm insanlarý cezbediyor. Yayýncýlýk, reklamcýlýk ve ticarette saðladýðý kolaylýkve yarattýðý dönüºümler, temponunçaðý olan 21.yy'ýn rüzgarý oldu. Gemius, uzun yýllardan beri hizmet verdiði stratejik önemdeki bu iki ülkeyi mercek altýna alarak, 2013 verileriyle 2014 trendlerine ýºýk tutuyor. Gemius'un ölçümlerine göre Türkiye ve Rusya, internet nüfusu bakýmýndan en büyük iki pazarý oluºturuyor: Sýrasýyla, 18-69 yaº arasýnda Rusya'da 66.4 milyon ve Türkiye'de 21.3 milyon çevrimiçi kullanýcý bulunuyor. Eriºim oranlarýnýn bölgenin en düºükleri arasýnda yer alýyor olmasý (Rusya'da63% ve Türkiye'de yalnýzca 42%), bu iki pazarýn çok büyük bir büyüme potansiyeline sahip olduðunu gerçeðini de berabergetiriyor. Yas Grafik 1. Orta ve Doðu Avrupa Ülkelerinde Ýnternete Girme Oranlarý (18-69 yaþ arasý) Çek Cumhuriyeti Estonya Letonya Litvanya Macaristan Slovenya Slovakya Bulgaristan Polonya Makedonya Rusya Belarus Moldovya Sýrbistan Hýrvatistan Kazakistan Romanya Ukrayna Bosna Hersek Türkiye Kaynak: gemiusAudiencearaºtýrmasý, farklý ülkelerde ve farklý yaº aralýklarýndaki gruplar içinde yürütülüyor. Orta ve Doðu Avrupa bölgesindeki internet kullaným oranlarýnýn kýyaslanmasý için yaº gruplarý uyumlu hale getirildi.
 3. 3. Yandex Konumunu Güçlendiriyor! Rusya ve Türkiye'deki kullanýcýlar sosyal aðlarý çok seviyorlar. Yandex, Orta ve Doðu Avrupa'da konumunu giderek güçlendiriyor. Ukrayna ve Belarus'ta en popüler siteler içerisinde yer alýyor. Rusya'da ise %84' lük eriºim oranýyla Yandex en gözde internet sitesi. ªimdilerde ise Rus arama motorunun baºka birpazarý fethettiðini görüyoruz:Türkiye.Yalnýzca2013'teTürk dijital pazarýnda 1.9 milyon yeni kullanýcý kazanmýº durumda. Pawe³ Mazurek, Bölge Müdürü, Gemius Ýdil Kesten, Ülke Müdürü, Gemius Türkiye Hem Türk, hem de Rus kullanicilarin benzer bir özelligi var: Sosyal aglara olan baglilik. Rusya'da en popüler sosyal mecra yerel bir marka olan VK.com iken Türkiye'de basi bir internet devi çekiyor: Facebook. Bununla birlikte, 2013'te Twitter Türkiye'de 11.5 milyon gerçek kisi rakamina ulasarak oldukça önemli bir oyuncu haline geldi. Gemius arastirmalari, Türkiye'de ve Rusya'da mobil cihazlar üzerinden sayfa görüntüleme rakaminin giderek büyüdügüne isaret ediyor.Artik internetin kullanildigi tüm mecralarda hedef kitleye ulasmak pazarlamacilar için çok daha kolay. Mobil ve aplikasyon reklamciligi, mobil sadakat programlari ya da mobil üzerinden yapilan sosyal medya kampanyalari gibi farkli araçlara daha fazla rastliyoruz. Tüm bu saydigimiz nedenlerle mobil reklamciligin dijitalin gelecegi olduguna inaniyoruz. Gerçek Zamanlý Programlama ( RTB ), Batý piyasalarýnda dijital pazarlamanýn en büyük alanlarýndan birisiyken Türkiye ve Rusya'da gerçek bir pazarlama platformundan ziyade, lafta kalan bir uygulama düzeyinde. Çözüm RTB piyasasýnýn büyümesinde yatýyor. Yine de RTB'nin ne olduðunu anlamak ve onu verimli bir ºekildekullanmayý öðrenmek için biraz daha zamana ihtiyaç var. Buna raðmen RTB'nin iyiyapýlandýrýlmýºdisplaybirsatýn almayöntemi olmasýný bekliyoruz. DataXu, Türk ve Rus dijital pazarlarýnda bir kaç aydýr aktif durumda. Geliºmekte olan her pazar gibi, RTB ve program pazarlarýnda da bilgiler deðiºiklik gösterebiliyor. Bazý pazarlamacýlar bunun farkýnda deðil fakat pazarda daha eski olanlar farkýna varýyor. Bu açýdan onlarýn kendilerini RTB uzmanlarý olarak tanýmlamalarý mümkün. RTB popülerlik kazanýyor ama piyasa bundan nasýl yararlanacaðýný öðrenmeli. Anton Melekhov, Ülke Müdürü,Gemius Rusya 3 RusyaveTürkiye, sýrasýyla %26.8ve %24.3'lük oranlarlaAvrupa'da en hýzlý büyüyen pazarlararasýnda. Reklama ayrýlan bütce büyük ölçüde dijitale doðru kaydýrýlýyor. DataXu, markalara ve ajanslara programlama pazarý hakkýndayardým etme amacýyla buyeni pazarlara ilk girenlerden birisi oldu. Mobil ve özellikle akýllý telefon alýmlarýnýn artýºý, ilerideki reklam harcamalarýna yol gösterici olabilir. Bu anlamda Rusya'da büyük bir potansiyel görüyoruz. Mobil cihaz kullanýcýlarýnýn sayýsý oldukca yüksek ve bu cihazlardan internete girme oraný %184. Pazarlamacýlar mobil program reklamcýlýðý ile müºterilerine gerçek zamanlý olarak daha kisisel ve amaca yönelik deneyimler sunabilirler. Hem arz hem talep tarafýnda geliºen teknolojiyi göz önüne alýrsak, programlý satýs ve alým icin 2015 yýlýnda hýzlý biratýlým olmasýný bekliyoruz. Mobilvevideodaki büyüme displaypazarýndaki büyümeyi ºimdiye kadar hiçbirpazarda olmadýðý ölçüde takip edecek. Jost Löhnenbach, Avrupa Satýº Müdürü, DataXu 2 3 2 3 Kaynak: IAB Avrupa ADEX Benchmark 2013 Raporu Kaynak:We are Social, European Digital Landscape 2014
