Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Reunió d'inici de curs 14-15 Primer de primària. CEIP Germans Ochando

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 20 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Presentaciones para usted (20)

Anuncio

Similares a Reunió d'inici de curs 14-15 Primer de primària. CEIP Germans Ochando (20)

Más reciente (20)

Anuncio

Reunió d'inici de curs 14-15 Primer de primària. CEIP Germans Ochando

 1. 1. CEIP. GERMANS OCHANDO C/ SÉQUIA PARRA, 20. 12550 ALMASSORA TELF. 964 738790 WEB: www.germansochando.com e-mail del col.le: 12004369@centres.cult.gva.es
 2. 2. ●Normes generals del centre ●ELS XIQUETS I LES XIQUETES DE PRIMER ●l´aula de primer ●CURRÍCULUM DE PRIMER: OBJECTIUS, CONTINGUTS, METODOLOGIA,projectes de treball, COMPETÈNCIES, , recursos humans i recursos materials, AVALUACIó ● podeu trobar-nos en...
 3. 3. AMPA Telèfon 690 006 110 Web: www.ampaochando.es Participació activa educació fills, activitats, sopar fi de curs, informació, col.laboració, activitats extraescolars i complementàries Horari: 30 sessions setmanals de 45 minuts. Diariament fem : de 9:00 a 10:30 2 sessions, esmorzar (10:30 a 11:00), 2 sessions de 11:00 a 12:30 , dinar i 2 sessions de 15:30 a 17:00. Puntualitaten entrades i eixides (art. 24.4 Reglament de Règim Intern, RRI) hàbit per a grans i menuts. Melodies d’entrades i eixides: En anglés, en valencià, en castellà i música instrumental. Higiene personal, boseta i vestimenta d'esport per a EF, condicions sanitàries, decor en el vestit. Comunicació tutors-famílies. Agenda personal de l’alumne: notificacions, sancions, felicitacions, incidències... WhatsApp primer cicle, internet (blog, e-mail...) Regals per als xiquets i les xiquetes: llibres temàtics; d’animals, plantes, muntanyes, volcans, energies, cos humà, diverses cultures i llocs, poesia infantil, contes... Administració de medicaments (no obligatòria). Hàbits alimentaris: esmorzar saludable. Botella d’aigua. Actualització de dades personals (canvis de domicili, telèfon, e-mail). Drets d’imatge. RRI Drets i deures dels alumnes. ITACA: sistema de gestió de centres (faltes justificades normativament i per escrit; qualificacions de les avaluacions; amonestacions...). S'aconsella la no assistència a l'escola quan l'alumne presente: febre, diarrees líquides, erupcions i altres alteracions de la pell , conjuntivitis, polls, malalties Horari secretaria: dilluns i dimecres de 9:00 a 9:45
 4. 4. Desenvolupament físic •Progressen de manera significativa en coordinació, agilitat i precisió. •Arranquen, giren i es detenen de manera eficient en els jocs. •Es definix la lateralitat. Personalitat •Comencen a prendre consciència de les responsabilitats personals. •Gaudixen col·laborant en les tasques ●Continua l’edat màgica i l’etapa preoperacional: centració, irreversibilitat, egocentrisme, animisme i incapacitat per a distingir aparença i realitat Cognició ●El seu pensament va sent a poc a poc més madur i mostra progressos a l’hora de resoldre problemes. •Comprenen una seqüència temporal i distingixen més clarament les nocions temporals. •La seua capacitat de concentració augmenta progressivament Llenguatge •No solen cometre errors en la construcció de frases. •Formulen oracions complexes subordinades i condicionals. Família •La família seguix sent un dels seus pilars de referència Relacions socials •Comencen a jugar de manera cooperativa, a la recerca d’una meta comuna. •Es crea un triangle de gran influència per als xiquets format per la família, l’escola i els amics. •Van sent capaços de posar-se al lloc de l’altre i de comprendre els seus sentiments. No obstant això, encara poden necessitar ajuda per a resoldre conflictes. Autonomia •Es visten i desvisten sols, pugen