SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 31
μλέα      βάζεηξ          1
     Χνήζημξ Κμύηναξ,
 άιαηα  Χεμηθόξ, Μ.Sc.
μλέα
        Αθεηοιμζαιηθοιηθό μλύ

 Κηηνηθό μλύ

Φςζθμνηθό μλύ


     Γιασθό μλύ
                    Οληθό μλύ
        Υδνμπιςνηθό μλύ
Tα μλέα
 Ονηζμόξ (θαηά Arrhenius): μλέα μκμμάδμκηαη μη οδνμ-
 γμκμύπεξ εκώζεηξ μη μπμίεξ, όηακ δηαιύμκηαη ζημ κενό,
 δίκμοκ θαηηόκηα οδνμγόκμο (Η+).
 Γεκηθόξ ηύπμξ γναθήξ:     ΗxA,
 όπμο Α-x : ακηόκ (εθηόξ Ο-2 & ΟΗ-)
 Τη μκμμάδεηαη όληκμξ παναθηήναξ;
  Απ.: Οκμμάδεηαη ημ ζύκμιμ ηςκ θμηκώκ ηδημηήηςκ ηςκ
     οδαηηθώκ δηαιομάηςκ ηςκ μλέςκ.
 Πμηεξ είκαη μη θμηκέξ ηδηόηεηεξ ηςκ οδαηηθώκ δηαιο-
 μάηςκ ηςκ μλέςκ;
   έπμοκ παναθηενηζηηθή ληκή γεύζε (π.π. λίδη: πενηέπεη
   μληθό μλύ)
   μεηαβάιιμοκ ημ πνώμα ηςκ δεηθηώκ (π.π. μ δείθηεξ
μπιε ηεξ βνμμμζομόιεξ, ακ πνμζηεζεί ζε δηάιομα
 μλέμξ, απμθηά θίηνηκμ πνώμα.
 Ακηηδνμύκ με ακζναθηθά άιαηα θαη πανάγμοκ CO2(g):
     μλύ + ακζναθηθό άιαξ … + CO2(g)
• Σηα ακζναθηθά άιαηα ακήθεη ε ζόδα πιοζίμαημξ (Νa2CO3), ε μα-
 γεηνηθή ζόδα (ΝaHCO3) θαη ημ ακζναθηθό αζβέζηημ (CaCO3) πμο
 απμηειεί ημ θύνημ ζοζηαηηθό ζημ μάνμανμ, ζηεκ θημςιία, ζημ
 θέιοθμξ εκόξ αογμύ ή ζ’ έκα όζηναθμ.
• Τμ δημλείδημ ημο άκζναθα πνμθαιεί ζόιςμα ζημ δηαογέξ δηάιο-
 μα ημο αζβεζηόκενμο .
 Ακηηδνμύκ με πμιιά μέηαιια θαη ειεοζενώκμοκ αένημ
 οδνμγόκμ (Η2):
      μλύ + μέηαιιμ  … + Η2(g)
• Γηα κα ακηηδνάζεη-δηαιοζεί έκα μέηαιιμ ζε δηάιομα μλέμξ πνέπεη
 ημ μέηαιιμ αοηό κα είκαη ανηζηενά ημο [Η] ζηεκ ειεθηνμπεμηθή
 ζεηνά μεηςμέκεξ δναζηηθόηεηαξ ηςκ μεηάιιςκ.
• Τα μέηαιια Cu, Ag, Hg, Pt θαη Αu δεκ ακηηδνμύκ με ηα δηαιύμαηα
   ηςκ πενηζζόηενςκ μλέςκ.
  • Τμ αένημ οδνμγόκμ πμο πανάγεηαη από ηεκ ακηίδναζε ακηπκεύε-
   ηαη από ηε παναθηενηζηηθή ημο ηδηόηεηα κα θαίγεηαη με θνόημ
   (μηθνή έθνελε: 2Η2(g) + Ο2(g) 2Η2Ο(g) )
 Πμύ μθείιμκηαη μη θμηκέξ ηδηόηεηεξ ηςκ δηαιομάηςκ
 ηςκ μλέςκ;
 Απ: Οθείιμκηαη ζηα οδνμγμκμθαηηόκηα (Η+) πμο πενηέ-
   πμοκ όια ηα δηαιύμαηα ηςκ μλέςκ.
   Φεμηθέξ εληζώζεηξ πμο πενηγνάθμοκ ηε δηάιοζε μνηζμέκςκ μλέ-
   ςκ ζημ κενό:
   a) οδνμπιώνημ: ΗCl(aq)      H+(aq) + Cl-(aq)
   β) ζεηηθό μλύ: Η2SO4(aq)    2H+(aq) + SO4-2(aq)
   γ) μληθό μλύ: CΗ3COOH(aq) + Η2Ο(l)     H3Ο+(aq) + CH3COO-(aq)
δηάιομα                    δηάιομα
 ηζπονμύ μλέμξ                 αζζεκμύξ oλέμξ

Aπό ηα μόνηα ηςκ αζζεκώκ μλέςκ, μόκμ έκα μένμξ ημοξ δηαιύεηαη ζημ
κενό θαη μεηαηνέπεηαη ζε ηόκηα. Ακηίζεηα, όια ηα μόνηα ηςκ ηζπονώκ μ-
λέςκ δηαιύμκηαη ζημ κενό θαη μεηαηνέπμκηαη πιήνςξ ζε ηόκηα.
Οκμμαημιμγία ηςκ μλέςκ ημο ηύπμο ΗxA
 Mε νμπγνλνύρα νμέα (Α: F-, Cl- Br-, I-, S-2, CN-, …):
 Ολνκάδνληαη ζύκθσλα κε ην ζρήκα:
      πδξν-όλνκα ηνπ Α
 π.ρ. ΗCl (g):     πδξνριώξην (όκσο ΗCl(aq) : πδξνρισξηθό νμύ)

    πδξόζεην:    H2S

 Ομπγνλνύρα νμέα (Α: ΝΟ3-, SO4-2, PO4-3, …):
 Ολνκάδνληαη ζύκθσλα κε ην ζρήκα:
      όλνκα ηνπ Α νμύ
 π.ρ. ΗΝΟ3 :         ληηξηθό νμύ
    θσζθνξηθό νμύ:     Η3PO4


 Τα «θνηλά» νλόκαηα νξηζκέλσλ νμέσλ είλαη:
 Η2SO4: βηηξηόιη, ΗCl: ζπίξην ηνπ άιαηνο, ΗΝΟ3: αθνπαθόξηε
Μενηθά μλέα γκςζηά από ηεκ θαζεμενηκή δςή

     Όλνκα        Χεκηθόο ηύπνο     Πνύ βξίζθεηαη;
πδξνριώξην       ΗCl          γαζηξηθό πγξό
ζεηηθό νμύ       H2SO4         πγξό κπαηαξίαο
θσζθνξηθό νμύ      H3PO4         coca cola, pepsi cola
νμηθό νμύ        CH3COOH        μίδη
κπξκεθηθό νμύ      ΗCOOH         θαζαξηζηηθό θαθεηηέξαο
αλζξαθηθό νμύ      H2CO3         αλαςπθηηθά
θηηξηθό νμύ       C6H8O7        εζπεξηδνεηδή
γαιαθηηθό νμύ      C3H6O3        γηανύξηη
ηξπγηθό νμύ       C4H6O6        θξαζί
αζθνξβηθό νμύ      C6H8O6        βηηακίλε C
αθεηπινζαιηθπιηθό νμύ  C9H8Ο4        αζπηξίλε
Πνςημιοηηθμί δείθηεξ ή δείθηεξ
 Ονηζμόξ: είκαη μη μοζίεξ πμο αιιάδμοκ πνώμα πανμοζία
 μλέςκ ή βάζεςκ.
 Καηεγμνίεξ:
   θοζηθμί δείθηεξ (ηζάη, θόθθηκμ ιάπακμ, ναδίθηα θ.ά.)
   ενγαζηενηαθμί δείθηεξ (βάμμα ειημηνμπίμο, ειηακ-
   ζίκε, θαηκμιμθζαιεΐκε, μπιε ηεξ βνμμμζομόιεξ)
 Με ημοξ δείθηεξ δηαπηζηώκμομε ακ έκα δηάιομα είκαη ό-
 ληκμ ή βαζηθό.
    Δείθηεο     όμηλν δηάιπκα   βαζηθό δηάιπκα
θαηλνινθζαιεΐλε        -      εξπζξντώδεο
βάκκα ηνπ ειηνηξνπίνπ   θόθθηλν       κπιε
ειηαλζίλε         θόθθηλν      θίηξηλν
κπιε ηεο βξνκνζπκόιεο   θίηξηλν       κπιε
 Γπίδναζε ηςκ μλέςκ ζε ακζναθηθά άιαηα:
   CaCO3(s) + 2HCl(g)  CaCl2(aq) + CO2(g) + H2O(l)
   Na2CO3(s) + H2SO4(l)   Na2SO4(aq) + CO2(g) + H2O(l)
   NaHCO3(s) + CH3COOH(aq)     CH3COONa(aq) + CO2(g) + H2O(l)
  (πνόθεηηαη γηα ακηηδνάζεηξ δηπιήξ ακηηθαηάζηαζεξ)
 Γπίδναζε ηςκ μλέςκ ζηα μέηαιια:
   Μg(s) + 2HCl(aq) MgCl2(aq) + H2(g)
   Al(s) + 6HCl(aq) 2AlCl3(aq) + 3H2(g)
   Cu(s) + HCl(aq) X
  (πνόθεηηαη γηα ακηηδνάζεηξ απιήξ ακηηθαηάζηαζεξ)
            λίδη + ζόδα
Βάζεηξ


                     Αμμςκία
Υδνμλείδημ
  ημο              Υδνμλείδημ
μαγκεζίμο            ημο καηνίμο

     Υδνμλείδημ
      ημο
     αζβεζηίμο
           Υδνμλείδημ ημο
          καηνίμο ή θαιίμο γηα
         παναζθεοή ζαπμοκηώκ
Oη Bάζεηξ
 Ονηζμόξ (θαηά Arrhenius): βάζεηξ μκμμάδμκηαη μη ο-
 δνμγμκμύπεξ εκώζεηξ μη μπμίεξ, όηακ δηαιύμκηαη ζημ
 κενό, δίκμοκ ακηόκηα οδνμλεηδίμο (ΟΗ-).
 Γεκηθόξ ηύπμξ γναθήξ:     Μ(ΟΗ)x
 όπμο M+x : θαηηόκ μεηάιιμο
 Τη μκμμάδεηαη βαζηθόξ παναθηήναξ;
  Απ.: Οκμμάδεηαη ημ ζύκμιμ ηςκ θμηκώκ ηδημηήηςκ ηςκ
 οδαηηθώκ δηαιομάηςκ ηςκ βάζεςκ.
 Πμηεξ είκαη μη θμηκέξ ηδηόηεηεξ ηςκ οδαηηθώκ δηαιο-
 μάηςκ ηςκ βάζεςκ;
   έπμοκ θαοζηηθή ή πηθνή γεύζε
   έπμοκ ζαπςκμεηδή αθή
   μεηαβάιιμοκ ημ πνώμα ηςκ δεηθηώκ (π.π. μ δείθηεξ
   θαηκμιμθζαιεΐκε είκαη θόθθηκμξ ζε βαζηθό δηάιομα.)
 Πμύ μθείιμκηαη μη θμηκέξ ηδηόηεηεξ ηςκ δηαιομάηςκ
 ηςκ μλέςκ;
 Απ: Οθείιμκηαη ζηα ακηόκηα οδνμλεηδίμο (ΟΗ-) πμο πε-
   νηέπμοκ όια ηα δηαιύμαηα ηςκ βάζεςκ.
   Φεμηθέξ εληζώζεηξ πμο πενηγνάθμοκ ηε δηάιοζε μνηζμέκςκ βά-
   ζεςκ ζημ κενό:
   a) οδνμλείδημ ημο Να:   ΝaOH(aq)      OH-(aq) + Na+(aq)
   β) οδνμλείδημ ημο Ca:   Ca(OH)2(aq)    2OH-(aq) + Ca+2(aq)
   γ) αμμςκία:  ΝΗ3(aq) + Η2Ο(l)   ΟΗ-(aq) + ΝΗ4+(aq)