 4. 4. Türkiye'de dijital hýzla büyümeye devam ediyor. Online kadýnlar… Dr. Mahmut Kurºun, IAB Türkiye, Baºkan Yardýmcýsý Rima Erdemir, IAB Türkiye, YK Üyesi, Pazarlama Yürütme Kurulu Baºkaný TÜRKIYE Gemius'in ölçüm yaptigi ülkeler arasindainternet nüfusu bakimindanTürkiye Rusya'nin hemen ardindan en büyük ikinci pazari olusturuyor. Aralik 2013 IAB Türkiye Internet Ölçümleme Arastirmasi raporunda 12 yas üstüinternet kullanicilarinin sayisi yaklasik olarak 28 milyon olarak raporlandi. Erisim orani ise, %46'ydi. IAB Türkiye AdEx-TR 2013 raporuna göre, dijital Türkiye'de ikinci büyük mecra konumuna ulasti. Her sene reklam sektörü genel ortalamasinin üstünde gelisen dijital reklam yatirimlari, 2013 yilinda %24 oraninda büyüdü. Büyümeyi tetikleyen pek çok unsur var. Teknoloji ucuzluyor ve yayginlasiyor, internet gençlerin vakit geçirdigi birortam olmaktan çikiyor, daha ileriyastaki kullanicilarin sayisi artiyorve böylece %46 olan penetrasyon orani her geçen gün yükseliyor. Türkiye'de gidilecek çok yol oldugu kesin. IAB Türkiye Internet Ölçümleme Arastirmasi'nin demografik verileri bu yolun henüz baslarinda oldugumuzu ortaya koyuyor. Örneðin, Türkiye'de 12 yas üstü erkek nüfusunun yarisindan fazlasi interneti kullanirken bu oran kadinlarda sadece %40 seviyesinde. Kadinlarin bu mecraya daha fazla ilgi duymasini saglamak önümüzdeki dönemde sektörün büyümesine önemli derecede katkida bulunacak. Ayni ºekilde, internet kullanim oraninin %30'un altinda oldugu kirsal bölgeler ile ilkokul mezunu veya daha düsük egitim seviyeli kitle, mecranin gelisimi adina büyük bir potansiyel barindiriyor. Internet altyapisinin gelismesi, her geçen gün artan akilli telefon ve tablet kullanimi ve internet erisiminin kolaylasmasi önümüzdeki dönemlerde dijital reklam yatirimlarini arttiracak unsurlarolarak gözüküyor. Ýnternete baglanan kadinlar dijital dünya için büyük bir hedef kitle konumunda. Kadinlarla yapilan marka iletisiminde basarili olabilmek için bu kitleyi iyi çözümlemek gerekiyor. Türkiye'deyasayan 12yas üstü 12,5 milyon kadin internete baglaniyor ve bir ayda ortalama 32 saatlerini online geçiriyorlar. Kadin internet kullanicilarinin yaklasik %80'i 35 yas alti bireylerden olusuyor; yarisindan fazlasi aile için yapilan alisverislerde kararverici role sahip,yarisindan fazlasi liseve üzeri egitimli; beste biri ise çocuk sahibi. Kadinlarin ilgi duydugu site kategorilerine bakildiginda genel online nüfusa paralel olarak ilk 3 sirayi arama motorlari (%95), sosyal aglar (%92) ve video siteleri (%77) aliyor. Online kadinlarin yarisi e-ticaret sitelerini ziyaret ediyor. Bu durum alisverislerin büyük oranda dijital ortama tasindigina kanit olusturuyor. Bu sebeple kadinlara dijital ortamda ulasmak büyük önem tasiyor. Kadinlara ulasmak içinse özellikle sosyal medya ve video siteleri dogru kaynaklar. Ayrica arama motoru reklamciligi da kullanilmasi gereken yöntemlerarasinda. 4 Gençlere Ulaºabilmek için Doðru Adres: Internet Tuncay Yavuz, IAB Türkiye, Teknik Yürütme Kurulu Üyesi Türkiye'de 12 - 34 yas arasi toplam nüfusun %70'e yakini internete baglaniyor. Özellikle 18-24 yas arasi gençlerde bu oran %76'ya yükseliyor. Hal böyle olunca da genç hedef kitleye ulasmanin yolu dijital mecradan geçiyor. Internetle birlikte yasayan bu genç nüfus alisverislerde karar verici hale geldikçe reklamverenler ve medya sirketleri yatirim eksenlerini dijitale dogru döndürüyorlar. Bu degisimin uzun bir süre daha hizini kaybetmeden devam etmesi bekleniyor. Ýnternette gençlere ulasabilmek ve dogru mesaji verebilmek için onlarin bu dünyada neler yaptiklarini ve nasil zaman geçirdiklerini iyi incelemek gerekiyor. Genel olarak bakildiginda çevrimiçi olduklari sürenin önemli bir bölümünü sosyal medya kanallarinda geçiriyorlar. Ya bir seyler ariyorlar ya da video izliyorlar. 12–34 yas arasi bireylerin yogunlukla tercih ettigi site kategorileri arasinda en yüksek erisimi arama motorlari (%96), sosyal aglar (%93) ve video siteleri (%76) aliyor. Bu yas grubundaki bir internet kullanicisi sosyal aglarda ayda ortalama 10 saatten fazla, arama motorlarinda 7 saatten fazla zaman geçirirken, video sitelerine 3 saatini ayiriyor.