cremalleres, es posen els guants, descorden i corden botons i es posen les sabates al peu que correspon. •Encara solen necessitar ajuda per a lligar-se els cordons. Joc •Continuen en la fase de joc simbòlic, que els permet controlar els seus sentiments i desenvolupar l’espontaneïtat, la creativitat i la imaginació. •Els agraden els jocs que permeten el desenvolupament motriu i l’equilibri: anar amb bicicleta, jugar a pilota, els tobogans, els gronxadors... •S’inicien en els jocs de regles, però pot ser freqüent que les intenten transgredir perquè tots volen guanyar.
 5. 5. L´'aula de 1r, està distribuida per racons, per facilitar el treball i motivar als alumnes. Les activitats que farem aniran més enllà del temari oficial, el qual també complirem. Activitats innovadores, motivadores, d'investigació, individuals, en grups. Els alumnes experimentaran dificultats, descobriran el què fer, manipularan materials i aprendran a aprendre. Els alumnes sempre i en tot moment comptaran amb el nostre recolzament com a tutores, tant a nivell cognitiu com emocional i social. Volem que aconsegueixen poc a poc autonomia en l'aprenentatge, l'ús de noves tecnologies de la informació i la comunicació, maximitzar les habilitats del meus alumnes per a que siguen responsables del seu treball, els seus projectes, les seues decisions … Ens agradaria comptar amb la vostra participació directa a l'´aula com a pares o familiars per enriquir el desenvolupament acadèmic dels meus alumnes. Volem que entreu a l'aula, que compartim informació, experiències personals, profesionals...
 6. 6. Se entiende por currículum la regulación de los elementos que determinan los procesos de enseñanza y aprendizaje para cada una de las enseñanzas y etapas educativas. Elementos: Objetivos; Competencias; Contenidos; Estándares de aprendizaje evaluables; Criterios de evaluación; Metodología. Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la Educación Primaria. DECRET 108/2014, de 4 de juliol, del Consell, pel qual establix el currículum i desplega l’ordenació general de l’Educació Primària a la Comunitat Valenciana
 7. 7. Article 4. Organització de les ensenyances 1. Segons el que disposa l’article 8.1 del Reial Decret 126/2014, l’etapa d’Educació Primària comprén sis cursos acadèmics, que es cursaran ordinàriament entre els sis i els dotze anys d’edat, i s’organitza en àrees, que tindran un caràcter global i integrador.
 8. 8. A l' rea à de ciències naturals anem a estudiar el cos humà, la salut, l'alimentació, els éssers vius i els éssers inerts, els animals, la matèria, fonts d'energia, reciclatge, les màquines... A l'àrea de ciències socials estudiarem l'entorn més proper a l'alumne com és l'escola, el carrer, la família, l'aigua, l'aire, l'oratge, els paisatges, la contaminació, l'organització del temps (present, passat, futur), mitjans de transport... A l'àrea de matemàtiques els números fins al 100, major i menor que, anterior i posterior, operacions bàsiques de suma i resta, el doble, la meitat, inici de la multiplicació i la divisió, resolució de problemes, tractament de la informació, atzar i probabilitat, mesura de longitud, capacitat i massa, temps i diners, geometria i orientació espacial. En llengua castellana i valenciana treballarem la comunicació oral i escrita, gramàtica, ortografia, creació literària de diferents tipus de textos, comprensió lectora … En valors socials i cívics: Hàbits, autoestima, responsabilitat, esforç, treball personal, la família i esl amics, necessitats, respecte, emocions, drets i deures, justicia, el món en què vivim...
