Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Reka bentuk Kajian Dr. Kamarul

Próximo SlideShare
Kajian kuantitatif
Kajian kuantitatif
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 26
1 de 26

Más Contenido Relacionado

Libros relacionados

Gratis con una prueba de 30 días de Scribd

Ver todo

Audiolibros relacionados

Gratis con una prueba de 30 días de Scribd

Ver todo

Reka bentuk Kajian Dr. Kamarul

 1. 1. PENDAHULUAN  Hasil kajian ditentukan oleh kaedah dan reka bentuk kajian.  Reka bentuk kajian pula ditentukan oleh tujuan kajian.  Tiada satu reka bentuk yang boleh digunakan untuk semua kajian, tetapi satu kajian boleh menggunakan beberapa reka bentuk kajian yang berbeza.
 2. 2. DEFINISI  Reka bentuk kajian merupakan satu tatacara pengolahan data yang dipungut berdasarkan perancangan khusus dan sistematik terhadap konsep pembentukan rangkaian hubungan antara pemboleh-pemboleh ubah yang terlibat dalam sesuatu kajian (Kerlinger 1970).
 3. 3.  Ia juga merujuk kepada cara penyelidik mengendali kajian, dan prosedur atau teknik yang digunakan bagi menjawab soalan kajian. Tujuan reka bentuk kajian adalah untuk mengawal punca-punca bias yang boleh mengganggu dapatan kajian (McMillan & Schumacher 1984).
 4. 4. Reka Bentuk Kajian Eksperimental Eksperimental Kuasi- Eksperimental Bukan Eksperimental Korelasi Tinjauan Kes Etnografi JENIS REKA BENTUK KAJIAN
 5. 5.  Prosedur penyelidikan kuantitatif di mana penyelidik mengkaji kesan intervensi atau rawatan ke atas hasilan daripada peserta kajian.  Reka bentuk kajian eksperimental melibatkan tiga pasangan komponen: i. Pemboleh ubah bebas & bersandar ii. Ujian sebelum & selepas (Pre & Post Test) iii. Kumpulan rawatan & kawalan.
 6. 6. Dijalankan apabila kajian eksperimen sebenar tidak dapat dijalankan atas sebab beberapa perkara tidak boleh dikawal. Umpamanya, pengagihan tidak secara rawak. Rawak Bil Kumpulan Perbandingan Bil Intervensi Digunakan Bil. DV Diukur Eksperimental Ya 2/Lebih 1/Lebih Sekali Kuasi Eksperimental Tidak 2/Lebih 1/Lebih Sekali
 7. 7.  Reka bentuk kajian kuantitatif di mana penyelidik menggunakan statistik bagi memerihal dan mengukur darjah perkaitan di anatara dua atau lebih pemboleh ubah atau set skor.  Tujuan utama adalah bagi mengenal pasti pemboleh ubah yang mana mempunyai perkaitan.
 8. 8.  Prosedur dalam penyelidikan kuantitatif di mana penyelidik mentadbir tinjauan atau soal-selidik kepada sampel atau keseluruhan populasi bagi memperihalkan sikap, pandangan, perlakuan, atau ciri-ciri populasi.
 9. 9. Reka Bentuk Tinjauan Matlamat Deskriptif Penjelasan Penerokaan Jenis Kajian Fokus & Skop Tempoh Masa Pungutan
 10. 10. MATLAMAT 1. Deskriptif (Descriptive)  Bertujuan mengumpul maklumat tentang pemboleh-pemboleh ubah dan membuat perihalan terhadap fenomena yang wujud atau berlaku.  Kerap digunakan untuk memperoleh maklumat deskriptif berkenaan sesuatu populasi, iaitu bagi mengetahui taburan pemboleh-pemboleh ubah yang dipilih.
 11. 11. 2. Penjelasan (Explanatory)  Bertujuan untuk membuat perbandingan atau penilaian.  Kajian yang menggunakan faktor atau pemboleh ubah bagi menjelaskan fenomena, faktor atau pemboleh ubah lain.  Ia juga boleh melibatkan kajian korelasi.
 12. 12. 3. Penerokaan (Exploratory)  Bertujuan untuk mengenal pasti masalah atau membuat justifikasi kepada sesuatu keadaan atau amalan.  Dilakukan dalam bentuk penerokaan bagi mengenal pasti masalah-masalah yang memerlukan penyelidikan lanjut. Kemudian, masalah atau isu didefinisikan dengan lebih baik supaya siasatan yang lebih sistematik dapat dijalankan.
 13. 13. JENIS KAJIAN 1. Fokus Dan Skop i. Banci: Penyelidikan yang memungut data daripada semua individu dalam populasi dari segi pemboleh ubah yang dipilih.Contoh, apakah pandangan guru matematik sekolah rendah di Sabah dan Sarawak pada penggunaan kalkulator dalam pembelajaran matematik?
 14. 14. ii.Tinjauan sampel: Penyelidikan yang memungut data daripada sampel yang dipilih daripada populasi yang diminati. Ia digunakan apabila kos, masa dan sumber tenaga menjadi kekangan.
 15. 15. 2. Tempoh Masa Pungutan Data i. Tinjauan Semasa Atau Keratan Lintang (Cross-sectional Survey). Penyelidik memungut data sekali sahaja daripada suatu sampel pada suatu masa.
 16. 16. ii.Tinjauan (Longitudinal survey).  Penyelidik memungut data lebih daripada sekali secara berturutan menjangkau tempoh masa bagi mengkaji perubahan dalam individu dari segi pemboleh ubah yang dipilih.  Perubahan yang berlaku kepada ciri-ciri yang dikaji dalam tempoh tersebut adalah disebabkan oleh pengaruh pemboleh ubah yang dikaji.
 17. 17.  Kajian mendalam tentang fenomena di konteks semulajadi dan berdasarkan perspektif peserta terlibat dalam fenomena tersebut (Gall, Gall & Borg, 2005)
 18. 18.  Ciri-ciri Kajian Kes: i. Particularistic: Berfokus pada situasi, kejadian, program atau fenomena tertentu ii. Descriptive: Hasil terakhir adalah kaya, deskripsi yang banyak dan mantap tentang fenomena yang dikaji iii. Heuristic: Kes yang dikaji menjelaskan & membantu kefahaman pembaca tentang fenomena.
 19. 19.  Penyelidikan: mengkaji bagaimana warga emas mempelajari cara penggunaan komputer.  Kajian Kes: Bagaimana seorang warga emas mempelajari cara penggunaan komputer, i. Satu program tertentu ii. Satu bilik darjah.
 20. 20. Kajian Kes vs Etnografi  Persamaan: fokus kepada satu atau beberapa kes, kajian mendalam, konteks semulajadi, emic (perspektif dari dalaman) & etic (perspektif dari luar).  Perbezaan: Kajian Kes Etnografi Fokus beberapa fenomena Fokus pada aspek budaya Tempoh kajian tertentu Lebih lama, tempoh pemungutan dalam mendalama Kebiasaanya terbatas pada satu konteks semulajadi Kerap melibatkan perbandingan merentasi budaya

×