 5. 5. 5 TÜRKIYE Türkiye'nin Potansiyeli Büyük Ýdil Kesten, Ülke Müdürü, Gemius Türkiye Türkiye'de online pazarin oldukça büyük bir potansiyeli var. Ýnternet kullanim oranlari düsük görünse de online nüfusun yogunlugu göz önüne alindiginda gelecek yillarda kullanici sayisinda ciddi birartis beklemek mümkün. Üstelik, nüfusun online aktivitelere katilim süreleri de oldukça fazla (Ortalama bir Türk kullanici ayda yaklasik 41 saatini internette geçiriyor ve 1800 sayfa görüntülüyor). Yüksek düzeydeki bu internet düskünlügü reklamcilari cezbediyor. Her geçen gün dijital pazarlamaya daha fazla pay ayrildigini görüyoruz. Yine de gelismis ülkelerle kiyaslandiginda, Türk internet ekonomisinin hala kat etmesi gereken yol var. 2013 yilinda dijital medyaya yapilan yatirimlar en az bir önceki yil kadar dikkat çekiciydi. 2014 yilinda ise daha da büyük basarilar bekliyoruz. Arama motoru, rich medya reklamciligi, mobil alanlarave e-ticareteyapilanyatirimlarin artacagi biryil görmeyi bekliyoruz. Grafik 2. Türkiye'de internete girme oranlarý Kaynak: IAB Türkiye Ýnternet Kitlesi Ölçüm Çalismasi (yas araligi: 12+), III.2012-III.2013 Yas Dijital pazarlamaya talep arttý fakat pazarýn internetten nasýl yararlanacaðýný öðrenmesi hala bir gereklilik… Dijital pazarlamaya talep artmýº durumda.ªirketler dijital pazarlamaya daha fazla yatýrým yapma konusunda istekliler.Ancak pek çok ºirketin yatýrýma nereden baºlayacaðýna ya da online platformlarda markalarýný nasýl kontrol edeceklerine dair eðitimleri yetersiz.Dijital ajanslarýn çoðalmasý ve geliºmesi bu teraziyi dengeliyor.Ben ºirketlere, dijital stratejilerini belirlemeleri konusunda yardýmcý olmak için, eðitim ve danýºmanlýk hizmetleri veriyorum. Böylece, hem marka, hem de ajans taraflarýyla birlikte çalýºýp, direkt olarak pazar içindeki büyük bir ihtiyaca cevap veriyorum. Bu durum ayný zamanda, deðiºen market dinamiklerini yakýndan gözlemleyebilmemi de saðlýyor. Mustafa Ýçil, Eski Google MEA Bölge Direktörü
 6. 6. 6 TÜRKIYE Arama motoru reklamcýlýðý:En çok tercih edilen reklamcýlýk metodu Arama motoru reklamciligi hâlâ en çok tercih edilen reklamcilik yöntemi. SEM içinde mobil mecrapayi küresel trendlere kosut olarak artiyor, ancak ºu anda göreceli olaraksinirli oldugu söylenilebilir. Bunun bir nedeni, birçok internet sitesinin henüz iyi bir mobil deneyim saglayamiyor olusu. Diger bir neden ise, sosyal medya platformlarinda reklamlarin ve promosyoniletilerinin artisi. Mustafa Ýçil, Eski Google MEA Bölge Direktörü Ýdil Kesten, Ülke Müdürü, Gemius Türkiye 2014 - RTB'nin yýlý 2014 yýlýnýn, Türkiye'de RTB'nin yýlý olmasý bekleniyor. RTB, Batý pazarlarýnda oldukça popüler -eMarketer RTB Digital Display Raporu'na göre reklam harcamalarý ABD'de 2012'de 1.38 milyar EURO düzeyindeydi, 2017'de 6.17 milyar EURO'ya çýkmasý bekleniyor. Ülkemizde de bu alana ilgi giderek artýyor. RTB direkt olarak, display ve mobil reklamlarýn satýºýný etkiliyor. RTB'ninyardýmýyla gelecekyýl dahaverimli satýºlarýnyýlý olacak. KULLANICILARIN ONLINE AKTÝVÝTELERE KATILIM ORANLARI Rusya ile karsilastirildiginda, Türk internet kullanicilarinin online olarak geçirdiklerisüre daha kisa : Türkiye'de kullanici basina ayda 40 saat 54 dakika düserken, Rusya'da 43 saat 36 dakika düsüyor. Öte yandan, Türk kullanicilar daha fazla sayfa görüntülüyor. Türkiye'de kullanici basina görüntülenen sayfa sayisi 1791 iken, Rusya için bu rakam 1592 olarak datalara yansiyor. Mobil cihazlar ve tabletler piyasanýn yükselen yýldýzlarý Türkiye yillardir bir televizyon ülkesi. Reklam bütçesinin büyük çogunlugunun