 9. 9. Tots els sabers s'abordaran a l'aula de d'una perspectiva aplicada i contextualitzada a l'entorn de la vida de l'alumne, per a conseguir un aprenentatge significatiu. Al treballar per competències: 1.- L'esforç anirà dirigit a reconeixer els aprenentatges imprescindibles per als nostres alumnes. 2.- Plantegem l'ensenyança des d'una visió integradora de coneixements. 3.- Adquireixen especial importància l'aplicació dels sabers adquirits. Per tant partirem sempre dels coneixements adquirits prèviament pels alumnes. Anirem del més prop a l'alumne cap al més llunyà, tenint en compter la previsió de dificultats. Vincularem totes les àrees possibles. Potenciarem el treball cooperatiu, la educació en valors, la educació emocional i el aprendre a aprendre. 4.- A la classe magistral dediquem el temps estrictament necessari, perquè siguen els nostres alumnes els protagonistes dels aprenentatges.
 10. 10. 5.- Aprenentatge entre iguals (aprenentatge cooperatiu), associació d'idees, reconstrucció, observació i experimentació (investigació). 6.- També donem importància a la presentació del treball per part de l'alumne, ja que es reflecteix el seu procés d'aprenentatge. 7.- Treballs individuals, exposicions grupals a la resta de companys, elaboració de cartells, murals, periòdics digitals, etc. donaran a coneixer la interiorització del saber per part dels meus alumnes. 8.- Per aconseguir un aprenentatge aplicat, global i productiu, portarem a terme diverses tasques, problemes i projectes de treball. 9.- Atendrem a la diversitat del nostre alumnat des de l'aula i amb la col.laboració dels nostres companys docents. 10.- La competència suposa també motivació. Li done molta importància a la motivació dels meus alumnes, a que facen el seu treball amb il.lusió. Assamblees. 11.- Les TIC (tecnologies de la comunicació i la informació), formaran part de l'us habitual com instrument facilitador del desenvolupament del currículum. 12.- A totes les àrees que impartirem, s'inclouen activitats en les quals els nostres alumnes hauran de llegir, escriure (creació literària) i expressar-se de manera oral.
 11. 11. L’ assemblea és un moment idoni per desenvolupar suggerències, rutines, recollir iniciatives, impulsar projectes, coneixer-nos, parlar... El número del dia La lletra de la setmana. Les estratègies metodològiques que utilitzarem seran: Aprenentatge productiu. Aprenentatge actiu. Aprenentatge cooperatiu. Aprenentatge socialitzador. Metodologia integradora-global. Metodologia inclusiva. Métode de treball: APRENDRE ÉS TAMBÉ UNA PRACTICA EMOCIONAL, NO SOLS COGNITIVA I COMPORTAMENTAL Les activitats practiques amb recolzament documental, de vegades les realitzarem individualmente, per a potenciar l'autonomia i autoconfiança dels alumnes, altres vegades seran grupals, per a promoure l'ajuda mutua i el treball cooperatiu. Tasques: Resolució de situacions problemàtiques amb diverses alternatives, flexibilitat i criteri propi. Projectes de treball.
 12. 12. M s enll del temari que proposa el curr culum é à í oficial de la nostra Comunitat, a l'aula de 1R A a anem a treballar per Projectes: la meua idea seria treballar en format obert per a la indagació i la investigació, però, per seguir en la línia del cicle, els projectes estaran dirigits en principi, per les directrius que ens marca el currículum de primer de primària. Elaborarem un projecte de ccss i un de ccnn altres PROJECTES D'AULA son :. ●Palabras azules ●CREACIÓ LITERÀRIA i CONTACONTES ●CUC LECTOR ●LA FAMÍLIA A L'AULA: LLEGIR I COMPARTIR experiències educatives ●Projecte de matemàtiques: 10 monkeys ●Treballem els sentiments i valors.
