Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Punjabi: Ramadan Message Of President Obama

President Obama extends his best wishes to Muslim communities in the United States and around the world during Ramadan.http://www.whitehouse.gov/blog/Ramadan-Kareem/

  • Sé el primero en comentar

  • Sé el primero en recomendar esto

Punjabi: Ramadan Message Of President Obama

  1. 1. ‫وائٹ ہبؤض‬ ‫آفط آف پسیط ظیکسٹسی‬ ‫______________________________________________________________________________‬ ‫12 اگعت 9002‬ ‫فوزی زیلص لئی‬ ‫صدز دا بیبى‬ ‫زهضبى دا ظٌیہہ‬ ‫اهسیکی لوکبئی دی طسفوں ۔ خیدھے وچ ظبزیبں پٌحاہ زیبظتبں وچ وظي والیبں هعلوبى بسادزیبں زلتی‬ ‫ہیي، هیں اهسیکہ اتے پوزی خگت وچ وظي والے هعلوبًبں ًوں زهضبى الوببزک دے هوقؽ اتے هببزک‬ ‫ببد دیٌب چبہٌدا ہبں۔‬ ‫ﷺ‬ ‫زهضبى اک ایہو خیہب هہیٌہ ہے خہدے وچ هعلوبًبں دے ؾقیدے هوخب حضست هحود اتے قساى‬ ‫ًبشل ہویب ظی خیط دی شسوؾبت لفع "اقسا" ًبل ہوئی۔ ایط لئی ایہ او ویلہ ہے خدوں هعلوبى ٓپٌے‬ ‫ا‬ ‫ؾقیدے دی تؿلیوبت تے ہدایبت تے اوہٌباں فسائض ول زخوؼ کسدے ًیں خیہڑیبں بٌدیبں اتے ایک‬ ‫دوخے لئی تے اہلل تؿبلیٰ لئی ؾبئد ًیں۔‬ ‫وکھ وکھ ؾقیدیبں دے لوکبں وًگساں خیہٌبں ًوں ظبڈی بسادزیبں اتے خبًداًبں زاہیں زهضبى پبزوں‬ ‫اگوائی ہوئی ہے، هیٌوں پتب ہے بئی ایہ اک خوشی دا هوقؽ ہے؛ اک ایہو خیہب هوقؽ خدوں خبًداى اکٹھے‬ ‫ہوو ًدے ىں اتے زل کے کھبًب کھبًدے ہیي۔ هیٌوں ایہ وی پتب ہے خو زهضبى ڈاڈھے ظوچ وچبز اتے‬ ‫ی‬ ‫ؾقیدت دے اغہبز دا هہیٌہ ہے۔ ۔خدوں هعلوبى دى لے زوشہ زکھدے ىں اتے زات ًوں تسویح دی ًوبش‬ ‫ی‬ ‫وی‬ ‫پڑھدے ىں خیدے وچ ظبزے هہیٌے دے دوزاى پوزا قساى شسیف پڑھیب اتے ظٌیب خبًدا ہے۔‬ ‫ی‬ ‫ایہ زیتبں اظبًوں ظبڈے ظبًحھے اصوالں دی یبد دواًدیبں ىں اتے ظبزے اًعبًبں لئی اًصبف، تسقی،‬ ‫ی‬ ‫بسداشت اتے ؾصت ًوں ودھبى ببزے اظالم دے کسداز ًوں هوزھے لیبؤًدے ىں ۔‬ ‫ی‬ ‫هثبل دے طوز تے زوشہ اک ایہو خیہب تصوزہے خیہڑا بوہت ظبزے ؾقیدیبں وچ ظبًدھب ہے خیدے وچ‬ ‫هیسا ٓپٌب هرہب ؾیعبئیت وی زلتی ہے۔ ایہ لوکبں ًوں خدا دے ًیڑے لیوًدا ہے اتے ظبڈے وچوں اوہ‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫اں دا دوخیبں دی هدد‬ ‫ت ًہیں ہے۔ تے هعلوبى‬‫لوکی خیٌبں ًوں ے ویلے کھبًب هلي دی وی کوئی ضوبى‬ ‫اگل‬ ‫کسى داؾول ، اظبًوں ہس تھبں دے لوکبں لئی چٌگے هوقؿے اتے خوشحبلی ودھبى ببزے ظبڈی ذهہ‬ ‫وازی دی یبد دواًدا ہے۔ ظبًوں ظبزیبں ًوں ہس صوزت یبد زکھٌب چبہیدا ہے کہ ں خیڑی دًیب بٌبًب‬ ‫اظی ہ‬ ‫چبہٌدے ہبں اتے خیڑیبں بدلیبں لیبؤًب چبہٌدے ہبں ، اوہدی شسوؾبت ظبڈے اپٌے دالں دے اًدز اتے‬ ‫ہ‬ ‫ظبڈی ٓپٌی بسادزیبں توں ہووًی چبہیدی ہے۔‬ ‫ا‬ ‫ایط گسهیبں وچ ظبزے اهسیکہ وچ لوکبں ًے ٓپٌی بسادزیبں دی خدهت کسدیبں ہویبں ببالں ًوں پڑھبیب‬ ‫ا‬ ‫ہے، بیوبزاں دا خیبل زکھیب ہے اتے اوہٌبں دی هدد کیتی ہے خیہڑے هشکالں وچ ظي۔ ایٌبں گسهیبں دے‬ ‫وچ ظیوا کسى والیب ں وچ بوہت ظبزی اظالهی تٌػیوبں ظٌہے هرہبی تٌػیوبں ظب توں اگبں زہیبں ىں ۔‬ ‫ی‬ ‫ایٌبں هشکل ویلیبں وچ ایہ ذهہ وازی دا اوہ خربہ ہے خیڑا اظبًوں ٓؤى والے هہیٌیبں اتے وزھیبں وچ‬ ‫ا‬ ‫ہ‬ ‫خبزی زکھٌب چبہیدا ہے۔‬
  2. 2. ‫اهسیکہ دیبں ظسحداى توں اگبں وی اضں اک اهي والی تے هحفوظ دًیب اظبزى دی ٓپٌی ذهہ وازیبں پچھبًي‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫ببزے پکے ہبں ۔ایہو وخہ ہے کہ اظیں پوزی ذهہ وازی ًبل ؾساق وچ خٌگ هکب زہے ہبں۔ ایہو وخہ ہے‬ ‫کہ اظیں افغبًعتبى اتے پبکعتبى خہے ؾالقیبں وچ تشددکسًے والے اًتہب پعٌداں ًوں پبظے کس کے لوکبں‬ ‫وں هضبوط بٌب زہے ہیں۔ ایہو وخہ ہے کہ اظیں دو زیبظتی دے حل دی ڈاڈھی اتے فؿبل طسیقے ًبل‬ ‫ى‬ ‫حوبیت کس دے ہبں خیدے وچ اظسائیل اتے فلعطیي دے لوکبں ًوں اهي اتے ظالهتی ًبل زہي دے حقبں‬ ‫ًوں هٌیب گیب ہے۔ اتے ایہو وخہ ہے کہ اهسیکہ ہویشہ دًیب دے لوکبں ًوں ی گل آکھي ، اپٌے هرہب تے‬ ‫اپي‬ ‫ٹسى ،وظیب وچ پوزی طساں ٓپٌب کسداز ًبھبوى اتے قٌوى دی حکوساًی تے یقیي زکھي لئی کوششبں دا‬ ‫ا‬ ‫ظبتھ دیوے گب۔‬ ‫اں دی وڈی ٓببدی دے هلکبں ًبل ظبًدھے هفبد تے آپعی‬ ‫ا‬ ‫ایہ ظبزیبں کوششبں هعلوب اں اتے هعلوبى‬ ‫ى‬ ‫احتسام دی بٌیبداتے تؿلقبت بٌبوى دے اهسیکہ دے ؾہد دا حصہ ًیں۔ ؾہد دی تددید دے ایط هوقؽ اتے‬ ‫هیں اهسیکہ اتے دًیب بھس دے هعلوبًبں وچکبز اک ًویں شسوؾبت پبزوں ٓپٌے ایط ؾہد ًوں اک وازی‬ ‫ا‬ ‫فیس دوہساں چبہٌداں واں ۔‬ ‫خیویں هیں قبہسہ وچ ٓکھیب ظی، ایہ ًویں شسوؾبت اک دوخے دی گل ظٌي، اک دوخے توں ظیکھي، اک‬ ‫ا‬ ‫دوخے دا احتسام ، اتے اک ظبًدھب هقصد لبھي لئی هعلعل کوششبں ًبل ہوًی چبہیدی ہے۔ هیسا خیبل ہے‬ ‫کہ ایط دا اک اہن حصہ اک دوخے دی گل غوز دے ًبل ظٌٌب ہے، اتے پچھلے دو هہیٌیبں دے وچ دًیب‬ ‫ی ظفبزت خبًیبں ًے صسف هعلوبى هلکبں دیب ں ظسکبزاں ًبل ای ًہیں بلکہ اوتھے زہي‬ ‫بھس دے اهسیک‬ ‫والے ؾبم لوکبں ًبل وی بساہ زاظت زابطے کیتے ىں ۔ تے ظبزی دًیب توں، ظبًوں ایط پبزوں کہ‬ ‫ی‬ ‫اهسیکہ کیویں لوکبں دی خواہشبں هوخب اوہٌبں دا ظٌگتی بي ظکدا ہے، بوہت ظبزےظٌیہے هلے ًیں۔‬ ‫اظیں لوکبں دی گل ظٌی ہے۔ اتے تہبڈی طساں اظیں ایہو خہے یڈے پیس پٹي لئی ظٌدیدہ ہبں خیٌبں زاہیں‬ ‫پ‬ ‫ظیبظت تے ظیکیوزٹی پبزوں ، خٌہبں تے هیں گل کسچکیبں واں ، ویلے دے ًبل ًبل حبالت وچ چٌگبئی‬ ‫آوے گی۔۔ اتے خہدے ًبل اوہٌبں شؿبیبں وچ ،خٌہبں ببزے تعیں اظبًوں دظیب ہے ، لوکبں دی حیبتی وچ‬ ‫وڈی تبدیلی آوے گی۔‬ ‫ایہ هشوزے ظبًوں اوض شساکت اتے ؾول کسى وچ هدد دے زہے ىں خیٌبں اتے هیں قبہسہ وچ گل کیتی‬ ‫ی‬ ‫ظی، یؿٌی تؿلین ی ایکط چیٌح دے پسوگساهبں ًوں ودھبًب؛ کبزوببزاں دا ودھبوا،اتے ًوًیبں هالشهتبں‬ ‫پیدا کسًب؛اتے خواًدگی تے ووکیشٌل تؿلین دے فسوـ وچ هدد دے ًبل ًبل ظبئٌط تے ٹکٌبلوخی وچ‬ ‫تؿبوى ًوں ودھبًب ۔ اظیں هعلوبى هلکبں دی تٌػین او ٓئی ظی اتے اودھےزکي هلکبں ًبل زل کے پولیو‬ ‫ا‬ ‫هکبوى لئی کوششبں کسزہے ہبں اتے اظیں بیي االقواهی بسدازی دی ظٌگت ًبل صحت پبزوں ظبًدھے‬ ‫چیلٌدبں هثال ایچ وى ایي وى دے هقببلے لئی کن کس زہے ہبں ۔ خٌہبں پبزوں هیٌوں پتہ ہے کہ حح تے‬ ‫ً‬ ‫خبى دی تیبزی کسى والے بوہت ظبزے هعلوبًبں ًوں ڈاڈھی فکس ہے۔‬ ‫ایٌبں ظبزیبں کوششبں دا هقصد اهي تے ظالهتی ًبل زاہوى ، تؿلین حبصل کسى ، تے ؾصت ًبل کن کسى ،‬ ‫اں تے ٓپٌے ؾقیدے ًبل پیبز کسى دیبں ظبڈیبں ظبًدھیبں خواہشبں ًوں پوزا‬ ‫ا‬ ‫ٓپٌے گھس والیبں، ٓپٌی بسادزی‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫کسى لئی اگے ودھدًب ہے۔ ایط کن وچ ویال لگے گب تے بوہتیبں کوششبں دی لوڑ ہووے گی۔ اظیں زاتوں‬ ‫زاتیں ہس شے بدل ًہیں ظکدے، پساظبں اوض هٌصل تیکس اپڑى لئی ،خیہڑی اظیں اپٌے تے اپٌے ببالں‬
  3. 3. ‫لئی چبہوًدے آں، اک ًویں زاہ هتؿیي کسدے ہوئیبں ، اہٌبں کوبں ًوں دیبًت دازی دے ًبل پوزا کسى دا‬ ‫ؾہد کسظکدے آں خٌہبں ًوں الشهی طوز تے کیتب خبوًبں چبہیدا ہے۔‬ ‫هیں ایط بوہت ہی ضسوزی ڈائالگ ًوں خبزی زکھي، اتے ایط ًوں ؾول وچ بدلي دے ویلے دا هٌتػس‬ ‫ہبں۔ اتے اج هیں ظبزے اهسیکہ تے دًیب بھس وچ وظي والے هعلوبًبں ًوں زهضبى دے بببسکت هہیٌے‬ ‫دی شسوؾبت اتے هببزک ببد دیٌدا ہبں۔ تہبڈے اتے خدا دی ظالهتی ہووے۔‬

×