televizyona yatirdigini görüyoruz. Yazili basinin reklam bütçelerinden aldigi pay büyük. Öte yandan reklamcilik trendlerine bakildiginda, dijital alanlarin hemen hepsinde ama özelliklevideoda bir yükselis görülüyor. Mobil cihazlar ve tabletler de yildizi parlayanlar arasinda. Gemius verilerine göre, Türkiye'deki mobil trafik 2011 ve 2013'ün Aralik aylari arasindaki süreçte %1'den %9'ayükselmis. Gemius'in multi platform yaklasimiyla toplanan veriler tüm cihazlar için kitlelere ait rakamlari ve davranis biçimlerini ortaya koyuyor. Bu sayede mobil reklamcilik 2014'te birpatlamayasayabilir. Vesna Zakariæ, Uluslararasý Satýº ve Pazarlama Direktörü, Gemius
 7. 7. Grafik 3. Kullanýcý katýlýmý Kaynak: IAB Türkiye Internet Kullanicilari Ölçüm Çalismasi (yas araligi: 12+), XII.2012, XII.2013, masaüstü kullanicilari Kuallnýcý baºýna ortalama vakit harcama Kullanýcý baºýna ortalama sayfa görüntüleme sayýsý XII.2012 XII.2013 Yas Ýnternet kullanýmýný yönlendiren öðeler : Kaliteli içerik, sosyal platformlar ve bilgi alýºveriºi Eski Google Ortadoðu ve Afrika Bölge Direktörü TÜRK ÝNTERNET KULLANICILARI KÝMLER? 7 TÜRKIYE Kullanicilarin internetle iliskileriniyönlendiren birçok etkenvar. Birnumarada içerikyeraliyor. Türkiye piyasasi da yerel içerikli kaynaklar, markalarin yapacagiyatirimlar ve uzmanlasmis bir içerik arayisi açisindan yükselise geçmis durumda. Ikinci etken ise iletisimi, paylasimi ve yaraticiligi seven bir jenerasyon ile birlikte gelen gelismeler. Sosyal platformlarin kullanimindaki artis dabu egilimi destekler nitelikte. Üçüncü olarak bilgi alisverisi geliyor. Spesifik içeriklerden genel haberlere kadar, internetteki tüm sosyal linkler giderek daha güvenilir bilgi kaynaklari olarak görülüyorlar. Türk internet dünyasinda, Rusya ile karsitlik sergiler biçimde, erkek nüfus daha fazla (%55) ve kadinlar azinlikta (%45). Ayrica erkeklerin internette daha aktif oldugu da görülüyor: Ortalama bir Türk erkek kullanici bir ayda, bir kadin kullaniciya kiyasla 4 saat 48 dakika daha fazla online oluyor ve kadin kullanicilarin görüntülediginden 418 adet daha fazla sayfa görüntülüyor.
 8. 8. 8 TÜRKIYE Grafik 4. Türk internet kullanýcýlarýnýn sosyo-demografik profilleri Oyun oynuyor, sporla ilgileniyor Eðlence arýyor (TV, müzik) Ekonomi, finans ve hukukla ilgileniyor Online alýºveriº yapýyor, video izliyor yas yas yas yas yas yas yas Süs, moda, güzellikle ilgili okumalar Bilgi hizmetlerini ziyaret ediyor Sporla ilgileniyor, araba bakýyor Bilgi hizmetlerini ziyaret ediyor, modaya ilgi duyuyor Yaºam tarzý içeriði araºtýrýyor kadin kadin kadin erkek erkek cinsiyet yaº Sorulmadý Ýlkokul ya da ilkokul terk Lise Kent Bölgesi Kýrsal Bölge Ortaokul Üniversite ve üstü Yas Kaynak: IAB Türkiye Ýnternet Kullanýcýlarý Ölçüm Çalýºmasý (yaº aralýðý: 12+), XII.2013 egitim yasanilan yer Tüm Orta ve Doðu Avrupa ülkeleri arasýnda Türkiye en genç internet nüfusuna sahip Sadece Rusya'ya kiyasla degil, tüm Orta ve Dogu Avrupa ülkeleri arasinda da Türkiye en genç internet popülasyonunun sahibi. Gençler (35 yasin altindakiler) Türkiye'de online nüfusun %71'ini olusturuyor.25 ile 34yas arasi kullanicilar iseen aktif olanlar. Bu grup içinden ortalama bir kullanici ayda 49 saat 48 dakika online oluyor ve 1189 adet sayfa görüntülüyor. En küçük grup ise yasli kullanicilara ait (55+). Buradan yola çikarak, hedef kitlesi gençler olan ºirketlerin dijital stratejilerbelirlemesi sartdeninebilir. Çünkü internetbu kitlenin en aktifoldugu alan. Vesna Zakariæ, Uluslararasý Satýº ve Pazarlama Direktörü, Gemius
