Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Presentació sessió inicial

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio

Eche un vistazo a continuación

1 de 27 Anuncio
Anuncio

Más Contenido Relacionado

Similares a Presentació sessió inicial (20)

Anuncio

Presentació sessió inicial

 1. 1. Una xarxa és una estructura solidària. Tots els seus nusos són d’igual i vital importància Unificació dels procediments de treball a les Unitats de Serveis Socials
 2. 2. Objectius Programació Metodologia de treball Introducció conceptes bàsics
 3. 3. Objectius  Introduir els conceptes de gestió per processos  Consensuar els procediments de treball comuns de les següents fases del procés d’intervenció • Acollida • Diagnòstic • Pla de Millora • Tancament de l’expedient  Aprendre a descriure els porcassos  Implementar entres els tècnics dels diferents serveis els procediments comuns  Aprendre a identificar i descriure els indicadors permeten la seva gestió  Introduir els conceptes del quadre de comandament
 4. 4. Objectius Programació Metodologia de treball Introducció conceptes bàsics
 5. 5. Programació Presentació Sessió 1 Sessió 2  Presentació del projecte  Presentació dels participants a les sessions  Introducció conceptes bàsics de gestió per processos  Recollida de la documentació participants  Descripció del procés d’acollida: Objectius, descripció, conceptes bàsics, diagrama de flux, indicadors.  Consens sobre el procés d’acollida  Descripció del procés de diagnòstic: Objectius, descripció, conceptes bàsics, diagrama de flux, indicadors.
 6. 6. Programació Sessió 4 Sessió 5  Consens sobre el procés de diagnòstic  Descripció del procés de pla de millora: Objectius, descripció, conceptes bàsics, diagrama de flux, indicadors.  Consens sobre el procés de pla de millora  Descripció del procés de tancament de l’expedient: Objectius, descripció, conceptes bàsics, diagrama de flux, indicadors.  Consens sobre el procés de tancament de l’expedient  Planificació del treball futur. El quadre de comandament.  Preparació Jornada Plenària Sessió 3
 7. 7. Objectius Programació Metodologia de treball Introducció conceptes bàsics
 8. 8. Metodologia de treball L’objectiu principal del projecte és arribar a un consens sobre els 4 processos descrits, així com garantir que la feina feta en el grup es traspassi a cadascun dels organismes participants en el projecte. La metodologia de treball proposada per a garantir els resultats és la següent; 1. Treball en les sessions. A partir de breus introduccions teòriques per part dels consultors, es treballaran els procediments en dos nivells: a. Treball en petits grups per a elaborar propostes b. Consens de tot el grup a partir de la feina feta en els grups de treball 2. Treball entre sessions: Entre sessió i sessió s’han de treballar els continguts amb els diferents equips: a. Cada participant portarà el contingut del treball de la sessió als seus serveis per a contrastar, validar o esmenar els resultats obtinguts en les sessions. b. Les aportacions dels diferents equips les recollirem els consultors (via correu electrònic) i les integrarem a la feina feta. Els continguts resultants els aportarem a la sessió següent per la seva aprovació provisional
 9. 9. Objectius Programació Metodologia de treball Introducció conceptes bàsics
 10. 10. Introducció i conceptes bàsics  Introducció a la gestió per processos  La descripció dels processos  Indicadors: seguiment i mesura dels processos  El quadre de comandament (sessió 5)
 11. 11. La gestió per processos Objectius Sistema de GestióSistema de Gestió Resultats (Com?) Responsabilitats (qui) Recursos (amb què) Metodologies (com) Programes (quan) Responsabilitats (qui) Recursos (amb què) Metodologies (com) Programes (quan)
 12. 12. La gestió per processos Sistema de Gestió: Esquema general de processos i procediments que s’utilitza per garantir que l’organització realitza les tasques necessàries per assolir els seus objectius Model EFQM
 13. 13. La gestió per processos MODEL EFQM Lideratge Política i estratègia Col·laboradors i recursos Personal Processos Resultats en usuaris / ciutadans Resultats en la societat Resultats en persones Resultats clau AgentsAgents ResultatsResultats Innovació i aprenentatgeInnovació i aprenentatge
 14. 14. Què és un procés? Un procés és la successió de passos, activitats, tasques, decisions que se segueixen per realitzar un objectiu, per obtenir un resultat IMPUT OUTPUT material hores de treball capital informació etc. TRANSFORMACIÓ Producte Servei
 15. 15. Què és un procés? Les persones que formen part d’una unitat de treball participen en un PROCÉS de prestació d’un servei o d’elaboració d’un producte Analitzant aquests processos podrem comprendre millor:  les persones que hi participen (com a proveïdors i com a clients),  les relacions que s’estableixen,  i els fluxos d’informació que es generen.
 16. 16. Per què serveixen els processos? La gestió per processos ens serveix per:  Comprendre millor la organització  Millorar els fluxos de treball  Facilitar les relacions entre les persones / àrees implicades  Treballar de manera més participativa  Optimitzar la utilització dels recursos  Mesurar la eficiència en el treball realitzat.  Introduir la millora continua.  Formar a les persones encarregades de desenvolupar la activitat.  Facilitar la transversalitat, superant els departaments estancs i les estructures rígides.
 17. 17. Com definim els processos?  La fitxa del procés  El diagrama de flux