   Η αμμςκία είκαη αζζεκήξ βάζε, αθμύ μόκμ έκα μένμξ ηςκ μμνίςκ
   ηεξ πμο δηαιύμκηαη ζημ κενό μεηαηνέπεηαη ζε ηόκηα ( 5%).
   Ακηίζεηα, ηα οδνμλείδηα ηςκ μεηάιιςκ είκαη ηζπονέξ βάζεηξ, α-
   θμύ μιόθιενε ε πμζόηεηά ημοξ πμο δηαιύεηαη ζημ κενό μεηα-
   ηνέπεηαη πιήνςξ ζε ηόκηα.
Οκμμαημιμγία ηςκ βάζεςκ ημο ηύπμο Μ(ΟΗ)π
 Οκμμάδμκηαη ζύμθςκα με ημ ζπήμα:
         οδνμλείδημ ημο Μ
 π.π. ΝαΟΗ:               οδνμλείδημ ημο καηνίμο
    οδνμλείδημ ημο αζβεζηίμο:    Ca(OH)2
    Fe(OH)3:             οδνμλείδημ ημο ζηδήνμο (ΙΙΙ)
 Βάζεηξ πμο δεκ ακηηζημηπμύκ ζημκ ηύπμ Μ(ΟΗ)x :
    NH3:      αμμςκία
 Βάζεηξ γκςζηέξ από ηεκ θαζεμενηκή δςή:
      όλνκα      ρεκηθόο ηύπνο      πνύ βξίζθεηαη;
 θαπζηηθό λάηξην         ΝαΟΗ        απνθξαθηηθά
 θαπζηηθό θάιην         ΚΟΗ         ζαπνύληα
 θαπζηηθό αζβέζηην       Ca(OH)2         νηθνδνκή
 ακκσλία             NH3       θαζαξηζηηθό ηδακηώλ
Η θιίμαθα pH
 Ολύηεηα: είκαη ε ηδηόηεηα θάζε οδαηηθμύ δηαιύμαημξ, ε
 μπμία εθθνάδεη πόζμ όληκμ είκαη ημ δηάιομα αοηό.
 Όζμ μεγαιύηενε είκαη ε μλύηεηα εκόξ δηαιύμαημξ ηόζμ
 μεγαιύηενε είκαη ε πενηεθηηθόηεηα ημο δηαιύμαημξ ζε
 Η+, δειαδή, ηόζμ πενηζζόηενα Η+ οπάνπμοκ ζε μνηζμέκμ
 όγθμ ημο δηαιύμαημξ.
 Τμ θονηόηενμ μέηνμ μλύηεηαξ εκόξ δηαιύμαημξ είκαη ημ
 pH (πε-Χα) ημο δηαιύμαημξ αοημύ: όζμ μηθνόηενε είκαη
 ε ηημή pH εκόξ δηαιύμαημξ, ηόζμ πημ μεγάιε είκαη ε
 μλύηεηά ημο.
 Ονηζμόξ pH:   pH = -log[H3O+] = -log[H+]
 To pH ηςκ οδαηηθώκ δηαιομάηςκ παίνκεη ζοκήζςξ ηημέξ
 από 0 έςξ 14 (ζημοξ 25 μC), ηόζμ θοζηθέξ όζμ θαη
 αθέναηεξ.
 Πώξ μεηνάμε ημ pH εκόξ δηαιύμαημξ;
 α) με πεπάμεηνμ (ειεθηνμκηθή ζοζθεοή γηα αθνηβή μέ-
   ηνεζε pH)
 β) με πεπαμεηνηθό πανηί (μέηνεζε pH θαηά πνμζέγγηζε
   με πνήζε εκόξ εηδηθμύ απμννμθεηηθμύ πανηημύ εμπμ-
   ηηζμέκμο με μίγμα δεηθηώκ (δείθηεξ Universal).
Τμ pH ημο θαζανμύ κενμύ
 Τμ θαζανό κενό δηαζέηεη πάκημηε μηα πμιύ μηθνή πενηε-
 θηηθόηεηα ζε οδνμγμκμθαηηόκηα, ιόγς ημο όηη έκα πάνα
 πμιύ μηθνό πμζμζηό ηςκ μμνίςκ ημο κενμύ (1 ζηα
 500.000.000 μόνηα) δίκεη ηόκηα, ζύμθςκα με ηε πεμηθή
 ελίζςζε:
       Η2Ο(l)    H+(aq) + OH-(aq)
  To θαζανό κενό, όπςξ θαη θάζε οδαηηθό δηάιομα, πενηέπεη θαηηό-
  κηα Η+ αιιά θαη ακηόκηα ΟΗ-.
  Σημ θαζανό κενό ημ πιήζμξ ηςκ Η+ είκαη ίζμ με ημ πιήζμξ ηςκ
  ΟΗ-.
  Καη ζημ θαζανό κενό, ιόγς Η+ , ακηηζημηπεί μηα ηημή pH:
          pH = 7 (ζημοξ 25 oC)


 Όληκα, βαζηθά & μοδέηενα δηαιύμαηα:
ζπέζε Η+ & ΟΗ-     θιίμαθα pH    πανάδεηγμα
             (μνηζμόξ)      (25 μC)
oοδέηενμ δηάιομα  ανηζμ. Η+ = ανηζμ. ΟΗ-  pH = 7   δηάιομα ΝαCl,
& Η2Ο(l)                         δηάιομα δάπανεξ
όληκμ δηάιομα   ανηζμ. Η+ > ανηζμ. ΟΗ-  pH < 7   δηάιομα ΗCl,
(δηάιομα μλέμξ)                     δηάιομα CH3COOH
βαζηθό δηάιομα   ανηζμ. Η+ < ανηζμ. ΟΗ-  pH > 7   δηάιομα ΝαΟΗ,
(δηάιομα βάζεξ)                     δηάιομα ΝΗ3

 Καηά ηεκ αναίςζε (+Η2Ο) εκόξ οδαηηθμύ δηαιύμαημξ, ημ pH ημο δηαιύ-
 μαημξ ηείκεη ζηεκ ηημή 7 (25 μC):
   θαηά ηεκ αναίςζε όληκμο δηαιύμαημξ: pHανπηθό< pHηειηθό< 7 (δει. pH )
   θαηά ηεκ αναίςζε βαζηθμύ δηαιύμαημξ: 7< pHηει.< pHανπ. (δει. pH )
   θαηά ηεκ αναίςζε μοδέηενμο δηαιύμαημξ: pHανπ.=pHηει.=7 (δει. pH-)
 Καηά ηεκ πνμζζήθε μλέμξ ζε οδαηηθό δ/μα: pH
 Kαηά ηεκ πνμζζήθε βάζεξ ζε οδαηηθό δηάιομα: pH
 Όζμ πημ όληκμ είκαη έκα δηάιομα, ηόζμ πημ παμειό pH δηαζέηεη.
 Όζμ πημ βαζηθό είκαη έκα δηάιομα, ηόζμ πημ ορειό pH δηαζέηεη.
 Καηά ηεκ ακάμεηλε δύμ δηαιομάηςκ Δ1 & Δ2, με pH1<pH2, ηζπύεη:
  pH1<pHηει.<pH2
pH θαη ακζνώπηκμ ζώμα

    όμηλε πεξηνρή         βαζηθή πεξηνρή
1  2   3   4   5  6  7  8   9  10   11
Eλμοδεηένςζε δ/ημξ ΗCl από δ/μα ΝαΟΗ
          +


δηάιομα ΗCl
  (όληκμ)            δηάιομα ΝαΟΗ
                   (βαζηθό)


                     Η+
 δηάιομα ΝαCl
  (μοδέηενμ)              ΟΗ-
Ελμοδεηένςζε
 Ονηζμόξ: είκαη ε ακηίδναζε μεηαλύ ηςκ Η+ εκόξ δηαιύμα-
 ημξ μλέμξ με ηα ΟΗ- εκόξ δηαιύμαημξ βάζεξ πνμξ ζπε-
 μαηηζμό μμνίςκ κενμύ, θαηά ηεκ ακάμεηλε ηςκ δύμ δηαιο-
 μάηςκ.
 Σομβμιηζμόξ:
   Ιμκηηθή πεμηθή ελίζςζε (θμηκή γηα όιεξ ηηξ ελ/ζεηξ):
          Η+(αq) + ΟΗ-(aq) Η2Ο(l)
   Moνηαθή πεμηθή ελίζςζε:
       μλύ + βάζε        άιαξ + κενό
    π.π. ΗCl(aq) + NaOH(aq)    NaCl(aq) + H2O(l)
 Όηακ ακαμεηγκύμομε έκα δηάιομα μλέμξ με έκα δηάιομα
 βάζεξ (ελμοδεηένςζε), ημ ηειηθό δηάιομα μπμνεί κα
 είκαη όληκμ, βαζηθό ή μοδέηενμ, ακάιμγα με ηε ζπέζε Η+
 & ΟΗ- ζημ δηάιομα.
 Τμ γαζηνηθό ογνό πενηέπεη ΗCl (pH: 1 έςξ 2). Γηα κα α-
 κηημεηςπίζμομε ηηξ εκμπιήζεηξ ζημ ζημμάπη από ηεκ ο-
 πενέθθνηζή ημο, πνεζημμπμημύμε ακηηόληκα θανμαθεοηηθά
 ζθεοάζμαηα ηα μπμία πενηέπμοκ βάζε (Μg(OH)2 &
 Al(OH)3):
  π.π. 2 ΗCl(aq) + Mg(OH)2(aq)  MgCl2(aq) + 2 H2O(l)
   Γηα ηεκ οπενέθθνηζε γαζηνηθμύ ογνμύ δεκ επηηνέπεηαη ε πμνή-
   γεζε αζπηνίκεξ, γηαηί πενηέπεη, ςξ δναζηηθό ζοζηαηηθό, μλύ.

  To όληκμ ηζίμπεμα ηεξ μέιηζζαξ, ημο θμοκμοπημύ θαη
   ηεξ ηζμοθκίδαξ ακηημεηςπίδεηαη με ελμοδεηένςζε από
   δηάιομα βάζεξ (π.π. ΝΗ3) ή με δηάζπαζε ακζναθηθμύ
   άιαημξ (π.π. δηάιομα ΝαΗCO3: μαγεηνηθή ζόδα).
   To βαζηθό ηζίμπεμα ηεξ ζθήθαξ ακηημεηςπίδεηαη με ε-
   λμοδεηένςζε από δηάιομα μλέςξ (π.π. λίδη ή ιεμόκη).
άιαηα

      πιςνημύπμ
       κάηνημ             κηηνηθό
  όληκμ         αμμώκημ
ακζναθηθό
 κάηνημ

       ζεηηθόξ
      παιθόξ (ΙΙ)

       πιςνημύπμ
       θμβάιηημ
Άιαηα
 Ονηζμόξ: Άιαξ μκμμάδεηαη θάζε πεμηθή έκςζε ε μπμία
 απμηειείηαη από ηόκηα θαη μπμνεί κα πνμθύρεη από ηεκ
 ακηίδναζε εκόξ μλέμξ με μηα βάζε:
     μλύ + βάζε        άιαξ + κενό
 Γεκηθόξ ηύπμξ γναθήξ:     ΜyAx,
  όπμο M+x : θακηόκ (μεηαιιηθό ή ΝΗ4+)
  όπμο Α-y : ακηόκ (εθηόξ Ο-2 & ΟΗ-)
 Σπεμαηηζμόξ θνοζηάιιςκ πιςνημύπμο καηνίμο (ΝaCl):
 πνμθύπημοκ με ακάμεηλε δηαιύμαημξ ΗCl με δηάιομα ΝαΟΗ θαη ζηε
 ζοκέπεηα ζένμακζε ημο δηαιύμαημξ μέπνη κα ελαενςζεί όιμ ημ κενό:

 Η+(aq) + Cl- (aq) + Na+ (aq) + OH- (aq)   H2O(l) + Na+ (aq) + Cl- (aq) θαη

 Να+(αq)  + Cl-(aq)  θέρμανση  NaCl(s)         (θνύζηαιιμη)
 Σπεμαηηζμόξ θνοζηάιιςκ ζεηηθμύ βανίμο (BaSO4):
 πνμθύπημοκ με ακάμεηλε δηαιύμαημξ Η2SO4 με δηάιομα Ba(ΟΗ)2.
 Τμ δηάιομα ζμιώκεη θαη βαζμηαία θαηαβοζίδεηαη ζημκ ποζμέκα ημο
 δμπείμο έκα ιεοθό θνοζηαιιηθό οπόιεημμα , πμο είκαη ημ άιαξ ημο
 BaSO4(s):

 2Η+(aq) + SO4-2 (aq) + Ba+2 (aq) + 2OH- (aq)  2H2O(l) + BaSO4(s)