 9. 9. TÜRK PÝYASASINDA EN POPÜLER ÝNTERNET ÝÇERÝKLERÝ Türk internet kullanicilari arasinda en popüler internet siteleri Google ve Facebook. Bir arama motoru olan Google.com %91'lik erisim orani ile tartismasiz lider. Facebook ise %78'lik oranla ikinci sirada. Ayni zamanda online videolara ciddi bir ilgi oldugunu da gözlemliyoruz: Türk kullanicilarin %69'u Youtube'u ziyaret ediyor, yerel video sitesi Izlesene.com ise Youtube'a ciddi bir rakip. Rusya kökenli bir portal olan Yandex, 2013 yilinda 1.9 milyon kullaniciyi bünyesine katarak, Türkiye'de konumunu güçlendirmeyolunda. Genç internet kullanici sayisinin çok fazla oldugu Türkiye'de sosyal medya, dijital dünyanin merkezinde yer aliyor. GemiusAudience (IAB lafini kullan ) arastirmalarinin sonuçlarina göre, Facebook ve Youtube ilk sirada yer aliyor. Türkiye'de ortalama bir internet kullanicisi ayda 12 saat 48 dakikasini Facebook'ta geçiriyor. Öte yandanTwitter önemli bir rakip haline gelmis durumda. 2013 yili verilerine göre, 36.5 milyon Türk internet kullanicisinin 11.5 milyonu Twitter kullaniyor. Türkiye'nin birçok gelismis dijital ülkeye kiyasla daha aktifTwitter kullanicilarina sahip oldugunu söyleyebiliriz. New York Üniversitesi tarafindan yürütülen arastirmalara göre toplumsal gelismeler ile ilgili konularda Türkiye'deki Twitter kullaniminin yogunlugu ciddi bir artis gösteriyor. Türkiye'de e-ticaret oldukça dinamik. Geçen birkaç yýlda bu alana hem yurtdýºýndan, hem de Türkiye'den önemli yatýrýmlar yapýldýðýný gözlemledik. Amerikan devi Amazon.com Aralýk 2011'de, bir e-çiçek sipariº sitesi olan Çiçek Sepeti'nin hisselerinin büyük bir kýsmýný satýn alarak Türkiye piyasasýna girdi. 2013'te ise 1.1 milyon yeni kullanýcý kazandý. Yine de talepler, arz karºýsýnda yetersiz kalmakta.Yatýrýmcýlar, hâlâ büyük bir potensiyel olduðuna inanýyor ve katýlýmýn artmasýyla beraberaºama kaydedileceðini umut ediyor. Google ve Facebook Türk pazarýnýn liderleri, Yandex ise konumunu güçlendiriyor Türkiye'de dijital dünyanýn merkezi: Sosyal medya E-ticaretin Yükseliºi Ýdil Kesten, Ülke Müdürü, Gemius Türkiye Mateusz Gordon, Uluslararasý E-ticaret Segment Müdürü, Gemius 9 TÜRKIYE
 10. 10. RUSYA Öte yandan Rusya'daki reklamcýlar için televizyon hâlâ en popüler araç, internet ise en hýzlý geliºen kanal. Grafik 5. Rusya'da internete girme oranlarý Yas Kaynak: FOM (yaº aralýðý: 18+), III.2012-XII.2013 Medyadaki bölünmeyle birlikte internet, televizyonun ardýndan ikinci sýraya yerleºti Anton Melekhov, Ülke Müdürü, Gemius Rusya 10 Ýnternet kullanici sayisi açisindan degerlendirildiginde Rusya'nin yalnizca Rusça konusulan ülkeler arasinda degil, tüm Orta ve Dogu Avrupa'nin en büyük pazari oldugu görülüyor. GemiusAudienceAralik 2013 verilerine gore 18yasindan büyük 67 milyon internet kullanicisi bulunuyor. ACVI'den SergeyVeselov'un araºtýrmasýný baz alarak medya pazarý büyüklüðüne baktýðýmýzda %10 civarýnda büyüme ile 7.6 milyon Euro'ya ulaºýldýðý görülüyor. Ilginç bir biçimde, bu rakamýn 2008 yýlýndaki deðerlerle hemen hemen ayný olduðuna ºaºýrýyoruz. Bu da bizlere geçtiðimiz yýllarda karºý karºýya kaldýðýmýz ekonomik krizin etkisinin yavaºladýðýný gösteriyor. Dijital, 2012'ye kýyasla 2013'te %27 büyüme ile en hýzlý büyüyen alan oldu. Medyanýn bileºenlerinin birbirinden ayrýlmasýna baðlý olarak bugün Rusya'da internet televizyonun ardýndan ikinci en popülermecra. Adindex.ru'nun Kommersant için yaptýðý araºtýrmaya göre en yüksek bütçeli top 20 reklam veren arasýnda otomotiv, telekom, hýzlý tüketim mallarý, e-ticaret(moda), ev ve finans endüstrisi ºirketleri yer alýyor.