 13. 13. ELS RECURSOS HUMANS SERAN ELS I LES MESTRES: ● DE MÚSICA: MANUEL ● D'EDUCACIÓ FÍSICA: GEMMA ● D'ANGLÉS: ANDREA I MARIA D'ARTS & CRAFTS ● DE RELIGIÓ: Mª ÀNGELES ● TUTORES DE PRIMER : GEMMA I YOLANDA, QUE IMPARTIRAN LES ÀREES DE CIÈNCIES SOCIALS, CIÈNCIES NATURALS, MATEMÀTIQUES, LLENGUA, CASTELLÀ, A MÉS DE TUTORIA, INFORMÀTICA, I VALORS SOCIALS I CÍVICS. ● ESPEREM COMPTAR AMB EL RECOLZAMENT DE LES FAMÍLIES I AMB LA SEUA PARTICIPACIÓ EN L'ESCOLA I ESPECIALMENT A L'AULA PER ALS PROJECTES D'AULA, DE CICLE, INTERCICLES O DEL COL.LEGI EN GENERAL. EL MATERIAL EN PRIMER L'ADQUIREIX EL PROFESSORAT AMB L'AJUDA DELS PARES. HEM ADQUIRIT MATERIAL COMÚ PER A L'AULA I PER ALS ALUMNES COM SÓN CARTULINES, PAPER, FUNDES MULTITALADRO, COLORS, PINTURES, COLA, CARPETES, LLIBRETES, FULLS DE COLORS, JOCS ...
 14. 14. Valoració del quadern es tindrà en compte l'ordre i neteja de les llibretes (autoavaluació) l’organització, la presentació, la cal·ligrafia... En el registre d’activitats de classe no es valoraran només les activitats del quadern o d’altres escrites, sinó que també es tindran en compte les presentacions orals, els diàlegs dirigits... Pel que fa a l’organització dels materials, els xiquets saben què es valora: portar a escola els materials necessaris, els deures, treballs, murals, informació... Què han de tindre al calaixet, a la taula, a les prestatgeries o al casiller i com ho han de tindre... Per a la valoració de les tasques de casa els xiquets han de ser conscients que es tindrà en compte la correcció en la seua execució i el lliurament a hora. Per acabar, per a valorar les actituds a l’aula es tindrà en compte que participen, que deixen participar, que atenen, que no interrompen, que pregunten, que ajuden... Han d’entendre que quan treballen en equip els companys també han d’aportar la seua qualificació de com col·laboren i treballen. La qualificació serà quantitativa (normativa Itaca: Insuficient, Suficient, Bé, Notable, Excel·lent) Lliurarem un informe detallat d’avaluació per competències cada trimestre. Com a instruments d'avaluació, a més utilitzarem llistes de control, registres d'observació directa, rúbriques d'avaluació i co-avaluació (descriptors qualitatius) per als indicadors de logro:(1.poc 2.regular 3.Adequat 4.Bo 5.Excel.lent) Ordre de reclamacions d'avaluacions. Avaluarem el que s'aprén i el procés pel qual s'aprén.
 15. 15. En oposició a l'enfocament tradicional, l'ensenyament actual i la concepció de l'avaluació, accentuen la importància de l'adquisició de competències específiques de naturalesa cognitiva,per una part, com ara la resolució de problemes, pensament crític, formulació de preguntes, cerca d'informació rellevant, elaboració de judicis informats, l'ús eficient de la informació, l'anàlisi de dades o la selecció de materials. Per una altra part la adquisició de competències de naturalesa metacognitiva, sobre tot, la reflexió. I l'adquisició de competències de naturalesa social, com el treball en equip, dirigir debats, negociar, persuadir, convencer, habilitats comunicatives. Construcció d'un aprenentatge que permetra la transferència de coneixements d'un context a un altre, en contrast a l'enfocament tradicional de l'aprenentatge superficial. La nostra funció com a mestres, ja no serà de transmissió absoluta de coneixements, serà de suport i ajuda. La nostra funció serà la de retroalimentar el procés d'aprenentatge, proporcionant informació sobre el progrés i el rendiment dels alumnes, la qual cosa suposa una avaluació constant del desplegament de competències i habilitats.
 16. 16. Finalment, recordeu que sou vosaltres, pares i mares els responsables directes de L'educaci dels vostres fills ó i nosaltres els docents, som un complement necessari, una ajuda, els resultats de la qual espere siga satisfactòtia per a tots.
 17. 17. YOLANDA FAGOAGA GALI BLOG: http://yolandafagoaga.blogspot.com.es E-MAIL: yolandafagoaga@gmail.com TWITTER: @yolaulaitu CANAL DE YOUTUBE: http://www.youtube.com/user/yolandafagoaga/videos FACEBOOK: http://www.facebook.com/yolanda.gali WHATSAPP

×