 Eοδηάιοηα θαη δοζδηάιοηα άιαηα:
 Γοδηάιοηα: μκμμάδμκηαη ηα αιάηηα πμο δηαιύμκηαη πμιύ
 ζημ κενό. (Π.π. ημ άιαξ NaCl είκαη εοδηάιοημ ζημ κενό γηαηί ζε
 100 g κενμύ (25 oC) μπμνμύκ κα δηαιοζμύκ έςξ 36 g NaCl.)
 Δοζδηάιοηα: μκμμάδμκηαη ηα αιάηηα πμο δηαιύμκηαη ειά-
 πηζηα ζημ κενό. (Π.π. ημ άιαξ CaSO4 (γύρμξ) είκαη δοζδηάιοημ
 ζημ κενό γηαηί ζε 100 g κενμύ (25 oC) μπμνμύκ κα δηαιοζμύκ ημ
 πμιύ 0,21 g CaSO4.)
δηάιοζε ΝαCl(s) ζημ  δηάιοζε Sr3P2(s) ζημ
 κενό (εοδηάιοημ)   κενό (δοζδηάιοημ)
Οκμμαημιμγία ηςκ aιάηςκ ΜyAx
 Mε νμπγνλνύρα άιαηα (Α: F-, Cl- Br-, I-, S-2, CN-, …):
 Ολνκάδνληαη ζύκθσλα κε ην ζρήκα:
      όλνκα Α -νύρν (ή -ίδην) + όλoκα Μ
 π.ρ. ΝαCl :  ρισξηνύρν λάηξην (ή ρισξίδην ηνπ λαηξίνπ)
   ζεηνύρνο ζίδεξνο (ΙΙΙ) : Fe2S3
 Ομπγνλνύρα άιαηα (Α: ΝΟ3-, SO4-2, PO4-3, …):
 Ολνκάδνληαη ζύκθσλα κε ην ζρήκα:
      όλνκα ηνπ Α + όλνκα Μ
 π.ρ. ΚΝΟ3 :             ληηξηθό θάιην
    θσζθνξηθό καγλήζην:       Μg3(PO4)2


 Τα «θνηλά» νλόκαηα νξηζκέλσλ αιάησλ είλαη:
 NaCl: θνηλό αιάηη, CaCO3: αζβεζηόιηζνο, ΝαΗCΟ3: καγεηξηθή ζόδα
Αιοθέξ           • Τν ζαιαζζηλό λεξό απνηε-
                ιεί ην 97% ηεο ζπλνιηθήο
                πνζόηεηαο ηνπ λεξνύ ηεο
                Γεο θαη είλαη αικπξό γηαηί
                πεξηέρεη ρισξηνύρν λάηξην
                ή καγεηξηθό αιάηη.
               • Όηαλ ζπγθεληξώλεηαη ζε
                αβαζείο ιεθάλεο θαη κε ηελ
                επίδξαζε ησλ πςειώλ ζεξ-
                κνθξαζηώλ ηνπ θαινθαη-
                ξηνύ ην λεξό εμαηκίδεηαη θαη
 Αλυκή Πολυχνίτου Λέσβου
                ην αιάηη θξπζηαιιώλεηαη
                θαη ζπιιέγεηαη.
               • Τν καγεηξηθό αιάηη πεξηέρεη
                ζε κηθξέο πνζόηεηεο θαη
                άιια άιαηα όπσο ρισξηνύ-
                ρν θάιην θαη ρισξηνύρν κα-
                γλήζην.

Πρωτόγονη αλυκή στα Κύθηρα
Oξέα, βάσεις & άλατα (1)

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Α. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ
Α. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ Α. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ
Α. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ Kvarnalis75
 
ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ (ΕΙΣΑΓΩΓΗ)
ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ (ΕΙΣΑΓΩΓΗ)ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ (ΕΙΣΑΓΩΓΗ)
ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ (ΕΙΣΑΓΩΓΗ)Katzelakis Dimitrios
 
Ερωτόκριτος περίληψη
Ερωτόκριτος περίληψηΕρωτόκριτος περίληψη
Ερωτόκριτος περίληψηathntanta
 
ΜΜΕ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ
ΜΜΕ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑΜΜΕ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ
ΜΜΕ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑEleni Kots
 
ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ - 36
ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ - 36ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ - 36
ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ - 36Georgia Sofi
 
Ιστορία του Αρχαίου Κόσμου - Αίγυπτος - Τράπεζα Θεμάτων
Ιστορία του Αρχαίου Κόσμου - Αίγυπτος - Τράπεζα ΘεμάτωνΙστορία του Αρχαίου Κόσμου - Αίγυπτος - Τράπεζα Θεμάτων
Ιστορία του Αρχαίου Κόσμου - Αίγυπτος - Τράπεζα ΘεμάτωνThanos Stavropoulos
 
A ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ 4 ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
A ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ 4 ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣA ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ 4 ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
A ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ 4 ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣManolis Savorianakis
 
ανώμαλα παραθετικά αρχαία
ανώμαλα παραθετικά αρχαίαανώμαλα παραθετικά αρχαία
ανώμαλα παραθετικά αρχαίαΑ Χ
 
Του γιοφυριού της Άρτας - δημιουργική γραφή
Του γιοφυριού της Άρτας - δημιουργική γραφήΤου γιοφυριού της Άρτας - δημιουργική γραφή
Του γιοφυριού της Άρτας - δημιουργική γραφήvserdaki
 
σεναριο διδασκαλιας στην_ιστορια γ΄γυμνασιου (Α΄Παγκόσμιος Πόλεμος)
σεναριο διδασκαλιας στην_ιστορια γ΄γυμνασιου (Α΄Παγκόσμιος Πόλεμος)σεναριο διδασκαλιας στην_ιστορια γ΄γυμνασιου (Α΄Παγκόσμιος Πόλεμος)
σεναριο διδασκαλιας στην_ιστορια γ΄γυμνασιου (Α΄Παγκόσμιος Πόλεμος)somakris
 
ιστορία β' γυμνασίου (25 διαγωνίσματα)
ιστορία β' γυμνασίου (25 διαγωνίσματα)ιστορία β' γυμνασίου (25 διαγωνίσματα)
ιστορία β' γυμνασίου (25 διαγωνίσματα)Kats961
 

La actualidad más candente (20)

η αξία της ελληνικής γλώσσας
η αξία της ελληνικής γλώσσας η αξία της ελληνικής γλώσσας
η αξία της ελληνικής γλώσσας
 
Πολύβιος, Το χρέος του ιστορικού. Ενότητα 3, Αρχαία Β΄ Γυμνασίου
Πολύβιος, Το χρέος του ιστορικού. Ενότητα 3, Αρχαία Β΄ ΓυμνασίουΠολύβιος, Το χρέος του ιστορικού. Ενότητα 3, Αρχαία Β΄ Γυμνασίου
Πολύβιος, Το χρέος του ιστορικού. Ενότητα 3, Αρχαία Β΄ Γυμνασίου
 
Α. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ
Α. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ Α. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ
Α. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ
 
ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ (ΕΙΣΑΓΩΓΗ)
ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ (ΕΙΣΑΓΩΓΗ)ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ (ΕΙΣΑΓΩΓΗ)
ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ (ΕΙΣΑΓΩΓΗ)
 
Ευριπίδη Ελένη, Πρόλογος, 1η σκηνή, στ. 1-82
Ευριπίδη Ελένη, Πρόλογος, 1η σκηνή, στ. 1-82Ευριπίδη Ελένη, Πρόλογος, 1η σκηνή, στ. 1-82
Ευριπίδη Ελένη, Πρόλογος, 1η σκηνή, στ. 1-82
 
Ερωτόκριτος περίληψη
Ερωτόκριτος περίληψηΕρωτόκριτος περίληψη
Ερωτόκριτος περίληψη
 
Eλένη Ευριπίδη: εισαγωγή
Eλένη Ευριπίδη: εισαγωγήEλένη Ευριπίδη: εισαγωγή
Eλένη Ευριπίδη: εισαγωγή
 
ΜΜΕ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ
ΜΜΕ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑΜΜΕ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ
ΜΜΕ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ
 
ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ - 36
ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ - 36ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ - 36
ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ - 36
 
Η εκπαίδευση των παιδιών στην αρχαία Αθήνα, εν. 2 Αρχαίων Α΄ Γυμνασίου
Η εκπαίδευση των παιδιών στην αρχαία Αθήνα, εν. 2 Αρχαίων Α΄ ΓυμνασίουΗ εκπαίδευση των παιδιών στην αρχαία Αθήνα, εν. 2 Αρχαίων Α΄ Γυμνασίου
Η εκπαίδευση των παιδιών στην αρχαία Αθήνα, εν. 2 Αρχαίων Α΄ Γυμνασίου
 
Ευριπίδη Ελένη, Γ΄ επεισόδιο, στίχοι 1286 - 1424
Ευριπίδη Ελένη, Γ΄ επεισόδιο, στίχοι 1286 - 1424Ευριπίδη Ελένη, Γ΄ επεισόδιο, στίχοι 1286 - 1424
Ευριπίδη Ελένη, Γ΄ επεισόδιο, στίχοι 1286 - 1424
 
Ιστορία του Αρχαίου Κόσμου - Αίγυπτος - Τράπεζα Θεμάτων
Ιστορία του Αρχαίου Κόσμου - Αίγυπτος - Τράπεζα ΘεμάτωνΙστορία του Αρχαίου Κόσμου - Αίγυπτος - Τράπεζα Θεμάτων
Ιστορία του Αρχαίου Κόσμου - Αίγυπτος - Τράπεζα Θεμάτων
 
Ευριπίδη Ελένη, Α΄ επεισόδιο, 2η σκηνή, στίχοι 495-541
Ευριπίδη Ελένη, Α΄ επεισόδιο, 2η σκηνή, στίχοι 495-541Ευριπίδη Ελένη, Α΄ επεισόδιο, 2η σκηνή, στίχοι 495-541
Ευριπίδη Ελένη, Α΄ επεισόδιο, 2η σκηνή, στίχοι 495-541
 
Λύομαι
ΛύομαιΛύομαι
Λύομαι
 
A ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ 4 ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
A ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ 4 ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣA ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ 4 ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
A ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ 4 ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
 
Ένα παράδειγμα σεβασμού προς τους γονείς, Ενότητα 8, Αρχαία Γ΄ Γυμνασίου
Ένα παράδειγμα σεβασμού προς τους γονείς, Ενότητα 8, Αρχαία Γ΄ ΓυμνασίουΈνα παράδειγμα σεβασμού προς τους γονείς, Ενότητα 8, Αρχαία Γ΄ Γυμνασίου
Ένα παράδειγμα σεβασμού προς τους γονείς, Ενότητα 8, Αρχαία Γ΄ Γυμνασίου
 
ανώμαλα παραθετικά αρχαία
ανώμαλα παραθετικά αρχαίαανώμαλα παραθετικά αρχαία
ανώμαλα παραθετικά αρχαία
 
Του γιοφυριού της Άρτας - δημιουργική γραφή
Του γιοφυριού της Άρτας - δημιουργική γραφήΤου γιοφυριού της Άρτας - δημιουργική γραφή
Του γιοφυριού της Άρτας - δημιουργική γραφή
 
σεναριο διδασκαλιας στην_ιστορια γ΄γυμνασιου (Α΄Παγκόσμιος Πόλεμος)
σεναριο διδασκαλιας στην_ιστορια γ΄γυμνασιου (Α΄Παγκόσμιος Πόλεμος)σεναριο διδασκαλιας στην_ιστορια γ΄γυμνασιου (Α΄Παγκόσμιος Πόλεμος)
σεναριο διδασκαλιας στην_ιστορια γ΄γυμνασιου (Α΄Παγκόσμιος Πόλεμος)
 
ιστορία β' γυμνασίου (25 διαγωνίσματα)
ιστορία β' γυμνασίου (25 διαγωνίσματα)ιστορία β' γυμνασίου (25 διαγωνίσματα)
ιστορία β' γυμνασίου (25 διαγωνίσματα)
 

Destacado

χημεία β γυμν (εισαγωγή)
χημεία β γυμν (εισαγωγή)χημεία β γυμν (εισαγωγή)
χημεία β γυμν (εισαγωγή)Xristos Koutras
 
χημικές ενώσεις, στοιχεία, χημικές αντιδράσεις
χημικές ενώσεις, στοιχεία, χημικές αντιδράσειςχημικές ενώσεις, στοιχεία, χημικές αντιδράσεις
χημικές ενώσεις, στοιχεία, χημικές αντιδράσειςXristos Koutras
 
Χημική αντίδραση-εξίσωση
Χημική αντίδραση-εξίσωσηΧημική αντίδραση-εξίσωση
Χημική αντίδραση-εξίσωσηDespina Setaki
 