 11. 11. Mobil cihazlara raðbet artýyor Grafik 6. Kullanýcý katýlýmlarý Grafik 7. Rusya'da Mobil Trafik Kaynak: gemiusRanking, I.2011 - I.2014 Kaynak: gemiusAudience ( yaº aralýðý: 18+), XII.2012, XII.2013, masaüstü kullanýcýlarý Kullanici basina ortalama harcanan vakit 1592 1686 Kullanýcý baºýna ortalama sayfa görüntüleme XII.2012 XII.2013 43:36 44:15 0% 1% 4% 5% 6% 7% 2% 3% 8% 2011.01 2011.03 2011.05 2011.07 2011.09 2011.11 2012.01 2012.03 2012.05 2012.07 2012.09 2012.11 2013.01 2013.03 2013.05 2013.07 2013.09 2013.11 KULLANICILARIN ONLINE AKTIVITELERE KATILIMI 2% 7% RUSYA Yas Pawel Mazurek, Bölge Müdürü, Gemius Rusya'da çevrimiçi nüfusun istikrarli artisi sürerken kullanicilarin aglara katilimlarinda kademeli bir düsüs yasandigi gözlemleniyor. 2012'ye kiyasla 2013'te ortalama Rus internet kullanicisi online platformlarda 39 dakika daha az zaman geçirmis. Geçirilen süredeki azalma, açilan sayfa oranina da yansimis. Ruslar 2013 yilinda 94 adet daha az sayfa görüntüledi. Bunun sebebi ise Rusya'daki mobil telefon kullaniminda yasanan artis olarak açiklanabilir. Rusya'daki internet kullanicilarinin sosyal aglara baglanmasinda gözlenen düsüsü açiklarken, mobil cihazlar üzerinden gerçeklesen internet kullanimini gözönünde bulundurmak önemli. Rusya'daki kullanicilar mobil cihazlar araciligiyla yaptiklari internet gezintilerine giderek daha fazla zaman ayiriyorlar. Bu durum, masaüstü bilgisayarlarin kullanim oranini etkiliyor. Rus internet kullanicilari günlerinin 1 saat 26 dakikasini mobil cihazlarindan, 4 saat 45 dakikasini ise masaüstü bilgisayarlardan internete baglanarak geçiriyor.
 12. 12. RUSYA Gelecek, mobil reklamcýlýkta Norveçli bir araºtýrmasýnýn firmasýnýn hazýrladýðý Q2 2013 Mobil Reklamcýlýðýn Konumu raporuna göre 2013'ün ikinci çeyreðinde Rusya, Opera Mediaworks platformu üzerinde mobil reklamcýlýk talebi ve görüntülenme oraný bakýmýndan en dinamik altýncý pazardý. J'Son and Partners isimli danýºmanlýk ºirketinin verilerine göre ise mobil pazarýn 2015'te 2013'e oranla %200'den fazla büyüyerek 302.7 milyon euro'ya ulaºmasý bekleniyor. Mobil reklamcýlýk, uygulama reklamcýlýðý, mobil sadakat programlarý ya da mobil sosyal medya pazarlama gibi mobil pazarlama biçimleri Rusya'da reklamcýlararasýnda giderek popülerlik kazanýyor. Toms Panders, Uluslararasý Yayýncýlar Segment Müdürü, Gemius RUS ÝNTERNET KULLANICILARI KÝMLER? Reklamcýlarýn ihtiyacý, kampanyalarýn verimi hakkýnda detaylý veri Rus reklamcýlarýnýn davranýºlarýnda dikkate deðer bir deðiºim gözlemleniyor.Kampanyalarýn verimliliðini ölçümleme konusunda artýk daha istekliler. Dijital kampanyalara harcadýklarý her kuruº için detaylý sonuç raporlarý edinerek, performansýný kontrol ediyorlar. Konu ile ilgili ilginç vaka çalýºmalarýn çoðalmasý ve araºtýrma servislerine gösterilen talep artýºýyý da bu çýkarýmý destekliyor. Gelecekte, daha kapsamlý ölçüm yöntemlerinin popülerleºeceðine kesin gözüyle bakabiliriz. Geleneksel ölçümünün temelinde yer alan eriºim ve sýklýk, kampanya kapsamýnda eriºilen kullanýcý hakkýnda veri saðlayamadýðý için artýk yeterli bulunmuyor. Reklamcýlarýn performanslarýný analiz etmek ve gelecek hamleler için sonuç çýkartabilmek için kullanýcýlarýn sosyo-demografik profillerini ölçümlemeye duyulan ihtiyaç giderek artýyor. Anton Melekhov, Ülke Müdürü, Gemius Rusya
 13. 13. Grafik 8. Rusya'daki internet kullanýcýlarýnýn sosyo-demografik profilleri cinsiyet yaº Oyun oynuyor, Bilisim ve sporla ilgileniyor Yabancý dil öðreniyor ve eðitim hizmetlerini ziyaret ediyor Oyun oynuyor, finans ve elektronik hakkýnda okuyor Facebook'ta vakit geçiriyor ve online alýºveriº yapýyor Online alýºveriº yapýyor, eðlence arýyor Yerel forumlarý ve bilgi hizmetlerini ziyaret ediyor, vk.com'da vakit geçiriyor Bilgi hizmetlerini ziyaret ediyor Yemek piºirmeyle ilgileniyor, ebeveynlik içeriklerini araºtýrýyor Online alýºveriº yapýyor, özellikle kozmetik kadin erkek erkek yas yas yas yas yas Merkez Federal Bölge Güney Federal Bölge Volga Federal Bölgesi Sibirya Federal Bölgesi Kuzeybatý Federal Bölgesi Ural Federal Bölgesi Uzak Doðu Federal Bölgesi Moskova Yüksekögrenim Meslekî Meslekî Yüksekögrenim terk Ortaöðretim Ortaöðretim terk egitim yasanilan yer Kaynak: gemiusAudience (yas araligi: 18+), XII.2013 Yas RUSYA