 18. 18. El diagrama de flux ÉS La representació gràfica dels passos o etapes d’un procés i la relació existent entre elles. SERVEIX PER  Obtenir una visió de conjunt del procés  Identificar els clients interns i externs  Descobrir oportunitats de millora  Definir els límits dins un procés
 19. 19. El diagrama de flux 1. Definir l’inici i el final del procés 2. Decidir el nivell de detall 3. Identificar les activitats que es realitzen 4. Representar-les gràficament PASOS A SEGUIR SIMBOLS MÉS UTILITZATS Inici o final del procés Decisió Document Activitat o pas del procés Emmagatzemament d’informació Eines o recursos Connector Comptador
 20. 20. Exemple
 21. 21. Què són els indicadors?  Els indicadors són dades quantitatives  Que ens serveixen per mesurar una realitat (p.ex. evolució d’una problemàtica determinada, grau compliment dels objectius previstos, ...)  I que ens permeten disposar d’informació objectiva, evolutiva i comparable. Els indicadors són necessaris per millorar. El que no es mesura no es pot controlar. El que no es controla no es pot gestionar
 22. 22. Tipus d’indicadors Tipus d’indicador Definició Entorn Pretenen recollir els elements de l’entorn d’un programa i formen part del mitjà exterior no controlat pel gestor del programa. També poden mesurar la demanda potencial d'un bé o servei. Input Mesuren els recursos necessaris per produir o proveir un determinat bé o servei. Inclouen recursos humans, financers, materials, etc. Output Mesuren la quantitat de productes i serveis produïts o el nombre de clients servits en el marc d'un Pla. Resultats Mesuren en quin grau el Pla està assolint els objectius definits en termes de l'impacte o dels resultats que es volen obtenir. Eficiència Mesuren, bàsicament, la relació entre els inputs utilitzats i els outputs resultants; és a dir, mesuren la productivitat dels recursos emprats en el Pla. Qualitat Mesuren en quin grau les accions o serveis d'un Pla satisfan les necessitats i expectatives de la ciutadania o dels usuaris i usuàries.
 23. 23. Tipus d’indicadors Els indicadors poden ser  Simples si reflecteixen una quantitat directa resultat d’una activitat. Són indicadors clàssics d’aquesta mena el nº de persones ateses, els expedients tramitats, els cursos realitzats, el nombre de participants en una prova de selecció, ....  Compostos quan són índex resultat d’operacions entre dos o més variables, tals com unitats produïdes per unitat de temps, hores dedicades per persona, expedients tramitats per unitat de temps (setmana, mes, any), proporció de dones ateses, etc.
 24. 24. Requisits Per que els indicadors siguin útils per a la funció que pretenen, han de tenir en compte una sèrie de requisits:  Han de ser rellevants (han d’estar vinculats a allò que pretenen mesurar).  Han de ser clars i entenedors, per garantir una recollida de dades correcta i una interpretació adequada de les mateixes.  Han de ser fàcils d’entendre i d’utilitzar.  Les unitats de mesura han d’estar ben formulades (expressades en forma de números, %, etc.)  Han de ser comparables (al llarg del temps, i/o amb altres organitzacions).  Han de ser verificables. Ha de ser possible obtenir la informació que requereixen els indicadors i han d’existir sistemes de recollida de dades que permetin obtenir les dades que es requereixen.  La informació ha d’estar disponible en el moment que es precisa.  Han de tenir un cost efectiu. Les dades que requereix l’indicador s’han de poder obtenir amb un cost raonable, i els costos de la recollida no han de superar els beneficis que se’n poden obtenir de realitzar un seguiment de l’indicador  Han de ser inequívocs en la seva interpretació. No poden ser ambigus ni donar lloc a confusions sobre la manera de contar o interpretar el que s’està mesurant.  Han de ser assolibles. Les persones o organitzacions que gestionen el Pla han de tenir tenen influència en la consecució de l’indicador que s’està mesurant. Si no és així, es reduiran els incentius per millorar i es desmotivarà als gestors i agents implicats.  Han de ser oportuns i ajudar a la presa de decisions en relació als objectius.
 25. 25. Requisits Per poder fer el seguiment correctament és important que els indicadors siguin SMART: Específics. Els indicadors que definim han de ser fàcils d’entendre per tothom: precisos, clars i breus Mesurables. I, sobre tot, ha de ser possible recollir la informació amb un esforç raonable. Assolibles. Els indicadors que escollim han de ser possibles d’aconsseguir, amb un esforç raonable. Rellevants. Han d’aportar informació útil per a la presa de decisions. Temporals. Els indicadors que recollim ens han de permetre realitzar comparacions en el temps.
 26. 26. Exemples d’indicadors  Indicadors sobre el temps d’execució de les accions previstes (hores dedicades,...)  Indicadors sobre el perfil dels usuaris d’un servei (edat, sexe, origen, nivell d’estudis....) o el tipus de problemàtica  Indicadors sobre la càrrega de treball destinada al procés (global, per perfil professional, per persona,...)  Indicadors sobre l’activitat realitzada (nombre d’accions, nombre de participants, hores per acció, hores per participant,...)  Indicadors de seguiment del pressupost (volum de pressupost executat) i de recursos (nº de professionals,...)  Indicadors de millora contínua (nombre de nous serveis, nombre de serveis renovats o modificats, nombre de canvis introduïts en el procés,....)
 27. 27. Una xarxa és una estructura solidària. Tots els seus nusos són d’igual i vital importància GRÀCIES Fins a la propera sessió

×