καταστάσεις της ύλης
καταστάσεις της ύληςκαταστάσεις της ύλης
καταστάσεις της ύληςDespina Setaki
 
Tο νερό στη ζωή μας
Tο νερό στη ζωή μαςTο νερό στη ζωή μας
Tο νερό στη ζωή μαςDespina Setaki
 
Χημεία Β΄γυμνασίου - Εισαγωγή
Χημεία Β΄γυμνασίου - ΕισαγωγήΧημεία Β΄γυμνασίου - Εισαγωγή
Χημεία Β΄γυμνασίου - ΕισαγωγήDespina Setaki
 
Το νερό ως διαλύτης-Μείγματα
Το νερό ως διαλύτης-ΜείγματαΤο νερό ως διαλύτης-Μείγματα
Το νερό ως διαλύτης-ΜείγματαDespina Setaki
 
Διάσπαση Νερού
Διάσπαση ΝερούΔιάσπαση Νερού
Διάσπαση ΝερούDespina Setaki
 
ρύπανση του νερού
ρύπανση του νερούρύπανση του νερού
ρύπανση του νερούDespina Setaki
 
Διαχωρισμός Μιγμάτων
Διαχωρισμός ΜιγμάτωνΔιαχωρισμός Μιγμάτων
Διαχωρισμός ΜιγμάτωνDespina Setaki
 
περιεκτικότητες
περιεκτικότητεςπεριεκτικότητες
περιεκτικότητεςDespina Setaki
 

Destacado (11)

χημεία β γυμν (εισαγωγή)
χημεία β γυμν (εισαγωγή)χημεία β γυμν (εισαγωγή)
χημεία β γυμν (εισαγωγή)
 
χημικές ενώσεις, στοιχεία, χημικές αντιδράσεις
χημικές ενώσεις, στοιχεία, χημικές αντιδράσειςχημικές ενώσεις, στοιχεία, χημικές αντιδράσεις
χημικές ενώσεις, στοιχεία, χημικές αντιδράσεις
 
Χημική αντίδραση-εξίσωση
Χημική αντίδραση-εξίσωσηΧημική αντίδραση-εξίσωση
Χημική αντίδραση-εξίσωση
 
καταστάσεις της ύλης
καταστάσεις της ύληςκαταστάσεις της ύλης
καταστάσεις της ύλης
 
Tο νερό στη ζωή μας
Tο νερό στη ζωή μαςTο νερό στη ζωή μας
Tο νερό στη ζωή μας
 
Χημεία Β΄γυμνασίου - Εισαγωγή
Χημεία Β΄γυμνασίου - ΕισαγωγήΧημεία Β΄γυμνασίου - Εισαγωγή
Χημεία Β΄γυμνασίου - Εισαγωγή
 
Το νερό ως διαλύτης-Μείγματα
Το νερό ως διαλύτης-ΜείγματαΤο νερό ως διαλύτης-Μείγματα
Το νερό ως διαλύτης-Μείγματα
 
Διάσπαση Νερού
Διάσπαση ΝερούΔιάσπαση Νερού
Διάσπαση Νερού
 
ρύπανση του νερού
ρύπανση του νερούρύπανση του νερού
ρύπανση του νερού
 
Διαχωρισμός Μιγμάτων
Διαχωρισμός ΜιγμάτωνΔιαχωρισμός Μιγμάτων
Διαχωρισμός Μιγμάτων
 
περιεκτικότητες
περιεκτικότητεςπεριεκτικότητες
περιεκτικότητες
 

Similar a Oξέα, βάσεις & άλατα (1)

αντιδράσεις προσθήκης αλκένια αλκίνια
αντιδράσεις προσθήκης αλκένια αλκίνιααντιδράσεις προσθήκης αλκένια αλκίνια
αντιδράσεις προσθήκης αλκένια αλκίνιαDimPapadopoulos
 
H xημεία του άνθρακα (3) (Γ΄ Γυμνασίου)
H xημεία του άνθρακα (3) (Γ΄ Γυμνασίου)H xημεία του άνθρακα (3) (Γ΄ Γυμνασίου)
H xημεία του άνθρακα (3) (Γ΄ Γυμνασίου)Xristos Koutras
 
χημικές εξισώσεις (β γυμνασίου)
χημικές εξισώσεις (β γυμνασίου)χημικές εξισώσεις (β γυμνασίου)
χημικές εξισώσεις (β γυμνασίου)Xristos Koutras
 
φωτοχημικό νέφος (1)
φωτοχημικό νέφος (1)φωτοχημικό νέφος (1)
φωτοχημικό νέφος (1)1lykagdim
 
οξεοβασικη ισορροπια_511.pptx
οξεοβασικη ισορροπια_511.pptxοξεοβασικη ισορροπια_511.pptx
οξεοβασικη ισορροπια_511.pptxThanosTomaridis
 
βιολογια κεφαλαιο 1.1
βιολογια κεφαλαιο 1.1βιολογια κεφαλαιο 1.1
βιολογια κεφαλαιο 1.14Gym Glyfadas
 
αντιδράσεις προσθήκης γ΄λυκ
αντιδράσεις προσθήκης γ΄λυκαντιδράσεις προσθήκης γ΄λυκ
αντιδράσεις προσθήκης γ΄λυκΙωάννης Λιόντος
 
μεταλλαξεις θεωρια (3)
μεταλλαξεις θεωρια (3)μεταλλαξεις θεωρια (3)
μεταλλαξεις θεωρια (3)Kostas Pax
 
Eρωτήσεις, ασκήσεις, αντιδράσεις,, διακρίσεις, ... (β λυκείου, χημεία, γενικό...
Eρωτήσεις, ασκήσεις, αντιδράσεις,, διακρίσεις, ... (β λυκείου, χημεία, γενικό...Eρωτήσεις, ασκήσεις, αντιδράσεις,, διακρίσεις, ... (β λυκείου, χημεία, γενικό...
Eρωτήσεις, ασκήσεις, αντιδράσεις,, διακρίσεις, ... (β λυκείου, χημεία, γενικό...Xristos Koutras
 
Επαναληπτικό γενικό διαγώνισμα Χημείας Γ Λυκείου (2017-18), Θετικές Σπουδές
Επαναληπτικό γενικό διαγώνισμα Χημείας Γ Λυκείου (2017-18), Θετικές Σπουδές Επαναληπτικό γενικό διαγώνισμα Χημείας Γ Λυκείου (2017-18), Θετικές Σπουδές
Επαναληπτικό γενικό διαγώνισμα Χημείας Γ Λυκείου (2017-18), Θετικές Σπουδές Xristos Koutras
 
παρασκευη σαπουνιου
παρασκευη σαπουνιουπαρασκευη σαπουνιου
παρασκευη σαπουνιουmmantziou
 
Επανάληψη οργανικής Χημείας και ασκήσεις για τεστ.
Επανάληψη οργανικής Χημείας και ασκήσεις για τεστ.Επανάληψη οργανικής Χημείας και ασκήσεις για τεστ.
Επανάληψη οργανικής Χημείας και ασκήσεις για τεστ.Stathis Gourzis
 
Epanaliptiko koutras 2019
Epanaliptiko koutras 2019Epanaliptiko koutras 2019
Epanaliptiko koutras 2019Xristos Koutras
 
αντιδράσεις οξείδωσης αναγωγής οργανικών ενώσεων
αντιδράσεις οξείδωσης αναγωγής οργανικών ενώσεωναντιδράσεις οξείδωσης αναγωγής οργανικών ενώσεων
αντιδράσεις οξείδωσης αναγωγής οργανικών ενώσεωνDimPapadopoulos
 
Iσοστάθμιση χημικής εξίσωσης
Iσοστάθμιση χημικής εξίσωσηςIσοστάθμιση χημικής εξίσωσης
Iσοστάθμιση χημικής εξίσωσηςPetros Karapetros
 
βιοδιασπώμενη σακούλα
βιοδιασπώμενη σακούλαβιοδιασπώμενη σακούλα
βιοδιασπώμενη σακούλαniachem
 

Similar a Oξέα, βάσεις & άλατα (1) (20)

αντιδράσεις προσθήκης αλκένια αλκίνια
αντιδράσεις προσθήκης αλκένια αλκίνιααντιδράσεις προσθήκης αλκένια αλκίνια
αντιδράσεις προσθήκης αλκένια αλκίνια
 
H xημεία του άνθρακα (3) (Γ΄ Γυμνασίου)
H xημεία του άνθρακα (3) (Γ΄ Γυμνασίου)H xημεία του άνθρακα (3) (Γ΄ Γυμνασίου)
H xημεία του άνθρακα (3) (Γ΄ Γυμνασίου)
 
χημικές εξισώσεις (β γυμνασίου)
χημικές εξισώσεις (β γυμνασίου)χημικές εξισώσεις (β γυμνασίου)
χημικές εξισώσεις (β γυμνασίου)
 
αντιδράσεις απόσπασης
αντιδράσεις απόσπασηςαντιδράσεις απόσπασης
αντιδράσεις απόσπασης
 
φωτοχημικό νέφος (1)
φωτοχημικό νέφος (1)φωτοχημικό νέφος (1)
φωτοχημικό νέφος (1)
 
οξεοβασικη ισορροπια_511.pptx
οξεοβασικη ισορροπια_511.pptxοξεοβασικη ισορροπια_511.pptx
οξεοβασικη ισορροπια_511.pptx
 
Oxea baseis alata_v_11.02
Oxea baseis alata_v_11.02Oxea baseis alata_v_11.02
Oxea baseis alata_v_11.02
 
βιολογια κεφαλαιο 1.1
βιολογια κεφαλαιο 1.1βιολογια κεφαλαιο 1.1
βιολογια κεφαλαιο 1.1
 
αντιδράσεις προσθήκης γ΄λυκ
αντιδράσεις προσθήκης γ΄λυκαντιδράσεις προσθήκης γ΄λυκ
αντιδράσεις προσθήκης γ΄λυκ
 
μεταλλαξεις θεωρια (3)
μεταλλαξεις θεωρια (3)μεταλλαξεις θεωρια (3)
μεταλλαξεις θεωρια (3)
 
Eρωτήσεις, ασκήσεις, αντιδράσεις,, διακρίσεις, ... (β λυκείου, χημεία, γενικό...
Eρωτήσεις, ασκήσεις, αντιδράσεις,, διακρίσεις, ... (β λυκείου, χημεία, γενικό...Eρωτήσεις, ασκήσεις, αντιδράσεις,, διακρίσεις, ... (β λυκείου, χημεία, γενικό...
Eρωτήσεις, ασκήσεις, αντιδράσεις,, διακρίσεις, ... (β λυκείου, χημεία, γενικό...
 
Sxediasmos
SxediasmosSxediasmos
Sxediasmos
 
Επαναληπτικό γενικό διαγώνισμα Χημείας Γ Λυκείου (2017-18), Θετικές Σπουδές
Επαναληπτικό γενικό διαγώνισμα Χημείας Γ Λυκείου (2017-18), Θετικές Σπουδές Επαναληπτικό γενικό διαγώνισμα Χημείας Γ Λυκείου (2017-18), Θετικές Σπουδές
Επαναληπτικό γενικό διαγώνισμα Χημείας Γ Λυκείου (2017-18), Θετικές Σπουδές
 
παρασκευη σαπουνιου
παρασκευη σαπουνιουπαρασκευη σαπουνιου
παρασκευη σαπουνιου
 
Κλίμακα pH
Κλίμακα pHΚλίμακα pH
Κλίμακα pH
 
Επανάληψη οργανικής Χημείας και ασκήσεις για τεστ.
Επανάληψη οργανικής Χημείας και ασκήσεις για τεστ.Επανάληψη οργανικής Χημείας και ασκήσεις για τεστ.
Επανάληψη οργανικής Χημείας και ασκήσεις για τεστ.
 
