Publicidad

Memleketimin Facebook Motivleri

North Africa, Middle East, Turkey, Central Asia, Russia, Ukraine & Belarus Digital and Marketing Transformation Director
6 de May de 2010
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad

Memleketimin Facebook Motivleri

  1. Profilime kimler bakt Neden bakt ? Profil Ziyaretçi Acaba benimle ilgileniyor mu? Takipçileri Biz ayr lm k... Tipe Bak EXler Beraber oldu u herife bak Arkada n Arkada Foto rafa bak Eski Arkada lar a K yafete bak Ele tirmenler Avlanma Sahas Bizim Mahalle Bunda like edilecek ne var? "Feys" yeri Yoruma bak Okul Gittiysen ne oldu? Bize ne? Facebook Search Ben hepsinden daha iyiyim Arkada de il ise özgün bir mesajla arkada olmay sa lama Kafa Da tma Do rudan ilgi çekici bir mesaj Flört Nas kodum... Online oldu unu gördü ün anda Chat En iyisi benim Poke Oyuncular lence Like En baba X oyununu oynayanlar Video yükleme, like bekleme Metodoloji grubunda yer alma Foto raf yükleme, like bekleme Kar taraf n ilgi alan ile ilgili Link payla ma, like bekleme Etlinlik / Organizasyon düzenleyiciler Yerlere gitme, like bekleme Her konu ile ilgili Grup olu turanlar faaliyetler yapma, like bekleme Ait Olma Do rudan bulu ma için randevula ma Güvende Grup Haraketi ve Hissetme Aidiyet Çok farkl videolar bulabiliyorum, iyi ara rmac ve takipçiyim Ben de onlardan m Dünyay geziyorum, i te foto raflar Memleketimin Ben de bu konuda onlar gibi Facebook Çok güzelim, bak farkl aç lardan, farkl ortamlarda ben dü ünüyorum Motivleri Çok yak kl m, bak farkl aç lardan, farkl ortamlarda ben Çok güçlüyüm, bak farkl platformlarda spor yaparken, kaslar m kas lm ken ben Kim nerede, ne yapm ? En zeki benim Kim hangi foto raf yüklemi ? Çok yiyim En iyi poker oynayan benim Mekan Neresi? Uygulamalarda en iyi skorlar ben al yorum En iyi film kültürü bende yafeti nas l? En iyi tarla performans bende Saç nas l? En be enilen videolar m Foto Takipçiler Ben evliyim ve e im çok yak kl , i te birlikte foto raflar z Makyaj nas l? Foto rafta yan nda kimler var? Benim ç kt m var, çok yak kl , i te birlikte foto raflar z, gitti imiz mekanlar, faaliyetlerimiz Foto taglenmi se, fotodaki di er aktörlerin di er fotolar nas ld r? Gezentiler Hangi videoyu payla rsam daha çok tepki al m? uradayd m, imdi buraya geldimciler Kim hangi videolar yüklemi ? Mutlaka deneyinciler Yükledi i videodan, ilgi alanlar , zevklerini, motivlerini Video Takipçiler Maçtay m, tribün ve benciler Takipteyim analiz edebilir miyim? X= herkesin gitmek istedi i bir Demek uradayd uraday m... konferans / seminer X seminerindeyim, konferans nday mc lar Oraya niçin gitmi olabilir ki? Statü Takipçiler X = önemli bir toplant , herkesin Foto raflara yap lan yorumlar öykünebilece i bir toplant X toplant nday mc lar Videolara yap lan yorumlar Kimin nesine ne yorumu kim yapm ? X = ünlü, ilgi çekecek biri Statülere Yap lan yorumlar X ki isi le Y mekan nday mc lar Y= X ki isi ile gidilebilecek bir mekan Payla lan linklere yap lan yorumlar Yorum Takipçiler Neden böyle bir yorum yapm ? Ba ka yorumu var m ? Demek bu adam seviyor, ondan like etmi ? Demek bu adam n payla klar seviyor, ondan like etmi ? Like Takipçiler Demek ki ortak eylerden ho lan yorlar? Memleketimin Facebook Motivleri.mmap - 06.05.2010 - Mindjet
Publicidad