Publicidad
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad

บรรยายการพนัน.ppt

 1. 1 สำนักกำรสอบสวนและนิติกำร กรมกำร กครอง 1. บทนิยาม (ม.4) ผู้จัดให้มีการเล่น รวมถึง ผู้ดูแล ผู้ควบคุม การเล่น ผู้เป็ น เจ้าของสถานที่ ซึ่งรู ้เห็นหรือ ยินยอมให้มี การจัด
 2. 2 สำนักกำรสอบสวนและนิติกำร กรมกำร กครอง 2. ประเภทของการ พนัน 2.1 บัญชี ก. (ม. 6) 2.2 บัญชี ข. (ม. 7) 2.3 นอกบัญชี ก. และ ข. (ม. 8)
 3. 3 สำนักกำรสอบสวนและนิติกำร กรมกำร กครอง 3. บุคคลผู้ต้อง รับผิด 3.1 บัญชี ก. ได้แก่ ผู้จัด ผู้เข้า เล่น ผู้เข้า พนัน
 4. 4 สำนักกำรสอบสวนและนิติกำร กรมกำร กครอง โทษ กฎหมายกาหนดโทษแก่ผู้ฝ ่ าฝื นบัญชี ก. ตามความร้ายแรงของวิธีการเล่น ดังนี้ (ม. 20) (1) หมายเลข 1 – 7 ผู้จัด จาคุกตั้งแต่ 3 ปี แต่ ไม่เกิน 5 ปี และปรับตั้งแต่ 60,000 บาท แต่ไม่เกิน 100,000 บาท ผู้เข้าเล่นหรือเข้าพนัน จาคุกตั้งแต่ 6 เดือน แต่ไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจา ทั้งปรับ
 5. 5 สำนักกำรสอบสวนและนิติกำร กรมกำร กครอง (2) นอกเหนือจากหมายเลข 1 – 7 ผู้จัด จาคุกตั้งแต่ 1 ปี แต่ ไม่เกิน 3 ปี และปรับตั้งแต่ 20,000 บาท แต่ไม่เกิน 60,000 บาท ผู้เข้าเล่นหรือเข้าพนัน จาคุกตั้งแต่ 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจา ทั้งปรับ
 6. 6 สำนักกำรสอบสวนและนิติกำร กรมกำร กครอง 3.2 ผู้ฝ ่ าฝื นตามบัญชี ข. (ม. 7) เพื่อนามาซึ่ง ผลประโยชน์แก่ผู้จัด โดยทางตรงหรือ ทางอ้อม ผู้เข้าเล่น หรือเข้าพนัน ผู้ จัด
 7. 7 สำนักกำรสอบสวนและนิติกำร กรมกำร กครอง โทษ กฎหมายกาหนดโทษแก่ผู้ที่ฝ ่ าฝื น บัญชี ข. ตามความร้ายแรงของวิธีการเล่น ดังนี้ (ม. 21) (1) หมายเลข 1 ผู้จัด จาคุกไม่เกิน 3 ปี และปรับ ผู้เข้าเล่น หรือเข้าพนัน จาคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน40,000 บาท หรือทั้งจาทั้ง ปรับ (ม. 21 ว. 4) ปรับตั้งแต่ 20,000 บาท แต่ไม่เกิน 60,000 บาท (ม. 21 ว. 2)
 8. 8 สำนักกำรสอบสวนและนิติกำร กรมกำร กครอง (2) นอกเหนือจากหมายเลข 1 – 3 ผู้เข้าเล่น หรือเข้าพนัน จาคุก ไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจาทั้ง ปรับ (ม. 21 ว. 2) ผู้จัด จาคุกไม่เกิน 2 ปี และ ปรับตั้งแต่ 10,000 บาท แต่ไม่เกิน 40,000 บาท (ม.21 ว. 1)
 9. 9 สำนักกำรสอบสวนและนิติกำร กรมกำร กครอง (3) ผู้จัดเล่นพลิกแพลง หรือ เปลี่ยนแปลงวิธีการเล่น ขัดต่อ พ.ร.บ. ขัดต่อ กฎกระทรวง ขัดต่อ ใบอนุญาต ขัดต่อ เงื่อนไขใน ใบอนุญาต ฝ ่ าฝื น จาคุกไม่คุก 6 เดือน หรือ ปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจา ทั้งปรับ (ม. 21 ว. 5)
 10. 10 สำนักกำรสอบสวนและนิติกำร กรมกำร กครอง 3.3 ผู้ฝ ่ าฝื นนอกจากบัญชี ก. และบัญชี ข. (ม. 8)ผู้จัดเพื่อให้พนันกัน ผู้เข้าพนัน โทษ ผู้จัด จาคุกไม่เกิน 1 ปี และ ปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ (ม. 23 ว.1) ผู้เข้าพนัน จาคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ (ม. 23 ว.2)
 11. 11 สำนักกำรสอบสวนและนิติกำร กรมกำร กครอง 3.4 ผู้สนับสนุนให้มีการเล่นการพนัน (ม. 22) ประกาศ โฆษณา ชักชวน จูงใจ หลอกลวง โทษ จาคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือ ทั้งจาทั้งปรับ