Epanaliptiko koutras 2019
Epanaliptiko koutras 2019Epanaliptiko koutras 2019
Epanaliptiko koutras 2019
 
αντιδράσεις οξείδωσης αναγωγής οργανικών ενώσεων
αντιδράσεις οξείδωσης αναγωγής οργανικών ενώσεωναντιδράσεις οξείδωσης αναγωγής οργανικών ενώσεων
αντιδράσεις οξείδωσης αναγωγής οργανικών ενώσεων
 
Iσοστάθμιση χημικής εξίσωσης
Iσοστάθμιση χημικής εξίσωσηςIσοστάθμιση χημικής εξίσωσης
Iσοστάθμιση χημικής εξίσωσης
 
βιοδιασπώμενη σακούλα
βιοδιασπώμενη σακούλαβιοδιασπώμενη σακούλα
βιοδιασπώμενη σακούλα
 

Más de Xristos Koutras

Epanalhptikew xhmeias 2018
Epanalhptikew xhmeias 2018Epanalhptikew xhmeias 2018
Epanalhptikew xhmeias 2018Xristos Koutras
 
Them xhm op_c_epan_180908
Them xhm op_c_epan_180908Them xhm op_c_epan_180908
Them xhm op_c_epan_180908Xristos Koutras
 
διδακτέα ύλη των φυσικών επιστημών α &amp; β γελ 2017 18
διδακτέα ύλη των φυσικών επιστημών α &amp; β γελ 2017 18διδακτέα ύλη των φυσικών επιστημών α &amp; β γελ 2017 18
διδακτέα ύλη των φυσικών επιστημών α &amp; β γελ 2017 18Xristos Koutras
 
διαχείριση εξεταστέας ύλης χημείας γ λυκείου γενικού ημερήσιου λυκείου
διαχείριση εξεταστέας ύλης χημείας γ λυκείου γενικού ημερήσιου λυκείουδιαχείριση εξεταστέας ύλης χημείας γ λυκείου γενικού ημερήσιου λυκείου
διαχείριση εξεταστέας ύλης χημείας γ λυκείου γενικού ημερήσιου λυκείουXristos Koutras
 
διαχείριση ύλης στη χημεία γ' λυκείου (2015 16)
διαχείριση ύλης στη χημεία γ' λυκείου (2015 16)διαχείριση ύλης στη χημεία γ' λυκείου (2015 16)
διαχείριση ύλης στη χημεία γ' λυκείου (2015 16)Xristos Koutras
 
χημεία γ λυκείου, εξεταστέα ύλη 2017 18
χημεία γ λυκείου, εξεταστέα ύλη 2017 18χημεία γ λυκείου, εξεταστέα ύλη 2017 18
χημεία γ λυκείου, εξεταστέα ύλη 2017 18Xristos Koutras
 
Aπαντήσεις για τις εισαγωγικές εξετάσεις για τους ομογενείς στο μάθημα της χη...
Aπαντήσεις για τις εισαγωγικές εξετάσεις για τους ομογενείς στο μάθημα της χη...Aπαντήσεις για τις εισαγωγικές εξετάσεις για τους ομογενείς στο μάθημα της χη...
Aπαντήσεις για τις εισαγωγικές εξετάσεις για τους ομογενείς στο μάθημα της χη...Xristos Koutras
 
Θέματα Χημείας Προσανατολισμού για ομογενείς (εισαγωγικές εξετάσεις) Σεπτ. 2017
Θέματα Χημείας Προσανατολισμού για ομογενείς (εισαγωγικές εξετάσεις) Σεπτ. 2017 Θέματα Χημείας Προσανατολισμού για ομογενείς (εισαγωγικές εξετάσεις) Σεπτ. 2017
Θέματα Χημείας Προσανατολισμού για ομογενείς (εισαγωγικές εξετάσεις) Σεπτ. 2017 Xristos Koutras
 
απαντήσεις στις επαναληπτικές εξετάσεις χημείας (σεπ. 2017)
απαντήσεις στις επαναληπτικές εξετάσεις χημείας (σεπ. 2017)απαντήσεις στις επαναληπτικές εξετάσεις χημείας (σεπ. 2017)
απαντήσεις στις επαναληπτικές εξετάσεις χημείας (σεπ. 2017)Xristos Koutras
 
Them xhm op_c_epan_170907
Them xhm op_c_epan_170907Them xhm op_c_epan_170907
Them xhm op_c_epan_170907Xristos Koutras
 
Lesvos chios (λύσεις από εεχ)
Lesvos chios (λύσεις από εεχ)Lesvos chios (λύσεις από εεχ)
Lesvos chios (λύσεις από εεχ)Xristos Koutras
 
λεσβος χιος (χημεία προσανατολισμού)
λεσβος  χιος (χημεία προσανατολισμού)λεσβος  χιος (χημεία προσανατολισμού)
λεσβος χιος (χημεία προσανατολισμού)Xristos Koutras
 
επαναληπτικό διαγώνισμα χημείας προσανατολισμού (γ λυκείου) κεφ. 1, 2, 3 &amp...
επαναληπτικό διαγώνισμα χημείας προσανατολισμού (γ λυκείου) κεφ. 1, 2, 3 &amp...επαναληπτικό διαγώνισμα χημείας προσανατολισμού (γ λυκείου) κεφ. 1, 2, 3 &amp...
επαναληπτικό διαγώνισμα χημείας προσανατολισμού (γ λυκείου) κεφ. 1, 2, 3 &amp...Xristos Koutras
 
χημεία γ λυκειου επαναληπτικό διαγώνισμα μαης 2017
χημεία γ λυκειου επαναληπτικό διαγώνισμα μαης 2017χημεία γ λυκειου επαναληπτικό διαγώνισμα μαης 2017
χημεία γ λυκειου επαναληπτικό διαγώνισμα μαης 2017Xristos Koutras
 

Más de Xristos Koutras (20)

Ps chemistry 2019 20
Ps chemistry 2019 20Ps chemistry 2019 20
Ps chemistry 2019 20
 
Epanalhptikew xhmeias 2018
Epanalhptikew xhmeias 2018Epanalhptikew xhmeias 2018
Epanalhptikew xhmeias 2018
 
Them xhm op_c_epan_180908
Them xhm op_c_epan_180908Them xhm op_c_epan_180908
Them xhm op_c_epan_180908
 
Yli chimeias 2019
Yli chimeias 2019Yli chimeias 2019
Yli chimeias 2019
 
Fakelos 32os pdmx_1
Fakelos 32os pdmx_1Fakelos 32os pdmx_1
Fakelos 32os pdmx_1
 
G lykeiou themata_1
G lykeiou themata_1G lykeiou themata_1
G lykeiou themata_1
 
διδακτέα ύλη των φυσικών επιστημών α &amp; β γελ 2017 18
διδακτέα ύλη των φυσικών επιστημών α &amp; β γελ 2017 18διδακτέα ύλη των φυσικών επιστημών α &amp; β γελ 2017 18
διδακτέα ύλη των φυσικών επιστημών α &amp; β γελ 2017 18
 
διαχείριση εξεταστέας ύλης χημείας γ λυκείου γενικού ημερήσιου λυκείου
διαχείριση εξεταστέας ύλης χημείας γ λυκείου γενικού ημερήσιου λυκείουδιαχείριση εξεταστέας ύλης χημείας γ λυκείου γενικού ημερήσιου λυκείου
διαχείριση εξεταστέας ύλης χημείας γ λυκείου γενικού ημερήσιου λυκείου
 
διαχείριση ύλης στη χημεία γ' λυκείου (2015 16)
διαχείριση ύλης στη χημεία γ' λυκείου (2015 16)διαχείριση ύλης στη χημεία γ' λυκείου (2015 16)
διαχείριση ύλης στη χημεία γ' λυκείου (2015 16)
 
χημεία γ λυκείου, εξεταστέα ύλη 2017 18
χημεία γ λυκείου, εξεταστέα ύλη 2017 18χημεία γ λυκείου, εξεταστέα ύλη 2017 18
χημεία γ λυκείου, εξεταστέα ύλη 2017 18
 
Aπαντήσεις για τις εισαγωγικές εξετάσεις για τους ομογενείς στο μάθημα της χη...
Aπαντήσεις για τις εισαγωγικές εξετάσεις για τους ομογενείς στο μάθημα της χη...Aπαντήσεις για τις εισαγωγικές εξετάσεις για τους ομογενείς στο μάθημα της χη...
Aπαντήσεις για τις εισαγωγικές εξετάσεις για τους ομογενείς στο μάθημα της χη...
 
Θέματα Χημείας Προσανατολισμού για ομογενείς (εισαγωγικές εξετάσεις) Σεπτ. 2017
Θέματα Χημείας Προσανατολισμού για ομογενείς (εισαγωγικές εξετάσεις) Σεπτ. 2017 Θέματα Χημείας Προσανατολισμού για ομογενείς (εισαγωγικές εξετάσεις) Σεπτ. 2017
Θέματα Χημείας Προσανατολισμού για ομογενείς (εισαγωγικές εξετάσεις) Σεπτ. 2017
 
απαντήσεις στις επαναληπτικές εξετάσεις χημείας (σεπ. 2017)
απαντήσεις στις επαναληπτικές εξετάσεις χημείας (σεπ. 2017)απαντήσεις στις επαναληπτικές εξετάσεις χημείας (σεπ. 2017)
απαντήσεις στις επαναληπτικές εξετάσεις χημείας (σεπ. 2017)
 
Them xhm op_c_epan_170907
Them xhm op_c_epan_170907Them xhm op_c_epan_170907
Them xhm op_c_epan_170907
 
Lesvos chios (λύσεις από εεχ)
Lesvos chios (λύσεις από εεχ)Lesvos chios (λύσεις από εεχ)
Lesvos chios (λύσεις από εεχ)
 
λεσβος χιος (χημεία προσανατολισμού)
λεσβος  χιος (χημεία προσανατολισμού)λεσβος  χιος (χημεία προσανατολισμού)
λεσβος χιος (χημεία προσανατολισμού)
 
επαναληπτικό διαγώνισμα χημείας προσανατολισμού (γ λυκείου) κεφ. 1, 2, 3 &amp...
επαναληπτικό διαγώνισμα χημείας προσανατολισμού (γ λυκείου) κεφ. 1, 2, 3 &amp...επαναληπτικό διαγώνισμα χημείας προσανατολισμού (γ λυκείου) κεφ. 1, 2, 3 &amp...
επαναληπτικό διαγώνισμα χημείας προσανατολισμού (γ λυκείου) κεφ. 1, 2, 3 &amp...
 
Panellinies 2017
Panellinies 2017Panellinies 2017
Panellinies 2017
 
2017 xhmeia
2017 xhmeia2017 xhmeia
2017 xhmeia
 
χημεία γ λυκειου επαναληπτικό διαγώνισμα μαης 2017
χημεία γ λυκειου επαναληπτικό διαγώνισμα μαης 2017χημεία γ λυκειου επαναληπτικό διαγώνισμα μαης 2017
χημεία γ λυκειου επαναληπτικό διαγώνισμα μαης 2017
 

Último

ΤΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΚΙ ΜΑΣ_ 14ο _ΙΑΝ.2024_11ο ΝΗ
ΤΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΚΙ ΜΑΣ_ 14ο _ΙΑΝ.2024_11ο ΝΗΤΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΚΙ ΜΑΣ_ 14ο _ΙΑΝ.2024_11ο ΝΗ
ΤΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΚΙ ΜΑΣ_ 14ο _ΙΑΝ.2024_11ο ΝΗmarscord
 
Safe Driving - Εργασία για την ασφαλή οδήγηση 2ο Γυμνάσιο Αλεξανδρούπολης
Safe Driving - Εργασία για την ασφαλή οδήγηση 2ο Γυμνάσιο ΑλεξανδρούποληςSafe Driving - Εργασία για την ασφαλή οδήγηση 2ο Γυμνάσιο Αλεξανδρούπολης
Safe Driving - Εργασία για την ασφαλή οδήγηση 2ο Γυμνάσιο Αλεξανδρούπολης2ο Γυμνάσιο Αλεξ/πολης
 
Ποια είμαι εγώ; Ποιος είσαι εσύ;
Ποια είμαι εγώ;         Ποιος είσαι εσύ;Ποια είμαι εγώ;         Ποιος είσαι εσύ;
Ποια είμαι εγώ; Ποιος είσαι εσύ;Dimitra Mylonaki
 
Safe Cycling - Εργασία για την ασφαλή ποδηλασία 2ο Γυμνάσιο Αλεξανδρούπολης
Safe Cycling - Εργασία για την ασφαλή ποδηλασία 2ο Γυμνάσιο ΑλεξανδρούποληςSafe Cycling - Εργασία για την ασφαλή ποδηλασία 2ο Γυμνάσιο Αλεξανδρούπολης
Safe Cycling - Εργασία για την ασφαλή ποδηλασία 2ο Γυμνάσιο Αλεξανδρούπολης2ο Γυμνάσιο Αλεξ/πολης
 
Συμμετοχή στην Ευρωπαική ημέρα Θάλασσας- 7ο Γυμνάσιο Καβάλας
Συμμετοχή στην Ευρωπαική ημέρα Θάλασσας- 7ο Γυμνάσιο ΚαβάλαςΣυμμετοχή στην Ευρωπαική ημέρα Θάλασσας- 7ο Γυμνάσιο Καβάλας
Συμμετοχή στην Ευρωπαική ημέρα Θάλασσας- 7ο Γυμνάσιο Καβάλας7gymnasiokavalas
 