 14. 14. RUSYA Piyasanýn hâlâ, RTB'den nasýl yararlanacaðýný öðrenmeye ihtiyacý var Anton Melekhov, Ülke Müdürü, Gemius Rusya RUSYA'DA EN POPÜLER ÝNTERNET SÝTELERÝ Rus internet kullanýcýlarýnýn %93'ünün en az bir sosyal medya hesabý var Pawel Mazurek, Bölge Müdürü, Gemius Her bir internet kullanicisina gerçek zamanli erisebilmek için kapsamli veri toplamayi olanakli hale getiren RTB, Rusya'da giderek popülerlik kazaniyor. Pazara yeni oyuncular giriyor, hatta ajanslar da kendi RTB bölümlerini insa etmekte bir hayli aktifler. Ama, buradaki teknolojiler hâlâ "kapali kutu" ve genellikle sadece Google AdExchange platformu ile ajanslarin kendi arayüzlerini birlestirmek için kullaniliyorlar. Bu nedenle henüz RTB'nin gerçek anlamda kullanimindan bahsedemiyoruz. Piyasanin hala RTB'nin ne oldugunu ve etkili kullaniminin nasil olacagini iyice anlamak için zamana ihtiyaci var. Yine de P&G ve Unilever gibi, pazarin büyük oyunculari yalnizca display için degil ayni zamanda daha genis bir alanda video ve mobil reklam için de odaklarini RTB'yeyöneltmis durumdalar. 2012'ye kiyasla RuNet'teki en popüler5 sitenin siralamasinda birdegisiklikyok.Yerel portallar zirvenin tartismasiz sahipleri: %84 ile Yandex ve %82 ile Mail.ru. Yandex, kullanici bagliligi bakimindan da lider konumda. Ortalama bir kullanici 8 saat 10 dakikasini bu portalda geçiriyor ve 206 sayfa görüntülüyor. We Are Social tarafindan hazirlanan The European Digital Landscape 2014 Raporu, internet kullanicilarinin %93'ünün herhangi bir sosyal ag sitesinde en az bir hesaba sahip olduklarini ortaya koydu (Vkontakte'te %74, Facebook'ta %66ve Odnoklassniki'de %65).
 15. 15. RUSYA Tablo 1. Rusya'da ilk 10 sýradaki internet siteleri Gerçek kullanicilarin sayisi (milyon) Sayfa görüntüleme sayýsý(milyar) Kullanýcý baºýna sayfa görüntüleme Kullanýcý baºýna ortalama zaman Eriºim Kaynak: gemiusAudience (yas araligi: 18+), XII.2013 RUSYA'DA EN HIZLI BÜYÜYEN ÝNTERNET SÝTELERÝ - GERÇEK KULLANICI KATILIMI ÝLE Sberbank.ru 2012'ye kýyasla 2013'te 4.8 milyon yeni kullanýcý kazandý 2012 ile karºýlaºtýrýldýðýnda 2013 yýlýnda en büyük geliºimi kaydeden on internet sitesinden yedisi kullanýcý sayýsý sýralamasýna gore bakýldýðýnda ilk 10 içerisinde yer almýyor. Bu siteler sýrasýyla: sberbank.ru, ebay.com, rambler.ru, rg.ru, instagram.com, zoomby.ru, tiu.ru. Sberbank.ru 4.8 milyon yeni kullanýcý kazanarak bu durumun tek istisnasý olmayý baºarýyor. Sberbank, Rusya'nýn en eski ve büyük bankasý ve internet uygulamalarý alanýnda da oldukça aktif. AdIndex'inTop 500 Reklamveren listesine göre ºirketin dijital reklam bütçesi geçenyýl 5.28 milyon euro olarak açýklandý. Ruslar, e-ticarete oldukça meraklýlar Rusya'da, dünyadaki trende benzer olarak e-ticaret'in her geçen gün daha popular hale geldiðini görüyoruz. 2013 yýlýnda, Amerkan devi Ebay.com 4.6 milyon yeni kullanýcý kazandý. Ama tek büyüyen e-ticaret sitesi Ebaydeðil. Ortave DoðuAvrupa'daki en büyük e-ticaretyatýrýmcýlarýndan birisi olan Allegro'ya ait TÝU.com'un yükseliºinin de dikkat çekici olduðunu söylemeden geçmek olmaz. Mateusz Gordon, Uluslararasý E-ticaret Segment Müdürü, Gemius Yas