 12. 12 สำนักกำรสอบสวนและนิติกำร กรมกำร กครอง 4. คุณสมบัติและลักษณะ ต้องห้าม (ม. 9) อายุไม่ต่ากว่า 35 ปี สัญชาติไทย ไม่เป็ นบุคคลล้มละลายหรือเป็ นผู้ไร้ ความสามารถ ไม่เคยได้รับโทษ จาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดในความผิด ดังนี้ - ความผิดเกี่ยวกับความมั่นคง - ความผิดเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย
 13. 13 สำนักกำรสอบสวนและนิติกำร กรมกำร กครอง - ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ - ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด - ความผิดเกี่ยวกับการฟอกเงิน - ความผิดตามกฎหมายการพนัน - ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย 4. คุณสมบัติและลักษณะ ต้องห้าม (ม. 9) (ต่อ)
 14. 14 สำนักกำรสอบสวนและนิติกำร กรมกำร กครอง 5. มาตรการคุ้มครอง เด็ก (ม. 10) - ห้ามผู้ได้รับใบอนุญาต - ยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้ผู้มีอายุต่า กว่า 20 ปี บริบูรณ์ - เข้าเล่นหรือเข้าพนันหรือเข้าอยู่ใน วงการเล่น โทษ จาคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือ ทั้งจาทั้งปรับ (ม. 24)
 15. 15 สำนักกำรสอบสวนและนิติกำร กรมกำร กครอง 6. บทสันนิษฐาน (ม. 11) 6.1 ผู้จัดให้มีการเล่นซึ่งตามปกติย่อมพนัน เอาเงินแก่กัน ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้นั้น จัดให้มีขึ้นเพื่อนามาซึ่งผลประโยชน์ แห่งตน 6.2 ผู้เข้าเล่นซึ่งตามปกติย่อมพนันเอาเงิน แก่กันให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้นั้นพนันเอา เงินหรือทรัพย์สินกัน
 16. 16 สำนักกำรสอบสวนและนิติกำร กรมกำร กครอง 6. บทสันนิษฐาน (ม. 11) (ต่อ) 6.3 ผู้อยู่ในวงการเล่นอันขัดต่อกฎหมาย หลัก สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้นั้น เล่นด้วย ข้อยกเว้น เพียงแต่ดูการเล่นในงาน รื่นเริงสาธารณะ หรืองานนักขัตฤกษ์ หรือในที่ สาธารณสถาน
 17. 17 สำนักกำรสอบสวนและนิติกำร กรมกำร กครอง 7. กรณีการเล่นสลากกินแบ่ง ฯลฯ (ม. 13) ห้ามขายสลากที่มิได้ปรากฏรอย ประทับตราของเจ้าพนักงาน ผู้ออกใบอนุญาต บนสลาก โทษ จาคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่ เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ (ม. 25 ว. 1) ห้ามขายสลากเกินราคาที่กาหนดไว้ใน สลาก โทษ ปรับไม่เกิน 10,000 บาท (ม. 25 ว. 2)
 18. 18 สำนักกำรสอบสวนและนิติกำร กรมกำร กครอง 8. เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต รัฐมนตรี แต่งตั้ง อานาจหน้าที่ (ม. 15) - เข้าไปในสถานที่เพื่อ ตรวจสอบ - สั่งเพิกถอนใบอนุญาต - ร้องทุกข์หรือกล่าวโทษ - มีหนังสือเรียกบุคคลมาให้ ถ้อยคา - เข้าตรวจสอบข้อมูลการทาธุรกรรม ต่างๆ
 19. 19 สำนักกำรสอบสวนและนิติกำร กรมกำร กครอง 9. พนักงานเจ้าหน้าที่ รัฐมนตรี แต่งตั้ง อานาจหน้าที่ (ม. 16) - สืบสวนและตรวจสอบ ข้อเท็จจริง - เรียกบุคคลมาให้ถ้อยคา - ร้องทุกข์กล่าวโทษ - ตรวจสอบและเสนอความเห็น เกี่ยวกับคาอุทธรณ์ - เข้าไปในสถานที่ที่ระบุไว้ใน ใบอนุญาต - เข้าตรวจสอบข้อมูลการทา ธุรกรรมต่างๆ
 20. 20 สำนักกำรสอบสวนและนิติกำร กรมกำร กครอง 10. ผู้กระทาผิดเป็ นนิติ บุคคล (ม. 27) กรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการหรือผู้แทน นิติบุคคลรู ้เห็น หรือยินยอมก็ต้องรับผิดด้วย