ΠΑΣΧΑΛΙΝΕΣ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ.-ΠΑΣΧΑ-ΠΑΘΗ ΧΡΙΣΤΟΥ
ΠΑΣΧΑΛΙΝΕΣ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ.-ΠΑΣΧΑ-ΠΑΘΗ ΧΡΙΣΤΟΥΠΑΣΧΑΛΙΝΕΣ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ.-ΠΑΣΧΑ-ΠΑΘΗ ΧΡΙΣΤΟΥ
ΠΑΣΧΑΛΙΝΕΣ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ.-ΠΑΣΧΑ-ΠΑΘΗ ΧΡΙΣΤΟΥΟΛΓΑ ΤΣΕΧΕΛΙΔΟΥ
 
Φαινόμενο του θερμοκηπίου και κλιματική αλλαγή.pptx
Φαινόμενο του θερμοκηπίου και κλιματική αλλαγή.pptxΦαινόμενο του θερμοκηπίου και κλιματική αλλαγή.pptx
Φαινόμενο του θερμοκηπίου και κλιματική αλλαγή.pptxssuser0e846e
 
Inclusion - Εργασία για τη συμπερίληψη 2ο Γυμνάσιο Αλεξανδρούπολης
Inclusion - Εργασία για τη συμπερίληψη 2ο Γυμνάσιο ΑλεξανδρούποληςInclusion - Εργασία για τη συμπερίληψη 2ο Γυμνάσιο Αλεξανδρούπολης
Inclusion - Εργασία για τη συμπερίληψη 2ο Γυμνάσιο Αλεξανδρούπολης2ο Γυμνάσιο Αλεξ/πολης
 
Μαστοροτάσιος Γιώργος, Το Χοροστάσι της Γης,.pptx
Μαστοροτάσιος Γιώργος, Το Χοροστάσι της Γης,.pptxΜαστοροτάσιος Γιώργος, Το Χοροστάσι της Γης,.pptx
Μαστοροτάσιος Γιώργος, Το Χοροστάσι της Γης,.pptxLampriniMagaliou
 
Έμφυλα στερεότυπα
Έμφυλα                    στερεότυπαΈμφυλα                    στερεότυπα
Έμφυλα στερεότυπαDimitra Mylonaki
 
Ανακύκλωση - Κομποστοποίηση στο 56ο Γυμνάσιο Αθήνας
Ανακύκλωση - Κομποστοποίηση στο 56ο Γυμνάσιο ΑθήναςΑνακύκλωση - Κομποστοποίηση στο 56ο Γυμνάσιο Αθήνας
Ανακύκλωση - Κομποστοποίηση στο 56ο Γυμνάσιο ΑθήναςTassos Karampinis
 
Επανάληψη Γλώσσας Α' Λυκείου για τις τελικές εξετάσεις Ιουνίου.pptx
Επανάληψη Γλώσσας Α' Λυκείου για τις τελικές εξετάσεις Ιουνίου.pptxΕπανάληψη Γλώσσας Α' Λυκείου για τις τελικές εξετάσεις Ιουνίου.pptx
Επανάληψη Γλώσσας Α' Λυκείου για τις τελικές εξετάσεις Ιουνίου.pptxLucia Boulougari
 
Πού οδηγούν τα έμφυλα στερεότυπα;
Πού οδηγούν τα έμφυλα        στερεότυπα;Πού οδηγούν τα έμφυλα        στερεότυπα;
Πού οδηγούν τα έμφυλα στερεότυπα;Dimitra Mylonaki
 

Último (18)

YlhPhysicsA-2324.pdf. School year: 2023-2024
YlhPhysicsA-2324.pdf. School year: 2023-2024YlhPhysicsA-2324.pdf. School year: 2023-2024
YlhPhysicsA-2324.pdf. School year: 2023-2024
 
YlhPhysicsC-2324.pdf. School year: 2023-2024
YlhPhysicsC-2324.pdf. School year: 2023-2024YlhPhysicsC-2324.pdf. School year: 2023-2024
YlhPhysicsC-2324.pdf. School year: 2023-2024
 
ΤΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΚΙ ΜΑΣ_ 14ο _ΙΑΝ.2024_11ο ΝΗ
ΤΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΚΙ ΜΑΣ_ 14ο _ΙΑΝ.2024_11ο ΝΗΤΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΚΙ ΜΑΣ_ 14ο _ΙΑΝ.2024_11ο ΝΗ
ΤΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΚΙ ΜΑΣ_ 14ο _ΙΑΝ.2024_11ο ΝΗ
 
Safe Driving - Εργασία για την ασφαλή οδήγηση 2ο Γυμνάσιο Αλεξανδρούπολης
Safe Driving - Εργασία για την ασφαλή οδήγηση 2ο Γυμνάσιο ΑλεξανδρούποληςSafe Driving - Εργασία για την ασφαλή οδήγηση 2ο Γυμνάσιο Αλεξανδρούπολης
Safe Driving - Εργασία για την ασφαλή οδήγηση 2ο Γυμνάσιο Αλεξανδρούπολης
 
Ποια είμαι εγώ; Ποιος είσαι εσύ;
Ποια είμαι εγώ;         Ποιος είσαι εσύ;Ποια είμαι εγώ;         Ποιος είσαι εσύ;
Ποια είμαι εγώ; Ποιος είσαι εσύ;
 
Safe Cycling - Εργασία για την ασφαλή ποδηλασία 2ο Γυμνάσιο Αλεξανδρούπολης
Safe Cycling - Εργασία για την ασφαλή ποδηλασία 2ο Γυμνάσιο ΑλεξανδρούποληςSafe Cycling - Εργασία για την ασφαλή ποδηλασία 2ο Γυμνάσιο Αλεξανδρούπολης
Safe Cycling - Εργασία για την ασφαλή ποδηλασία 2ο Γυμνάσιο Αλεξανδρούπολης
 
Σεβασμός .
Σεβασμός                      .Σεβασμός                      .
Σεβασμός .
 
Συμμετοχή στην Ευρωπαική ημέρα Θάλασσας- 7ο Γυμνάσιο Καβάλας
Συμμετοχή στην Ευρωπαική ημέρα Θάλασσας- 7ο Γυμνάσιο ΚαβάλαςΣυμμετοχή στην Ευρωπαική ημέρα Θάλασσας- 7ο Γυμνάσιο Καβάλας
Συμμετοχή στην Ευρωπαική ημέρα Θάλασσας- 7ο Γυμνάσιο Καβάλας
 
ΠΑΣΧΑΛΙΝΕΣ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ.-ΠΑΣΧΑ-ΠΑΘΗ ΧΡΙΣΤΟΥ
ΠΑΣΧΑΛΙΝΕΣ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ.-ΠΑΣΧΑ-ΠΑΘΗ ΧΡΙΣΤΟΥΠΑΣΧΑΛΙΝΕΣ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ.-ΠΑΣΧΑ-ΠΑΘΗ ΧΡΙΣΤΟΥ
ΠΑΣΧΑΛΙΝΕΣ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ.-ΠΑΣΧΑ-ΠΑΘΗ ΧΡΙΣΤΟΥ
 
YlhComputerScienceC-2324.pdf. SchoolYear: 2023-2024
YlhComputerScienceC-2324.pdf. SchoolYear: 2023-2024YlhComputerScienceC-2324.pdf. SchoolYear: 2023-2024
YlhComputerScienceC-2324.pdf. SchoolYear: 2023-2024
 
Φαινόμενο του θερμοκηπίου και κλιματική αλλαγή.pptx
Φαινόμενο του θερμοκηπίου και κλιματική αλλαγή.pptxΦαινόμενο του θερμοκηπίου και κλιματική αλλαγή.pptx
Φαινόμενο του θερμοκηπίου και κλιματική αλλαγή.pptx
 
Inclusion - Εργασία για τη συμπερίληψη 2ο Γυμνάσιο Αλεξανδρούπολης
Inclusion - Εργασία για τη συμπερίληψη 2ο Γυμνάσιο ΑλεξανδρούποληςInclusion - Εργασία για τη συμπερίληψη 2ο Γυμνάσιο Αλεξανδρούπολης
Inclusion - Εργασία για τη συμπερίληψη 2ο Γυμνάσιο Αλεξανδρούπολης
 
Μαστοροτάσιος Γιώργος, Το Χοροστάσι της Γης,.pptx
Μαστοροτάσιος Γιώργος, Το Χοροστάσι της Γης,.pptxΜαστοροτάσιος Γιώργος, Το Χοροστάσι της Γης,.pptx
Μαστοροτάσιος Γιώργος, Το Χοροστάσι της Γης,.pptx
 
Έμφυλα στερεότυπα
Έμφυλα                    στερεότυπαΈμφυλα                    στερεότυπα
Έμφυλα στερεότυπα
 
Ανακύκλωση - Κομποστοποίηση στο 56ο Γυμνάσιο Αθήνας
Ανακύκλωση - Κομποστοποίηση στο 56ο Γυμνάσιο ΑθήναςΑνακύκλωση - Κομποστοποίηση στο 56ο Γυμνάσιο Αθήνας
Ανακύκλωση - Κομποστοποίηση στο 56ο Γυμνάσιο Αθήνας
 
Επανάληψη Γλώσσας Α' Λυκείου για τις τελικές εξετάσεις Ιουνίου.pptx
Επανάληψη Γλώσσας Α' Λυκείου για τις τελικές εξετάσεις Ιουνίου.pptxΕπανάληψη Γλώσσας Α' Λυκείου για τις τελικές εξετάσεις Ιουνίου.pptx
Επανάληψη Γλώσσας Α' Λυκείου για τις τελικές εξετάσεις Ιουνίου.pptx
 
YlhGermanB-2324.pdf. School year: 2023-2024
YlhGermanB-2324.pdf. School year: 2023-2024YlhGermanB-2324.pdf. School year: 2023-2024
YlhGermanB-2324.pdf. School year: 2023-2024
 
Πού οδηγούν τα έμφυλα στερεότυπα;
Πού οδηγούν τα έμφυλα        στερεότυπα;Πού οδηγούν τα έμφυλα        στερεότυπα;
Πού οδηγούν τα έμφυλα στερεότυπα;
 

Oξέα, βάσεις & άλατα (1)