 16. 16. RUSYA Tablo 2. Gerçek Kullanýcý Kazanýmýna Dayanan Rusya'nýn En Büyük 10 Ýnternet Sitesi Gerçek Kullanýcý büyümesi, XII 2012, XII 2013 (milyon) Kaynak: gemiusAudience (yaº aralýðý: 18+), XII.2012, XII.2013 Video sitelerin kullanýcý sayýsý artýyor Toms Panders, Uluslararasý Yayýncýlar Segment Müdürü, Gemius Dmitry Pashutin, Araºtýrma Direktörü, IVI.ru Yas Orta ve Doðu Avrupa bölgelerinin tümünde, online video içerikli siteler giderek daha fazla kullanýcý kitlesine sahip olmaya baºladý.Bu durum, Rus pazarý için de geçerli. J'Son and Partners Consulting ºirketinin verilerine göre, pazar payý 2014'te %8.1, 2015'te %10.3 ve 2016'da %12.1 olacak. Aegis Media Russia'nýn Ýnternet Ticaret Müdürü Andrey Chernyshov, videodaki geliºim dinamikleri seviyesinin, Runet'te 2013 yýlýnda, %50-%60 bandýnda ve pazar payýnýn da 56.2-60.4 milyon EURO aralýðýnda olduðunu ifade ediyor. 2014'e ait öngörü, ekonomik koºullar ve medya pazarý da hasaba katýldýðýnda, videodaki ilerlemenin %35-45 seviyelerinde olabileceðini gösteriyor. Initiative Agency geçen yýl, Gemius verileri doðrultusunda, bir müºterisi için oldukça ilginç bir çalýºma hazýrladý. Görüntülü reklam kampanyalarýnýn ve videonun verim karºýlaºtýrmasýnda, videonun marka farkýndalýðý yaratmada daha etkili olduðu ispatlandý. Bu çalýºma ayrýca, videonun en etkili sýklýðýnýn 3 olduðunu da gösterdi. Medya reklamciligi pazarinin en hizli gelisen alani video. Bizce bu büyümeyi saglayan sey, videonun legal olarak bütün platformlardan izlenebiliyor olmasi ve videoyu destekleyen ürünlerdeki gelisim. Kitle açisindan video, internetteki ikinci en popüler aktivite (video sitelerinde online geçirilen zaman baz alindiginda); sosyal aglarda da hemen ikinci sirada geliyor.
 17. 17. METODOLOJÝK NOT YAZARLAR GEMÝUS UZMANLARI PAZAR UZMANLARI Piyasanin durumuna bu genel bakis raporu, Gemius tarafindan yürütülen ve 30'dan fazla ülke baz alinirak yapilan uluslararasi internet arastirmalari ölçümlemesi (gemiusAudience) verilerine dayaniyor. Internet kullanicilarinin demografik profillerini ve internetten nasil yararlandiklarini göstermek amaçlandi. Bu arastirma, ICC/ESOMAR uluslararasi ticaret yasalari dahilinde ve Gemius'in tescillihibrid metodolojisiile yürütüldü. gemiusRanking'in Gemius internet siteleri trafik ölçümüne dayali seçilmis 22 internet sitesinin temsil ettigi diger bir veri kaynagi da Belarus, Bosna&Hersek, Bulgaristan, Hirvatistan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Macaristan, Letonya, Litvanya, Makedonya, Moldova, Polonya, Portekiz, Romanya, Rusya, Sirbistan, Slovakya, Slovenya, Türkiye, Ukrayna, ve ilaveten MENA bölgesinde yürütülmüstür. Bu çalisma tarayici siralamalari, arama motorlari, isletim sistemleri, mobil cihazlar ve internet arastirmalari sirasinda kullandiklari araçlarin teknik parametreleri baglamindaki çevrimiçi popülasyon tercihlerini içeriyor. Natalia Plominska, Patryk Waledziak Anton Melekhov, Ülke Müdürü, Gemius Rusya Ýdil Kesten, Ülke Müdürü, GemiusTürkiye Mateusz Gordon, Uluslararasý E-ticaret Segment Müdürü, Gemius Pawel Mazurek, Bölge Müdürü, Gemius Toms Panders, UluslararasýYayýncýlar Segment Müdürü, Gemius Vesna Zakariæ, Uluslararasý Satýº ve Pazarlama Direktörü, Gemius Dr. Mahmut Kurºun, IAB Türkiye, Baºkan Yardýmcýsý Rima Erdemir, IAB Türkiye, YK Üyesi, Pazarlama Yürütme Kurulu Baºkaný Tuncay Yavuz, IAB Türkiye, Teknik Yürütme Kurulu Üyesi Dmitry Pashutin, Araºtýrma Direktörü, IVI.ru Mustafa Ýçil, eski Google MEA Bölge Direktörü Jost Löhnenbach, Avrupa Satýº Müdürü, DataXu
 18. 18. ÝNTERNET DÜNYASI HAKKINDA DAHA FAZLA BÝLGÝ SAHÝBÝ OLMAK ÝSTER MÝSÝNÝZ? BÝZÝMLE ÝLETݪÝME GEÇÝN! GemiusHQ ul. Postepu 18B 02- 676Varsova Polonya sales-hq@gemius.com Tel: +48 22 378 30 59 GemiusRusya st. Druzhinnikovskaya, 15 123242, Moskova Rusya contact@gemius.ru Tel: +7 (495) 626-2-72 GemiusTürkiye Büyükdere Cad. MayaAkarCenter100-102 C Blok No:4 34394, Esentepe-ªisli, Istanbul Türkiye contact@gemius.com.tr Tel: +90 (212) 318 91 42/43

×