 21. 21 สำนักกำรสอบสวนและนิติกำร กรมกำร กครอง 11. การออกกฎหมายลาดับรอง 11.1 พระราชกฤษฎีกา - สถานที่จัดให้มีการเล่นตาม บัญชี ก. หรือการเล่น ที่คณะรัฐมนตรี พิจารณาเห็นสมควรอนุญาต
 22. 22 สำนักกำรสอบสวนและนิติกำร กรมกำร กครอง 11.2 กฎกระทรวง - กาหนดอัตราการเสียภาษี หรือ ยกเว้นภาษี - กาหนดอัตรา ค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราท้าย - กาหนดยกเว้นค่าธรรมเนียม - กาหนดกิจกรรมอื่นๆ - ระบุการเล่นอื่นใดเพิ่มเติมไว้ใน บัญชี ก. และบัญชี ข. - กาหนดให้การพนันตามบัญชี ข. ใดจัดขึ้นโดยไม่ต้อง มีใบอนุญาตได้ พระราชบัญญัติ
 23. 23 สำนักกำรสอบสวนและนิติกำร กรมกำร กครอง 11.3 ระเบียบ - กาหนดหลักเกณฑ์วิธีการ และ เงื่อนไขการอนุญาต - แต่งตั้งเจ้าพนักงานผู้ออก ใบอนุญาต และพนักงาน - แบบบัตรประจาตัวพนักงาน เจ้าหน้าที่ รวมถึงสถานที่จัดให้มีการ พนัน 11.4 ประกาศ เจ้าหน้าที่
 24. 24 สำนักกำรสอบสวนและนิติกำร กรมกำร กครอง 12. การริบทรัพย์สิน (ม. 12) 12.1 ทรัพย์สินที่จับได้จากการพนัน หลัก ริบเสียทั้งสิ้น ข้อยกเว้น พิสูจน์ได้ว่า ทรัพย์สินนั้นมิได้เอาออกมา พนันกัน 12.2 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการ เล่นการพนัน - ศาลมี อานาจริบได้
 25. 25 สำนักกำรสอบสวนและนิติกำร กรมกำร กครอง 13. การเสียภาษี (ม. 14) 13.1 ภาษีทั่วไป - สลากกินแบ่ง สลากกินรวบ ล็อตโต (หมายเลข 2) 13.2 ภาษีท้องถิ่น - โตแตไลเซเตอร ์ (หมายเลข 1)
 26. 26 สำนักกำรสอบสวนและนิติกำร กรมกำร กครอง 14. การเพิ่มโทษ (ม. 28) 14.1 ผู้อยู่ในบังคับต้องเพิ่มโทษ - ผู้ต้องคาพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษ - ผู้ที่ถูกรอการลงโทษ หรือถูกรอ การกาหนดลงโทษ - ผู้ที่พ้นโทษมาแล้วยังไม่ครบกาหนด ปี - ผู้ที่พ้นจากการที่จะถูกกาหนด โทษหรือ ถูกลงโทษมาแล้วยังไม่ครบ กาหนด 3 ปี
 27. 27 สำนักกำรสอบสวนและนิติกำร กรมกำร กครอง 14. การเพิ่มโทษ (ต่อ) 14.2 เหตุในการเพิ่มโทษ - กระทาผิดต่อกฎหมายว่าด้วยการ พนันอีก 14.3 เพิ่มโทษ (1) โทษครั้งหลังเป็ นโทษจาคุก และปรับให้วางโทษ เป็ น 2 เท่า (2) โทษครั้งหลังเป็ นโทษจาคุก หรือปรับให้วางโทษ ทั้งจาทั้งปรับ - ศาลรอการลงโทษหรือรอการ กาหนดโทษไม่ได้แต่ ต้องระวางโทษ ดังนี้
 28. 28 สำนักกำรสอบสวนและนิติกำร กรมกำร กครอง 15. มาตรการบังคับทาง สังคม (ม. 29) 15.1 ผู้อยู่ในบังคับ - ผู้กระทาผิดไม่ว่าศาลจะลงโทษจาค หรือไม่ - ผู้กระทาผิดพ้นโทษมาแล้วยังไม่ ครบกาหนด 3 ปี กระทาผิดซ้าอีก - มีเหตุผลสมควรเชื่อว่า ผู้กระทาความผิดนั้นมี พฤติกรรมหรือมีแนวโน้มที่จะ กระทาความผิดอีก 15.2 เหตุให้ใช้มาตรการบังคับ
 29. 29 สำนักกำรสอบสวนและนิติกำร กรมกำร กครอง 15. มาตรการบังคับทางสังคม (ม. 29) (ต่อ) 15.3 มาตรการทางสังคม - ศาลต้องกาหนดให้ทางานบริการ สังคมก่อนหรือ หลังที่ผู้นั้นรับโทษแล้วอย่างใด อย่างหนึ่ง - ระยะเวลาตามที่ศาล เห็นสมควร - จาคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับ ไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ 15.4 โทษหากฝ ่ าฝื น
 30. 30 สำนักกำรสอบสวนและนิติกำร กรมกำร กครอง 16. การเล่นตาม บัญชี ก. - ตามตารางท้าย 17. การเล่นตาม บัญชี ข. - ตามตารางท้าย
 31. 31 สำนักกำรสอบสวนและนิติกำร กรมกำร กครอง
Publicidad