 • 1. μλέα βάζεηξ 1 Χνήζημξ Κμύηναξ, άιαηα Χεμηθόξ, Μ.Sc.
 • 2. μλέα Αθεηοιμζαιηθοιηθό μλύ Κηηνηθό μλύ Φςζθμνηθό μλύ Γιασθό μλύ Οληθό μλύ Υδνμπιςνηθό μλύ
 • 3. Tα μλέα  Ονηζμόξ (θαηά Arrhenius): μλέα μκμμάδμκηαη μη οδνμ- γμκμύπεξ εκώζεηξ μη μπμίεξ, όηακ δηαιύμκηαη ζημ κενό, δίκμοκ θαηηόκηα οδνμγόκμο (Η+).  Γεκηθόξ ηύπμξ γναθήξ: ΗxA, όπμο Α-x : ακηόκ (εθηόξ Ο-2 & ΟΗ-)  Τη μκμμάδεηαη όληκμξ παναθηήναξ; Απ.: Οκμμάδεηαη ημ ζύκμιμ ηςκ θμηκώκ ηδημηήηςκ ηςκ οδαηηθώκ δηαιομάηςκ ηςκ μλέςκ.  Πμηεξ είκαη μη θμηκέξ ηδηόηεηεξ ηςκ οδαηηθώκ δηαιο- μάηςκ ηςκ μλέςκ;  έπμοκ παναθηενηζηηθή ληκή γεύζε (π.π. λίδη: πενηέπεη μληθό μλύ)  μεηαβάιιμοκ ημ πνώμα ηςκ δεηθηώκ (π.π. μ δείθηεξ
 • 4. μπιε ηεξ βνμμμζομόιεξ, ακ πνμζηεζεί ζε δηάιομα μλέμξ, απμθηά θίηνηκμ πνώμα.  Ακηηδνμύκ με ακζναθηθά άιαηα θαη πανάγμοκ CO2(g): μλύ + ακζναθηθό άιαξ … + CO2(g) • Σηα ακζναθηθά άιαηα ακήθεη ε ζόδα πιοζίμαημξ (Νa2CO3), ε μα- γεηνηθή ζόδα (ΝaHCO3) θαη ημ ακζναθηθό αζβέζηημ (CaCO3) πμο απμηειεί ημ θύνημ ζοζηαηηθό ζημ μάνμανμ, ζηεκ θημςιία, ζημ θέιοθμξ εκόξ αογμύ ή ζ’ έκα όζηναθμ. • Τμ δημλείδημ ημο άκζναθα πνμθαιεί ζόιςμα ζημ δηαογέξ δηάιο- μα ημο αζβεζηόκενμο .  Ακηηδνμύκ με πμιιά μέηαιια θαη ειεοζενώκμοκ αένημ οδνμγόκμ (Η2): μλύ + μέηαιιμ … + Η2(g) • Γηα κα ακηηδνάζεη-δηαιοζεί έκα μέηαιιμ ζε δηάιομα μλέμξ πνέπεη ημ μέηαιιμ αοηό κα είκαη ανηζηενά ημο [Η] ζηεκ ειεθηνμπεμηθή ζεηνά μεηςμέκεξ δναζηηθόηεηαξ ηςκ μεηάιιςκ.
 • 5. • Τα μέηαιια Cu, Ag, Hg, Pt θαη Αu δεκ ακηηδνμύκ με ηα δηαιύμαηα ηςκ πενηζζόηενςκ μλέςκ. • Τμ αένημ οδνμγόκμ πμο πανάγεηαη από ηεκ ακηίδναζε ακηπκεύε- ηαη από ηε παναθηενηζηηθή ημο ηδηόηεηα κα θαίγεηαη με θνόημ (μηθνή έθνελε: 2Η2(g) + Ο2(g) 2Η2Ο(g) )  Πμύ μθείιμκηαη μη θμηκέξ ηδηόηεηεξ ηςκ δηαιομάηςκ ηςκ μλέςκ; Απ: Οθείιμκηαη ζηα οδνμγμκμθαηηόκηα (Η+) πμο πενηέ- πμοκ όια ηα δηαιύμαηα ηςκ μλέςκ.  Φεμηθέξ εληζώζεηξ πμο πενηγνάθμοκ ηε δηάιοζε μνηζμέκςκ μλέ- ςκ ζημ κενό: a) οδνμπιώνημ: ΗCl(aq) H+(aq) + Cl-(aq) β) ζεηηθό μλύ: Η2SO4(aq) 2H+(aq) + SO4-2(aq) γ) μληθό μλύ: CΗ3COOH(aq) + Η2Ο(l) H3Ο+(aq) + CH3COO-(aq)
 • 6. δηάιομα δηάιομα ηζπονμύ μλέμξ αζζεκμύξ oλέμξ Aπό ηα μόνηα ηςκ αζζεκώκ μλέςκ, μόκμ έκα μένμξ ημοξ δηαιύεηαη ζημ κενό θαη μεηαηνέπεηαη ζε ηόκηα. Ακηίζεηα, όια ηα μόνηα ηςκ ηζπονώκ μ- λέςκ δηαιύμκηαη ζημ κενό θαη μεηαηνέπμκηαη πιήνςξ ζε ηόκηα.
 • 7. Οκμμαημιμγία ηςκ μλέςκ ημο ηύπμο ΗxA  Mε νμπγνλνύρα νμέα (Α: F-, Cl- Br-, I-, S-2, CN-, …): Ολνκάδνληαη ζύκθσλα κε ην ζρήκα: πδξν-όλνκα ηνπ Α π.ρ. ΗCl (g): πδξνριώξην (όκσο ΗCl(aq) : πδξνρισξηθό νμύ) πδξόζεην: H2S  Ομπγνλνύρα νμέα (Α: ΝΟ3-, SO4-2, PO4-3, …): Ολνκάδνληαη ζύκθσλα κε ην ζρήκα: όλνκα ηνπ Α νμύ π.ρ. ΗΝΟ3 : ληηξηθό νμύ θσζθνξηθό νμύ: Η3PO4 Τα «θνηλά» νλόκαηα νξηζκέλσλ νμέσλ είλαη: Η2SO4: βηηξηόιη, ΗCl: ζπίξην ηνπ άιαηνο, ΗΝΟ3: αθνπαθόξηε
 • 8. Μενηθά μλέα γκςζηά από ηεκ θαζεμενηκή δςή Όλνκα Χεκηθόο ηύπνο Πνύ βξίζθεηαη; πδξνριώξην ΗCl γαζηξηθό πγξό ζεηηθό νμύ H2SO4 πγξό κπαηαξίαο θσζθνξηθό νμύ H3PO4 coca cola, pepsi cola νμηθό νμύ CH3COOH μίδη κπξκεθηθό νμύ ΗCOOH θαζαξηζηηθό θαθεηηέξαο αλζξαθηθό νμύ H2CO3 αλαςπθηηθά θηηξηθό νμύ C6H8O7 εζπεξηδνεηδή γαιαθηηθό νμύ C3H6O3 γηανύξηη ηξπγηθό νμύ C4H6O6 θξαζί αζθνξβηθό νμύ C6H8O6 βηηακίλε C αθεηπινζαιηθπιηθό νμύ C9H8Ο4 αζπηξίλε
 • 9. Πνςημιοηηθμί δείθηεξ ή δείθηεξ  Ονηζμόξ: είκαη μη μοζίεξ πμο αιιάδμοκ πνώμα πανμοζία μλέςκ ή βάζεςκ.  Καηεγμνίεξ:  θοζηθμί δείθηεξ (ηζάη, θόθθηκμ ιάπακμ, ναδίθηα θ.ά.)  ενγαζηενηαθμί δείθηεξ (βάμμα ειημηνμπίμο, ειηακ- ζίκε, θαηκμιμθζαιεΐκε, μπιε ηεξ βνμμμζομόιεξ)  Με ημοξ δείθηεξ δηαπηζηώκμομε ακ έκα δηάιομα είκαη ό- ληκμ ή βαζηθό. Δείθηεο όμηλν δηάιπκα βαζηθό δηάιπκα θαηλνινθζαιεΐλε - εξπζξντώδεο βάκκα ηνπ ειηνηξνπίνπ θόθθηλν κπιε ειηαλζίλε θόθθηλν θίηξηλν κπιε ηεο βξνκνζπκόιεο θίηξηλν κπιε
 • 10.  Γπίδναζε ηςκ μλέςκ ζε ακζναθηθά άιαηα:  CaCO3(s) + 2HCl(g) CaCl2(aq) + CO2(g) + H2O(l)  Na2CO3(s) + H2SO4(l) Na2SO4(aq) + CO2(g) + H2O(l)  NaHCO3(s) + CH3COOH(aq) CH3COONa(aq) + CO2(g) + H2O(l) (πνόθεηηαη γηα ακηηδνάζεηξ δηπιήξ ακηηθαηάζηαζεξ)  Γπίδναζε ηςκ μλέςκ ζηα μέηαιια:  Μg(s) + 2HCl(aq) MgCl2(aq) + H2(g)  Al(s) + 6HCl(aq) 2AlCl3(aq) + 3H2(g)  Cu(s) + HCl(aq) X (πνόθεηηαη γηα ακηηδνάζεηξ απιήξ ακηηθαηάζηαζεξ) λίδη + ζόδα
 • 11. Βάζεηξ Αμμςκία Υδνμλείδημ ημο Υδνμλείδημ μαγκεζίμο ημο καηνίμο Υδνμλείδημ ημο αζβεζηίμο Υδνμλείδημ ημο καηνίμο ή θαιίμο γηα παναζθεοή ζαπμοκηώκ
 • 12. Oη Bάζεηξ  Ονηζμόξ (θαηά Arrhenius): βάζεηξ μκμμάδμκηαη μη ο- δνμγμκμύπεξ εκώζεηξ μη μπμίεξ, όηακ δηαιύμκηαη ζημ κενό, δίκμοκ ακηόκηα οδνμλεηδίμο (ΟΗ-).  Γεκηθόξ ηύπμξ γναθήξ: Μ(ΟΗ)x όπμο M+x : θαηηόκ μεηάιιμο  Τη μκμμάδεηαη βαζηθόξ παναθηήναξ; Απ.: Οκμμάδεηαη ημ ζύκμιμ ηςκ θμηκώκ ηδημηήηςκ ηςκ οδαηηθώκ δηαιομάηςκ ηςκ βάζεςκ.  Πμηεξ είκαη μη θμηκέξ ηδηόηεηεξ ηςκ οδαηηθώκ δηαιο- μάηςκ ηςκ βάζεςκ;  έπμοκ θαοζηηθή ή πηθνή γεύζε  έπμοκ ζαπςκμεηδή αθή  μεηαβάιιμοκ ημ πνώμα ηςκ δεηθηώκ (π.π. μ δείθηεξ θαηκμιμθζαιεΐκε είκαη θόθθηκμξ ζε βαζηθό δηάιομα.)
 • 13.  Πμύ μθείιμκηαη μη θμηκέξ ηδηόηεηεξ ηςκ δηαιομάηςκ ηςκ μλέςκ; Απ: Οθείιμκηαη ζηα ακηόκηα οδνμλεηδίμο (ΟΗ-) πμο πε- νηέπμοκ όια ηα δηαιύμαηα ηςκ βάζεςκ.  Φεμηθέξ εληζώζεηξ πμο πενηγνάθμοκ ηε δηάιοζε μνηζμέκςκ βά- ζεςκ ζημ κενό: a) οδνμλείδημ ημο Να: ΝaOH(aq) OH-(aq) + Na+(aq) β) οδνμλείδημ ημο Ca: Ca(OH)2(aq) 2OH-(aq) + Ca+2(aq) γ) αμμςκία: ΝΗ3(aq) + Η2Ο(l) ΟΗ-(aq) + ΝΗ4+(aq) Η αμμςκία είκαη αζζεκήξ βάζε, αθμύ μόκμ έκα μένμξ ηςκ μμνίςκ ηεξ πμο δηαιύμκηαη ζημ κενό μεηαηνέπεηαη ζε ηόκηα ( 5%). Ακηίζεηα, ηα οδνμλείδηα ηςκ μεηάιιςκ είκαη ηζπονέξ βάζεηξ, α- θμύ μιόθιενε ε πμζόηεηά ημοξ πμο δηαιύεηαη ζημ κενό μεηα- ηνέπεηαη πιήνςξ ζε ηόκηα.
 • 14. Οκμμαημιμγία ηςκ βάζεςκ ημο ηύπμο Μ(ΟΗ)π  Οκμμάδμκηαη ζύμθςκα με ημ ζπήμα: οδνμλείδημ ημο Μ π.π. ΝαΟΗ: οδνμλείδημ ημο καηνίμο οδνμλείδημ ημο αζβεζηίμο: Ca(OH)2 Fe(OH)3: οδνμλείδημ ημο ζηδήνμο (ΙΙΙ)  Βάζεηξ πμο δεκ ακηηζημηπμύκ ζημκ ηύπμ Μ(ΟΗ)x : NH3: αμμςκία  Βάζεηξ γκςζηέξ από ηεκ θαζεμενηκή δςή: όλνκα ρεκηθόο ηύπνο πνύ βξίζθεηαη; θαπζηηθό λάηξην ΝαΟΗ απνθξαθηηθά θαπζηηθό θάιην ΚΟΗ ζαπνύληα θαπζηηθό αζβέζηην Ca(OH)2 νηθνδνκή ακκσλία NH3 θαζαξηζηηθό ηδακηώλ
 • 15. Η θιίμαθα pH  Ολύηεηα: είκαη ε ηδηόηεηα θάζε οδαηηθμύ δηαιύμαημξ, ε μπμία εθθνάδεη πόζμ όληκμ είκαη ημ δηάιομα αοηό.  Όζμ μεγαιύηενε είκαη ε μλύηεηα εκόξ δηαιύμαημξ ηόζμ μεγαιύηενε είκαη ε πενηεθηηθόηεηα ημο δηαιύμαημξ ζε Η+, δειαδή, ηόζμ πενηζζόηενα Η+ οπάνπμοκ ζε μνηζμέκμ όγθμ ημο δηαιύμαημξ.  Τμ θονηόηενμ μέηνμ μλύηεηαξ εκόξ δηαιύμαημξ είκαη ημ pH (πε-Χα) ημο δηαιύμαημξ αοημύ: όζμ μηθνόηενε είκαη ε ηημή pH εκόξ δηαιύμαημξ, ηόζμ πημ μεγάιε είκαη ε μλύηεηά ημο.  Ονηζμόξ pH: pH = -log[H3O+] = -log[H+]  To pH ηςκ οδαηηθώκ δηαιομάηςκ παίνκεη ζοκήζςξ ηημέξ από 0 έςξ 14 (ζημοξ 25 μC), ηόζμ θοζηθέξ όζμ θαη αθέναηεξ.
 • 16.  Πώξ μεηνάμε ημ pH εκόξ δηαιύμαημξ; α) με πεπάμεηνμ (ειεθηνμκηθή ζοζθεοή γηα αθνηβή μέ- ηνεζε pH) β) με πεπαμεηνηθό πανηί (μέηνεζε pH θαηά πνμζέγγηζε με πνήζε εκόξ εηδηθμύ απμννμθεηηθμύ πανηημύ εμπμ- ηηζμέκμο με μίγμα δεηθηώκ (δείθηεξ Universal).
 • 17. Τμ pH ημο θαζανμύ κενμύ  Τμ θαζανό κενό δηαζέηεη πάκημηε μηα πμιύ μηθνή πενηε- θηηθόηεηα ζε οδνμγμκμθαηηόκηα, ιόγς ημο όηη έκα πάνα πμιύ μηθνό πμζμζηό ηςκ μμνίςκ ημο κενμύ (1 ζηα 500.000.000 μόνηα) δίκεη ηόκηα, ζύμθςκα με ηε πεμηθή ελίζςζε: Η2Ο(l) H+(aq) + OH-(aq) To θαζανό κενό, όπςξ θαη θάζε οδαηηθό δηάιομα, πενηέπεη θαηηό- κηα Η+ αιιά θαη ακηόκηα ΟΗ-. Σημ θαζανό κενό ημ πιήζμξ ηςκ Η+ είκαη ίζμ με ημ πιήζμξ ηςκ ΟΗ-. Καη ζημ θαζανό κενό, ιόγς Η+ , ακηηζημηπεί μηα ηημή pH: pH = 7 (ζημοξ 25 oC)  Όληκα, βαζηθά & μοδέηενα δηαιύμαηα:
 • 18. ζπέζε Η+ & ΟΗ- θιίμαθα pH πανάδεηγμα (μνηζμόξ) (25 μC) oοδέηενμ δηάιομα ανηζμ. Η+ = ανηζμ. ΟΗ- pH = 7 δηάιομα ΝαCl, & Η2Ο(l) δηάιομα δάπανεξ όληκμ δηάιομα ανηζμ. Η+ > ανηζμ. ΟΗ- pH < 7 δηάιομα ΗCl, (δηάιομα μλέμξ) δηάιομα CH3COOH βαζηθό δηάιομα ανηζμ. Η+ < ανηζμ. ΟΗ- pH > 7 δηάιομα ΝαΟΗ, (δηάιομα βάζεξ) δηάιομα ΝΗ3  Καηά ηεκ αναίςζε (+Η2Ο) εκόξ οδαηηθμύ δηαιύμαημξ, ημ pH ημο δηαιύ- μαημξ ηείκεη ζηεκ ηημή 7 (25 μC):  θαηά ηεκ αναίςζε όληκμο δηαιύμαημξ: pHανπηθό< pHηειηθό< 7 (δει. pH )  θαηά ηεκ αναίςζε βαζηθμύ δηαιύμαημξ: 7< pHηει.< pHανπ. (δει. pH )  θαηά ηεκ αναίςζε μοδέηενμο δηαιύμαημξ: pHανπ.=pHηει.=7 (δει. pH-)  Καηά ηεκ πνμζζήθε μλέμξ ζε οδαηηθό δ/μα: pH  Kαηά ηεκ πνμζζήθε βάζεξ ζε οδαηηθό δηάιομα: pH  Όζμ πημ όληκμ είκαη έκα δηάιομα, ηόζμ πημ παμειό pH δηαζέηεη.  Όζμ πημ βαζηθό είκαη έκα δηάιομα, ηόζμ πημ ορειό pH δηαζέηεη.  Καηά ηεκ ακάμεηλε δύμ δηαιομάηςκ Δ1 & Δ2, με pH1<pH2, ηζπύεη: pH1<pHηει.<pH2
 • 19.
 • 20. pH θαη ακζνώπηκμ ζώμα όμηλε πεξηνρή βαζηθή πεξηνρή 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
 • 21.
 • 22. Eλμοδεηένςζε δ/ημξ ΗCl από δ/μα ΝαΟΗ + δηάιομα ΗCl (όληκμ) δηάιομα ΝαΟΗ (βαζηθό) Η+ δηάιομα ΝαCl (μοδέηενμ) ΟΗ-
 • 23. Ελμοδεηένςζε  Ονηζμόξ: είκαη ε ακηίδναζε μεηαλύ ηςκ Η+ εκόξ δηαιύμα- ημξ μλέμξ με ηα ΟΗ- εκόξ δηαιύμαημξ βάζεξ πνμξ ζπε- μαηηζμό μμνίςκ κενμύ, θαηά ηεκ ακάμεηλε ηςκ δύμ δηαιο- μάηςκ.  Σομβμιηζμόξ:  Ιμκηηθή πεμηθή ελίζςζε (θμηκή γηα όιεξ ηηξ ελ/ζεηξ): Η+(αq) + ΟΗ-(aq) Η2Ο(l)  Moνηαθή πεμηθή ελίζςζε: μλύ + βάζε άιαξ + κενό π.π. ΗCl(aq) + NaOH(aq) NaCl(aq) + H2O(l)  Όηακ ακαμεηγκύμομε έκα δηάιομα μλέμξ με έκα δηάιομα βάζεξ (ελμοδεηένςζε), ημ ηειηθό δηάιομα μπμνεί κα είκαη όληκμ, βαζηθό ή μοδέηενμ, ακάιμγα με ηε ζπέζε Η+ & ΟΗ- ζημ δηάιομα.
 • 24.  Τμ γαζηνηθό ογνό πενηέπεη ΗCl (pH: 1 έςξ 2). Γηα κα α- κηημεηςπίζμομε ηηξ εκμπιήζεηξ ζημ ζημμάπη από ηεκ ο- πενέθθνηζή ημο, πνεζημμπμημύμε ακηηόληκα θανμαθεοηηθά ζθεοάζμαηα ηα μπμία πενηέπμοκ βάζε (Μg(OH)2 & Al(OH)3): π.π. 2 ΗCl(aq) + Mg(OH)2(aq) MgCl2(aq) + 2 H2O(l)  Γηα ηεκ οπενέθθνηζε γαζηνηθμύ ογνμύ δεκ επηηνέπεηαη ε πμνή- γεζε αζπηνίκεξ, γηαηί πενηέπεη, ςξ δναζηηθό ζοζηαηηθό, μλύ.  To όληκμ ηζίμπεμα ηεξ μέιηζζαξ, ημο θμοκμοπημύ θαη ηεξ ηζμοθκίδαξ ακηημεηςπίδεηαη με ελμοδεηένςζε από δηάιομα βάζεξ (π.π. ΝΗ3) ή με δηάζπαζε ακζναθηθμύ άιαημξ (π.π. δηάιομα ΝαΗCO3: μαγεηνηθή ζόδα). To βαζηθό ηζίμπεμα ηεξ ζθήθαξ ακηημεηςπίδεηαη με ε- λμοδεηένςζε από δηάιομα μλέςξ (π.π. λίδη ή ιεμόκη).
 • 25. άιαηα πιςνημύπμ κάηνημ κηηνηθό όληκμ αμμώκημ ακζναθηθό κάηνημ ζεηηθόξ παιθόξ (ΙΙ) πιςνημύπμ θμβάιηημ
 • 26. Άιαηα  Ονηζμόξ: Άιαξ μκμμάδεηαη θάζε πεμηθή έκςζε ε μπμία απμηειείηαη από ηόκηα θαη μπμνεί κα πνμθύρεη από ηεκ ακηίδναζε εκόξ μλέμξ με μηα βάζε: μλύ + βάζε άιαξ + κενό  Γεκηθόξ ηύπμξ γναθήξ: ΜyAx, όπμο M+x : θακηόκ (μεηαιιηθό ή ΝΗ4+) όπμο Α-y : ακηόκ (εθηόξ Ο-2 & ΟΗ-)  Σπεμαηηζμόξ θνοζηάιιςκ πιςνημύπμο καηνίμο (ΝaCl): πνμθύπημοκ με ακάμεηλε δηαιύμαημξ ΗCl με δηάιομα ΝαΟΗ θαη ζηε ζοκέπεηα ζένμακζε ημο δηαιύμαημξ μέπνη κα ελαενςζεί όιμ ημ κενό: Η+(aq) + Cl- (aq) + Na+ (aq) + OH- (aq) H2O(l) + Na+ (aq) + Cl- (aq) θαη Να+(αq) + Cl-(aq) θέρμανση NaCl(s) (θνύζηαιιμη)
 • 27.  Σπεμαηηζμόξ θνοζηάιιςκ ζεηηθμύ βανίμο (BaSO4): πνμθύπημοκ με ακάμεηλε δηαιύμαημξ Η2SO4 με δηάιομα Ba(ΟΗ)2. Τμ δηάιομα ζμιώκεη θαη βαζμηαία θαηαβοζίδεηαη ζημκ ποζμέκα ημο δμπείμο έκα ιεοθό θνοζηαιιηθό οπόιεημμα , πμο είκαη ημ άιαξ ημο BaSO4(s): 2Η+(aq) + SO4-2 (aq) + Ba+2 (aq) + 2OH- (aq) 2H2O(l) + BaSO4(s)  Eοδηάιοηα θαη δοζδηάιοηα άιαηα: Γοδηάιοηα: μκμμάδμκηαη ηα αιάηηα πμο δηαιύμκηαη πμιύ ζημ κενό. (Π.π. ημ άιαξ NaCl είκαη εοδηάιοημ ζημ κενό γηαηί ζε 100 g κενμύ (25 oC) μπμνμύκ κα δηαιοζμύκ έςξ 36 g NaCl.) Δοζδηάιοηα: μκμμάδμκηαη ηα αιάηηα πμο δηαιύμκηαη ειά- πηζηα ζημ κενό. (Π.π. ημ άιαξ CaSO4 (γύρμξ) είκαη δοζδηάιοημ ζημ κενό γηαηί ζε 100 g κενμύ (25 oC) μπμνμύκ κα δηαιοζμύκ ημ πμιύ 0,21 g CaSO4.)
 • 28. δηάιοζε ΝαCl(s) ζημ δηάιοζε Sr3P2(s) ζημ κενό (εοδηάιοημ) κενό (δοζδηάιοημ)
 • 29. Οκμμαημιμγία ηςκ aιάηςκ ΜyAx  Mε νμπγνλνύρα άιαηα (Α: F-, Cl- Br-, I-, S-2, CN-, …): Ολνκάδνληαη ζύκθσλα κε ην ζρήκα: όλνκα Α -νύρν (ή -ίδην) + όλoκα Μ π.ρ. ΝαCl : ρισξηνύρν λάηξην (ή ρισξίδην ηνπ λαηξίνπ) ζεηνύρνο ζίδεξνο (ΙΙΙ) : Fe2S3  Ομπγνλνύρα άιαηα (Α: ΝΟ3-, SO4-2, PO4-3, …): Ολνκάδνληαη ζύκθσλα κε ην ζρήκα: όλνκα ηνπ Α + όλνκα Μ π.ρ. ΚΝΟ3 : ληηξηθό θάιην θσζθνξηθό καγλήζην: Μg3(PO4)2 Τα «θνηλά» νλόκαηα νξηζκέλσλ αιάησλ είλαη: NaCl: θνηλό αιάηη, CaCO3: αζβεζηόιηζνο, ΝαΗCΟ3: καγεηξηθή ζόδα
 • 30. Αιοθέξ • Τν ζαιαζζηλό λεξό απνηε- ιεί ην 97% ηεο ζπλνιηθήο πνζόηεηαο ηνπ λεξνύ ηεο Γεο θαη είλαη αικπξό γηαηί πεξηέρεη ρισξηνύρν λάηξην ή καγεηξηθό αιάηη. • Όηαλ ζπγθεληξώλεηαη ζε αβαζείο ιεθάλεο θαη κε ηελ επίδξαζε ησλ πςειώλ ζεξ- κνθξαζηώλ ηνπ θαινθαη- ξηνύ ην λεξό εμαηκίδεηαη θαη Αλυκή Πολυχνίτου Λέσβου ην αιάηη θξπζηαιιώλεηαη θαη ζπιιέγεηαη. • Τν καγεηξηθό αιάηη πεξηέρεη ζε κηθξέο πνζόηεηεο θαη άιια άιαηα όπσο ρισξηνύ- ρν θάιην θαη ρισξηνύρν κα- γλήζην. Πρωτόγονη αλυκή στα Κύθηρα